Stora LOV-dagen SMS:a frågor till Stora LOV-dagen SMS:a frågor till Peter Carlberg. jurist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stora LOV-dagen SMS:a frågor till 0736-589 489. Stora LOV-dagen SMS:a frågor till 0736-589 489. Peter Carlberg. jurist"

Transkript

1 Stora LOV-dagen SMS:a frågor till Peter Carlberg jurist SMS:a frågor till Utställare Stora LOV-dagen SMS:a frågor till Utställare Advokat Anna Ulfsdotter Forssell, partner Jur. kand. Kristian Pedersen LOV i praktiken Stora LOV-dagen Stockholm den 11 februari 2009 Agenda Varför inrätta ett valfrihetssystem? Varför inrätta ett valfrihetssystem? Praktiska aspekter vid inrättande av valfrihetssystem Viktiga avtalsvillkor Fallgropar att se upp för, som inköpare respektive leverantör Några motiv: Ökad kvalitet i utförande av tjänster viktigt för kommunen, men framför allt för kommuninvånaren, dvs. brukaren, vårdtagaren Ökad mångfald av leverantörer av tjänster Ökade möjligheter för små och medelstora företag att delta, att uppstå och verka Ökad mångfald i själva tjänsten tävla i kvalitet genom att tillhandahålla viss mat, vissa språk etc. Men. 1

2 Varför inrätta ett valfrihetssystem? Forts. För att nå dessa mål krävs: Rimliga ekonomiska villkor krävs noggrann ekonomisk analys (moms?), förstudie samt bra prisjusteringsklausuler För låga ersättningar som bygger på försäljning av kringtjänster försvårar deltagande för små och medelstora företag Upplys om möjligheten att ansöka i grupp, att åberopa annat företags kapacitet mycket information till marknaden Ett bra avtal och en bra avtalsrelation Praktiska aspekter vid inrättande av valfrihetssystem - Vikten av leverantörskvalificering Ingen utvärdering av kvalitet m.m. i upphandlingsfasen. Kvalitetsutvärderingen görs av brukarna vid val, och löpande under avtalstiden. P.g.a. brukarnas skiftande uppfattning om/av kvalitet svårt att följa upp kvalitet under avtalstiden. Förutom i mer extrema fall svårt att definiera grunder för uppsägning/hävning p.g.a. brister i kvalitet. Allt detta ökar betydelsen och behovet av väl genomförd leverantörskvalificering upphandlande myndighetens enda möjlighet att påverka kvaliteten på tjänsterna. Praktiska aspekter vid inrättande av valfrihetssystem - Vikten av leverantörskvalificering I 7 kap. LOV finns regler om uteslutning av sökande Dessa är frivilliga och innebär att uteslutning får ske om sökande 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. 3 och 4 kan avse företrädare för den juridiska personen som har gjort sig skyldig Praktiska aspekter vid inrättande av valfrihetssystem - Vikten av leverantörskvalificering LOV innehåller inga bestämmelser om leverantörskvalificering, men inget hindrar att en kvalificering ändå görs, och leverantörskvalificering enligt LOV kan göras enligt friare former än vid upphandling enligt LOU. Kom ihåg de grundläggande principerna, framförallt likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen! Lämpligt med krav avseende erfarenhet och kanske viss utbildning. Praktiska aspekter vid inrättande av valfrihetssystem - Särskilda kontraktsvillkor (4:2) Den upphandlande myndigheten får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Samtliga villkor ska anges i annonsen om valfrihetssystem eller i förfrågningsunderlaget. Särskilda kontraktsvillkor kan användas för att främja önskade beteenden hos leverantörerna inte bara i sociala och miljömässiga frågor. Viktigare avtalsvillkor Geografiska områden lämplig storlek för leverantörer av olika storlekar och lämplig indelning för att få jämn socioekonomisk fördelning av brukare. Skyldighet att anta uppdrag möjlighet för alla brukare att välja och få alla alternativ. Hantering av synpunkter, brukarinflytande och rapportering om än trubbiga redskap en av få möjligheter att följa upp... 2

3 Viktigare avtalsvillkor Fallgropar information till brukare Tilläggstjänster information/marknadsföring Sekretess och tystnadsplikt meddelarfrihet? Krav på försäkringar Rätt till omedelbart köpstopp vid skandaler Myndigheter: Otillräckliga utrednings- eller informationsresurser gör valfriheten illusorisk gynnar stora leverantörer på bekostnad av små. Leverantörer: Information till brukarna kan träffas av marknadsföringslagens bestämmelser OBS särskilda begränsningar vid marknadsföring mot skyddsvärda grupper Information om tilläggstjänster.. Fallgropar - ickevalsalternativet Fallgropar - ickevalsalternativet Enligt förarbetena finns olika alternativ bl.a. egen regi, turordning bland utförarna i valfrihetssystemet, alternativ upphandlat enligt LOU, och närhetsprincipen. Kan vara svårt att upprätthålla konkurrensneutralitet mellan egen regi eller upphandlad leverantör och leverantörer i valfrihetssystem. Renodlad närhetsprincip kan ge orättvis fördelning beroende på demografiska faktorer. Leverantörer kräv information om ickevalsalternativet!.. Avslutning Tack för er uppmärksamhet! Lägg tid på förarbetet! Ta in hjälp där det behövs Skriv bra förfrågningsunderlag Skriv bra avtal Lev med avtalen Utvärdera!. Tveka inte att höra av er vid eventuella frågor! Advokatfirman Delphi Regeringsgatan 30-32, Box Stockholm Tfn Fax

4 Stora LOV-dagen SMS:a frågor till Utställare Viktigt med en strategisk agenda Vårdval Halland styrmodell - ideologi Vi tror på att nära vård med god tillgänglighet och kvalitet har betydelse för befolkningens hälsa och vår förmåga att klara vår uppgift i framtiden Valfrihet Kontinuitet Vårdval Halland en del i helheten! Tillit Trygghet Vårdval Halland - framtidslösning Befolkningsmodell: Vårdval Halland är ett naturligt förstahandsval - med undantag av akuta tillstånd som kräver sjukhusvård. Tillitsmodell: Skapa förtroende hos befolkningen och därmed en rörelse till den nära vården och insatser i tidigt skede. Tillit till leverantörerna av vården. Framtidsmodell: I en utvecklingsintensiv sjukvård säkerställa rätt vård på rätt ställe för effektivitet och resultat i vårdkedjan. Vårdval Halland bidrar till att. stödja landstingets mål och inriktning ge vård med god kvalitet hög tillgänglighet bra bemötande god kontinuitet fungera som patientens stöd, samordnare och lots i hälso- och sjukvården. Fokus på hallänningen inte vem som äger och driver verksamhet 4

5 Vårdval Halland innebär ändrat synsätt och arbetssätt Handlar om att gå från produktions- och personalstyrning till att ge invånarna makten att påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården Kundstyrning Hur gjorde vi? Hallänningarna fick verklig valfrihet Kvalitetskonkurrens istället för priskonkurrens Styr med mätbara mål Uppföljning resultat istället för bara produktionsstatistik Incitament för fler specialister i den nära Större möjlighet för vårdens medarbetare att utforma vården Lika ersättning oberoende av driftsform Hur möjliggjorde vi kontinuitet i vården? Tjänstekoncession En leverantör erbjuder det allmänna en tjänst under det offentligas kontroll Ett tillstånd ges från det offentliga att upprätta och bedriva viss verksamhet Ersättning tas ut av tjänstens användare eventuellt i kombination med stöd från det allmänna Den finansiella risken för verksamheten helt eller delvis flyttas över på leverantören Vårdval Halland Vårdenheter Vid starten januari 2007: 40 totalt: 25 landstingsdrivna 15 privata NU: 46 totalt: 23 landstingsdrivna 23 privata Fortsatt intresse att starta nya vårdenheter Vårdval Halland Invånareperspektivet invånarna väljer om de har möjlighet utveckling mot ännu mer nära vård filialer många fler kompetenser i den nära vården kreativiteten börjar blomma bättre bemötande högre tillgänglighet genom anpassning av öppettider andelen öppen vård i den nära vården ökat - täckningsgraden Vårdval Halland Organisations- och ledarskapsperspektivet styrmodell och inte en ersättningsmodell skilj mellan modell och organisation viktigt med tydlighet avseende landstingets finansiärroll ägarroll, egen regiverksamhet mental beredskap för de effekter som ett vårdvalssystem medför vårdval leder till strukturförändringar leverantörsdialogen mycket viktig TILLIT behov av annat ledarskap 5

6 Vårdval Halland Vårdval Halland ej detaljstyrning och reglering särskilda uppdrag utanför vårdpengen bör minimeras. viktigt med att skapa möjlighet till helhetssyn och helhetsansvar påverkar styrningen av länssjukvården. Alla medarbetare inom ett landsting ska vara informerad om vad man vill uppnå. Berör alla. Uppföljning fokus på uppföljning såsom kvalitet, medicinska resultat mm måluppföljningen styr från kvantitativa processmått kvalitativa mått tillsyn av verksamheterna ställer krav på vårdenheterna att registrera och följa upp sin verksamhet ställer andra krav på tjänstemännen och datasystemen Vårdval Halland Ekonomi modellen ger en bra totalkostnadskontroll enkel konstruktion borgar för mindre missuppfattningar, diskussioner och lättare att administrera Vårdval Halland Roller och ansvar Politik- politik Politik - tjänstemän tex godkännandeprocessen LOV Tjänstemän - tjänstemän förflyttar fokus till invånareoch verksamhetsperspektiven Vårdval Halland - utveckling Utöka åtagandet inom Vårdval Halland överföra mer vård till närsjukvården vårdkedjor andra organisationsformer Invånarestyrning i ersättningsmodellen Mått för målstyrning av kvalitet och medicinska resultat Information till invånarna Läkemedelskostnader Stora LOV-dagen SMS:a frågor till Utställare 6

7 Innehåll 1 Om Carema 2 Hur kan kundval berika vård- och omsorg? Valfrihetssystem Beställarens målbild och nödvändiga förberedelser 4 Reell valfrihet eller ej konkurrensneutralitet 5 Tankar om ersättningsmodeller 6 Rimliga och orimliga krav på utförarna Om Carema 2 Hur kan kundval berika vård- och omsorg? 3 Beställarens målbild och nödvändiga förberedelser 4 Reell valfrihet eller ej konkurrensneutralitet 5 Tankar om ersättningsmodeller 6 Rimliga och orimliga krav på utförarna Carema verkar inom flera vård- och omsorgsområden 1 Om Carema 2008 Psykiatri 2007 Missbruk/Psykiatri 2004 Närvård 2000 Bemanning 1999 Specialistvård 1998 Orkidén 1997 Primärvård 1996 Äldreomsorg koordinering integration utveckling Omsättning MSEK anställda 2 Hur kan kundval berika vård- och omsorg? 3 Beställarens målbild och nödvändiga förberedelser 4 Reell valfrihet eller ej konkurrensneutralitet 5 Tankar om ersättningsmodeller 6 Rimliga och orimliga krav på utförarna

8 Hur kan kundval berika vård- och omsorg? Kunder Relationen mellan utförare och kund hamnar i fokus. Vi ser möjligheten att vinna kunden i varje enskilt fall. Kunden får makten och bedömer oss direkt. Kundens aktiva val får konsekvenser. Personal Utvecklingsmöjligheterna förbättras. Fler arbetsgivare och delaktighet i kontinuerligt utvecklingsarbete. Personalens roll som nyckelresurs stärks personalen bär varumärket. 1 Om Carema 2 Hur kan kundval berika vård- och omsorg? 3 Beställarens målbild och nödvändiga förberedelser 4 Reell valfrihet eller ej konkurrensneutralitet 5 Tankar om ersättningsmodeller 6 Rimliga och orimliga krav på utförarna Kvalitet Vårt kontinuerliga kvalitetsarbete får en skjuts framåt och utvecklas med ökat kundfokus Hur bör beställaren förbereda sig? Fastställ vad målsättningen med kundvalsreformen är; Vad vill man uppnå långsiktiga målsättningar? Vilka kvalitetsaspekter anser man vara betydelsefulla? Hur vill man ha den löpande relationen med utförarna? System för utvärdering av utförarna hur mäter beställaren att man fått det man önskat? Kundval är primärt en kvalitetsreform och inte ett sätt att spara pengar. Alltför låga ersättningsnivåer förhindrar etablering och omöjliggör en långsiktig valfrihet för kunderna. Andra viktiga punkter att ha i åtanke som beställare Långsiktighet ger förutsägbarhet för utförarna. Breda politiska överenskommelser förhindrar tvära kast p g a maktskiften. Inom hemtjänst och särskilt boende biståndsbedömarna är betydelsefulla i valfrihetssystem. Det är viktigt att de involveras i införandeprocessen. Kommuner och landsting måste ta ställning till hur man ser på frågor om t ex marknadsföring och extratjänster. Kommun/landsting bör diskutera om man ser behov av etiska ramar. Överprövningsprocesser blir allt vanligare. Dessa drar ofta ut på tiden. Om startsträckan skall vara rimlig för de nya aktörerna måste tiden i anbudsunderlag ta höjd för överprövningar Konkurrensneutralitet 1 Om Carema 2 Hur kan kundval berika vård- och omsorg? 3 Beställarens målbild och nödvändiga förberedelser 4 Reell valfrihet eller ej konkurrensneutralitet 5 Tankar om ersättningsmodeller 6 Rimliga och orimliga krav på utförarna Om kunderna skall gynnas fullt ut av valfrihetssystemen krävs en fungerande konkurrens. Det är konkurrensen som kommer att driva kvalitetsförbättringarna och utvecklingen av de vård- och omsorgstjänster som erbjuds. Konkurrensneutraliteten är den mest avgörande frågan om kundvalssystem kommer att resultera i någon verklig valfrihet. Med ett tydligt definierat och geografiskt baserat initialt fördelningssystem av ickevalskunderna kommer såväl små som större aktörer kunna etablera sig. Den konkurrens om kunderna som är själva grundtanken och motorn i kundvalssystemet kan så komma till stånd

9 Vårdval i VGR ett mycket intressant exempel Ett gott exempel är VGR i den nya valfrihetsreformen inom primärvården. Här har ickevalskunderna fördelats på ett sätt som gör det möjligt att få till stånd en fungerande konkurrens. Långsiktiga spelregler en blocköverskridande överenskommelse. Ett brett uppdrag. Ersättningsformen stimulerar ett ansvarstagande för vårdbehov, social utsatthet, glesbygd och kvalitet. Styrning genom täckningsgrad och egenavgifter. Premierar hög kvalitet. 1 Om Carema 2 Hur kan kundval berika vård- och omsorg? 3 Beställarens målbild och nödvändiga förberedelser 4 Reell valfrihet eller ej konkurrensneutralitet 5 Tankar om ersättningsmodeller 6 Rimliga och orimliga krav på utförarna Ersättning Ersättningsmodellen är ett av beställarnas viktigaste verktyg att styra utförarna med. Äldreomsorg: Hemtjänst. o Timpriser utan nivåer bör eftersträvas. För många nivåer ökar administration för både kommuner och utförare. o Kunder utspridda i kommunen långa transporter. Utan initial fördelning av ickevalskunderna blir kostnaderna för att serva kunderna ohållbart höga. Särskilt boende nivåpriser kopplade till vårdtyngd är att föredra. Ersättning (forts.) Primärvård: Fast vs rörlig ersättning. o En högre andel rörlig ersättning stimulerar ökad tillgänglighet. o En högre andel fast ersättning stimulerar större helhetsansvar. Socioekonomiska faktorer är viktigt att kompensera för. Gärna läkemedelsansvar men på rätt nivå. Labkostnader viktigt att utförarna tillåts finna egna kostnadseffektiva lösningar. Understöd förebyggande arbete genom särskild ersättning. FoU är en del av primärvården. Stimulera med särskild ersättning Några rimliga och orimliga krav på utförarna.. 1 Om Carema 2 Hur kan kundval berika vård- och omsorg? 3 Beställarens målbild och nödvändiga förberedelser 4 Reell valfrihet eller ej konkurrensneutralitet 5 Tankar om ersättningsmodeller 6 Rimliga och orimliga krav på utförarna Rimliga krav Kollektivavtal och meddelarfrihet. Beställaren bör kräva fullständig insyn i verksamheten. Utföraren bör ha gedigna kvalitetsuppföljningssystem. Orimliga krav Listningstak (primärvård). Endast aktiv listning försämrar för socioekonomiskt belastade områden (primärvård). Uppräkning av ersättning som inte tar hänsyn till förändringen av den totala kostnadsbilden för utförarna

10 De mest kritiska faktorerna för långsiktigt hållbara valfrihetssystem Konkurrensneutralitet utan fördelning av ickevalskunderna kommer någon långsiktig valfrihet inte kunna etableras. Rimliga ersättningsnivåer För snäva ramar kommer att omöjliggöra nyetablering. Tack för visat intresse Stora LOV-dagen SMS:a frågor till Valfrihet inom vård- och omsorgsboenden för äldre fr.o.m. 1 juli 2008 SIDAN 58 Utställare Valfrihet i Stockholms stad Valfrihetssystem Valfrihet har funnits inom förskola och skola sedan slutet av 90-talet och omfattar ca: förskolebarn elever i grundskola elever i gymnasieskola 2002 valfrihet inom hemtjänst för äldre vilket omfattar ca: personer Inom flera av de verksamheter som berör medborgarna allra mest ska system för att underlätta valfriheten införas. Det gäller bl.a. de äldres boende och dagverksamhet, boende och dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg SIDAN 59 SIDAN 60 10

11 Stockholms stad Vad är syftet med valfrihet? 14 stadsdelsnämnder med ansvar för äldreomsorg Staden har ca 90 egna vård- och omsorgsboenden, motsvarar ca 9000 platser Ca 2000 enstaka platser köps av privata aktörer på ramavtal Ingen brist på platser Valfriheten för den enskilde ska öka Mångfalden ska öka det ska finnas många aktörer att välja bland och med olika profiler och inriktningar Kvaliteten ska öka genom att brukarna kan jämföra och välja Det ska vara lättare för små och nya företag att komma in och etablera sig på marknaden, t.ex. personal som vill starta eget och knoppa av Kostnaderna för verksamheten ska inte öka på grund av systemet SIDAN 61 SIDAN 62 Upphandling Stockholms stads modell innebär att privata utförare som vill vara med i valfrihetssystemet ska upphandlas Entreprenadupphandling Ramavtalsupphandling av enstaka platser All egen regi ska konkurrensutsättas under en femårsperiod Central upphandling av 14 boenden genomfördes 2008 Upphandling av ytterligare 10 boenden pågår nu Vård- och omsorgsboenden Valfrihet infördes 1 juli 2008 för vård- och omsorgsboenden (undantag är servicehus, korttidsvård, profilboenden) Den äldre kan efter biståndsbeslut välja bland alla boenden som finns med i systemet, d.v.s. alla kommunala boenden och privata som staden har upphandlat ca 70 boenden som drivs av privata företag eller på entreprenad och ca 40 boenden som kommunen driver SIDAN 63 SIDAN 64 Äldrepeng har införts - alla utförare får samma ersättning Den äldre kan stå i kö till önskat boende Information om varje boende finns i Jämförservice Brukarundersökning har genomförts bland samtliga boenden, resultatet kommer att presenteras på Jämförservice under våren Äldre direkt har införts E-tjänster håller på att utvecklas SIDAN 65 11

12 Äldrepeng i nivåer Vård- och omsorgsboenden Nivå kr/dygn Nivå kr/dygn Nivå kr/dygn För privata utförare tillkommer en momskompensation om 5,4 % Lokalschablon 102 kr/dygn SIDAN 68 Nivåbedömningar Hur går vi vidare med LOV? Aktivitetsförmågan Berger-skalan Psykisk status Medicinska insatser Mätningarna utförs av biståndshandläggare genom intervju med ansvarig sjuksköterska och omvårdnadspersonal Förslag att LOV ska användas där vi idag gör ramavtalsupphandling av köp av enstaka plats LOU kommer även fortsättningsvis att användas vi konkurrensutsättning av egen verksamhet Förutsättningar/villkor ska vara desamma oavsett om man upphandlats genom LOV, LOU eller om man är en kommunalt driven verksamhet SIDAN 69 SIDAN 70 Fler valfrihetssystem införs 1 juli 2009 dagverksamhet för äldre Demensinriktning 490 kr/dag Social inriktning 448 kr/dag För privata utförare tillkommer en momskompensation om 2,5 % Lokalschablon 82 kr/dygn 1 juli 2009 boende och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning Stora LOV-dagen SMS:a frågor till januari 2010 boende, boendestöd och daglig sysselsättning inom socialpsykiatri Utställare SIDAN 71 12

13 Vårdval Östergötland Lång process i Östergötland Inspiratörer - Halland, Stockholm och Skåne Olika förutsättningar i olika landsting: hemsjukvård brist på allmänläkare inga extra pengar relativt goda resultat mindre nöjda medborgare Problemområden Områdesansvar Listning Ersättningssystem Ägarstrategier Gränsdragning och organisation Olika uppdrag på olika vårdcentraler Vårdtjänstens innehåll Brett uppdrag minst 3 läkare plus övrig personal med adekvata kunskaper Hemsjukvård, barnhälsovård, rehabilitering m m Vårdcentralen ansvarar för att tillhandahålla kan uppdra åt annan att utföra Kompetenskrav Minst hälften av läkarna bör vara allmänläkare Minst hälften av sjuksköterskorna bör vara distriktssköterskor Psykosocial kompetens Medverkan av arbetsterapeut och sjukgymnast Listning Fritt för alla östgötar att lista sig var man vill i länet Vårdcentralerna får inte säga nej Listning på vårdenhet, inte viss person Den som vill fortsätta vara listad på samma vårdcentral som idag behöver inte göra någonting Ersättning till vårdcentraler Ersättning för listade personer (vårdpeng) Grundersättning (socioekonomisk ersättning, basersättning, geografi) Rörlig ersättning (täckningsgrad, kvalitetsbonus, patientavgifter m m) 13

14 Regelboken Vårdval Östergötland Hälso- och sjukvårdens generella villkor Uppdrag primärvård Allmänna villkor primärvård Ersättning Uppföljningsplan Listningsregler Auktorisation Avtal Auktorisation Auktorisation = landstingets kvalitetsgaranti Före auktorisationsbeslut auktorisationsgrupp granskar varje ansökan samt träffar representanter från varje vårdcentral Brister i uppfyllandet av auktorisationskrav handlingsplan och tidplan för åtgärder Avslag på auktorisationsansökan/avauktorisation Uppföljning Patienterfarenheter Tillgänglighet Medicinska resultat Vårdprocesser/patientflöden Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Kompetens Ekonomisk stabilitet Exempel - tillgänglighet Telefontillgänglighet Besökstillgänglighet hos läkare Ledtider för sjukskrivna > 28 dagar till kontakt med resursteam Öppet minst 45 tim per vecka Exempel - vårdprocesser Exempel medicinska resultat Upprättade/reviderade individuella handlingsplaner för äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov Kontinuitet till olika behandlargrupper (läkare, sjuksköterska m fl) Registrerade avvikelserapporter samt hanterade avvikelser inom tre månader Diagnosregistrerade besök på sjuksköterskeledd specialmottagning för diabetes Journalregistrering om tobaksbruk för vuxna patienter med astma eller KOL Läkemedelsförskrivning (allmänläkemedel och antibiotika) 14

15 Fortsatt arbete under året Vårdval Östergötland Utveckla ägarpolicy Klargöra uppdrag och ersättning för vissa vårdcentraler betr avancerade hemsjukvård samt rehabilitering och hjälpmedel Utveckla och genomföra informationsinsatser Socialtjänsten, Umeå kommun Stora LOV-dagen SMS:a frågor till Umeå Utställare 88 Lite fakta om Umeå Socialtjänsten, Umeå kommun Invånare: , varav 13,6% är 65 år och äldre Medelålder: 38 år Yta: kvm Norrlands knutpunkt Staden som växer Kunskapsstaden Friluftsstaden Kulturstaden Socialtjänsten, Umeå kommun Utförare av hemtjänst i ordinärt boende respektive särskilt boende (SCB 2007 år verksamhet) Hemtjänst i ordinärt boende 80 % i kommunal regi 20% i privat regi Särskilt boende 80% i kommunal regi 20% i privat regi

16 Socialtjänsten, Umeå kommun Socialtjänsten, Umeå kommun Kundval i hemtjänsten (eget val) Uppdrag från Kommunfullmäktige år 2003 Starta försöksverksamhet Syfte -Öka valfrihet för brukarna Ht-2005 är de första igång Hur skulle vi förverkliga fullmäktigebeslutet? Brukare var vana att kommunen levererade tjänster Enkät i handlingsplan för äldreomsorg ---47% önskade att kunna välja mellan olika utförare Ingen marknad fanns Finska föreningen hade tidigare framfört önskemål om särskilt boende för finsktalande Uppstart med resonemang om eget val i hemtjänst istället Ashmed Hersi hade uppmärksammat KF-beslutet och anmälde intresse Positivt för egenregin eftersom båda intressenterna löste problem kring språkkunskap Socialtjänsten, Umeå kommun Socialtjänsten, Umeå kommun Checklista för certifiering Vilka tjänster ska utföras (städning, personlig omvårdnad) ev inriktning mot särskild målgrupp Vilka geografiska områden, vilka tider och vilka veckodagar Eventuella kapacitetstak Hur ser verksamhetsidén ut Anordnaren skall vara registrerad och uppvisa registreringsbevis enligt följande; hos Bolagsverket som arbetsgivare anordnaren skall vara registrerad för lagstadgade skatter och avgifter; F-skatt, (mervärdesskatt) och visa att dessa betalas. Kontroll av skatteskulder Skatteverkets blankett Begäran/Svar Offentliga uppgifter Ansvarsförsäkring Kollektivavtal---Anordnaren ska inneha kollektivavtal med facklig organisation. Vad innebär eget val? Efter biståndsbeslut väljer brukaren utförare Ersättning till utförare är bestämd av kommunen Ersättning lika för alla Utförare konkurrerar om kvalitet (ej pris) Ingen garanti att få några brukare Auktorisationsförfarande (certifiering) Socialtjänsten, Umeå kommun Socialtjänsten, Umeå kommun Uppföljning 2006 Utförare inom eget val Är brukarna mer eller mindre nöjda? (bemötande, kompetens, tillgänglighet, tydlighet) Hur ser dokumentation och genomförandeplan ut? Vilka system har man för att fånga kvalitet? Utförare inom eget val har beskrivit hur man följer upp löften, rapporterar Lex Sarah, riskbedömningar, kontaktmannaskap, närståendekontakter, klagomålshantering FÖRSLAG TILL KF ---permanenta eget val i hemtjänst fr om 2007 Nu även eget val inom servicetjänster utan biståndsprövning för personer 75 år> (6 tim/månad) till äldre Athena omsorg Attendo Care Bäckbacka Friskvård och hemservice - hela kommunen Hemtrivsel INUC all service Umeå hemtjänst och personlig assistans Uumala - hela kommunen Astridgården AB Förenade Care Cogni care Nuvarande avtal sägs upp Socialtjänster förbereder förfrågningsunderlag enligt LOV

17 Socialtjänsten, Umeå kommun Socialtjänsten, Umeå kommun Ersättning till utförare inom eget val Resultat från brukarundersökning 2008 N ytt tim pris att debitera för 2009 Uppräkn Timersättning hemtjänst med rev AKI 2007 % Mån-fre ,67% Mån-tor ,67% Mån-tor ,67% Fre 19-mån ,67% Storhelg 318 6,67% Ledsagning 235 6,67% Servicetjänster för äldre exkl. moms 25 % 250 2,23% Hemtjänst i egenregi Bemötande % Kompetens % Tillgänglighet % Tydlighet % TOTALT % Hemtjänst i privat regi Bemötande % Kompetens % Tillgänglighet % Tydlighet % TOTALT % Årlig uppskrivning utifrån förändringar i arbetskostnadsindex & konsumentprisindex (vikt 90% resp vikt 10%). Pris för 2009 baseras på förändring juli 2007 och juli Stora LOV-dagen SMS:a frågor till Utställare HEMTJÄNST PÅ DITT EGET SPRÅK Ahmed Hersi Verksamhetsledare 17

18 Vår hemtjä r hemtjänst ä nst är till fö r till för att underlä underlätta livet fö tta livet för dem som behö som behöver stö ver stöd och hjä d och hjälp i sitt eget hem FRISKVÅRD & HEMSERVICE ÄR: DITT HEM ÄR VÅR ARBETSPLATS 18

19 Friskvård & hemservice består av: Medarbetare med olika bakgrunder och en samlad lång erfarenhet av arbete inom hemtjänst och omvårdnad I ett mångkulturellt samhälle ser vi ett behov av att erbjuda samhällstjänster på det modersmål som äldre och funktionshindrade har Att bemötande, omhändertagande och service blir av att man talar samma språk Tjänster Avlastning Till er som vårdar en anhörig och behöver en paus i tillvaron Ledsagning Personligt omsorg vi följer er till affären, läkaren eller ut på stan Stöd och hjälp vid uppstigning, toalettbesök, duschning, på och avklädning, hygien samt enklare omläggningar av sår och trevliga promenader i solen 19

20 Vårt arbete handlar om att hjälpa andra människor till en bättre vardag och vi gör tillsammans upp ett servicekontrakt. Respekt för den enskilde och omsorg om dina behov är grunden för vårt arbete. Vi respekterar dina rutiner och vanor. Vi arbetar utifrån synsättet att stödja dig i det dagliga livet och försöka bidra till att du har en så aktiv vardag som möjligt. Vi tar gärna emot dina synpunkter och arbetar med syftet att våra kunder är fullständigt nöjda med våra hjälpinsatser I hemtjänsten hos oss är det den personliga kontakten som räknas Du får en egen kontaktperson som tillsammans med dig planerar hur hjälpen ska utföras. Bemötande Du bemöts på ett respektfullt och uppmärksamt sätt Om oförutsedda förändringar uppstår ringer vi alltid upp och meddelar detta Dem vi hjälper och deras närstående är alltid välkomna att ta kontakt med oss för samtal och att delta i vårt utvecklingsarbete När vi bjuder in till möten gör vi det på tider som passar alla berörda 20

21 Salaado Dirrie Salaado får hjälp av hemtjänstpersonal på somaliska Det var sedan Salaado väckt tanken om hemtjänst på det egna språket som förtaget tog form friskvård & hemservice Varmt välkomna FRISKÅRD & HEMSERVICE Stora LOV-dagen SMS:a frågor till Utställare 21

Valfrihetssystem. www.carema.se

Valfrihetssystem. www.carema.se Valfrihetssystem 2009 www.carema.se Innehåll 1 Om Carema 2 Hur kan kundval berika vård- och omsorg? 3 Beställarens målbild och nödvändiga förberedelser 4 Reell valfrihet eller ej konkurrensneutralitet

Läs mer

Socialtjänsten, Umeå kommun. Umeå. Gerd Ivert. www.umea.se

Socialtjänsten, Umeå kommun. Umeå. Gerd Ivert. www.umea.se Umeå 1 Lite fakta om Umeå Invånare: 112 732, varav 13,6% är 65 år och äldre Medelålder: 38 år Yta: 2 317 kvm Norrlands knutpunkt Staden som växer Kunskapsstaden Friluftsstaden Kulturstaden 2 Utförare av

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård

Hälsa Sjukvård Tandvård 1 Hälsa Sjukvård Tandvård Viktigt med en strategisk agenda Vi tror på att nära vård med god tillgänglighet och kvalitet har betydelse för befolkningens hälsa och vår förmåga att klara vår uppgift i framtiden

Läs mer

Stora LOV-dagen SMS:a frågor till 0736-589 489. Utställare

Stora LOV-dagen SMS:a frågor till 0736-589 489. Utställare Stora LOV-dagen SMS:a frågor till 0736-589 489 Utställare Peter Carlberg jurist SMS:a frågor till 0736-589 489 Stora LOV-dagen SMS:a frågor till 0736-589 489 Utställare Advokat Anna Ulfsdotter Forssell,

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Gäller från 1 juni 2010 Reviderat genom beslut i Sociala omsorgsnämnden 2012-01-02 Reviderat genom

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 2 Hälsa Sjukvård Tandvård Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Markera de gråa fälten och fyll i. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING 1 10 maj 2012 Fråga juristen om upphandling av vård och omsorg OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING Upphandla vård och omsorg, Stockholm den 10 maj 2012 Kristian Pedersen / Delägare / Advokat 21 september 2011

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare KRAVKATALOG UTFÖRARE 1 (7) Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Ledning www.uddevalla.se POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO 451 81 UDDEVALLA

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem BILAGA Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem 1. Kontaktuppgifter för sökande/utförare a) Företagsnamn/firma/gruppens namn b) Organisationsnummer

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm Helsingborg Kristianstad

Läs mer

Hälsoval Jämtlands län

Hälsoval Jämtlands län Hälsoval Jämtlands län - ökar patientens valfrihet och inflytande i vården Varför hälsoval? Obligatoriskt för landstingen att från och med 2010 införa valfrihetssystem (vårdval) i primärvården. Lagen om

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

sätter hallänningen i centrum

sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Vårdval Halland en framtidslösning Befolkningsmodell Nya närsjukvården är ett naturligt förstahandsval med undantag av akuta tillstånd som kräver sjukhusvård.

Läs mer

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare Ansökningsformulär Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare 1 Uppgifter om sökande Namn på sökande/företag: Driftsform: Organisationsnummer/personnummer: Postadress:. Postnummer

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

1 Ansökningsblankett

1 Ansökningsblankett 1 Ansökningsblankett 2 Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Aneby kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst. Ingår i Almega

Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst. Ingår i Almega Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst Ingår i Almega Om Vårdföretagarna Arbetsgivar- och branschorganisation för privata vårdgivare inom vård och omsorg. Ingår i Almega. Cirka 1 900 medlemsföretag.

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (22)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (22) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (22) Socialnämndens arbetsutskott 2016-02-02 7 Uppdrag om LOV för korttidsvistelse och korttidstillsyn (SN 2016.001) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Bilaga Information och föreskrifter 2015

Bilaga Information och föreskrifter 2015 2014-11-24/25 132 Diarienr 1 (16) Bilaga Information och föreskrifter 2015 Avtal Hälsoval Dalarna Information till vårdgivare om att bedriva vårdverksamhet inom Landstinget Dalarnas primärvård och Hälsoval

Läs mer

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Kristian Pedersen, advokat. Innovativa upphandlingar

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Kristian Pedersen, advokat. Innovativa upphandlingar Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Kristian Pedersen, advokat Innovativa upphandlingar Upphandling24 konferens Stockholm den 4 november 2009 Innovativa upphandlingar nya möjligheter till goda

Läs mer

Myter och fakta om LOU och LUF vägen till enklare och bättre upphandlingar

Myter och fakta om LOU och LUF vägen till enklare och bättre upphandlingar vägen till enklare och bättre upphandlingar SOI:s Årskonferens 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner Erik Olsson / Jur. kand. / Associate 2 Agenda Hur mycket juridik behövs det i en upphandling?

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben

Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben 1 (5) Ansökningsblankett Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Om valfrihet inom hälso- och sjukvård

Om valfrihet inom hälso- och sjukvård Om valfrihet inom hälso- och sjukvård Pia Maria Jonsson Med dr Chefsexpert pia.maria.jonsson@thl.fi Valfrihet varför? 1. Förstärker medborgarnas /konsumenternas /patienternas ställning (egenvärde) 2. Bidrar

Läs mer

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTREDNING - VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDREOMSORGEN.. 3 1.1.1 Språkbruk... 3 1.2 LOV - Lagen om Valfrihetssystem... 3 1.2.1 Stimulansbidrag...

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Intern boendepeng inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Intern boendepeng inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Datum Socialförvaltningen 2009-11-08 Sonja Holm, controller/utredare Tel 08/57829179 Mobil 070-4889179 Diarienummer Socialnämnden Intern boendepeng inom äldreomsorg och omsorg

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

1(7) Konkurrensprogram. Styrdokument

1(7) Konkurrensprogram. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Program Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-10-31, 182 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Eda kommun 3(7) Innehållsförteckning...4 1. Syfte... 4 2.

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Innovativa upphandlingar Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Innovativa upphandlingar det är möjligt! 2008-09-26 Company presentation

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Insatser för äldre och för funktionshindrade

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Gävle kommun

Kommunala pensionärsrådet Gävle kommun 2010 04 20 Kommunala pensionärsrådet Gävle kommun 2010-05-19 1 Aktuella ansökningar Hofors (Åsas Bemanning vi väntar på kompletterande uppgifter) Gävle (Praktikertjänst, planerad driftstart den 1/9) Hudiksvall

Läs mer

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Tid: Torsdagen den 9 Oktober 2014, kl 13.15 Plats: Lilla Konfekten, Sidenvägen 7 D, Alingsås Ärendelista Val av justerare och tid för

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Valfrihetssystem för hemtjänst. Lokala pensionärsråden

Valfrihetssystem för hemtjänst. Lokala pensionärsråden Valfrihetssystem för hemtjänst Lokala pensionärsråden Vad har beslutats? Kommunfullmäktige fattade i juni 2015 beslut om att Göteborgs Stad ska införa ett valfrihetssystem för de som har hemtjänst. Valfrihetssystemet

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Lag om valfrihet tillämpning i Stockholms stads äldreomsorg

Lag om valfrihet tillämpning i Stockholms stads äldreomsorg STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (12) 2009-02-03 Handläggare: Maria Laxvik Telefon: 08-50829424 Till kommunstyrelsen Lag om valfrihet tillämpning i Stockholms stads äldreomsorg

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Vårdval i Östergötland

Vårdval i Östergötland Vårdval i Östergötland Blankett för auktorisationsansökan för primärvårdsverksamhet Leverantörsuppgifter Komplett företagsnamn: Adress: Postnummer: Postadress: Org.nummer: Firmatecknare: Bankgironummer:

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Likvärdiga villkor för utförare inom vårdvalssystem i Landstinget i Värmland

Likvärdiga villkor för utförare inom vårdvalssystem i Landstinget i Värmland Likvärdiga villkor för utförare inom vårdvalssystem i Landstinget i Värmland LK/140453 Upprättad av Vårdvalsenhet och Ekonomistab Landstinget i Värmland 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Utredningsdirektiv LOV inom daglig verksamhet

Utredningsdirektiv LOV inom daglig verksamhet Bilaga tjänsteskrivelse 1(8) 2016-09-23 Utredningsdirektiv LOV inom daglig verksamhet Syfte Socialnämnden har lämnat följande utredningsdirektiv. Daglig verksamhet inom LSS är våra brukares arbetsplats.

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Seminarium 2015 02 11 Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se En bild av debatten Vårdskandaler Vinster Internationella

Läs mer

Ange organisationsnummer alt personnummer vid enskild firma. OBS! Ska avse sökande företag.

Ange organisationsnummer alt personnummer vid enskild firma. OBS! Ska avse sökande företag. Karlstads inköpscentral Skakrav Diarie VON 2016-11 DPL 14 Namn Hemtjänst enligt LOV Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skakravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv Mats Brandt Kommundirektör i Malax Vågar vi släppa kontrollen? - har vi modet att...? - vågar vi riskera att...? Svenska erfarenheter Allmändebatten

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Kvalitetssäkring. Annika Asplind och Lena Svensson

Kvalitetssäkring. Annika Asplind och Lena Svensson Kvalitetssäkring Annika Asplind och Lena Svensson 3 Vad innebär valfrihetssystem? Brukare, elever, patienter väljer utförare Ersättningen kopplat till valet LOV LOU- bidrag Kommunen/landstinget beslutar

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer