Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola"

Transkript

1 FÖRESKRIFTER (4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola Utöver föreskrifterna i högskoleförordningen 6 kap och Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet (LS 2011/701) föreskriver fakultetsstyrelsen följande om doktorsavhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid LTH. Disputationer Ansvarig forskningsnämnd skall för varje disputation, normalt vid ett och samma tillfälle, - utse ledamöter i betygsnämnden samt ersättare, - utse fakultetens opponent, - utse ordförande för disputationsakten samt - besluta om mångfaldigande och distribution av avhandlingen. Betygsnämnden bör normalt ha tre ledamöter. I de fall en allsidig bedömning av avhandlingen underlättas därav bör möjligheterna att utse fem ledamöter tas till vara. Handledare får inte ingå i betygsnämnden. Enligt högskoleförordningen skall vid betygssättning av doktorsavhandlingen minst en person delta som inte är verksam vid den högskola där doktoranden examineras. Det skall utses minst en ersättare för det fall någon ledamot av betygsnämnden skulle få oväntat förhinder. Härvid skall tillses att sammansättningen av betygsnämnden uppfyller angivna krav även om en ordinarie ledamot ersätts. Det bör eftersträvas att betygsnämnden har ledamöter av båda könen. Särskilt bör minst en ledamot ha samma kön som doktoranden. Det rekommenderas att minst två ledamöter har docentkompetens eller motsvarande. Opponent och betygsnämnd skall vara oberoende i förhållande till doktoranden och handledare. Bland annat får jäv i förvaltningslagens mening inte föreligga. Man bör inte utse personer som i närtid haft mer ingående samarbete, exempelvis i form av sampublicering, gemensamma anslag eller sakkunnigrelationer med doktorand eller handledare. Opponenten ska inneha doktorsexamen eller motsvarande och får inte vara verksam vid den egna fakulteten eller institutionen, om inte särskilda skäl föreligger. Postadress Box 118, LUND Besöksadress Kårhuset, John Ericssons väg 3 Telefon dir , växel Telefax E-post Internet

2 Det är viktigt att skilja uppgiften att vara ordförande vid disputationsakten från uppgiften att vara ordförande i betygsnämnden. Handledare och ledamöter i betygsnämnden får inte utses till ordförande vid disputationsakten. 2(4) Då forskningsnämnden fattar dessa beslut skall besked föreligga om planerad tidpunkt för disputationen och om avhandlingens omfattning i högskolepoäng. Vidare skall ett utkast till avhandlingen finnas tillgänglig i ett bedömningsbart skick. Anmälan av disputation och övrigt underlag för forskningsnämndens beslut ska lämnas av huvudhandledaren senast åtta veckor före disputation. Hit räknas den tid som infaller från och med den 15 augusti till och med måndagen i midsommarveckan. Anmälan skall ha det innehåll och den utformning som kansliet beslutar. Bland annat skall avhandlingens titel på originalspråk och i engelsk översättning framgå liksom avhandlingens poängtal samt tid och plats för disputationen. Vidare skall anmälan innehålla ett motiverat förslag till opponent och betygsnämnd. Anmälan skall åtföljas av ett utkast till avhandlingen i ett bedömningsbart skick samt en meritförteckning avseende den föreslagna opponenten. Vid sampublicering skall redogörelsen för vad doktoranden bidragit med bifogas anmälan. Avhandlingen Avhandlingar skall utformas enligt god vetenskaplig sed. Om det finns flera författare till någon del av avhandlingen skall det tydligt framgå vad doktoranden bidragit med. Avhandlingen skall innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning, företrädesvis på svenska språket eller, undantagsvis, på engelska språket. Om inte forskningsnämnden på grund av synnerliga skäl medger annat skall avhandlingen avfattas på svenska, danska, norska eller engelska språket. Om avhandlingen inte är avfattad på engelska språket skall den innehålla en sammanfattning på detta språk. Mångfaldigande och distribution av avhandlingen Med "avhandlingen" avses fortsättningsvis avhandlingen i sin slutliga form både vad gäller innehåll och tekniskt utförande. Avhandlingen skall vara på papper. Forskningsnämnden skall besluta hur avhandlingen skall mångfaldigas. Forskningsnämnden skall också fastställa en minimilista för distributionen. Förslag till dessa beslut lämnas av huvudhandledaren då disputationen anmäls. För mångfaldigande och distribution av avhandlingen gäller att antalet exemplar av avhandlingen skall vara minst 100, att doktoranden skall ha rätt till minst 50 exemplar, att universitetsbiblioteket skall erhålla minst 20 exemplar,

3 att fakultetens opponent och ledamöterna i betygsnämnden skall erhålla pappersexemplar av avhandlingen samt att det skall finnas ett tillräckligt antal exemplar tillgängliga vid disputationen för att möjliggöra en tillfredsställande granskning. Institutionen svarar för kostnaderna för framställningen av den upplaga som forskningsnämnden beslutat. Institutionen ansvarar för att avhandlingen distribueras enligt den av forskningsnämnden fastställda listan. Kungörelse av disputation Slutligt beslut om tid och plats för disputation fattas av LTH:s rektor eller på dennes vägnar enligt särskilt delegationsbeslut. Detta sker efter begäran av doktoranden. Beslutet om disputation skall kungöras. Härvid iakttas att disputationen får äga rum under den tid som infaller från och med den 15 augusti till och med måndagen i midsommarveckan med undantag för tiden mellan den 22 december och 6 januari. att disputationen skall kungöras minst tre veckor i förväg, hit räknas den tid som infaller från och med den 15 augusti till och med måndagen i midsommarveckan. att den ovan angivna minimiupplagan av avhandlingen skall föreligga och distribueras i anslutning till kungörelsen, att universitetsbiblioteket skall erhålla sina exemplar före kungörelsen, att disputationen skall ha anmälts till universitetsbibliotekets elektroniska anslagstavla för disputationer enligt de regler som universitetsbiblioteket kan komma att fastställa, att kungörelsen förutom uppgift om tid och plats för disputationen skall innehålla uppgifter om doktorandens namn, avhandlingens titel på originalspråk, avhandlingens omfattning i poäng, aktuellt forskarutbildningsämne samt namn på fakultetens opponent samt att ändring av någon av uppgifterna i kungörelsen skall beslutas och kungöras på nytt enligt samma regler som gäller för nya disputationer. Om det finns särskilda skäl kan reglerna om kungörelsetid frångås. I detta fall krävs inte något separat beslut härom utöver kungörelsen. För att kungörelse skall ske krävs att doktoranden inlämnar ett exemplar av den slutliga avhandlingen till kansliet. Avhandlingen skall åtföljas av de ytterligare handlingar kansliet beslutar. Handlingarna skall ha kommit kansliet till handa minst tre veckor och tre arbetsdagar före disputationen ( spikning ). 3(4)

4 Genomförande av disputationen Vid genomförande av disputationen skall bland annat iakttas 4(4) att ordföranden ansvarar för att, förutom opponenten och ledamöterna i betygsnämnden, även åhörarna får möjlighet att i rimlig omfattning ställa frågor och framföra synpunkter. Betygsnämndens protokoll Betygsnämndens protokoll skall innehålla uppgifter om datum för disputationen, doktorandens namn, titel på originalspråk, avhandlingens omfattning i högskolepoäng, aktuellt forskarutbildningsämne, namn på ordförande och ledamöter i betygsnämnden och på opponent samt åsatt betyg. I den mån dessa uppgifter funnits i kungörelsen får denna frångås endast om LTH:s rektor medger detta på grund av synnerliga skäl. Graderade godkända betyg får inte förekomma. Om avhandlingen godkänns får det inte framgå av protokollet hur enskilda ledamöter i betygsnämnden röstat. Dock har ledamot rätt att anteckna att han haft avvikande mening men inte skälen härför. Protokollet får inte heller i övrigt innehålla några motiveringar av nämndens eller enskilda ledamöters ställningstagande om avhandlingen godkänts. Om avhandlingen underkänns skall detta beslut motiveras. I detta fall får även enskilda ledamöter av betygsnämnden motivera sina ställningstaganden. Granskning av licentiatuppsats Den vetenskapliga uppsatsen ska försvaras muntligen vid ett offentligt seminarium. Licentiatseminarium får äga rum under samma tid som disputation får äga rum, och kungöras tre veckor i förväg. Prefekten beslutar om tidpunkt för och kungörelse av licentiatseminarium. Kungörelse skall innehålla uppgifter om den forskarstuderandes namn, aktuellt forskarutbildningsämne, uppsatsens titel och omfattning i högskolepoäng, examinator, opponent samt tid och plats för seminariet. Vid tillkännagivandet ska den vetenskapliga uppsatsen finnas tillgänglig för att det ska vara möjligt att granska uppsatsen vid seminariet. Var uppsatsen hålls tillgänglig annonseras i kungörelsen. Licentiatuppsatsen betygssätts av en av prefekten utsedd lärare, examinator. Den som handlett den forskarstuderande får inte utses till examinator. Uppsatsen ska bedömas med något av betygen underkänd eller godkänd. Vid betygssättningen ska hänsyn tas till innehållet i uppsatsen och försvaret av uppsatsen. Om uppsatsen bedöms som underkänd ska detta motiveras skriftligen. Vid seminariet ska det finnas en opponent. Den som opponerar ska inneha doktorsexamen och får inte vara verksam vid den egna fakulteten eller institutionen, om inte särskilda skäl föreligger. Om det finns särskilda skäl kan LTH:s rektor medge att reglerna om kungörelsetid och opponent frångås. Institutionen svarar för kostnaderna för mångfaldigande av uppsatsen. Doktoranden har rätt att erhålla 20 exemplar för eget bruk.

5 5(4)

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Antagning till senare delen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet

Antagning till senare delen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet Linköpings universitet Rektor 581 83 Linköping Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Dokumenttyp: Regel Datum: 2013-12-17 Dnr: 100-1986-13 Område: Organisation Ansvarig enhet: Univ.ledningens kansli Giltighetstid:Tillsvidare Regel - Anlitande av externa

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 177-2012 Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Dokumenttyp: Regel Datum: 2015-02-10 Dnr: FS 1.1-2-15 Område: Organisation Ansvarig enhet: Univ.ledningens kansli Giltighetstid:Tillsvidare Regel - Anlitande av externa

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer