Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga"

Transkript

1 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang 51 Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Av jur.lic., Kari Prättälä Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Kari Prättälä Artikler: Hur gick det sen? 1.»Regeringen genomför en kommunreform «Statsminister Jyrki Katainens regering bildades efter mångskiftande regeringsförhandlingar i juni De bärande partierna i regeringen är Samlingspartiet och Socialdemokraterna och de andra är Vänsterförbundet, De Gröna, Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna. Regeringspartierna har majoritet i riksdagen, dvs. 125 riksdagsledamöter av 200. I opposition är Sannfinländarna och Centerpartiet. Centerpartiet har i de föregående regeringarna länge burit portföljen med kommunala ärenden. Regeringen skrev in ett klart mål i sitt program:»regeringen kommer att genomföra en riksomfattande kommunreform som syftar till en livskraftig kommunstruktur i starka primärkommuner.«(regeringsprogrammet, s. 84, kursivering här.) Detta budskap av regeringen lästes så här: när kommunstrukturen hittills hade reformerats så, att kommunerna själva bestämmer om samgång till en ny kommun är det nu regeringen som genomför reformen. Tidtabellen för reformen är ambitiös: den strukturlag som ska styra reformen ska träda i kraft vid ingången av 2013 och avgörandena om kommunstrukturen ska träffas före utgången av Den nya kommunstukturen och även lagstiftningen (bl.a. en ny kommunallag och statsandelsreform) ska vara klara vid ingången av Regeringsprogrammet ledde inte till mer detaljerade överväganden av reformprocessen. Även kommunerna har fått informationen steg för steg. De har befunnit sig i periferin och fått gissa sig till vad som sker här näst. I kommunerna och i medierna uppfattades regeringsprogrammet så att kommunsammanslagningar kan genomföras även mot kommunernas vilja, som s.k. tvångssammanslagningar. 1 När detta skrivs lite mer än ett halvt år senare har tonen förändrats. En fortsatt process, där även kommunerna är aktörer och inte enbart objekt, börjar skönjas även inom regeringskretsen. Regeringen betonar växelverkan mellan staten och kommunerna, att kommunsammanslagningarna ska vara frivilliga osv. Å andra sidan under-

2 52 Kari Prättälä stryker man att inget har förändrats när det gäller målsättningar och tidtabell. Såväl medborgarna som experterna är förbryllade: är kommunreformprojektet fortfarande vid liv? Jag försöker besvara detta i slutet av artikeln. 2. Vad är annorlunda i Finland? I Finland är kommunalförvaltningens struktur och kommunernas uppgiftsområde annorlunda än i de andra nordiska länderna. I Finland finns inte kommunal självstyrelse på en högre nivå än kommunerna. Således svarar kommunerna också exempelvis för specialsjukvården och för markplaneringen på regional nivå. Eftersom de flesta kommuner inte kan klara dessa uppgifter ensamma, har kommunerna genom lag förpliktats att höra bl.a. till samkommuner som svarar för specialsjukvården (sjukhus) och till landskapsförbund som svarar för regionala utvecklingsuppgifter samt att sköta räddningsväsendet genom regionalt samarbete (s.k. obligatoriskt samarbete). I kommuner med färre än invånare svarar samarbetsområden också för socialvården och primävården, så som det nedan framgår i beskrivningen av det s.k. PARAS-projektet. Statsandelarna betalas i regel till primärkommunerna, vilka med dem och med sina egna skatteintäkter finansierar samkommunernas verksamhet och annat samarbete mellan kommunerna. Fastän kommunernas antal har minskat med ungefär etthundra under de senaste tio åren, är också många av de sammanslagna kommunerna så små att de trots kommunsammanslagningen måste ordna merparten av sina tjänster genom kommunalt samarbete. I Finland fanns 336 kommuner vid ingången av år Antalet kommuner är fortfarande skäligen stort och kommunernas medianstorlek (6 150 invånare) är rätt liten jämfört med Sverige och i synnerhet med Danmark, liksom även medeltalet ( invånare). 3. Varför behövs en reform? Strukturgruppen för kommunförvaltningen, som hade till uppdrag att förbereda en kommunreform utifrån riktlinjerna i regeringsprogrammet, överlämnade den 8 februari 2012 sitt betänkande till finansministeriet. I utredningen finns mångsidiga motiveringar till behovet av en reform:» kommunstrukturen utsätts för ett förändringstryck, som har samband med den demografiska utvecklingen och demografiska förändringar, kommunernas ekonomiska utveckling, förutsättningarna för ordnandet av servicen och behovet av enhetligare samhällsstruktur. Den demografiska utvecklingen och en försvagad befolkningsstruktur försvårar på ett avgörande sätt kommunernas möjligheter att svara för basservicen. I synnerhet den kraftiga ökningen av antalet äldre ställer stora krav på ordnandet och finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna. Förutsättningarna för ordnandet av servicen påverkas också av att många anställda går i pension och att antalet personer i arbetsför ålder minskar När andelen personer i arbetsför ålder minskar försämras de långsiktiga tillväxtförutsättningarna i den finländska ekonomin och därmed den finansiella basen. Ungefär hälften av det uppskattade trycket på ökade offentliga utgifter riktas mot kommunerna

3 Artikler: Hur gick det sen? 53 De regionala skillnaderna försämrar medborgarnas möjligheter att få likvärdig tillgång till tjänsterna... Med en stark kommunstruktur skulle funktionellare helheter av olika tjänster för kommuninvånarna kunna bildas på ett mer diversifierat och ändamålsenligt sätt. Det är nödvändigt att reformera social- och hälsovårdens strukturer. Förutom en inbördes integration inom social- och hälsovården är det viktigt att många uppgifter på bas- och specialnivå sammanförs på ett så omfattande sätt som möjligt Kommunreformen lägger grunden för ordnandet av social- och hälsovården. När kommunernas ekonomiska läge försämras och skillnaderna mellan dem ökar riskerar detta även att försämra deras förutsättningar att ordna likvärdiga utbildningstjänster. Med nuvarande samarbetsformer, där den slutliga beslutanderätten finns hos fullmäktige i enskilda kommuner, kan samhällsstrukturens utspridning inte hejdas i tillräcklig grad. Den bästa lösningen på problemet vore att samla beslutsfattandet och utveckla kommunstrukturen så, att en stadsregions centrala tätortsstruktur, inklusive tillväxtområden, administrativt tillhör samma kommun.«(strukturarbetsgruppen I, s ). Utifrån anföranden som ger uttryck för dessa reformbehov drar arbetsgruppen följande slutsats:»utgångspunkten för arbetsgruppens förslag är en livskraftig och funktionell kommunstruktur som tryggar basservicen på ett bättre sätt än i dag och motsvarar människors vardag. Den föreslagna kommunstrukturen syftar även till att förbättra kommunernas ekonomi och ekonomiska svängrum. För merparten av landet betonas särskilt demografiska och kommunalekonomiska faktorer i motiveringarna. I stora stadsregioner bygger de föreslagna lösningarna till stor del på strukturella faktorer som samordning av markanvändning, boende och trafik samt kommunalekonomiska faktorer. I vissa fall är kommunernas ekonomiska och demografiska utgångspunkter inte nödvändigtvis sådana som förutsätter kommunsammanslagning, men en sammanslagning har ansetts motiverad i syfte att stärka hela områdets livskraft.«(strukturarbetsgruppen I, s. 196). I debatten om arbetsgruppens rapport ligger fokus inte på att bestrida behovet av en reform behovet är uppenbart. Men är en kommunreform svaret på utmaningarna och är regeringens riktlinjer och arbetsgruppens modell för en stark kommun en riktig eller den enda riktiga strukturmodellen? Arbetsgruppen ser sig själv tvungen att konstatera att dess förslag till en stor kommunreform målet är att minska det nuvarande antalet 320 till ca 70 kommuner inte löser problemen med att ordna socialoch hälsovården. En sammanslagning av huvudregionens fyra kommuner skulle även kräva att man skapar ett beslutsfattande för en större metropol. Debatten kommer också att gälla det sätt på vilket reformen kan genomföras och hur man kan behärska processen. Som det konstaterades ovan sattes kommunreformprojektet igång utifrån en minimal planering strax efter att regeringen hade bildats. Den stora frågan är nu om trovärdigheten redan har gått förlorad är det möjligt att ännu få processen på spåret? Innan jag svarar på den frågan är det skäl att ge en historisk belysning av kommunalförvaltningens utveckling i Finland, grundlagens ramar för reformen och hur regeringsprogrammets skrivning om reformen kom till. 4. Historiska drag i kommunreformerna i Finland Utvecklingen av kommunalförvaltningen i Finland har under de senaste decennierna präglats av två strategier:

4 54 Kari Prättälä 1) Primärkommunen svarar i princip för alla uppgifter inom kommunalförvaltningen. Kommunerna uppmuntras till frivillig samgång och så kallade tvångssammanslagningar genomförs inte. 2) När det gäller uppgifter där det krävs ett större befolkningsunderlag än en enda kommuns, kan kommunerna sköta sina uppgifter i samarbete eller så tvingas de genom lag till samarbete (så kallade obligatoriska samkommuner, räddningsväsendet, samarbetsområden). (Sandberg, s. 6 7). Den tudelade strategin har inte uppstått som resultatet av en medveten målsättning. Ingen har åtminstone ställt modellen som främsta alternativ. Modellen har kvarstått som enda alternativ efter att mer konsekventa alternativ har hamnat i en återvändsgränd i den politiska debatten. För det första har en stor ändring av kommunstrukturen enligt dansk modell uteslutits i Finland kan kommunsammanslagningar ske endast på frivillig väg, när kommunerna själva beslutar det. Tvångssammanslagningar av hela kommuner har inte genomförts efter 1970-talet. Före det förekom sådana. Möjligheten till tvångssammanslutningar genom beslut av statsrådet (regeringen) slopades genom en ändring av kommunindelningslagen i början av 1990-talet. Det samhälleliga debattklimatet i dag ser till att det är svårt att föra en analytisk diskussion om att utvidga regeringens befogenheter. Se nedan, underrubrik 5 De konstitutionella villkoren för en kommunreform. För det andra har en regional självstyrelse på högre nivå, en landskapsförvaltning, uteslutits. En sådan förvaltning skulle innebära att uppgifter som kräver omfattande befolkningsunderlag samlades under samma demokratiska organisation. I slutet av 1800-talet när Finland hörde till Ryssland som autonomt storfurstendöme kopierades kommunallagstiftningen i hög grad från Sverige. Det kanske betydelsefullaste undantaget var att man inte i Finland införde regional självstyrelse på högre nivå (landsting). När man på 1930-talet införde att kommunerna kan bilda kommunalförbund som nu kallas samkommuner för att ha hand om gemensamma angelägenheter, föreställde man sig kanske att debatten om landskapssjälvstyrelse skulle ebba ut. Så gick det emellertid inte. Landskapssjälvstyrelse eller i en lindrigare form, landskapsförvaltning har då och då dykt upp i debatten. Om vi frånser Åland som ett specialfall, har landskapsförvaltningen utvecklats längst i förvaltningsexperimentet i Kajanaland. Detta experiment har pågått under två fullmäktigeperioder, men upphör vid utgången av 2012 eftersom kommunerna inte har nått enighet om en fortsättning. Kajanalands landskapsfullmäktige väljs genom direkta val. Landskapet, som juridiskt sett är en samkommun, svarar bl.a. för social- och hälsovården samt för gymnasierna och yrkesutbildningen. Landskapet har inte någon beskattningsrätt verksamheten finansieras av kommunerna. Om man generaliserar kan man konstatera att de stora centralorterna och deras största partier, samlingspartiet och socialdemokraterna, är för att kommunernas storlek målmedvetet ökas. De motsätter sig i allmänhet en landskapsförvaltning, eftersom de är rädda för att städernas resurser splittras till landskapen. Kommunerna på landsbygden och centerpartiet har traditionellt stött en landskapsförvaltning, eftersom landskommunernas resurser inte räcker till för att dra försorg om välfärden. Kommunerna vill bevara sin självständighet, även om de viktigaste uppgifterna skulle övergå på landskapen. Den här nämnda tudelade strategin har gjort det möjligt att anpassa kommunalförvaltningens serviceproduktion till ändrade krav på befolkningsunderlag. När de fri-

5 Artikler: Hur gick det sen? 55 villiga kommunala samgångarna inte har varit tillräckligt många, har den viktigaste strategin blivit att öka obligatoriskt samarbete mellan kommunerna allt fler kommunala uppgifter har kommit att omfattas av obligatoriskt samarbete. I den finländska debatten om kommunerna finns ett intressant drag: det ser i praktiken mycket lättare ut att utöka obligatoriskt samarbete än att reformera kommunstrukturen. I många kommuner sköts till och med procent av uppgifterna som kommunalt samarbete. 5. De konstitutionella villkoren för en kommunreform Enligt i Finlands grundlag är landet indelat i kommuner. Enligt utfärdas bestämmelser om grunderna för kommunindelning genom lag. Bestämmelserna finns i kommunindelningslagen (1698/2009). Grundlagen innehåller inte några bestämmelser om kommunernas storlek, och den nuvarande kommunindelningen åtnjuter inte som sådan grundlagsskydd. När den förra kommunindelningslagen (1196/1997) stiftades konstaterade riksdagens grundlagsutskott, som i Finland har till uppgift att på förhand kontrollera lagarnas grundlagsenlighet, att grundlagsskyddet för kommunal självstyrelse inte ger enskilda kommuner skydd mot ändringar i kommunindelningen. Utskottet hade således inte ur författningsrättslig synpunkt något att anmärka mot de punkter i propositionen som gällde så kallade tvångssammanslagningar (GruU 24/1997 rd). Regeringen har tidigare också haft befogenhet att på vissa villkor genomföra tvångssammanslagningar. Att kommuner inte under de senaste årtiondena har slagits ihop mot deras vilja, byggde till en början på en bred politisk konsensus, som uppstod efter tvångssammanslagningarna under slutet av 1970-talet. I lagen fanns regeringens befogenheter att genomföra tvångssammanslagningar kvar ända in på början av 1990-talet. En sammanslagning av en hela kommuner mot deras vilja kan enligt nu gällande kommundelningslag genomföras enbart med stöd av en separat lag. Inte en enda gång har en sådan lag stiftats. När man talar om kommunstrukturreformen avser man vanligen en helhetsreform: reformen ska genomföras i hela landet. Ändringarna i kommunindelningen gäller enskilda kommuner. I Finland har man nästan uteslutande tillämpat den senare strategin. Eftersom samgång dessutom uteslutande har byggt på initiativ från kommunerna, har en riksomfattande helhetssyn på utvecklingen av kommunstrukturen saknats. Staten har uppmuntrat vilka samgångar som helst och godkänt dem utifrån kommunernas förslag. Staten har endast bekymrat sig om att ett tillräckligt befolkningsunderlag består för att välfärdstjänsterna ska kunna ordnas. Det finns inte någon bedömning av grundlagsutskottet om en totalreform av kommunstrukturen. Det är dock klart att Finlands grundlag och den europeiska stadgan om lokal självstyrelse ställer vissa förbehåll för en reform. En kommunreform har motiverats med att kommunfullmäktige och underlydande organ behåller sin beslutanderätt och sitt ansvar för kommunens uppgifter. Om uppgifterna förs över på kommunala samarbetsorganisationer, fjärmas ansvaret från kommuninvånarna, vilket är problematiskt med hänsyn till demokratins princip i den kommunala självstyrelsen. När kommunstrukturen inte har förnyats i tillräcklig grad, har de växande kraven på befolkningsunderlag lett till att samarbetet mellan kommunerna har ökat såväl på frivillig väg som genom tvingande lagstiftning. Många kom-

6 56 Kari Prättälä muner befinner sig i en situation där merparten av deras uppgifter sköts av en samarbetsorganisation. Grundlagsutskottet har nog fäst uppmärksamhet vid de problem som en överföring av uppgifter från kommunfullmäktige orsakar, men grundlagen tycks inte kunna uppställa gränser för obligatoriskt utökat samarbete (GrUU 11a/2002 rd). I synnerhet inom huvudstadsregionen har ett centralt argument för en kommunreform varit att stadens centrum och dess kranskommuner har vuxit ihop till sin samhällsstruktur, så att de bildar en tydlig funktionell helhet med hänsyn till arbetsresor och kommers. Den lokala prägel som kännetecknar kommunalförvaltningen och invånarnas lokala identitet formas utifrån detta. En kommunstrukturreform i strid med kommunernas vilja kan utöver de ovan nämnda synpunkterna också motiveras med skyldigheten att förverkliga de grundläggande rättigheterna. Om det i landet finns kommuner vilkas funktionsförmåga inte räcker till för att säkerställa de grundläggande rättigheterna och man genom en kommunreform kan åstadkomma mer livskraftiga kommuner, kan det tänkas att grundlagsskyddet för den kommunala självstyrelsen måste vika för behovet att förverkliga de grundläggande rättigheterna. Å andra sidan är kommunen ett regionalt samfund, där invånarna ska ha möjlighet att påverka de avgöranden som gäller kommunens område. Även den europeiska stadgan om lokal självstyrelse kräver att ändringar av en kommuns område inte görs utan att kommunen hörs. En kommuns område kan inte heller bli så stort, att det inte längre är fråga om sådan lokal självstyrelse som grundlagen förutsätter, utan det i själva verket blir fråga om regional självstyrelse på högre nivå, som enligt grundlagen ska regleras i lag och som står över kommunerna. När förvaltningen organiseras ska enligt grundlagens en indelning i sinsemellan förenliga områden eftersträvas så att den finsk- och svenskspråkiga befolkningens möjligheter att erhålla tjänster på det egna språket tillgodoses enligt lika grunder. I synnerhet om en ändring i kommunindelningen medför ändringar i kommunens språkliga status från enspråkig till tvåspråkig eller tvärtom måste man bedöma om det finns bättre alternativ att förverkliga de språkliga rättigheterna. 6. Vägen till regeringsprogrammet Kommunreformprojektet har inte uppstått ur intet det är en direkt uppföljning av den kommun- och servicestrukturreform, det så kallade Paras-projektet, som påbörjades under region- och kommunminister Hannes Manninens (centerpartiet) ledning. Även i det projektet var målsättningen att skapa en stark primärkommun som bygger på ett pendlingsområde eller någon annan funktionell helhet. I kommunindelningslagen och den ramlag som styr Paras-reformen togs in en bestämmelse med en målsättning av detta slag. Kommunsammanslagningarna har påskyndats av bestämmelsen i ramlagen, enligt vilken kommuner med färre än invånare måste ordna primärvården och från 2015 även all socialvård i samarbete med andra kommuner. Befolkningsunderlaget för detta samarbetsområde måste också vara minst Paras-reformens främsta förändringar genomfördes år 2009 då kommunernas antal minskade med 67. Under Paras-projektet åren minskar antalet kommuner med sammanlagt ca 100. En stor del av sammanslagningarna omfattar dock så små kommuner att de inte ens efter samgången uppfyller minimikravet på en

7 Artikler: Hur gick det sen? 57 befolkning på minst invånare. Inom de stora stadsregionerna har det förekommit få sammanslagningar. Också samarbetsområdena har ofta bildats så att centralorten inte är med, vilket har lett till att stadsstrukturerna inte har koncentrerats på önskat sätt. Inemot 200 kommuner ordnar primärvården och från 2015 även socialvården genom samarbete. Eftersom utgifterna för social- och hälsovården utgör ca hälften av kommunernas utgifter, har det uppstått en debatt om demokratiunderskottet när de av kommuninvånarna direkt valda fullmäktiges beslutanderätt förs över från kommunfullmäktige till de av fullmäktige valda samkommunernas organ. De kommunala centralorganisationerna kan i allmänhet inte vara särskilt initiativrika när det gäller reformer av kommunstrukturen, i synnerhet inte när alla kommuner är medlemmar i organisationen, så som är fallet med Finlands Kommunförbund. Förbundet förutspådde dock redan våren 2010 att kommunstrukturerna blir en av de centrala frågorna för den regering som skulle tillträda våren Förbundets styrelse föreslog i maj 2010 för region- och kommunminister Kiviniemi att en parlamentarisk kommitté skulle tillsättas redan före riksdagsvalen våren 2011 för att utreda en reform av kommunalförvaltningen och kommunallagen. Förbundet var bekymrat för att social- och hälsovården allt mer kommer att börja utvecklas separat utanför den kommunala organisationen, om reformen av kommunstrukturen inte framskrider. En styrka hos kommunalförvaltningen i Finland har ansetts vara att beslut om social- och hälsovårdstjänsterna fattas på lokal nivå som en del av annan samhällspolitik. Även den arbetsgrupp med uppdrag att utreda riktlinjerna för social- och hälsovården, som överlämnade sin rapport våren 2011, föreslog att det kommunalt baserade systemet ska bibehållas. (Social- och hälsovårdsministeriet. Betänkande 2011:7: Enligt arbetsgruppens uppfattning är»en stark kommun, där beslutsfattandet inom social- och hälsovården förenas med kommunens övriga beslutsfattande, en idealisk modell för att ordna social- och hälsovården.«) Minister Kiviniemi förhöll sig negativt till att tillsätta en parlamentarisk kommitté med omfattande befogenheter. Efter att minister Kiviniemi blivit statsminister tillsatte hennes efterträdare, region- och kommunminister Tölli, dock en tjänstemannaarbetsgrupp med uppdraget att, som underlag för en parlamentarisk kommitté som senare skulle tillsättas, göra en utredning om behoven att reformera kommunallagen. Arbetsgruppen konstaterade i sin rapport i februari 2011 (Kommunallagsutredningen) att den kommitté som tillsätts ska som underlag för beredningen av en ny kommunallag ställa en klar strategisk syn på hur kommunalförvaltningen och dess olika uppgiftsområden utvecklas som en helhet: den ska dra upp riktlinjer för de kommun- och servicestrukturer för vilka lagen utarbetas. När riksdagsvalen närmade sig våren 2011 kunde man inte inom regeringen längre nå enighet om att tillsätta en kommunallagskommitté. Efter valen bildades efter långa förhandlingar en regering så att Centerpartiet som i den förra regeringen svarat för de kommunala frågorna inte längre var med. Målsättningarna för en kommunreform och beredningssättet fick också en annan bas än vad som var fallet före valen. För det första tillsattes inte någon parlamentarisk kommitté utan enligt regeringsprogrammet är det regeringen som ska genomföra kommunreformen. Regeringens riktlinjer innehöll inte möjligheter att på den parlamentariska arenan diskutera olika modeller, utan en klar utgångspunkt för regeringen var att genomföra en reform av kommunstrukturen. Den arbetsgrupp för kommunförvaltningens struktur som hade tillsatts redan under den föregående regeringen fick ett nytt uppdrag. Den skulle utarbeta en sådan

8 58 Kari Prättälä utredning om en ändamålsenlig kommun- och servicestruktur som avsågs i regeringsprogrammet. Förslaget till kommunreform skulle också utarbetas i form av en kommunkarta. Arbetsgruppen har arbetat enligt order. Den har utfört ett förtjänstfullt arbete med att motivera behovet av en reform. Till den delen har arbetsgruppens arbete redan citerats här ovan. När detta skrivs är arbetsgruppens arbete och kommunkartor på remiss hos kommunerna. I utredningens del II föreslår arbetsgruppen att antalet kommuner ska vara stycken. Det exakta antalet kommuner ska bero av de utredningar om kommunindelningen som görs på de områden arbetsgruppen föreslår. 7. Det förvirrade nuläget Eftersom kommunstrukturen inte har kunnat svara mot de växande kraven på befolkningsunderlag, har uppgifterna övergått på samarbetsorganisationer. När det gäller social- och hälsovårdstjänster ges statsandelarna till kommunerna, men största delen av finansieringen även av dessa tjänster sker med kommunala skatteinkomster. I egenskap av medlemmar och finansiärer är det kommunerna som äger samkommunerna, men utövandet av detta ägande kritiseras främst av kommunerna själva: i synnerhet små kommuner har inte talerätt i samarbetsorganisationer som ofta omfattar flera tusen arbetstagare. Som lösning på problemet föreslår i synnerhet de små kommunerna att hälsovården ska överföras på staten. Då beaktar man knappast att kommunerna skulle bli tvungna att avstå från sina statsandelar och dessutom att på ett eller annat sätt med sina skatteintäkter bidra till den del av finansieringen av hälsovården som fattas. För närvarande är det kommunerna eller samarbetsområdena som svarar för primärvården. Ett centralt mål för strukturreformen beträffande social- och hälsovården är att primärvården och den specialsjukvård som sjukvårdsdistrikten svarar för ska slås ihop och att starka primärkommuner ska svara för denna helhet. Strukturarbetsgruppens radikala förslag till reform av kommunstrukturen ger inte heller den en tillräcklig grund för en sådan reform. På de glesbebodda områdena på den stora landsbygden är det inte möjligt att skapa starka kommuner. Det skulle bli nödvändigt att utvidga städerna utöver det naturliga stadsområdet för att de skulle kunna svara för social- och hälsovården. Strukturarbetsgruppen blev tvungen att föreslå en särskild utredning om hur kommunstrukturen och servicestrukturen för social- och hälsovården ska samordnas. Regeringen har i själva verket utstakat att en sådan utredning ska göras och bli klar inom maj i år. En central målsättning i kommunreformen är att med stöd av starka kommuner åstadkomma en enhetlig kommunstruktur för stadsregionerna, som kunde bära ansvaret för en balanserad utveckling av samhällsstrukturen. En av hörnstenarna i den kommunala självstyrelsen i Finland kommunens rätt att beskatta sina invånare stödjer starkt kranskommunernas självständighet och styr som en osynlig hand hur samhällsstrukturen utvecklas. Bosättningsstrukturen splittras, varje kommun ser på markanvändningen ur sitt eget perspektiv och det är svårt att komma överens om gemensamma trafiklösningar. I en enda kommun fattar en enda fullmäktigeförsamling besluten och pengarna finns i en och samma kassa. Detta röjer inte undan problemen, men hjälper att lösa dem. Men hur kan man utan tvång slå ihop centralorter

9 Artikler: Hur gick det sen? 59 som kämpar med tillväxtproblem med kommuner som oftast har bättre ekonomi och bättre ordnad service? Debatten har ända från början präglats av en diskussion om metoderna att genomföra reformen. Redan från början har det varit klart att målsättningarna i regeringsprogrammet kan nås inom utsatt tid endast om även staten landets regering har rätt att besluta om kommunsammanslagningar. Den politiska retoriken har kryllat av de mest fantasifulla omskrivningar, där man försökt fördunkla detta faktum som ses som en självklarhet av experterna. Kommunstrukturarbetsgruppen konstaterar dock saken rätt tydligt:»i valet av metoder bör man dock så långt som möjligt sträva efter att bilda de nya kommunerna på frivillig basis eller skapa helheter som godtas av kommunerna och deras invånare. Detta skulle kunna främjas genom ett beslutsfattande i två steg där sammanslagningarna i första hand genomförs frivilligt av kommunerna, men där statsrådet har befogenhet att besluta om eller alternativt genom lag föreskriva sammanslagning när reformkriterierna uppfylls, men sammanslagningen inte har fått stöd av fullmäktige i alla berörda kommuner. I samtliga fall bör beslutet föregås av behörigt samråd med kommunerna.«(strukturarbetsgruppen I, s. 201) Det tycks ha blivit ett problem att det inom regeringen finns mycket olika slags uppfattningar om hur man borde gå vidare. Regeringen har inte berättat i vilken mån den har förbundit sig till kommunstrukturarbetsgruppens förslag. Detta gäller i synnerhet frågan om huruvida arbetsgruppens kommunkartor ligger till grund för det fortsatta arbetet. Enligt arbetsgruppen är det meningen att i reformen gå vidare på det sättet att det med stöd av den nu gällande kommunindelningslagen tillsätts en utredningsperson för alla de nya kommuner som ska bildas. Denne ska tillsammans med kommunerna i fråga utreda förutsättningarna för att skapa en ny kommun. Före detta hade regeringen dragit upp riktlinjer för en s.k. strukturlag som ska styra kommunstrukturreformen, dvs. tidtabellen och sättet att genomföra reformen. Beredningen av en strukturlag har påbörjats. Kommunernas yttranden om kommunstrukturarbetsgruppens rapport har begärts till den 13 april Kommunerna har dock en reell möjlighet att ta ställning till den nya kommunen först när all behövlig information finns på bordet. Detta kan tänkas ske tidigast i september. Till stöd för sitt ställningstagande behöver kommunerna vid sidan av strukturarbetsgruppens digra paket dessutom information om vilka krav det ställs på huvudmännen och vilka alternativ det finns att ordna social- och hälsovården samt utbildningen, vilka kriterierna är för en stark kommun, tidtabellen och sätten att genomföra reformen. Utifrån denna information skulle kommunerna redan ha något slags grund för att bedöma vilka slags möjligheter utredningspersonen har att lyckas i sitt uppdrag. Men ges kommunerna möjlighet till en sådan bedömning, som åtminstone inom kommunernas centralorganisation har ansetts viktig? Den principiellt viktigaste frågan hänför sig till sättet att bereda kommunreformen. Då det enligt regeringsprogrammet är regeringen som genomför kommunreformen, innebär det samtidigt att oppositionen utestängs från beredningen. Regeringen kan givetvis genomföra många reformer utan oppositionens medverkan. En kommunre-

10 60 Kari Prättälä form kan dock inte genomföras utan kommunal verkställighet. Det innebär bl.a. att den riksomfattande oppositionen till och med ofta är i majoritet i den kommun som ska genomföra reformen. Också annars är det fråga om en reform som påverkar grunderna för hela den finländska demokratin, där en stabil utveckling förutsätter mer omfattande acceptans än vad regeringen har även om det är fråga om en majoritetsregering av nuvarande slag. Om projektet ska föras vidare och i hamn som enbart regeringens projekt, kräver det att regeringen målmedvetet förbinder sig till de konkreta mål för projektet och den metod att genomföra det som eventuellt blir klara till hösten. Förutsättningarna för att få till stånd en sådan politisk vilja förefaller mycket svaga med hänsyn till att höstens kommunalval närmar sig. Det torde också ha blivit klart att regeringen inte ensam lyckas genomföra en kommunreform. Till det behövs också kommunerna. Därför är det också svårt att hålla riksdagsoppositionen utanför beredningen. Är kommunreformprojektet vid liv? Inte riktigt på det sätt som man skissade i regeringsprogrammet. Å andra sidan är utmaningarna för det framtida finländska välfärdssamhället så omfattande, att en betydande reform av kommunalförvaltningen i varje fall är nödvändig. 8. Hur kan man gå vidare? Om kommunalförvaltningen önskar behålla sin position även i framtiden som en kraftfaktor i det finländska samhället, behöver den en framtidsstrategi byggd på omfattande konsensus en gemensam statlig och kommunal syn på hur kommunstrukturen ska reformeras. Nu förde regeringsprogrammet till direkt handling. Detta lämnade inte rum för debatt. Att målmedvetet stärka kommunstrukturen måste vara en nödvändig del av framtidsstrategin. En samgång mellan kommunerna kräver dock att staten har sin egen syn på saken en utveckling av kommunstrukturen uteslutande utifrån ett kommunalt initiativ skulle inte nödvändigtvis medföra en ändamålsenlig lösning för områdesutvecklingen t.ex. inom stadsregionerna. Kommunalförvaltningen kan inte i hela landet byggas uteslutande på starka primärkommuner. Social- och hälsovården och många andra verksamheter kräver också en organisation baserad på ett större befolkningsunderlag. I reformen måste man fördomsfritt dryfta hela kommunförvaltningens struktur även principerna för verksamhet på nivån ovanför kommunerna. I europeiska bedömningar fäster man upprepade gånger uppmärksamhet vid att den högre kommunalförvaltningsnivån region- eller landskapsnivån är outvecklad. Också en demokratisk landskapsförvaltning är kommunalförvaltning. Den behöver inte ha beskattningsrätt; finansieringen kan komma från staten och från kommunerna. Den behöver och bör inte genomföras i hela landet, men det finns områden där den vore ett naturligt alternativ. OECD har rekommenderat olika slags modeller för olika delar av landet, men Finland är ett land med endast en modell (OECD 2010, s. 29). Det är bara det att uppfattningarna går isär om vilken modell som är den riktiga.

11 Artikler: Hur gick det sen? 61 Litteratur En livskraftig kommun- och servicestruktur. Utredning av strukturgruppen för kommunalförvaltningen, del I: Utredningsdel. Del II Regional genomgång. Finansministeriets publikationer 5b/2012. (Strukturarbetsgruppen I, II). OECD Public Governance Rewiews. Finland. Working together to sustain success.assessment and Recommendations. OECD 2010, s. 29. Regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering (Regeringsprogrammet). Sandberg, Siv: Reform med klassiska ingredienser. Finlands Kommuntidning 6/2006, Norden-bilaga, s Utredning över behovet att revidera kommunallagen, Finansministeriet 10/2011 (Kommunallagsutredningen) Reform av lagstiftningen som gäller organisering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården. Slutrapport. Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2011:7. (På finska, med presentationsblad på svenska.). Noter 1. Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen, som inom regeringen svarar för projektet, konstaterade detta i flera intervjuer (t.ex. nyheterna om minister Virkkunens informationstillfälle i olika medier, se Däremot har företrädare för andra regeringspartier meddelat att de inte understöder tvångssammanslagningar (t.ex. socialdemokraternas partisekreterare Jungner, Savon Sanomat och företrädare för andra regeringspartier i Suomen Kuvalehtis nättidning :»Suuri kuntauudistus vaikeuksissa muut vierastavat kokoomuksen pakkopuheita«= Den stora kommunreformen i svårigheter de andra är främmande för samlingspartiets tal om tvång).

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social-

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 61/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av vissa förpliktelser i enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform och lag om upphävande av 2 a i socialvårdslagen

Läs mer

Kommunförbundet och servicestrukturreformen

Kommunförbundet och servicestrukturreformen Kommunförbundet och servicestrukturreformen Tarja Myllärinen Direktör, social och hälsovåd Finlands Kommunförbund Kommunreformen och strukturreformen i samma takt Ansvaret för ordnandet av uppgifter och

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014

Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014 Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014 Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om utkastet till regeringens förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården Hänvisning:

Läs mer

Regionförvaltningsreformen

Regionförvaltningsreformen Regionförvaltningsreformen Lägesöversikt januari 2016 9.2.2016 1 Juha Sipiläs regeringsprogram Ett separat beslut som förenklar organiseringen av den offentliga regionförvaltningen (staten, regionerna

Läs mer

RP 107/2008 rd. kommunalval som kommunerna kommer överens om. Minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna

RP 107/2008 rd. kommunalval som kommunerna kommer överens om. Minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna RP 107/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 i kommunindelningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kommunindelningslagen

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

RP 74/2006 rd. I propositionen föreslås att lagen om grunderna

RP 74/2006 rd. I propositionen föreslås att lagen om grunderna RP 74/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt

Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt Riksdagens grundlagsutskott gjorde i sitt utlåtande från 19.2.2015 linjedragningar med

Läs mer

Reformen av socialoch hälsovårdstjänster i Finland 1

Reformen av socialoch hälsovårdstjänster i Finland 1 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/2014, 91. årgang 45 Reformen av socialoch hälsovårdstjänster i Finland 1 Av Pentti Arajärvi Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/2014, 91. årgang Pentti Arajärvi

Läs mer

Kommunreform och vårdreform från 2005 2015 inte lätt

Kommunreform och vårdreform från 2005 2015 inte lätt Kommunreform och vårdreform från 2005 2015 inte lätt År 2005 kommun- och servicereformen: stora kommuner eller samarbetsformer mellan kommunerna (reg. Vanhanen I och II Parasramlagen: 169/20017) År 2010:

Läs mer

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 Remissenkät 3110/00.04.00/2016 Svarstid (UTC+2) 26.10.2016 10:30:33 SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 1. BAKGRUNDSINFORMATION Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 53/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen, upphävande

Läs mer

Regionreformen i Finland - självstyrande landskap bas för för social- och hälsovården och den regionala förvaltningen

Regionreformen i Finland - självstyrande landskap bas för för social- och hälsovården och den regionala förvaltningen ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO Regionreformen i Finland - självstyrande landskap bas för för social- och hälsovården och den regionala förvaltningen Mittnordenkommitténs höstmöte 16.-17.11.2016

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Hur motsvarar planerna lagens mål?

Hur motsvarar planerna lagens mål? 4 Slutsatser Utarbetandet av en plan för stadsregionen enligt ramlagen har huvudsakligen främjat det kommunala samarbetet i regionerna. Även samordningen av markanvändning, boende och trafik på regional

Läs mer

Vi anser att grunder har framförts för den väsentliga reform som ingår i detta kapitel.

Vi anser att grunder har framförts för den väsentliga reform som ingår i detta kapitel. Sannfinländarnas riksdagsgrupp Utlåtande 14.9.2017 Ärende: JM 60/08/2013 ÅLANDS SJÄLVSTYRELSE I UTVECKLING ÅLANDSKOMMITTÉNS 2013 SLUTBETÄNKANDE Begäran om utlåtande 1 kap. Ålands självstyrelse Enligt förslaget

Läs mer

RP 25/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt år 2015.

RP 25/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt år 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunstrukturlagen och om upphävande av 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen

Läs mer

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden Statsandelsreformen Kommunförbundets ställningstaganden Strukturen och de allmänna riktlinjerna Kommunförbundet anser att systemets struktur och i huvudsak också kriterierna och helheten är lyckade och

Läs mer

Landskapsbesök i Mellersta Österbotten 25.4.2012 Aktuella kommunärenden

Landskapsbesök i Mellersta Österbotten 25.4.2012 Aktuella kommunärenden Landskapsbesök i Mellersta Österbotten 25.4.2012 Aktuella kommunärenden Kristina Wikberg, direktör Finlands Kommunförbund Finlands Kommunförbund Kommunförbundet är en tvåspråkig intresseorganisation för

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

NÄMNDEN FÖR DEN SPRÅKLIGA MINORITETEN. Till social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet

NÄMNDEN FÖR DEN SPRÅKLIGA MINORITETEN. Till social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet NÄMNDEN FÖR DEN SPRÅKLIGA MINORITETEN Till social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet Ärende: Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till landskapsreform och reform av ordnandet

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1

Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1 PROTOKOLL Nummer 12 22.12.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1 Närvarande Frånvarande Justerat KS CG - MP NF MN WV TA Omedelbart Ordförande

Läs mer

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen 10.2. 2010 Publikationens titel Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen Författare Justitieministeriets publikation Kommittén för en översyn av grundlagen Ordförande: minister, kansler Christoffer

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

Utvecklingsprogrammet Ny kommun 2017. En livskraftig kommuns visioner och verksamhetsmodeller under kommande decennier

Utvecklingsprogrammet Ny kommun 2017. En livskraftig kommuns visioner och verksamhetsmodeller under kommande decennier Utvecklingsprogrammet Ny kommun 2017 En livskraftig kommuns visioner och verksamhetsmodeller under kommande decennier Ny Kommun 2017 Kuntaliitto Julkaisun ostikko Den finländska kommunen en framgångshistoria

Läs mer

SKA FINSTRÖM, GETA OCH SUND BLI EN KOMMUN 2019?

SKA FINSTRÖM, GETA OCH SUND BLI EN KOMMUN 2019? SKA FINSTRÖM, GETA OCH SUND BLI EN KOMMUN 2019? Sammanfattning av innehållet i den frivilliga kommunindelningsutredningen maj-oktober 2017 VARFÖR OCH HUR GJORDES UTREDNINGEN? Utredningen kom till på kommunernas

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

FRAMTIDSSPANING LITE OM TANKESMEDJAN OCH MER OM DEN OFFENTLIGA SEKTORNS UTMANINGAR I SVENSKFINLAND

FRAMTIDSSPANING LITE OM TANKESMEDJAN OCH MER OM DEN OFFENTLIGA SEKTORNS UTMANINGAR I SVENSKFINLAND 1 FRAMTIDSSPANING LITE OM TANKESMEDJAN OCH MER OM DEN OFFENTLIGA SEKTORNS UTMANINGAR I SVENSKFINLAND 13.11.2008 Siv Sandberg Utredningsansvarig vid den finlandssvenska tankesmedjan FRAMTIDSSPANING Den

Läs mer

Språket inom allmän förvaltning

Språket inom allmän förvaltning Språket inom allmän förvaltning Här nedan kan man läsa i korthet om språkliga rättigheterna inom allmänna förvaltningen, samt kommuninvånares syn på hur de förverkligats: Språket vid myndigheterna Statens

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST 18.8.2014 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården och till vissa lagar som hänför sig till den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 129/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Kommunreformerna utmanar ledarskapet

Kommunreformerna utmanar ledarskapet Kommunreformerna utmanar ledarskapet - iakttagelser från forskningen Nordic Conference: Courage in Social Work Arbetsgrupp 30: Ledningen av socialt arbete i förändring Helsingfors 12.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom

Läs mer

RP 22/2012 rd. I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som är röstberättigade

RP 22/2012 rd. I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som är röstberättigade Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som

Läs mer

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om RP 43/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda

Läs mer

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen 19.5.2016 Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen De ofta ställda frågorna och svaren handlar

Läs mer

Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015

Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015 Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015 BAKGRUNDSUPPGIFTER Respondentens officiella namn Pargas stad Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till ansvarspersonen för svaret Patrik Nygrén

Läs mer

Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land)

Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land) Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land) Nordisk tillsynskonferens 2015 Helsingfors den 2 Oktober Parallellsession C1 Chef

Läs mer

Begäran om utlåtande SHM

Begäran om utlåtande SHM Begäran om utlåtande SHM 1. Organisationens officiella namn Namn - Närpes stad 2. Namn på den som skrivit in svaren Namn - Hans-Erik Lindqvist 3. Kontaktuppgifter till ansvarspersonen Namn Ställning i

Läs mer

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Demokrati, representation och deltagande efter en kommunsammanslagning och lite om kommunindelningsutredningar i allmänhet

Demokrati, representation och deltagande efter en kommunsammanslagning och lite om kommunindelningsutredningar i allmänhet Demokrati, representation och deltagande efter en kommunsammanslagning och lite om kommunindelningsutredningar i allmänhet ÅLANDS LAGTING 13.6.2017 KOMMUNINDELNINGSUTREDARE SIV SANDBERG SIV.SANDBERG@ABO.FI

Läs mer

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet Kriterier för pilotförsöken med valfrihet 1) Kriterier för deltagande i pilotförsöket med social- och hälsocentraler I projektplanen för den som ansöker om pilotförsök ges det en beskrivning av hur kriterierna

Läs mer

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 303/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det till museilagen fogas en

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 4 och i lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att närståendevårdares rätt till

Läs mer

RP 114/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändningsoch bygglagen

RP 114/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändningsoch bygglagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändningsoch bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings- och bygglagen

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ETT VÄLMÅENDE FINLAND OCKSÅ I MORGON. Kommun- och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården

ETT VÄLMÅENDE FINLAND OCKSÅ I MORGON. Kommun- och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården ETT VÄLMÅENDE FINLAND OCKSÅ I MORGON Kommun- och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården Alla skall ha rätt till ett hälsosamt och tryggt liv Utgångspunkten för kommun- och servicestrukturreformen

Läs mer

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers förslag till en organisations- och finansieringsmodell för social- och hälsovården

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers förslag till en organisations- och finansieringsmodell för social- och hälsovården Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers förslag till en organisations- och finansieringsmodell för social- och hälsovården Varför räcker inte Paras-projektet? samarbetet mellan socialvården,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 3456/00.04.01/2012 Stadsstyrelsen 154 6.5.2013 76 Utlåtande om metropolområdets förutredning Beredning och upplysningar: Mari Immonen, tfn 09 816 22252 Markku Takala,

Läs mer

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla Social- och hälsovårdsministeriet Strategi för social- och hälsovårdspolitiken Socialt hållbart Finland 2020: behandlar alla samhällsmedlemmar jämlikt, stärker

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Polisinrättningar med svenska som majoritetsspråk

Polisinrättningar med svenska som majoritetsspråk 1 Polisinrättningar med svenska som majoritetsspråk Allmänt En arbetsgrupp (PORA) vid inrikesministeriets har som bekant framlagt ett preliminärt förslag till en ny indelning av landets polisdistrikt (

Läs mer

STF 25. Stadsfullmäktige Utlåtande om utkastet till kommunstrukturlag 454/114/2007

STF 25. Stadsfullmäktige Utlåtande om utkastet till kommunstrukturlag 454/114/2007 Stadsfullmäktige 25 04.03.2013 Utlåtande om utkastet till kommunstrukturlag 454/114/2007 STF 25 Målet för den i regeringsprogrammet angivna kommunrefor men är en livskraftig kommun struktur i starka primärkommuner.

Läs mer

Kan en frivillig kommunindelningsreform lyckas? Erfarenheter från Finland

Kan en frivillig kommunindelningsreform lyckas? Erfarenheter från Finland Kan en frivillig kommunindelningsreform lyckas? Erfarenheter från Finland 2005-2013 Oslo 11.12.2013 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi siv.sandberg@abo.fi 12.12.2013 1 Kommunindelningsreformer

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 3. 2 Grundlagen 4. 3 Språklagen 5. 4 Sektorlagstiftning 7. 5 Bildande av samarbetsområden 8. 6 Ändringar i kommunindelningen 9

Innehåll. 1 Inledning 3. 2 Grundlagen 4. 3 Språklagen 5. 4 Sektorlagstiftning 7. 5 Bildande av samarbetsområden 8. 6 Ändringar i kommunindelningen 9 Kommun- och servicestrukturreformen och nationalspråken Innehåll 1 Inledning 3 2 Grundlagen 4 3 Språklagen 5 4 Sektorlagstiftning 7 5 Bildande av samarbetsområden 8 6 Ändringar i kommunindelningen 9 7

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER PROMEMORIA 1 (8) PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER Beredningen av kommun- och servicestrukturreformen är i full gång, men vad reformen kommer att få för

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Begäran om utlåtande SHM

Begäran om utlåtande SHM 1(11) Begäran om utlåtande SHM Anvisningar: I den elektroniska enkäten kan man röra sig fram och tillbaka genom att trycka på Föregående- och Nästa-knapparna. Det är möjligt att gå framåt i enkäten utan

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer)

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer) Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv (om mervärdesskattesats på elektroniska publikationer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Utlåtande. Med anledning av förslag till lag om en gemensam räddningsmyndighet (ÅLR2016/8784) Ålands Landskapsregering PB Mariehamn

Utlåtande. Med anledning av förslag till lag om en gemensam räddningsmyndighet (ÅLR2016/8784) Ålands Landskapsregering PB Mariehamn Utlåtande Med anledning av förslag till lag om en gemensam räddningsmyndighet (ÅLR2016/8784) Ålands Landskapsregering PB 1060 22 111 Mariehamn Hänvisning: ÅLR2016/8784 s yttrande Remissen har 22.11.2016

Läs mer

Offentliga sektorn står inför reformer

Offentliga sektorn står inför reformer Offentliga sektorn står inför reformer Valkretsstämma i Helsingfors 5.9.2017 Arto Sulonen direktör för juridiska ärenden Finlands Kommunförbund De viktigaste reformprojekten inom offentliga sektorn Vård-

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Till förvaltningsutskottet

Till förvaltningsutskottet GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om en kommun- och servicestrukturreform samt om ändring av kommunindelningslagen och av lagen om överlåtelseskatt

Läs mer

Innehåll. Utgångspunkterna. Inledning 15 Den demografiska utvecklingen 17 Det tudelade Sverige 19 Europeisk utblick 21. Vägvalen

Innehåll. Utgångspunkterna. Inledning 15 Den demografiska utvecklingen 17 Det tudelade Sverige 19 Europeisk utblick 21. Vägvalen Innehåll Förord 11 Utgångspunkterna Kommunernas roll i samhället 13 Framtidens utmaningar 15 Inledning 15 Den demografiska utvecklingen 17 Det tudelade Sverige 19 Europeisk utblick 21 Vägvalen Välfärdens

Läs mer

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar 27.6.2014 TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Ärende Bakgrund Allmänt Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar FDUV, eller Förbundet De Utvecklingsstördas

Läs mer

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård RP 177/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om specialiserad

Läs mer

RP 140/2015 rd. Överenskommelsen har ändrats så att den gäller till utgången av 2018.

RP 140/2015 rd. Överenskommelsen har ändrats så att den gäller till utgången av 2018. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen . Till: Social-och hälsovårdsministeriet Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen Ålands handikappförbund r.f. är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 7 17.2.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Omedelbart............................ Ärende/Dnr/Exp.

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 111/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om planering av och statsandel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kostnadsfördelningen

Läs mer

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program Överdirektör Riitta Kaivosoja 10.2.2016 Varför ett museipolitiskt program? Vi behöver en gemensam vision om museiverksamheten

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen

Läs mer

Yttrande över remiss om regional indelning - tre nya län. SOU 2016:48 Fi 2016/02568/K

Yttrande över remiss om regional indelning - tre nya län. SOU 2016:48 Fi 2016/02568/K Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2016-10-03 KS 0339/16 Finansdepartementet Yttrande över remiss om regional indelning - tre nya län. SOU 2016:48 Fi 2016/02568/K Allmänt Ljusdals

Läs mer

Regionreformer pågår - eller?

Regionreformer pågår - eller? Sundsvall, 30 maj 2007 Regionreformer pågår - eller? Hallgeir Aalbu, EuroFutures Innehåll Det nordiska timglaset Processer pågår samtidigt men varför just nu? Varför något borde göras argumenten Mer om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 106/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Propositionen

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

före pensioneringen pågått minst fyra år (ändrades 1990 (FördrS 37/1990), enligt den ursprungliga överenskommelsen krävdes tio år).

före pensioneringen pågått minst fyra år (ändrades 1990 (FördrS 37/1990), enligt den ursprungliga överenskommelsen krävdes tio år). 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQWLOO5LNVGDJHQPHGI UVODJRP JRGNlQQDQGH DY GHQ QRUGLVND YHUHQVNRPPHOVHQ RP VDPRUGQLQJ DY SHQVLRQVUlWW HQOLJW VWDWOLJD SHQVLRQVRUG QLQJDURFKWLOOODJRPLNUDIWWUlGDQGHDYGHEHVWlPPHOVHUL YHUHQVNRPPHOVHQVRPK

Läs mer