Innehåll. Förord Opinionsbildning Förhandlingsverksamhet Medlemsservice Förbundsövergripande Personal...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal..."

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet Medlemsservice Förbundsövergripande Personal Förvaltningsberättelse Resultaträkning, koncern Balansräkning, koncern Balansräkning/ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, koncern Kassaflödesanalys, koncern Resultaträkning, moderförbund Balansräkning, moderförbund...38 Balansräkning/ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, moderförbund Kassaflödesanalys, moderförbund Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Underskrifter Revisionsberättelse Bilaga 1, Specifikation värdepapper Bilaga 2, Förvaltade stiftelser och fonder Bilaga 3, Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa Bilaga 4, Förbundsstyrelsen, Sveriges Ingenjörer... 58

3 Medlemsutveckling Rosa avser tidigare Ingenjörsförbundet Mkr i 2012 års priser 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Eget kapital inkl övervärde efter skatt ,0 Förvaltade stiftelsers och fonders förmögenhet, Mkr i 2012 års priser 80,0 60,0 40,0 20,0 0,

4 2 Förord Upp och ner på arbetsmarknaden Ulf Bengtsson Förbundsordförande 2012 blev ett oroligt år på många arbetsplatser, men året bjöd även på positiva inslag som till exempel en ny forskningspolitisk proposition och en nationell innovationsstrategi. Medialt och opinionsmässigt var 2012 ett framgångsrikt år för Sveriges Ingenjörer. Detta mycket tack vare förbundets, centralt och lokalt, engagemang vid varslen på AstraZeneca och Sony Mobile, liksom ett aktivt deltagande i samhällsdebatten inför presentationerna av regeringens forskningsproposition och innovationsstrategi. Forskning är som sättpotatis. Man sår den, ger den sol, näring och vatten och långt senare kan man förhoppningsvis bärga skörden. Det är genom att ständigt och nyfiket söka svaren på stora utmaningar som nya produkter, system eller metoder ser dagens ljus. Sveriges Ingenjörer blev i många avseenden väldigt nöjda med innehållet i forskningspropositionen och innovationsstrategin. Inte minst gläds förbundet över permanentningen av forskningsanslagen på en hög nivå. Genom att höja den del av högskolornas och universitetens anslag som konkurrensutsätts från 10 till 20 procent, är det också tydligt att regeringen avser att det kvalitetsindikatorssystem som man etablerade 2008 ska tilldelas större betydelse. Förbundet skulle emellertid ha velat se starkare anslag som villkorar samverkan mellan akademi och näringsliv, samt utökade anslag till forskningsinstitut. Trots en ökad mängd varsel jämfört med 2011 fick endast 0,9 procent av Sveriges Ingenjörers medlemmar arbetslöshetsersättning. Det är en ökning med 0,1 procent jämfört med förra året. Under första halvåret upplevde främst medlemmarna i industrisektorn att det ekonomiska klimatet blev tuffare. Fram till dess gick det bra inom tjänstesektorn, men vid halvårsskiftet vände det även där, enligt Sveriges Ingenjörers konjunkturrapport. Forskning är som sättpotatis. Man sår den, ger den sol, näring och vatten och långt senare kan man förhoppningsvis bärga skörden.

5 Förord 3 Medlemstillväxten fortsätter stadigt uppåt och förbundet har nu medlemmar. Under året har särskilda satsningar gjorts bland annat för chefsmedlemmar. Att de befintliga medlemmarna är nöjda är alltid viktigt och därför utvecklar förbundet ständigt sin rådgivning, service och kontakt med medlemmarna. Under våren genomfördes en omorganisation av förbundskansliet. De viktigaste förändringarna var att skapa en avdelning för medlem och marknad, samt att samla stödet till lokala förtroendevalda i en enhet inom förhandlingsavdelningen. Ungdomars teknikintresse fortsätter ligga förbundet varmt om hjärtat. I linje med detta arrangerade förbundet för femte året i rad Teknikdagarna i Stockholm. Drygt barn i förskoleåldern och upp till gymnasieålder fick möjlighet att delta i lekfulla kemilaborationer i samarbete med Kemiföretagen, på teknikkollo och förbättra sina mattekunskaper i Mattecentrums räknestuga. Ulf Bengtsson Förbundsordförande Richard Malmborg Förbundsdirektör Distriktsverksamheten fortsätter att utvecklas. Det lokala opinionsbildande arbetet har också blivit starkare med ökad synlighet i media som följd. Richard Malmborg Förbundsdirektör

6 4 Opinionsbildning Opinionsbildning Sveriges Ingenjörer har som uppgift att verka för ökad förståelse för teknikens, utbildningens, forskningens och ingenjörernas stora betydelse för hela samhällets tillväxt och utveckling. Förbundets utgångspunkt i detta arbete är att ingenjörer är bärare av en för samhället livsviktig tradition av kunskapssökande och att stora delar av samhällets välstånd och utveckling bygger på ingenjörers arbete. Sveriges Ingenjörer har som uppgift att verka för ökad förståelse för teknikens, utbildningens, forskningens och ingenjörernas stora betydelse för hela samhällets tillväxt och utveckling. Kansliets omorganisering under 2012 har underlättat ett systematiskt och ökat samarbete mellan kommunikationsenheten och enheten för utveckling, utredning och opinion. De båda enheterna utgör nu den samhällspolitiska avdelningen (SPA). Avdelningens uppdrag är bland annat att öka och stärka Sveriges Ingenjörers synlighet och handlingskraft i samhällsfrågor som rör förbundet och medlemmarnas intressen. Kommunikationsenheten Enheten ansvarar för att i samarbete med framför allt samhällspolitiske direktören och förhandlingscheferna arbeta fram övergripande kommunikationsstrategier för förbundets verksamhet, med utgångspunkt i fastställda prioriteringar, mål och verksamhetsplaner. Under 2012 har planer för strategisk kommunikation upprättats för följande, av kansliet beslutade, prioritetsområden: chef, forskning och innovation, högskoleområdet och förtroendevalda/lokal organisering. Under hösten genomfördes en större förändring i och med att förbundet bytte webbplattform. Den nya, mer användarvänliga plattformen möjliggör för distrikten att själva kunna uppdatera information på sina sidor och på kansliet har fler medarbetare involverats i författandet. Vid ändringen gjordes även en genomgripande förnyelse av hemsidans utseende och dess användarvänlighet. Under 2012 förstärktes förbundets synlighet i media jämfört med tidigare år. Detta har dels berott på Sveriges Ingenjörers beredskap med tidiga och välunderbyggda pressmeddelanden som genererat citeringar i dagspressen, men också opinionsbildande debattartiklar inför forskningspropositionen. Slutligen var förbundet mycket engagerat i samband med nedläggningen av AstraZenecas forskningsanläggning i Södertälje. Inför nylanseringen av hemsidan togs ett ambitiöst grepp om förbundsbloggen. Dussinet medarbetare med skilda ämnesfokus har tagit sig an bloggen med stort intresse och levererat ett stort antal intressanta inlägg. Målsättningen är att även fortsättningsvis publicera nytt material två gånger i veckan.

7 Opinionsbildning 5 Enheten driver och ger kommunikativt stöd till projekt och löpande ordinarie verksamhet inom förbundet avseende såväl intern som extern kommunikation. För denna typ av projekt och verksamheter upprättas, efter behov, aktivitetsplaner för kommunikationsinsatserna. Enheten bidrar också med coachning/rådgivning till kansliets chefer och medarbetare inom kommunikation. Därutöver bedrivs löpande arbete med till exempel webbplats, intranät, sociala medier, nyhetsbrev, annonser, trycksaker, medie- omvärldsbevakning samt olika typer av utbyte med förbundets intressenter. en välfungerande omvärldsbevakning. Detta underlättar även proaktivitet i det egna kommunikationsarbetet. Under 2012 har därför en omvärldsbevakningsportal implementerats. Utsedda kanslimedarbetare har sedan systematiserat, värderat och analyserat omvärldshändelser samt lämnat återkommande rapporter till förbundsledningen. Ambitionen har varit, och är, att uppdatera de svenska utbildningarna i FEANI-index, så att listan är relevant när förbundets medlemmar ansöker titeln som Europaingenjör. För att få en tydlig bild av pågående debatt och informationsutbyte i olika, för förbundet intressanta, frågor är det angeläget att ha

8 6 Opinionsbildning Enheten för utredning, utveckling och opinion Utbildning Under 2010 arbetade Högskoleverket (HSV) fram ett nytt kvalitetsutvärderingssystem där förbundet ingick i en arbetsgrupp för arbetslivsrepresentanter. Den första utvärderingsomgången gjordes under 2011/2012. Utvärderingen av ingenjörsutbildningarna påbörjades hösten Förbundet deltog som arbetslivsrepresentant i ett inledande möte med HSV och lämnade där synpunkter på urvalet av examensmål för utvärderingen. Redovisningen av utvärderingarna väntas komma under andra halvåret Den europeiska kvalitetsorganisationen ENQA (där HSV är medlem) underkände under hösten det nya systemet. Förbundet får därför anledning att fortsätta att engagera sig i frågan. Utbildningsområdet sträcker sig till ett europeiskt samarbete genom förbundets deltagande i FEANI. Sedan 2011 deltar Sveriges Ingenjörer aktivt i FEANIs olika politiska organ. Ambitionen är att uppdatera de svenska utbildningarna i FEANI-index, så att listan är relevant när förbundets medlemmar ansöker En analys av samverkans betydelse för tillväxt och innovation påbörjades för att påverka opinionen. titeln som Europaingenjör (Eur Ing title). I likhet med tidigare år har förbundet även bidragit med material om utbildning och arbetsmarknad för högskole- och civilingenjörer till Sacos produkter Välja yrke och Framtidsutsikter. Arbetsmarknad Rapporteringen om arbetslöshet har i 2012 publicerats i förbundets halvårsvisa Konjunkturrapport istället för som tidigare i separata tertialvisa rapporter. Ytterligare nedslag har på förekommen anledning även gjorts på Ingenjörsbloggen. Inläggen knyter som regel an till extern information om arbetsmarknaden för i synnerhet ingenjörer, där aktuella uppgifter för förbundets medlemmar kan vara belysande. I och med att rutinerna för statistikrapporteringen förändrades under 2011 har förbundet idag tillgång till (avidentifierade) uppgifter över såväl medlemmar med ersättning från a-kassan som medlemmar i arbetsmarknadsprogram eller i anställningar med stöd. Andelen i program ökade åren efter finanskrisen (2008) från en halv till nära en procent. Dessa uppgifter har således blivit allt viktigare för att få en heltäckande bild av osäkerheterna på arbetsmarknaden. Det bör noteras att andelen medlemmar i program/ anställningsstöd inte enbart omfattar personer i program med aktivitetsstöd. Den för förbundet sammanlagda andelen i augusti 1,7 procent är därför inte direkt jämförbar med Arbetsförmedlingens uppgift över öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Denna var samma månad 8,4 procent, men mätt på samma sätt som i förbundets rapportering, skulle jämförelsetalet vara cirka 11 procent. Vid en jämförelse istället med Arbetsförmedlingens 8,4 procent, skulle totalandelen omvänt vara 1,2 procent för Sveriges Ingenjörer (varav 0,5 procent är sökande i program med aktivitetsstöd liksom före 2008).

9 Opinionsbildning 7 Teknikkollo arrangerades på Sergelstorg i Stockholm under Teknikdagarna. Nystartjobb dominerar stort bland anställningar med stöd. Motivet för att inkludera denna grupp utgår ifrån uppfattningen att en tillräckligt stark arbetsmarknad i praktiken skulle eliminera behovet av den typen av anställning, och den speglar därför det aktuella läget. Förbundet är också representerat i Arbetsförmedlingens partssammansatta grupp för myndighetens prognosverksamhet. Forskning och innovation (FoI) På det forskningspolitiska området gjordes flera opinionsbildande insatser inför den forskningspolitiska propositionen. Bland annat genomförde förbundet en seminarieserie kallad forskarmåndag på fem olika orter i landet. Bland de medverkande fanns regionalt förankrade riksdagspolitiker från berörda utskott samt representanter från akademi och näringsliv. Vidare följdes den forskningspolitiska debatten för att bevaka och påverka strömningarna i dessa frågor. En analys av samverkans betydelse för tillväxt och innova- Ett seminarium för våra medlemmar och andra berörda anordnades i samband med AstraZenecas nedläggning av FoU i Södertälje.

10 Konjunkturrapporten har till syfte att ta temperaturen på Sveriges företag. tion påbörjades för att påverka opinionen. I detta ingår också att följa strukturomvandlingarna inom vissa branscher inom industriforskningen, till exempel vid nedläggningen av AstraZeneca i Södertälje. Mycket av FoIaktiviteterna var inriktade på att på göra väl valda inspel till FoI-propositionen och den nationella innovationsstrategin. Båda presenterades i oktober Sveriges Ingenjörer har särskilt verkat för en högre grad av samverkan mellan akademi och näringsliv på forskningsområdet. Andra prioriterade frågor i sammanhanget har varit ökad rörlighet och större satsningar på forskningsinstitut. Aktiviteterna har genomfördes både med Sveriges Ingenjörer som ensam arrangör och i samarbete med andra aktörer. Två exempel: > Sveriges Ingenjörer anordnade ett innovations- och forskningsseminarium i Almedalen om samverkan mellan akademi och näringsliv. > Ett seminarium anordnades i samband med meddelandet från AstraZenecas nedläggning av FoU i Södertälje. Sveriges Ingenjörers miljöprogram bearbetades om under 2012 och antogs av fullmäktige i november. Energi och miljö Under 2011 gjordes en revidering av det miljöpolitiska program som antogs av fullmäktige Programmet har nu bearbetas ytterligare och antogs av fullmäktige i november 2012.

11 Opinionsbildning 9 En ny ambition är att använda de medel som frigörs ur Stiftelsen Sveriges Ingenjörers Miljöfond för att stärka de områden som lyfts fram i det miljöpolitiska programmet. Under 2012 koncentrerades därför fondens medel kring tekniska lösningar som leder till renare vatten. Avsikten var att göra en samfinansiering med andra lämpliga aktörer. Miljödagen genomförs i januari Lönestatistik och konjunkturrapport Ett återkommande uppdrag som förbundet har, är att samla in och sammanställa medlemmarnas löner, vilket under 2012 gjordes under september till och med november. Resultaten kommer enligt förbundets beräkningar publiceras på webbplatsen i början av februari Två gånger om året görs en konjunkturrapport. Rapporterna används som underlag för styrelsens strategiska beslut. En omfattande del i konjunkturrapporten bygger på en enkät till förbundets förtroendevalda. Enkäten sammanställs till en rapport som syftar till att ta temperaturen på Sveriges företag och därmed även få en indikator på nationens konjunkturläge. Distriktsverksamheten Under 2012 har distriktsverksamheten ytterligare ökat i omfång och kvalitet. Runt medlemmar har deltagit i distriktens aktiviteter. Basen i distriktens arbete har varit att skapa nätverk för förtroendevalda inom olika branscher på regional nivå. Dessutom genomfördes aktiviteter riktade mot med- Vågmästarna från Chalmers vann Teknik-SM 2012, en Kunskapstävling mellan teknologer vid olika lärosäten.

12 10 Opinionsbildning lemsvård och kompetensutveckling. Fokusområdet under 2012 var opinionsbildning. Distrikten fick under året in ett flertal artiklar i tidningar framförallt utanför storstadsregionerna. Främst var det Teknikkollo som uppmärksammades, men även andra aktiviteter förekom i lokal press och media. Teknikintresse Ett av de event som förbundet genomför årligen och som tilldrar sig stor uppmärksamhet är Teknikdagarna i Stockholm. Det genomförs i samarbete med andra organisationer och företag för att öka ungas intresse för teknik. Under årets Teknikdagar deltog över barn och unga i olika aktiviteter. I samband med Teknikdagarna arrangeras varje år semifinalerna och finalen i Teknik-SM års vinnarlag Vågmästarna kom från Chalmers. Övriga finallag kom från Uppsala respektive Umeå universitet. Med denna kunskapstävling mellan studerande vid olika lärosäten vill förbundet underlätta kontakten mellan studerande och näringsliv. Bland förbundets övriga teknikintresseprojekt under 2012 kan nämnas projektet Ung Tek- nik, som riktas mot gymnasieskolan, grundskolan och förskolan, samt projektet Diplomerad gymnasieingenjör. Genom Industrikommittén driver förbundet också arbetet med Teknikcollege, ett sätt att utbilda gymnasieingenjörer. Ambitionen är att Diplomerad gymnasieingenjör och Teknikcollege ska kopplas samman. Tillsammans med Teknikföretagen finansierade förbundet och utformade under förra året en gratis lärobok, Freebook, för högstadiet och gymnasiet skrevs läroboken delvis om för att bättre passa ihop med den nya läroplanen. Som vanligt deltog förbundet under hösten på Saco-studentmässor, som arrangeras för gymnasister inför högskolevalet. Vid dessa tillfällen har också förbundets omgjorda folder Plugga till ingenjör delats ut. Jämställdhet och diskrimineringsfrågor är en viktig del av människors arbetsmiljö. Sveriges Ingenjörer arbetar på bred front med dessa frågor, bland annat genom att dela ut priset i arbetsmiljö, Levipriset. Priset tilldelades Alexis Rydell, doktorand vid Högskolan Dalarna. Priset är uppkallat efter stressforskaren Lennart Levi och syftar till att stimulera och belöna utbildning om arbetsmiljö vid tekniska högskolor och universitet.

13

14 12 Förhandlingsverksamhet Medlemmarnas konkurrenskraft och anställningsförhållanden Förbundet ska tillvarata ingenjörernas arbetsmarknadsmässiga intressen och aktivt arbeta för att ytterligare förbättra deras villkor och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. En attraktiv lön som premierar den tuffa utbildningen är avgörande för om ingenjörsyrket ska kunna locka till sig och behålla ingenjörer. I och med ingenjörernas stora betydelse för samhällsutvecklingen är Sveriges Ingenjörer, som företrädare för merparten av alla ingenjörer i landet, en aktör att lyssna på och föra samtal med, framförallt som arbetsmarknadspart. Genom de kollektivavtal som Sveriges Ingenjörer förhandlar fram säkras medlemmarnas trygghet i samband med förändringar på arbetsplatsen, vid sjukdom, föräldraskap eller pensionering. Kollektivavtalen reglerar också rätten till kompetensutveckling. Centrala kollektivavtal utgör grunden för lokala processer och avtal där lokalföreningar eller enskilda medlemmar kan påverka lön, arbetsvillkor och individuell utveckling. Dessa processer och avtal syftar även till att ge förutsättningar för bra levnadsvillkor med en rimlig fördelning mellan arbete, vila och rekreation samt god hälsa. Förbundets utgångspunkt är att för att nå framgång med att förbättra medlemmarnas villkor krävs samverkan och samarbete med både arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer. Samverkan måste bygga på mål som innebär utveckling av konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor för förbundets medlemmar inom både den offentliga sektorn och tjänste- och industrisektorn. En attraktiv lön som premierar den tuffa utbildningen är avgörande för om ingenjörsyrket ska kunna locka till sig och behålla ingenjörer. Självklart ska ingenjören ha del av de värden som hon eller han är med om att skapa. Sveriges Ingenjörer anser att lönebildningen ska vara individuell och stimulera till utveckling, ingångslönen efter examen måste vara attraktiv, löneutvecklingen ska vara god och att lönespridningen måste öka. Förhandlingsverksamheten består till övervägande del av löpande arbete, till exempel förhandlingsärenden och stöd till medlemmar och förtroendevalda. Cirka 60 centrala kollektivavtal ska vårdas. Cirka av förbundets yrkesverksamma medlemmar återfinns inom industri/bygg/energisektorn, cirka inom tjänstesektorn samt cirka medlemmar i offentlig sektor. Förbundet erbjuder även individuell juridisk rådgivning och hjälp till medlemmarna i form av bland annat avtalsgranskning och rättshjälp för att driva alla typer av arbetsrättsliga tvister i domstolar och skiljenämnder. Dessa tjänster är inte minst viktiga för medlemmar i chefsbefattningar som annars kan möta svårigheter i att finna kvalificerad representation. Förhandlingsverksamheten under 2012 Förhandlingsavdelningen består av fyra förhandlingsenheter: offentlig, tjänste, industri och förtroendevalda. Avdelningens uppdrag är bland annat att genom väl utvecklade kollaktivavtal trygga medlemmarnas anställningsförhållande och stärka deras konkurrenskraft. Avdelningen har också, genom den nybildade enheten för förtroendevalda, ett särskilt uppdrag i att bilda och stödja lokalavdelningar samt utbilda och stärka förbundets förtroendevalda. Verksamhetsåret 2012 har präglats av genomförande av avtalsrörelse och planering inför nästa. Ettåriga avtalsperioder innebär i

15 Förhandlingsverksamhet 13 princip att förhandlingsenheterna avslutar en avtalsrörelse under våren och påbörjar nästa avtalsrörelse efter sommaren. Under året har förhandlingssamarbeten inom respektive avtalsområde fortsatt. För industrin inom ramen för Facken inom Industrin, för tjänstesektorn tillsammans med andra Saco-förbund där vi har flera gemensamma avtal, och för den offentliga enheten inom ramen för Saco-S och AkademikerAlliansen. Förhandlingskontoret i Göteborg har utökats med en ombudsman och kontoret bemannas därmed av fyra ombudsmän. Kontoret i Malmö har två ombudsmän. Förhandlingskontoren är viktiga för att utveckla den lokala närheten för förbundet och minska restiden så att verksamheten blir mer kostnadseffektiv. Telefonrådgivningen tar emot cirka telefonsamtal per år. Ombudsmännen i rådgivningen besvarar också ärenden via e-post. Under 2012 besvarades e-postfrågor. Antal förhandlingsärenden har under året ökat med cirka 10 procent jämfört med 2011 och förbundet har märkt av en nedgång i konjunkturen. Omställningsförhandlingar Omställningsförhandlingar mellan PTK och Svenskt Näringsliv har pågått under hösten. Förhandlingarna har handlat om att visstidsanställda ska omfattas av omställningsavtalet, om att personer med ohälsa ska rymmas inom ramen för omställningsavtalet utan att en arbetsbristsituation föreligger (dessa frågor är väckta av PTK), om kompetensutveckling och eventuellt bildande av ett så kallat kompetenskonto samt om turordningsfrågor (denna fråga är väckt av Svenskt Näringsliv). Svenskt Näringsliv och PTK kom i december överens om att ajournera förhandlingarna om ett utvecklat omställningsavtal till våren, för att nu fokusera på avtalsrörelsen. Regional skyddsombudsverksamhet Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna och Naturvetarna har gemensamt sökt pengar av Arbetsmiljöverket för en försöksverksamhet med regionala skyddsombud (RSO) var året då Sveriges Ingenjörer hjälpte sina medlemmar på Astra Zeneca efter nedläggningen. 350 Förhandlingsärenden 300 Antal registrerade ärenden Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

16 14 Förhandlingsverksamhet Arbetsmiljöfrågor är viktiga för förbundets medlemmar och nu har förbundet fått möjlighet att ge dessa frågor ytterligare tyngd genom satsningen på regionala skyddsombud. Fyra regionala skyddsombud projektanställdes under Samverkan med andra Sacoförbund Genom Tekniksprånget ska gymnasister från naturvetenskapliga och teknikprogrammen få möjlighet till fyra månaders betald praktik som junior trainees på något av Sveriges teknikintensiva företag. Inom den privata sektorn samverkar Sacoförbunden inom Saco-P. Förbunden kallas till månatliga möten på Sveriges Ingenjörers kansli. Verksamheten planeras av en styrgrupp i vilken de fyra största förbunden ingår samt två representanter från övriga förbund. Ordföranden i Saco-P är tillika vice ordförande i PTK:s styrelse och enligt stadgarna ska det vara Sverige Ingenjörers förbundsdirektör. Förutom att samarbeta i förhandlingsfrågor pågår också ett omfattande samarbete mellan förbunden när det gäller att starta fler lokalavdelningar och rekrytera fler medlemmar till förbunden. Ingenjörslöneresan Under hösten har industrienheten genomfört Ingenjörslöneresan. Förbundet har vid sex tillfällen träffat förtroendevalda i strategiskt utvalda företag. Vid dessa tillfällen har man gått igenom statistik och den lokala löneprocessen i syfte att skapa verktyg för de lokala parterna för att åstadkomma en förbättrad lokal tillämpning och uppföljning av de centrala kollektivavtalen. Korttidsavtal 2011 utredde parterna inom industrin korttidsavtal. Det är en konstruktion där det vid kraftig nedgång i konjunkturen kan vara möjligt för arbetsplatser att använda sig av en sänkning av arbetstiden för att spara resurser utan att säga upp personal. Vid dessa situationer skulle staten, arbetsplatsen samt individen rent ekonomisk bära var sin del. Efter utredningen har regeringen tillsatt en offentlig utredning. I referensgruppen till utredningen sitter förbundets förhandlingschef. Utredningen lämnade sin promemoria till Finansdepartementet i november Därefter har Finansdepartementet skickat ut den på remiss med en kort svarstid. Tekniksprånget Under året har Tekniksprånget dragit igång. Genom Tekniksprånget ska gymnasister från naturvetenskapliga och teknikprogrammen få möjlighet till fyra månaders betald praktik som junior trainees på något av Sveriges teknikintensiva företag under höst- eller vårterminen efter studenten. Praktikanten ska få en inblick i arbetet som ingenjör och kunskap om olika arbetsmoment och erfarenhet från olika delar av företaget. En handledare/mentor knyts till varje junior trainee. För att underlätta på arbetsplatsen har parterna för berörda branscher kommit överens om ett kollektivavtal. Det reglerar bland annat tiden för praktiken, lönen och allmänna anställningsvillkor. Deltagande företag är: NCC, Ericsson, Sandvik, Volvo, IBM, Vattenfall, SCA, Ramirent och SSAB. Förbättrade avtal för akademiker i staten Saco-S har deltagit i den statliga avtalsrörelsen inom ramen för sitt tillsvidareavtal och slutit avtal i de frågor som har varit gemensamma för samtliga avtalsslutande parter. Saco-S och

17 Förhandlingsverksamhet 15 Arbetsgivarverket har också kommit överrens om förändringar i de tillsvidareavtal som finns för akademiker inom staten. Förändringarna innebär bland annat att utveckla villkoren för ett gott chefs- och ledarskap till exempel i deras anställningsformer, kompetensutveckling och omställning av chefer. Ytterligare satsningar för utvecklad lönebildning vid universitet och högskolor ska genomföras. Saco-S och Arbetsgivarverket ska också fortsätta utveckla tillämpning av löneavtalet, vilket fortsättningsvis kommer att ske via medel från Partsrådet. Ett särskilt partsarbete har genomförts avseende lönebildningen inom universitet och högskolor i syfte att skapa förutsättningar för att genomföra de principer rörande lokal lönebildning och lönesättning som avtalet anger. Ett antal workshops ägde rum där sex lärosäten deltog, bland annat Linköpings universitet, Luleå tekniska högskola och Högskolan i Jönköping. Förhandlingarna mellan Saco-S och Arbetsgivarverket om att träffa avtal om tidsbegränsade meriteringsanställningar vid universitet och högskolor avslutades i oenighet. Regeringen har efter det lämnat förslag om lagstiftning i frågan. AkademikerAlliansen deltog i den kommunala avtalsrörelsen inom ramen för sitt tillsvidareavtal och slöt avtal i de frågor som var gemensamma för samtliga avtalsslutande parter. AkademikerAlliansen kom överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om ett lokalt lönesamverkansprojekt inom två län, Östergötland och Södermanlands län. Arbetet har påbörjats och inriktningen är att förbunden inom alliansen vid lönerevisionen 2013 och 2014 ska samverka i genomförandet av lönerevisonen. Ett partsgemensamt arbete med att stärka mellanchefens roll i lönebildningen påbörjades. Den 28 september överlämnade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en uppsägning av pensionsavtalet (KAP-KL) till parterna inom sektorn. Förhandlingar om ett nytt pensionsavtal har påbörjats och fortsätter under AkademikerAlliansen har kommit överens med SKL om ett lokalt lönesamverkansprojekt. Offentliga lyftet medlemmar i offentlig sektor Ett av kansliets prioriterade områden 2012 har varit förbundets offentliga medlemmar. En plattform togs fram 2010 utifrån vilken förbundet har arbetat. Fokus under året var att exponera förbundet externt. I augusti deltog Sveriges Ingenjörer på KOMMEK-mässan i Malmö. Under mässan presenterades förbundets rapport Den kommunala ingenjören kostnad eller tillgång?. Under mässan genomfördes även två lunchseminarier på temat Offentlig upphandling hur svårt kan det vara?. Samtliga kommunchefer, personalchefer och kommunstyrelseordföranden har fått rapporten Den kommunala ingenjören kostnad eller tillgång? Förbundet deltog i medlemsmöten med lön som tema, besökte lokalavdelningar och tog fram ett material till förtroendevalda som stöd inför lönerevisionen.

18 16 Förhandlingsverksamhet Som en upptakt till 2013 års lönerevision fick samtliga kommunchefer, personalchefer och kommunstyrelseordföranden rapporten Den kommunala ingenjören kostnad eller tillgång?. De uppmanades att satsa på ingenjörer för att klara kommunens utmaningar. Förbundet hänvisade till att deras lokala löneavtal (Hök T) ger utrymme att ge högre löner till specifika grupper, såsom ingenjörer, något som inte många arbetsgivare känner till. Under de senaste två avtalsperioderna har det tecknats ettåriga avtal, vilket innebär att det mesta av utvecklingsarbetet på de allmänna villkoren i princip helt har avstannat inom hela tjänstesektorn. Förbundet har tagit fram en strategi för arbetet vid landets universitet och högskolor och den har varit utgångspunkten för offentliga enhetens arbete. Under hösten genomfördes doktorandaktiviteter på ett antal högskolor. Vid Lunds universitet har partsgemensamma doktorandaktiviteter genomförts. Förbundets medlemmar fick kontinuerligt information om området via nyhetsbrevet, Högskoleaktuellt. Ett antal styrelseutbildningar genomfördes för lokalföreningar där Sveriges Ingenjörer är kontaktförbund. Lönebildningsfrågor inom tjänstesektorn Inom tjänstesektorn pågår det ett omfattande arbete med lönebildningsfrågor. Almega är den arbetsgivarorganisation som hårdast går i bräschen för lokal lönebildning och helst avtal utan centralt fastställda siffror. Inom flera avtalsområden har parterna enats om sådana konstruktioner, till exempel Svensk Teknik och Design (STD) och bransch Kommunikation (Posten). För att den lokala lönebildningen ska fungera ute på företagen krävs omfattande utbildning av HR-avdelningarna och förtroendevalda. Vidare krävs fungerande statistikavtal så att det går att mäta utfallet i de lokala förhandlingarna. Trots alla resurser som lagts ner från parternas sida för att få dessa avtal att fungera över en längre period kan parterna konstatera att avtalen är väldigt konjunkturkänsliga. I sämre tider, det vill säga då konjunkturen går ner, fungerar inte avtalen som det är tänkt och i många fall har man tvingats tillbaka till siffror i avtalen. Lokal lönebildning kan även mycket väl fungera med dagens stupstocksavtal. I dessa avtal går det bra att komma fram till andra lösningar i de lokala förhandlingarna än stupstockens procentsatser. Under de senaste två avtalsperioderna har det tecknats ettåriga avtal, vilket innebär att det mesta av utvecklingsarbetet när det gäller de allmänna villkoren i princip helt har avstannat inom hela tjänstesektorn.

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Fullmäktige 2016 Beslutssummering. Se vidare i protokollet från Ingenjörsfullmäktige 2016, inklusive bilagan med utskottens utlåtanden.

Fullmäktige 2016 Beslutssummering. Se vidare i protokollet från Ingenjörsfullmäktige 2016, inklusive bilagan med utskottens utlåtanden. 1 (5) Summering av fullmäktiges beslut 2016 Se vidare i protokollet från Ingenjörsfullmäktige 2016, inklusive bilagan med utskottens utlåtanden. Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpolitiska program (ändring)

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman

Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman Dessa normalstadgar för lokalavdelning och denna instruktion för kontaktman är fastställda av förbundsstyrelsen med utgångspunkt i förbundets

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T 2010-10-25 Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T Saco-S och Arbetsgivarverket träffade den 25 oktober 2010 ett nytt avtal. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2010 och löper tillsvidare. Med

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM

Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna yrkar följande avtalsförändringar fr.o.m. 1 april 2016 Avtalsperiod Utgångspunkten för avtalskraven är en

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Privattandläkarna. Verksamhetsplan 2014

Privattandläkarna. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Vision, affärside och värderingar... 3 Inledning... 4 Verksamhet 2014... 5 Politik & påverkan... 5 Medlemsvård och medlemsrekrytering... 8 Tjänsteutbud och samarbetsavtal... 8 Lokal verksamhet...9

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013 Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom Gruvornas Arbetsgivarförbunds avtalsområde Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari 2012-31 mars 2013 KOMMENTARER INFÖR LOKALA

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

utvec k las s o m c h e f

utvec k las s o m c h e f utvec k las s o m c h e f rna m e d n a t u r v e ta N AT U R V E TA R N A CHEF h a n s d a h lq u i s t, naturvetare och chef Medlem sedan 1980. Ni är så aktiva och med stort utbud. Ni är lysande, vet

Läs mer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning av Civilingenjörsförbundet

Läs mer

MERVÄRDEN. Nyckeltal för fastighetsbranschen

MERVÄRDEN. Nyckeltal för fastighetsbranschen MERVÄRDEN Nyckeltal för fastighetsbranschen 2014 2 Mervärden Nyckeltal för fastighetsbranschen 2014 VD har ordet Fastigo arbetar på olika sätt att arbeta för att medlems företagen ska vara attraktiva som

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Handbok. för DIK:s expertgrupper

Handbok. för DIK:s expertgrupper Handbok för DIK:s expertgrupper Handbok för expertgrupper DIK 2016 Du har blivit utsedd till sakkunnig i en av DIK:s expertgrupper. Vi i förbundsstyrelsen är glada att du har åtagit dig uppdraget. Vi hoppas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... Årsredovisning 2013 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Marknad och medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 22 Juridisk rådgivning och rättshjälp... 24 Personal...

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Våra viktigaste frågor Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Skolledarlöner Sveriges Skolledarförbund anser att Sveriges viktigaste chefer skolledarna ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det

Läs mer

Gemensam kommentar till RALS

Gemensam kommentar till RALS Gemensam kommentar till RALS 2013-2016 Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O 2013-10-04 Version 2.0 Innehåll Ingress... 4 Centrala parters stöd till lokala parter 5 Processtöd... 5 Obligatorisk konsultation...

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013 Motioner Styrelsens propositioner Inkommen motion till GBFs Föreningsmöte 2013 med styrelsens yttrande Motion 1. Samgående av 1:a och 2:a distriktet Motion

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Avtalsinformation. Avtalsinformation. Livsmedelsföretagen 1 april 2013 31 mars 2016

Avtalsinformation. Avtalsinformation. Livsmedelsföretagen 1 april 2013 31 mars 2016 Avtalsinformation Livsmedelsföretagen 1 april 2013 31 mars 2016 Avtalsinformation Resultatet av avtalsrörelsen 2013 är en 3 årig avtalsperiod där det sista avtalsåret kan sägas upp senast den 30 september

Läs mer

Information om nytt avtal inom Svensk Handel

Information om nytt avtal inom Svensk Handel 2013-05-30 Information om nytt avtal inom Svensk Handel Akademikerförbunden och Svensk Handel tecknade nytt kollektivavtal den 21 maj 2013 med giltighet från den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2016.

Läs mer

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras.

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras. Mars 2010 Föreläsningsstöd: Presentation av Juseks organisation Bild #1 Juseks organisation Juseks viktigaste uppgift är att se till att medlemmarna har bra löne- och anställningsvillkor. Vi är ett utbildnings-

Läs mer

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Berättelsen om den nya svenska basnäringen

Berättelsen om den nya svenska basnäringen Det här är Visita Berättelsen om den nya svenska basnäringen 01 VI HAR ALLTID TÄNKT FRAMÅT OCH NYTT Sedan SHR bildades har vi befunnit oss i händelsernas centrum från gästgiverier till skidanläggningar

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Det är Arbetsgivarverkets, OFR/S,P,O, Saco-S och Sekos utgångspunkt att

Det är Arbetsgivarverkets, OFR/S,P,O, Saco-S och Sekos utgångspunkt att Partsgemensam avsiktsförklaring för det statliga avtalsområdet De centrala parterna inom det statliga avtalsområdet, Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko ser det som angeläget att bidra till att

Läs mer

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn VÅRDFÖRBUNDET avdelning Västra Götaland HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn Checklista för förtroendevald med mandat att förhandla lön JL, RJ, GE, OS 2011-05-09 Viktigt angående LOK 11 Våren 2011 träffade

Läs mer

för PROPOSITION OM Färdplan samt Mål och riktlinjer INNEHÅLL Sidan 3 Färdplan Mål och riktlinjer

för PROPOSITION OM Färdplan samt Mål och riktlinjer INNEHÅLL Sidan 3 Färdplan Mål och riktlinjer SAMHÄLLS VETENSKAPLIG INNOVATION FÖR KUNSKAP OCH UTVECKLING INNEHÅLL Sidan 3 Färdplan 2020 2.0 8 Mål och riktlinjer för 2016 2019 PROPOSITION OM Färdplan 2020 2.0 samt Mål och riktlinjer för 2016 2019

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer