SMoKD Bemanning och funktioner v03.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMoKD 33.316 Bemanning och funktioner v03.doc"

Transkript

1 SMoKD Bemanning och funktioner Giltig från: Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura Reviderad version enligt Transportstyrelsens B Fura begäran om komplettering Kompletterad enligt Transportstyrelsens begäran B Fura Förslag till förändringar av denna föreskrift kan ställas till: Ansvarig för trafiksäkerhet i Svenska Motorvagnsklubben. Innehållsförteckning 1 Syfte Omfattning Definitioner och förkortningar Ansvar Krav på linjekännedom Begränsad linjekännedom Omfattning Hur begränsad linjekännedom erhålls Normal linjekännedom Omfattning Hur normal linjekännedom erhålls När normal linjekännedom upphör att gälla Särskilt god linjekännedom Bemanning Operativ arbetsledning Förberedelser för tågfärd Bemanning av tågfärd Bemanning av spärrfärd Bemanning av växling Behov av funktioner Förarbiträde Ombordansvarig Avgångssignalerare Avgångssignalerarbiträde Konduktör Vagnskötare Bromsare Signalgivare... 7 Sidan 1 av 11

2 8 Funktioners uppgifter Operativ arbetsledning Tågsättsklargörare Förare Förarbiträde Ombordansvarig Avgångssignalerare Avgångssignalerarbiträde Konduktör Vagnskötare Ombordpersonal allmänt Underrättelser från ombordansvarig till övrig ombordpersonal Dörrar utan dörrförregling Kontroll av dörrar och dörrfel under tågets gång Uppehåll vid för kort plattform Tekniskt uppehåll Resandeutbyte på plats utan plattform Sidan 2 av 11

3 1 Syfte Dokumentet är även avsett att användas vid revisioner och annan uppföljning av verksamheten. 2 Omfattning Föreskriften innehåller kompletterande säkerhetsbestämmelser till JTF om bemanning av färder, samt funktioner och funktioners uppgifter. 3 Definitioner och förkortningar De definitioner och förkortningar som används, och som ej står i JTF bilaga 1, finns i SMoKD (Termer). 4 Ansvar SMoK styrelse godkänner och är ansvarig för att denna föreskrift är uppdaterad. Denne är även ansvarig för att denna föreskrift är implementerad hos personal inom ramen för SMoKs tillstånd som Järnvägsföretag. Föreskriften riktar sig till all personal i trafiksäkerhetstjänst hos SMoK i egenskap av Järnvägsföretag. 5 Krav på linjekännedom Linjekännedom kan indelas i tre nivåer: Begränsad, normal och särskilt god. Dessa redovisas nedan där det också beskrivs hur linjekännedom erhålls. Linjekännedom ska minst omfatta de specifika kunskaper om och/eller erfarenheter av en linjesträcka som en förare av tågfärd eller en tillsyningsman vid spärrfärd måste ha innan han ges tillåtelse att på eget ansvar framföra färden på sträckan i fråga. Det ska innefatta den kunskap som är nödvändig utöver den information som ges via signalsystem och dokumentation såsom körplaner och andra dokument gällande färdens framförande. Det åligger varje förare att själv avgöra om han har tillräcklig linjekännedom enligt ovan. Om föraren så begär, eller om Ansvarig för trafik (Atra) så bestämmer, ska förarlots medfölja. Sidan 3 av 11

4 5.1 Begränsad linjekännedom Omfattning Begränsad linjekännedom innebär att man känner till vilket trafikeringssystem som gäller på den aktuella sträckan om sträckan är enkelspårig, dubbelspårig eller flerspårig vilka trafikplatser som finns på sträckan (typ, namn, signatur, ordningsföljd) ungefär var driftplatsgränser finns, samt vilken del av banan som är driftplats och vilken del som är linjen vilka driftplatser på sträckan som är indelade i driftplatsdelar de bestämmelser i linjeboken som inverkar på framförandet vid tågfärd eller spärrfärd var det finns nedkopplingstavlor och urkopplingstavlor (gäller förare av elektriska drivfordon), för sträcka i system R: var det finns växelsignal (för kontroll av fjäderväxel som är motväxel) Hur begränsad linjekännedom erhålls Begränsad linjekännedom får man genom att man i förväg läser in de behövliga uppgifterna i linjeboken. (Vid sådan användning av begränsad linjekännedom som inte är planerad i förväg avgör föraren eller tillsyningsmannen själv hur mycket tid som behövs för att läsa in uppgifterna i linjeboken.) Vid behov har man dessutom linjebeskrivningen framme under gång. 5.2 Normal linjekännedom Omfattning Normal linjekännedom innebär att man dels: har de kunskaper som krävs för begränsad linjekännedom, har en tillräcklig uppfattning om hur sträckan ser ut, dessutom ungefär känner till följande: o var huvudsignaler och andra punkter som kan utgöra tågfärdvägens slutpunkt finns, o läget för stopplats för resandetåg, och o var det finns plankorsningar med vägskyddsanläggningar Hur normal linjekännedom erhålls Normal linjekännedom får man genom att man dels läser in de behövliga uppgifterna i linjeboken och de underrättelser som anslås på ordertavla (motsvarande), i aktuell körriktning, o har medföljt i förarhytt vid tågfärd eller spärrfärd som framförs av annan förare,eller o själv, med begränsad linjekännedom, har framfört tågfärd eller spärrfärd, eller o har studerat sträckan på något annat sätt, som har godkänts av Atsä När normal linjekännedom upphör att gälla Normal linjekännedom upphör att gälla om: Föraren inte inom de senaste sex dygnen har kunnat ta del av underrättelser på ordertavla eller motsvarande. (I detta fall återfår föraren linjekännedomen så snart han eller hon har tagit del av underrättelserna) Sidan 4 av 11

5 Så lång tid har förflutit sedan föraren åkt på sträckan att han inte längre har tillräcklig uppfattning om hur sträckan ser ut. 5.3 Särskilt god linjekännedom Särskilt god linjekännedom innebär att man, utöver att uppfyllda kraven för normal linjekännedom, dels: har en god uppfattning om hur sträckan ser ut, väl känner till var de objekt finns, som anges för normal linjekännedom, väl känner till o inom område utan ATC: var försignaleringsavståndet (avståndet mellan en försignal i "vänta stopp" och följande huvudsignal i "stopp") är så kort att det för bromsning till stopp krävs att bromsningen inleds innan försignalen passeras, och o stignings- och lutningsförhållandena. Vid störd drift eller nödsituationer kan dock operativ arbetsledning ge undantag från linjekännedomskravet ovan, och fordonssättet kan framföras med en sth av 80 km/h om teoretisk inläsning av aktuellt linjeavsnitt i linjeboken skett. 6 Bemanning I flera fall kan en person inneha flera funktioner. 6.1 Operativ arbetsledning Vid trafik i form av tåg-, spärrfärd samt växling med resande, ska en operativ arbetsledning finnas i tjänst. Denne ska alltid kunna nås via telefon (ange rätt telefonnummer). Operativ arbetsledning får ej själv tjänstgöra på den färd denne ansvarar för. 6.2 Förberedelser för tågfärd Atra ansvarar för att en tågfärd förbereds. För förberedelserna ska följande funktioner utses: Tågsättsklargörare (kan utgöras av en stationär person, som ej medföljer tåget) Bromsprovare (kan utgöras av en stationär person, som ej medföljer tåget) 6.3 Bemanning av tågfärd Följande funktion(er) ska vara bemannade: Förare. Följande funktion(er) ska i vissa fall vara bemannade: Förarbiträde (se 7.1) Eldare (vid ånglok) Ombordansvarig (vid tågfärd med resande) Avgångssignalerare (se 7.3). Avgångssignalerarbiträde (Se 7.4) Konduktör (se 7.5) Vagnskötare (se 7.6) 6.4 Bemanning av spärrfärd Följande funktion(er) ska vara bemannade: Förare Sidan 5 av 11

6 Tillsyningsman (kan vara samma person som föraren) Följande funktion(er) ska i vissa fall vara bemannade: Förarbiträde (se 7.1) Eldare (vid ånglok) Konduktör (se 7.5) Bromsare (vid handbromsat fordonssätt) Vagnskötare (se 7.6) 6.5 Bemanning av växling Följande funktion(er) ska vara bemannade: Förare Tillsyningsman (kan vara samma person som föraren) Följande funktion(er) ska i vissa fall vara bemannade: Förarbiträde (se 7.1) Eldare (vid ånglok) Signalgivare (se 7.8) Konduktör (se 7.5) Bromsare (vid handbromsat fordonssätt) Vagnskötare (se 7.6) 7 Behov av funktioner Atra i samråd med Ansvarig för Trafiksäkerhet (Atsä) avgör hur stor ombordpersonalen ska vara med hänsyn till fordonssättets längd, antal resande, fordonstyp och förväntad karaktär på resan. 7.1 Förarbiträde Förarbiträde ska finnas på drivfordon: som ej har säkerhetsgrepp vid hastigheter över 40 km/h om det går först i tåg eller spärrfärd. när det framförs först i tåg- eller spärrfärd och drivfordonet saknar tågskyddssystem. Förarbiträde bör finnas på drivfordon där föraren på grund av avsaknad av backspegel har svårt att delta i avgångsproceduren. Förarbiträde ska finnas på främsta drivfordonet om sikten i färdriktningen är begränsad vid tågfärd eller om det krävs enligt säkerhetsbestämmelserna för spärrfärd eller växling. 7.2 Ombordansvarig Föraren är ombordansvarig när motorvagnståg medför resande. Vid lokdragen tågfärd med resande, ska särskild ombordansvarig finnas i vagnarna. 7.3 Avgångssignalerare Vid lokdragen tågfärd med resande ska en avgångssignalerare alltid medfölja tåget. Den som är särskild ombordansvarig är även avgångssignalerare. Sidan 6 av 11

7 Atra avgör i samråd med Atsä vid vilka tillfällen avgångssignalerare ska medfölja motorvagnståg med hänsyn till längd, antal resande och förväntad karaktär på resan. Vid färd med motorvagnståg utan central dörrstängning/förregling ska avgångssignalerare medfölja om mer än en motorvagn/släp är upplåten för resande. 7.4 Avgångssignalerarbiträde Ett avgångssignalerarbiträde kan finnas, som biträder avgångssignaleraren. Överenskommelse ska ske mellan dem om vilken tågdel respektive ansvarar för. Atra avgör i samråd med Atsä vid vilka tillfällen avgångssignalerarbiträde ska medfölja med hänsyn till längd, antal resande och förväntad karaktär på resan. 7.5 Konduktör Atra avgör i samråd med Atsä vid vilka tillfällen konduktör ska medfölja tågfärd med hänsyn till längd, vagnstyp, antal resande och förväntad karaktär på resan. Vid färd med fordon med utåtgående dörrar som inte har dörrförregling, ska varje dörrpar bemannas av exempelvis en konduktör eller av någon annan ur ombordpersonalen. Vid spärrfärd och växling där resande medföljer, och som består av lokdraget fordonssätt, ska alltid konduktör medfölja. 7.6 Vagnskötare Atra avgör i samråd med Ansvarig för fordonsunderhåll (Afo) vid vilka tillfällen vagnskötare ska medfölja färd med hänsyn till vagnstyp och förväntad karaktär på resan. Sakkunnig personal kan medfölja vid transport av overksamma ånglok eller andra fordon för i första hand kontroll av lagertemperaturer och smörjning samt för fordons tillsyn och skötsel. 7.7 Bromsare Bromsare kan medfölja på handbromsad spärrfärd/växling. Atra avgör i samråd med Atsä hur många bromsare spärrfärden/växlingen ska bemannas med, och deras placering i fordonssättet. 7.8 Signalgivare Signalgivare medföljer växling vid behov, när tillsyningsman eller förare inte har tillräcklig uppsikt i färdriktningen. 8 Funktioners uppgifter 8.1 Operativ arbetsledning Operativ arbetslednings uppgifter regleras i SMoKD (Operativ arbetsledning). 8.2 Tågsättsklargörare Tågsättsklargörares uppgifter regleras i JTF, SMoKD (Tågsättsklargöring). Sidan 7 av 11

8 8.3 Förare Förares uppgifter regleras i JTF, SMoKD (Säkerhetsstyrningssystemet), SMoKD (Handhavande av drivfordon och manövervagnar i anslutning till färd), SMoKD (Tågsättsklargöring), SMoKD (Olycka och tillbud), BVF Förarbiträde Förarbiträde som finns med på grund av siktskäl eller på grund av avsaknad av tågskyddssystem ska muntligt repetera samtliga signalbilder till föraren. Förarbiträde som finns med på grund av avsaknad av säkerhetsgrepp ska muntligt och handgripligen instrueras av föraren hur denne avbryter dragkraften och nödbromsar fordonssättet. Förarbiträde på resandetåg ska vid behov vara behjälplig i avgångsproceduren. 8.5 Ombordansvarig Ombordansvarig ansvarar för: Resenärernas säkerhet Information till resenärer Arbetsledning för ombordpersonalen avseende på- och avstigning, dörröppning och dörrstängning. Uppgifter i punkt 8.9. Avgångsproceduren (gäller endast särskild ombordansvarig) Att kontakt upprätthålls med föraren (gäller endast särskild ombordansvarig) Att vara föraren behjälplig vid evakuering enligt SMoKD (Olycka och tillbud). (gäller endast särskild ombordansvarig) Vid tjänstgöringens början ska särskild ombordansvarig anmäla sig till föraren. 8.6 Avgångssignalerare Avgångssignaleraren ansvarar för: Avgångsproceduren enligt SMoKD (Avgångsprocedurer) Vissa uppgifter i punkt 8.9. Vid tjänstgöringens början ska avgångssignalerare anmäla sig till ombordansvarig. 8.7 Avgångssignalerarbiträde Avgångssignalerarbiträdet ansvarar för: Uppgifter enligt SMoKD (Avgångsprocedurer) Vissa uppgifter i punkt 8.9. Vid tjänstgöringens början ska avgångssignalerarbiträde anmäla sig till avgångssignaleraren. 8.8 Konduktör Konduktör ingår i ombordpersonalen. Konduktör kan av ombordansvarig få till uppgift att vara behjälplig med: låsning/upplåsning av dörrar. information till resenärer. dörröppning/dörrstängning. på- och avstigning. Sidan 8 av 11

9 Vid tjänstgöringens början ska konduktör anmäla sig till ombordansvarig (vid tågfärd) eller tillsyningsman (vid spärrfärd eller växling). 8.9 Vagnskötare Vagnskötare kan ansvara för följande: Värmesystem Belysning Övrig teknisk utrustning i vagnar. Skötsel av fordon i transport. Personal som medföljer för tillsyn av fordon ska vid behov uppehålla sig på något av de fordon som den har tillsyn över och i övrigt i anvisad vagn. Vid tjänstgöringens början ska vagnskötare anmäla sig till ombordansvarig vid resandetåg eller förare vid övriga färder Ombordpersonal allmänt Underrättelser från ombordansvarig till övrig ombordpersonal Den ombordansvarige ska informera övrig ombordpersonal om följande: Status beträffande låsta dörrar Status för brandsläckare Status för brandlarm i sov- och liggvagnar Status på fordon beträffande trafiksäkerhetsrelaterade fel samt utförd felanmälan. Tillkommet eller slopat trafikutbyte Hur trafikutbyte ska genomföras på ett säkert sätt på en plats där trafikutbyte normalt ej sker Dörrar utan dörrförregling Det finns vagnar som har dörrar som saknar dörrförregling. Dessa beskrivs i SMoKD (Avgångsprocedurer). Vagnar av 1920-talsmodel med utåtgående dörrar ska ha dessa låsta under gång. Särskild ombordansvarig ansvarar för att så sker med hjälp av ombordpersonalen. Varje dörrpar (per 2 vestibuler) ska vara bemannat av en person. Låsning sker strax efter avgång, och upplåsning sker strax innan trafikutbyte Kontroll av dörrar och dörrfel under tågets gång Under tågets gång ska ombordpersonalen regelbundet visuellt kontrollera att personvagnarnas sidodörrar eller grindar är ordentligt stängda. Sista och första gaveldörr i vestibul på vagn med sluten plattform i tågsätt ska vara låst. På vagn med öppen plattform ska gavelgrind vara stängd, och om ingen annan vagn finns intill ska övergångsbryggan vara uppfälld. Följande kontrollampor i vagnarna ska kontrolleras regelbundet: Dörrförregling. Tänd lampa indikerar att dörrförreglingen fungerar. Värmespänning. Tänd lampa indikerar att värmespänning når vagnen. Laddning. Tänd lampa indikerar att vagnens batterier laddas. Sidan 9 av 11

10 Om lampa laddning är släckt, ska man försöka kontrollera huruvida batterierna får någon laddning eller om det bara är fel på lampan. Om batterierna inte laddas, finns det risk för att dörrförreglingen upphör och risk för att vagnens resandedörrar kan öppnas under gång. Anm. Belysningsfel. Ett tecken på att batterierna inte laddas är att en vagn saknar belysning när vagnens huvudströmställare ligger i läge L, eller om belysningen blir svagare och svagare. Vid risk för att en dörr kan öppnas utåt under gång gäller följande: Ombordpersonalen ska kontakta föraren och uppmana denne att snarast stoppa tåget på lämplig plats. Sedan tåget har stannat ska felaktiga dörrar låsas och förses med anslag Ur funktion. Om det finns risk för att en resandedörr kan öppnas utåt under gång får dörren inte röras förrän tåget har stannat. På godsfinka för museal militärtransport ska sidoskjutdörr antingen vara stängd eller reglad i öppet läge. Är sidodörr öppen ska en stång sättas upp på insidan för att förhindra att personal faller ut. Motordriven jalusiport ska, om motorn är ur bruk, alltid låsas med den skjutregel som finns mitt för dekalen på lastporten. Vid motorfel kan dörren frikopplas, antingen med röd/grön kula eller med vred i takhöjd i löpbryggan för lastporten. Om motorn är frikopplad, löper porten lätt och kan under gång öppnas av sig själv. Observera att i vagnar litt. F6K/F24K kan även resande passera förbi lastportarna genom korridoren Uppehåll vid för kort plattform Om det är känt för ombordpersonalen att tåget ska ha uppehåll vid en plattform som är för kort för färden, ska ombordpersonalen informera om detta genom utrop i högtalaren eller direktkontakt med berörda resande. Resande ska om möjligt uppmanas att gå genom fordonssättet för att nå en vagn som kommer att stanna vid plattformen Tekniskt uppehåll Förare ska informera ombordansvarig om att uppehåll kommer att ske och om orsaken till uppehållet. Ombordansvarig ska med hjälp av ombordpersonalen informera de resande om orsaken och att inga sidodörrar/grindar får öppnas. Ombordpersonalen ska dessutom, om möjligt, kontrollera att ingen sidodörr/grind öppnats Resandeutbyte på plats utan plattform Om trafikutbyte önskas för resandeutbyte på plats utan plattform ska detta planeras i god tid gentemot infrastrukturförvaltare och trafikledning. Uppehållet ska gå till på följande sätt: 1. Vid planeringen ska hänsyn tas till spårledningar för vägskyddsanläggningar. Om färden under uppehållet kommer att påverka dem ska lämpliga åtgärder planeras och vidtas. 2. Dörrar ska låsas ut mot annat trafikerat spår. Sidan 10 av 11

11 3. De resande ombord på färden ska innan uppehållet informeras om på vilken sida avstigning ska ske. 4. De resande som ska stiga på ska innan färdens ankomst informeras om var påstigning ska ske. 5. Ombordpersonal ska vara resande behjälpliga med på- och avstigning medelst pallar eller på annat lämpligt sätt. 6. Ombordansvarig ansvarar för att ingen obehörig vistas i trafikerat spår. 7. Avgångsproceduren sker enligt SMoKD (Avgångsprocedurer). Sidan 11 av 11

SMoKD Tågsättsklargöring_03

SMoKD Tågsättsklargöring_03 SMoKD 33.315 Tågsättsklargöring Giltig från: 2011-01-01 Granskat 20160712: B Fura, Y Lundberg Giltig till: Tillsvidare Godkänt 20160728: Anders Johansson Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30

Läs mer

SMoKD 03.001 Dokumentförteckning

SMoKD 03.001 Dokumentförteckning SMoKD 03.001 Dokumentförteckning Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-08-18

Läs mer

SMoKD 33.311 Handhavande av drivfordon och manövervagnar i anslutning till färd v03.doc3

SMoKD 33.311 Handhavande av drivfordon och manövervagnar i anslutning till färd v03.doc3 anslutning till färd Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-07-18 Reviderad

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (5) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Martin Öhlin, MU TDOK 2013: /68385

RUTINBESKRIVNING 1 (5) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Martin Öhlin, MU TDOK 2013: /68385 RUTINBESKRIVNING 1 (5) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Martin Öhlin, MU TDOK 2013:0441 2013/68385 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef Trafikverkets Muséer 2013-12-01

Läs mer

11 Broms. valtarens säkerhetsbestämmelser annars anger det ska minst en fjärdedel av fordonen vara bromsade med ett huvudbromssystem.

11 Broms. valtarens säkerhetsbestämmelser annars anger det ska minst en fjärdedel av fordonen vara bromsade med ett huvudbromssystem. 11 Broms 9 valtarens säkerhetsbestämmelser annars anger det ska minst en fjärdedel av fordonen vara bromsade med ett huvudbromssystem. Infrastrukturförvaltarens säkerhetsbestämmelser kan ange krav på broms

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Handbok JTF. 7. Vägvakt

Handbok JTF. 7. Vägvakt Handbok JTF 7. Vägvakt 2 Vägvakt 7 Referens Giltigt from datum TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 7 Vägvakt 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka Trafikbestämmelser för järnväg Modul 6 Fara och Olycka TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 mars 2016 2 6 Fara och Olycka TDOK 2016:0044-6 Fara och olycka 3 Detta är modul 6 Fara och olycka i Trafikverkets

Läs mer

Trafikledning - System E2

Trafikledning - System E2 Trafikledning - System E2 2008 09 15 Innehåll Innehåll Inledning 5 Fullständiga signalställverk 7 1 Reservera tågväg 8 2 Upprätthålla skyddsträcka 9 Avlösning och dokumentation 11 1 Allmänna regler 12

Läs mer

Undantag från trafiksäkerhetsinstruktioner

Undantag från trafiksäkerhetsinstruktioner Gäller för Version Föreskrift Koncern 1.0 BVF 1946.7 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2012-09-20 tillsvidare 0 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av TRV 2011/40608 Underhåll Jan Pettersson,

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 8 H Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 8 H. Tågfärd - System H

JvSFS 2008:7 bilaga 8 H Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 8 H. Tågfärd - System H JvSFS 2008:7 bilaga 8 H Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 8 H Tågfärd - System H JvSFS 2008:7 bilaga 8 H Tågfärd - System H 3 Innehåll Inledning 5 1 Förbereda

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (17) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Martin Öhlin, MU TDOK 2013: /68385

RUTINBESKRIVNING 1 (17) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Martin Öhlin, MU TDOK 2013: /68385 RUTINBESKRIVNING 1 (17) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Martin Öhlin, MU TDOK 2013:0444 2013/68385 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef Trafikverkets Muséer 2013-12-01

Läs mer

Kompletterande trafikregler - System E1

Kompletterande trafikregler - System E1 Kompletterande trafikregler - System E1 TDOK 2013:0389 bilaga E1 Giltig från och med 2015-12-30 Innehåll 3 Innehåll Inledning 7 KÖRTILLSTÅND 7 Signaler - Tillåta och styra rörelser 9 Allmänna anvisningar

Läs mer

Handbok JTF. 13. L-skydd

Handbok JTF. 13. L-skydd Handbok JTF 13. L-skydd 2 L-skydd 13 Referens Giltigt from datum TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 13 L-skydd 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter

Läs mer

Museitrafik Hastighetsuppgifter och vagnviktstabeller

Museitrafik Hastighetsuppgifter och vagnviktstabeller Gäller för Version Föreskrift Sveriges Järnvägsmuseum 1.0 BVF 1981.646 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-05-31 tills vidare Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F09-131/TR25 Verksamhetsstöd

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK F1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Sida Innehåll F2 Undantag till A-skydd efter tåg JTF bilaga 12 5.8 F2 Undantag till spärrfärd efter tåg JTF bilaga 9 M 5.18 F3 Tvåskenssignalering

Läs mer

SMoKD_03 001_Dokumentförteckning_v15

SMoKD_03 001_Dokumentförteckning_v15 SMoKD 03.001 Dokumentförteckning Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-08-18

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-28 5.0 2012-11-02 EM 41-121

Läs mer

Handbok JTF. 11. Broms

Handbok JTF. 11. Broms Handbok JTF 11. Broms 2 Broms 11 Referens Giltigt from datum TSFS 2009:27 2009-05-31 2010-03-01 TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 11 Broms 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 9 M. Spärrfärd - System M

JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 9 M. Spärrfärd - System M JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 9 M Spärrfärd - System M JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Spärrfärd - System M 3 Innehåll Inledning 5 1

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-27 5.0 2012-11-02 EM 41-119

Läs mer

Trafikledning - System E2

Trafikledning - System E2 Trafikledning - System E2 BVF 1946.1 bilaga 17 E2 Giltigt från 2012-06-10 Innehåll 3 Innehåll Inledning 5 Fullständiga signalställverk 7 1 Reservera tågväg 8 2 Upprätthålla skyddsträcka 9 Avlösning och

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (24) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Martin Öhlin, MU TDOK 2013: /68385

RUTINBESKRIVNING 1 (24) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Martin Öhlin, MU TDOK 2013: /68385 RUTINBESKRIVNING 1 (24) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Martin Öhlin, MU TDOK 2013:0454 2013/68385 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef Trafikverkets Muséer 2013-12-01

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-22 3.0 2011-10-01

Läs mer

TRAFIKERINGSSYSTEM S

TRAFIKERINGSSYSTEM S TRAFIKVERKET BVF 646.1 I1 TRAFIKERINGSSYSTEM S Sida I2 I4 I5 I7 I9 I11 Innehåll Kristianstad C - Åhus Markaryd - Timsfors Värnamo - Helmershus Landeryd - Smålands Burseryd Vetlanda - Kvillsfors Torup -

Läs mer

Vägvakt - System E

Vägvakt - System E Vägvakt - System E2 2008 09 15 Innehåll Innehåll Inledning 5 1 Vägvakter och vägskyddanläggningar 6 1.1 FELAKTIG VÄGSKYDDSANLÄGGNING 6 1.2 ARBETE SOM PÅVERKAR VÄGSKYDDSANLÄGGNING 6 1.3 VÄGVAKTENS ANMÄLAN

Läs mer

Järnvägsstyrelsens författningssamling

Järnvägsstyrelsens författningssamling Järnvägsstyrelsens författningssamling Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter; beslutade den 17 juni 2008. JvSFS 2008:7 Utkom från trycket den Järnvägsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 1 järnvägsförordningen

Läs mer

Termer - System E2 2008 09 15

Termer - System E2 2008 09 15 Termer - System E2 2008 09 15 Innehåll Innehåll Inledning 5 1 Aktörer 6 2 Banan 7 2.1 BANANS INDELNING 7 2.2 SPÅR 7 2.3 VÄXLAR OCH SPÅRSPÄRRAR 8 2.4 SIGNALANLÄGGNINGAR, ALLMÄNT 9 2.5 SIGNALANLÄGGNINGAR,SIGNALER

Läs mer

station, ställverksområde

station, ställverksområde JTF spårentreprenör trafikledningen banan trafikplats linjen driftplats driftplatsdel driftplatsgräns hållställe linjeplats hållplats blocksträcka huvudspår sidospår normalhuvudspåret avvikande huvudspår

Läs mer

SMoKD Revisionsplan v03

SMoKD Revisionsplan v03 SMoKD 30.003 Revisionsplan Giltig från: 2011-01-01 Granskat 2016-07-11: Björn Fura Giltig till: Tillsvidare Godkänt 2016-07-27: Anders Johansson Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-08-15 Ny bestämmelse

Läs mer

Handbok JTF. 1. Termer

Handbok JTF. 1. Termer Handbok JTF 1. Termer 2 Termer 1 Referens Giltigt from datum 2010-03-01 TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 1 Termer 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter

Läs mer

A-skydd - System E

A-skydd - System E A-skydd - System E2 2008 09 15 Innehåll Innehåll Inledning 5 1 Planera A-skydd 6 1.1 A-SKYDDETS ARBETSPLAN 6 1.2 A-SKYDDETS TILLSYNINGSMAN 7 1.3 A-SKYDDSOMRÅDETS GRÄNSPUNKTER 7 1.4 SKYDDSÅTGÄRDER 7 1.5

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge 1(10) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-15 4.0 2012-11-02 EM

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Linköping

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Linköping Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Linköping 1(8) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-20 7.0 2012-11-02 EM

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER TRAFIKVERKET BVF 646.1 F1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Sida Innehåll F2 Undantag till A-skydd efter tåg JTF bilaga 12 5.8 F2 Undantag till spärrfärd efter tåg JTF bilaga 9 M 5.18 F3 Tvåskenssignalering i system

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 16 Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 16. D-skydd

JvSFS 2008:7 bilaga 16 Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 16. D-skydd JvSFS 2008:7 bilaga 16 Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 16 D-skydd JvSFS 2008:7 bilaga 16 D-skydd 3 Innehåll Inledning 5 D-skydd i system H 7 1 Planera

Läs mer

växel som i skyddande läge hindrar spårfordon från att komma in i ett visst spår.

växel som i skyddande läge hindrar spårfordon från att komma in i ett visst spår. 2.3 VÄXLAR OCH SPÅRSPÄRRAR växel huvudspårsskiljande växel anordning som gör det möjligt att framföra spårfordon från ett spår till ett annat. Vardera änden med växeltungor i en korsningsväxel betraktas

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker

Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge Hid 1(9) Dokumenthistorik Datum Författare Beslutande

Läs mer

Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF)

Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF) Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF) Järnvägsstyrelsen trafikföreskrifter JvSFS 2008:7 (JTF) träder i kraft 2009-05-31. Vid samma

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Hiltunen Timo, UHass TDOK 2013:0601 Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Samhälle 2014-05-01 1.0 Dokumenttitel Växlar-manövrering

Läs mer

SÄO blir JTF. Nya trafikföreskrifter gäller från och med

SÄO blir JTF. Nya trafikföreskrifter gäller från och med SÄO blir JTF Nya trafikföreskrifter gäller från och med 2009-05-31 Historik, varför göra om säkerhetsreglerna? Järnvägens säkerhetsregelverk har sitt ursprung i 1800-talets säkerhetssystem. Det nuvarande

Läs mer

Trafiksäkerhetskrav vid användning av GSM-R telefon

Trafiksäkerhetskrav vid användning av GSM-R telefon Gäller för Version Föreskrift Bv Koncern 3.0 BVF 925 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-05-31 t.v. Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F09-496/TR25 Leveransdivisionen Jörgen Nicklasson,

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Gävle

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Gävle Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Gävle 1(8) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-16 5.0 2012-11-02 EM 41-104

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Landskrona

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Landskrona Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Landskrona 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-19 8.0 2014-05-23 EM

Läs mer

SMoKD 30.003 Revisionsplan

SMoKD 30.003 Revisionsplan SMoKD 30.003 Revisionsplan Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-08-15 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura Förslag till förändringar

Läs mer

Trafikeringssystem R

Trafikeringssystem R TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK G Trafikeringssystem R ida 3 4 Innehåll Driftplatsföreskrifter Tillåten tåglängd Externmarkeringspunkter Driftplatsföreskrifter Lokala föreskrifter som berör förare

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår 1(11) Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge 2(11) Dokumenthistorik Datum Författare

Läs mer

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning TRAFIKSÄKERHETSBESTÄMMELSE 1 (5) Dokumentdatum TDOK 2016:0193 2016-04-19 1.0 Fastställt av Gäller från Chef VO Planering 2016-06-13 Skapat av Katarina Långström Trafiksäkerhetsbestämmelser vid användning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 3, 2015-05-01 Infrastrukturanläggning: Stockarydsterminalen Infrastrukturförvaltare:

Läs mer

DLO STOCKHOLM TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D1 LINJEBESKRIVNING

DLO STOCKHOLM TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D1 LINJEBESKRIVNING TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D1 LINJEBESKRIVNING Sida D3 D7 D41 D75 D83 D91 D119 D149 D157 D167 D169 D171 D175 D179 D181 D183 D185 D187 D191 D195 D199 Innehåll Förklaringar till linjebeskrivningen

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (24)

RUTINBESKRIVNING 1 (24) 1 (24) 1. Syfte Detta dokument redovisar hur Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum hanterar de krav som ställs i Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem för järnvägsföretag (JvsFS

Läs mer

Växling - System E2, E3

Växling - System E2, E3 Växling - System E2, E3 TDOK 2013:0389 bilaga 10 Giltig från och med 2014-12-14 L-skydd - System E2 Innehåll 3 Innehåll Inledning 5 Växling i system E2 7 1 Planera växling 8 1.1 VÄXLINGSPLANEN 8 1.2 VÄXLINGENS

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Malmö förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens godsvagnsverkstaden. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens

Läs mer

SMoKD Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon_04

SMoKD Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon_04 SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Granskat: 20160626 Yngve Lundberg Godkänt: 20160726 Anders Johansson Version Datum Beskrivning

Läs mer

Information om rättelseblad till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7), JTF.

Information om rättelseblad till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7), JTF. [dnr] BREV 1(5) Information om rättelseblad till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7), JTF. Vid tryckningen av bilagorna till JTF har det dessvärre blivit ett antal fel. Dessa fel har korrigerats

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Sidan 1 av 9 Utgåva: 5 Gällande fr. o m: 2016-06-01 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Karl-Johan Svärd Karlskrona kommun Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Karlskrona kommun

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur NÄSSJÖ GODSVAGNSVERKSTAD CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur NÄSSJÖ GODSVAGNSVERKSTAD CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 40 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

TRAFIKVERKET BVF 646.6 E1

TRAFIKVERKET BVF 646.6 E1 TRAFIKVERKET BVF 646.6 E1 TRAFIKPLATSINSTRUKTIONER Lokala föreskrifter som berör förare och/eller banpersonal finns för följande tpl (märkta med * efter namnet i linjebeskrivningen): SID TRAFIKPLATS SIGN

Läs mer

Utbildningsplaner. Museiföreningen. Föreskrift MJ 102 utgåva 4 MUNKEDALS JERNVÄG. Internkontroll Flik 6 Gäller fr o m: 2014-08-13

Utbildningsplaner. Museiföreningen. Föreskrift MJ 102 utgåva 4 MUNKEDALS JERNVÄG. Internkontroll Flik 6 Gäller fr o m: 2014-08-13 Museiföreningen MUNKEDALS JERNVÄG Föreskrift MJ 102 utgåva 4 Internkontroll Gäller fr o m: Gäller t o m: tillsvidare Antal sidor: 6 Bilagor 0 Ansvarig funktion CTa Utbildningsplaner Innehållsförteckning

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR ÅNGE KOMMUNS JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR ÅNGE KOMMUNS JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR ÅNGE KOMMUNS JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR Följande trafiksäkerhetsinstruktion ska användas i samband med växling och arbeten på Ånge Kommuns spåranläggning. en är reviderad utifrån

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; JÄRNVÄG Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner...

Läs mer

Trafiksäkerhetskrav vid användning av MobiSIR-telefon

Trafiksäkerhetskrav vid användning av MobiSIR-telefon Föreskrift BVF 925 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2005-09-12 9 Diarienummer B04-2080/TR 25 0 Beslutsfattare Antal bilagor Handläggande enhet, Handläggare Rune Lindberg, CB BE, Nils Eriksson, 0243-44

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö lok- och vagnverkstad

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö lok- och vagnverkstad Dokumentnamn Process Sida 1(14) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-21 4.0 2011-10-01 EM 41-111 Malmö C Författare Ansvarig utgivare Säkerhetsstyrning

Läs mer

SMoKD Bromsföreskrifter v04

SMoKD Bromsföreskrifter v04 SMoKD 33.312 Bromsföreskrifter Giltig från: 2011-01-01 Granskat: 20160626 Yngve Lundberg Giltig till: Tillsvidare Godkänd: 20160827 Peter Gustafsson Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30

Läs mer

TRAFIKVERKET BVF F1

TRAFIKVERKET BVF F1 TRAFIKVERKET BVF 646.6 F1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Sida F2 F3 F7 F8 Innehåll Särskild instruktion för sträckan Rbä - Gså Beskrivning av portar vid tunneln på linjen Söderhamn västra Losesjön (Norrala-tunneln)

Läs mer

Handbok JTF. 12. A-skydd

Handbok JTF. 12. A-skydd Handbok JTF 12. A-skydd 2 A-skydd 12 Referens Giltigt from datum 2010-03-01 TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 12 A-skydd 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter

Läs mer

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10 Järnvägsnätsbeskrivning Ånge Kommun spåranläggning Ånge Kommun 2013-05-10 Innehållsförteckning Allmän information 4 1.1...INLEDNING 4 1.2...JURIDISK STATUS 4 1.2.1... ANSVAR 4 1.3...GILTIGHETSTID OCH ÄNDRINGAR

Läs mer

Handbok JTF. 9 H. Spärrfärd - System H

Handbok JTF. 9 H. Spärrfärd - System H Handbok JTF 9 H. Spärrfärd - System H 2 Spärrfärd - System H 9 H Referens Giltigt from datum TSFS 2009:27 2009-05-31 TSFS 2009:86 2009-10-15 2010-03-01 TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 9 H Spärrfärd

Läs mer

Spärrfärd - System H. Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 9 H

Spärrfärd - System H. Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 9 H JvSFS 2008:7 bilaga 9 H Utkom från trycket den 11 juli 2008 Rättad version den 30 januari 2010 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 9 H Spärrfärd - System H JvSFS 2008:7 bilaga 9 H Spärrfärd -

Läs mer

SMoKD 33.312 Bromsföreskrifter v03.doc3

SMoKD 33.312 Bromsföreskrifter v03.doc3 SMoKD 33.312 Bromsföreskrifter Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd Björn Fura 02 2010-07-18

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (Tri) för Västerviks kommuns spåranläggning i Västervik

Trafiksäkerhetsinstruktion (Tri) för Västerviks kommuns spåranläggning i Västervik Trafiksäkerhetsinstruktion (Tri) för Västerviks kommuns spåranläggning i Västervik Utgåva 4 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Förteckning över ändringstryck Nr Gäller fr.o.m. den Infört av datum 1 2011-01-01 Jennifer

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 9S Spärrfärd - System S

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 9S Spärrfärd - System S Trafikbestämmelser för järnväg Modul 9S Spärrfärd - System S Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 juni 2017 2 9S Spärrfärd - System S TDOK 2016:0050 - Modul 9S Spärrfärd - System S 9S Spärrfärd

Läs mer

Linjeblockering. Grundläggande signaleringskrav. BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30

Linjeblockering. Grundläggande signaleringskrav. BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30 Gäller för Version Standard BV förvaltande enheter 3.0 BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F09-7155/SI10 Leveransdivisionen/Anläggning

Läs mer

GHJF 9 HÄLSOKRAV FÖR PERSONAL MED TRAFIKSÄKERHETSTJÄNST

GHJF 9 HÄLSOKRAV FÖR PERSONAL MED TRAFIKSÄKERHETSTJÄNST GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET GHJF 9 HÄLSOKRAV FÖR PERSONAL MED TRAFIKSÄKERHETSTJÄNST Föreskrift Utgåva 2 Dokumentansvarig: GHJ Trafiksäkerhetsansvarig Omfattar 8 sidor Gäller fr.o.m.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK

RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK K1 RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK Sida Innehåll K1 Innehållsförteckning. K2 Trafikeringsinstruktion för passage av landsgräns Sverige - Norge vid km 1542+573.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7);

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7); Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7); beslutade den 22 september 2010. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 1 järnvägsförordningen

Läs mer

TSJ PM 1(5)

TSJ PM 1(5) TSJ 2011-1991 PM 1(5) Mottagare: Kopia till: till synpunkter på remiss av ändringar till Transportstyrelsens föreskrifter om undantag från Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) vid provkörning,

Läs mer

Trafikplatsinstruktioner

Trafikplatsinstruktioner TRAFIKVERKET BVF 646.5 E1 Trafikplatsinstruktioner Lokala föreskrifter som berör förare och/eller banpersonal finns för nedanstående tpl. Driftplatser på s.k. "radioblocksbanor" redovisas dock i beskrivningen

Läs mer

Linjebeskrivning. Version Förklaringar till linjebeskrivningen D7 D41. Nässjö Peberholm Peberholm Nässjö D75 D77

Linjebeskrivning. Version Förklaringar till linjebeskrivningen D7 D41. Nässjö Peberholm Peberholm Nässjö D75 D77 TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D1 Linjebeskrivning Sida D3 D7 D41 D75 D77 D81 D91 D101 D109 D117 D135 D151 D159 D167 D179 D191 D213 D235 D237 D239 D249 D257 D263 Innehåll Förklaringar till linjebeskrivningen

Läs mer

Introduktion - System E2

Introduktion - System E2 Introduktion - System E2 2008 09 15 Innehåll Inledning 5 1 Trafikeringssystem 6 2 Modulindelning 8 3 Modulstruktur 9 3.1 PROCESSORDNING 9 3.2 DIALOGSLINGOR 9 4 Reglernas tillämpning 11 4.1 SÄKERHETSÅTGÄRDER

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår 1 Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår Utgåva 4 -gäller fr.o.m. 2012-02-20 Kontaktfunktioner Ansvarig funktion hos infrastrukturförvaltaren:

Läs mer

Exempel på schema för TCC Lokförarutbildning

Exempel på schema för TCC Lokförarutbildning Exempel på schema för TCC Lokförarutbildning Vecka 40 Prov Innehåll Lärare Mån 29 Introduktion Rolf Greijer Tis 30 Järnvägshistoria, allmän järnvägskunskap, Ons 01 Lagar och krav Rolf Greijer Tors 02 Lagar

Läs mer

K. 1-8 RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK KORNSJÖ GRÄNSEN - KORNSJØ (enligt Jernbaneverkets trafikksikkerhetsbestemmelser)

K. 1-8 RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK KORNSJÖ GRÄNSEN - KORNSJØ (enligt Jernbaneverkets trafikksikkerhetsbestemmelser) TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK K1 K. 1-8 RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK KORNSJÖ GRÄNSEN - KORNSJØ (enligt Jernbaneverkets trafikksikkerhetsbestemmelser) Sid K2 K3 K4 K5 K7 K7 Innehåll Tågs

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Sidan 1 av 15 Gällande fr. o m: 2016-04-01 Utgåva: 4 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mathias Johansson TK Jönköpings kommun Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Jönköpings kommun

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (7) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Specialspärrfärd - System E2

Specialspärrfärd - System E2 Specialspärrfärd - System E2 2008 09 15 L-skydd - System E2 Innehåll Innehåll Inledning 5 1 Planera spärrfärd 6 1.2 SPÄRRFÄRDENS TILLSYNINGSMAN OCH FÖRARE 6 1.3 SPÄRRFÄRDSSTRÄCKA 6 1.4 GRUNDLÄGGANDE KRAV

Läs mer

JNB 2016-06-01, Utgåva 3. Järnvägsnätsbeskrivning

JNB 2016-06-01, Utgåva 3. Järnvägsnätsbeskrivning JNB 2016-06-01, Utgåva 3 Järnvägsnätsbeskrivning Sida 1 av 16 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Villkor för tillträde och trafikering... 5 3 Infrastruktur... 8 4 Kapacitetstilldelning...

Läs mer

Ang. Angeredsbanan, utbyggnad av signal och säkerhetsan jjjggp.ip S *

Ang. Angeredsbanan, utbyggnad av signal och säkerhetsan jjjggp.ip S * GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR Box 424 401 26 Göteborg I Alströmergaian 4 Telefon: 031/600 500 HL/UB Göteborg den 15/7 1970. STATENS V Å G v r.k CENTRAIFÖRVAITNINGSN Ttknltko avdelningen 1 6 JUL 1970 Byrådirektör

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 10 HMS Växling - System H, M och S

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 10 HMS Växling - System H, M och S Trafikbestämmelser för järnväg Modul 10 HMS Växling - System H, M och S Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 juni 2017 2 10 Växling TDOK 2016:0051 - Modul 10HMS Växling 10 Växling 3 10 Växling

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER TRAFIKVERKET BVF 646.8 F1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Sida Innehåll F 1 Innehållsförteckning F 2 Övriga undantag från tillägg till JvSFS 2008:7 F 3-5 F 6-8 Instruktion för skredvarningsanläggning Vassijaure-Kopparåsen

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen Tågplan 2016 2015-12-14, Reviderat 2016-02-01 Innehåll 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Giltighetstid och ändringar... 3 1.4 Publicering...

Läs mer

Tillsammans blir vi bättre

Tillsammans blir vi bättre Tillförlitligare vintertrafik Tillsammans blir vi bättre Tips, råd och information till dig som jobbar operativt med järnvägstrafik Version 3, 2015 Tillförlitligare vintertrafik Innehållsförteckning Att

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG Utgåva 6 gällande fr.o.m. 2013-06-30 Infrastrukturanläggning: Landskrona stads industrispår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för industrispår inom Landskrona stad

Läs mer

DLO MALMÖ TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK E1

DLO MALMÖ TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK E1 TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK E1 TRAFIKPLATSINSTRUKTIONER Lokala föreskrifter som berör förare och/eller banpersonal finns för nedanstående tpl. Innehållsförteckning TRAFIKPLATSINSTRUKTIONER.........1

Läs mer

Dok.nr.: Version: Datum: TS JV 2009: Vägledning. Järnvägsavdelningen. Sidan 1 av 9. Vägledning för godkännande av trafikplatsnamn

Dok.nr.: Version: Datum: TS JV 2009: Vägledning. Järnvägsavdelningen. Sidan 1 av 9. Vägledning för godkännande av trafikplatsnamn Sidan 1 av 9 Vägledning för godkännande av trafikplatsnamn Sidan 2 av 9 REVISIONSINFORMATION Version Datum Beskrivning av ändring Skapad/ändrad Fastställt av Nytt dokument Lars Flood och Inger Olsson Sidan

Läs mer

Sammanställning av planenliga körplaner

Sammanställning av planenliga körplaner "Tidtabellsbok" Utgåva T17 Gäller 161211--171209 "Tidtabellsbok" Sammanställning av planenliga körplaner Tågplan 2017 (T17) T17 II Förklaringar m m 1 Körplanens placering Tåg står i nummerföljd. 2 Datum,

Läs mer

Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo.

Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo. TWö i9 (x /r FGÖTEBORGS s p å r v ä g a r Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo. 5t.a PJE>.Ai Utöver tjänsteföreskrifter för spårvagnsförare gäller

Läs mer

Personal och hälsokrav

Personal och hälsokrav Museiföreningen MUNKEDALS JERNVÄG Föreskrift MJTa 400 utgåva 4 Internkontroll Gäller fr o m: Gäller t o m: tills vidare Antal sidor: 7 Bilagor 0 Ansvarig funktion CTa Personal och hälsokrav Innehållsförteckning

Läs mer

Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområde

Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområde Gäller för Version Föreskrift BV Koncern 3.0 BVF 924 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-05-31 t.v. 1 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F08-7541/TR25 Leveransdivisionen Jörgen Nicklasson,

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer