Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län"

Transkript

1 Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag på insatser Förslag på finansiering Åsa Dahlin, regionförbundet

2 Bakgrund Kalmar län behöver tackla de demografiska utmaningarna genom att kraftsamla kring det som idag skapar obalans i befolkningsstrukturen. För att säkra en god utveckling av länet, behöver länets befolkning växa fler måste välja att bosätta sig i länet. Det är därför nödvändigt att Kalmar län uppfattas som en attraktiv region, både av dem som bor och växer upp i länet idag och av dem som finns utanför länet. I länets regionala utvecklingsstrategi, RUS, har länet enats kring följande målsättning, delmål samt övergripande förhållningssätt: Regionförbundets arbetsutskott beslöt hösten 2011 att påbörja ett kraftfullt arbete för att försöka vända trenden i länets befolkningsutveckling. Arbetet ska ske i nära samarbete med länets kommuner och näringslivet samt med andra regionala aktörer såsom Landstinget, Arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen. En central del i det arbetet handlar om att stärka och växla upp de insatser som pågår i länet rörande profilering och platsmarknadsföring. Hur arbetar länets kommuner med profilering i dag? Under 2013 skickades en enkät ut till länets kommuner för att få svar på hur man jobbar med profilering av den egna kommunen. De kommuner som har svarade på kartläggningen var: Nybro, Vimmerby, Borgholm, Västervik, Kalmar, Torsås, Oskarshamn, Emmaboda och Högsby. Enkäten följdes upp av en workshop för inflyttarlotsar, informatörer, näringslivslotsar, flyktingmottagare, turismsamordnare och näringslivschefer i Oskarshamn i mars Under workshopen diskuterades resultatet samt hur vi kan samverka kring ökad inflyttning, ökade investeringar och etableringar samt hur vi skapar en bra mottagning av de som flyttar till länet. Som en utveckling av de behov som tydliggjorts arrangerade regionförbundet ett seminarium i april 2014, den vände sig till personer som arbetade med frågor som rör inflyttning, rekrytering, etableringar, investeringar, mottagning av inflyttade eller platsmarknadsföring Efter dagen samlades mål och förväntningar in på det inflyttningsarbete som pågår i länet. Målen och förväntningarna diskuterades senare i kommunchefsgruppen och har resulterat i några konkreta åtgärder som regionförbundet har fått i uppdrag att arbeta vidare med.

3 Dessa insatser görs för att locka inflyttare till kommunerna i dag Flertalet kommuner har ingen specifikt ansvarig för profileringsarbetet i dag utan ansvaret fördelas på olika funktioner såsom exempelvis inflyttarlots, företagslots, näringslivsansvarig etc. Några kommuner har ett särskilt destinationsbolag som arbetar med frågorna, exempelvis Västervik Framåt och Attraktiva Oskarshamn. Flera kommuner uppger att man i dag inte har någon uttalad plan eller strategi för profileringsarbetet, däremot är detta på gång att tas fram. Exempel på aktiviteter som görs i kommunerna i dag: Inflyttardatabas där intresserade kan registrera sig Deltagande på mässor och evenemang Erbjudanden om resesubventioner. Marknadsföring via informationsportaler på centralstationen i Göteborg Radiokampanjer Kommunambassadörer Nyhetsbrev och jobbtips som mailas till inflyttarregister Hemvändarträffar och återvändarträffar Särskild webbplats, exempelvis eller facebooksida, Annonsering via ex. Särskilt magasin/tidskrift med olika teman för att locka besökare och inflyttare. Brev samt enkät till delårsboende Samordning av besök för att exempelvis titta på boende, dagis och förskola Målgrupper som kommunerna vänder sig till En del kommuner har gjort särskilda kampanjer mot vissa målgrupper i samband med evenemang eller om näringslivet söker speciell kompetens. Exempel på detta är bland annat Emmaboda kommun och Emmabodafestivalen samt Oskarshamn och personal till OKG. De målgrupper som flera kommuner uppger som prioriterade i dag är: Studenter Barnfamiljer Personer med anknytning till kommunen, exempelvis de som kommer från kommunen, har fritidshus, släkt och vänner, arbetar i kommunen men bor på annan ort eller turister. Invånare mellan år Fritidshusägare Företagare/entreprenörer Detta görs för att locka etablerare/investerare till kommunerna Flera kommuner uppger att det finns en förbättringspotential inom de insatser som görs riktat till potentiella investerare/etablerare. Några efterlyser kunskap om hur man skapar en strategisk plan för riktade insatser. Några av de insatser som görs eller nyligen har gjorts: Annonser i Dagens Industri Kalmar länsbilaga Samannonsering i tidningsbilagor Viss uppsökande verksamhet

4 Direktkontakter utifrån vilka företag som kan se marknader i, har anknytning till eller på annat sätt visat intresse för att etablera verksamhet i kommunen. Samverkan med Invest Sweden för att få ut etableringsmöjligheter internationellt Nystartat nätverk för unga entreprenörer. Gemensamt informationsmaterial för Västervik, Vimmerby, Hultsfred och Högsby för att lyfta fram kommunernas styrkor som etableringsorter. Utgångspunkten ligger på det regionala investeringsstöd som kan sökas för denna region via Tillväxtverket. Så tar man emot nyinflyttade Mottagningspaket i form av exempelvis information, inbjudningar erbjudanden och rabattcheckar Välkomstbrev med erbjudande om att komma till biblioteket och få mer information samt present. Resesubventioner till studenter som bosätter sig i kommunen Inflyttarträffar Föreslår nätverk som kan vara intressanta för den nyinflyttade att vara delaktig i. Tidning för nyinflyttade som görs tillsammans med stora arbetsgivare i kommunen. After work aktiviteter Nyinflyttade uppmärksammas vid Nationaldagsfirandet

5 Lokal och regional attraktivitet Begreppet attraktivitet spänner över ett stort antal frågor såsom företagsutveckling, platsmarknadsföring, infrastruktur, fysisk planering, turism, servicefrågor och så vidare. Det är frågor som alla kommuner arbetar med sedan en lång tid tillbaka. Regionförbundet samordnar arbetet kring de övergripande frågorna och genom det här forumet fokuserar vi på att skapa förutsättningar till bra inflyttarservice, öka samverkan kring rekrytering och medflyttning. Därtill att profilera länets arbetsmarknad, och skapa verktyg för hur vi kan locka till nya företagsetableringar i vår närmiljö. Det finns inte bara en faktor eller en modell som avgör en plats attraktivitet. Det krävs ett långsiktigt arbete utifrån olika förutsättningar. Vi har som ambition att verka för en regional spridning av de goda exempel som finns i regionen. Genom att samverka och dela våra erfarenheter kan vi nå ett kraftfullt resultat. Hur vi arbetar vidare framåt Oskarshamn har gjort en ansökan till Tillväxtverket i deras utlysning om Stärkt lokal attraktionskraft/stolt Oskarshamnare. Ansökan är utformad tillsammans med regionförbundet. I sin ansökan, beskriver de hur de vill stärka sitt lokala arbete med attraktionskraft. I arbetet ingår en dokumenterande del som är tänkt att verka för regional spridning till andra kommuner i länet. Som nämnts tidigare behöver alla kommunerna trappa upp sitt arbete med inflyttning, rekrytering, medflyttning och attraktivitet. Ingen plats klarar sig själv i dessa frågor och alla skulle gynnas av att se till arbetsmarknadsregionen istället för de administrativa kommungränserna. Vi har tidigare konstaterat vilka aktiviteter vi behöver arbeta vidare med framåt i regionen, och de förslag vi givit har en kostnadsbild med två olika scenarion. Detta beroende på om Oskarshamn blir beviljade projektmedel via TVV eller inte. Beslut om medel förväntas komma i juni Projektorganisation Kommuncheferna - styrgrupp Profileringsrådet expertråd Arbetsgrupp: Åsa Dahlin, ansvarig samordnare från RFKL, Sofie Gunnarsson från Attraktiva Oskarshamn, Karin Ekebjär turistsamordnare från RFKL, Camilla Håkansson, områdesansvarig näringsliv, RFKL. (Projektarbetare 50 %) Konsult, (Tendensor, Per Ekman), för medverkan vid workshop och bollplank under året. Förslag på insatser med start våren 2015 Utifrån kartläggning och tidigare önskemål från kommuncheferna föreslås ett handlingsprogram med start 2015 med följande insatser: Regional samordning av profileringsarbetet Samordna de insatser som görs, hålla ihop det regionala nätverket genom nätverksträffar/profileringsforum, underhålla facebooksida samt webbsida med bl.a. goda

6 exempel samt kalendarium. Kick off för kommunernas arbetsgrupper 22/5 enligt tidigare uppdrag. Fånga upp behov och planera vidare för utbildning och ytterligare nätverksträff. Påbörja en talangorienterad marknadsföring av länet Oskarshamns kommun och Attraktiva Oskarshamn har tagit rollen som pilotkommun och under en projektperiod ska arbetet kartläggas och resultera i en modell som kan spridas till övriga kommuner i länet så att vi växlar upp regionalt. Sofie Gunnarsson medverkar på kommande kommunchefsträff för att presentera de insatser som görs inom deras arbete, erfarenheter, samt tankar kring hur man kan samverka mer mellan det offentliga och näringslivet. Om Oskarshamn inte beviljas sitt projektstöd behöver arbetsmodellen Let s work dokumenteras av en projektanställd. Webbportal för att profilera länets arbetsmarknad, boende etc. Portalen ska bl.a. visa arbetstillfällen, attraktiva arbetsplatser, kluster och innovationer, entreprenörer och talanger som hittat hit. Här behöver man göra en förstudie över målgrupper, innehåll, tjänster, koppling till sociala medier, organisation, verktyg och drift samt en grov tidplan. Uppgiften behöver göras av en projektanställd alternativt konsult, ryms inte inom Oskarshamns projektarbete. Skapa en professionell mottagar- och medflyttarorganisation Genom Oskarshamns arbete som pilotkommun undersöker man möjligheterna att skapa en länsövergripande professionell mottagar- och medflyttarorganisation med Medac som modell. Regionförbundet står för spridning av modellen som är tänkt att användas i hela länet. Om projektansökan inte beviljas är detta en uppgift för en projektanställd. Profilera länets arbetsmarknader gemensamt visionsarbete. Respektive kommun bör klargöra sin arbetsmarknad. Kalmarsundsregionen är det en starkt framväxande regional idé? Eller finns andra idéer tex Smålandskusten? Här bör vi göra en inkluderade visionsprocess med en gemensam agenda. Arbetet bör ledas av lämplig konsult och samordnas med regionförbundet. Ökad kunskap om hur man lockar etablerare/investerare till kommunerna För att öka kunskapen och ge kommunerna bättre verktyg om hur man arbetar med att främja företagsetableringar har regionförbundet tagit del av arbetsprojektet Business Attraction Management (BAM) som drivs av kalmarbaserade Tendensor. Syftet med projektet är att 20 nordiska städer och regioner, däribland Kalmar län, ska få tillgång till nya metoder och angreppssätt för att kunna organisera och locka till nya företagsetableringar, nu och i framtiden. I arbetet ingår även Oskarshamns kommun och Kalmar Science park.

7 Scenario 1, Kostnad för ovanstående insatser Kostnaderna för att genomföra ovanstående insatser beräknas till totalt kronor under Kalkylen utgår från att Oskarshamn blir beviljade medel från sin ansökan från TVV. Kostnaderna innefattar: Profileringsforum vid 2 tillfällen 2015: Profileringsforum vid 2 tillfällen 2016: Utbildningspaket, 3 delar, : Webbplats Gemensam visionsprocess Kommunikationsansvarig Konsult bygga webb kr kr kr Projektanställd 50 % + kommunikationsansvarig regionförbundet 20 % under Förslaget är att regionförbundet finansierar 50 procent av kostnaderna, dvs kronor och länets kommuner delar på resterande kostnaden, dvs kronor. För respektive kommun blir kostnaden i så fall kronor. Totalt: kr Scenario 2, kostnad för ovanstående insatser Kostnaderna för att genomföra ovanstående insatser beräknas till totalt kronor under Kalkylen utgår från att Oskarshamn inte blir beviljade medel från sin ansökan från TVV. Kostnaderna ökar då med tid för en projektanställd men innefattar samma aktiviteter: Profileringsforum vid 2 tillfällen 2015: Profileringsforum vid 2 tillfällen 2016: Utbildningspaket, 3 delar, : Webbplats Gemensam visionsprocess Kommunikationsansvarig Projektanställd under kr kr kr Projektanställd 50 % + kommunikationsansvarig regionförbundet 20 % under Förslaget är att regionförbundet finansierar 50 procent av kostnaderna, dvs. 6onor och länets kommuner delar på resterande kostnaden, dvs. 6onor. För respektive kommun blir kostnaden i så fall kronor. Totalt: kr

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer