Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009)"

Transkript

1 Inst Bygg & Miljöteknologi, 19 januari, 2009, rev. 23 februari, 2009, rev. (redaktionella ändringar) 4 juni, 2009 Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009) Enhet Enhet 1 (Bygg) Teknisk vattenresurslära Brandteknik & riskhantering Tillhörande avdelningar Konstruktionsteknik Byggnadsmaterial Byggnadsfysik Installationsteknik & klimatlära Teknisk vattenresurslära Brandteknik & riskhantering Organisation 1. IB&M är en del av LTH och LU. 2. IB&M leds av en institutionsstyrelse. Styrelsen leds av en prefekt. Institutionsstyrelsen har en beslutande roll. 3. Inom IB&M finns tre enheter och sex avdelningar enligt tabell.varje avdelning är forskarämne och eget kostnadsställe. Varje enhet har en enhetschef och varje avdelning en avdelningschef. 4. Prefekten utser avdelningschefer i samråd med enhetschefer. 5. Prefekten har delegeringsrätt i ärenden som styrelsen inte tagit upp. Institutionsstyrelse och prefekt 1. Prefekten tillser att styrelsens beslut genomförs. 2. Prefekten deltar i ledningsarbetet för hela LTH via prefektmöten och prefektnätverk. 3. Prefekten rapporterar till LTHs ledning. 4. Styrelsen utses av SLTH efter samråd med institutionens personal. 5. Prefekt utses av LTHs rektor efter samråd med institutionens personal. 6. Styrelsens sammansättning och utseende följer universitetets riktlinjer. 7. Styrelsen föreslår bitr. prefekt samt enhetschefer till rektor vid LTH. 8. Styrelsen beslutar om delegationsordningen. IB&M Delegationsordning och organisation. Sid 1 av 5.

2 Prefektens uppgifter 1. Leder och fördelar arbetet i stort samt ansvarar för prioriteringar inom institutionen. 2. Tillser att styrelsens beslut genomförs. 3. Ansvarar för personalplanering (planering som endast berör en avdelning sköts av avdelningschef). 4. Sköter institutionens kontakter med LTH. 5. Ansvarar för HMS-arbete (Hälsa, Miljö och Säkerhet) inklusive arbetsskyddsfrågor (delegeras skriftligt till avdelningschefer). 6. Upprättar jämställdhetsplaner och HMS-dokument. 7. Sköter kontakter med husstyrelsen. 8. Tecknar utbetalningsbesked över kr. 9. Samverkar med lärarförslagsnämnder vid anställning av lärare. 10. Beslutar om tjänstledigheter i högst 6 månader (<3 mån delegeras till avdelningschef). 11. Beslutar om längre tids timanställningar (< 100 tim avdelningschef). 12. Beslutar om inrättande av tjänst. 13. Beslutar om entledigande av personal. 14. Beslutar/föreslår anställning av TA personal. 15. Föreslår lönesättning i enlighet med LTHs riktlinjer samt medverkar vid förhandlingar i samband med lönerevision. 16. Lämnar förslag till professorslöner i samråd med LTH-ledning. 17. Föreslår efter förslag från och samråd med avdelningschef om antagning av forskarstuderande samt om anställning av doktorander i enlighet med LTHs riktlinjer. 18. Beslutar om handledare för forskarstuderande efter förslag från avdelningschef och i samråd med avdelningschef, forskarstuderande och presumtiv handledare. 19. Samverkar med utbildningsnämnder i utbildningsfrågor. (Löpande frågor sköts av avdelningschef). 20. Genomför medarbetarsamtal med avdelningschefer. 21. Genomför medarbetarsamtal med administratörer tillsammans med avdelningschef. 22. Organiserar den interna kommunikationen (information till respektive avdelning inom vilken sedan det åligger avdelningschef att föra information vidare). 23. Ansvarar för att tid, resurser och kompetensutvecklingsplaner finns så att personal vid institutionen kan ta del av pedagogisk utbildning (delegeras till avdelningschef), professionsutbildning (delegeras till avdelningschef) och ledarskapsutbildning. Ekonomi - prefektansvar 1. Ansvarar för institutionens ekonomiska balans och budget. 2. Ansvarar för att medveten finansiering tillämpas inom institutionen innebärande att externa projekt tas hem med försiktighet (delegation till avdelningschef). 3. Ansvarar för övertalighetsarbetet vid institutionen. 4. Ansvarar för inköp som berör hela institutionen. IB&M Delegationsordning och organisation. Sid 2 av 5.

3 DELEGATION Det yttersta ansvaret för institutionens inre verksamhet och kvaliteten i arbetet åligger alltid prefekten. Arbetsuppgifter skall dock med fördel delegeras ut i organisationen i en tydlig delegationsordning med ansvar och befogenheter i balans. Vissa arbetsuppgifter kan inte delegeras: 1. Beslut om lönesättning 2. Medverkan i förhandling i samband med lönerevisioner 3. Beslut om anställning 4. Beslut om antagning av forskarstuderande och utseende av handledare. 1. Enheter Vid IB&M finns tre enheter, vilka leds av enhetschefer. Dessa utses av rektor vid LTH på förslag av prefekten. Enhetscheferna rapporterar till prefekten. I och med denna delegationsordning minimeras enhetschefens roll vid institutionen. 2. Avdelningar. Inom IB&M finns sex avdelningar som leds av avdelningschef. Dessa utses av prefekten. Avdelningscheferna rapporterar till prefekten. Avdelningschefen deltar aktivt i institutionens ledning. Han / hon ansvarar för avdelningen i samråd med prefekten. Avdelningschefen: 1. Representerar ämnet såväl inom som utom LTH. 2. Leder och fördelar arbetet inom avdelningen. 3. Ansvarar för ekonomi i balans. 4. Granskar/tecknar förskott, reseräkningar, utbetalningsbesked och inbetalningar upp till SEK. 5. Ansvarar för inköp inklusive tung utrustning då endast egen avdelning berörs. 6. Ansvarar för personalplanering. 7. Föreslår löner. 8. Tar initiativ till nyanställningar och ger förslag på befattningsprofil. 9. Anställer personal, förordnar (befintliga tjänster). 10. Godkänner semester (dock i görligaste mån enligt läraravtalet). 11. Beviljar tjänstledigheter kortare än 3 mån. 12. Uppmärksammar arbetsbrist, tar initiativ till uppsägning. 13. Timanställer vid mindre tid än 100 tim. 14. Ansvarar för information till avdelningen. 15. Lämnar förslag till prefekt på innehavare av tjänster, förordnanden. 16. Godkänner forskningsansökningar efter samråd med prefekt. 17. Accepterar forskningsanslag och kontrollerar att projekt ryms inom budget. 18. Ansvarar för att projekt tas hem med försiktighet. 19. Yttrar sig och föreslår antagning av forskarstuderande till prefekt. 20. Föreslår doktorandhandledare till prefekt. 21. Tillser att studieplaner för doktorander upprättas och uppdateras. 22. Sköter löpande kontakter med UN. 23. Lämnar förslag till kursplaner. 24. Utser examinator för kurser och examensarbeten. 25. Ansvarar för introduktion av nya medarbetare. 26. Leder medarbetarsamtal inom avdelningen. IB&M Delegationsordning och organisation. Sid 3 av 5.

4 27. Gör informell ämnesmässig bedömning av docentkompetens i samråd med vetenskapligt relevanta medarbetare. 28. Beslutar om lokalutnyttjande inom avdelning, bevakar hyreskostnader. 29. Ansvarar för verkställandet av institutionens interna kommunikationsstrategi inom avdelningen. 30. Ansvarar för kompetensutveckling av personal vid avdelningen, särskilt avseende pedagogisk kompetensutveckling, i enlighet med institutionens målsättning. 31. Tillser att datorkapaciteten utnyttjas på bästa sätt. 32. Påtalar om delegerade arbetsuppgifter inte kan genomföras. 33. Ansvarar för HMS-uppgifter enligt ruta nedan. HMS-delegation till avdelningschef Skötsel av maskiner, lokaler och utrustning så att olycksfall och ohälsa undviks Tillse att anställda använder skyddsutrustning då sådan krävs för verksamheten Försäkra sig om erforderlig kompetens hos anställda för fullgörande av arbetsuppgifter Rapportera arbetsskador, olycksfall och tillbud Åtgärda påtalade arbetsmiljöbrister Tillse att del av personalen har första-hjälpen kunskaper Tillse att större delen av personalen har brandskyddskunskap Tillse att regelverket för utbildningar inom brandskydd och första-hjälpen följs IB&M Delegationsordning och organisation. Sid 4 av 5.

5 Från 1 januari 2009 till 31 december 2011 har nedan uppräknade personer chefsuppgifter vid IB&M. Denna delegationsordning undertecknas som bekräftelse på mottagandet och accepterandet av delegationen. Namn Funktion Namnteckning Rolf Larsson Prefekt Sven Thelandersson Lars-Olof Nilsson Enhetschef Enhet 1 (Bygg) och avdelningschef Konstruktionsteknik Avdelningschef Byggmateriallära Jesper Arfvidsson Avdelningschef Byggnadsfysik Hans Hanson Robert Jönsson Lars Jensen Enhetschef och avdelningschef Teknisk vattenresurslära Enhetschef och avdelningschef Brandteknik och riskhantering Avdelningschef Installationsteknik IB&M Delegationsordning och organisation. Sid 5 av 5.

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm BESLUT 2013-01-21 Dnr. 13/34 Peter Liljenstolpe Förvaltningschef 1(15) Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Detta dokument är en sammanställning av de viktigaste besluten

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 74 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrning definierar de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr företaget. I ett aktiebolag som Axis fördelas styrning, ledning och kontroll mellan

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Information om förslag och beslut om disputation vid Örebro universitet

Information om förslag och beslut om disputation vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET 2005-04-20 Fakultetskansliet senast ändrad Catharina Ahlén 2015-01-30 OBS! Informationen är uppdaterad med anledning av - rektors ändringar i disputationsföreskrifterna fr.o.m. den 1

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA

VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA En stiftelse uppstår ur någon eller några personers/stiftares vilja att förverkliga en viss idé, att arbeta för

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Bengtsfors kommun

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Bengtsfors kommun POLICY Sida 1(8) Datum Diarienummer 2010.504.022 2009-09-03 Kommunledningskontoret Antagen av Paragraf Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 Fullmäktige 2009-11-17 161 ulrika.thorell@bengtsfors.se Rev KS 2010-05-04

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om myndighetens arbetsordning RIB 2014:2 beslutade den 10 oktober 2014. Rekryteringsmyndigheten föreskriver följande

Läs mer

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Problembild Vården behöver fler duktiga, motiverade och kunniga ledare. MEN - många unga läkare tappar intresset

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

MILJÖMÅL och HANDLINGSPLAN 2014-2016

MILJÖMÅL och HANDLINGSPLAN 2014-2016 Dnr ORU 1.2-1-4781/2013 MILJÖMÅL och HANDLINGSPLAN 2014-2016 Rektor Postadress: 701 82 Örebro Besöksadress: Fakultetsgatan 1 Telefonväxel: 019-30 30 00 Telefax:019-30 34 65 Postgiro:78 81 18-8 E-post:

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer