Informationsmöte. 28 augusti Välkommen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmöte. 28 augusti Välkommen!"

Transkript

1 Informationsmöte 28 augusti 2013 Välkommen!

2 Dagens agenda 1. Bakgrund, förutsä2ningar och mål för projektet 2. Organisa?on och arbetsmetoder 3. Lägesrapport per arbetsgrupp/resultat av marknadsundersökningen 4. Tids- och handlingsplan 5. Summering

3 1. Bakgrund, förutsä4ningar och mål för projekt Des?na?on Bua

4 Des?na?on Bua TA VARA PÅ UTVECKLA SKAPA NYTT Projektets ini?a?vtagare är föreningen Buas Fram?d Projektets stödmo2agare är AB BåNjordens hamn

5 Projektmål Färdigställa byggnad för Gateway Skapa samarbete med aktörer inom näringslivet Skapa förutsä2ningar för överna2ning och upplevelsebaserade tjänster Genomföra en markanvisningstävling i samarbete med Varbergs Kommun Studiebesök på orter som genomfört liknande projekt Skapa e2 besökskoncept Hi2a intressenter och finansiärer för handel, restaurang och spa- /& konferensverksamhet

6 Finansiering Projektstöd från Jordbruksverket (49%) 899 tkr Ideellt arbete(30%) 605 tkr Varbergs Kommun (21%) 385 tkr Projektets totala finansiering tkr

7 Buas mervärden LÄGE VID HAVET VACKER NATUR STORA ARBETS- GIVARE KOMMUN- ÄGD MARK ENGAGE- RADE MÄNNISKOR BRA SAMHÄLLS- SERVICE

8 Resurser som är vik?ga a4 förvalta BåNjordens hamn Makrillfes?valen Föreningslivet (idro2-, kyrko-, hembygds-, samhälls- och intresseföreningar) Fiskerilokalen Bra bostäder Rekrea?onsmöjligheter (gym, bastu, skönhets- och kroppsvård, mo?onsslinga, cykelvägar och promenads?gar) Ungdomsgård Sjöräddning, Västkustvallen Bua Center

9 dessutom Varierande natur (skog, vandringsleder, klippor, öar, jordbruk) En av Ka2ega2sledens Gateway Stora arbetsplatser (Ringhals, Södra cell och Swedish OaNiber) Småföretagarort Unikt läge vid havet med en naturlig plats för båthamn Fiske som tradi?on och kompetens Närliggande fågelreservat Lugn miljö a2 bo i och besöka Fina stränder

10 Uppdraget Tillskapa en förstklassig, vida känd, marina med service, boende, restaurang och ak?viteter senast 2020 Visionen Bua hamn skall sä2a Bua på kartan med e2 a2rak?vt boende och a2 vara e2 naturligt val för besökande turister med e2 bre2 utbud av ak?viteter och service.

11 Målgrupper Buabor Turister/besökare Näringsliv Lokala och nya företagsetableringar 11

12 Strategi 2014: A4 skapa förutsä4ningar för Boende Byggemenskap Detaljplan Markanvisning Överna2ningsmöjligheter för besökare B&B Vandrarhem Hotell Samarbetsmöjligheter med näringslivet Nya verksamheter Utveckling befintliga Finansiering Upplevelsebaserade tjänster Fisk/skaldjur Fåglar/hundar Hav/natur

13 2. Organisa?on och arbetsmetodik

14 Des?na?on Bua *) Kenneth Berntsson - v.ordf Jan Malmgren - Vbg Kommun Richard Jakberg Cofactor AB Styrgrupp Ordförande P- E Wikström *) Projektledare Ingela Armbro Arbetsgrupp 1 Grönområde Arbetsgrupp 2 Fas?ghetsutveckling Arbetsgrupp 3 Näringsliv/Turism

15 Ansvarsfördelning/projektgrupp BESLUTSANSVARIG DRIFTANSVARIG Den person som fattar det slutliga beslutet, äger projektet och sitter på resurs och budgetansvar. Den person som fått i uppdrag att se till att jobbet blir gjort. På rätt sätt. KONSULTERAD Person(er) som skall rådfrågas innan ett beslut fattas eller en åtgärd genomförs. INFORMERAD Person(er) som skall informeras om att ett beslut har fattats eller en åtgärd har genomförts

16 Arbetsgrupp Grönområdet Besluts- och drixansvarig Ingela Armbro Konsulter Ann- Sofie Kihlman/Bua Thom Olofsbacke/Bua Chris?na Wallin/Bua Susanna Almquist/Vbg Kommun Stefan Johansson/Bua Carina Cina Carlsson/Bua Informerade Alla.

17 Näringsliv/Turism Besluts- och drixansvarig Ingela Armbro Konsulter Oscar Albrektsson/ICA Sven Svennerud/Bua Jonas da Silva /Marknad Varberg Birgi2a Sagdahl/Bua Hanna Maikvist/Bua Ulf Johansson/Fiskexporten Jonas Eriksson/Södra Cell Magnus Bengtsson/Ringhals Erik Hellberg/Pålsonplåt Rune Davidsson/Bua Hanna Maikvist/Bua Sven Lusensky/Bua Karin Ekeborg/Årnäs Lennart Brundin/Bua Hans Lillhage/Marknad Varberg. Informerade Alla

18 Fas?ghetsutveckling Beslutsansvarig Magnus Källström/Vbg Kommun DriXansvarig Richard Jakberg/Cofactor AB Konsulter Johnny Gustavsson/Bua Torbjörn Wallgren/Bua Victoria Wiman/Bua Beryl Malmborg/Bua Calle Sjöberg/Bua Akke Zimdal Michael Pouse2e Informerade Alla

19 Agile Projektmetodik Agile är engelska och betyder smidig, vig, lä2rörlig. Grundtankarna bakom Agile bygger på a2 göra användaren nöjd med det som utvecklas genom e2 mycket nära samarbete under hela utvecklings?den, med täta och regelbundna möten mellan utvecklare och mo2agare. Arbetet bedrivs genom a2 regelbundna mindre leveranser sker och a2 saker löpande utvärderas och kan ändras för a2 möta nya krav och önskemål. Det agila synsä2et är a2 det ooare är människor och kommunika?on än verktyg och formella dokument som löser problem under utvecklingsarbetet. KONTROLLPUNKTER TID

20 Målbild/projektgrupp (Goal POST) Goal Position Operativa delmål Vårt övergripande mål arbetsgruppens vision för vad man vill uppnå. Vårt utgångsläge/förutsättningar för att förverkliga det övergripande målet Specifika och mätbara delmål. Strategi Principiella riktlinjer för hur vi ska agera. Taktik Vad vi konkret ska göra - och när

21 3. Lägesrapport/Goal POST per arbetsgrupp

22 GoalPOST: Destination Bua Reviderad Övergripande Mål: Att skapa förutsättningar för utveckling av Buas hamnområde inför 2020 P O Position Outnyttjad kvm kommunägd mark i ett av Buas bästa läge Minskad fiskenäring. Brist på mötesplatser, upplevelser och aktiviteter i Bua hamn Svagt nyföretagande i Bua Ökad inflyttning till Varbergs Kommun Brist på regelbunden och specifik marknadsföring för Bua/Bua hamn Ökad turism genom husbilsbesökare, fritidsbåtar och cyklister. Brist på handel/service i Bua hamn Brist på tryggt och prisvärt boende i Bua Granne med Ringhals och Södra Cell Operativa Mål 1. Skapa förutsättningar för B&B som kan erbjuda minst 5 bäddar 6v/år 2. Skapa förutsättningar för upplevelsebaserade tjänster ex.havskräftsfiske 3. Genomföra minst 3 studiebesök 4. Genomföra markanvisningstävling och fastställa markanvisningsavtal 5. Presentera ett koncept för besökare Brist på bra kommunikationer till Bua (cykelvägar, pendeltåg) S T Strategi Vi arbetar efter Agile utvecklingsprocess, en flexibel och interaktiv metod som kräver engagemang och ansvarstagande från individer i respektive arbetsgrupp. SG är beslutsanvarig för projektet (tidplan, ekonomi och resultat). Projektledare är driftansvarig för projektet och ser till att jobbet blir gjort genom sk Goal POST Taktik 1. Kartlägga lämpliga lokaler, undersöka intressenter i Bua, undersöka regler/krav/ ekonomi för vandrarhem och B&B 2. Undersöka och beskriva upplevelsebaserade tjänster. Ta reda på intressenter, planera och lansera 3. Titta på andra förstklassiga marinor Vad har dom? Lägga till, dra ifrån Vad tycker vi? 4. Analysera webbenkät, detaljplanearbete. Utlysa markanvisningstävling 5. Samla ihop möjligheter, paketera och marknadsföra Bua hamn Mätpunkter: Varje Styrgruppsmöte 1ggr/månad Delrapport och Kostnadssammanställning var 3:e månad till Länsstyrelsen

23 GoalPOST: Grönområdet Reviderad Övergripande Mål: Att skapa ett välkomnande intryck och en mötesplats för besökare och boende P O S T Position Ca 9000 kvm gräsäng som klipps var 7:e-10:e dag under juli-augusti Ca 9000 kvm asfalterad yta med nersliten fastighet, nylagd cykelväg och upprensning som pågår Flaggor som välkomnar, nylagt stenparti med sjömärke, 10 båtkrukor med sommarblommor En inhängnad hamnäng med möjlighet att skapa mötesplats, upplevelser och aktiviteter för såväl besökare som boende i Bua Hamn Brist på bra och välkomnande skyltning Operativa Mål 1. P-platser för bilar utanför fastighet 7. Snygg jämn baksida m parkering för bilar m trailers 2. Gärdsgård vid Arakullevägen och mot hamnen 8. Grusade gångstigar på hamnängen 3. Belysning vid stenparti 9. Bättre vägskyltar 4. Ren och snygg infart till fastigheten 10.Växter, prydnader mm vid infarten till parkering 5. Ommålad fastighet speciellt de blå partierna 6. Bra belysning kring och på fastigheten Strategi Arbetsgruppen består av personer fr bygden och Varbergs Kommun. Arbetssättet präglas av öppenhet, kreativitet och innovativa idéer, som leder till möjliga insatser i demokratisk mening. Vi jobbar för att så mycket som möjligt bereda bygden möjlighet till delaktighet. Vi använder oss av Agile utvecklingsprocess Taktik 1. Tidplan från planeringskontoret angående P-platser /Ingela 2. Beställa arbetet med anläggande av gärdsgård/ingela 3. Beställa arbetet med belysning /Stefan 4. Förslag till ersättning av stenmur/alla 5-7 Diskussion med Serviceförvaltningen/Ingela. 8. Diskussion m Gata/hamn angående grusstigar/ingela 9. Förslag till vägskyltar/stefan Mätpunkter: Fysiska möten varannan månad

24 GoalPOST: Näringsliv/Turism Reviderad Övergripande Mål: Att skapa förutsättningar för övernattning, upplevelsebaserade tjänster, samarbete med aktörer inom näringslivet, ett koncept/varumärke och handel/service i Bua hamn. P Position Bua hamn saknar övernattning för besökare och turister Det finns få upplevelsebaserade tjänster att erbjuda våra besökare i Bua hamn Det finns inget nätverk för företagare I Bua Bua saknar ett koncept som gör oss unika Det finns flera möjligheter att utveckla handel och service i Bua hamn Bua hamn är lättillgänglig och här finns en god grund för en utökad marina I hamnen finns stora ytor för aktiviteter och verksamheter Bua hamn erbjuder en uppskattad ställlplats för husbilsbesökare O S T Operativa delmål 1. Kartlagt möjligheter för vandrarhem och/eller B&B 2. En översikt över vad vi kan erbjuda dagsturister/besökare 3. Ökad kunskap kring Bua Shellfisk och projektet havskräftsförädling 4. Skapat en definition av Förstklassig marina 5. Skapat nätverk mellan i första hand Fiskhuset, Marinabaren, Bua Fisk och i andra mellan andra inom näringslivet Strategi Vi jobbar efter devisen Även en tusenmila färd börjar med första steget Vi delar upp ansvaret 1. Ingela Rune 2. Hanna 3. Sven S 4. Sven L 5. Birgitta Taktik 1. Kartlägga lämpliga lokaler, undersöka intressenter i Bua, undersöka regler/krav/ ekonomi för vandrarhem och B&B 2. Samla ihop möjligheter, paketera och marknadsföra 3. Undersöka och beskriva projektet havskräftsförädling via Bua Shellfish. Undersöka möjligheter till upplevelsebaserade tjänster med inriktning mot hav, fiske, fågel och natur 4. Titta på andra förstklassiga marinor Vad har dom? Lägga till, dra ifrån Vad tycker vi? 5. Kalla till möte, intervjua, skapa nätverk Mätpunkter: Telefon och fysiska möten varannan vecka

25 GoalPOST: Fastighetsutveckling Reviderad Övergripande Mål: Göra omvandlingen av Bua hamn till ett föredöme i Sverige då det gäller fastighetsutveckling. Utveckla en attraktiv och levande hamnmiljö i Bua med hjälp av byggemenskaper P O S Position Tillgänglig mark som ägs av Varbergs Kommun Förslag lagt om att utveckla området med byggemenskaper enligt byggherremodell Varbergs kommun huvudman för planarbetet Cofactor anlitas som driftansvarig Efterfrågan, behov och önskemål undersökt genom enkät Operativa delmål 1. Minimum 100 personer har anmält sitt intresse för att bo i Bua hamn Bildande av intresseförening med minst 70 medlemmar 3. Kalkyler 4. Arkitektskisser 5. Detaljplan Markanvisning/Bygglov 7. Finansiering och upphandling 8. Byggstart Inflyttning Strategi Aktivt involvera Buabor och andra intressenter i utvecklingen (behovs/efterfrågedrivet projekt) Politisk förankring/konsensus Nära samarbete med Varbergs kommun för att säkerställa en effektiv plan och beslutsprocess Byggemenskaper för att minimera produktionskostnad Säkerställande av kunder och finansiering innan byggnation påbörjas Partenering med lokala och kvalitetssäkrade nyckelaktör T Taktik Analys för att definiera intresset Bildande av en förförening Idéskisser baserade på efterfrågan Utställning av ritningar/husmodeller Marknadsförings-/PR-plan Utveckling av detaljplanearbetet Finansieringsmodell Start av byggemenskap (juridisk form) Projektgenomförande genom separat projektplan, bygglov, projektering, upphandling, avtal Löpande dokumentation om hur projektet utvecklas Mätpunkter: Telefon- eller fysiska möten 1ggr/vecka

26 Varför byggemenskap? LÄGRE KOSTNAD (15-20%) ANPASSAD FUNKTION & KVALITET STARK SOCIAL GEMENSKAP

27 Marknadsundersökningen

28 Vad vill vi veta - egentligen? Hur många lägenheter som behövs Hur stora? Till vilken kostnad? Inom vilka?dsramar? plus fånga upp synpunkter på ägande, byggna?on, infrastruktur och övriga önskvärda verksamheter i Bua hamn

29 Webbenkät 17 maj 3 juli svar 84 spontanta synpunkter (öppna frågor) e2 fantas?skt engagemang. Tack?ll alla er som deltagit!

30 286 personer anger att man kan tänka sig att flytta in i en ny bostad i Bua hamn 105 av dessa vill flytta in inom 3-4 år.

31 Låt oss först?2a på vilka dessa 105 personer är och vilka konkreta krav de har på boendet:

32 De allra flesta bor idag i villa (flest i Bua) Bas: 105 personer som kan tänka sig flytta inom 3-4 år

33 De flesta som svarat är år,29 är pensionärer Bas: 105 personer som kan tänka sig flytta inom 3-4 år

34 68 är gifta/sambo, av dessa har 13 hemmavarande barn under 16 år Bas: 105 personer som kan tänka sig flytta inom 3-4 år

35 Merparten (78 st) vill ha lägenheter på 3 rum och kök eller större Bas: 105 personer som kan tänka sig flytta inom 3-4 år

36 Önskemål om kooperativ hyresrätt och bostadsrätt dominerar över hyresrätt Bas: 105 personer som kan tänka sig flytta inom 3-4 år

37 Många (50 st) kan tänka sig att göra eget arbete i samband med byggnationen för att få ner hyran. Bas: 105 personer som kan tänka sig flytta inom 3-4 år

38 Nästan alla vill själva kunna påverka standard och utformning av boendet Bas: 105 personer som kan tänka sig flytta inom 3-4 år

39 Exakt hälften (53 st) svarar Ja eller Kanske på frågan om dom vill medverka i en förening för byggemenskap eller boende i Bua hamn Bas: 105 personer som kan tänka sig flytta inom 3-4 år

40 Låt oss nu?2a på vad alla 407 svaranden har för synpunkter på byggna?on och infrastruktur i Bua hamn!

41 Nästan alla (95,7 %) anser projekt Destination Bua är ganska eller mycket viktigt för Buas framtid

42 260 personer (68 %) vill ha bostäder på max 2 våningar

43 De allra flesta (81,5% ) anser att boendet skall anpassas till olika åldrar och livssituationer, olika krav på standard etc.

44 83% anser det vara mycket eller ganska viktigt att det finns lokaler för restaurang och café i området. 76 % att det finns lokaler för handel och service. Restaurang och cafe Handel och service

45 78% anser att det skall finnas möjlighet till övernattning, vandrarhem, B&B, hotell etc.

46 Av alla respondenter svarar 156 st Ja eller Kanske på frågan om dom vill medverka i en förening för byggemenskap eller boende i Bua hamn. 210 svarar Nej.

47 ..men också de 84 spontana kommentarerna har ge2 oss värdefull informa?on och input?ll nästa steg i projektet

48 Spontana kommentarer kring bygden, projektet, service.. Stark känsla för bygden, många kommentarer visar på en längtan a2 försik?gt förnya Bua Mycket beröm och projektets öppenhet uppska2as Många vill vara delak?ga i projektet Starka önskemål om bensinsta?on (sjö & land), matställe, överna2ningsmöjlighet er mm. Sam?digt e2 varnande finger för a2 satsa för storskaligt.

49 Spontana kommentarer kring hamnen som mötesplats, husbilsparkering, ekonomi, målgrupp och arkitektur E2 starkt önskemål är a2 hamnen skall vara en ak?v mötesplats En stark önskan a2 fly2a husbilsparkeringen, men a2 ändå behålla turisterna Både unga och äldre och mångsidighet när det gäller boendeform Väldigt blandade åsikter vad gäller arkitektur och standard Skapa bostäder som de flesta har råd med.

50 4. Vad händer nu? Tids- och handlingsplaner

51 Projektets?ds & handlingsplan 2013 Informa?ons- och diskussionsmöten med bygden Färdigställa Gatewaybyggnad Inleda samarbete med näringslivet Skapa förutsä2ningar för B&B, vandrarhem etc Skapa förutsä2ningar för upplevelsebaserade tjänster Skapa förutsä2ningar för boende påbörja detaljplanearbetet 2014 Genomföra en markanvisningstävling Informa?ons- och diskussionsmöten med bygden Skapa nätverk för näringsidkare Hi2a finansiärer och intressenter för handel/service Skapa koncept för besökare/turister

52 Tidplan för hösten 2013 Des?na?onbua.se Bilda för- förening Kalkyler Detaljplanearbete Vandrarhem/B&B Upplevelse- baserade tjänster Femstjärnig hamn Vändplan busshållplats Ommålning fasad? Koncept turister September Oktober November December

53 Informerade Alla Anslagstavla Bua Center Facebook/Föreningen Buas fram?d

54 5. Summering

Destination Bua. Arbetsgrupp 1 Fastighetsutveckling. Arbetsgrupp 3 Turism/Trivsel. Arbetsgrupp 2 Näringsliv. Projektledare Ingela Armbro

Destination Bua. Arbetsgrupp 1 Fastighetsutveckling. Arbetsgrupp 3 Turism/Trivsel. Arbetsgrupp 2 Näringsliv. Projektledare Ingela Armbro 20140418 Destination Bua *) Kenneth Berntsson - v.ordf Jan Malmgren - Vbg Kommun Richard Jakberg Cofactor AB Styrgrupp Ordförande P-E Wikström *) Projektledare Ingela Armbro Arbetsgrupp 1 Fastighetsutveckling

Läs mer

Information 140320. Välkommen!

Information 140320. Välkommen! Information 140320 Välkommen! Agenda ü Vad har hänt sedan 130828? ü Projektmål ü Ekonomisk redovisning ü Organisation/ansvar ü Fika/Frågor ca 19:20 ü Presentation av arbetsgrupper och insatser ü Frågor

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

VARFÖR skapa en bättre framtid nya metoder bygg- och fastighetsbranschen

VARFÖR skapa en bättre framtid nya metoder bygg- och fastighetsbranschen VARFÖR VI FINNS Vi vill hjälpa kommuner, företag och entreprenörer att skapa en bättre framtid genom att tillföra nya perspektiv och nya metoder för hur man kan förverkliga idéer och genomföra utvecklingsprojekt

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Arbete med Lokal Utvecklingsplan. Varbergs kommun BYGDEPROFIL

Arbete med Lokal Utvecklingsplan. Varbergs kommun BYGDEPROFIL Arbete med Lokal Utvecklingsplan Varbergs kommun BYGDEPROFIL Vad och varför en Lokal Utvecklingsplan? - Vad hette det sa du? ( kan kalla den vad vi ) Tre delar 1. Bygdeprofil - beskriver den lokala identiteten,

Läs mer

Bakgrund *ll projektet

Bakgrund *ll projektet 21 NOVEMBER Bakgrund *ll projektet Rikt företagar- och föreningsliv med många eldsjälar och goda ini*a*v men Brist på samverkan, och samordning Resurser har saknats för a> bygga långsik*ga samarbeten

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

Lars-Erik Antonsson 2008.12.02

Lars-Erik Antonsson 2008.12.02 Syfte med kvällen? Utveckla dialogen! Vi är i samma båt med gemensam framtid där vi behöver varandra! Hitta medpartsroller.. Skapa insikt om våra situationer och våra roller i lagspelet Återkoppla vad

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Kommundelsdialog om vision och utveckling av Rävlanda, Landvetter, Mölnlycke, Hällingsjö, Hindås och Härryda

Kommundelsdialog om vision och utveckling av Rävlanda, Landvetter, Mölnlycke, Hällingsjö, Hindås och Härryda Sektorn för administrativt stöd Emelie Ivarson Kommunstyrelsen Datum 2016-12-07 2015KS360 006 Dnr Kommundelsdialog om vision och utveckling av Rävlanda, Landvetter, Mölnlycke, Hällingsjö, Hindås och Härryda

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutkonferens Bygd o stad i balans

Slutkonferens Bygd o stad i balans Slutkonferens Bygd o stad i balans VISION för landsbygden Möjligheternas Örnsköldsvik- en hållbar och tillgänglig landsbygd för företag att verka i och för människor att leva i och besöka. Bygd och stad

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Magelungen Strand, Farsta

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Magelungen Strand, Farsta Handläggare Pia Ninche 08 737 22 09 Styrelseärende 2014-05-27 Ärende nr 17 Dnr 2014/1043-3.2.3 DATUM 2014-05-07 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Magelungen Strand,

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Sammanställning av synpunkter

Sammanställning av synpunkter Sammanställning av synpunkter Samrådsträff och workshop på Seaside FÖP Björkö Naturen Villasamhälle Gemenskap Växtlighet Mysigt Grönska Nära till allt Vi känsla Småskaligt Samvaro Friluftsliv Byliv Hjälpsamhet

Läs mer

egna erfarenheter av samverkansprojekt

egna erfarenheter av samverkansprojekt egna erfarenheter av samverkansprojekt Kommuner Fastighetsägare Allmännyttiga fastighetsbolag Privata fastighetsbolag Byggherrar Invånare Föreningar Kommunens analys av intressenter gjordes tidigt i processen

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Kommunikationsplan Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Mål - Ansats Målgrupper Kanaler Budskap - essensen

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna!

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! MARKNADSPLAN 2008 För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! CARLSSONS RESOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 3-4 2. VARFÖR

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

Presentation 12 september 2015

Presentation 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Presentation 12 september 2015 en levande EN VISION FÖR FEJAN BAKGRUND COMMUNITY PLANNING HUVUDTEMANS VISION NÄSTA STEG Platsanalys 1 2 3 4 5 Parksområde med ett nätverk av gångvägar

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND Rapport september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Fastighetsägare och lokala näringsidkare på Fejan deltog i rundvandringar och workshops under En vision för Fejan

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Återkoppling på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari och fördelaktigt ledarskap.

Återkoppling på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari och fördelaktigt ledarskap. på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari 2016. 1. Önskemål om framtida föreläsare & workshop kring gott och fördelaktigt ledarskap. Vi tackar för inkommet

Läs mer

Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast

Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast Sävast Byautveckling i samarbete med Bodens kommun För frågor kontakta David Sundström, projektledare för Framtidens seniorboende tel 070 657 4280,

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva

Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva Kungens kurva Delta i utvecklingen av Kungens kurva som destination välkommen med din intresseanmälan att skapa Skandinaviens modernaste resort Varje år

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

Välkommen till invigning av SABOs Kombohus i Halmstad

Välkommen till invigning av SABOs Kombohus i Halmstad Välkommen till invigning av SABOs Kombohus i Halmstad Halmstad ca 93 000 invånare 18:e största kommunen i Sverige Blandat näringsliv, ingen dominerande privat arbetsgivare Mitt på västkusten Allianspartierna

Läs mer

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt Om Byggemenskapen Råbylund ett funktionsblandad pilotprojekt Rätt läge? Området bör ha en tydlig inriktning och gemensamma mål. Områdets storlek och karaktär är av betydelse Placering i staden Läget bör

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 215:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, huvudsekreterare Dir 214:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mattias Andersson 2014-08-15 KS 2013/0725 50260 Kommunstyrelsens planutskott Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling för fastigheten

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Det åldersbeständiga boendet Martina Boström och Kaj Granath

Det åldersbeständiga boendet Martina Boström och Kaj Granath Det åldersbeständiga boendet Martina Boström och Kaj Granath Det åldersbeständiga boendet Ett samarbetsprojekt mellan JTH och HHJ, finansierat av Smart Housing Småland Demografi och byggande i Sverige

Läs mer

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så.

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Vi fyller din tomt med värde Som säljare av en tomt har du förmodligen ett mål som är viktigare än alla andra: att få så mycket betalt som

Läs mer

Mötesplats Alsike, projektplan och budget FKN-2014/111

Mötesplats Alsike, projektplan och budget FKN-2014/111 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Runa Krehla Datum FKN-2014/111 Samordnare/strateg Fritid och kultur 2014-10-02 Fritids- och kulturnämnden Mötesplats Alsike, projektplan och budget

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre personer

Läs mer

Förstudie och projektering för marklägenheter för 60+ i Månkarbo

Förstudie och projektering för marklägenheter för 60+ i Månkarbo Förstudie och projektering för marklägenheter för 60+ i Månkarbo Monica Sandström vid den plats där marklägenheterna är tänkta att stå. Projektnamn: Företagsklubben i Månkarbo, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Båtvänligt Upplevelserikt Attraktivt

Båtvänligt Upplevelserikt Attraktivt Båtvänligt Upplevelserikt Attraktivt Lokal utvecklingsplan 2012 St Hornsjö till Götebo rå s Bo till 41 S Ärsjön en MARKS ng Löftabro elå Löftaskog Ve s Stråvalla Vendelsö Vendelsöfjorden Dran Sallebacka

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Tågdagarna i Landeryd Journalnummer: 2010-6360 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Landsbygd

Läs mer

VÄLKOMNA! Värd i Roslagen. Värd i Stockholms skärgård

VÄLKOMNA! Värd i Roslagen. Värd i Stockholms skärgård VÄLKOMNA! Värd i Roslagen Värd i Stockholms skärgård DAGENS PROGRAM Värdskap - en viktig pusselbit I vår destinationsutveckling Vi som är här! Visit Roslagen därför vill vi vara med! Vi introducerar ett

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga 3 Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 3. Loos,%. Kön Antal Procent. Kvinna 4,%. Man 3 6,% Totalt,% Medelvärde,6. Kön,,,

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR TANUMS KOMMUN IDENTITET OCH FRAMTID Tanums kommun Grebbestad Fjällbacka Rabbalshede Lur Resö Hamburgsund Bullaren Östad Tanumshede Gerlesborg Sannäs Havstenssund

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Projektdirektiv. Framtid Nora 1 (7) Projekt: Framtid Nora ID-nr/dnr Noramacken Ekonomisk Förening Åke Sjöberg. Beställare: Version: 0.

Projektdirektiv. Framtid Nora 1 (7) Projekt: Framtid Nora ID-nr/dnr Noramacken Ekonomisk Förening Åke Sjöberg. Beställare: Version: 0. 1 (7) Projektdirektiv Framtid Nora Projekt: Framtid Nora ID-nr/dnr 2016-1991 Beställare: Noramacken Ekonomisk Förening Åke Sjöberg Version: 0.6 Skriven av: Åke Sjöberg Datum 2016-09-05 Projektwebbplats:

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Vad får seniorboendet kosta?

Vad får seniorboendet kosta? Seniorvärldskonferensen 2015 Vad får seniorboendet kosta? 22 april 2015 Nils-Eric Öquist vd Bäckbacka Partners AB Frågan var alltså: vad får ett seniorboende kosta? Svar: det beror på vad erbjudandet innehåller

Läs mer