14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE"

Transkript

1 PROTOKOLL - FN3 Sammanträdesdatum Forskningsnämnd 3 Närvarande ledamöter: Lars J Nilsson Maria Johansson Lena Hiselius Jens Klingmann Magnus Larson Jan-Eric Ståhl Christina Windmark Övriga närvarande: Anna Trosslöv Frånvarande ledamöter: Mats Bohgard Thomas Lindhqvist Anderas Norrman Matti Ristinmaa Per Tunestål Nils Johansson Johanna Sörensen, ordförande univ. lektor, docent, vice ordförande univ. lektor doktorand protokollförare doktorand doktorand 12 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande förklarade sammanträdet öppet. 13 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes, med tillägg av en punkt under övrigt gällande samverkan mellan grundutbildning, forskarutbildning och forskning. 14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE Beslut: Protokollet lades ad acta. Bilaga 14: FN3 protokoll,

2 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Lunds Tekniska Högskola Forskningsnämnd DELEGATIONSBESLUT Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärende (STUD 2014/103) läggs ad acta. Delegationsbeslut gällande fastställda kursplaner (U 2014/17) läggs ad acta. Bilaga 15A: Bilaga 15B: Disputationsärenden Fastställda kursplaner 16 RAPPORT FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN Ordföranden informerade från senaste mötet med Forskningsberedingen. 17 BUDGETÄSKANDE - FORSKNINGSPORTALER Diskussion kring inkomna budgetäskande från forskningsportalerna: Havsportalen, Innovationsportalen, Transportportalen och Produktionsportalen. Innovationsportal fråga om punkt 3 om de mallbaserade intervjuerna. Kostsamt med 1000 kr per mejlintervju. FN3 ser gärna att Produktionsportalen vidgar sig. Nämnden är allmänt positiv till forskningsportalerna. Istället för att peta i detaljerna i budgetäskandena vill nämnden ha en utförlig rapportering vid budgetårets slut. Beslut: Bilaga 17: Nämnden tillstyrker budgetäskandena. Budgetäskande 18 DISKUSSION: HUR KAN FN3 FRÄMJA SAMARBETEN OCH VARA PROAKTIVA FÖR BETYDELSEFULL FORSKNING I KREATIVA MILJÖER Diskussion om bland annat: Chalmers och KTH är duktiga debattörer vad gäller de stora utmaningarna (Grand Challenges) i samhället skola, vård, energi, transport, klimat mm. Utmaningsdriven FoU. LTH/LU (t.ex. Margot Wallström) Ta initiativ till att en gång per termin eller per år till att debattera. Framgång: Relevans, kvalitet/kompetens, engagemang. Sätt agendan, visa relevansen, styr finansieringen. 2

3 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Lunds Tekniska Högskola Forskningsnämnd Forts. 18 Mats Bohgard skriver ett förslag på utmaningsformulering (idéer, innehåll och form). Ordföranden föreslog att alla ledamöter identifierar 3 områdens som saknas på LU/LTH + 3 idéer på teman till Mats. Potentiella teman: Psykisk ohälsa och teknik, teknikens/forskningens samhällsnytta, äldre, arbetskraft och FFF. Behövs ett större stöd för kommunikationen av forskningen på LTH? Bilaga 18: Artiklar 19 MEDDELANDE Rektorns meddelanden Bilaga 19: Rektorns meddelanden 20 ÖVRIGT Nästa sammanträde: 21 mars kl Önskemål om mall för hur FN3 hanterar sena förändringar i betygsnämnd/opponentskap. Nästa sammanträde: Hur vi stärker samband mellan grundutbildningen, forskarutbildningen och forskning? 20 SAMMANTRÄDET AVSLUTADES Ordförande förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Anna Trosslöv Lars J. Nilsson 3

4 PROTOKOLL - FN3 Sammanträdesdatum Forskningsnämnd 3 Närvarande ledamöter: Lars J Nilsson Jens Klingmann Magnus Larson Thomas Lindhqvist Anderas Norrman Matti Ristinmaa Per Tunestål Christina Windmark Nils Johansson Johanna Sörensen, ordförande doktorand doktorand doktorand Övriga närvarande: Anna Trosslöv protokollförare Thomas Rundkvist LU Innovation System, 1-5 Frånvarande ledamöter/suppleanter: Mats Bohgard Lena Hiselius univ. lektor Maria Johansson univ. lektor, docent, vice ordförande Jan-Eric Ståhl 1 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande förklarade sammanträdet öppet. 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes, med en extra punkt under övrigt angående skriftligt besked från betygsnämnden om att avhandlingen är i försvarbart skick. 3 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE Diskussion om hur forskningsnämnden kan bli bättre på att främja samarbeten (och vara proaktiva) bordlades. Beslut: Protokollet lades ad acta. Bilaga 3: FN3 protokoll,

5 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Lunds Tekniska Högskola Forskningsnämnd DELEGATIONSBESLUT Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärende (LTH 2013/2218, LTH 2013/2252 LTH 2013/2273, LTH 2013/2275, LTH 2013/2293, LTH 2013/2332, LTH 2013/2345 och LTH 2013/2432) läggs ad acta. Delegationsbeslut gällande fastställda kursplaner med dnr LTH 2013/2470 läggs ad acta. Bilaga 4A: Bilaga 4B: Disputationsärenden Fastställda kursplaner 5 LU INNOVATION SYSTEM Thomas Rundkvist presenterade LU Innovation System och deras aktiviteter under våren Bilaga 5: LU Innovation System 6 RAPPORT FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN Ordföranden informerade från senaste mötet med Forskningsberedingen. Bilaga 6: Minnesanteckningar forskningsberedningen 7 ÅRSRAPPORTSMALL OCH TIDPLAN Mall till årsrapport och tidplan har tagits fram av Christina Åkerman. Bilaga 7: Årsrapportsmall och tidplan Allmänt Vem ska man prata med på institutionerna vid kvalitetsmötet? Hur ska årsrapporten användas sedan? Punkt 2.1 och 2.2 Hur mäter vi att utbildningen attraherar många internationella studenter. Är det viktigt? Vissa ämnesområden är mer populära än andra och har många sökande. Nämnden poängterade att mångfald inte bara har med internationella aspekter att göra. Socioekonomisk bakgrund är också viktigt. 2

6 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Lunds Tekniska Högskola Forskningsnämnd Forts. 7 Punkt 2.3 Skiljer nyckeltalet på medförfattare respektive första författare? Nämnden poängterade att nyckeltalet har en eftersläpning då mycket blir publicerat först efter man har disputerat. Vad räknas som en publikation? Är det en publikation när det läggs upp i LUP? Punkt 2.4 Nämnden instämmer att det är viktigt med internationalitet men även samarbeten som man har byggt upp nationellt är viktigt. Punkt 3 Tydliggörande behövs vad gäller nyckeltalet doktorander per handledare. Menas aktiva doktorander? Kommer svaren från doktorandenkäten direkt in i årsrapporten? Vilka doktorander ska svara på frågorna? Strategiskt viktiga kurser borde i så fall drivas på fakultetsnivå och inte på inst. Nivå. Oklart syfte med att mäta andel LTH-gemensamma kurser. På vissa områden finns det kurser på både LTH-gemensam nivå och på institutionsnivå (t.ex. innovationskurser) Punkt 6 Uppföljning sedan föregående årsrapport. Vad har man gjort för insatser och vilka resultat har de fått? Vad kvarstår att göra? 8 REKTORSUPPDRAG Uppdrag från LTHs rektor till forskningsnämnderna. a) Flytt av forskningsmedel Om budgeten är beviljad (där namn på utländsk medsökande och lön är angivna) så borde inte det inte vara ett problem att finansiera partner i utlandet. Diskussion om medel används på oriktigt sätt, d.v.s. att man inte följer beviljad budget. Diskussion om vem som står som projektledare och hur det kan få betydelse för flytt av forskningsmedel. Exempel gavs där prefekt avsäger sig medel och ny prefekt äskar om att få dessa medel. b) Forskarskola ESS och MaxIV Nämnden ställde sig positiv till forskarskola. c) LiL, FLÄK och MoReLife FN3 finner sig inte direkt berörda av dessa samprojekt och har inga synpunkter. d) Utlysning av medel till yngre forskare Nämnden tycker att processen fungerade bra föregående år. 3

7 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Lunds Tekniska Högskola Forskningsnämnd Diskussion kring om hur många förslag en institution bör lämna: Tvinga fram ett förslag från varje institution eller får institutionen prioritera bland de förslag som institutionen har. Nämnden föredrog en prioriterad ansökan per institution (då är det möjligt att stora institutioner kommer att protesterar). Diskussion om utlysningen ska vara på individnivå eller fokusera på ämnesområden. Viktigt att inte blanda dem. Ett förslag var att skifta ena året kan man prioritera ämnesområde och andra året individ. Diskussion om öppen utlysning i konkurrens. e) Utlysning av infrastrukturmedel Processen har varit svårare jämfört med den för yngre forskare. Diskussion om vad infrastruktur är kan löner och driftskostnader räknas hit? FN3 önskade att det ska vara en öppen tolkning av begreppet infrastruktur. Ett viktigt kriterium vid ranking är om infrastrukturen är till nytta för flera brukare. Bilaga 8: Uppdrag 9 MEDDELANDE Rektorns meddelanden Uppdaterad lista över forskarutbildningsansvariga på Institutionen för bygg- och miljöteknologi. Forskningsportaler uppmanas att lämna in budgetäskande för 2014 senast Ärendet kommer upp på nästa sammanträde i FN2. Förhandsinformation VR:s infrastrukturutlysning. Seminarium Open Innovation. LU/UB har budget för att stödja open access. Invigning förbränningsmotorlaboratoriet 29 jan. Bilaga 9A: Bilaga 9B: Bilaga 9C: Bilaga 9D: Rektorns meddelanden Forskarutbildningsansvariga Seminarium Invigning - förbränningsmotorlaboratoriet 10 ÖVRIGT Studierektorn lyfte frågan om vi inte ska kräva in ett skriftligt besked från betygsnämnden om att avhandlingen är i försvarbart skick. Detta med tanke på hur en planerad disputation på Juridicum (LU) blev inställd samma dag som disputationen skulle ägt rum då betygsnämnden ansåg att avhandlingen inte höll måttet. Diskussion kring lämplig deadline och vem som ska kontaktas. Per Tunestål tar upp frågan på forskningsberedningen. Nästa sammanträde: 14 februari kl

8 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Lunds Tekniska Högskola Forskningsnämnd SAMMANTRÄDET AVSLUTADES Ordförande förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Anna Trosslöv Lars J. Nilsson 5

9

10

11 Forskningsnämnd 3 FASTSTÄLLDA KURSPLANER FN3 ( ) Dnr Kurskod Kursnamn LTH 2013/2470 FMI010F Baskurs om metod och teori i forskning LTH 2013/2470 VTV010F Utvärdering av ITS applikationer U 2014/17 AAM001F Miljöpsykologisk orientering U 2014/17 VBM015F Experiment

12 Havsportalen Havsrelaterad verksamhet vid Lunds universitet. Peter Jonsson, Hans Hanson, Kjell Andersson Beskrivning och deltagare Havsportalens syfte är att underlätta samverkan mellan olika havsrelaterade ämnesområden, att informera om relevanta frågor internt, samt att visa upp vår havs- och vattenforskning externt. Havsportalens verksamhet består av nätverksbyggande, möten, information via webbsidor samt Havsresan, som genom föreläsningsserier, fältarbete och publika arrangemang samverkar med myndigheter, företag, kommuner och föreningar med syfte att öka intresset för havs- och vattenfrågor framför allt i Sverige, men även i omvärlden Havsportalens har en aktuell webbplats där beskrivningar av forskningen inom varje område och länkar till större forskningsprogram samt avdelningar och institutioner finns. Under 2013 har ett arbete inletts, som syftar till att utvidga samarbetet till alla högskolor och universitet i södra Sverige. För närvarande är Statens Lantbruksuniversitet (SLU), World Maritime University (WMU), Högskolan i Kristianstad (HKR) och Malmö Högskola (MH) involverade. Havsresan var under året aktiv i Landskrona. I samband med detta ordnades i Landskrona en träff med företrädare för kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne och de ovan nämnda lärosätena, där former för samverkan med kommunder inom havs- och vattenverksamheten diskuterades. Under 2013 har vi också lyckats bättre med att tala om att Havsresan utgår från Lunds universitet (bl.a. har logotypen förändrats. Aktiva deltagare i Havsportalen är Lunds tekniska högskola Ultraljudsgruppen vid elektrisk mätteknik Teknisk geologi Industriell elektroteknik och automation (IEA) Teknisk Vattenresurslära TVRL Vatten- och avloppsteknik Bioteknik Brandteknik och Riskhantering Vattenhallen Miljö och Energisystem Naturvetenskapliga fakulteten Akvatisk ekologi Centre for Animal Movement Research (CAnMove) Biodiversitet och bevarandevetenskap: Fåglar i marin miljö Evolutionär ekologi: Lund Vision Group Kvartärgeologi Naturgeografi och ekosystemvetenskap

13 Juridiska fakulteten Miljörätt Humanistiska fakulteten Institutionen för arkeologi och antikens historia Samhällsvetenskapliga fakulteten Institutionen för Service Management (ISM) AgriFood Economics Centre The International Institute for Industrial and Environmental Economics (iiiee) Äskande Innehållet på webbsidorna kommer att uppdateras, alla deltagare kommer under första kvartalet att få en uppmaning att se över sina sidor och uppgifter och sidorna ändras därefter. Ett önskemål är att med de existerande webbsidorna som bas översätta dem till engelska. Vi hoppas kunna använda LU:s interna språkgranskning, men insamling, samordning och sammanställning av de översatta grunddokumenten tar tid. Det publika projektet Havsresan kommer under 2014 att gå av stapeln i Kristianstad, som en del i stadens 400-årsjubileum, i samarbete med Kristianstad kommun och Högskolan i Kristianstad. Planeringen för detta är redan i full gång. Upptaktsmötet i slutet av januari har i skrivande stund nära sextio anmälda deltagare, som representerar företag, myndigheter, föreningar och organisationer av olika slag. Arbetet med remisser skulle kunna skötas mer systematiskt om medel för att identifiera pågående remisser, söka experter för synpunkter och sammanställning av dessa kunde finansieras bättre. Under 2013 har detta arbete blivit försummat på grund av resursbrist. Vi ser att den verksamhet vi bedriver fortfarande är underfinansierad, trots det bidrag på 125 kkr som fakulteten bidrar med. Speciellt arbetet med Havsresan tar mycket tid och genererar kostnader i form av resor (inom Skåne) och möten som idag ofta inte har någon tydlig finansiering. En stor del av Havsportalens aktiviteter sker med hjälp av insatser som finansieras på annat vis, i synnerhet Havsresan genomförs med ett stort inslag av frivillighet från olika enskilda forskare och forskargrupper. Vår bedömning är att resandet under 2014 kommer att öka på grund av de nya samarbeten som utvecklas (se ovan). Vi avser till exempel att inleda diskussioner med Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Förslag till tilldelning 200 kkr uppdelat på 50 kkr Översättning och utökande av webbsidor (hjälp internt LU) 75 kkr Nätverksbyggande, samverkan myndigheter, högskolor, resor 25 kkr Arbete med remisser (30 h/år) 50 kkr Havsresan (delfinansiering, arbetstid, 60 h)

14 Innovationsportalen Andreas Larsson, Kristian Widén Innovationsportalen: Äskande av medel för Innovationsportalen (http://www.innovation.lth.se) Utgångspunkten är tillämpad forskning med stark förankring i industrins och samhällets behov och utmaningar inom innovationsområdet. Vi är särskilt intresserade av forskning, utbildning och samverkan som syftar till att öka individers, gruppers och organisationers innovationsförmåga, d v s deras förmåga att kontinuerligt och pålitligt skapa innovationer. Portalföreståndare Andreas Larsson, Innovationsteknik, Institutionen för Designvetenskaper Kristian Widén, Byggproduktion, Institutionen för Byggvetenskaper Gränsöverskridande verksamhet Sedan hösten 2011 har vi främst fokuserat på våra innovationsluncher inom det vi kallar "Nätverk: Innovationsförmåga, vilket i praktiken är innovationsportalen i fysisk form. Vi som portalföreståndare ansvarar för inbjudan och arrangemang, vilket består av en gemensam lunch där värden för dagen presenterar sin verksamhet följt av en frågestund. Totalt ingår 57 personer från 15 olika institutioner/verksamheter vid LU (varav 7 institutioner vid LTH). Se bifogad kontaktlista. Från LTH deltar personer från: Fysiska Institutionen (2 personer) Institutionen för Byggvetenskaper (1 person) Institutionen för Datavetenskap (4 personer) Institutionen för Designvetenskaper (10 personer) Institutionen för Kemiteknik (1 person) Institutionen för Teknik och Samhälle (1 person) Institutionen för Teknisk Ekonomi och Logistik (6 personer) Vi har deltagit i planering och genomförande av Innovation in Mind samt har genomfört flera innovationsworkshops i anslutning till konferensen. 1) Getting Innovation Done: Moving Beyond the Great Idea (2011 och 2012), 2) Measuring Innovation (2012), 3) Lean + Agile = Innovation. (2013). Vi deltar även i planering och genomförande av program och workshops för Innovation in Mind I november 2013 genomförde vi, i samarrangemang med PIEp, Innovation i praktiken i Lund med över 100 deltagare från näringsliv och samhälle. Se bifogad agenda. Postadress Box 118, LUND Besöksadress Sölvegatan 26 Telefon växel Telefax E- post Internet

15 Innovationsportalen: 3. Budgetäskande (totalt 100 ksek för 2014) 2 (2) 1. Forskarmöte: Vi anordnar ett forskarmöte på temat innovationsförmåga. Syftet är att skapa nya samarbeten och projektidéer. Dagkonferens med lokal, fika och lunch för 20 personer. Artikel om forskarmötet, inklusive korta uttalanden från deltagarna, publiceras på portalen. [10 ksek/tillfälle * 2 = 20 ksek] 2. Öppet seminarium 1 : Vi anordnar ett öppet seminarie på temat innovationsförmåga med inbjuden gästföreläsare. Två timmar med lokal och fika för 50 personer. Artikel om seminariet, inklusive kort intervju med gästföreläsare, publiceras på portalen. [10 ksek/tillfälle * 2 = 20 ksek] 3. Q&A-intervju: Mallbaserad intervju på temat innovationsförmåga. Samma fem frågor ställs till olika personer från akademi, offentlig sektor eller privat sektor, via mail (typ Hallå där ). [1 ksek/intervju * 10 = 10 ksek] 4. Djupintervju: Personlig intervju på temat innovationsförmåga (typ LTHs forskarporträtt). [5 ksek/intervju * 2 = 10 ksek] 5. Innovationslunch: Vi anordnar lunchträffar på temat innovationsförmåga och skapar möjlighet för en delegation från Innovationsportalen att träffa innovativa personer och organisationer, både för att knyta kontakter och diskutera projektidéer. [2 ksek/tillfälle * 5 = 10 ksek] 6. Innovationsportalen/hemsidan: Övrigt arbete och administration kopplat till Innovationsportalen och dess hemsida, bland annat uppdatering av statiskt information två gånger om året. [30 ksek] TOTALT: 100 ksek för Då Innovation i praktiken var en framgång är det aktuellt med ett motsvarande arrangemang även Då kostnaden ligger på ca 45 ksek kommer vi eventuellt att slå samman aktivitet 1 och 2 till ett större evenemang i liknande format.

16 Innovationsportalen: sändlista (57 personer) CIRCLE, LU Lars Coenen, Jonas Gabrielsson, Teis Hansen, FORSKNINGSPOLITISKA INSTITUTET, LU Devrim Göktepe-Hultén, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN, EHL Ragnar Ahlström Söderling, Entreprenörskap, ragnar. Tomas Hellström, Strategi, Håkan Lagerquist, Entreprenörskap, lu.se Hans Landström, Entreprenörskap, Marie Löwegren, Entreprenörskap, lu.se Tobias Schölin, Entreprenörskap, Joakim Winborg, Entreprenörskap, lu.se FYSISKA INSTITUTIONEN, LTH Knut Deppert, Fasta tillståndets fysik, se Balazs Konya, Partikelfysik, INSTITUTIONEN FÖR BYGGVETENSKAPER, LTH Kristian Widén, Byggproduktion, construction.lth.se INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP, LTH Sten Minör, SIGRUN, Hussan Munir, Programvarusystem, Björn Regnell, Programvarusystem, Krzysztof Wnuk, Programvarusystem, cs.lth.se INSTITUTIONEN FÖR DESIGNVETENSKAPER, LTH Susanna Bill, Innovationsteknik, Robert Bjärnemo, Maskinkonstruktion, mkon.lth.se Andreas Larsson, Innovationsteknik, design.lth.se Charlotte Magnusson, Rehabiliteringsteknik, charlotte. Damien Motte, Maskinkonstruktion, lth.se Fredrik Nilsson, Förpackningslogistik, lth.se Annika Olsson, Förpackningslogistik, lth.se Jessika Sellergren, Designvetenskaper, design.lth.se Mattias Wallergård, Ergonomi- och aerosolteknologi, Anders Warell, Industridesign, INSTITUTIONEN FÖR KEMITEKNIK, LTH Anders Axelsson (Dean, LTH), lth.se INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI, LU Ingela Steij Stålbrand, Psykologi, lu.se INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LTH Lars J Nilsson, Miljö- och energisystem, lth.se INSTITUTIONEN FÖR TEKNISK EKONOMI OCH LOGISTIK, LTH Ola Alexanderson, Produktionsekonomi, iml.lth.se Carl-Johan Asplund, Produktionsekonomi, carl-johan. Lars Bengtsson, Produktionsekonomi, lu.se Ingela Elofsson, Produktionsekonomi, lth.se Bertil Nilsson, Produktionsekonomi, Christina Öberg, Produktionsekonomi, lth.se KEMISKA INSTITUTIONEN, LU Maria Andersson, Bioteknik, LIFE SCIENCE FORESIGHT INSTITUTE Marie Carlbom, LUIS & LU OPEN Ulrika Cattermole, David Elvin, Malinee Granhof, Joakim Grina, Selma Jakupovic, Helena Ljusberg, Jesper König, Henrik Lundblad, Anna Ntinidou, Kajsa Olofsson, Philip Stankovski, Annelie Sylvén Troedsson, lu.se Helene Vogelmann, Linus Wiebe, Helena Wiedling, VENTURELAB Mikaela Färnqvist, Hilde Zellman Frandsen, lu.se ZJU-LU Joint Center of Innovation and Entrepreneurship (JCIE) Gabriel Somesfalean, PORTALFÖRESTÅNDARE Andreas Larsson Docent, Innovationsteknik Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola Box 118, Lund Kristian Widén Docent, Byggproduktion Institutionen för byggvetenskaper Lunds tekniska högskola Box 118, Lund E-post: Telefon: Telefon:

17 AGENDA 13:00-13:15 Introduktion Ingrid Kihlander, KTH/PIEp Andreas Larsson, LTH/PIEp 13:15-14:00 Hur kan innovationsarbetet organiseras mer effektivt? Jean Bülow, Avalon Innovation Lisbeth Böhm, Effectus Magnus Göransson, Scalae Anders Johansson, Arthur D. Little Åsa Josell, Findus Erik Kayser, Implement Consulting Group 14:00-14:15 Paus 14:15-15:00 Hur kan vi skapa en innovativ kultur? Lisa Berggren, E.ON Magnus Bergendahl, KTH/PIEp Susanna Bill, LTH/PIEp Ingrid Landgren, Procordia Susanne Nilsson, KTH/PIEp Stig Wiinberg, Innovator Skåne 15:00-15:15 Paus 15:15-16:00 Hur kan vi skapa öppna innovationsarenor? Karin Johansson-Mex, MAH/Open Arena 5 Anna Ntinidou, LU Open/Open Arena 5 Torben Olsson, HKR/Open Arena 5 Kristina Santén, SLU/Open Arena 5 Helene Vogelmann, LU Open 16:00-17:00 Mingel & plockbuffé

18 Transportportalen är i sluttampen på en inventering. Workshop lära känna tillfälle har skjutits till våren och sedan några mindre riktade aktiviteter under hösten. Workshopen täcker vi med medel från förra året men jag skulle vilja äska kr för de riktade aktiviteterna under hösten, främst för material och lokalkostnader och timarvodering för någon att dra i det hela. Hälsn Lena

19 ProduktionsPortalen LTH/LU Jan Eric Ståhl, Koordinator Produktion LU Lund FN 3/LTH Äskande om medel för drift och utveckling av ProduktionsPortalen 2014 Härmed äskas 125 kkr för utveckling och drift av ProduktionsPortalen för året Medlen avses användas för följande insatser med ospecificerad fördelning: Intern Workshop för stärkt samverkan inom portalen för att kartlägga intressanta synergieffekter inom forskning, forskarutbildning och möjligen främst externutbildningar. Framtagning av underlag för vidareutveckling av hemsidan. Planering av 3 6 informationsseminarier, där minst 3 skall arrangeras eller beslutas under Utveckling av innehållet i portalen samt utveckling av samverkan med andra portaler och då bl.a. Materialportalen. Jan Eric Ståhl, Föreståndare ProMatEn

20 SULF - Så blir forskare kreativa 1 av :12 Så blir forskare kreativa Människor som trivs med sina arbetskamrater och sina arbetsuppgifter i kombination med hög kompetens, nyfikenhet och arbetslust. Så bäddar man för kreativ forskning, enligt Christer Sandahl. Christer Sandahl, i samhälls- och beteendevetenskap vid Karolinska institutet, höll i slutet av förra året ett seminarium med rubriken Kreativ forskning eller kreativ forskningsmiljö vad ska vi satsa på?. Jag ville väcka frågan om vi ska satsa på att få hit de allra mest excellenta internationella toppforskarna, eller om vi ska bygga miljöer som vi kan få kreativa forskare ur. Han är mycket skeptisk till att värva forskare som redan haft stora framgångar. De har oftast passerat sin peak och jag är inte säker på att de har förmåga att driva fram genombrottsforskning igen. Det är också svårt att etablera sig i svensk miljö, med allt vad det innebär att komma in i vår kultur och vårt sätt att fungera. Jag tror mera på att skapa god jordmån för excellent forskning här. Då behöver vi tänka om kring hur vi ser på arbetsmiljö och på ledarskap, hur man kan stimulera unga forskare och få dem att växa. Det är mera långsiktigt men jag tror det ger mera frukt. Christer Sandahl påpekar att det finns forskning som visar vad som karaktäriserar bra forskningsmiljöer. Sven Hemlin vid Göteborgs universitet och hans kollegor har tittat på vad som kännetecknar kreativa miljöer inom bioteknik, i liknande studier har andra tittat på medicinska forskningsmiljöer och även specifikt inom nanoteknik och genetik. Man har studerat vad som skiljer forskningsmiljöer, som blivit uppmärksammade för att de gjort genombrott i forskningen, från andra inte lika framgångsrika miljöer. Studierna lyfter fram arbetsmiljön och betydelsen av att det är en god stämning och bra samarbete. Forskarnas autonomi är viktig, att man själv bestämmer inriktning på forskningen och att man kan välja metoder. Ofta är de kreativa forskargrupperna små, fem till sju personer eller ännu mindre. Den kreativa forskningen sker i de små miljöerna, men dessa behöver oftast ingå i större forskningsmiljöer. Mötet mellan erfarenhet och ungdomlig kreativitet är fruktbart. Ofta är det ett samarbete mellan en eller ett par seniora och en eller ett par unga forskare. Och så krävs det förstås hög kompetens och att man har känsla för var forskningens frontlinje ligger, säger Christer Sandahl. Det ska också finnas en flexibilitet i forskargruppen, att man har förmåga att ställa om. En del forskare kör spåret i botten, men de mer framgångsrika inser om de är på fel spår även om deras forskning kostat mycket möda och mycket pengar. Vidare är det viktigt att forskargruppen är öppen för omvärlden, att den har internationella kontakter och bjuder in gästforskare, och de kan gärna rekryteras bland toppforskarna som kan inspirera och stötta. En faktor som också lyfts fram är att man inte är för snäv i sina intressen. Om man blir för smal främjar det inte genombrottsforskning utan man behöver ha en öppenhet och nyfikenhet som också involverar lite sidospår eftersom det kreativa ligger i det oväntade och ofta i gränsområden mellan discipliner och forskningsområden. Studierna lyfter också fram vikten av stabilitet i finansieringen. Vi är ju i Sverige extremt beroende av extern finansiering som vi själva måste söka. I Sverige har vi omkring 60 procent extern finansiering och 40 procent via fakultetsanslag. Men de mer framgångrika länder som vi jämför oss med; Danmark, Schweiz och Holland, har omvända proportioner, 40 procent extern finansiering och 60 procent fakultetsanslag. Det är mycket oro och tid som går åt till att söka pengar och det tar bort mycket energi från det kreativa tänkandet. Och det klagar ju vi forskare ofta på.

21 SULF - Så blir forskare kreativa 2 av :12 Kreativ forskning underlättas också av bra anställningsförhållanden. Där har vi ett problem eftersom vi har så många som går på tillfälliga tjänster. Det är så många talanger som inte vet om de får fortsätta nästa år, det är väldigt olyckligt. Frågan är hur man åstadkommer de goda miljöerna. Vi forskare är bra på att tänka rationellt och formulera våra problem och skriva våra artiklar utifrån data. Men själva forskningsprocessen i sig är emotionell, den är full av frustrationer. Det går inte som man planerat, labben eller experimenten ger inte det man tänkt. Man konkurrerar med en annan forskare som kommer före och det finns konflikter, som att det inte funkar med handledarna. Christer Sandahl menar att forskarvärlden behöver lära sig ett språk för att hantera detta, man måste kunna tala också om den emotionella sidan av forskningen. Då handlar det mycket om att de som leder forskningen måste ha en känsla för vad som krävs av ett ledarskap. Man måste organisera samtalsgrupper, peer groups för doktorander och för postdok, de måste få ventilera och sätta ord på svårigheterna som inte har med själva forskandet utan med forskningsprocessen att göra, så att man kan åtgärda dem. Ibland hävdas att det ska vara tufft att forska och att det ska vara hårda tag med starka forskningsledare som driver på med piska och morot. Forskningen visar att de kreativa genombrotten inte sker i sådana miljöer, utan i miljöer där man trivs ihop och där det är prestigelöst och man har en öppen atmosfär. Det är ganska självklart; om man blir rädd så vågar man inte komma fram med intressanta idéer. Christer Sandahl anser att det i vissa avseenden behövs en kulturförändring och att man måste arbeta systematiskt med den. Ett gott arbetsklimat, människor som trivs med sina arbetskamrater och sina arbetsuppgifter, i kombination med hög kompetens, nyfikenhet och arbetslust är det som ger resultat. Så är det i de flesta sammanhang och varför skulle forskarvärlden skilja sig från andra arbetsplatser i det avseendet? Per-Olof Eliasson Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden. LEDARE Ett oacceptabelt utnyttjande Ledare av Mats Ericson ÖVRIGA ARTIKLAR Ny tankesmedja vill bli akademisk motkraft Einstein-bilden måste förändras SULF-sektion sätter fokus på internationella doktorander Sverige går miste om högutbildade New public management driven till det absurda

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-02-11

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-02-11 PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-02-11 Forskningsnämnd 1 Närvarande ledamöter: Björn Regnell Anders Gustafsson Thomas Johansson Hans W Persson Kalle Åström Övriga närvarade Anna Trosslöv professor, ordförande

Läs mer

studeranderepresentant, 2:a suppl.

studeranderepresentant, 2:a suppl. Minnesanteckningar - FoB Sammanträdesdatum 2013-04-04 Forskningsberedningen Närvarande ledamöter: Anders Axelsson rektor, p. 5-6 Annika Mårtensson prorektor, mötesordförande Ulla Holst vicerektor Björn

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16 Forskningsnämnd 1 Närvarande ledamöter: Björn Regnell Anders Gustafsson Stefan Kröll Hans W Persson Karl-Erik Årzén Kalle Åström Kerstin Johnsson Jonas Lindstrand

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand t o m 29, delvis Karin Brundell-Freij univ lektor t o m 29, delvis Paul Håkansson

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 2017-01-30 dnr P 2017/14 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fakultetskansliet för naturvetenskap Marie Emanuelsson HANTERINGSORDNING Hanteringsordning vid Naturvetenskapliga fakulteten för nominering till Kungl.

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet Annika Zika-Viktorsson & Hans Björkman En innovation är en idé som omsatts i praktiken. En innovation kan vara en ny produkt eller tjänst, men också något

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Caroline Karlsson doktorand Hanna Modin doktorand Sven Åberg

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Om open access och nya publiceringsvägar

Om open access och nya publiceringsvägar Om open access och nya publiceringsvägar Open Access Week vid KTH, 27 oktober 2011 Aina Svensson, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Sidnummer Varför open access? Fler kan få tillgång

Läs mer

Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation

Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation INFORMATION 1 2007-09-17 LTHs institutioner LTH Forskarutbildningsnämnden Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation From v.38 så kommer en ny version av LTHs applikation för bokning och anmälan

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Anmält förhinder: Karin Helander, prodekanus, humanistiska fakulteten; Marie Sandström, prodekanus, juridiska fakulteten

Anmält förhinder: Karin Helander, prodekanus, humanistiska fakulteten; Marie Sandström, prodekanus, juridiska fakulteten 1 (5) PROTOKOLL 2014-05-27 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-05-27 Dnr SU 525 1.3.1 2014-2 Växthuset, kl. 9.30 12.00 Närvarande:

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 35 43 Datum 2013-05-02 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2013-05-02 kl. 09.00-11.30 Plats: Sammanträdesrum 3, Skånehuset, Kristianstad

Läs mer

Sammanträde med vetenskapliga rådet

Sammanträde med vetenskapliga rådet 1 av 5 Sammanträde med vetenskapliga rådet Tid: 2015 03 12 kl. 13.00 15.00 Plats: Högskolan Kristianstad, 5 208 Närvarande: Anna Karin Edberg, ordförande Ann Margreth Olsson, ordinarie ledamot, socialt

Läs mer

Utvärdering Kvalitet och Nytta 2018 (KoN2018) Information och instruktioner till prefekter angående Units of Assessment (UoA)

Utvärdering Kvalitet och Nytta 2018 (KoN2018) Information och instruktioner till prefekter angående Units of Assessment (UoA) Kvalitet och Nytta 2018 (KoN2018) 2017-06-21 Utvärdering Kvalitet och Nytta 2018 (KoN2018) Information och instruktioner till prefekter angående Units of Assessment (UoA) 1. Planeringsläget 2. Uppdrag

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning.

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning. Promemoria 2010-08-23 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen M Jo 1968:A Utredningssekreterare Katarina Schylberg Telefon 08-405 58 16 Mobil 070 304 57 07 Telefax 08-405 36 69 E-post katarina.schylberg@environment.ministry.se

Läs mer

Etapprapport kulturella hjärnan, hösten 2013 - hösten 2014. Anslag har erhållits från SLL för att i ett treårigt projekt skapa en webbportal, som ska förmedla kunskap från forskningsfronten i det tvärvetenskaplig

Läs mer

Sveriges entreprenöriella ekosystem Företag, akademi, politik. REDAKTÖRER Maureen McKelvey Olof Zaring

Sveriges entreprenöriella ekosystem Företag, akademi, politik. REDAKTÖRER Maureen McKelvey Olof Zaring Sveriges entreprenöriella ekosystem Företag, akademi, politik REDAKTÖRER Maureen McKelvey Olof Zaring ISBN 978-91-977728-4-6 Upplaga 1:1 Författarna och Esbri 2016 www.esbri.se Esbri, Stockholm Förlagsredaktörer:

Läs mer

Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS)

Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS) Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS) Lunds universitet /Campus Helsingborg Malmö högskola Högskolan Kristianstad Högskolan i Halmstad

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Lunds Tekniska Högskola

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Forskarutbildningsnämnden -05-30 Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Hanna Modin doktorand t o

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014 Styrelsen 2014-09-18 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Elmroth, Sofi Hansson, Oskar student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand

Läs mer

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare 15/2016 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-10-04 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009)

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009) Inst Bygg & Miljöteknologi, 19 januari, 2009, rev. 23 februari, 2009, rev. (redaktionella ändringar) 4 juni, 2009 Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad

Läs mer

Policy om forskningsanknuten grundutbildning vid Institutionen för designvetenskaper

Policy om forskningsanknuten grundutbildning vid Institutionen för designvetenskaper Policy om forskningsanknuten grundutbildning vid Institutionen för designvetenskaper INNEHÅLL INLEDNING 1 GU-GRUPPENS FÖRSLAG, 2010-03-22 2 UPPDRAG FRÅN STYRELSEN, 2010-04-27 2 FÖRSLAG TILL STYRELSEN 3

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Hanteringsordning för programmet National SciLifeLab Fellows

Hanteringsordning för programmet National SciLifeLab Fellows Forsknings- och innovationskontoret (FIK) Ulrika Hjelm Forskningsrådgivare ulrika.hjelm@gu.se 031-786 9504 HANTERINGSORDNING FÖR NATIONAL SCILIFELAB FELLOWS 2014-06-25 dnr F 2014/65 1 / 6 Hanteringsordning

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Ett universitet i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter 7 200 anställda - 820 professorer - 4 030 lärare/forskare och doktorander Omsättning 6,9 miljarder

Läs mer

Nämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg av rapport om strategiska satsningarna från KI.

Nämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg av rapport om strategiska satsningarna från KI. Forskningsnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2014-04-10 Närvarande: Maria Fällman, ordförande Anders Blomberg Lars Nyberg Malin Sund Roland Johansson Pernilla Wikström Marie Honn, doktorandrepresentant

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Varför denna guide? Att maximera forskningens synlighet och genomslag blir allt viktigare inom akademin där allt tuffare konkurrens råder och där forskare

Läs mer

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 10 januari 2005 Dnr HS 10-04 / 1614 Forskningskonferensrummet Klockan 08.45 10.20 MINNESANTECKNINGAR Närvarande

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp

Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp Sida 1 av 5 Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp Tid: 2012 11 30 kl. 09.00 11.00 Plats: 05 208 Närvarande: Övriga: Ej närvarande: Lena Persson, HKR ordförande Zada Pajalic Eva Björk,

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2014-01- 22, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Julia Skäremo, TM15 Övriga närvarande:

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2003-09-16 Tid: Måndagen 16 september 2003, kl 13:00-17:00 Plats: Sal: 31:530 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna

Läs mer

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-12-10 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenståhl Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson Staffan

Läs mer

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry Greenhouse Labs Connecting Science and Industry Något motsvarande Greenhouse Labs har inte funnits tidigare i Stockholmsområdet, det blir en stor tillgång för nystartade bolag med inriktning på kemi. jessica

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Tid: Kl 09:00 11:00. Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M.

Tid: Kl 09:00 11:00. Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M. Tid: Kl 09:00 11:00 Plats: L324 Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M. Ekström Professor Olov Forsgren Professor Rikard Lindgren Professor Olof

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 (5) PROTOKOLL 2014-10-28 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-10-28 Dnr SU 525 1.3.1 2014-4 Konferensrummet Frescati, kl. 9.00

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, Smedjan, campus Falun Datum och tid torsdagen den 11 juni, kl 10.45 16.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Peter Samuelsson,

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 1/5 Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 Närvarande: Stefan Holmlid, Datavetenskap Linköpings universitet ordförande (SHd) Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg Nilsson, Luleå Tekniska

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 12/2003. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 12/2003. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Frejd, Torbjörn Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Sundström, Villy Frid, Truus högskolesekr Sundén, Ingun

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer