RUTINBESKRIVNING 1 (24)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUTINBESKRIVNING 1 (24)"

Transkript

1 1 (24) 1. Syfte Detta dokument redovisar hur Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum hanterar de krav som ställs i Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem för järnvägsföretag (JvsFS 2007:1). Reglerna för övriga säkerhetsbestämmelser hanteras genom de dokument som listas i IM 2013:3. Genom säkerhetsstyrningssystemet ska de risker som verksamheten ger upphov till, inklusive risker vid inlåning av fordon och personal, kunna hanteras på ett betryggande sätt. Dokumentet är även avsett att användas vid revisioner och annan uppföljning av verksamheten. Detta dokument ersätter BVF 1980 version 5. Följdändringar och hänvisningar i dokumentnummer har ändrats, samt mindre justeringar skett. Sak- och regeländringar är utmärkta med ändringsstreck. Följande ändringar har skett: Förtydliganden om ansvar och delegeringar, samt rollen för Trafikverkets olika säkerhetsstyrningar har införts. Samrådskrav mellan SJVM ansvarsfunktioner har införts. Ansvarsfunktionerna har kompletterats med fler ansvar samt även mandat och befogenheter. Säkerhetsmål och handlingsplaner har fått ändrat innehåll. Text om hälsokrav har förändrats. SJVM har nu eget funktionellt ansvar och kan ge ut dokument själva. Text om detta har justerats. BVF ges ej längre ut, utan nu är det TDOK. Regler om linjebok har lyfts ur och finns numera i TDOK 2013:0440. Förtydliganden har gjorts på att dokument även kan finnas i digital form. I IM 20133:3 finns även en tydlig indelning i vilken form dokument finns tillgängliga. Text om verksamhetsplanering har justerats. Regler om samverkan med andra aktörer vid uppkomna säkerhetsrisker/problem har införts. Avsnittet om revision har omarbetats och en tydlighet om revisionsplan och kompetenskrav på revisorer har införts. Regler om gemensam säkerhetsmetod för övervakning har införts. Uppföljning genom månadsrapport har tillagts. Olyckshanteringen har förtydligats och kompletterats. SJVM följer ej längre BVF/BVH 1906, utan faktainsamlar och utreder numera själva istället för att anlita Trafikverkets olycksberedskap. Anledningen är bland annat att BVF/BVH 1906 kommer att upphöra att gälla, och att Trafikverkets utredarberedskap kommer att förändras. Korsreferenslistan har uppdaterats.

2 2 (24) 2. Omfattning Dokumentet beskriver säkerhetsstyrningen för den verksamhet som Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum bedriver i egenskap av järnvägsföretag. Trafikverkets säkerhetsstyrning för infrastruktur och övrig tillståndspliktig järnvägsverksamhet, TDOK 2013:0550, omfattar inte SJVM verksamhet som järnvägsföretag. 3. Definitioner och förkortningar System för säkerhetsstyrning De säkerhetspåverkande aktiviteter rörande organisation, ansvar, rutiner, processer och resurser som krävs för att leda och styra verksamheten med en acceptabel säkerhetsnivå. Systemtekniska fel Fel som uppkommer beroende på bristande samspel mellan olika delar av systemet. Till "systemet" räknas såväl människor som teknik och organisation. Systemtekniska fel kan således härröra exempelvis från tekniska brister, från brister i regelverket, från olämplig manöverutrustning eller från olämplig organisatorisk uppbyggnad. Systemtekniska fel kan ofta finnas dolda under lång tid och uppträda endast i speciella situationer. Övriga definitioner (termer) och förkortningar för SJVM verksamhet finns i TDOK 2013:0441 Museitrafik, termer och förkortningar.

3 3 (24) 4. Ansvar och kompetens Detta dokument gäller för CMU, samt ansvariga för trafik, trafiksäkerhetsfrågor och underhåll/trafikfordon, samt personal i trafiksäkerhetstjänst. Inom Trafikverket har SJVM eget funktionellt ansvar för trafiksäkerheten inom ramen för tillståndet som järnvägsföretag. Atsä ansvarar för att implementera dokumentet vid större förändringar eller när behov uppstår. Detta kan exempelvis genomföras på ledningsgruppsmöte (SJVM eldning) eller Trafiksäkerhetsmöte (personal) som en informationsinsats Ansvarsfördelning genom delegering Trafikverkets generaldirektör har ytterst ansvaret för trafiksäkerheten inom SJVM. Detta är delegerat via beslut TRV 2013/79219 till chefen för Trafikverkets museer (där Sveriges Järnvägsmuseums tågtrafik ingår) Ansvarsfördelning genom beslut SJVM organisation ser ut enligt denna bild. Chefen för Trafikverkets museer har beslutat att det operativa ansvaret för trafiksäkerheten inom SJVM åläggs tre funktioner enligt punkt :

4 4 (24) Dessa tre funktioner ska samråda med varandra vid behov.

5 5 (24) Ansvarig för trafiksäkerhetsfrågor Ansvarig för trafiksäkerhetsfrågor (Atsä) ansvarar gentemot denna föreskrift för att: Personal i trafiksäkerhetstjänst har rätt kompetens enligt SJVM regler. Personal i trafiksäkerhetstjänst har genomgått vederbörlig hälsokontroll. Personal i trafiksäkerhetstjänst har tillgång till rätt dokumentation för att kunna utöva trafiksäkerhetstjänst. Föra en förteckning över godkänd personal gentemot Atra. Tillse att de regler som SJVM har som järnvägsföretag efterlevs. Bevakning och identifiering av andras säkerhetsbestämmelser sker. Se till att behövliga avtal för att kunna uppfylla kraven som Järnvägsföretag finns. Ge ut och uppdatera egna trafiksäkerhetsdokument för den egna verksamheten som järnvägsföretag. Ansvara för att interna revisioner genomförs enligt beslutad revisionsplan. Ansvar för att väsentliga förändringar, riskhanteras enligt CSM RA. Genomföra uppföljning av trafiksäkerhet. Genomföra de säkerhetsmål och handlingsplaner som CMU beslutar om. Besluta om vad som är en större eller mindre tillbud eller olycka. Besluta om när utredning av händelser ska ske i SJVM verksamhet. Atsä har befogenhet och mandat att agera i alla ansvarsfrågor ovan. Följande kompetenskrav ställs på Atsä: Ska vara väl förtrogen SJVM verksamhet. Ska vara väl förtrogen med de regelverk och dokument som gäller för SJVM som JF. Ska ha erfarenhet av trafik, utbildnings- och kompetensfrågor, samt säkerhetshandläggning.

6 6 (24) Ansvarig för fordonsunderhåll Ansvarig för fordonsunderhåll (Afo) har följande ansvar gentemot denna föreskrift: Att fordon i trafik är underhållna, besiktigade och godkända enligt SJVM regler. Att planera in underhåll och besiktning så att dessa ej kommer i konflikt med planerad trafik. Att se till att en förteckning över godkända fordon enligt ovan förs, gentemot Atra. Att ta emot felrapporter och effektuera dessa så att fordonen är godkända för trafik enligt TDOk 2013:0438. Afo har befogenhet och mandat att agera i alla ansvarsfrågor ovan. Följande kompetenskrav ställs på Afo: Ska vara väl förtrogen med SJVM verksamhet. Ska vara väl förtrogen med de regelverk och dokument som gäller för SJVM avseende fordonsunderhåll. Ska ha erfarenhet av underhåll och skötsel, samt handläggning och dokumentation av järnvägsfordon.

7 7 (24) Ansvarig för trafik Ansvarig för trafik (Atra) har följande ansvar gentemot denna föreskrift: Att SJVM trafik planeras, genomförs och uppföljs, med den personal och de fordon som är godkända av Atsä resp Afo. Att se till att utfört trafikarbete dokumenteras och delges Afo för att skapa underlag för underhållsplanering. Att se till att uppkomna fel och brister under trafik, på fordon rapporteras till Afo för åtgärd. Att se till att uppkomna avvikelser, tillbud och olyckor under trafik rapporteras enligt SJVM regler. Rapporterar till Atsä om personalens agerande avviker från SJVM regelverk och önskemål. Atra har befogenhet och mandat att agera i alla ansvarsfrågor ovan. Följande kompetenskrav ställs på Atra: Ska vara väl förtrogen SJVM verksamhet. Ska vara väl förtrogen med de regelverk och dokument som gäller för SJVM trafik. Ska ha erfarenhet av planering och genomförande av trafik med museala fordon.

8 8 (24) 5. Säkerhetsmål och policy SJVM ska följa uppställda mål och handlingsplaner i Trafikverkets säkerhetspolicy (TDOK 2011:118). CMU ska i samband med verksamhetsplaneringen varje höst besluta om detaljerade säkerhetsmål för kommande verksamhetsår, samt handlingsplan för att nå dessa. Atsä ansvarar för att handlägga detta och föra ut informationen till de som berörs. 6. Arbetsuppgifter med betydelse för säkerheten BVF 926 reglerar vilka grundkrav som ställs på behörighet för trafiksäkerhetspersonal. Urval sker efter förkunskapskrav, medicinska och i vissa fall psykologiska tester. Rätt kompetens säkerställs genom teoretisk och praktisk utbildning som genomförs och examineras enligt av Järnvägsstyrelsen godkända utbildningsplaner (BV-FS 2000:3 samt lokförardirektivet). Kompetens upprätthålls genom fastställd yrkesutövning och periodisk fortbildning samt återkommande medicinska kontroller (BVF 926, TDOK 2013:0454) De operativa trafiksäkerhetsfunktionerna samt kompetens för besiktningsman fordon och underhållspersonal beskrivs i BVF 906 och TDOK 2013:0454. Bestämmelser om hälsokontroller finns i TDOK 2013:0454. Bestämmelser om alkohol- och drogtest finns i TDOK 2013:0454 samt BVF Bestämmelser om personalig lämplighet finns i TDOK 2013:0454 samt BVF 926. Ansvarig för de interna dokument som styr behörighets-, lämplighets- och kompetenskrav för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten är Atsä. Ansvar för kontroll och dokumentation av personal med trafiksäkerhetskompetens regleras i TDOK 2013:0454.

9 9 (24) 7. Styrande dokument 7.1. Giltiga dokument Giltiga versioner av dokument och beslut innehas genom prenumeration, egen utgivning, avtal eller bevakning. Dokumenten ska finnas tillgängliga på SJVM trafikexpedition. Atsä ansvarar för att giltiga dokument finns. När nya externa dokument kommer ska Atsä kontrollera dem och göra en bedömning av om de föranleder någon åtgärd i SJVM egna föreskrifter, eller har annan påverkan på trafiksäkerheten. SJVM ger ut interna meddelanden (IM 2013:3) som listar dokument, giltig version samt vem de gäller för. Detta interna meddelande ska vara anslaget på ordertavla och även delges direkt till berörda Dokument utgivna av SJVM Trafikverkets dokument Enligt arbetsordning och beslut kan SJVM ge ut egna regler för sin järnvägsföretagsverksamhet. Detta sker i form av TDOK och IM. Hur TDOK skapas och ska hanteras regleras i TDOK 2010:47 samt TDOK 2010: Beslut och interna meddelanden SJVM kan ge ut interna meddelanden (IM). Detta kan t.ex. ske inför ett arrangemang eller inhyrning av fordon, när SJVM har ett snabbt behov av att kommunicera ut tillfälliga regler. CMU beslutar om utgivning av IM och de har status av beslut. IM gäller dem som anges på IM. Atsä avgör vilken personal som ska få IM beroende på innehållets beskaffenhet Dokument utgivna av andra än SJVM SJVM ska identifiera och efterleva säkerhetsbestämmelser som är reglerade i IM 2013:3. Dessa säkerhetsbestämmelser kan delas in i följande: EU-direktiv och förordningar som direkt påverkar SJVM verksamhet. TSD (Tekniska Specifikationer för delsystem) som ges ut av ERA. Författningssamlingar som ges ut av Transportstyrelsen som tillsynsmyndighet. Säkerhetsbestämmelser och järnvägsnätsbeskrivningar utgivna av infrastrukturförvaltare som SJVM har trafikeringsavtal med. Säkerhetsbestämmelser från Trafikverket i egenskap som den organisation som SJVM tillhör.

10 10 (24) Säkerhetsbestämmelser som andra ger ut, och som SJVM väljer att följa för att bedriva järnvägsföretagsverksamhet. Bevakning och identifiering av andra säkerhetsbestämmelser och beslut än ovanstående, sköts av Atsä. Atsä avgör lämplig åtgärd Linjebok Linjebok regleras i TDOK 2013:0440.

11 11 (24) Order Förare av tåg ska ha tillgång till körorder. Förare ska själv ta ut körorder i körordersystemet via Internet. Om Förare ej har giltig körorder ska körorder ges via blankett 22. Tsm spärrfärd ska ha tillgång till körplan för spärrfärd samt sträckorder. Tillsyningsman ska själv ta ut sträckorder i körordersystemet via Internet. Om tillsyningsmannen ej har giltig sträckorder ska sträckorder ges via blankett 22. Om tillsyningsmannen ej har giltig körplan för spärrfärd ska denna ges via blankett 29. Trafikledningen ska ge säkerhetsorder till förare och tillsyningsman Övriga dokument Körplan tilldelas förare av tåg, tillsyningsman spärrfärd, samt operativ arbetsledning Tillgång till information Personal som tjänstgör i trafiksäkerhetstjänst ska delges de dokument som personalen som är att betydelse för deras arbetsuppgift. Detta kan ske på följande sätt: genom att dokumenten delges genom personliga postfack vid personallokal eller liknande. genom att dokumenten delas strax innan trafiktillfälle. genom e-post genom brev genom telefon eller läsplatta/digital media Vilken delgivningsform som tillämpas beror på dokumentets karaktär samt berörd persons möjlighet att ta emot delgivningen. Atsä ansvarar för att delgivning sker. Atsä ansvarar för att det dokumenteras vilka som delgivits föreskrifter Trafikexpedition Trafikexpedition finns på SJVM i Gävle. Denna är även bibliotek med alla giltiga dokument, föreskrifter och beslut som gäller i SJVM verksamhet som järnvägsföretag i tryckt eller digital form Flera dokument finns också tillgängliga på Internet. Här förvaras även de dokument som ska arkiveras Tillgång till blanketter SJVM förare och tillsyningsman ska ha tillgång till blanketter enligt bestämmelserna i TDOK 2013: Arkivering av blanketter och säkerhetsorder Använda blanketter och säkerhetsorder ska arkiveras av Atsä i ett år.

12 12 (24) 8. Verksamhetens planering 8.1. Övergripande verksamhetsplanering För övergripande verksamhetsplanering hänvisas till Trafikverkets årliga verksamhetsplaneringsprocess. För Sveriges Järnvägsmuseum ansvarar CMU för verksamhetsplanering Planering av trafik Atra ansvarar för planering av trafik. Denna görs med de förutsättningar Atsä ger i form av tillgång till personal med rätt kompetens, samt Afo i form av fordon godkända för trafik, samt det regelverk SJVM har för bedrivande av trafik. SJVM har av Transportstyrelsen tillstånd för att bedriva ringa museitrafik. SJVM kan köra resandetåg och tjänstetåg, spärrfärd (med och utan resande) och växling (med och utan resande). SJVM kan ej köra godståg i den mening att kommersiellt gods kan av SJVM ej transporteras från punkt A till B. Gods och material för eget bruk kan dock transporteras. Att köra ett musealt uppvisningsgodståg går bra, men dessa beställs som tjänstetåg. Även uppvisningståg där ett tungt kommersiellt tåg hängs på går bra, men godset som detta är lastat med ska då åter till den plats det hämtades på. Farligt gods får ej medföras. SJVM tolkar TS underlättnader för ATC vid museitågsarrangemang så att 20-milsgränsen vid körning utan ATC kan nyttjas vid öppna arrangemang där tåget ges möjlighet att åka med, eller se/uppleva från sidan av banan. Rena transporter av fordon till eller från arrangemang/verkstad mellan 5-20 mil ska normalt ha ett drivfordon med ATC främst Hantering av nödsituationer Operativ arbetsledning ska alltid vara anträffbar när trafik med tåg, spärrfärd eller förplanerad växling sker. Denne ska veta vilka fordon som finns med i färden, vilken personal som tjänstgör, samt ha tillgång till tåg eller spärrfärds körplan samt växlings växlingsplan. Operativ arbetsledning ska också för räddningstjänst kunna redogöra för i tåg, spärrfärds eller växlings ingående fordon, deras konstruktion avseende utrymning och räddning, samt om det medför acetylengas till belysning, eller lättantändligt flytande bränsle till lok eller tågvärmevagn. Operativ arbetslednings uppgifter finns i TDOK 2013:0455. Samövning ska ske vid lämpliga tillfällen tillsammans med räddningstjänsten i Gävle. Av SJVM anställd trafikpersonal ska då medverka.

13 13 (24) 8.4. Samråd med andra järnvägsaktörer SJVM samråder med andra järnvägsaktörer om gemensamma risker på följande sätt: SJVM deltar vid behov vid de allmänna möten om trafiksäkerhet som Transportstyrelsen, Trafikverket eller infrastrukturförvaltare kallar. SJVM samråder med Järnvägshistoriska riksförbundet (JHRF) och deras medlemmar om gemensamma risker genom möten utlysta av SJVM eller JHRF, samt genom formella och informella kontakter. SJVM kan kalla till möten med andra aktörer som kan bli berörda vid SJVM tågkörning/arrangemang. Syftet med dessa möten är att i förväg se eventuella risker som kan uppkomma. SJVM delger andra järnvägsaktörer uppgifter om gemensamma säkerhetsrisker/problem som eventuellt uppkommer i SJVM verksamhet och som kan riskera att uppkomma på liknande sätt hos andra. Detta gäller speciellt systemtekniska fel på fordon eller hanteringen av situationer kring museal trafik. Även Transportstyrelsen delges denna information.

14 14 (24) 9. Riskhantering SJVM följer de rutiner för riskhantering som finns i BVF 015 samt i (EG) 352/2009 CSM RA. Det som sägs i BVF om JvSFS 2007:2 ska i SJVM fall gälla JvSFS 2007:1. Ansvarig för att riskhantering för trafiksäkerhet är Atsä Att identifiera risker I Järnvägsstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för Järnvägsföretag (JvSFS 2007:1 7g) föreskrivs att SJVM ska beskriva förfaranden som säkerställer att det vid tekniska, drifts- och underhållsmässiga eller organisatoriska förändringar i verksamheten ska göras en bedömning av om den planerade förändringen påverkar trafiksäkerheten. I (EG) 352/2009 om CSM RA föreskrivs hur riskhantering genomförs. Följande punkter är exempel på sådant som kan utgöra risker: Förändringar av organisationen för SJVM trafikverksamhet. Ny materiel, t.ex. nya fordonstyper, tillkommer i SJVM trafikverksamhet. Ombyggnad av fordon som kan påverka trafiksäkerheten. Upphandling av nya leverantörer av underhållstjänster. Andra förändringar i omvärlden som bedöms påverka säkerheten inom SJVM trafikverksamhet. När tillbud eller olyckor inom SJVM trafikverksamhet har inträffat. Omfattning och/eller art av SJVM trafik förändras. När SJVM trafiksäkerhetspersonal påkallar hos CMU eller Atsä att risk kan uppstå. Andra väsentliga förändringar som kan utgöra en risk i SJVM trafikverksamhet. CMU kan även besluta att riskbedömning och ska genomföras vid andra tillfällen än ovanstående om den finner att ett sådant behov föreligger. När risker blir identifierade ska Atsä avgöra om de kan utgöra en säkerhetsrelaterad risk. Om Atsä kommer fram till att det inte är en säkerhetsrelaterad risk ska detta dokumenteras, motiveras och arkiveras Att bedöma risker Om Atsä kommer fram till att det är en säkerhetsrelaterad risk ska det göras en värdering om den är väsentlig eller ej. Denna värdering ska motiveras, dokumenteras och arkiveras. I Järnvägsstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för

15 15 (24) Järnvägsföretag (JvSFS 2007:1 7h) föreskrivs att SJVM ska beskriva förfaranden som säkerställer att de bedömningar enligt 7g (se ovan) som leder till slutsatsen att en förändring kan påverka trafiksäkerheten resulterar i en riskanalys Förändring som ej är väsentlig En säkerhetsrelaterad risk som inte är väsentlig ska motiveras, dokumenteras och arkiveras. Atsä beslutar med underlag från riskvärdering, att en riskanalys ska ske. Denna ska dokumenteras genom en matris och utmynna i en riskkälleslista. Genomförandet av densamma ska göras av en grupp bestående av Atsä, Atra och Afo, samt vid behov ytterligare en eller flera personer. Om det bedöms att det även krävs extern kompetens utanför SJVM för att kunna bedöma riskerna ska sådan anlitas.

16 16 (24) Förändring som är väsentlig Till väsentlig förändring räknas exempelvis: Byggnation av tågskyddssystem på typ av drivfordon som ej haft det förut. Byte av boggityp på vagn. Byte av hjulaxeltyp på vagn. Ombyggnation av fordon som ger förändrad vikt. Ombyggnad av delsystem på fordon så funktion eller komponenter förändras. Organisationsförändring inom SJVM tågtrafik ansvarsroller. En säkerhetsrelaterad risk som är väsentlig ska riskhanteras enligt (EG) 352/2009 CSM RA. Genomförandet av densamma ska göras av en grupp bestående av Atsä, Atra och Afo, samt vid behov ytterligare en eller flera personer. Enligt CSM RA ska en tredjepartsgranskare finnas. Denne ska ej vara delaktig i förändringen i sig, utan endast kontrollera att riskhanteringsprocessen sker enligt CSM RA Åtgärder efter riskanalys I Järnvägsstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för Järnvägsföretag (JvSFS 2007:1 7i) föreskrivs att SJVM ska beskriva förfaranden som säkerställer att bedömningar enligt 7g (se ovan) samt riskanalyser dokumenteras och att resultaten av utförda riskanalyser leder till nödvändiga åtgärder för att hantera risken. Atsä ansvarar för att riskbedömningar och riskanalyser dokumenteras och diarieförs. CMU ansvarar också för att besluta om nödvändiga åtgärder för att hantera identifierad risk. Uppföljning av att de åtgärder som beslutats med anledning av riskanalyser också blir genomförda ska göras av Atsä genom de trafiksäkerhetsmöten som hålls regelbundet. Sådan uppföljning ska ske regelbundet till dess att alla åtgärder har genomförts. Samtliga uppföljningar ska dokumenteras i minnesanteckningarna från trafiksäkerhetsmötena. Den personal som berörs av de åtgärder som riskanalysen medför ska informeras om dessa. I de fall det vid riskanalysen framkommer fakta som är av sådan art att det kan anses vara av vikt för trafiksäkerheten att andra järnvägsföretag informeras, ska dessa skriftligen delges denna information. CMU beslutar i samband med uppföljning av riskanalysen huruvida resultatet av denna ska bedömas vara av sådan vikt att informationsspridning ska ske.

17 17 (24) 10. Rapporter och uppföljning av verksamheten Rapportering om skada på fordon Vid uppkommen skada på fordon ska personalen rapportera dessa på något av följande sätt: Skadeblock i fordon. Kopia på skadeanmälan ska sedan tillställas brevlåda i SJVM trafikexpedition. Rapport muntligt, skriftligt eller digitalt till Afo. Rapport muntligt, skriftligt eller digitalt till Atra, Atsä eller operativ arbetsledare. Denne ska sedan vidarebefordra rapport till Afo. Afo ansvarar för att skadeanmälan tas emot, dokumenteras och effektueras. Vid stoppande fel, eller fel av sådan art att det måste åtgärdas innan nästa resa, kontaktas även SJVM operativ arbetsledning Rapportering om skada på infrastruktur Vid upptäckt skada på infrastruktur ska felet anmälas till infrastrukturförvaltare enligt dennes rutiner Rapportering om tillbud eller olycka Detta regleras i TDOK 2013: Annan rapport Rapport av annan art, som till exempel driftstörning i samband med trafik, ska rapporteras till SJVM operativa arbetsledning Revision Ett viktigt instrument för uppföljning utgörs av trafiksäkerhetsrevisioner avseende både system och verksamhet. I samband med verksamhetsplaneringen varje höst tar CMU beslut om vilken/vilka revisioner av SJVM trafikverksamhet som ska ske kommande verksamhetsår. Detta förs sedan in i Trafikverkets revisionsprogram. Utöver detta kan CMU besluta om ytterligare revision om behov uppstår. Revision genomföras av Trafikverkets internrevision, som lyder direkt under Trafikverkets styrelse. Revision följer TDOK 2011:16783 Internrevisionshandboken som också reglerar kompetenskrav på revisorer. Resultatet från varje revision dokumenteras och återförs till CMU som ansvarar för att upprätta en åtgärdsplan med ledning av revisionens resultat. Revisionsledaren bör begära beslut om omedelbara åtgärder om allvarliga avvikelser som innebär akut fara för säkerheten identifieras under pågående revision. Vid köp av tjänst såsom tyngre underhåll, utbildning eller inhyrning av personal, ska det finnas möjlighet för SJVM att utföra revision på det företag som tjänsten köps från.

18 18 (24)

19 19 (24) Övervakning av säkerhetsstyrningssystemet SJVM följer EU förordning 1078/2012 angående gemensam säkerhetsmetod för övervakning. Detta innebär följande strategier: De mål för säkerheten som SJVM sätter upp varje år ska följas och identifierade kända risker för kommande verksamhetsår ska där finnas med kopplat till handlingsplan. Risker som identifieras under pågående verksamhetsår hanteras enligt säkerhetsstyrningen. Plan för övervakning: Övervakning sker genom att internrevisionen återkommande granskar att SJVM säkerhetsstyrning fungerar samt att risker identifieras enligt denna. Övervakning sker också genom att SJVM i sin verksamhet är vaksamma på prioriterade risker och hanterar gemensamma risker enligt pkt 8.4. Prioriterade risker: Tillbud och olyckor som har sin grund i verksamhet som SJVM kan påverka. Äldre fordon med bristfällig dokumentation om handhavande och underhåll vs personal som ej har erfarenhet av att hantera dessa Trafiksäkerhetsmöte Uppföljning av SJVM trafiksäkerhetsmöte sker två gånger per med personal som används i trafiksäkerhets- och verkstadstjänst, vilka ska kunna ha möjlighet att påverka trafiksäkerheten. Minnesanteckningar ska föras, diarieföras och tillställas all anställd trafik- och verkstadspersonal, samt tillställas ofta återkommande ideell trafikpersonal. Vid behov kan fler möten enligt ovan ordnas. Detta ska särskilt beaktas före och efter större arrangemang, eller efter avvikelse, tillbud eller olycka. På mötena ska minst följande personer medverka. o CMU o Atsä, Afo, Atra o 1 representant för fast anställd trafiksäkerhetspersonal o 1 representant för fast anställd verkstadspersonal o Om möjligt 1 representant för ideell trafiksäkerhetspersonal Rapportering genom säkerhetsrapport SJVM avger varje år en säkerhetsrapport till Transportstyrelsen enligt TSFS 2011: Annan uppföljning och rapportering Uppföljning av trafiksäkerheten kan också ske vid följande tillfällen:

20 20 (24) Atra kan i månadsrapport rapportera händelser av trafiksäkerhetskaraktär, till CMU, som sedan kan föra dessa vidare uppåt i organisationen. Ledningsgruppen vid Trafikverkets museer har möte ca 10 gånger per år. Vid dessa möten deltar cheferna, samt vid behov Atsä. Protokoll från mötet ska föras. Uppföljningsmöten sker mellan CMU och internstyrelse eller GD. Protokoll från mötet förs vid behov. När behov av att informera Trafikverkets generaldirektör uppstår, CMU, generaldirektören.

21 21 (24) Olyckor, tillbud och avvikelser Rapportering av tillbud eller olycka hanteras enligt TDOK 2013:0447. SJVM kan utreda händelser i rollen som järnvägsföretag genom att sända ut faktainsamlare och/eller utredare. SJVM ställer följande kompetenskrav på faktainsamlare och utredare: Att dessa har genomgått avsedd utbildning. Detta gäller dock endast större tillbud och olyckor. Atsä avgör vad som är större eller mindre tillbud eller olycka. Atsä för en lista på av SJVM godkäna faktainsamlare och utredare. Avvikelser samt mindre tillbud och olyckor kan faktainsamlas och utredas agenom Atsä försorg. Uppföljning av verksamheten sker bl a genom utredningar av olyckor, tillbud och andra trafiksäkerhetsrelaterade avvikelser. De genomförs även med syfte att finna systematiska brister och som följd ge underlag till förbättringar av verksamheten. Även bakomliggande orsaker kartläggs Genomförande av föreslagna och beslutade åtgärder samt uppföljning av dessa, åvilar CMU. När CMU erhåller en utredningsrapport avseende olycka, tillbud eller annan trafiksäkerhetsrelaterad avvikelse skall CMU ta ställning till i rapporten föreslagna åtgärder. Avstyrkanden motiveras skriftligt och en uppföljning av beslutade åtgärder sker. Om åtgärderna inte ger avsedd effekt skall möjligheter att genomföra ytterligare åtgärder prövas.

22 22 (24) 11. Korrigerande åtgärder Beslut om korrigerande åtgärder Korrigerande åtgärder vidtas efter: Beslut av styrelsen Beslut av GD Beslut av chefen för Trafikverkets museer Beslut av chefen för Trafikverket, SJVM, Tågtrafik Åtgärder på lång och kort sikt Korrigerande åtgärder på lång sikt som ligger utanför Trafikverkets museers bemyndigande eller som inte ryms inom befintligt anslag framförs som förslag till generaldirektören i samband med budgetprocessen för kommande år. Övriga långsiktiga åtgärder förs in i verksamhetsplaneringen. Kortsiktiga åtgärder vidtas fortlöpande av CMU för aktuell fråga. Uppföljning skall ske av att beslutade åtgärder vidtas. Detta sker genom revisioner och kontroller Korrigerande åtgärder av akut karaktär vilka inte ryms inom beslutanderätten för berörd chef GD fattar beslut om övriga korrigerande åtgärder av akut karaktär vilka inte ryms inom beslutanderätten för berörd chef. Chefen för Trafikverkets museer är skyldig att meddela GD behov av sådant beslut.

23 23 (24) 12. Korsreferenser JvsFS 2007:1 kräver att korsreferenser mellan detta dokument, och SJVM säkerhetsstyrning finns: JvsFS 2007:1 Rubrik Återfinns 4 Säkerhetspolitik TDOK 2011:118 5 Mål för säkerheten Beslut inom SJVM verksamhet 7 a) Fördelning av ansvar, befogenheter, arbetsuppgifter TDOK 2013: b) Personalens påverkan på säkerhetsarbetet TDOK 2013: c) Personalens lämplighet och kompetens TDOK 2013: d) Handlingsplaner för säkerhetsmål TDOK 2011:118, samt beslut inom SJVM verksamhet 7 e) TSD TDOK 2013: f) Identifikation och efterlevnad av föreskrifter TDOK 2013: g-i) Riskhantering TDOK 2013: j) Olycks-och tillbudshantering TDOK 2013: k) Samordning av nödsituationer TDOK 2013: l) Informationshantering TDOK 2013: Samråd med andra järnvägsaktörer TDOK 2013: Dokumentations giltighet och tillgänglighet TDOK 2013: Utvärdering av säkerhetssystemet TDOK 2013: Övriga säkerhetsbestämmelser IM 2013:3 13 Dokumentation av övriga säkerhetsbestämmelser IM 2013:3

24 24 (24)

SMoKD Säkerhetsstyrningssystemet_009

SMoKD Säkerhetsstyrningssystemet_009 SMoKD 30.001 Säkerhetsstyrningssystemet Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Granskat: 2016-08-01 Godkänt: 2016-08-10 Anders Johansson Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny

Läs mer

SMoKD 03.001 Dokumentförteckning

SMoKD 03.001 Dokumentförteckning SMoKD 03.001 Dokumentförteckning Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-08-18

Läs mer

SMoKD_03 001_Dokumentförteckning_v15

SMoKD_03 001_Dokumentförteckning_v15 SMoKD 03.001 Dokumentförteckning Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-08-18

Läs mer

GHJF 6 SÄKERHETSSTYRNING

GHJF 6 SÄKERHETSSTYRNING GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET GHJF 6 SÄKERHETSSTYRNING Föreskrift Utgåva 1 Dokumentansvarig: GHJ Trafiksäkerhetsansvarig Omfattar 19 sidor Gäller fr.o.m. 2012-06-01 0. Innehållsförteckning

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; JÄRNVÄG Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner...

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare;

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare; Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare; Beslutade den x månad 2013. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

SMoKD Revisionsplan v03

SMoKD Revisionsplan v03 SMoKD 30.003 Revisionsplan Giltig från: 2011-01-01 Granskat 2016-07-11: Björn Fura Giltig till: Tillsvidare Godkänt 2016-07-27: Anders Johansson Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-08-15 Ny bestämmelse

Läs mer

SMoKD 30.003 Revisionsplan

SMoKD 30.003 Revisionsplan SMoKD 30.003 Revisionsplan Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-08-15 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura Förslag till förändringar

Läs mer

Informationsmöte ang. införande av CSM för riskvärdering och riskbedömning. Heléne Jarefors Folke Bark

Informationsmöte ang. införande av CSM för riskvärdering och riskbedömning. Heléne Jarefors Folke Bark Informationsmöte ang. införande av CSM för riskvärdering och riskbedömning Heléne Jarefors Folke Bark Dagordning 1. Summering av innehållet i EG-förordning 352/2009 2. Kaffepaus 3. Exempel på tillämpningar

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (24) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Martin Öhlin, MU TDOK 2013: /68385

RUTINBESKRIVNING 1 (24) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Martin Öhlin, MU TDOK 2013: /68385 RUTINBESKRIVNING 1 (24) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Martin Öhlin, MU TDOK 2013:0454 2013/68385 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef Trafikverkets Muséer 2013-12-01

Läs mer

SMoKD 33.316 Bemanning och funktioner v03.doc

SMoKD 33.316 Bemanning och funktioner v03.doc SMoKD 33.316 Bemanning och funktioner Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-08-15

Läs mer

Arriva Sverige Säkerhet. Bengt Ohlin

Arriva Sverige Säkerhet. Bengt Ohlin Arriva Sverige Säkerhet Bengt Ohlin Arriva Sverige kort presentation Arriva ingår sedan 2010 i DB Koncernen och arbetar med upphandlad tåg och busstrafik i hela Europa Vår trafik i Sverige (ca 4000 medarbetare)

Läs mer

Undantag från trafiksäkerhetsinstruktioner

Undantag från trafiksäkerhetsinstruktioner Gäller för Version Föreskrift Koncern 1.0 BVF 1946.7 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2012-09-20 tillsvidare 0 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av TRV 2011/40608 Underhåll Jan Pettersson,

Läs mer

Utbildningsreglemente

Utbildningsreglemente Järnvägshistoriska Riksförbundet Utbildningsreglemente JHRF-U 001 Utgåva 2 2013-02-17 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Dokumenthistorik 3. Ansvarig handläggare 4. Referenser 5. Begreppsförklaringar

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Personal och hälsokrav

Personal och hälsokrav Museiföreningen MUNKEDALS JERNVÄG Föreskrift MJTa 400 utgåva 4 Internkontroll Gäller fr o m: Gäller t o m: tills vidare Antal sidor: 7 Bilagor 0 Ansvarig funktion CTa Personal och hälsokrav Innehållsförteckning

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

SMoKD Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon_04

SMoKD Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon_04 SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Granskat: 20160626 Yngve Lundberg Godkänt: 20160726 Anders Johansson Version Datum Beskrivning

Läs mer

Checklista för egenkontroll

Checklista för egenkontroll Checklista för egenkontroll Allmänna uppgifter Verksamhetens namn: SNI-kod: Telefon: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson i miljöfrågor: Kontrollen genomförd av: Datum: Närvarande vid kontrollen: Beslut

Läs mer

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Internrevisionen Till styrelsen vid Göteborgs universitet Jan Sandvall 2012-02-20 Dnr V 2012/89 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Styrelsesammanträde 2012-02-20, punkt 8 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (5) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Martin Öhlin, MU TDOK 2013: /68385

RUTINBESKRIVNING 1 (5) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Martin Öhlin, MU TDOK 2013: /68385 RUTINBESKRIVNING 1 (5) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Martin Öhlin, MU TDOK 2013:0441 2013/68385 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef Trafikverkets Muséer 2013-12-01

Läs mer

TSJ PM 1(5)

TSJ PM 1(5) TSJ 2011-1991 PM 1(5) Mottagare: Kopia till: till synpunkter på remiss av ändringar till Transportstyrelsens föreskrifter om undantag från Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) vid provkörning,

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

SMoKD Tågsättsklargöring_03

SMoKD Tågsättsklargöring_03 SMoKD 33.315 Tågsättsklargöring Giltig från: 2011-01-01 Granskat 20160712: B Fura, Y Lundberg Giltig till: Tillsvidare Godkänt 20160728: Anders Johansson Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

GHJF 3 DOKUMENTFÖRTECKNING

GHJF 3 DOKUMENTFÖRTECKNING GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET GHJF 3 DOKUMENTFÖRTECKNING Föreskrift Utgåva 16 Dokumentansvarig: GHJ Trafiksäkerhetsansvarig Omfattar 8 sidor Gäller fr.o.m. 2016-08-25 0. Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport 2007:4. Järnvägsföretag - entreprenörer och underentreprenörer

Rapport 2007:4. Järnvägsföretag - entreprenörer och underentreprenörer Rapport 2007:4 Järnvägsföretag - entreprenörer och underentreprenörer INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 5 2 Bakgrund... 7 2.1 Syfte... 7 2.2 Frågeställningar... 7 3 Metod... 8 3.1 Genomförandet...

Läs mer

Ann-Charlotte Annerberg från Transportstyrelsen är Sveriges representant i arbetsgruppen.

Ann-Charlotte Annerberg från Transportstyrelsen är Sveriges representant i arbetsgruppen. Ansvar för järnvägssäkerheten Bakgrund Branschrådet den 1 juni 2010 På Branschrådet den 1 juni 2010 diskuterades bl.a. ERAs mandat att upprätta en gemensam säkerhetsmetod för övervakning och den arbetsgrupp

Läs mer

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning TRAFIKSÄKERHETSBESTÄMMELSE 1 (5) Dokumentdatum TDOK 2016:0193 2016-04-19 1.0 Fastställt av Gäller från Chef VO Planering 2016-06-13 Skapat av Katarina Långström Trafiksäkerhetsbestämmelser vid användning

Läs mer

GHJF 9 HÄLSOKRAV FÖR PERSONAL MED TRAFIKSÄKERHETSTJÄNST

GHJF 9 HÄLSOKRAV FÖR PERSONAL MED TRAFIKSÄKERHETSTJÄNST GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET GHJF 9 HÄLSOKRAV FÖR PERSONAL MED TRAFIKSÄKERHETSTJÄNST Föreskrift Utgåva 2 Dokumentansvarig: GHJ Trafiksäkerhetsansvarig Omfattar 8 sidor Gäller fr.o.m.

Läs mer

6.5 Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter. Ny lydelse av text i avsnitt 6.5 och underrubrikerna 6.5.1 6.5.6 tillagda.

6.5 Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter. Ny lydelse av text i avsnitt 6.5 och underrubrikerna 6.5.1 6.5.6 tillagda. Kapitel 6 er 6.5 Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter Ny lydelse av text i avsnitt 6.5 och underrubrikerna 6.5.1 6.5.6 tillagda. Trafikverket tillämpar verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter i

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Hiltunen Timo, UHass TDOK 2013:0601 Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Samhälle 2014-05-01 1.0 Dokumenttitel Växlar-manövrering

Läs mer

Styrning av Underhåll Väst Jvg

Styrning av Underhåll Väst Jvg Revisionsrapport Styrning av Underhåll Väst Jvg Internrevisionen 2012-02-14 TRV 2011/79397 Revisorer Distribution IR, Mats Olsson, Jan Pettersson *) IR, Erica Dahlin IR, Lars Vikström GD, Gunnar Malm ce,

Läs mer

Järnvägsstyrelsens författningssamling

Järnvägsstyrelsens författningssamling Järnvägsstyrelsens författningssamling Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter; beslutade den 17 juni 2008. JvSFS 2008:7 Utkom från trycket den Järnvägsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 1 järnvägsförordningen

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD

GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD Föreskrift Utgåva 3 Dokumentansvarig: GHJ Trafiksäkerhetsansvarig Omfattar 15 sidor Gäller fr.o.m. 2012-06-01

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg;

Transportstyrelsens föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg; Transportstyrelsens föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg; beslutade den 22 september 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 1 kap. 2 och 2 kap. 1 järnvägsförordningen

Läs mer

Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF)

Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF) Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF) Järnvägsstyrelsen trafikföreskrifter JvSFS 2008:7 (JTF) träder i kraft 2009-05-31. Vid samma

Läs mer

Handbok JTF. 13. L-skydd

Handbok JTF. 13. L-skydd Handbok JTF 13. L-skydd 2 L-skydd 13 Referens Giltigt from datum TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 13 L-skydd 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER 1 Allmänt 1 Ansvar 2 Pålitlighetsbedömning 2 Registerkontroll 3 Säkerhetsprövningens omfattning 4 Ansökan om och utförande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran;

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; beslutade den 6 september 2016. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 5 och 10 järnvägsförordningen (2004:526).

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

Trafikverket. Utbildningar, kompetenskrav och behörigheter

Trafikverket. Utbildningar, kompetenskrav och behörigheter Trafikverket Utbildningar, kompetenskrav och behörigheter Järnvägslagen om spårbeträdande 9 kap. Ordning 1 Utan infrastrukturförvaltarens eller ett järnvägsföretags tillstånd får inte någon beträda spårområdet

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Sidan 1 av 9 Utgåva: 5 Gällande fr. o m: 2016-06-01 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Karl-Johan Svärd Karlskrona kommun Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Karlskrona kommun

Läs mer

Järnvägsstyrelsens författningssamling

Järnvägsstyrelsens författningssamling Järnvägsstyrelsens författningssamling Järnvägsstyrelsens föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg; JvSFS 2008:1 Utkom från trycket den 26 maj 2008 beslutade den 9 maj 2008. Järnvägsstyrelsen

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2014:53) om avgifter inom järnvägsområdet

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2014:53) om avgifter inom järnvägsområdet JÄRNVÄG Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2014:53) om avgifter inom järnvägsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner... 1 Allmänt

Läs mer

Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt

Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt Gäller för Version Standard BV utan resultatenheter 1.0 BVS 1544.94006 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-01-19 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F08-3369/SI10 Leverans Anläggning Björn

Läs mer

SÄO blir JTF. Nya trafikföreskrifter gäller från och med

SÄO blir JTF. Nya trafikföreskrifter gäller från och med SÄO blir JTF Nya trafikföreskrifter gäller från och med 2009-05-31 Historik, varför göra om säkerhetsreglerna? Järnvägens säkerhetsregelverk har sitt ursprung i 1800-talets säkerhetssystem. Det nuvarande

Läs mer

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10 Järnvägsnätsbeskrivning Ånge Kommun spåranläggning Ånge Kommun 2013-05-10 Innehållsförteckning Allmän information 4 1.1...INLEDNING 4 1.2...JURIDISK STATUS 4 1.2.1... ANSVAR 4 1.3...GILTIGHETSTID OCH ÄNDRINGAR

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Museitrafik Hastighetsuppgifter och vagnviktstabeller

Museitrafik Hastighetsuppgifter och vagnviktstabeller Gäller för Version Föreskrift Sveriges Järnvägsmuseum 1.0 BVF 1981.646 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-05-31 tills vidare Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F09-131/TR25 Verksamhetsstöd

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR ÅNGE KOMMUNS JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR ÅNGE KOMMUNS JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR ÅNGE KOMMUNS JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR Följande trafiksäkerhetsinstruktion ska användas i samband med växling och arbeten på Ånge Kommuns spåranläggning. en är reviderad utifrån

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010. Revisionsrapport Mälardalens högskola Box 883 721 23 Västerås Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0735 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010 Riksrevisionen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka Trafikbestämmelser för järnväg Modul 6 Fara och Olycka TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 mars 2016 2 6 Fara och Olycka TDOK 2016:0044-6 Fara och olycka 3 Detta är modul 6 Fara och olycka i Trafikverkets

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2015-06-16 Dnr: 15-1621 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter

Läs mer

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun En trygg och säker kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 3 september 2001, 94 Dnr KS2006/458 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Definition...

Läs mer

Besiktning och underhåll av fordon

Besiktning och underhåll av fordon Dokumentnummer Utgåva Giltig fr o m Ersätter Sida ÖSlJF 222 3 2016-04-27 ÖSlJF 222 utg 2 1(5) Författare Fastställare Mats Furukrona Krister Wedin Besiktning och underhåll av fordon Innehållsförteckning

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

1 Introduktion. Revisionens mest väsentliga observationer. # Observation Rekommendation Ansvar

1 Introduktion. Revisionens mest väsentliga observationer. # Observation Rekommendation Ansvar Revisionsrapport Dokumenthantering i operativ verksamhet Internrevisionen 2013-05-28 TRV 2013/9993 Revisorer IR, Mats Olsson IR, Johan Müllerström Svs, Annika Hedqvist Hvinlund UHst, Victoria Lindgren

Läs mer

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav Handling 05.3 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-11-01 Utgåva F 7 Diarienummer V04-2866/IN10 0 Antal bilagor Beslutsfattare CB Handläggande enhet, Handläggare B, Nils Eriksson Ersätter Utgåva

Läs mer

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. 2 Förord Denna vägledning är upprättad inför det seminarium om riskhantering som äger rum den 18 april 2007 i Länsstyrelsen lokaler. Seminariet vänder

Läs mer

GHJF 5 INTERNKONTROLL

GHJF 5 INTERNKONTROLL GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET GHJF 5 INTERNKONTROLL Föreskrift Utgåva 2 Dokumentansvarig: GHJ Trafiksäkerhetsansvarig Omfattar 6 sidor Gäller fr.o.m. 2012-06-01 0. Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för riskhantering

Riktlinje för riskhantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskhantering Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Riktlinje för

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering 2.4 Operativa regler

Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering 2.4 Operativa regler Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering 2.4 Operativa regler AVSNITT 2.4.3 ÖVRIGA REGLER Ny lydelse för text under rubrikerna Körordersystemet, Tågorder och Dygnsorder. Körordersystemet Genom körordersystemet

Läs mer

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola (Dnr. LED 1.4-2016/334) 1 (av 5) Malmö högskola, Internrevisionen Staffan Ivarsson, Internrevisionschef Beslutsförslag styrelse Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola Internrevisionsförordningen

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 9 M. Spärrfärd - System M

JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 9 M. Spärrfärd - System M JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 9 M Spärrfärd - System M JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Spärrfärd - System M 3 Innehåll Inledning 5 1

Läs mer

Organisation och befattningar

Organisation och befattningar 4 SkLJF 402 SkLJ ansvarig signal (asi) ansvarig motorlok personalfördelare ansvarig ånglok ansvarig vagnar säkerhetshandläggare Signalgrupp Ånglok Motorlok Vagnar Personal Säkerhet chef bana (cba) chef

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet.

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Beslut 2007-019 2007-10-04 19, 2007 Trafiksäkerhetspolicy Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Ärendebeskrivning Denna policy skall ligga till grund för att åstadkomma

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010. Revisionsrapport Verket för högskoleservice Box 24070 104 50 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0738 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Arbetsplatskontroll järnväg

Arbetsplatskontroll järnväg 3 CHECKLISTA 1 (8) Dokumentdatum TD 2015:0446 2017-01-30 4.0 Fastställt av Gäller från Ersätter Engdahl Stefan 2017-02-01 [Ersätter NY] Skapat av Boode Cernerud Anna Arbetsplatskontroll järnväg Ersatt

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen).

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen). 1.7 Publicering Järnvägsnätsbeskrivningen, inklusive avvikelsemeddelanden, publiceras på Banverkets webbplats Banportalen. Där finns också ytterligare information som hör till respektive utgåva av järnvägsnätsbeskrivningen.

Läs mer

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården Yttrande Diarienr 1(7) 2015-09-15 1284-2015 Ert diarienr 4.1-39055/2013 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i

Läs mer

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav Handling 7.4 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2010-03-31 Utgåva J 9 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagor F10-3435/IN10 2010-03-31 0 Beslutsfattare Ingemar Frej, XS Handläggande enhet, Handläggare

Läs mer

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk Anmälan om Februari 2007 schablonmetoden, operativ risk N Allmän information om anmälningsförfarandet Detta dokument innehåller Finansinspektionens krav på hur en anmälan om att använda schablonmetoden

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer