راهنمای مستأجران. حقایقی مختصر در مورد مستأجران Sandvikenhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "راهنمای مستأجران. حقایقی مختصر در مورد مستأجران Sandvikenhus"

Transkript

1 راهنمای مستأجران حقایقی مختصر در مورد مستأجران Sandvikenhus

2

3 SANDVIKENHUS راهنمای مستأجران بهعنوان یک مستأجر جدید Sandvikenhus خوش آمدید! ما قول میدهیم حداکثر تالش خود را انجام دهیم تا مطمئن شویم از اینکه مستأجر ما هستید لذت ببرید و زندگی در اینجا تا آنجا که ممکن است راحت و بدون دردسر باشد. اما برای اینکه همه چیز واقعا عالی باشد به کمک شما نیاز داریم. ما تعدادی راهنمایی عملی و پاسخهایی را به هرگونه سؤالی که ممکن است در مورد اجاره خود داشته باشید جمعآوری کردهایم. زندگی در یک ساختمان چندطبقه با افراد دیگر به این معنی است که همه ما باید مالحظاتی داشته باشیم و قوانین مشترک خاصی را رعایت کنیم. امیدواریم این متن را بهعنوان سخنرانی از طرف ما تلقی نکنید بلکه آن را بهعنوان راهی برای کمک به ایجاد یک محیط زندگی لذتبخش تلقی نمایید. وقتی از چیزی در مورد اجاره خود مطمئن نیستید از راهنمای مستأجر بهعنوان یک مرجع استفاده کنید. اطالعات بیشتر بر روی وبسایت ما به نشانی در دسترس است. با تقدیم احترام Sandvikenhus

4 مطالب فهرست شدن جابجا 5 آدرس تغییر 5 Autogiro 5 دورریختنیها 5 بازرسی 5 باند پهن 5 الکترونیکی صورتحساب 5 برق تأمین قرارداد 6 منزل تحویل از قبل نظافت 6 گاراژ 6 خانه بیمه 6 سایت وب 6 کابلی تلویزیون 6 نام پالک 7 کلیدها 7 راهپلهها 4 22 ترامپولین 22 مزاحمتها 22 فیوزها 22 گزینهها 22 در چشمی 23 راهپلهها 23 لباسشویی/خشککن ماشین 23 لباس شستشوی اتاق نگهداری و نگهداری/تعمیر و تعمیر 23 )TCM( مستأجر کنترل تحت 23 شخصی نگهداری و تعمیر 24 تخلیه اطالعیه 24 کردن قفل 24 تهویه 24 گرمایش 25 غیره و کلیدها برای امضا 25 درب نام پالک 27 Autogiro درخواست اجاره مدت طول 8 است مواردی چه شامل اجاره مجدد دادن اجاره 8 دورریختنیها 9 حمام و دستشویی 9 بچه کالسکه 9 مستأجر اظهارنظر 9 آتشسوزی 9 دود هشداردهندههای 9 دوچرخهها 9 ظرفشویی ماشینهای 9 دوشها 9 درها 9 الکترونیکی صورتحساب 10 نقص گزارشهای 10 فنها 10 پرندگان 10 انباری فضاهای 10 گاراژ 10 کردن کباب 10 حجیم دوریختنیهای 10 کاله آویز 10 وبسایت 11 خانگی حیوانات 12 کابلی تلویزیون 12 جمعی فضای 12 موتور هیترهای 12 موذی جانوران 12 ماهوارهای آنتنهای 13 پارکینگ 13 کرکرهای پرده 13 استخر 13 کشیدن سیگار 13 آپارتمان از مراقبت 18 باز فضای محوطه از مراقبت 18 برف کردن پاک 20 دورریختنیها تفکیک

5 جابجا شدن در هنگام جابجا شدن باید به چیزهای زیادی فکر کرد. فقط نباید برنامهریزی بستهبندی و تمیز کردن را انجام بدهید بلکه باید خدمات شهری را سفارش داده و تغییر آدرس خود را ثبت کنید. در اینجا چند راهنمایی برای آسانتر کردن جابجایی شما آمده است. تغییر آدرس مطمئن شوید که تغییر آدرس خود را در هنگام جابجا شدن ثبت کنید. نه تنها مفید بلکه ضروری است که هر شخصی آدرس فعلی خود را ثبت کند. شما میتوانید کار ثبت را در adressandring.se انجام دهید. همچنین میتوانید ارسال موقت پست را به ویالی تابستانی سفارش دهید یا اطالع دهید که در زمانی که نیستید بستههای شما نگهداری شود. AUTOGIRO Autogiro خدماتی است که اجازه میدهد اجاره شما بهطور رایگان در آخرین روز هر ماه از حسابتان منتقل شود. Autogiro به این معنی است که همیشه مطمئن خواهید بود که اجارهتان به موقع پرداخت میشود. تنها کاری که باید انجام دهید این است که مطمئن شوید چند روز قبل از مهلت پرداخت اجاره پول در حسابتان باشد. از فرم درخواست autogiro در پشت این کتابچه برای ارائه درخواست خود استفاده کنید. یا میتوانید با ما تماس بگیرید و ما یک فرم درخواست را برای شما ارسال میکنیم. دورریختنیها شما احتماال چیزهایی دارید که الزم است در هنگام جابجا شدن آنها را دور بریزید. دورریختنیهای خود را به Gästrike återvinnare بدهید آدرس و ساعات کاری آنها در gastrikeatervinnare.se درج شده است. بازرسی هنگامی که جابجا میشوید یک نسخه از گزارش بازرسی تهیه شده در هنگام خروج مستأجر قبلی به شما داده میشود. مطمئن شوید که گزارش صحیح است و هرگونه اختالف را ظرف هشت روز )با احتساب روز جابجایی خود( به ما اطالع دهید در غیر اینصورت ممکن است مجبور به پرداخت هزینه خسارتهایی شوید که مستأجر قبلی وارد کرده است. پهن باند بهعنوان مستأجر به یک شبکه کابلی باز در ساختمان خود دسترسی دارید. این بدان معنی است که شما میتوانید بین ارائهدهندگان خدمات و اشتراکهای مختلف مربوط به تلفن تلویزیون و اینترنت انتخاب کنید و به دلیل اینکه از کابل فیبر نوری استفاده شده است سرعت اینترنت واقعا زیاد است. همه چیز به اشتراکی که انتخاب میکنید بستگی دارد. خدمات پهن باند را در نشانی زیر سفارش دهید.sandvikenhus.se اگر با پهن باند یا تلفن اینترنتی مشکل داشتید این نقص را به ارائهدهنده خدمات خود گزارش بدهید نه به.Sandvikenhus صورتحساب الکترونیکی شما میتوانید اعالمیه اجاره خود را بهعنوان یک صورتحساب الکترونیکی دریافت کنید. برای فعال شدن این خدمات وارد اینترنت بانک خود شوید. قرارداد تأمین برق همه مستأجران اشتراک برق خانگی مخصوص به خود را دارند. این بدان معنی است که شما تأمینکننده برق خود را انتخاب میکنید و اگر جابجا شدید باید خودتان این جابجایی را نزد تأمینکننده برق خود ثبت کنید. ورودیها )نگاه کنید به راهپلهها( 5

6 جابجایی هنگام در کردن تمیز تمیز وضعیت از و شدهاید جابجا تازه مستأجر یک بهعنوان اگر کنید. ارسال نقص گزارش یک فورا باید هستید ناراضی کردن گاراژ از میشود. داده اجاره ما وبسایت طریق از گاراژ فضاهای بهعنوان نه کرد استفاده نقلیه وسایل برای میتوان تنها گاراژ قابل مایعات نمیتوانید شما باشید داشته یاد به انباری. فضای کنید. نگهداری گاراژ در را گاز گپسولهای یا اشتعال پارکینگ گاراژ/فضاهای به ورودی جاده در خودرو شستشوی بدون که است مضری مواد حاوی کثیف آب زیرا است ممنوع میشود. تخلیه مجرا نزدیکترین به شود تصفیه اینکه نام پالک شما ورودی درب روی بر که شد خواهد مطمئن مشتریان خدمات نقل شما آپارتمان به کسی اگر باشد. شده درج صحیح نام پالک تماس مشتریان خدمات با میتوانید شود خارج آن از یا کند مکان در را خود نام پالک کنند. اصالح را شما نام پالک تا بگیرید ببینید. 25 صفحه خانوار بیمه خود اموال به صدمه هرگونه پوشش برای را خانه بیمه باید شما این کنید. تهیه دزدی یا آتشسوزی بروز صورت در مثال بهعنوان دیگر فضاهای یا انبار در که است چیزهایی شامل همچنین بیمه بگیرید. تماس خود بیمه شرکت با مستقیما دارید. 6 وبسایت Mina بخش در خود مستأجران برای را اطالعات این ما کردهایم. گردآوری sandvikenhus.se در Sidor ابراز برای مثال بهعنوان Mina Sidor به دسترسی برای کاربر یک بهعنوان ابتدا باید آپارتمان کردن اجاره به عالقه به همچنین ما مستأجر بهعنوان شما باشید. کرده ثبتنام و خود اجاره موجودی مانده بررسی مانند دیگری عملکردهای اطالعات میتوانید همچنین دارید. دسترسی نقص گزارشهای داوطلب نمایندگان و مستأجران شورای اعضای با تماس برگزار بحثهای یادداشت و کنید پیدا را خود منطقه در صاحبخانه نمایید. مطالعه را جلسات در شده )Autogiro به کنید نگاه )همچنین اجاره در حداکثر باید شود. پرداخت پیشاپیش همیشه باید اجاره شود. پرداخت تقویمی ماه هر شروع از قبل کاری روز آخرین الکترونیکی صورتحساب طریق از پرداخت برای راه سادهترین این پشت در autogiro درخواست فرم از است. autogiro یا کنید. استفاده خود درخواست ارائه برای کتابچه کلیدها برای الکترونیکی کلید یک اوقات گاهی و کلید 4-3 شما به معموال میشود. داده آپارتمانتان تماس مشتریان خدمات با لطفا دارید بیشتری کلیدهای به نیاز اگر نمیکنند درست کلید ما اجازه بدون قفلسازها و کلیدسازها بگیرید. باید کلیدها همه بپردازید. را اضافی کلیدهای هزینه خودتان باید و خودتان که کلیدهای جمله از شوند برگردانده جابجایی هنگام در جابجا هنگام در کلیدی هر اگر کردهاید. پرداخت را آنها هزینه این هزینه و شود تعویض باید قفل سیلندر باشد شده گم شما شدن میشود. پرداخت مستأجر خروج هزینههای از کار کابلی تلویزیون تلویزیون که کس هر دارند. کابلی تلویزیون ما آپارتمانهای تمام پرداخت این کند. پرداخت را تلویزیون مجوز هزینه باید دارد لیست میشود. انجام Radiotjänst به جداگانه بهصورت رد فیلم کانالهای به مربوط اطالعات و شده بهروز کانالهای هستند. موجود sandvikenhus.se

7 اگر برای دریافت کلیدهای مستأجر قبلی فرم را امضا کنید به این معنا است که تمیز کردن را هم تأیید کردهاید. لطفا به فرم دریافت کلید در صفحه 25 مراجعه کنید. به یاد داشته باشید! وقتی فرم کلیدها را امضا میکنید باید کارت شناسایی به همراه داشته باشید. راهپلهها راهپله اولین جایی است که بازدیدکنندگان تصوری را نسبت به خانه شما بهدست میآورند. به ما کمک کنید راهپلهها را تمیز مرتب و عاری از سیگار نگهداریم. طبق قانون حفاظت در برابر آتشسوزی قرار دادن دوچرخه کالسکه بچه یا اقالم دیگری که ممکن است در دسترسی به راهپلهها مانع ایجاد کند مجاز نیست. این موارد را در منطقه نگهداری دوچرخه یا کالسکه قرار دهید. اگر این قانون رعایت نشود ما حق داریم این موارد را جابجا کنیم. پادری خود را در داخل آپارتمان قرار دهید نه در داخل راهپله. شبها ورودی های ساختمان قفل میشود تا همه احساس امنیت کنند. باز نگهداشتن درب ورودی برای اجازه دادن به افراد جهت وارد شدن مجاز نیست. نکته مهم! 7 راهپله مسیر خروج شما بوده و مسیر ورود خدمات اضطراری در صورت بروز حادثه است! راهپلهها باید همیشه عاری از هرگونه وسایل باشند تا امکان دسترسی خدمات اضطراری را بدهند. اطالعات تماس مرکز تماس دفتر کمک به رفع نقص خط تلفن 24 ساعته )برای موارد اضطراری خارج از ساعات اداری( دفتر اجارهدهنده آدرس خیابان... 7 Plangatan وبسایت... شهرداری Sandviken جهت مشاهده ساعات اداری فعلی از sandvikenhus.se بازدید کنید.

8 طول مدت اجاره ممکن است سؤاالت بیشتری در حین اجاره خود داشته باشید و ما پاسخ به رایجترین سؤاالت را در این بخش ارائه کردهایم. اجاره شامل چه مواردی است شما بهعنوان مستأجر موظف به مراقبت صحیح از آپارتمان خود هستید. مسئولیتهای شما شامل مواردی مانند تخلیه و تمیز کردن منظم مجرای تخلیه در حمام تمیز کردن فیلتر فن تعویض المپها در آپارتمان و جایگزین فیوز و غیره است. اجاره دادن مجدد شما حق دارید آپارتمان خود را مجددا اجاره بدهید بهشرطی که اجازه کتبی Sandvikenhus را داشته باشید و این کار تنها برای مدت محدودی مجاز است. اطالعات بیشتر بر روی وبسایت ما به نشانی در قسمت Uthyrningspolicy در دسترس است. نمونههایی از هزینههای اضافی نمونههایی از مواردی که در اجاره شما گنجانده شده است 8 سوارخهای ایجاد شده در سیمپیچ یخچال و فریزر ناشی از یخزدایی نادرست. ترک رویه اجاق یا ترک صفحات اجاق. شکستگی قاب پنجره از داخل. تمیز کردن مجرای تخلیه کف و تله تخلیه. کلیدهای اضافی تعویض قفل و کارت الکترونیکی ناشی از گم شدن کلید. مسدود شدن مجرای تخلیه برعهده مستأجر بهعنوان مثال هنگامی که ضایعات و موارد دیگر در مجرای تخلیه گیر کرده باشد. آسیبهای غیرطبیعی در آپارتمان بهعنوان مثال تعداد زیادی سوراخ میخ در کاغذ دیواری شکستن وام حمام یا شکستگی تجهیزات. مراقبت نامناسب از سطوح توسط مستأجر )بهعنوان مثال ماده تمیزکننده اشتباه(. انجام دوباره تعمیر و نگهداری غیرحرفهای انجام شده توسط مستأجر. آسیب ناشی از آب و آتش در اثر اقدامات عمدی مستأجر. )به شرطی که آسیب توسط مستأجر ایجاد نشده باشد( تعمیر قابهای پنجره از خارج در مورد درهای بالکن و پنجرهها. تمیز کردن مجرای تخلیه. تراز کردن پنجره و نوار آببندی در و پنجره تعمیر فضای انباری )بجز قفل فضای انباری(. تعمیرات سایر تجهیزات آپارتمان که عمدا آسیب دیدهاند. سرویس کردن و تعمیر میکسرها و شیرها. تعمیرات یخچال و فریزر. تعمیرات اجاق آشپزخانه. تعویض المپ فر. تعمیرات درب و قفل )مستأجر مسئول قفلهای اضافی است که توسط Sandvikenhus نصب نشده است(. 21 درجه در آپارتمان در مرکز اتاق. عملکرد لوازم اتاق لباسشویی )یا در آپارتمان اگر لوازم خانگی در اجاره گنجانده شده باشد(. هشداردهندههای دود. دورریختنیها )همچنین نگاه کنید به تفکیک دورریختنیها و دورریختنیهای حجیم محلهای مخصوص دفع زباله و محوطههای زبالههای خانگی در مناطق مسکونی ما وجود دارد. دورریختنیها را براساس عالمتهای درج شده روی سطلها تفکیک کنید: دورریختنیهای قابل اشتعال روزنامهها بستهبندی فلزی شیشه پالستیک بستهبندی کاغذ زباله قابل کمپوست زبالههای قابل کمپوست در پاکتهای کاغذی مخصوص در دسترس در محلهای مخصوص دفع زباله جمعآوری میشود. به دستورالعملهای دقیق محل دفع زباله یا gastrikeatervinnare.se مراجعه کنید

9 دستشویی و حمام دستشویی و حمام مکانهای خیسی هستند اما در برابر آب و رطوبت زیاد مقاوم نیستند. حتما پس از دوش گرفتن یا دستشویی رفتن اجازه بدهید هوا در این فضاها به گردش درآید ترجیحا این کار را با باز گذاشتن پنجره برای مدتی کوتاه انجام دهید. درب حمام را در شب نیمهباز بگذارید و همیشه آب قابل مشاهده را تمیز کنید. از ایجاد سوراخ در دیوار حمام خودداری کنید زیرا آب وارد دیوار شده و میتواند باعث بروز آسیب شود. کالسکه بچه کالسکه بچه را در صورت امکان در منطقه نگهداری کالسکه قرار دهید در غیر این صورت باید در آپارتمان یا فضای انباری زیرزمین نگهداری شود. اگر کالسکه بچه را در راهپلهها بگذارید مانع از دسترسی همسایهها و پرسنل خدمات اضطراری میشود. اظهار نظر مستأجر اظهار نظر مستأجر با هدف افزایش حس زندگی جمعی بین همسایگان و ترویج منطقه مسکونی امنتر و لذتبخشتر است. اگر شما و همسایههایتان نظراتی در مورد اینکه مسائل باید چطور باشند دارید با ما تماس بگیرید. اطالعات بیشتر در مورد اظهار نظر مستأجر و شوراهای مستأجران در وبسایت ما در دسترس است آتشسوزی - به یاد داشته باشید هرگز وارد راهپلههای پر از دود نشوید منتظر خدمات اضطراری بمانید. در صورت امکان با 112 تماس بگیرید. روی بالکن یا کنار پنجره بروید و با داد زدن کمک بخواهید. در ورودی ساختمان را باز نکنید. از آسانسور استفاده نکنید. هشداردهنده دود از آنجا که هشداردهنده دود مثل یک بیمه ارزان عمل میکنند Sandvikenhus آنها را در هر آپارتمان نصب کرده است. عملکرد هشداردهنده دود و باتری آن را در فواصل منظم بررسی کنید. شما مسئول تعویض باتریها هستید. هشداردهنده دود پس از نقل مکان شما در آپارتمان باقی میماند. دستورالعملهای مراقبت را میتوان در صفحه 14 مشاهده کرد. دوچرخهها دوچرخه خود را در قفسه دوچرخه یا در منطقه نگهداری دوچرخه قرار دهید. اگر دوچرخه را در راهپلهها بگذارید مانع از دسترسی همسایهها و پرسنل خدمات اضطراری میشود. ماشینهای ظرفشویی اگر میخواهید یک ماشین ظرفشویی در آپارتمان خود داشته باشید گزینههای مختلفی وجود دارد شما میتوانید ماشین ظرفشویی را بهعنوان یک گزینه انتخاب کنید صفحه 22 را ببینید. همچنین میتوانید خودتان کارش را انجام بدهید اما در این صورت باید از یک تکنیسین برق مجاز بخواهید بررسی کند که ماشین ظرفشویی در آپارتمان شما کار خواهد کرد. اگر تکنیسین برق مجاز ماشین ظرفشویی را تأیید کند بعد از آن میتوانید با یک لولهکش تماس بگیرید تا به شما کمک کند آب را وصل کرده و شلنگ تخلیه را ببندید. تکنیسین برق مجاز باید ماشین ظرفشویی را به برق وصل کند. دوش پردههای حمام و ریلهای پرده جزء استاندارد آپارتمان نیست. خودتان باید پردههای حمام را برای جلوگیری از آسیب رساندن آب دوش به بقیه قسمتهای حمام تنظیم کنید. ریل پرده را از نوعی انتخاب کنید که نیازی به پیچ شدن به دیوار نداشته باشد تا بهراحتی بتوانید در هنگام جابجایی آن را با خود ببرید. درها اگر درهای داخلی آپارتمان خود را برداشتهاید الزم است در هنگام جابجا شدن آن را دوباره در جای خود قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که درها طوری نگهداری شوند که به آنها آسیبی وارد نگردد. صورتحساب الکترونیکی شما میتوانید اعالمیه اجاره خود را بهعنوان یک صورتحساب الکترونیکی دریافت کنید. برای فعال شدن این خدمات وارد اینترنت بانک خود شوید. ورودیها )نگاه کنید به راهپلهها( 9

10 10 نقص گزارشهای به ما وبسایت طریق از نقص گزارش ارائه برای راه سادهترین گزارش میتوانید همچنین است. sandvikenhus.se نشانی اعالم شماره با تماس صورت در را خود نقص 24 تلفن خط با اضطراری نقصهای بروز صورت در کنید. اداری ساعات از خارج در شماره به ما ساعته ممکن که هستند مواردی اضطراری نقصهای بگیرید. تماس برق وقتی مثال بهعنوان بزنند صدمه آپارتمان به یا مردم به است فریزر اگر یا ندارد وجود آپارتمان کل در آب یا گرمایش نیست کرد صبر میتوان که هنگامی است. شده خراب شما یخچال یا 24 تلفن خط با نمود برطرف بعدی کاری روز در را نقص و نگیرید. تماس ساعته کنید( مراجعه مزاحمتها )به مهمانیها فنها شما آپارتمان تهویه سیستم از مهمی بخش گاز اجاق باالی در فن حداقل یا لزوم صورت در را فن درپوش در موجود فیلتر است. در یا معمولی شوینده مواد با را فیلتر کنید. تمیز یکبار ماهی هوا دریچههای که شوید مطمئن همچنین بشویید. ظرفشویی ماشین باشند. تمیز آپارتمان بقیه در کنید. ارسال نقص گزارش نمیکند کار فن اگر کرد. مشاهده 16 صفحه در میتوان را مراقبت دستورالعملهای پرندگان بالکن از وحشی پرندگان به نباید همسایگان حال مراعات برای کرده کثیف را همسایهها بالکن پرندگان فضوالت بدهید. غذا خود را مشابه وسیلهای یا تغذیه توپ یک کند. جذب را آفات میتواند و کنید. آویزان درخت یک از ساختمان از دورتر کمی انباری فضاهای زندگی که جایی به بسته دارد. را خود انباری فضای آپارتمان هر واقع حیاط در یا شیروانی زیر زیرزمین در انباری فضای میکنید بزنید. آن درب روی بر تأیید مورد قفل یک که شوید مطمئن است. برای و منظم فواصل در را خود انباری فضای میشود توصیه کنید. کنترل خسارت هرگونه بررسی تخلیه مسیرهای زیرشیروانی و زیرزمینها در راهپلهها و معابر کالسکه مبلمان نگهداری محل بهعنوان آنها از نباید و هستند مهمی کرد. استفاده مشابه وسایل یا دوچرخه صندلی و بچه در را اشتعال قابل مواد نمیتوانید افراد همه ایمنی حفظ برای کنید. نگهداری انباری ترجیحا بلکه ندهید قرار زمین روی بر مستقیما را چیز هیچ نکته: برای کار این بگذارید. زمین از باالتر اندکی و قفسهها روی بر آب از ناشی آسیب زیرا است شما اموال دیدن آسیب از جلوگیری میشود. شروع زیرزمین از اغلب گاراژ از میشود. داده اجاره ما وبسایت طریق از گاراژ فضاهای بهعنوان نه کرد استفاده نقلیه وسایل برای میتوان تنها گاراژ قابل مایعات نمیتوانید شما باشید داشته یاد به انباری. فضای کنید. نگهداری گاراژ در را گاز گپسولهای یا اشتعال پارکینگ گاراژ/فضاهای به ورودی جاده در خودرو شستشوی بدون که است مضری مواد حاوی کثیف آب زیرا است ممنوع میشود. تخلیه مجرا نزدیکترین به شود تصفیه اینکه کردن کباب مجاز بالکن در کردن کباب مناطق از برخی در نیست. خاصی مکانهای ما مسکونی اگر دارد. وجود باربیکو برای یکبار کردن کباب ظروف از مطمئن میکنید استفاده مصرف کامل بهطور خاکستر که شوید به را آن سپس باشد شده خاموش بیندازید. زباله سطل داخل حجیم دوریختنیهای Sandvikenhus یا حجیم دورریختنیهای هب باید دورریختنیها این نمیکند. جمعآوری را خطرناک زبالههای باز ساعات و مکان میتوانید شما شوند. برده بازیافت ایستگاههای کنید پیدا gastrikeatervinnare.se در را آنها بودن کاله آویز آویز اگر است. آپارتمان استاندارد تجهیزات به متعلق کاله آویز در و کرده نگهداری را قبلی تجهیزات میکنید برپا را خود کاله کنید. نصب مجددا جابجایی هنگام وبسایت Mina Sidor بخش در خود مستأجران برای را اطالعات این ما کردهایم گردآوری sandvikenhus.se در ابراز برای مثال بهعنوان Mina Sidor به دسترسی برای کاربر یک بهعنوان ابتدا باید آپارتمان کردن اجاره به عالقه به همچنین ما مستأجر بهعنوان شما باشید. کرده ثبتنام و خود اجاره موجودی مانده بررسی مانند دیگری عملکردهای اطالعات میتوانید همچنین دارید. دسترسی نقص گزارشهای صاحبخانه داوطلب نمایندگان و مستأجران شورای اعضای با تماس در شده برگزار بحثهای یادداشت و کنید پیدا را خود منطقه در نمایید. مطالعه را جلسات

11 حیوانات خانگی نگهداری حیوانات خانگی مانند سگ گربه ماهی و پرندگان در قفس در آپارتمانهای Sandvikenhus مجاز است. شما حق نگهداشتن مارهای سمی یا خزندگانی که ممکن است برای دیگران در ساختمان خطرناک باشند را ندارید. اگر قصد دارید تعداد زیادی حیوانات خانگی نگهداری کنید باید اجازه داشته باشید. حیوانات خانگی شما نباید سروصدا کرده یا باعث بو گرفتن خانه شوند. حصیر مربوط به گربه و حیوان خانگی باید با زبالههای خانگی قابل سوزاندن دور انداخته شوند. شما مسئول جمعآوری مدفوع حیوان خانگی خود در خارج از منزل هستید. همچنین مطمئن شوید که گربه شما مثال در جعبههای شن مدفوع نکند. اجاره )همچنین نگاه کنید به )Autogiro اجاره باید پیشاپیش و هر بار برای مدت یک ماه پرداخت شود. اعالمیه اجاره به شما خواهد گفت که باید چه زمانی پرداخت شود. Autogiro روشی آسان برای انجام پرداختها است. اگر در پرداخت خود تأخیر کنم چه اتفاقی میافتد اگر به موقع اجاره خود را پرداخت نکنید یک اطالعیه تقاضا را همراه با فرم پرداخت برایتان ارسال میکنیم. اگر مبلغ کامل پرداخت نشود این موضوع به خدمات اجرایی سوئد اعالم خواهد شد. اگر در پرداخت اجاره خود دچار تأخیر شدم باید چه کاری انجام دهم با Sandvikenhus تماس بگیرید. سابقه عدم پرداخت به این معنی است که دچار مشکالتی در گرفتن موارد زیر میشوید: وام بانکی خرید اعتباری اشتراک تلفن آپارتمان دیگر شغل بیمه 11 بهموقع پرداخت کنید- ارزشش را دارد! اجاره عقب افتاده که پرداخت نشود به هزینههای زیر منجر میگردد: حدود یک هفته پس از تاریخ عدم پرداخت تقاضایی را از Sandvikenhus دریافت میکنید. این به معنی هزینه دریافت 180 کرون اضافی + بهره است. اگر تا پایان ماه پرداخت خود را انجام ندهید پرونده به خدمات اجرایی سوئد تحویل داده میشود. شما باید 720 کرون سوئد دیگر هم بپردازید و ممکن است سابقه عدم پرداخت برای شما منظور شود. اگر پس از صدور حکم پرداخت اجاره خود را نپردازید اخراج خواهید شد. مجموع هزینههای غیرضروری: 180 کرون سوئد 720 کرون سوئد 600 کرون سوئد 1,500 کرون سوئد + بهره

12 کابلی تلویزیون تلویزیون که کس هر دارند. کابلی تلویزیون ما آپارتمانهای تمام کار این کند. پرداخت را تلویزیون مجوز هزینه باید دارد میشود. انجام Radiotjänst به جداگانه بهصورت فیلم کانالهای به مربوط اطالعات و شده بهروز کانالهای لیست هستند. موجود sandvikenhus.se در جمعی فضای که هستند جمعی فضاهای دارای ما مسکونی مناطق از برخی کنند. استفاده آنها از جمعی فعالیتهای برای میتوانند مستأجران در اعالنات تابلوی در میتوان را رزرو دستورالعملهای sandvikenhus.se در Mina Sidor بخش در و راهپلهها نمود. مشاهده زیرزمین انباری( فضاهای به کنید )نگاه موتور هیترهای هیتر پریز تغذیه منبع جریان شدت حداکثر که باشید داشته یاد به شود بیشتر حد این از اگر دارد. بستگی آن فیوز ظرفیت به موتور خطر این کابین بخاری یک اتصال صورت در مثال بهعنوان تأثیر نیز همسایه موتور هیترهای بر و بپرد فیوز که دارد وجود بگذارد. موذی جانوران دارید خود آپارتمان در را آفاتی یا موذی جانوارن اگر با آنها گسترش از جلوگیری برای بالفاصله باید بگیرید. تماس Sandvikenhus ماهوارهای آنتنهای مشابه چیزی یا پایه یک روی بر را ماهوارهای آنتنهای نباید ماهوارهای آنتنهای کنید. محکم بالکن داخل در آن ساختمان نمای روی بر یا شده آویزان بالکن نردههای از شوند. نصب 12 متر 1 متر 1 متر 1 شد دیواری کاغذ و رنگآمیزی زمان وقتی و بیاورید پایین را نقاشیها و المپها پردهها دیوار از متر یک فاصله به حداقل را خود مبلمان دهید. قرار متر 1

13 پارکینگ مناطق مسکونی ما دارای فضای پارکینگ برای مستأجران و بازدیدکنندگان آنها است. فضاهای پارکینگ دارای عالئم و تابلوهای مربوطه هستند. توجه داشته باشید که مستأجران حق پارک کردن در فضاهای پارکینگ بازدیدکننده را ندارند قبض هزینه به آدرس ثبت شده خودرو ارسال خواهد شد. اگر بازدیدکننده شما نیاز به پارک وسیله نقلیه خود برای مدت زمانی طوالنیتر از زمان مربوطه در فضای پارکینگ بازدیدکننده را دارد با خدمات مشتریان Sandvikenhus در Plangatan 7 یا نماینده ساختمان در منطقه تماس بگیرید. آنها میتوانند مجوز/بلیط پارکینگ را صادر کنند. پرده کرکرهای پرده کرکرهای جزء تجهیزات استاندارد در آپارتمانهای ما نیست. اگر قصد نصب پرده کرکرهای خود را دارید باید این کار بهدرستی انجام شود. اگر وقتی جابجا میشوید در آپارتمان پرده کرکرهای وجود دارد شما مسئول نگهداری از آن هستید Sandvikenhus نگهداری یا تعمیر پرده کرکرهای را انجام نمیدهد. مراقبت از آپارتمان خودتان از آپارتمان خودتان بهخوبی مراقبت کنید. درست کردن آپارتمانی که آسیب دیده یا بد استفاده شده است هزینه زیادی دارد. از مواد شوینده سازگار با محیط زیست و مناسب با اقالمی که میخواهید آنها را تمیز کنید استفاده نمایید. استفاده از مواد شوینده قوی یا نامناسب میتواند چیزی که در حال تمیز کردن آن هستید را از بین ببرد و باید خسارت آن را پرداخت کنید. مجراهای تخلیه کف و تلههای تخلیه یک مغزی در زیر توری قرار دارد که باید بیرون آورده شده و تمیز شود. انواع مختلف مجرای تخلیه کف و مغزیهای مختلفی وجود دارد اما همه آنها باید در فواصل منظم تمیز شوند. اگر این کار انجام نشود ممکن است موجب انسداد و بوی بد شود. چه باید کرد: توری را بلند کنیدu یک تله آب دارای مغزی - با یا بدون دستگیره - وجود دارد که باید بیرون آورده شود. آن را مستقیما باال بیاوریدv و تمام موها و هرچیزی که به آن چسبیده است را تمیز کنید. تله آب را دوباره جایگزین کرده و آن را محکم در موقعیت خود فشار دهید. اگر نوع دیگری از مجرای تخلیه کف دارید و نمیدانید چطور آن را تمیز کنید با دفتر کمک به رفع نقص تماس بگیرید. 13 استخر به دالیل ایمنی اجازه استفاده از استخرهای مستقل را در مناطق مسکونی خود نمیدهیم. نوسازی )نگاه کنید به تعمیر و نگهداری( سیگار کشیدن سیگار کشیدن در فضاهای عمومی مانند ورودیها راهپلهها آسانسورها و اتاق لباسشویی در ساختمانهای ما مجاز نیست. بسیاری از مردم آلرژی دارند و ممکن است در اثر دود سیگار شدیدا بیمار شوند. سپاسگزار خواهیم بود اگر در نزدیکی بیرون درب ورودی هم سیگار نکشید. همچنین زمانی که در بالکن/تراس سیگار میکشید مالحظه همسایهها را بکنید. و طبیعی است که ته سیگار باید در زیرسیگاری انداخته شود. راهنماهای خودآموز برای دانلود در sandvikenhus.se در دسترس است. اگر هرگونه سؤالی دارید حتما با دفتر کمک به رفع نقص با شماره تماس بگیرید.

14 هشداردهنده دود هشداردهنده دود در تمام آپارتمانهای ما وجود دارد. شما مسئول تعویض باتری و تعمیر و نگهداری هشداردهنده دود هستید. اگر هشداردهنده دود هر از گاهی بدون دلیل سروصدا کرد باتری آن در حال اتمام است. در اسرع وقت باتری را تعویض کنید. هشداردهنده دود را با پایین نگهداشتن دکمه تست تست کنید. اگر باتری و بلندگو بهخوبی کار میکنند هشداردهنده باید شروع به صدا کردن نماید. یک سنسور در داخل هشداردهنده دود وجود دارد که دود را در آپارتمان تشخیص میدهد. برای بررسی کار کردن آن یک کبریت را درست در زیر آن قرار دهید. دودی که از کبریت در حال خاموش شدن بلند میشود باید برای فعال کردن هشداردهنده دود کافی باشد. در صورت بروز وضعیت اضطراری واقعی هشدار زودهنگام مهم است. ممکن است به شما زمان کافی برای خاموش کردن آتشی که هنوز بهخوبی نگرفته است را بدهد. در غیر اینصورت بالفاصله خود و خانوادهتان را به مکان امنی ببرید. به همین دلیل ایده خوبی که هشداردهنده دود بیشتری را در آپارتمان نصب کنید. هر از گاهی بررسی کنید که هشداردهنده دود کار میکند ترجیحا این کار را هر سه ماه یکبار انجام دهید. همچنین هشداردهنده دود را یک یا دو بار در سال جارو برقی بکشید و فراموش نکنید که باتری آن را بهموقع تعویض کنید. چه باید کرد: هشداردهنده دود را از نگهدارنده آن با چرخاندنش در جهت عقربههای ساعت باز کنیدu. باتری واقع شده در پشت هشداردهنده دود را درآورده و باتری جدیدی بر روی آن قرار دهید. هنگامی که هشداردهنده دود را در جای خود قرار میدهید مطمئن شوید که زبانهها بهدرستی در شیار قرار گیرندv. آن را در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا زمانی که محکم شود. 14 تعویض فیوزها جعبه فیوز حاوی فیوزهایی است که از سیستمهای الکتریکی در برابر بارگذاری بیش از حد حفاظت میکنند. اگر همزمان در حال استفاده از لوازم خانگی متعددی هستید و سیستم الکتریکی تحت بار زیادی باشد ممکن است یک یا چند فیوز بپرد و برق قطع شود. لوازم خانگی را از برق قطع کرده و فیوز را تعویض کنید. به نقطههای کوچک رنگی در پایین فیوز دقت کنید. اگر نقطه رنگی شل شده است فیوز پریده است. فیوز پریده را با فیوز جدیدی تعویض کنید رنگ فیوز باید با شاسی نگهدارنده فیوز یکسان باشد. هرگز فیوز خراب شده را تعمیر نکنید - این کار ممکن است باعث وارد شدن بار اضافی و به آتشسوزی منجر شود. در عوض برخی از آپارتمانهای ما دارای مدارشکنهای خودکار هستند. در این موارد نیز وقتی سیستم برق بار بیش از حدی دریافت میکند برق قطع میگردد اما هیچ فیوزی نمیپرد. هنگامی که علت بار اضافی را تشخیص داده و برطرف کردید مدارشکن را با باال بردن کلید تنظیم مجدد که افتاده است وصل کنید.u بسیاری از آپارتمانهای ما دارای دستگاه جریان باقیمانده هستند. این دستگاه هرگونه نقص در سیستمهای الکتریکی را تشخیص داده و سپس برق را قطع میکند. اگر برق قطع شده است دستگاهی که بهتازگی به برق زده بودید را جدا کنید و دستگاه جریان باقیمانده را با باال بردن کلید تنظیم مجدد که افتاده است وصل کنید.

15 تله آب روشویی اگر آب روشویی به آهستگی تخلیه میشود تقریبا همیشه به خاطر گرد و خاک جمع شده در تله آب است. برطرف کردن این مشکل از آنچه فکر میکنید سادهتر است. اغلب به تنها چیزی که نیاز است یک تلمبه پالستیکی است. قیمتش زیاد نیست و تقریبا همیشه مشکل تخلیه آهسته آب از روشویی را برطرف میکند. آن را میتوان از فروشگاه ابزارآالت یا فروشگاههای بزرگ خریداری کرد. تله آب "برآمدگی" سفید در لوله زیر روشویی است. کارش این است که مانع از وارد شدن بوی بد از لوله تخلیه شود. موهای کنده شده ذرات صابون و گرد و خاک بهراحتی در تله آب گیر کرده و باعث انسداد میشوند که مانع از تخلیه آب میگردد. اگر بعد از این کار هنوز هم آب تخلیه نمیشود با دفتر کمک به رفع نقص تماس بگیرید. چه باید کرد: سرریز را با انگشت یا نوار چسب بپوشانید. تلمبه را بر روی سوراخ تخلیه فشار دهیدu. روشویی را تا نیمه پر از آب کنید و تلمبه بزنید. اگر تلمبه کمکی نکرد سعی کنید تله آب را تمیز نمایید. ابتدا یک سطل در زیر روشویی بگذارید تا آب کثیف روی کف زمین نریزد. قسمت پایین تله آب را باvچرخاندن با دست باز کنید. از ابزار استفاده نکنید. تمام گرد و خاک را با استفاده از انگشت wیا پیچگوشتی خارج کنید. با نگاه کردن به سوراخ تخلیه روشویی بررسی کنید که هیچ چیزی باقی نمانده باشد. سپس بخش پایینی را بچرخانید تا در جای خود قرار گیرد. مطمئن شوید که محکم آببندی شود. 15 راهنماهای خودآموز برای دانلود در sandvikenhus.se در دسترس است. اگر شک دارید لطفا با دفتر کمک به رفع نقص با شماره تماس بگیرید.

16 فن آشپزخانه فن آشپزخانه بخش مهمی از سیستم تهویه آپارتمان است. یک دریچه کوچک در فن وجود دارد که اجازه میدهد هوای "قدیمی" خارج شود. بنابراین مهم است که فیلتر موجود در فن در فواصل منظم تمیز شود. هنگامی که چربی و گرد و غبار در فیلتر جمع میشود تهویه بهخوبی کار نخواهد کرد. فیلتر فن کثیف خطر آتشسوزی را بهدنبال دارد. عالوه بر این ممکن است چربی کهنه وارد غذای شما شود. فکر خوبی است که فیلتر فن را هر دو ماه یک بار بشویید و اگر زیاد آشپزی میکنید این کار را ماهی یکبار انجام دهید. از مایع شوینده خوبی استفاده کنید. مایع شوینده ارزانقیمت چربی را بهخوبی حل نمیکند. فیلترهای فن ممکن است بسته به برند آنها تفاوتهای زیادی با هم داشته باشند اما اصول تمیز کردن آنها تقریبا یکسان است. چه باید کرد: فیلتر در پشت یک دریچه مشبک واقع شده است. آن را با نگهداشتن دو دکمهu و کج کردن دریچه مشبک به پایین بیرون بیاورید. دریچه مشبک را رو به پایین قرار دهید. نگهدارنده باالی فیلتر را با نگهداشتن دو زبانه خارج کنیدv. فیلتر راwدر آب داغ و با استفاده از مایع شوینده بشویید. از مایع شوینده دارای قدرت خوب برای پاک کردن چربی استفاده کنید. فیلتر و نگهدارنده را روی دریچه مشبک قرار دهید. سپس دریچه مشبک را در حالتی که پشت آن رو به باال باشد قرار دهید x. سپس آن را از قسمت لبه جلو فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد. 16 راهنماهای خودآموز برای دانلود در دسترس هستند: SANDVIKENHUS.SE اگر شک دارید لطفا با دفتر کمک به رفع نقص تماس بگیرید با شماره:

17 یخزدایی فریزر وقتی فریزر کمکم دارد از یخ پر میشود وقت یخزدایی آن است. در این صورت محصوالت غذایی بسیار بیشتر میمانند فریزر برق کمتری مصرف خواهد کرد که برای محیط زیست هم بهتر است. در حالت ایدهآل یخزدایی فریزر را در یک روز سرد زمستانی انجام دهید تا بتوانید مواد غذایی را در خارج از آن نگهدارید. در غیر این صورت مواد غذایی خود را در کیسههای پالستیکی یا کیسههای زباله قرار داده و لحاف را به دور آنها بهعنوان عایق بپیچید. چه باید کرد: فریزر را خاموش کرده و درب فریزر را باز نگهدارید. اجازه بدهید کشوی پایینی آن در جای خود باقی بماند تا آب ذوب شده جمع شود. روزنامه و یک حوله را بر روی زمین در مقابل آن قرار دهید. اغلب میتوان یک ماهیتابه بر روی زمین قرار داد. همچنین میتوانید پاکتهای مخصوص یخزدایی را بخرید که آب را جذب میکنند. اگر یک کاسه آب داغ در داخل فریزر بگذارید u یخ کمی سریعتر ذوب خواهد شد. پس از سرد شدن آب آن را عوض کنید. اجازه بدهید یخ ذوب شده و خودش بیفتد. یخ را با چیز نوکتیزی نتراشید. پس از اینکه یخ ذوب شد از فرصت استفاده کرده و فریزر را تمیز کنید. فراموش نکنید که نوار الستیکی را خشک کنیدv. کشوها و قفسههای قابل جابجایی باید شسته شوند. قبل از روشن کردن دوباره فریزر اطمینان حاصل کنید که فریزر کامال خشک است. پس از اینکه فریزر به دمای مناسب رسید مواد غذایی را دوباره در جای خود قرار دهید. 17 کفها بهعنوان انتخاب اول از روشهای تمیز کردن خشک )جارو برقی جارو( استفاده کنید بیش از حد از آب استفاده نکنید زیرا به کف آسیب میرساند. در صورت لزوم از تی مرطوب و یک ماده شوینده مالیم مثل مایع ظرفشویی معمولی استفاده کنید. آب تی را خوب بگیرید. ترجیحا از واکس تمیزکننده کف نرم در فواصل منظم بهجای ماده شوینده و در هنگام استفاده از تی مرطوب برای کف استفاده نمایید. به این ترتیب سطح بهراحتی تمیز خواهد شد. هرگز از آب داغ صابون نرم یا ماده پاککننده قوی قلیایی استفاده نکنید )9 >ph قوی در نظر گرفته میشود(. راهنمای لکه نوع لکه: حذف با: شکالت چربی میوه قهوه شراب مایع تمیزکننده خنثی رقیق شده در آب قیر الستیک روغن واکس کفش مداد رنگی نفتای خشکشویی شراب سفید رژ لب ریمیل موم شمع آدامس بتراشید تا زمانی که خوب پاک شود خون آب سرد مدفوع استفراغ زنگزدگی ادرار 12 درصد جوهر سرکه سوختگی سیگار با اسکاج سیمی پاک کنید با واکس نرم درخشش آن را برگردانید.

18 باز فضای محوطه از مراقبت الستیک قدیمی مبلمان زباله نگهداری برای باز فضای از استفاده موارد یا پالستیکی زبالههای کیسههای شکسته دوچرخه اتومبیل ایستگاههای به را ندارید نیاز آنها به که اقالمی نیست. مجاز مشابه کسب برای دهید. تحویل Gästrike återvinnare بازیافت.gastrikeatervinnare.se به کنید نگاه بیشتر اطالعات هستند. خود باز فضای منطقه از مراقبت مسئول مستأجران زندگی محیط تا کنیم کمک میتوانیم ما همه باشید داشته یاد به انداختن با صرفا هم آن باشیم داشته لذتبخشتری و تمیزتر که چیزهایی برداشتن و زباله سطلهای داخل به کوچک زبالههای میافتد. حیاط در اوقات گاهی هستند. خود اصلی حالت به حیاط برگرداندن مسئول مستأجران پاسیو نمیکند قبول را پاسیو حضور جدید مستأجر اگر مثال برای شود. درست مجددا باید باشد داشته وجود ابتدا از اگر برف کردن پاک میکند. پاک مسکونی مناطق از را برف Sandvikenhus گاراژ درب یا پارکینگ فضای از را برف خودشان باید مستأجران نزدیک آنجا به نمیتوانند برفروب ماشینهای چون کنند پاک خود مستأجران عهده به پاسیوها و بالکن از برف کردن پاک شوند است. پرچینها 18 قرار مراقبت مورد باید شما خارجی منطقه اطراف پرچینهای تماس ما با نیستید مطمئن کار این انجام نحوه مورد در اگر گیرند. بگیرید. نردهها باشد باریکتر باال قسمت در که کنید کوتاه طوری را پرچین نکته! علفهای و کند رشد یکنواخت و پرپشت بهطور ترتیب این به تا نمایند. رشد بوتهها زیر در کمتری هرز و زیبا ظاهری دروازهها و نردهها رنگآمیزی و اصالح تعمیر با هستند. نردهها مسئول خودشان مستأجران میبخشید. آنها به دلنشین میشود. گرفته تحویل جدید مستأجران توسط فعلی نردههای مدیر با دیگر ساختوسازهای یا نرده ساخت شروع از قبل همیشه بگیرید. تماس خود منطقه

19 چمن مرتبی ظاهر و کند رشد خوب تا شود زده منظم بهطور باید چمن باشد. داشته همسایهها و خودتان برای چمن زدن تا بکارید خود چمن لبههای طول در بوتههایی نکته! شود. آسان و سریع مرزها 19 از عاری غیره و گلها بوتهها درختان با را مرزها باید شما نگهدارید. هرز علف پیادهروها علفهای دادن دانه از قبل و بهار اوایل در را کردن هرس نکته! پوست تراشههای مرز از آسانتر نگهداری برای دهید. انجام هرز از تا دهید قرار گیاهان بین را سانتیمتر 10-5 طول به درخت نمایید. جلوگیری زیاد هرز علفهای کردن رشد ار آنها و کرده پاک پیادهروها بین از را هرز علفهای و خزهها نگهدارید. تمیز ار پیادهروها بین یا بیاورید بیرون کجبیل با را هرز علفهای نکته! تا بزنید جارو بیشتر را سطوح کنید. تمیز چاقو یک از استفاده با نماید. رشد کمتری هرز علف

20 20 دورریختنیها تفکیک برای را مواد میتوان کنید تفکیک را دورریختنیها اگر محوطههای و زباله دفع محلهای کرد. بازیافت جدید محصوالت دورریختنیها دارد. وجود ما مسکونی مناطق در زباله تفکیک کنید: تفکیک سطلها روی شده درج عالمتهای براساس را Gästrike بازیافت ایستگاههای از یکی به را خطرناک زبالههای دهید. تحویل återvinnare انداختن دور از قبل یا لباس دوچرخه مبلمان باید واقعا اگر کنید! صبر زیادی گزینههای بیندازید. دور را خود قدیمی اسباببازیهای دارید! بازار یا کنید رزرو دستدوم اجناس بازار در را میز یک هم و میشوید خالص آنها شر از هم بیندازید! راه را خودتان درمیآورید. پولی فروش و خرید سایتهای بفروشید. اینترنت در را خود اجناس کنید. انتخاب میتوانید که دارد وجود زیادی یا خویشاوند همسایه یک به بتوان را قدیمی چیزهای شاید بپرسید! بقیه از داد دوست بفروشند را شما وسایل خارجی کمکهای سازمان بدهید اجازه میشود! خیریه امور صرف پول این - بازیافت ایستگاههای به بازیافت برای را خود اقالم خواهد رد دستدوم بهعنوان دهید. تحویل Sandviken ایستگاه در بازیافت برای را خود حجیم دورریختنیهای شد. شود. صرفهجویی طبیعت منابع در تا کنید تفکیک بازیافت بازیافت ایستگاههای به باید را چیزهایی چه داد تحویل مسئول افراد دارای خطرناک زبالههای مثال: جیوهای دماسنج رنگ باقیمانده حاللها باقیمانده روغن ضایعات آرایشی مواد فلورسنت کممصرف/المپهای المپهای حجیم دوریختنیهای مثال: قدیمی مبلمان دوچرخهها شکسته کاشیهای حجیم اقالم سایر الکتریکی زبالههای باتری. یا سرب دارای الکتریکی زبالههای مثال: آشپزخانه اجاق فریزر و یخچال کامپیوتر تلویزیون دستگاه همراه تلفن جساب ماشین المپها باشید... داشته یاد به اقالم از استفاده از اجتناب با را خود زبالههای بستهبندی دو دارای محصوالت و مصرف یکبار دهید. کاهش شستشوی هنگام در باشد. تمیز باید بستهبندی منظور به را بستهبندی بشویید. سرد آب با عادی نقل و حمل هزینههای نتیجه در و حجم کاهش بزنید. تا و کرده صاف و تمیز باید میکنید اهدا خیریه به که لباسهایی باشند. سالم

21 خود بازیافت اتاق در باید را چیزهایی چه بگذارید. باتریها قدیمی باتریهای میتوانید شما شوند! داده تحویل باید باتریها همه به را آنها میتوانید اما بگذارید ما بازیافت اتاقهای در را خود دهید. تحویل هم ما بازیافت ایستگاههای یا خردهفروشیها اشتعال قابل زبالههای تا میشود سوزانده میاندازید دور که اشتعال قابل خانگی زباله هر نماید. تولید برق و گرما مثال: تیغ گوشپاککن پنبه و پشم پوشک کبریت گربه استفاده مورد حصیر مسواک شستشو برس آلوده گوشت کیسههای ضدچربی کاغذ چسبنده گچ سیگار ته بهداشتی حولههای سگ موی پالستیکی جوراب دندان نخ پاککننده کیسههای فرسوده کفشهای سفره دستمال قلم زیر لباس کاندوم نامه پاکت آدامس رنگی یا شفاف شیشه از شده ساخته بستهبندی کنید جدا هم از را رنگی و ساده شیشهای بستهبندی که است مهم یا سرامیک چینی نیستند. بازیافت قابل شوند مخلوط اگر چون ندهید. قرار شیشه بازیافت سطل در را برق المپهای نرم یا سخت پالستیک از شده ساخته بستهبندی مثال: آبمیوه ظروف شامپو بطری پنیر ظرف مربا ظرف پالستیکی کیسههای پالستیکی خرید کیسههای پالستیک قهوه بستههای پالستیکی بستهبندیهای مجدد استفاده قابل بستهبندی گسترده پلیاستایرن فلزی بستهبندی مثال: گربه غذای قوطی بطری درب حلبی قوطی آلومینیوم فویل نگهدارید را آن روی درب خاویار قوطی کاغذی بستهبندی مثال: توالت رول ماکارونی بستهبندی شیر کارتن شکر کیسههای کادو کاغذ کفش جعبههای تخممرغ جعبههای کمپوست در مخصوص کاغذی پاکتهای در کمپوست قابل زبالههای میشود. جمعآوری زباله دفع مخصوص محلهای در دسترس در قهوهای زباله سطل در را خود کمپوست قابل زبالههای کیسه خاک به غذا پسمانده صورت این در دهید. قرار بازیافت اتاق در و شده برگردانده کشاورزی به که میشود تبدیل مغذی کمپوست میشود. استفاده گلخانهها و پارکها مثال: سبزیجات و میوه خانگی کاغذ نان قهوه تفاله ماهی استخوان و گوشت سیبزمینی پوست گیاه خاک یا بازیافت فضای در دقیق دستورالعملهای به کنید مراجعه gastrikeatervinnare.se کممصرف المپهای و فلورسنت المپهای ار خود کممصرف المپهای و فلورسنت المپهای میتوانید شما یک به را رشتهای المپهای سایر دهید. تحویل بازیافت اتاق به دهید. تحویل مسئول افراد دارای بازیافت ایستگاه نشریات مثال: روزنامهها مجالت کاتالوگها تبلیغات 21

22 22 ترامپولین حصار باغچه اطراف که میکنید زندگی تراسدار خانه در اگر یاد به کنید. برپا خود باغچه در را ترامپولین یک میتوانید دارد باشد صدا و سر پر میتواند ترامپولین با بازی که باشید داشته در ترامپولین کردن برپا نمیآید. خوششان لزوما همسایگان و نیست. مجاز جمعی فضاهای مزاحمتها ساختمان یک در خود همسایگان به نزدیک ما که دلیل این به باشند داشته یاد به و کنند دقت باید همه میکنیم زندگی چندطبقه در راهنمایی چند اینجا در نشوند. خود اطراف مردم مزاحم که و همسایگان برای مزاحمت ایجاد از خودداری چگونگی مورد بروز صورت در باید که کاری درخصوص توصیههایی همچنین مزاحمتها مورد در ما رویههای است. آمده داد انجام مزاحمت است. موجود ما وبسایت در گرفتید قرار مزاحمت مورد اگر این از اوقات گاهی میشوند همسایهها مزاحم که مستأجرانی بگیرید پیش در دوستانه شیوهای ابتدا در هستند. بیاطالع مسئله داد رخ مجددا مشکل اگر شود. حاد خیلی مشکل اینکه از قبل بگیرید. تماس شماره به ما مستأجر مشاور با 24 تلفن خط با است کاری ساعات از خارج در مزاحمتها اگر بگیرید. تماس شماره به ما ساعته بگیرید تماس خارجی( شرکت )یک ما مزاحمت تلفن خط با اطالع ما به همچنین و کنند تأیید را شما شکایت اینکه برای عمدتا خانه وارد امنیتی شرکت بگیریم. تماس همسایگان با تا دهند احتمالی دلیل مورد در را گزارشی بلکه نمیشود مزاحم همسایه بازدارندهای اثر میتواند آنها حضور نمود خواهد ارائه مزاحمت امنیتی شرکت است بهتر میگیرید تماس پلیس با اگر و باشد داشته تماس پلیس با امنیتی شرکت است ممکن همچنین باشد. حاضر نیز بگیرد. دارید مهمانی یاد به اما داد ترتیب مهمانی گاهی از هر که است فوقالعاده ادامه شب اواسط تا یا بوده پرسروصدا مهمانی اگر که باشید داشته که است خوبی ایده نمیآید. خوششان همسایهها احتماال باشد داشته اطالع آنها به تا بیندازید آنها نامههای صندوق در را اطالعیهای هم و موسیقی هم است ممکن بگیرید. مهمانی میخواهید که دهید میکنید تصور آنچه از بیش و شده شنیده ساختمان در صداها شود. مردم مزاحمت موجب فیوزها را نقصی اینکه از قبل است افتاده کار از برق پریز ناگهان آیا صورت )در را باقیمانده جریان دستگاه یا فیوز ابتدا کنید گزارش خودش فیوزهای تعویض مسئول مستأجر کنید. بررسی وجود( است. فعال هنگامی معمول بهطور باقیمانده جریان دستگاههای اب اتو یا قهوهساز برقی کتری مثل برقدار دستگاههای که میشوند میکند. برقرار تماس آب بهطور زیاد برقی لوازم از استفاده با که صورتی در همچنین فیوز است ممکن کنید وارد پریز بر را حدی از بیش بار همزمان چیزی چه قبال که بسپارید ذهن به همیشه است خوبی فکر بپرد. کنید. جلوگیری آن مجدد دادن رخ از تا است شده فیوز پریدن باعث کنید. مراجعه 14 صفحه به دیواری کاغذ کنید( مراجعه نگهداری و تعمیر )به گزینهها انتخاب با را خود آپارتمان استاندارد سطح بردن باال گزینه شما میتوانید همچنین دارید. ظرفشویی ماشین یک مانند گزینههایی تفاوت کنید. انتخاب را بهبودیافته استاندارد معیار به موسوم چیزی پرداخت چگونگی در بهبودیافته استاندارد معیار و گزینه یک بین است. آنها هزینه دارد. وجود sandvikenhus.se در موجود گزینههای فهرست در چشمی ورودی دربهای روی بر استاندارد بهطور در چشمی یک میتوانید شما حال این با است. نشده نصب ما آپارتمانهای کنید. نصب خودتان برای چشمی

23 راهپلهها به نسبت را تصوری بازدیدکنندگان که است جایی اولین راهپله تمیز را راهپلهها کنید کمک ما به میآورند. بهدست شما خانه برابر در حفاظت قانون طبق نگهداریم. سیگار از عاری و مرتب که دیگری اقالم یا بچه کالسکه دوچرخه دادن قرار آتشسوزی نیست. مجاز کند ایجاد مانع راهپلهها به دسترسی در است ممکن دهید. قرار کالسکه یا دوچرخه نگهداری منطقه در را موارد این جابجا را موارد این داریم حق ما نشود رعایت قانون این اگر کنیم. همه تا میشود قفل ساختمان ورودی های شبها ورودی درب نگهداشتن باز کنند. امنیت احساس مجاز شدن وارد جهت افراد به دادن اجازه برای نیست. شده نصب راهپله هر در اطالعات برگه یک است. شده ذکر آن در ما تماس اطالعات است. لباسشویی/ ماشین خشککن چرخان از میخواهید اگر در خودتان لباسشویی/خشککن ماشین تکنیسین یک از باید کنید استفاده آپارتمان در که کند بررسی بخواهید مجاز برق طبق کرد خواهد کار شما آپارتمان ماشین برق ایمنی به مربوط مقررات دوش به نزدیک نباید لباسشویی ماشین مجاز برق تکنیسین اگر باشد. آن از بعد کند تأیید را لباسشویی بگیرید تماس لولهکش یک با میتوانید شلنگ و کرده وصل را آب کند کمک شما به تا لباسشویی ماشین باید مجاز برق تکنیسین ببندید. را تخلیه کند. وصل برق به را لباس شستشوی اتاق هستند. جمعی لباس شستشوی اتاق دارای ما مسکونی مناطق همه قوانین که دارد وجود اطالعیهای لباس شستشوی اتاق هر در طبیعی میدهد. شرح را لباسشویی از استفاده و رزرو به مربوط مرتب و تمیز را آن لباسشویی اتاق از استفاده از پس باید که است کنید. نگهداری/ TCM و تعمیر هک میشوند نگهداری طوری ما آپارتمانها و خانهها همه ما مستأجر بهعنوان شما نشوند. خراب و بوده دلنشین خانههایی دارید. نگهداری و تعمیر انجام دفعات تعداد بر مشخصی تأثیر است معنی بدان نگهداری و تعمیر ماهیت موارد برخی در و تعمیر مانند مواردی یا انداخت تعویق به را آن نمیتوان که انجام تکنیسین توسط باید گاز اجاق هود تعویض یا حمام نگهداری شود. تحت نگهداری و تعمیر - TCM از Sandevikenhus شما که است معنی بدان این میکند. استفاده مستأجر کنترل نگهداری و تعمیر بر گذاشتن تأثیر توانایی مستأجر بهعنوان برنامه یک دارای آپارتمان هر دارید. را خود آپارتمان نگهداری و تعمیر پیشنهاد مبنای که است نگهداری و تعمیر زیر در میدهد. تشکیل را سال هر پایان در شده آماده نگهداری و تعمیر در معمول بهطور که آنچه از فهرستی است: آمده آن انجام دفعات تعداد و میشود گنجانده نگهداری/ TCM و تعمیر فواصل سال 12 دیواری کاغذ و رنگآمیزی سال 20 مصرفی بادوام تجهیزات سال 20 کفها میتوانید معمول نگهداری و تعمیر بر عالوه هزینه پرداخت و دادن سفارش با را خود آپارتمان بهروز ظرفشویی ماشین یک مانند گزینههایی نمایید. توسط نگهداری و تعمیر کار اینکه برای مسئول مستأجر شود انجام ما تکنیسینهای است: زیر موارد تصاویر و المپها پردهها آوردن پایین و دیواری کاغذ و رنگآمیزی از قبل اتاق مرکز در مبلمان تمام دادن قرار اتاق. دیوار از فاصله متر یک با حداقل پارکت. تعمیر یا فرش تعویض برای اتاق کل تخلیه شخصی نگهداری و تعمیر دهید انجام خودتان را دیواری کاغذ و رنگآمیزی میتوانید شما کنید. کار استادانه شیوه به که شرطی به البته رنگهای و مواد از یا نرسد پایان به مناسب بهطور کار اگر هنگام در است ممکن باشید کرده استفاده غیرمعمول بسیار قبل ایدهآل حالت در شوید. خسارت پرداخت به مجبور جابجایی بگیرید. تماس ما با کاری چنین شروع از 23

24 اطالعیه تخلیه اگر مایل به فسخ اجاره خود هستید باید بهطور مکتوب اطالع دهید. دوره این اطالعیه سه ماه تقویمی است. در صورت انقضای آن یک ماه تقویمی زمان دارد. قفل کردن اگر پشت در گیر کردهاید با تلفن 24 ساعته ما به شماره تماس بگیرید. تماسگیرنده باید شخصی باشد که نامش در قرارداد اجاره ذکر شده باشد و باید آماده ارائه کارت شناسایی خود باشد. شرکت امنیتی به ازای دریافت هزینه در را باز خواهد کرد. تهویه ترجیحا دریچههای آپارتمان را یک یا دو بار در سال تمیز کنید اما تنظیمات آنها را تغییر ندهید. آنها طوری تنظیم شدهاند که امکان گردش هوا را به کارآمدترین شکل ممکن فراهم نمایند. اگر مطمئن نیستید با ما صحبت کنید. گرمایش هدف ما این است که هر آپارتمان حداقل دمای 21 درجه را حفظ کند. ممکن است این دما بهطور موقت در اثر تغییرات سریع آب و هوایی افزایش یا کاهش یابد. شما میتوانید با استفاده از ترموستات روی رادیاتور گرمایش خود را تنظیم کند. به یاد داشته باشید که مبلمان یا پردههای سنگین را در مقابل رادیاتور قرار ندهید. اگر آپارتمان سرد به نظر میرسد ممکن است دریچههای هوای تازه یا فن بهدرستی تنظیم نشده باشند. بررسی کنید که باز و تمیز باشند. اگر نمیتوانید هوای داخل خانه را بهخوبی تنظیم کنید با دفتر کمک به رفع نقص تماس بگیرید. بازیافت )به دورریختنیها و تفکیک دورریختنیها نگاه کنید( 24

25 ! نام نام خانوادگی مایلم نامهای زیر بر روی درب ذکر شود: پالک نام درب نام نام اضافی نام خانوادگی آدرس شماره تلفن که تلفن ورودی باید با آن تماس بگیرد اگر تلفن ورودی وجود دارد: نام براساس نام مستأجر در قرارداد اجاره خواهد بود. شماره آپارتمان قابل اعمال در مکان و زمان امضای دارنده قرارداد اجاره و نام نام خانوادگی نام نام و مهم است که این رسید در عرض یک هفته به Sandvikenhus تحویل داده شود تا بررسی گردد که هیچ کلیدی گم نشده است. اگر رسید ارائه نشود مجبور خواهیم شد سیلندر قفل را تعویض کنیم. هزینه این کار از هزینههای خروج مستأجر پرداخت میشود. نام و نام خانوادگی با حروف بزرگ امضا تاریخ بدینوسیله تأیید میکنم که کلیدهای فوق را دریافت کردهام. همچنین تمیز بودن آپارتمان را تأیید میکنم. کارتهای کلید سرویس آپارتمان مشخصات کلید )اغلب الفبایی عددی( تعداد کلیدها/ حجم کارتهای کلید کلیدها تحویل داده شد آدرس آپارتمان شماره اگر کلید را مستقیما به مستأجر جدید میدهید مهم است که این رسید پر شود و پس از امضا به Sandvikenhus داده شود. تأیید تحویل کلید و تمیز بودن Sandvikenhus AB, Box 3045, Sandviken!

26

27 ! Autogiro درخواست حساب شماره ارائه جهت رضایت پرداختکننده نام* پرداختشونده به نام* کامل آدرس کامل* آدرس رقم(* )10 شرکت ثبت شماره یا شخصی شناسه رقم(* )10 شرکت ثبت شماره پرداخت خدمات ارائهدهنده بانک GIRO شماره حساب(* شماره + تأیید )شماره حساب است. الزامی اطالعات این *ارائه پرداختشونده/مشتری شماره است. الزامی اطالعات این *ارائه به است پرداخت خدمات ارائهدهنده بخش یا حساب یک نشاندهنده که است رقمی چهار تأیید شماره گاهی Swedbank است. حساب شماره اول رقم چهار معموال تأیید شماره کنید. مراجعه حساب خالصه است. 9 مثال این در که کنید حذف را پنجم عدد XXXXX مثال بهعنوان است رقم پنج دارای کنید پیدا را آن نمیتوانید )اگر شود شروع 6 عدد با همواره باید Handelsbanken تأیید شماره همان شما حساب شماره آن در که Nordea در شخصی حساب یک بنویسید(. را 6000 عدد حساب یک = YYMMDDXXXX تأیید شماره است: شما شخصی شناسایی شماره نیست: شما شخصی شناسایی شماره همان شما حساب شماره آن در که Nordea در شخصی تأیید شماره :Nordea در PlusGiro حساب حساب. شماره در اول رقم چهار = تأیید شماره 9960 = AUTOGIRO توسط پرداخت برای الزامی با پرداخت برای را خود رضایت کننده"( )"پرداخت زیر امضاکننده اینجانب پرداختکننده توسط شده مشخص حساب یا شده ذکر حساب از برداشت از استفاده دریافت به پرداخت جهت و وجه دریافتکننده درخواست به بنا بعد مراحل در اعالم Autogiro طریق از نظر"( مورد )"تاریخ خاص تاریخ یک در وجه کننده میدارم. تاریخ* و مکان پرداختکننده امضای پرداخت دریافتکننده پرداختکننده به پرداخت خدمات ارائهدهنده توسط دستور این در شده ارائه شخصی اطالعات که میکند موافقت کننده پرداخت دادههای کنترلکننده شود. پردازش خدمات مدیریت برای Bankgirocentralen BGC AB و پرداخت گیرنده به پرداخت خدمات ارائهدهنده هب پرداخت خدمات ارائهدهنده و پرداخت دریافتکننده پرداختکننده به پرداخت خدمات ارائهدهنده شخصی دادههای پردازش این برای شخصی خدمات ارائه دهنده با تماس طریق از را شخصی اطالعات اصالح یا دسترسی درخواست زمان هر در پرداختکننده است ممکن است. پرداخت گیرنده گیرنده با توافق و حساب شرایط در پرداخت با ارتباط در شخصی دادههای پردازش مورد در بیشتر اطالعات نماید. اعالم پرداختکننده به پرداخت یافت. خواهد خاتمه کامل بهطور خدمات این که معنی این به که کند لغو را توافقنامه این زمان هر در میتواند پرداختکننده است. موجود پرداخت

28 آدرس پستی Sandvikenhus AB, Box 3045, Sandviken آدرس خیابان Plangatan 7 تلفن مرکز تماس فکس اینترنت ایمیل

راهنماى خدمات درمانى

راهنماى خدمات درمانى Persiska خدمات درمانی وستمنلند راهنماى خدمات درمانى اطالعات در مورد بهترین شیوه تماس با خدمات درمانی وستمنلند خدمات درمانی وستمنلند راهنماى خدمات رمانى خدمات درمانی محلی مبنای خدمات بهداشتی و درمانی شورای

Läs mer

راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد.

راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد. راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد. آیا به کمک نیاز دارید اینصورت به خدمات مشتریان بانک اینترنتی به شماره تلفن ٩٧ ٧۵ ١٢ ٠٧٧١ همه روزه از ساعت ٠٧:٠٠ تا ساعت ٢٣:٠٠ تماس بگیرید.

Läs mer

شب ها بیدار می شوید و به دستشویی می روید شدن در ساعات شب و رفتن به دستشویی

شب ها بیدار می شوید و به دستشویی می روید شدن در ساعات شب و رفتن به دستشویی فارسی/ Persiska شب ها بیدار می شوید و به دستشویی می روید حقایقی درباره نوکتوریا )ادرار شبانه( - بیدار شدن در ساعات شب و رفتن به دستشویی حقایقی درباره نوکتوریا نوکتوریا چیست دالیل نوکتوریا توصیه های مهم

Läs mer

به مرکز خدمات اشتغال خوش آمدید

به مرکز خدمات اشتغال خوش آمدید به مرکز خدمات اشتغال خوش آمدید Välkommen till Arbetsförmedlingen Dari اینجا مرکز خدمات اشتغال است آیا به دنبال شغل میگردید آیا میخواهید راجع به بازار کار معلومات بیشتر کسب کنید آیا برای یافتن شغل که میخواهید

Läs mer

جدیدی خواهد داشت پولتان را چک کنید!

جدیدی خواهد داشت پولتان را چک کنید! سوئد اسکناسها و سکههای جدیدی خواهد داشت پولتان را چک کنید! S V E R I G E S R I K S B A N K 10 کرون 5 کرون 2 کرون 1 کرون جدیدی سکههای و اسکناسها سوئد داشت خواهد خواهد جدیدی سکههای و اسکناسها 2016 و 2015

Läs mer

یک بیمه بیماران برای همه اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید

یک بیمه بیماران برای همه اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید یک بیمه بیماران برای همه اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید اگر شما در خالل خدمات صحی به یک صدمه دچار شوید در آنصورت ممکن است بنا بر قانون صدمات بیماران مستحق غرامت

Läs mer

!کیفارت نوناق رد ندوب دنمشوه ـ

!کیفارت نوناق رد ندوب دنمشوه ـ وزارت آموزش و پرورش قوانین ترافیک در مدرسه هوشمند بودن در قانون ترافیک! کاله مخصوص دوچرخه سواری تماس با چشم ترافیک هوشمند دوچرخه سواری هوشمند قابل رویت یا دید قوانین 2 هنگامی که شما می دانید چرا باید شما

Läs mer

به اداره کاریابی خوش آمدید

به اداره کاریابی خوش آمدید به اداره کاریابی خوش آمدید Välkommen till Arbetsförmedlingen Persiska درباره اداره کاریابی به دنبال کار میگردید میخواهید درباره وضعیت در بازار کار بیشتر بدانید احتیاج به راهنمایی و توصیه برای یافتن کار

Läs mer

اگر در این کشور کار می کنید می توانید غرامت معلولیت دریافت کنید. اگر کار نمی کنید برای دریافت غرامت معلولیت باید در سوئد زندگی کنید.

اگر در این کشور کار می کنید می توانید غرامت معلولیت دریافت کنید. اگر کار نمی کنید برای دریافت غرامت معلولیت باید در سوئد زندگی کنید. غرامت معلولیت [Handikappersättning] افراد باالتر از 91 سال درصورت نیاز به کمک یا داشتن مخارج اضافی بعلت بیماری یا معلولیت می توانند غرامت معلولیت دریافت کنند. میزان معلولیت برای تقاضای غرامت اهمیت ندارد

Läs mer

یک بیمۀ بیماران برای همه اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید

یک بیمۀ بیماران برای همه اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید یک بیمۀ بیماران برای همه اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید می توانید مطابق قانون صدمۀ بیماران از حق دریافت غرامت برخوردار باشید.

Läs mer

Persiska مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد برای جوانان بزگسال آموزش بزرگساالن

Persiska مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد برای جوانان بزگسال آموزش بزرگساالن Persiska مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد برای جوانان بزگسال آموزش بزرگساالن این نظام آموزشی سوئد است مدرسه بزرگساالن از ۱٨ ۱۶ و یا ۲۰ سال )اختیاری( دبیرستان سن ۱۶ تا ۲۰ سال )اختیاری( مدارس ابتدایی و

Läs mer

مرخصی اولیاء را به موقع برنامه ریزی کنید. که این هم برای شما و هم برای کارفرما تسهیالت ایجاد چه کسی حق دارد حقوق مرخصی بچه داری دریافت کند

مرخصی اولیاء را به موقع برنامه ریزی کنید. که این هم برای شما و هم برای کارفرما تسهیالت ایجاد چه کسی حق دارد حقوق مرخصی بچه داری دریافت کند داری Föräldrapenning بچه مرخصی حقوق حقوق مرخصی بچه داری (föräldrapenning) حقوقی است که پدر ومادردریافت میکنند که بتوانند بجای کارکردن با کودکان خود درخانه بمانند. وبرای هرفرزندی درمجموع ۴۸۰ روز پول پرداخت

Läs mer

محتوا و محدوده مقررات 1 احکام اساسی نظم عمومی و مصئونیت مکان های عمومی در»فصل 3«از»قانون نظم عمومی«آمده است (SFS 1993:1617).

محتوا و محدوده مقررات 1 احکام اساسی نظم عمومی و مصئونیت مکان های عمومی در»فصل 3«از»قانون نظم عمومی«آمده است (SFS 1993:1617). کتاب قانون تصویب ذریعه شورای شهر: 139-95 1995-12-14 اصالح ذریعه شورای شهر: 6-96 1996-01-25 1996-9-19 78-96 2003-01-23 76-03 2004-09-23 85-04 2007-08-30 120-07 مقررات محلی نظم عمومی در شهر LYSEKIL شاروالی

Läs mer

راه اندازی شرکت )تجارتی(در سویدن

راه اندازی شرکت )تجارتی(در سویدن راه اندازی شرکت )تجارتی(در سویدن آثار منتشر شدۀ ادارۀ انکشاف یا Tillväxtverket را میتوانید سفارش بدهید و یا هم آن را به شکل pdf از tillvaxtverket.se/publikationer داونلود نمائید. در آنجا همچنان موادی منتشره

Läs mer

Tvättning. När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. را اول از ھم جدا کنيد

Tvättning. När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. را اول از ھم جدا کنيد Tvättning När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. Du kan tvätta mörka kläder och kläder med starka färger tillsammans. Vita kläder och kläder med ljusa färger ska du tvätta i en

Läs mer

در اینترنت راهنمای ویژه والدین و سایر بزرگساالن مراقبت کننده از کودکان.

در اینترنت راهنمای ویژه والدین و سایر بزرگساالن مراقبت کننده از کودکان. گفتار نفرتانگیز و سوءاستفاده در اینترنت راهنمای ویژه والدین و سایر بزرگساالن مراقبت کننده از کودکان www.statensmedierad.se ویژه والدین سالم آیا زمانی که فرزندتان در اینترنت است نگران هستید مسئولیتهای شما

Läs mer

شما در اینجا انواع مختلف از پیک نیک و کمپینک های سرگرم کننده تابستانی پیدا میکنید که میتوانید در تابستان در آن اشتراک کنید!.

شما در اینجا انواع مختلف از پیک نیک و کمپینک های سرگرم کننده تابستانی پیدا میکنید که میتوانید در تابستان در آن اشتراک کنید!. شما در اینجا انواع مختلف از پیک نیک و کمپینک های سرگرم کننده تابستانی پیدا میکنید که میتوانید در تابستان در آن اشتراک کنید!. Dari: översättning av Hasina Tawasoli این اتفاق ها می افتد در تابستان! دراین

Läs mer

آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا

آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا FARSI فارسی آموزش کمونی بزرگساالن آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا در سطح دبیرستان دارید. شما میتوانید یک یا چندین دوره آموزشی یا کورسهای تحصیلی را با هم بخوانید

Läs mer

دينکيم هراجا ار نات هناخ امش یتقو(1 هناخ تفاضن

دينکيم هراجا ار نات هناخ امش یتقو(1 هناخ تفاضن 1) När du hyr din lägenhet 4) Städning av lägenhet 6) När du ska flytta 9) Flyttstädning 10) El och värme 11) Grannar och hänsyn 12 ) Sopsortering 14) Tvättstugan 15) Brandvarnare 16) Omsorg av din lägenhet

Läs mer

اگر به کمک عاجل رضورت دارید به ۱۱۲ زنگ بزنید. به طور مثال اگر شام کشف کردید که کسی در معرض تعرض جنسی قرار گرفته است یا کسی در خطر است. شام به ۱۱۴۱۴ زنگ بزنید یا به یک حوزه پولیس بروید اگر می خواهید جرمی

Läs mer

در است. کودک یک یادگیری و رشد در مهم جوانب از یکی کردن بازی میشود. استفاده یادگیری و رشد روند به کمک برای بازی از هدفمند صورت به زمانی

در است. کودک یک یادگیری و رشد در مهم جوانب از یکی کردن بازی میشود. استفاده یادگیری و رشد روند به کمک برای بازی از هدفمند صورت به زمانی به پیشدبستانی خوش آمدید وقت مدرسهها رسیده است! کودک شما در آستانه ورود به پیشدبستانی قرار دارد. یکی از نقاط عطف زندگی که هم برای شما و هم برای فرزندتان هیجانانگیز است. شاید سؤاالت متعددی ذهن شما را به

Läs mer

لیاقت های خود را مشخص کنید

لیاقت های خود را مشخص کنید Sida: 1 va 5 لیاقت های خود را مشخص کنید آیا در زمینه یک حرفه سابقه کاری دارید و می خواهید بدانید که سابق ه زندگی حرفه ای خود را در سویدن چگونه مورد استفاده قرار دهید از طریق انجام خود اریابی می توانید

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Götaland

Räddningstjänsten Östra Götaland ایمنی شما مهم است! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland است تاثیرگذار شما کمک ایمنی و امنیت در دارد امکان که آجنا تا همگان تا میکنیم تالش سازمانخدماتآتشنشانی در ما با قراربگیرید. مخاطرهآمیزی موقعیتهای

Läs mer

خط مشاوره پزشکی: 1100 کلینیک جوانی أوسترسوند : 55 :11 فعالیت همگانی بخش ها مرکز مقابله با خشونت: ( رایگان )

خط مشاوره پزشکی: 1100 کلینیک جوانی أوسترسوند : 55 :11 فعالیت همگانی بخش ها مرکز مقابله با خشونت: ( رایگان ) اطالعات تماس پلیس آمبوالنس کمک های فوریتی پلیس/ آمبوالنس/ اورژانس فوریتی : 111 ( بصورت شبانه روزی ) پلیس در موارد غیر اورژانسی : 11 111 ( 11 در ساعات اداری ) شهرداری ب رگ فردی و خانوادگی : 1060-1011 (

Läs mer

متاس خوب وب سایت های خوب

متاس خوب وب سایت های خوب متاس خوب بعضی اوقات خوب می باشد که با فرد دیگری که در باره نوجوانان و الکول کمی بیشرت می داند صحبت کنید. در اینجا اطالعات در باره برخی از سازمان هایی که شام می توانید با آنها متاس بگیرید را می بینید. SOCIALTJÄNSTEN

Läs mer

امنیت در اتومبیل - اینگونه از خود و فرزندتان محافظت می کنید

امنیت در اتومبیل - اینگونه از خود و فرزندتان محافظت می کنید پیش از خریدن امتحان کنید! وسایل و تجهیزات باید مناسب کودک و اتومبیلتان باشند. بطور صحیح نصب کنید! اطالعات مربوط به نصب و استفاده از صندلی کودک را تهیه نمائید. به دقت دستورالعمل ها را دنبال کنید. جهت صندلی

Läs mer

کنوانسیون حقوق اطفال DARI. För mitt bästa. För mitt bästa. Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill!

کنوانسیون حقوق اطفال DARI. För mitt bästa. För mitt bästa. Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill! DARI För mitt bästa دفرتچهای در مورد کنوانسیون حقوق اطفال För mitt bästa Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill! Nalle eller mustasch. Du räknas som barn upp till 18 år. Nalle eller mustasch.

Läs mer

غرق شدن دلیل اصلی مرگ و میر تصادفی در بین کودکان 1 تا 6 سال به شامر می رود.

غرق شدن دلیل اصلی مرگ و میر تصادفی در بین کودکان 1 تا 6 سال به شامر می رود. بی توجهی خطرناک است. نه آب. 1 هیچکس هرگز نباید غرق شود هر ساله تقریبا نه کودک غرق می شوند. بسیاری از این حوادث تلخ در نزدیکی خانه و در محیط خانواده اتفاق می افتند جاییکه بسیاری از بزرگساالن نمی دانند تا

Läs mer

این مرامنامه اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر ایجاد شرایط عادالنه کاربرد

این مرامنامه اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر ایجاد شرایط عادالنه کاربرد مرامنامهاخالقی اریکسون هدف این مرامنامه اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر ایجاد شرایط عادالنه اشتغال شرایط کاری ایمن مدیریت مسئوالنه مسائل زیستمحیطی و رعایت معیارهای باالی اخالقی تدوین شده است. همه واحدها

Läs mer

سرآغاز. Inledning. svenska. persiska

سرآغاز. Inledning. svenska. persiska 1 Inledning سرآغاز Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion till olika

Läs mer

درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند

درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند حاال چه می شود منظور از درمان اجباری آنست که حال مشا هبرت شود طوری که مشا نیاز به درمان اجباری

Läs mer

والدین حامی و پشتیبان فرزندان خود هنگامی که فرزند شما نمی تواند درست بخواند چگونه می توانید به او کمک کنید. Persiska

والدین حامی و پشتیبان فرزندان خود هنگامی که فرزند شما نمی تواند درست بخواند چگونه می توانید به او کمک کنید. Persiska والدین حامی و پشتیبان فرزندان خود هنگامی که فرزند شما نمی تواند درست بخواند چگونه می توانید به او کمک کنید Persiska فهرست مطالب مقدمه 3 چه مشکالتی برای خواندن و نوشتن وجود دارد 4 Dyslexia چیست 6 توجه به

Läs mer

سالمندان حین تردد در ترافیک.

سالمندان حین تردد در ترافیک. سالمندان حین تردد در ترافیک. افزایش کیفیت زندگی و اعتماد به نفس. ترافیک مصون www.ntf.se تحرک مستمر یا همیشگی امکان تحرک با پای پیاده با بایسکل یا وسیله نقلیه دیگر برای تمام گروپهای سنی مهم است. زیرا ساختار

Läs mer

در صورت شنیدن آژیر خطر از تأسیسات اتمی رینگهالس بدین سان عمل کنید

در صورت شنیدن آژیر خطر از تأسیسات اتمی رینگهالس بدین سان عمل کنید 2011 در صورت شنیدن آژیر خطر از تأسیسات اتمی رینگهالس بدین سان عمل کنید آژیر»خبر مهم«خبر مهم ۷ ۱۴ ۷ ۱۴ ۷ ثانیه رفع خطر ۳۰-۴۰ ثانیه آژیر بلند در صورت شنیدن این آژیرچنین رفتار کنید در صورتی که خارج از خانه

Läs mer

اطالعات در مورد منطقه گتلند

اطالعات در مورد منطقه گتلند [Avdelning/Enhet/Alternativt blank] Date 5 August 2014 Persiska به وب سایت منطقه گتلند خوش آمدید! اطالعات در مورد منطقه گتلند Om Region Gotland / منظره گتلند شامل تنها یک شهرداری میباشد و از تاریخ 1 ژانویه

Läs mer

چه باید به کودکم بگویم آگاهیهایی برای شما که پدر یا مادرهستید و با

چه باید به کودکم بگویم آگاهیهایی برای شما که پدر یا مادرهستید و با من میخواهم بدانم چه باید به کودکم بگویم آگاهیهایی برای شما که پدر یا مادرهستید و با مشخصاتشخصی محافظتشده زندگی میکنید Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2014 مطالب

Läs mer

Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد

Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد برای نوجوانان 20 16 ساله دوره مکتب ثانوی سیستم معارف سویدن بدین ترتیب است لیسه جوانان 20-16 سال اختیاری دوران ابتدایی متوسطه و لیسه ویژه کودکان و نوجوانان دارای

Läs mer

سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال

سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال دری Dari این دفترچه معلوماتی از طرف اکادمی انورس یا شب ادراری سویدن EnuresAkademin( )Svenska تهیه گردیده است شب ادراری اطفال چقدر معمول است بیشتر طفل ها در سنین ٢

Läs mer

هرابرد یهاتوک تاعلاطا 1 ۱ شخب

هرابرد یهاتوک تاعلاطا 1 ۱ شخب Sverige en introduktion آشنائی با سوئد I det här avsnittet ges korta fakta om Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras. در این فصل اطالعات

Läs mer

هنايار تاعلاطا یسرزاب هرادا

هنايار تاعلاطا یسرزاب هرادا اداره بازرسی اطالعات رايانه ای( Datainspektionen ) اداره بازرسی اطالعات رایانه ای یک اداره دولتی سوئدی است. وظيفه ما آنست که مشخصات فردی در جامعه به تجاوز غيرضروری در تماميت فردی افراد منجر نگردد. دفتر

Läs mer

عفونت ویروس آر اس )RS( شدن نوزاد به عفونت شدید

عفونت ویروس آر اس )RS( شدن نوزاد به عفونت شدید عفونت ویروس آر اس )RS( اطالعات در مورد ویروس آر اس )RS( و اقدامات الزم در راستای کاهش خطر مبتال شدن نوزاد به عفونت شدید ویروس آر اس )RS( چیست ویروس آر اس )RS( یکی از جمله شایع ترین ویروس های طرق تنفسی

Läs mer

مجتمع مسکونی ۲. زندگی در سوئد فهرست مطالب

مجتمع مسکونی ۲. زندگی در سوئد فهرست مطالب عکس: Colourbox مجتمع مسکونی ۲. زندگی در سوئد فهرست مطالب جغرافیا اقتصاد و ساختارهای زیربنایی جمعیت خانه های مسکونی و سکونت محیط زیست طبیعت و پایداری اکولوژیک شهر شما این چنین اداره می شود امور مالی خود

Läs mer

مسکن 3 11 کار و راه اندازی کسب و کار 4 13

مسکن 3 11 کار و راه اندازی کسب و کار 4 13 زندگی تازه در سوئد مطالب صفحه 4 ثبت احوال و مدارک شناسائی 1 5 پیش دبستانی مدرسه و آموزش های مخصوص بزرگساالن 2 9 مسکن 3 11 کار و راه اندازی کسب و کار 4 13 مراقبت های بهداشتی و درمانی دندانپزشکی و بارداری

Läs mer

Ericsson 1 اصول اخالقی ERICSSON

Ericsson 1 اصول اخالقی ERICSSON اصول اخالقی Ericsson 1 اصول اخالقی ERICSSON فده این اصول اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر و ایجاد شرایط عادالنه اشتغال شرایط کاری ایمن مدیریت مسئوالنه مسائل زیست محیطی و رعایت استانداردهای باالی اصول

Läs mer

روند رسیدگی به یک دعوای جزایی در دادگاه استیناف از این قرارست

روند رسیدگی به یک دعوای جزایی در دادگاه استیناف از این قرارست روند رسیدگی به یک دعوای جزایی در دادگاه استیناف از این قرارست معمولا پیش از شروع دادرسی می توان در اتاق انتظارعمومی تاشروع محاکمه صبر کرد. در صورتی که مایل باشید می توانید در اتاقی تنها منتظر شروع دادرسی

Läs mer

هئارا وراد هارمه هب هک ار رامیب تاعلاطا هگرب.دیناوخب تقد هب دوش یم

هئارا وراد هارمه هب هک ار رامیب تاعلاطا هگرب.دیناوخب تقد هب دوش یم اگر مصرف کننده (ناتالیزوماب) برای درمان MS عودکننده - بهبود یابنده با TYSABRI هستید برگه اطالعات بیمار را که به همراه دارو ارائه می شود به دقت بخوانید. 1 این بروشور مکملی برای فعالیتهای ارائهدهنده خدمات

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan آمديد... پيش به دبستانی خوش Telefonnummer تلفن : Vad är svensk förskola? پيش دبستانی سوئدی چيست Förskolan är till för barn mellan 1 och 6 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar

Läs mer

اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز

اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز Farsi فارسی اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز پیشگفتار زندگی پر از دام است. ممکن است برای پیدا کردن این دام ها به کمک نیاز

Läs mer

معلومات برای پناهجویان در سویدن

معلومات برای پناهجویان در سویدن Senast uppdaterad: 2015-09-28 اداره امور مهاجرت معلومات برای پناهجویان در سویدن Till dig som söker asyl i Sverige Dari www.migrationsverket.se 1 معلومات برای پناهجویان در سویدن متامی قوانین در مورد پناهنده

Läs mer

شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید

شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید Senast uppdaterad: 2015-09-28 اداره امور مهاجرت شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید Till dig som söker asyl i Sverige Persiska www.migrationsverket.se 1 شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید مقررات

Läs mer

حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO

حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO SIME/FOLIO عدم مزاحمت عدم تخريب اصل حق دسترس به طبيعت را تشکيل می دهد. حق دسترس به طبيعت يک فرصت يکتا برای همه تا آزادانه در طبيعت گشت و گذار کنند

Läs mer

به الهولم خوش آمدید شهر بزرگ قرار گرفته و امکانات مناسب برای رفت و آمد نیز وجود دارد. امکاناتی برای کمون خودمان مینگریم.

به الهولم خوش آمدید شهر بزرگ قرار گرفته و امکانات مناسب برای رفت و آمد نیز وجود دارد. امکاناتی برای کمون خودمان مینگریم. به الهومل خوش آمدید به الهولم خوش آمدید به الهولم خوش آمدید نقل مکان کردن گامی بزرگ است. حتی فکر کردن به این موضوع بسیاری پرسشها را به وجود میآورد. زندگی من در مکان جدید چگونه خواهد بود آیا این نقل مکان

Läs mer

چند عدد صحیح بین دو عدد 3.17 و وجود دارد ب( 16 پ( 17 الف( 15 ث( 19 ت( کدام تابلو رانندگی دارای بیشترین خط تقارن است

چند عدد صحیح بین دو عدد 3.17 و وجود دارد ب( 16 پ( 17 الف( 15 ث( 19 ت( کدام تابلو رانندگی دارای بیشترین خط تقارن است چند عدد صحیح بین دو عدد 3.17 و 20.16 وجود دارد ب( 16 پ( 17 الف( 15 ت( 18 ث( 19-1 2- کدام تابلو رانندگی دارای بیشترین خط تقارن است 3- مساحت قسمت سایه چقدر است )سانتیمتر مربع = 2 ) cm الف( 50 cm 2 ت( 120

Läs mer

فهرسـت مطالب نفو س تهیۀ مسـکن و سـکونت محیـط طبیعـت و پایـداری ایکولوژیکـی شـهر شـما چگونه اداره میشـود اداره کـردن وضع مالی امنیـت و مصونیـت

فهرسـت مطالب نفو س تهیۀ مسـکن و سـکونت محیـط طبیعـت و پایـداری ایکولوژیکـی شـهر شـما چگونه اداره میشـود اداره کـردن وضع مالی امنیـت و مصونیـت ساختمان آپارتمان.۲ زندگی در سـویدن عکس Colourbox : فهرسـت مطالب موقعیـت جغرافیایـی تجـارت و زیربنـا ها نفو س تهیۀ مسـکن و سـکونت محیـط طبیعـت و پایـداری ایکولوژیکـی شـهر شـما چگونه اداره میشـود اداره کـردن

Läs mer

اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده

اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده پزشک معالج شام داروی پراداکسا را برایتان تجویز کرده است این دارو خطر لخته شدن خون را

Läs mer

اطالعات برای قربانیان جرائم

اطالعات برای قربانیان جرائم اطالعات برای قربانیان جرائم 1 برای شما که در معرض جرم بودهاید Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Tryckeri City, Umeå 2015 فهرست راهنمای کلی 6 پیشگفتار 7 اقدامات اضطراری

Läs mer

دوره مکتب ابتدائی و متوسطه

دوره مکتب ابتدائی و متوسطه Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد برای اطفال و نوجوانان 7 20 سال دوره مکتب ابتدائی و متوسطه ویژه و دوره مکتب ثانوئ ویژه سیستم معارف سویدن بدین ترتیب است لیسه جوانان 20-16 سال اختیاری دوران ابتدایی

Läs mer

قواعد اخالقی کسب و کار

قواعد اخالقی کسب و کار قواعد اخالقی کسب و کار مروری بر رهنمودها و سیاست های گروهی پایه که روابط ما با یکدیگر و نیز با ذینفعانمان را هدایت می کند. جزئیات و قوانین بیشتر برای کارکنان اریکسون در حیطه های خاص عملیاتی در سیاستهای

Läs mer

استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand,

استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand, به اونگه Ånge خوش آمدید. و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد که محیط اطراف ما را حتت تاثیر خود قرار داده است. آگاهی از تاریخ خود باعث درک بهتر از محیط روزانه ای می

Läs mer

به سولفتئو خوش آمدید.

به سولفتئو خوش آمدید. به سولفتئو خوش آمدید. هر یک از چیزهایی را که در اطراف خود می بینیم هر کدام تاریخی برای خود دارد. متام ساختمانها راهها سبزه زارها و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد

Läs mer

[Vem kan få bostadstillägg?] [Hur mycket kan jag få i bostadstillägg?] [Så här beräknas din bostadskostnad]

[Vem kan få bostadstillägg?] [Hur mycket kan jag få i bostadstillägg?] [Så här beräknas din bostadskostnad] اطلاعات از سوی صندوق بيمه ٢٤ نوامبر ٢٠٠٨ فوق العاده مسکن[ Bostadstillägg ] - برای افرادی که کمک هزینه فعاليت [aktivitetsersättning] یا کمک هزینه بيماری [sjukersättning] دریافت می کنند [ till dig som har

Läs mer

معلومات برای پناهجویان در گوتالند

معلومات برای پناهجویان در گوتالند irad معلومات برای پناهجویان در گوتالند منطقه گوتالند آدرس Visborgsallén 19 آدرس پستی SE-621 81 Visby شماره تیلفون ۰۰+ (۰)۴۹۸ ۲۶ ۹۰ ۴۶ شماره سازمان 212000-0803 ایمیل regiongotland@gotland.se ویبسایت www.gotland.se

Läs mer

Persiska :لاس ۱۶ـ۲۰ زا ناناوج یارب ناتــــــــــسریبد

Persiska :لاس ۱۶ـ۲۰ زا ناناوج یارب ناتــــــــــسریبد Persiska برای جوانان از ۲۰ ۱۶ سال: دبیرستان سیستم دوران مدرسه در سوئد بدین صورت است دبیرستان جوانان ۲۰ ۱٦ ساله بصورت اختیاری دوران دبستان ودبیرستان ویژه عقب افتادگان کودکان و نوجوانان عقب افتاده بین ۲۰

Läs mer

گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است

گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است گفتگوی پيشرفت يکبار در هر ترم شما و فرزندتان آموزگار و يا مسئول کالس را مالقات خواهيد کرد تا يک گفتگوی پيشرفت داشته باشيد. اين گفتگو درباره ی اين خواهد

Läs mer

وجود ارتباطی بامعنا میان الگوی ثابت طیف نشری خطی هیدروژن و ساختار اتمهای آن ذهن بسیاری از دانشمندان را به خود مشغول ساخت. درسال 1913 نیلز بور

وجود ارتباطی بامعنا میان الگوی ثابت طیف نشری خطی هیدروژن و ساختار اتمهای آن ذهن بسیاری از دانشمندان را به خود مشغول ساخت. درسال 1913 نیلز بور نخستین بار آنگستروم )Ångström,A.( فیزیکدان سوئدی درسال 86 چهار خط طیف نشری هیدروژن را یافت و نه سال بعد موفق به اندازهگیری دقیق طول موج هر خط شد. نیلزبور ) 96 885 ( بور به هر یک از این ترازهای انرژی کوانتومی

Läs mer

نوساند خوش آمدید. استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand,

نوساند خوش آمدید. استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand, نوساند خوش آمدید. چیزهایی را که در اطراف خود می بینیم هر کدام تاریخی برای خود دارد. متام ساختمانها راهها سبزه زارها و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد که محیط اطراف

Läs mer

فهرست مطالب مساوات و حقوق بشر خانواده و فرد خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک درباره سوئد 119

فهرست مطالب مساوات و حقوق بشر خانواده و فرد خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک درباره سوئد 119 عکس: Colourbox ۴. ف ردی ت حقوق و وظایف فهرست مطالب مساوات و حقوق بشر محافظت در برابر تبعیض خانواده و فرد حقوق کودکان خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک درباره سوئد 119 شورای شهر یوتبوری و استانداری

Läs mer

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/ / Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre.

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/ / Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Lektion 1 درس ۱ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. سالم اسم من حسین است. من در

Läs mer

دادرسی چگونه خواهد بود

دادرسی چگونه خواهد بود من م یخواهم بدانم دادرسی چگونه خواهد بود سازمان دفاع از قربانیان جرائم ٢٠١٤ طراحیها از ماریا وال تولید پالکات انتشارات اوستروم آ.ب. اومئو ٢٠١٤ 5 گردیدهاست تهیه بروشور این چرا 6 چیست دادرسی 7 دادرسی مراحل

Läs mer

5. تشکیل خانواده و زندگی با فرزندان در سوئد

5. تشکیل خانواده و زندگی با فرزندان در سوئد 5. تشکیل خانواده و زندگی با فرزندان در سوئد فهرست مطالب شیوه های مختلف زندگی مشترک نگهداری از کودکان و نوجوانان خدمات کودکياری مدرسه ابتدائی و راهنمائی دبیرستان م درس ه و دموکراسی حمایت مالی به خانواده

Läs mer

دقیقه) ۷ + (۳ کلمات نخستین تا تولد بدو!از صحبت

دقیقه) ۷ + (۳ کلمات نخستین تا تولد بدو!از صحبت برای شما که کودکی زیر ۵ سال دارید! این فیلم برای والدین و سایر افراد بزرگسالی که در اطراف کودک هستند تهیه شده است. هدف این فیلم نشان دادن چگونگی كمك به کودکتان در یادگیری زبان و فراهم کردن پایهای مناسب

Läs mer

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre.

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Lektion 1 درس ۱ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed.

Läs mer

به سوندسوال خوش آمدید.

به سوندسوال خوش آمدید. به سوندسوال خوش آمدید. هر یک از چیزهایی را که در اطراف خود می بینیم هر کدام تاریخی برای خود دارد. متام ساختمانها راهها سبزه زارها و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد

Läs mer

استکهلمی سبزتر بیانیه U

استکهلمی سبزتر بیانیه U PERSIska /فارسی استکهلمی سبزتر بیانیه U 2014 1 مسکن Rinkeby- Kista 3200 خط نارنجی 3800 5000 Hässelby-Vällingby Spånga- Tensta استکهلم در سال 2030 50 000 Bromma 12800 Kungsholmen 5800 Norrmalm 3700 12900

Läs mer

Persiska مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت

Persiska مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت Persiska برای فرزند شما از ۱۵ ۷ سال: مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت سیستم دوران مدرسه در سوئد بدین صورت است دبیرستان جوانان ۲۰ ۱٦ ساله بصورت اختیاری مدرسه ابتدایی و متوسطه نوجوانان ۱۵ ۷ ساله بصورت اجباری

Läs mer

Välkommen till fritids

Välkommen till fritids Välkommen till fritids به محل تفريحيه ساعات آزاد خوش آمديد ) فريتيد). Telefonnummer شماره تلفن Fritids فريتيد Fritids är till för barn mellan 6 och 12 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar eller är

Läs mer

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش Persiska پرسش و پاسخ درباره شب ادراری اين بروشور از سوی آکادمی سونسکا انورس( Akademien (Svenska Enures منتشر شده است. شب ادراری کودکان چقدر رايج است بيشتر کودکان پس از سن 2-3 سالگی ديگر خود را خيس نمی

Läs mer

[Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga]

[Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] اطلاعات از سوی صندوق بيمه ٢٤ نوامبر ٢٠٠٨ کمک هزینه فعاليت [Aktivitetsersättning] تواناي ی کار هنگام کاهش [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] کمک هزینه فعاليت یک حمایت مالی برای جوانانی است

Läs mer

اردو خوابگاهی تابستانی ٢٠١٧

اردو خوابگاهی تابستانی ٢٠١٧ اردو خوابگاهی تابستانی ٢٠١٧ اردو خوابگاهی چيست در اردوی ما ميتوانيد ا ب تنی کنيد با رفقا باشيد فوتبال بازی کنيد به مکان های تفريحی سفر کنيد ماهيگيری کنيد قايق پاروي ی استفاده کنيد سرگرمی داشته باشيد و

Läs mer

Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box 6031 181 06 Lidingö e-adress: ambassador@iran.se

Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box 6031 181 06 Lidingö e-adress: ambassador@iran.se در ادامه اعتراضات بينالمللی چند کلوپ کارگری اتحادیه کارگری سکو احزاب و سازمان کمونيستی و چپ سوي دی در پی فعاليتهای کانون زندانيان سياسی ایران(در تبعيد)واحد سوي د طی ارسال نامه به سفارت رژیم یا از طریق

Läs mer

ابیرقت لوپ نودب ار دوخ تکشر دینک یزادنا هار

ابیرقت لوپ نودب ار دوخ تکشر دینک یزادنا هار بدون پول رشکت خود را راهاندازی کنید تقریبا بدون پول رشکت خود را راهاندازی کنید تصویر روی جلد لیال عباس لفتا سالن آرایش گولد ساکسن )قیچی طال ئ ىى( را با دوستانش افتتاح کرد در صفحه ۵۴ بیش ت رى درباره او

Läs mer

به کودکانی که قربانی جرم

به کودکانی که قربانی جرم من میخوا هم بدانم من چگونه میتوانم به کودکانی که قربانی جرم شدهاند کمک کنم 1 2 سازمان دفاع از قربانیان جرم ٢٠١٤ حق کپیرایت محفوظ است ترسیمکننده تصاویر ماریا وال تولید شده در شرکت نشر پالکات چاپخانه اوستروم

Läs mer

Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها

Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها کودکستان برای کودک شماست اداره کل مدارس اين بروشور را می توان از اين راه سفارش داد: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel:

Läs mer

سویدنی دری و سوئدی فارسی فهرست کلمات و اصطالحات در زمینه جنسی.

سویدنی دری و سوئدی فارسی فهرست کلمات و اصطالحات در زمینه جنسی. 1 Svensk-dari och svensk-persisk ordlista inom den sexuella sfären. Framtagen av Migrationsverkets projekt Tolka mig rätt att öka kvaliteten i mötet med den sökande, i samarbete med tolkar. Senast uppdaterad

Läs mer

ADHD آشفتگی زندگی روزمره

ADHD آشفتگی زندگی روزمره Tiedot farsiksi ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( شدت اين مشکالت به حدی

Läs mer

TENTAMEN Grammatik och textläsning 7.5 hp. Persiska A/Persiska 1. Datum: 09/ , kl Lycka till!

TENTAMEN Grammatik och textläsning 7.5 hp. Persiska A/Persiska 1. Datum: 09/ , kl Lycka till! TENTAMEN Grammatik och textläsning 7.5 hp. Persiska A/Persiska 1 Datum: 09/11 2012, kl. 8.00-12.00 Lycka till! (Max poäng 108) 1. Översätt texten āhu till svenska. (6 p.) آهو حيوان قشنگ صحرايیای است. بعضی

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer 2006-114-5 سو ال و جواب درباره کمک مالی (کمک هزينه اجتماعی ( جوابهای کوتاه به معمولی ترين سو ال ها برای دريافت اطلاعات بيشتر

Läs mer

شماره 3. Nr. 3 aug- sep 2014

شماره 3. Nr. 3 aug- sep 2014 زنان خبری بولتن & Kvinnobulletin شماره 3 مرداد-شهریور 3333 Nr. 3 aug- sep 2014 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors

Läs mer

دانشمندان علم اخالق و فیلسوفان براي اخالق تعاریف متعد دي بیان كردند. تعریفي كه از میان تعریف هاي دانشمندان اسالمي ميتوان جمع بندي نمود عبارت است از:

دانشمندان علم اخالق و فیلسوفان براي اخالق تعاریف متعد دي بیان كردند. تعریفي كه از میان تعریف هاي دانشمندان اسالمي ميتوان جمع بندي نمود عبارت است از: اخالق كار وارزشهاي سازماني پیچیده تر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان كارهاي غیراخالقي غیرقانوني و غیرمسئوالنه در محیطهاي كاري توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث اخالق كار و مدیریت اخالق معطوف ساخته

Läs mer

Persiska för nybörjare

Persiska för nybörjare FACIT Persiska för nybörjare [2012-10-26] KAPITEL 1 D. vatten, med, pappa, doft, utan, fot/ben, tills, gunga, du, han/hon. F. där, gammal, plats, själ/kära, bra, dag, av/från, dålig, vänster, dotter/flicka

Läs mer

برای دنیایی عاری از خشونت زندان اعدام فقر بیخانمانی و بیکاری!

برای دنیایی عاری از خشونت زندان اعدام فقر بیخانمانی و بیکاری! شماره 1 بهمن اسفند 1931 Nr. 1 jan feb 2014 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors Rätt motarbeta kulturellt och sexuellt

Läs mer

گزارش اعتراضات اول ژوئن

گزارش اعتراضات اول ژوئن گزارش اعتراضات اول ژوئن نیرو های چپ استکهلم چندی قبل خبر مسافرت وزیر خارجه ایران را به اسکاندیناوی افشا کردند و متعاقب آن تا روشن شدن تاریخ معین این سفر بالفاصله اقدام به ایجاد کمیته ای مرکب از احزاب وسازمانها

Läs mer

Direkt och indirekt anföring i persiska och svenska

Direkt och indirekt anföring i persiska och svenska Direkt och indirekt anföring i persiska och svenska Direkt och indirekt anföring förekommer efter sägeverb (anföringsverb) och ett mycket fåtal förnimmelseverb så som att tänka. Sägeverb är t.ex. att säga,

Läs mer

Analys av ordföljd enligt processbarhetsteorin

Analys av ordföljd enligt processbarhetsteorin Analys av ordföljd enligt processbarhetsteorin En kontrastiv studie av två persisktalande elever i Svenska Som Andraspråk A Anna Larsson 2012 Uppsats högskolenivå, 7,5 hp Svenska språket Svenska som andraspråk

Läs mer

گاهنامه فریاد خاوران

گاهنامه فریاد خاوران ژانویه 7102 شماره 7 بهمن 0931 shorahamkari@gmail.com رژیم جمهوری اسالمی ایران از همان بدو به قدرت رسیدن با زندانی کردن شکنجه اعدام کشتار مخالفین تحمیل فقر و بیکاری افزایش اعتیاد و فحشا در جامعه به حیات

Läs mer

تقاضای پناهندگی به این ترتیب صورت میگیرد 1

تقاضای پناهندگی به این ترتیب صورت میگیرد 1 تقاضای پناهندگی به این ترتیب صورت میگیرد این رساله تعلق داردبه: شماکه بدون والدین ویاکدام اولیای دیگری تقاضای پناهندگی میکنید تقاضای پناهندگی به این ترتیب صورت میگیرد 1 فهرست مندرجات 3 سالم 4 اطفال 5 معنی

Läs mer

يرو (Järv) دارد. والبورگ Valborg

يرو (Järv) دارد. والبورگ Valborg سكانسن اولين موزه فضاي ا زاد جهان بشمار مي رود كه در سال 1891 توسط ا رتور هاسليوس Artur Hazelius محقق مردم شناس تا سيس و بزودي از محبوبيت بسياري برخوردار شد. در اين موزه 150 خانه و باغ و مزرعه از سراسر

Läs mer