Upphandlingspolicy. Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandlingspolicy. Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet"

Transkript

1 Upphandlingspolicy All upphandling ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och präglas av: Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet All upphandling ska följa gällande lagar och bestämmelser. Kommunens särskilda krav på kvalitet, miljö och social hänsyn ska beaktas. Lidköpings kommun utnyttja storlek som köpare genom samordnad upphandling. All upphandling ska ske i nära samverkan mellan berörd verksamhet och upphandlingsenheten. All upphandling ska genomföras med en gemensam grundsyn för att skapa kommunkoncernnytta. Sida 1(6)

2 STYRDOKUMENT UPPHANDLING Bakgrund Samtidigt som EES-avtalet började gälla vid årsskiftet 1993/94 började också lagen om offentlig upphandling (LOU) att gälla. 1 januari 2008 utkom en ny utgåva vilket innebar en skärpning av lagen. I september 2007 övergick också ansvaret för tillsyn att lagen efterlevs från Nämnden för offentlig upphandling till Konkurrensverket. Den 15 juli 2010 infördes ändringar i lagen som finns beskrivna i SFS 2010:569, SFS 2010:570, SFS 2010:571 samt SFS 2010:572. Lagen reglerar kommunens upphandling av varor, tjänster samt bygg- och anläggningsentreprenader. Syftet med att upphandla en entreprenad, en verksamhet, en tjänst eller varor är att få uppdraget utfört på ett bästa sätt till önskad kvalitet och till lägsta möjliga kostnad. En upphandling skall leda till en tydlig definition om vad som skall utföras eller levereras. Genom upphandling skapas också konkurrens mellan leverantörer som leder till nyskapande och utveckling av verksamheten. Upphandling av rätt tjänster och varor är väsentligt för att säkerställa kvaliteten i servicen. Kommunen skall ta sitt ansvar för personalens anställningsförhållanden hos leverantören av entreprenader, verksamheter och tjänster genom att ställa krav i samband med upphandlingar. Företag som inte betalar skatter och socialförsäkringsavgifter skall uteslutas i kvalificeringsfasen och inte ha någon möjlighet att vinna kommunala kontrakt på bekostnad av företag som fullföljer sina skyldigheter mot samhället. Ekonomisk brottslighet är ett allvarligt hot mot samhället. Till ekonomisk brottslighet räknas t ex bokföringsbrott och olika typer av skattebrott. Det är rättsväsendet som har att utreda, åtala och döma i ekobrottsmål. När det gäller organiserad brottslighet samarbetar rättsväsendet med andra myndigheter som Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen. Utvecklingen går dessutom mot att involvera andra aktörer som försäkringskassan och socialtjänsten. Kommunen skall ställa krav och kontrollera att leverantörer i alla typer av upphandlingar betalar skatter och avgifter enligt de av Riksdagen fastställda reglerna. Samarbetet med Skatteverket skall vara en naturlig del i upphandlingsarbetet för kontroll av leverantörer och underleverantörer. Det är därför viktigt att ha rutiner som säkerställer att lagar följs och som stödjer de beslutande organ och de beslutsattestanter som har förtroendet att göra upphandlingar, inköp och avrop. Avropsberättigade skall därför ha adekvat utbildning inom LOU. Sida 2(6)

3 Riktlinjer Vilka omfattas Alla anställda inom samtliga verksamheter, inklusive bolagen, inom kommunen omfattas av dessa lokala styrdokument. Alla som köper varor och tjänster skall ha fullgoda kunskaper om aktuell lagstiftning, förordningar och övriga regler. Detta gäller både de som har upphandling som huvuduppgift och de som gör det mera sällan. Vid tveksamhet skall upphandlingsenheten kontaktas. Alla av: upphandlingar skall följa lagen om offentlig upphandling (LOU) och präglas Objektivitet Vid all anskaffning skall faktorer som är ovidkommande och godtyckliga, så som personliga sympatier eller antipatier bortses ifrån. Det gäller även att sätta kommunen som helhet framför en enskild verksamhet. Affärsmässighet All anskaffning skall ske utifrån en god ekonomisk och resursmässig hushållning med syfte att minska kostnader och resursanvändning för kommunen som helhet. Konkurrens Vid all anskaffning (undantaget lösningar och leverantörer konkurrensutsättas. avrop från ramavtal) skall produkter, Grundsyn Består av två delar, Lidköpings styrkort för en välkomnande och hållbar kommun samt kunskap om LOU: Grundläggande principer som gäller för all upphandling Syftet med bestämmelserna i LOU är att förhindra att offentliga medel används för att diskriminera eller gynna vissa leverantörer, skapa handelshinder eller på annat sätt ta ovidkommande hänsyn vid offentlig upphandling. Följande EG-rättsliga principer skall beaktas och gäller i alla faser av upphandlingsförfarandet, både över och under tröskelvärdet. Icke-diskrimineringsprincipen Innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet (medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland) Icke-diskriminering förutsätter alltså att anbudssökande och anbudsgivare från andra orter behandlas på samma sätt som t ex företagen från den egna kommunen. Likabehandlingsprincipen Är närbesläktad med icke-diskrimineringsprincipen och innebär att alla leverantörer skall behandlas lika och utan ovidkommande hänsyn. Alla leverantörer skall också ges så lika förutsättningar som möjligt. Sida 3(6)

4 Transparensprincipen (även kallad öppenhetsprincipen) Detta innebär att uppgifter som gäller upphandlingen inte hemlighålls, att upphandlingen annonseras offentligt, att de leverantörer som deltagit i ett anbudsförfarande informeras om resultatet av upphandlingen och att upphandlingshandlingarna i princip är offentliga. Proportionalitetsprincipen Innebär att de krav som ställs vid en upphandling inte får gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen. Principen om ömsesidigt erkännande Innebär att en medlemsstats myndigheter är skyldiga att erkänna och acceptera handlingar, t ex betyg, intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i de andra medlemsstaterna. Rättsmedelsdirektiv Av EG-domstolens praxis framgår att syftet med rättsmedeldirektivet är att säkerställa att LOU verkligen tillämpas korrekt och att beslut som fattats av upphandlande myndigheter i strid mot upphandlingsbestämmelserna kan upphävas och ersättning kan ges till dem som skadats av dessa överträdelser. Gränsvärden vid upphandling av varor och tjänster I och med att ändringsdirektivet trädde ikraft den 15 juli har skrivningen lågt värde vid direktupphandling ersatts med högst 15% av tröskelvärdet. Detta innebär att gränsen för direktupphandling är ca kronor år Kommunen har i och med detta nya gränsvärde fastställt följande: För direktupphandling till ett värde understigande ett prisbasbelopp (Pbb) finns inget krav på skriftliga anbud, men prisjämförelse mellan olika leverantörer måste ske om det är möjligt. Resultatet dokumenteras och behålls på förvaltning/enhet. För direktupphandling från ett (1) prisbasbelopp till kronor skall skriftligt anbud infordras från minst tre leverantörer. För uppföljning av avtal som tecknas efter direktupphandling ansvarar upphandlingsenheten. Avtal som tecknas skall diarieföras på respektive enhet men kopia skall lämnas till upphandlingsenheten direkt efter tecknande av avtal. Gränsvärdena avser kommunens totala behov under ett år och inte bara den enskilda förvaltningen/enheten. Upphandlingar utöver de angivna gränsvärdena ska genomföras i samarbete med upphandlingsenheten. Dessa gränsvärden samt rutin för avrop/upphandling beskrivs i dokument Upphandlingsschema. Finns på intranät Upphandling under flik blanketter och handbok. Sida 4(6)

5 Leverantörsrelation Affärsmässighet, konkurrens och objektivitet är nyckelbegrepp vid alla avrop/upphandlingar. Likabehandling av alla leverantörer och goda leverantörsrelationer ska eftersträvas. Kontinuerliga leverantörsbesök skall göras av avtalsansvarig upphandlare dock ej under upphandlingsprocess. Kommunen skall stimulera lokala företag att lämna anbud genom att anordna informationsträffar för att informera om LOU. Leverantörskrav Lidköpings kommun ska bara anlita leverantörer som är kompetenta och har förmåga att fullfölja sitt åtagande. Inga upphandlingar skall göras från leverantörer som har skatte- eller socialförsäkringsskulder, gjort sig skyldiga till allvarliga fel i yrkesutövning eller dömts för sådant brott. De som genomför en upphandling är skyldig att kontrollera att leverantören uppfyller dessa skyldigheter. Mutor och bestickning Grundläggande affärsetik innebär att samarbetet mellan köpare och säljare ska ske i sådana former att parterna bibehåller full trovärdighet och en oberoende ställning i förhållande till varandra. Gäller före, under och efter anställning. Mutbrott innebär att viss person, arbetstagare eller uppdragsgivare som, för sig själv eller annan, tar emot, låter sig utlova eller begär muta eller annan belöning för tjänsteutövning. Bestickning innebär att viss person lämnar, utlovar eller erbjuder för den själv eller annan muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövning. Skadestånd Lagen om offentlig upphandling har regler för s k överprövning, som medger leverantör som förlorat en upphandling att överklaga beslutet. En felaktig genomförd upphandling kan leda till skadestånd. Det är kommunen som juridisk person som ställs till ansvar vid eventuella skadeståndskrav. Hållbar utveckling och miljöhänsyn Miljöhänsyn ska beaktas enligt de vi varje tillfälle gällande lokala styrdokumenten för miljö. Rutin för miljöhänsyn vid upphandling finns på vårt intranät Upphandling under flik blanketter. Vid upphandling där GMO-fria varor upphandlas skall följande text skrivas in i förfrågningsunderlaget: Sida 5(6)

6 Leverantören/företaget skall ha kontroll över produkterna i enlighet med HACCP 1 eller motsvarande upprättad plan (jfr 1b i Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om livsmedelstillsyn LIVSFS 1990:1 med senaste ändring eller förordning 852/2004/EG), i enlighet med förordningarna 1829/2003/EG och 1830/2003/EG om genetiskt modifierade organismer samt övrig relevant lagstiftning. Alternativ skrivning: Fritt från GMO i märkningspliktig mängd då GMO är en märkningspliktig produkt. Att ställa krav på GMO-fria varor finns också beskrivet i Miljöstyrningsrådets dokument Bestämmelser för spårbarhet och märkning angående GMO, genetiskt modifierade organismer. Sociala hänsyn Se dokument Sociala hänsyn gällande för Lidköpings kommun vid upphandling. Skall skickas med förfrågningsunderlaget när varor upphandlas. Lojalitet och köptrohet Kommunen kräver en absolut lojalitet mot tecknande avtal från samtliga anställda. Ansvarig chef samt avropsberättigade skall känna till de avtal som berör den egna verksamheten. Avtalsförteckningen finns på intranät samt kan alltid rekvireras från upphandlingsenheten. Samarbete mellan upphandlingsenheten och andra grupper Ekonomgruppen Då behov föreligger och upphandlingsfrågor finns på agendan skall upphandling representeras. Elgrupp Upphandlingschef är sammankallande och vid behov skall möten hållas för avstämning av elavtal och elkostnader. 1 HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Point. Primärproduktionen (jordbruksledet) är undantaget från bestämmelsens tillämpningsområde. Sida 6(6)

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 259/2009 1 (7) Botkyrka kommun 147 85 Tumba Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling Beslut Botkyrka kommun har brutit mot 1 kap.

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter:

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter: KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-016 PM 2 2007-10-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen och bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling genom tillämpning av en relativ (eller

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx

Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 november 2003, 122 1. Syfte Dessa

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer