Landskapsbesök i Mellersta Österbotten Aktuella kommunärenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landskapsbesök i Mellersta Österbotten 25.4.2012 Aktuella kommunärenden"

Transkript

1 Landskapsbesök i Mellersta Österbotten Aktuella kommunärenden Kristina Wikberg, direktör Finlands Kommunförbund

2 Finlands Kommunförbund Kommunförbundet är en tvåspråkig intresseorganisation för kommunerna och städerna i Finland. Förbundet tillhandahåller sakkunskap och utvecklar den kommunala servicen. Också landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten och de övriga samkommunerna omfattas av verksamheten. Kommunala arbetsgivarfrågor sköts av KT Kommunarbetsgivarna som hör till Kommunförbundet. 2

3 Styrelsen 15 ledamöter och 15 ersättare Delegationen för undervisning och kultur Delegationen för social- och hälsovård Presidiekonferensen för landskapsförbunden Delegationen för små kommuner Svenska delegationen Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation Pekka Nousiainen Fullmäktigeordförande Rakel Hiltunen Styrelseordförande 3

4 Enheterna vid Finlands Kommunförbund Kommunalekonomi Juridik Regioner, näringar och internationella frågor Verkställande direktör Vice verkställande direktörer Undervisning och kultur Kommunutveckling och forskning Administrativa tjänster Information Informationssamhället Social- och hälsovård Svenska sekretariatet Samhälle, teknik och miljö KT Kommunarbetsgivarna 4

5 Kommunförbundets ledning Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör Tuula Haatainen, vice verkställande direktör Kristina Wikberg, direktör för den svenska verksamheten Kristina Wikberg

6 Kommunförbundets prioriterade områden Kommunal demokrati och kommunal ledning 2. Den kommunala servicen och servicestrukturen 3. Kommunalekonomi 4. Livskraftiga kommuner och regioner 5. Personaltillgång och kompetens 6. Klimatförändringen 7. Kommunerna och marknaden 6

7 Omvärlden förändras

8 De nordiska länderna Norge» 430 kommuner» fullmäktigeledamöter Sverige» 290 kommuner» fullmäktigeledamöter Danmark» 98 kommuner» fullmäktigeledamöter Finland» 336 kommuner» fullmäktigeledamöter 8

9 Kommande utmaningar Balans mellan kommunernas uppgifter och inkomster Basserviceprogrammet och basservicebudgeten Översyn av finansierings- och statsandelssystemet Tryggade skatteinkomster Fungerande kommun- och servicestrukturer Fungerande kommunstruktur Effektiv servicestruktur» produktivitet, effekter, tillgång» produktions- och finansieringsformer» servicestrategier, informationsteknik» konkurrensutsättning Fungerande demokrati, ledning och medborgarnas möjligheter att påverka Globaliseringens utmaningar 9

10 Grunder för kommunreformen Som grund för kommunreformen anges följande framtida utmaningar: Försörjningskvoten är en svår ekvation Produktiviteten bör förbättras Hållbarhetsgapet bör täckas Kraftiga demografiska skillnader i regionerna Faktorer som hindrar utvecklingen i stadsregionerna bör avlägsnas Ansvaret för tillhandahållandet av social- och hälsovårdstjänsterna bör klarläggas Kostnadsvariationerna bör elimineras 10

11 Strukturgruppens förslag till kommunindelning 2015 Jämförelse med kommunindelningen 2012 Strukturgruppens förslag fram till år 2015: 66 kommuner på fastlandet Läget år 2012: 320 kommuner på fastlandet Obs! Arbetsgruppen föreslog flera utredningsinriktningar för en del kommuner. I denna karta anges bara en. 11

12 Utgångspunkterna i regeringsprogrammet Enligt regeringsprogrammet genomförs en omfattande kommunreform i Finland som syftar till en livskraftig kommunstruktur baserad på starka primärkommuner. Enligt programmet består en stark primärkommun av ett naturligt pendlingsområde och är tillräckligt stor för att självständigt kunna sörja för basservicen, med undantag för krävande specialiserad sjukvård och krävande socialvårdstjänster. Som kriterier för en stark primärkommun nämns också näringspolitiken, utvecklingsarbetet och åtgärder för att utveckla samhällsstrukturen. 12

13 Finlands Kommunförbunds syn på kommunreformen i regeringsprogrammet Enligt Kommunförbundet är regeringsprogrammets riktlinje om starka primärkommuner välkommen.» Kommunen kan tillhandahålla välfärdstjänsterna och skapa förutsättningar för större livskraft och levande demokrati. Enligt Kommunförbundet kan det ändå inte överallt i Finland finnas starka primärkommuner som utgår från en enda modell.» Vid sidan av kriterierna för pendling och ekonomi måste kriterier för verksamheten och demokratin beaktas.» När kriterierna definieras är det viktigt att regionala skillnader beaktas. Om det inte går att bilda en stark primärkommun, kunde kommunerna bilda en distriktskommun.» Distriktskommunerna skulle vara mångsektoriella samarbetsorgan för kommunerna och sköta flera uppgifter med samma organisation utifrån ett tillräckligt befolkningsunderlag också över landskapsgränserna.» Avviker från modellen i regeringsprogrammet enligt vilken tjänsterna undantagsvis kan koncentreras till tillräckligt stora helheter som får stöd av servicestrukturen i de starka primärkommunerna enligt principen om ansvarskommun, det vill säga värdkommunsmodellen. 13

14 Kommunförbundets centrala teman i reformen 1) Kommunerna ska ha reella möjligheter att hitta lösningar som lämpar sig bäst för regionen 2) De regionala skillnaderna bör synas i lösningarna 3) Alternativen för landsbygdsområdena kräver ytterligare utredningar 4) Kommunstrukturen bör skapas på medborgarnas villkor, inte på social- och hälsovårdens 5) Kommunförbundet främjar och uppmuntrar ett utvecklingsarbete som gäller inflytande i närmiljön 6) Kommunerna ska inte ges flera uppgifter nödvändigt med en bedömning av de nuvarande 7) Nya verksamhetsformer kräver försök och öppenhet 8) Reformen bör vara en tydlig fortsättning på strukturreformen 9) Kommunerna bör ges en stark roll i processen. 14

15 Statens åtgärder våren 2012 Finansministeriets arbetsgrupp för kommunalförvaltningens struktur överlämnade sin utredning till förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen.» Enligt utredningen minskas antalet kommuner kraftigt. I dag finns det 336 kommuner. Kommunstorleken växer alltså en hel del. Enligt planerna kommer största delen av kommunerna att ha invånare. Samtidigt har utredningen sänts på remiss till kommunerna. Regeringens stakar våren hösten 2012 ut riktlinjer för den fortsatta kommunreformen och innehållet i strukturlagen (kriterierna för starka primärkommuner, hur reformen ska genomföras). Utredningen om servicestrukturen inom social-, hälso- och sjukvården färdigställs i en mellanrapport i maj och en slutrapport

16 Social- och hälsovården SHM har tillsatt en arbetsgrupp för att:» bereda ett förslag till servicestruktur inom socialoch hälsovården» bereda en lag om organisering, finansiering, utveckling och tillsyn» minst tre modeller » slutrapporten ges » Från Kommunförbundet deltar: Tuula Haatainen, Kristina Wikberg och Tarja Myllärinen. 16

17 Kommunförbundets riktlinjer

18 Kommunförbundets styrelses enhälliga riktlinjer Målet är en stark primärkommun, tre varianter: 1. huvudstadsregionen/metropolområdet, 2. stadsregioner i utveckling och 3. övriga områden, primärkommuner som omfattar rentav hela landskap» Starka primärkommuner är tillräckligt starka för att tillhandahålla största delen av kommunernas tjänster.» Kommundelsförvaltningen och närservicen utvecklas och tryggas. Kommunen har, om den så önskar, till och med möjlighet att välja kommundelsfullmäktige genom direkta val.» På de områden där man inte kan åstadkomma en stark primärkommun bildas en distriktskommun, som främst motsvarar en samkommun med flera verksamhetsområden.» En parlamentarisk kommunallagskommitté ska tillsättas så snart som möjligt. Kommitténs mest brådskande uppgift är att fastställa riktlinjer för den kommunmodell som eftersträvas. 18

19 Samtliga kommuners inofficiella inställning till de utredningsområden som FM föreslagit (alternativ 1) Antal kommuner Antal invånare som företräder kommunerna % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Positiv inställning Tar inte ställning/inget tydligt ställningstagande Beredskap att utreda ett område som avviker från FM:s förslag Negativ inställning 19

20 Strukturgruppens framställningar Kommunförbundets allmänna kommentarer Arbetsgruppens kriterier är relevanta. Behovet av att förnya strukturerna bör i vilket fall som helst utvärderas utgående från dylika kriterier. Såsom arbetsgruppen konstaterar är kriterierna endast arbetsredskap strukturreformerna ska avgöras utifrån en helhetsbedömning som beaktar de lokala förhållandena. I kriterierna betonas kommunens roll som tillhandahållare av service. Förutsättningarna för utveckling av den lokala ekonomin (kommunernas livskraft) och frågor kring demokratin, kommunerna och samkommunerna ska utgöra en väsentlig del av det fortsatta arbetet och de kommande kommunindelningsutredningarna. Enligt Kommunförbundet bör en andra utlåtanderunda om beredningen i sin helhet göras i kommunerna på hösten:» förutsättningarna för social- och hälsovården och kraven på utbildningsanordnarna samt alternativ för tillhandahållandet» kriterierna för en stark primärkommun» tidsplan och verktyg för reformen (hur reformen ska genomföras)» tillsättande av en kommunindelningsutredare. 20

21 Kommunförbundets kommentarer Reformerna av de olika sektorernas strukturer bör i enlighet med regeringsprogrammet genomföras i samband med kommunreformen i fråga om både tidsplan och innehåll. Strukturerna inom social- och hälsovården och den grundläggande yrkesutbildningen bör utvecklas i samband med kommunreformen och inte beredas separat. På samma sätt bör finansieringen ses över i samband med revideringen av lagstiftningen om statsandelar. 21

22 Kommunförbundets sammanfattning: Nödvändigt att kommunerna och kommunförvaltningen förnyas 22

23 Styrmetoder Kommunerna fattar själva beslut om sammanslagning Förutsättningarna för att använda kommunindelningsutredningar ska i september bedömas utgående från kommunernas utlåtanden om projektet och utredarna Frivilliga sammanslagningar bör fortsättningsvis uppmuntras (statsandelskompensation osv.). 23

24 Processen vid en särskild kommunindelningsutredning Kommunindelningslagen (1698/2009) Ministeriets initiativ Kommunens framställning Kommuninvånarnas (20 %) förslag 15 Särskild kommunindelningsutredning "Alla med" Kommunindelningsutredare 8 Sammanslagningsavtal "Ritningar över den nya kommunen" Principer för organisering av förvaltningen Bland annat: Principer för samordning av servicesystemet Allmänna principer för ekonomin Kommuninvånarna hörs Strukturlagen 24 Fullmäktiges beslut 24

25 Lagstiftning för kommunreformen

26 Lagstiftning för kommunreformen Strukturlagen Styr förloppet och genomförandet av reformen Kriterier för en stark kommun Metoder Tidsplanen och processen Kommunindelningslagen Lagen om tillhandahållande av social- och hälsovård Starka kommuner och social- och hälsovårdsområden Finansiering och ansvar för tillhandahållandet av service Utveckling och tillsyn Kommunallagen Kommunernas ekonomistyrning Ledning Förtroendevalda Inflytande i närmiljön Kommunerna och marknaden Kommunens uppgifter och finansieringen av dem, bl.a. Uppgiftsfördelningen mellan kommunerna och staten Skattetinkomstfinansieringen/statsandelarna Bedömningen av kostnader och effekter utvecklas 26

27 Revideringen av kommunallagen En parlamentarisk kommitté ska tillsättas för beredningen av kommunallagen Revideringen av kommunallagen sker i olika faser Ändringar som behövs från början av år 2015 ska genomföras som partiella revideringar av kommunallagen Totalrevideringen av kommunallagen ska vara klar när fullmäktige inleder sitt arbete

28 Arbetsgrupp för beredning av lag om kommunstrukturen Mål: Bereda genomförandet av kommunreformen enligt regeringens riktlinjer som preciseras efter de regionala seminarierna och diskussionsmötena. Lagen om kommunstrukturen i kraft i början av Mandatperiod

29 Kommunalvalet 2012

30 Kommunförbundets kampanj Förhandsröstning (utomlands ) Valet hålls Omkring fullmäktigeledamöter väljs Samlingsbroschyr 28.5 till kommunerna (omfattar allt tillgängligt material för kommunerna)» Materialet kan laddas ner på kommunval.fi >: i maj september Material som stöder kandidatens valarbete: som lanseras den 28 april Webbplatsen Virtuella kommunen i undervisningssyfte i april maj Guider för de nya förtroendevalda (6 st.) och utbildning. 30

31 Intressanta forskningsrön

32 Förtroendevaldas tidsanvändning, timmar/vecka , ,85 9,03 8,94 8,07 Styrelsen 6 4 5,83 5,92 5,72 3,16 3,3 2,75 5,12 Fullmäktige Nämnderna Siv Sandbergs undersökning Paras-uudistus kuntapäättäjän silmin. Undersökning nr 20 inom programmet för utvärdering av strukturreformen (ARTTU). Acta nr 235 har publicerats på adressen kommunerna.net/bokhandel. Resumé på svenska. 32

33 De förtroendevaldas tidsanvändning 2010 enligt kommunstorlek, timmar/vecka Enkät till förtroendevalda ARTTU/VILU ,96 6,17 3, ,13 5,76 < ,31 6,59 3, ,67 7,84 16,45 9,63 5,35 5, < Styrelsen Fullmäktige Nämnderna Siv Sandberg Åbo Akademi

34 Invånarinitiativen år , st. Invånarinitiativen i snitt i kommunerna ,8 7,2 7,3 8,6 8,4 8,6 8, * 2011* *förhandsuppgifter Invånarinitiativ som en kanal för deltagande. Uppgifter om antalet initiativ Kommunförbundets utredning, mars MPS & SLP 3/

35 Tilläggsinformation

36 Produktkategorier, avtal läs mer på Produktkategorier: ICT, Energi, Andra varor och tjänster Antalet ramavtal: 37, antalet upphandlingsavtal: 81 Avtalens värde ca 110 M år 2011 = kundernas inköpsvolym Beräknas öka till ca 140 milj. euro under 2012 Ett 20-tal produktområden i olika beredningsstadier i bolaget Systematisk feedback av kunderna, på skalan 1 5 ca 4 Satsningar på avtalshantering efter bästa förmåga

37 Antalet förbindelser till olika ramavtal: 1 300

38 Uppnådda kundfördelar prisbesparingar i medeltal dryg 10 % IT-utrustning % produktkatalog 40 % bränslen, leverans till kundens tank 2 10 % teleoperatörstjänster 40 % kontorstillbehör 50 % processbesparingar kunderna kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet juridisk och kommersiell säkerhet effektiv avtalshantering och leverantörssamarbete sköts av KLKH deltagande i kundgrupper, nätverksbildning utvecklingspotential

39 Kommunarbetsgivarnas konkurrensfördel: Välutvecklad och proffsig rekryteringsprocess Alla kommunorganisationer har nu lika möjlighet till ett rekryteringsredskap av toppklass. Den specialiserade tjänsten för kommunsektorn produceras av KL-Kuntarekry Oy.

40 För alla rekryteringsproffs Effektivt, skräddarsytt system för kommunsektorn Basrekrytering och hantering av vikariat samt utveckling av rekryteringen Webbplatsen Kuntarekry.fi också på svenska Publicering av arbetsplatsannonser och för utveckling av arbetsgivarimagen Konkurrenskraftigt pris, webbaserat system och betalning enligt användarkoderna Som Kommunförbundets tjänst en riskfri anskaffning, ingen konkurrensutsättning behövs Ta kontakt: Maria Wendell, , Kundchef, KL-Kuntarekry Oy Kuntarekry.fi

41 Kommunmarknaden mer än en mässa På Kommunmarknaden samlas kommunsektorns och den offentliga förvaltningens beslutsfattare, företag som producerar tjänster för kommunerna och tredje sektorns aktörer. Kommunsektorns storevenemang som arrangeras i Kommunernas hus varje år i september erbjuder besökarna cirka tvåhundra avgiftsfria seminarier och informationsinslag. 41

42 Kommunförbundet stöder kommunerna» Intressebevakning» Rådgivningstjänster» Nätverksstöd» Utbildning och konsulthjälp» Undersökningar och handböcker» Elektroniska nyhetsbrev» Tack för visat intresse! Material: 42

Vd:s översikt. datatekniken.

Vd:s översikt. datatekniken. Finlands Kommunförbund Årsberättelsen 2011 Innehåll Vd:s översikt 3 Kommunförbundets strategi 4 Kommunförbundets verksamhet inom de priorite rade områdena 2011 5 Kommunförbundets organisation och tjänster

Läs mer

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang 51 Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Av jur.lic., Kari Prättälä Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang

Läs mer

En livskraftig kommunoch

En livskraftig kommunoch En livskraftig kommunoch servicestruktur Utredning av strukturgruppen för kommunförvaltningen DEL I Utredningsdel 5b/2012 Kommunerna Del I Utredningsdel En livskraftig kommun- och servicestruktur Utredning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 1.1 De mellannyländska kommunernas befolkning och åldersstruktur... 5 1.2 Ekonomins nuläge

Läs mer

Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna

Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015 Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna 2 INNEHÅLL 1 Medborgaren som konsument i ett föränderligt samhälle... 3 2 Utgångspunkterna för

Läs mer

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 ANM Publikationer Avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor 2 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 I regeringsprogrammet för statsminister Matti

Läs mer

Studie av egovernment i tre nordiska länder

Studie av egovernment i tre nordiska länder Lars Sjöström 2012-02-16 1(40) Studie av egovernment i tre nordiska länder VIRGOkonsult Tel +46 (0)70 575 96 36 Pg 47 47 22-6 Bg 303-2604 Stråkvägen 50 lars.sjostrom@virgokonsult.se Org.nr 916599-5755

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

Bättre service - effektivare förvaltning

Bättre service - effektivare förvaltning Bättre service - effektivare förvaltning Utredning till förvaltningsutskottet om läget inom personalpolitiken, åtgärderna, resultaten och utvecklingsbehoven inom central-, regional- och lokalförvaltningen

Läs mer

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland MELLANRAPPORT Styrgruppens möte 19.12.2013, bilaga 2 Uppdaterad 12.1.2014 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1 EKONOMINS OCH SERVICENÄTETS

Läs mer

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet 1/2004 februari Kommunalekonomi Statsandelsreformen Basserviceprogrammet Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Kommunsektionens sammansättning Tröskelvärden

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

Vardagspolitikens strukturer i Norden. Ny kommun 2017 Fikt

Vardagspolitikens strukturer i Norden. Ny kommun 2017 Fikt Vardagspolitikens strukturer i Norden Ny kommun 2017 Fikt F INL ANDS KOMMU N T I D N I N G 3 2012 02 Norden Vardagspolitikens strukturer i Norden Texterna i den här bilagan till Finlands kommuntidning

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING SAMMANSLAGNINGSUTREDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN OCH PARGAS STAD MELLANRAPPORT STYRGRUPPEN 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviusgatan 29,

Läs mer

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 Borgås stadsstrategi 2013-2017 Utkast 2.10.2013 Innehåll 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 2 Verksamhetsomgivningen förändras kraftigt... 4 Den ekonomiska situationen förblir svår... 4 Staden utvecklas

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Hur vet staten vad kommunerna gör?

Hur vet staten vad kommunerna gör? 2005:20 Hur vet staten vad kommunerna gör? En studie av den statliga uppföljningen av kommunal verksamhet i Danmark, England, Finland och Norge MISSIV DATUM DIARIENR 2005-10-25 2004/468-5 ERT DATUM 2004-10-01

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om en kommun- och servicestrukturreform Given i Helsingfors den 9 februari 2007 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte Syftet med denna

Läs mer

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag. statens revisionsverks berättelser till riksdagen.

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag. statens revisionsverks berättelser till riksdagen. Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 18/2014 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till

Läs mer

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Mottagare Lovisa stad Dokumenttyp Utredning Datum 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Datum 28 september 2011 Kompilatorer

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer