14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE"

Transkript

1 PROTOKOLL - FN3 Sammanträdesdatum Forskningsnämnd 3 Närvarande ledamöter: Lars J Nilsson Maria Johansson Lena Hiselius Jens Klingmann Magnus Larson Jan-Eric Ståhl Christina Windmark Övriga närvarande: Anna Trosslöv Frånvarande ledamöter: Mats Bohgard Thomas Lindhqvist Anderas Norrman Matti Ristinmaa Per Tunestål Nils Johansson Johanna Sörensen, ordförande univ. lektor, docent, vice ordförande univ. lektor doktorand protokollförare doktorand doktorand 12 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande förklarade sammanträdet öppet. 13 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes, med tillägg av en punkt under övrigt gällande samverkan mellan grundutbildning, forskarutbildning och forskning. 14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE Beslut: Protokollet lades ad acta. Bilaga 14: FN3 protokoll,

2 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Lunds Tekniska Högskola Forskningsnämnd DELEGATIONSBESLUT Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärende (STUD 2014/103) läggs ad acta. Delegationsbeslut gällande fastställda kursplaner (U 2014/17) läggs ad acta. Bilaga 15A: Bilaga 15B: Disputationsärenden Fastställda kursplaner 16 RAPPORT FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN Ordföranden informerade från senaste mötet med Forskningsberedingen. 17 BUDGETÄSKANDE - FORSKNINGSPORTALER Diskussion kring inkomna budgetäskande från forskningsportalerna: Havsportalen, Innovationsportalen, Transportportalen och Produktionsportalen. Innovationsportal fråga om punkt 3 om de mallbaserade intervjuerna. Kostsamt med 1000 kr per mejlintervju. FN3 ser gärna att Produktionsportalen vidgar sig. Nämnden är allmänt positiv till forskningsportalerna. Istället för att peta i detaljerna i budgetäskandena vill nämnden ha en utförlig rapportering vid budgetårets slut. Beslut: Bilaga 17: Nämnden tillstyrker budgetäskandena. Budgetäskande 18 DISKUSSION: HUR KAN FN3 FRÄMJA SAMARBETEN OCH VARA PROAKTIVA FÖR BETYDELSEFULL FORSKNING I KREATIVA MILJÖER Diskussion om bland annat: Chalmers och KTH är duktiga debattörer vad gäller de stora utmaningarna (Grand Challenges) i samhället skola, vård, energi, transport, klimat mm. Utmaningsdriven FoU. LTH/LU (t.ex. Margot Wallström) Ta initiativ till att en gång per termin eller per år till att debattera. Framgång: Relevans, kvalitet/kompetens, engagemang. Sätt agendan, visa relevansen, styr finansieringen. 2

3 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Lunds Tekniska Högskola Forskningsnämnd Forts. 18 Mats Bohgard skriver ett förslag på utmaningsformulering (idéer, innehåll och form). Ordföranden föreslog att alla ledamöter identifierar 3 områdens som saknas på LU/LTH + 3 idéer på teman till Mats. Potentiella teman: Psykisk ohälsa och teknik, teknikens/forskningens samhällsnytta, äldre, arbetskraft och FFF. Behövs ett större stöd för kommunikationen av forskningen på LTH? Bilaga 18: Artiklar 19 MEDDELANDE Rektorns meddelanden Bilaga 19: Rektorns meddelanden 20 ÖVRIGT Nästa sammanträde: 21 mars kl Önskemål om mall för hur FN3 hanterar sena förändringar i betygsnämnd/opponentskap. Nästa sammanträde: Hur vi stärker samband mellan grundutbildningen, forskarutbildningen och forskning? 20 SAMMANTRÄDET AVSLUTADES Ordförande förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Anna Trosslöv Lars J. Nilsson 3

4 PROTOKOLL - FN3 Sammanträdesdatum Forskningsnämnd 3 Närvarande ledamöter: Lars J Nilsson Jens Klingmann Magnus Larson Thomas Lindhqvist Anderas Norrman Matti Ristinmaa Per Tunestål Christina Windmark Nils Johansson Johanna Sörensen, ordförande doktorand doktorand doktorand Övriga närvarande: Anna Trosslöv protokollförare Thomas Rundkvist LU Innovation System, 1-5 Frånvarande ledamöter/suppleanter: Mats Bohgard Lena Hiselius univ. lektor Maria Johansson univ. lektor, docent, vice ordförande Jan-Eric Ståhl 1 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande förklarade sammanträdet öppet. 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes, med en extra punkt under övrigt angående skriftligt besked från betygsnämnden om att avhandlingen är i försvarbart skick. 3 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE Diskussion om hur forskningsnämnden kan bli bättre på att främja samarbeten (och vara proaktiva) bordlades. Beslut: Protokollet lades ad acta. Bilaga 3: FN3 protokoll,

5 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Lunds Tekniska Högskola Forskningsnämnd DELEGATIONSBESLUT Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärende (LTH 2013/2218, LTH 2013/2252 LTH 2013/2273, LTH 2013/2275, LTH 2013/2293, LTH 2013/2332, LTH 2013/2345 och LTH 2013/2432) läggs ad acta. Delegationsbeslut gällande fastställda kursplaner med dnr LTH 2013/2470 läggs ad acta. Bilaga 4A: Bilaga 4B: Disputationsärenden Fastställda kursplaner 5 LU INNOVATION SYSTEM Thomas Rundkvist presenterade LU Innovation System och deras aktiviteter under våren Bilaga 5: LU Innovation System 6 RAPPORT FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN Ordföranden informerade från senaste mötet med Forskningsberedingen. Bilaga 6: Minnesanteckningar forskningsberedningen 7 ÅRSRAPPORTSMALL OCH TIDPLAN Mall till årsrapport och tidplan har tagits fram av Christina Åkerman. Bilaga 7: Årsrapportsmall och tidplan Allmänt Vem ska man prata med på institutionerna vid kvalitetsmötet? Hur ska årsrapporten användas sedan? Punkt 2.1 och 2.2 Hur mäter vi att utbildningen attraherar många internationella studenter. Är det viktigt? Vissa ämnesområden är mer populära än andra och har många sökande. Nämnden poängterade att mångfald inte bara har med internationella aspekter att göra. Socioekonomisk bakgrund är också viktigt. 2

6 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Lunds Tekniska Högskola Forskningsnämnd Forts. 7 Punkt 2.3 Skiljer nyckeltalet på medförfattare respektive första författare? Nämnden poängterade att nyckeltalet har en eftersläpning då mycket blir publicerat först efter man har disputerat. Vad räknas som en publikation? Är det en publikation när det läggs upp i LUP? Punkt 2.4 Nämnden instämmer att det är viktigt med internationalitet men även samarbeten som man har byggt upp nationellt är viktigt. Punkt 3 Tydliggörande behövs vad gäller nyckeltalet doktorander per handledare. Menas aktiva doktorander? Kommer svaren från doktorandenkäten direkt in i årsrapporten? Vilka doktorander ska svara på frågorna? Strategiskt viktiga kurser borde i så fall drivas på fakultetsnivå och inte på inst. Nivå. Oklart syfte med att mäta andel LTH-gemensamma kurser. På vissa områden finns det kurser på både LTH-gemensam nivå och på institutionsnivå (t.ex. innovationskurser) Punkt 6 Uppföljning sedan föregående årsrapport. Vad har man gjort för insatser och vilka resultat har de fått? Vad kvarstår att göra? 8 REKTORSUPPDRAG Uppdrag från LTHs rektor till forskningsnämnderna. a) Flytt av forskningsmedel Om budgeten är beviljad (där namn på utländsk medsökande och lön är angivna) så borde inte det inte vara ett problem att finansiera partner i utlandet. Diskussion om medel används på oriktigt sätt, d.v.s. att man inte följer beviljad budget. Diskussion om vem som står som projektledare och hur det kan få betydelse för flytt av forskningsmedel. Exempel gavs där prefekt avsäger sig medel och ny prefekt äskar om att få dessa medel. b) Forskarskola ESS och MaxIV Nämnden ställde sig positiv till forskarskola. c) LiL, FLÄK och MoReLife FN3 finner sig inte direkt berörda av dessa samprojekt och har inga synpunkter. d) Utlysning av medel till yngre forskare Nämnden tycker att processen fungerade bra föregående år. 3

7 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Lunds Tekniska Högskola Forskningsnämnd Diskussion kring om hur många förslag en institution bör lämna: Tvinga fram ett förslag från varje institution eller får institutionen prioritera bland de förslag som institutionen har. Nämnden föredrog en prioriterad ansökan per institution (då är det möjligt att stora institutioner kommer att protesterar). Diskussion om utlysningen ska vara på individnivå eller fokusera på ämnesområden. Viktigt att inte blanda dem. Ett förslag var att skifta ena året kan man prioritera ämnesområde och andra året individ. Diskussion om öppen utlysning i konkurrens. e) Utlysning av infrastrukturmedel Processen har varit svårare jämfört med den för yngre forskare. Diskussion om vad infrastruktur är kan löner och driftskostnader räknas hit? FN3 önskade att det ska vara en öppen tolkning av begreppet infrastruktur. Ett viktigt kriterium vid ranking är om infrastrukturen är till nytta för flera brukare. Bilaga 8: Uppdrag 9 MEDDELANDE Rektorns meddelanden Uppdaterad lista över forskarutbildningsansvariga på Institutionen för bygg- och miljöteknologi. Forskningsportaler uppmanas att lämna in budgetäskande för 2014 senast Ärendet kommer upp på nästa sammanträde i FN2. Förhandsinformation VR:s infrastrukturutlysning. Seminarium Open Innovation. LU/UB har budget för att stödja open access. Invigning förbränningsmotorlaboratoriet 29 jan. Bilaga 9A: Bilaga 9B: Bilaga 9C: Bilaga 9D: Rektorns meddelanden Forskarutbildningsansvariga Seminarium Invigning - förbränningsmotorlaboratoriet 10 ÖVRIGT Studierektorn lyfte frågan om vi inte ska kräva in ett skriftligt besked från betygsnämnden om att avhandlingen är i försvarbart skick. Detta med tanke på hur en planerad disputation på Juridicum (LU) blev inställd samma dag som disputationen skulle ägt rum då betygsnämnden ansåg att avhandlingen inte höll måttet. Diskussion kring lämplig deadline och vem som ska kontaktas. Per Tunestål tar upp frågan på forskningsberedningen. Nästa sammanträde: 14 februari kl

8 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Lunds Tekniska Högskola Forskningsnämnd SAMMANTRÄDET AVSLUTADES Ordförande förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Anna Trosslöv Lars J. Nilsson 5

9

10

11 Forskningsnämnd 3 FASTSTÄLLDA KURSPLANER FN3 ( ) Dnr Kurskod Kursnamn LTH 2013/2470 FMI010F Baskurs om metod och teori i forskning LTH 2013/2470 VTV010F Utvärdering av ITS applikationer U 2014/17 AAM001F Miljöpsykologisk orientering U 2014/17 VBM015F Experiment

12 Havsportalen Havsrelaterad verksamhet vid Lunds universitet. Peter Jonsson, Hans Hanson, Kjell Andersson Beskrivning och deltagare Havsportalens syfte är att underlätta samverkan mellan olika havsrelaterade ämnesområden, att informera om relevanta frågor internt, samt att visa upp vår havs- och vattenforskning externt. Havsportalens verksamhet består av nätverksbyggande, möten, information via webbsidor samt Havsresan, som genom föreläsningsserier, fältarbete och publika arrangemang samverkar med myndigheter, företag, kommuner och föreningar med syfte att öka intresset för havs- och vattenfrågor framför allt i Sverige, men även i omvärlden Havsportalens har en aktuell webbplats där beskrivningar av forskningen inom varje område och länkar till större forskningsprogram samt avdelningar och institutioner finns. Under 2013 har ett arbete inletts, som syftar till att utvidga samarbetet till alla högskolor och universitet i södra Sverige. För närvarande är Statens Lantbruksuniversitet (SLU), World Maritime University (WMU), Högskolan i Kristianstad (HKR) och Malmö Högskola (MH) involverade. Havsresan var under året aktiv i Landskrona. I samband med detta ordnades i Landskrona en träff med företrädare för kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne och de ovan nämnda lärosätena, där former för samverkan med kommunder inom havs- och vattenverksamheten diskuterades. Under 2013 har vi också lyckats bättre med att tala om att Havsresan utgår från Lunds universitet (bl.a. har logotypen förändrats. Aktiva deltagare i Havsportalen är Lunds tekniska högskola Ultraljudsgruppen vid elektrisk mätteknik Teknisk geologi Industriell elektroteknik och automation (IEA) Teknisk Vattenresurslära TVRL Vatten- och avloppsteknik Bioteknik Brandteknik och Riskhantering Vattenhallen Miljö och Energisystem Naturvetenskapliga fakulteten Akvatisk ekologi Centre for Animal Movement Research (CAnMove) Biodiversitet och bevarandevetenskap: Fåglar i marin miljö Evolutionär ekologi: Lund Vision Group Kvartärgeologi Naturgeografi och ekosystemvetenskap

13 Juridiska fakulteten Miljörätt Humanistiska fakulteten Institutionen för arkeologi och antikens historia Samhällsvetenskapliga fakulteten Institutionen för Service Management (ISM) AgriFood Economics Centre The International Institute for Industrial and Environmental Economics (iiiee) Äskande Innehållet på webbsidorna kommer att uppdateras, alla deltagare kommer under första kvartalet att få en uppmaning att se över sina sidor och uppgifter och sidorna ändras därefter. Ett önskemål är att med de existerande webbsidorna som bas översätta dem till engelska. Vi hoppas kunna använda LU:s interna språkgranskning, men insamling, samordning och sammanställning av de översatta grunddokumenten tar tid. Det publika projektet Havsresan kommer under 2014 att gå av stapeln i Kristianstad, som en del i stadens 400-årsjubileum, i samarbete med Kristianstad kommun och Högskolan i Kristianstad. Planeringen för detta är redan i full gång. Upptaktsmötet i slutet av januari har i skrivande stund nära sextio anmälda deltagare, som representerar företag, myndigheter, föreningar och organisationer av olika slag. Arbetet med remisser skulle kunna skötas mer systematiskt om medel för att identifiera pågående remisser, söka experter för synpunkter och sammanställning av dessa kunde finansieras bättre. Under 2013 har detta arbete blivit försummat på grund av resursbrist. Vi ser att den verksamhet vi bedriver fortfarande är underfinansierad, trots det bidrag på 125 kkr som fakulteten bidrar med. Speciellt arbetet med Havsresan tar mycket tid och genererar kostnader i form av resor (inom Skåne) och möten som idag ofta inte har någon tydlig finansiering. En stor del av Havsportalens aktiviteter sker med hjälp av insatser som finansieras på annat vis, i synnerhet Havsresan genomförs med ett stort inslag av frivillighet från olika enskilda forskare och forskargrupper. Vår bedömning är att resandet under 2014 kommer att öka på grund av de nya samarbeten som utvecklas (se ovan). Vi avser till exempel att inleda diskussioner med Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Förslag till tilldelning 200 kkr uppdelat på 50 kkr Översättning och utökande av webbsidor (hjälp internt LU) 75 kkr Nätverksbyggande, samverkan myndigheter, högskolor, resor 25 kkr Arbete med remisser (30 h/år) 50 kkr Havsresan (delfinansiering, arbetstid, 60 h)

14 Innovationsportalen Andreas Larsson, Kristian Widén Innovationsportalen: Äskande av medel för Innovationsportalen (http://www.innovation.lth.se) Utgångspunkten är tillämpad forskning med stark förankring i industrins och samhällets behov och utmaningar inom innovationsområdet. Vi är särskilt intresserade av forskning, utbildning och samverkan som syftar till att öka individers, gruppers och organisationers innovationsförmåga, d v s deras förmåga att kontinuerligt och pålitligt skapa innovationer. Portalföreståndare Andreas Larsson, Innovationsteknik, Institutionen för Designvetenskaper Kristian Widén, Byggproduktion, Institutionen för Byggvetenskaper Gränsöverskridande verksamhet Sedan hösten 2011 har vi främst fokuserat på våra innovationsluncher inom det vi kallar "Nätverk: Innovationsförmåga, vilket i praktiken är innovationsportalen i fysisk form. Vi som portalföreståndare ansvarar för inbjudan och arrangemang, vilket består av en gemensam lunch där värden för dagen presenterar sin verksamhet följt av en frågestund. Totalt ingår 57 personer från 15 olika institutioner/verksamheter vid LU (varav 7 institutioner vid LTH). Se bifogad kontaktlista. Från LTH deltar personer från: Fysiska Institutionen (2 personer) Institutionen för Byggvetenskaper (1 person) Institutionen för Datavetenskap (4 personer) Institutionen för Designvetenskaper (10 personer) Institutionen för Kemiteknik (1 person) Institutionen för Teknik och Samhälle (1 person) Institutionen för Teknisk Ekonomi och Logistik (6 personer) Vi har deltagit i planering och genomförande av Innovation in Mind samt har genomfört flera innovationsworkshops i anslutning till konferensen. 1) Getting Innovation Done: Moving Beyond the Great Idea (2011 och 2012), 2) Measuring Innovation (2012), 3) Lean + Agile = Innovation. (2013). Vi deltar även i planering och genomförande av program och workshops för Innovation in Mind I november 2013 genomförde vi, i samarrangemang med PIEp, Innovation i praktiken i Lund med över 100 deltagare från näringsliv och samhälle. Se bifogad agenda. Postadress Box 118, LUND Besöksadress Sölvegatan 26 Telefon växel Telefax E- post Internet

15 Innovationsportalen: 3. Budgetäskande (totalt 100 ksek för 2014) 2 (2) 1. Forskarmöte: Vi anordnar ett forskarmöte på temat innovationsförmåga. Syftet är att skapa nya samarbeten och projektidéer. Dagkonferens med lokal, fika och lunch för 20 personer. Artikel om forskarmötet, inklusive korta uttalanden från deltagarna, publiceras på portalen. [10 ksek/tillfälle * 2 = 20 ksek] 2. Öppet seminarium 1 : Vi anordnar ett öppet seminarie på temat innovationsförmåga med inbjuden gästföreläsare. Två timmar med lokal och fika för 50 personer. Artikel om seminariet, inklusive kort intervju med gästföreläsare, publiceras på portalen. [10 ksek/tillfälle * 2 = 20 ksek] 3. Q&A-intervju: Mallbaserad intervju på temat innovationsförmåga. Samma fem frågor ställs till olika personer från akademi, offentlig sektor eller privat sektor, via mail (typ Hallå där ). [1 ksek/intervju * 10 = 10 ksek] 4. Djupintervju: Personlig intervju på temat innovationsförmåga (typ LTHs forskarporträtt). [5 ksek/intervju * 2 = 10 ksek] 5. Innovationslunch: Vi anordnar lunchträffar på temat innovationsförmåga och skapar möjlighet för en delegation från Innovationsportalen att träffa innovativa personer och organisationer, både för att knyta kontakter och diskutera projektidéer. [2 ksek/tillfälle * 5 = 10 ksek] 6. Innovationsportalen/hemsidan: Övrigt arbete och administration kopplat till Innovationsportalen och dess hemsida, bland annat uppdatering av statiskt information två gånger om året. [30 ksek] TOTALT: 100 ksek för Då Innovation i praktiken var en framgång är det aktuellt med ett motsvarande arrangemang även Då kostnaden ligger på ca 45 ksek kommer vi eventuellt att slå samman aktivitet 1 och 2 till ett större evenemang i liknande format.

16 Innovationsportalen: sändlista (57 personer) CIRCLE, LU Lars Coenen, Jonas Gabrielsson, Teis Hansen, FORSKNINGSPOLITISKA INSTITUTET, LU Devrim Göktepe-Hultén, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN, EHL Ragnar Ahlström Söderling, Entreprenörskap, ragnar. Tomas Hellström, Strategi, Håkan Lagerquist, Entreprenörskap, lu.se Hans Landström, Entreprenörskap, Marie Löwegren, Entreprenörskap, lu.se Tobias Schölin, Entreprenörskap, Joakim Winborg, Entreprenörskap, lu.se FYSISKA INSTITUTIONEN, LTH Knut Deppert, Fasta tillståndets fysik, se Balazs Konya, Partikelfysik, INSTITUTIONEN FÖR BYGGVETENSKAPER, LTH Kristian Widén, Byggproduktion, construction.lth.se INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP, LTH Sten Minör, SIGRUN, Hussan Munir, Programvarusystem, Björn Regnell, Programvarusystem, Krzysztof Wnuk, Programvarusystem, cs.lth.se INSTITUTIONEN FÖR DESIGNVETENSKAPER, LTH Susanna Bill, Innovationsteknik, Robert Bjärnemo, Maskinkonstruktion, mkon.lth.se Andreas Larsson, Innovationsteknik, design.lth.se Charlotte Magnusson, Rehabiliteringsteknik, charlotte. Damien Motte, Maskinkonstruktion, lth.se Fredrik Nilsson, Förpackningslogistik, lth.se Annika Olsson, Förpackningslogistik, lth.se Jessika Sellergren, Designvetenskaper, design.lth.se Mattias Wallergård, Ergonomi- och aerosolteknologi, Anders Warell, Industridesign, INSTITUTIONEN FÖR KEMITEKNIK, LTH Anders Axelsson (Dean, LTH), lth.se INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI, LU Ingela Steij Stålbrand, Psykologi, lu.se INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LTH Lars J Nilsson, Miljö- och energisystem, lth.se INSTITUTIONEN FÖR TEKNISK EKONOMI OCH LOGISTIK, LTH Ola Alexanderson, Produktionsekonomi, iml.lth.se Carl-Johan Asplund, Produktionsekonomi, carl-johan. Lars Bengtsson, Produktionsekonomi, lu.se Ingela Elofsson, Produktionsekonomi, lth.se Bertil Nilsson, Produktionsekonomi, Christina Öberg, Produktionsekonomi, lth.se KEMISKA INSTITUTIONEN, LU Maria Andersson, Bioteknik, LIFE SCIENCE FORESIGHT INSTITUTE Marie Carlbom, LUIS & LU OPEN Ulrika Cattermole, David Elvin, Malinee Granhof, Joakim Grina, Selma Jakupovic, Helena Ljusberg, Jesper König, Henrik Lundblad, Anna Ntinidou, Kajsa Olofsson, Philip Stankovski, Annelie Sylvén Troedsson, lu.se Helene Vogelmann, Linus Wiebe, Helena Wiedling, VENTURELAB Mikaela Färnqvist, Hilde Zellman Frandsen, lu.se ZJU-LU Joint Center of Innovation and Entrepreneurship (JCIE) Gabriel Somesfalean, PORTALFÖRESTÅNDARE Andreas Larsson Docent, Innovationsteknik Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola Box 118, Lund Kristian Widén Docent, Byggproduktion Institutionen för byggvetenskaper Lunds tekniska högskola Box 118, Lund E-post: Telefon: Telefon:

17 AGENDA 13:00-13:15 Introduktion Ingrid Kihlander, KTH/PIEp Andreas Larsson, LTH/PIEp 13:15-14:00 Hur kan innovationsarbetet organiseras mer effektivt? Jean Bülow, Avalon Innovation Lisbeth Böhm, Effectus Magnus Göransson, Scalae Anders Johansson, Arthur D. Little Åsa Josell, Findus Erik Kayser, Implement Consulting Group 14:00-14:15 Paus 14:15-15:00 Hur kan vi skapa en innovativ kultur? Lisa Berggren, E.ON Magnus Bergendahl, KTH/PIEp Susanna Bill, LTH/PIEp Ingrid Landgren, Procordia Susanne Nilsson, KTH/PIEp Stig Wiinberg, Innovator Skåne 15:00-15:15 Paus 15:15-16:00 Hur kan vi skapa öppna innovationsarenor? Karin Johansson-Mex, MAH/Open Arena 5 Anna Ntinidou, LU Open/Open Arena 5 Torben Olsson, HKR/Open Arena 5 Kristina Santén, SLU/Open Arena 5 Helene Vogelmann, LU Open 16:00-17:00 Mingel & plockbuffé

18 Transportportalen är i sluttampen på en inventering. Workshop lära känna tillfälle har skjutits till våren och sedan några mindre riktade aktiviteter under hösten. Workshopen täcker vi med medel från förra året men jag skulle vilja äska kr för de riktade aktiviteterna under hösten, främst för material och lokalkostnader och timarvodering för någon att dra i det hela. Hälsn Lena

19 ProduktionsPortalen LTH/LU Jan Eric Ståhl, Koordinator Produktion LU Lund FN 3/LTH Äskande om medel för drift och utveckling av ProduktionsPortalen 2014 Härmed äskas 125 kkr för utveckling och drift av ProduktionsPortalen för året Medlen avses användas för följande insatser med ospecificerad fördelning: Intern Workshop för stärkt samverkan inom portalen för att kartlägga intressanta synergieffekter inom forskning, forskarutbildning och möjligen främst externutbildningar. Framtagning av underlag för vidareutveckling av hemsidan. Planering av 3 6 informationsseminarier, där minst 3 skall arrangeras eller beslutas under Utveckling av innehållet i portalen samt utveckling av samverkan med andra portaler och då bl.a. Materialportalen. Jan Eric Ståhl, Föreståndare ProMatEn

20 SULF - Så blir forskare kreativa 1 av :12 Så blir forskare kreativa Människor som trivs med sina arbetskamrater och sina arbetsuppgifter i kombination med hög kompetens, nyfikenhet och arbetslust. Så bäddar man för kreativ forskning, enligt Christer Sandahl. Christer Sandahl, i samhälls- och beteendevetenskap vid Karolinska institutet, höll i slutet av förra året ett seminarium med rubriken Kreativ forskning eller kreativ forskningsmiljö vad ska vi satsa på?. Jag ville väcka frågan om vi ska satsa på att få hit de allra mest excellenta internationella toppforskarna, eller om vi ska bygga miljöer som vi kan få kreativa forskare ur. Han är mycket skeptisk till att värva forskare som redan haft stora framgångar. De har oftast passerat sin peak och jag är inte säker på att de har förmåga att driva fram genombrottsforskning igen. Det är också svårt att etablera sig i svensk miljö, med allt vad det innebär att komma in i vår kultur och vårt sätt att fungera. Jag tror mera på att skapa god jordmån för excellent forskning här. Då behöver vi tänka om kring hur vi ser på arbetsmiljö och på ledarskap, hur man kan stimulera unga forskare och få dem att växa. Det är mera långsiktigt men jag tror det ger mera frukt. Christer Sandahl påpekar att det finns forskning som visar vad som karaktäriserar bra forskningsmiljöer. Sven Hemlin vid Göteborgs universitet och hans kollegor har tittat på vad som kännetecknar kreativa miljöer inom bioteknik, i liknande studier har andra tittat på medicinska forskningsmiljöer och även specifikt inom nanoteknik och genetik. Man har studerat vad som skiljer forskningsmiljöer, som blivit uppmärksammade för att de gjort genombrott i forskningen, från andra inte lika framgångsrika miljöer. Studierna lyfter fram arbetsmiljön och betydelsen av att det är en god stämning och bra samarbete. Forskarnas autonomi är viktig, att man själv bestämmer inriktning på forskningen och att man kan välja metoder. Ofta är de kreativa forskargrupperna små, fem till sju personer eller ännu mindre. Den kreativa forskningen sker i de små miljöerna, men dessa behöver oftast ingå i större forskningsmiljöer. Mötet mellan erfarenhet och ungdomlig kreativitet är fruktbart. Ofta är det ett samarbete mellan en eller ett par seniora och en eller ett par unga forskare. Och så krävs det förstås hög kompetens och att man har känsla för var forskningens frontlinje ligger, säger Christer Sandahl. Det ska också finnas en flexibilitet i forskargruppen, att man har förmåga att ställa om. En del forskare kör spåret i botten, men de mer framgångsrika inser om de är på fel spår även om deras forskning kostat mycket möda och mycket pengar. Vidare är det viktigt att forskargruppen är öppen för omvärlden, att den har internationella kontakter och bjuder in gästforskare, och de kan gärna rekryteras bland toppforskarna som kan inspirera och stötta. En faktor som också lyfts fram är att man inte är för snäv i sina intressen. Om man blir för smal främjar det inte genombrottsforskning utan man behöver ha en öppenhet och nyfikenhet som också involverar lite sidospår eftersom det kreativa ligger i det oväntade och ofta i gränsområden mellan discipliner och forskningsområden. Studierna lyfter också fram vikten av stabilitet i finansieringen. Vi är ju i Sverige extremt beroende av extern finansiering som vi själva måste söka. I Sverige har vi omkring 60 procent extern finansiering och 40 procent via fakultetsanslag. Men de mer framgångrika länder som vi jämför oss med; Danmark, Schweiz och Holland, har omvända proportioner, 40 procent extern finansiering och 60 procent fakultetsanslag. Det är mycket oro och tid som går åt till att söka pengar och det tar bort mycket energi från det kreativa tänkandet. Och det klagar ju vi forskare ofta på.

21 SULF - Så blir forskare kreativa 2 av :12 Kreativ forskning underlättas också av bra anställningsförhållanden. Där har vi ett problem eftersom vi har så många som går på tillfälliga tjänster. Det är så många talanger som inte vet om de får fortsätta nästa år, det är väldigt olyckligt. Frågan är hur man åstadkommer de goda miljöerna. Vi forskare är bra på att tänka rationellt och formulera våra problem och skriva våra artiklar utifrån data. Men själva forskningsprocessen i sig är emotionell, den är full av frustrationer. Det går inte som man planerat, labben eller experimenten ger inte det man tänkt. Man konkurrerar med en annan forskare som kommer före och det finns konflikter, som att det inte funkar med handledarna. Christer Sandahl menar att forskarvärlden behöver lära sig ett språk för att hantera detta, man måste kunna tala också om den emotionella sidan av forskningen. Då handlar det mycket om att de som leder forskningen måste ha en känsla för vad som krävs av ett ledarskap. Man måste organisera samtalsgrupper, peer groups för doktorander och för postdok, de måste få ventilera och sätta ord på svårigheterna som inte har med själva forskandet utan med forskningsprocessen att göra, så att man kan åtgärda dem. Ibland hävdas att det ska vara tufft att forska och att det ska vara hårda tag med starka forskningsledare som driver på med piska och morot. Forskningen visar att de kreativa genombrotten inte sker i sådana miljöer, utan i miljöer där man trivs ihop och där det är prestigelöst och man har en öppen atmosfär. Det är ganska självklart; om man blir rädd så vågar man inte komma fram med intressanta idéer. Christer Sandahl anser att det i vissa avseenden behövs en kulturförändring och att man måste arbeta systematiskt med den. Ett gott arbetsklimat, människor som trivs med sina arbetskamrater och sina arbetsuppgifter, i kombination med hög kompetens, nyfikenhet och arbetslust är det som ger resultat. Så är det i de flesta sammanhang och varför skulle forskarvärlden skilja sig från andra arbetsplatser i det avseendet? Per-Olof Eliasson Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden. LEDARE Ett oacceptabelt utnyttjande Ledare av Mats Ericson ÖVRIGA ARTIKLAR Ny tankesmedja vill bli akademisk motkraft Einstein-bilden måste förändras SULF-sektion sätter fokus på internationella doktorander Sverige går miste om högutbildade New public management driven till det absurda

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-02-11

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-02-11 PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-02-11 Forskningsnämnd 1 Närvarande ledamöter: Björn Regnell Anders Gustafsson Thomas Johansson Hans W Persson Kalle Åström Övriga närvarade Anna Trosslöv professor, ordförande

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 1/5 Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 Närvarande: Stefan Holmlid, Datavetenskap Linköpings universitet ordförande (SHd) Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg Nilsson, Luleå Tekniska

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS)

Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS) Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS) Lunds universitet /Campus Helsingborg Malmö högskola Högskolan Kristianstad Högskolan i Halmstad

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO)

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) Karin Wendin, PhD, SP; Kristina Mjörnell, PhD, SP; Martin Kylefors, PhD, SP; Petra Sommarlund, Projektledare, SP; Britt Östlund, Professor,

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Minnesanteckningar från Forskningsberedningens möte den 13 februari 2014

Minnesanteckningar från Forskningsberedningens möte den 13 februari 2014 (Dnr. ) 1 (av 5) Malmö högskola, Vice-rektor forskning Forskningsberedningen, Minnesanteckningar 2014-02-13 Minnesanteckningar från Forskningsberedningens möte den 13 februari 2014 Närvarande: Thomas Arnebrant

Läs mer

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009)

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009) Inst Bygg & Miljöteknologi, 19 januari, 2009, rev. 23 februari, 2009, rev. (redaktionella ändringar) 4 juni, 2009 Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry Greenhouse Labs Connecting Science and Industry Något motsvarande Greenhouse Labs har inte funnits tidigare i Stockholmsområdet, det blir en stor tillgång för nystartade bolag med inriktning på kemi. jessica

Läs mer

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Sammanställning av enkätundersökning som underlag inför Högskoleverkets programutvärdering 2005 Gerd Olsson Per Warfvinge

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND Publikationer i vetenskapliga tidskrifter tillhör hörnstenarna i forskningsverksamhet

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson.

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson. PROTOKOLL 1 (5) Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Onsdag 9 mars 2011 Plats: Residenset, Kalmar Ledamöter: Sven Lindgren Ordförande Monica Bengtsson Ola Broberg Reinhold

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014 Innovatten! - modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne Oktober 2013 december 2014 Drunknar Skåne i alla aktörer? Erosionsskadecentrum (Ystad) Havsnätverket

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 Närvarande: Ledamöter: Bahram Moshfegh, ordförande, företrädare för

Läs mer

Beslut eller åtgärd 1. Mötets öppnande Ordf. Jan Johansson öppnar mötet.

Beslut eller åtgärd 1. Mötets öppnande Ordf. Jan Johansson öppnar mötet. Protokoll fört vid styrelsemöte för Forskarskolan i rymdteknik Tid: Mötet genomfördes den 13 april 2005, klockan 8.30-12.30 Plats: Mimasalen, IRF, Kiruna. Deltagare: Jan Johansson, ordf. Lars Eliasson

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 När: Den 4 december 2014, kl. 9.00 18.00 (20.00) Var: Marint centrum, Varvsgatan 4 i Simrishamn, lokal Skeppet. Busshållplats och tågstation finns på

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2006-05-21 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade SAIS årsmöte öppnat.

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar 2007-11-28 JH Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar Närvarande: Lars Björnshauge, Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Gunnar Lager, Kjell Nilsson, Agneta Olsson,

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006 Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 26 Institution / Enhet / Kostnadsställe Inkomst 4 Inkomst 5 Inkomst 6 Preliminärt Diff Tak-

Läs mer

Lathund för examensarbetare

Lathund för examensarbetare Lathund för examensarbetare Välkommen som examensarbetare på maskinkonstruktion! Innan du börjar Kontakta någon av examinatorerna på maskinkonstruktion - Robert Bjärnemo, Giorgos Nikoleris eller Gunnar

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 (6) Sammanträdestid 2014-01-29 kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1 Ledamöter Anders Rubin (S), ordförande

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Förhindrade: Vadim Kessler (kemi), Lotta Olsson (ST), Bo Aspman, Mats Sandgren (MolBiol), Annelie Lundqvist (SACO)

Förhindrade: Vadim Kessler (kemi), Lotta Olsson (ST), Bo Aspman, Mats Sandgren (MolBiol), Annelie Lundqvist (SACO) 1(5) BioCentrum Intendenturråd PROTOKOLL 2013-12-12 Tid och plats: Rum A-402 kl 09.00-11.15 Närvarande ledamöter: (föreståndare), Nils Mikkelsen (molekylärbiologi), Bengt Guss (mikrobiologi), Eva Sundberg

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer