S Series Ultraljudssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S Series Ultraljudssystem"

Transkript

1 S Series Ultraljudssystem Användarhandbok

2 SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA Tfn: eller Fax: SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP Storbritannien Tfn: Fax: Ѿ» ª» æ Û² ¹ ³» µ ² µ º»¼» ¹ º; ¼»²² ²± ¼² ²¹»²¼ < ª»» ; ± ¼ ² ±² ª <µ»ò Í Í»» ô ÍóÝ ô ÍóÚßÍÌô ÍóÙÇÒô Íó ÝËô ÍóÓÍÕô ÍóÒ» ª»ô Íóɱ³»² Ø» ô Í»Ô ²µô ͱ²±ØÜô ͱ²±ÓÞô ͱ²±Í»ô Êó˲ ª» ±½ ͱ²±Í» ±¹± <»¹» ¼» ª «³< µ»²»» ª «³< µ»² ±³ * ͱ²±Í»ô ²½ò Ü ÝÑÓ < ¼»»¹» ¼» ª «³< µ» º* Ò ±² Û»½ ½ Ó ²«º ½ ß ±½ ±² º* ¼» «¾ µ ±²» ±³ ²¼ ¼» ±³ ²¼ ±³ ¼ ¹ µ±³³«² µ ±² ª ³»¼ ½ ² µ ²º± ³ ±²ò ͱ²±Í» Ë «¼»³ ±³ ²<³² ¼» ¼±µ«³»² µ ² µ ¼¼ ª»»» º» ª º* ²¼» ³» µ ² µ»² æ ëéìïô ëèïéðìô ëèçííêíô êïíëçêïô êðíìçèô êíêìèíçô êíéïçïèô êíèíïíçô êìïêìéëô êììéìëïô êìéïêëïô êëêçïðïô êêìèèêô êëéëçðèô êêðìêíðô êèïéçèô êèíëïééô êçêëêêô éïêçïðèô éììçêìðô éëíìïïô éëìççêïô éëèèëìïô éëçïéèêô éêðìëçêô éêìíðìðô Üìëêëðçô Üìêïèçëô Üëðççððô Üëíèìíô Üëììçêô Üëëèíëïô Üëëçíçðô Üëçïìíô Üëçéëðô Üëçéêðô ±½ ª º* ²¼» ³± ª ²¼»»² ²¼ <²¼» æ ßËééíèïô ßËéíðèô Ýßíéïëèô Ýßíéíðêëô ÝÒ ÆÔ çéïïíêéèòëô ÝÒ ÆÔ çèïðêïííòèô ÝÒ ÆÔ çèïðèçéíòçô ÝÒ ÆÔ ððèíðððééíìòèô ÜÛêððïëëòðô ÜÛêððçéééòô ÜÛêððíìêéðòêô ÜÛêçéíðëêíòëô ÜÛêçèðëíçòêô ÜÛêçèíïêçèòíô ÜÛêð ððì í èïêòíóðèô ÚÎðèïëéçíô ÚÎðèéëðíô ÚÎðèèïìçô ÚÎïïéëéïíô ÚÎïïèðçéðô ÚÎïëèçèéèô ÙÞðèéëðíô ÙÞðèèïìçô ÙÞïïéëéïíô ÙÞïïèðçéðô ÙÞïïèðçéïô ÙÞïëèçèéèô Ìðèïëéçíô Ìðèèïìçô Ìïïéëéïíô Ìïëèçèéèô ÕÎëèïðô ÕÎëííëçô ÒÑíêðô ÒÑíêèïìô ÒÆëìçêèô ÎÝÜðððèçéíêèóðððïô ÍÐðèïëéçíô ÍÐðèèïìçô ÍÐïëèçèéèò л² *µ ò P /2010 Copyright 2010, SonoSite, Inc. Med ensamrätt.

3 ²²» ; ²»¼² ²¹ ͵ ª < òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ª Õ«²¼µ±³³»²» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòª Õ» ïæ Õ±³³ ¹;²¹ ѳ»³» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòï Ú* ¾»»¼»³» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòï Ú ½µ ±½ µ±² µ» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ï Í< ±½ «¾»» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ß²ª<²¼ ª<» *³ ±½ ¼¼ ¾»» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò í Í ; ; ±½ <²¹ ª»³» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò í ß² «² ¼«µ ±» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì Í< ±½ ¾± ËÍÞó ¹ ²¹»²»» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì Í»³»»¹ ¹» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòë ͵< ³ ±«òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòê ß ³<² ²» µ ±² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòé Í òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò é Õ±² ± µ² ±½ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò é ͵ ª ²» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò é Ú* ¾»»¼ ² ¼«µ ±» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòè Ë ¾ ¼² ²¹ ª ¼»± òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòç ߪ»¼¼ ²ª<²¼² ²¹ ±³ ;¼»² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïð Õ» æ Í»³ ² < ² ²¹ Ê ² < ² ²¹ ¼± ² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïí [» < ²¼ ¼ ² < ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïí ² < ² ²¹ ª ¼³ ² ±² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïí Í<µ»» ² < ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïí ² < ² ²¹ ª ²ª<²¼» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïì Û ±»»» ³ ±» ²ª<²¼ µ±² ±² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïë Û ±» ±½»² <²¼»» ±¹¹»² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïë Ô±¹¹ ² ±³ ²ª<²¼» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïë Ê<» <µ» *»²± ¼ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïê ² < ² ²¹ ª ³ µ» ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïê ² < ² ²¹ ª «¼ ± ±½ ¾» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïé ² < ² ²¹ ª µ ¼» ¾» <µ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïé ² < ² ²¹ ª ² «² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïé ² < ² ²¹ ª ¼ «³ ±½ µ ±½µ ¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïè ² < ² ²¹ ª ª ¼ ²º± ³ ±² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïè ²²» ;

4 ² < ² ²¹ ª ²< ª» µ «òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïè ² < ² ²¹ ª ±¾» µ ¾» <µ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïè ² < ² ²¹ ª º* ² < ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïè ² < ² ²¹ ª»³ ²º± ³ ±² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïç ËÍÞó»²»» ô ² < ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïç Þ»¹ <² ² ²¹ * ²¼» ÖÐÛÙóº± ³ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòð Õ» íæ ߪ¾ ¼² ²¹ Þ ¼;» ¹ ª² ²¹ <¹»² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòï Þ ¼;» ¹ ª² ²¹ Ü òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòï Þ ¼;» ¹ ª² ²¹ Óó³±¼» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò Þ ¼;» ¹ ª² ²¹ ³»¼»²» ¹ ¼±» ±½ º< ¹¼±» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòí Þ ¼;» ¹ ª² ²¹ ³»¼ «¼ øðé ±½ µ±² ² ¹ øýé ¼±» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòì Ö ²¹ ª ¼ «±½ º* < µ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòê Ú ¾ ¼» ô ¹ ² µ ¾ ¼ «± ±½ ±±³ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòê Þ ¼;» ¹ ª² ²¹ <¹»² ±½ «²¼» *µ² ²¹» ¹<²¹ ¹ ± µ ² ¼«µ ±» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòé Õ±³³»²» ¾ ¼» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíð л² ²º± ³ ±² º± ³«< òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíï Ú<»² ²º± ³ ±² º± ³«<» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòí Þ ¼» ±½ ª ¼»±µ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòí Í ¾ ¼» ±½ ª ¼»±µ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòí Ù ² µ»² «²¼» *µ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíí ͵ ª «ô» ±» ±½ ¾± ¾ ¼» ±½ ª ¼»±µ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíì Õ» ìæ Ó< ² ²¹ ±½ ¾» <µ² ²¹ Ó< ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíé ѳ ³< ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíé ß ¾» ³»¼ ³< ³ µ*» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíé Ó< ² ²¹ Ü òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíè Ó< ² ²¹ Óó³±¼» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíç ܱ» ³< ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìð Þ» <µ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòì Þ» <µ² ²¹ ³»² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòì Ë º* ±½ ³< ² ²¹ ¾» <µ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòì Ê ±½ ¾± ¼» ³< ª< ¼»² ¾» <µ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòì Õ ¼» ¾» <µ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìí ÛÓÛÜó¾» <µ² ²¹ øíóúßíì òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëí Ù ²»µ± ±¹ µ øù ² ¾» <µ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëí Ѿ» µ ¾» <µ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëì ʱ ³¾» <µ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëê л² ± òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëé Ѿ» µ»² ± òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëé Ø <»² ± òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëé ª ²²» ;

5 ÛÓÛÜó ¾» ¾ ¼ øíóúßíì òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëè ÓÍÕó ¾» ¾ ¼ øíóóíõ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëè Õ» ëæ Ú» *µ² ²¹ ±½ «²¼» ; Ú» *µ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëç Ð ±¹ ³ª «½»² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëç ˲¼» ; òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòêð λ²¹* ²¹ ±½ ¼» ²º»µ ±² ª ««¼»³» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòêï λ²¹* ²¹ ±½ ¼» ²º ½» ²¹ ª ² ¼«µ ± ² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòê λ²¹* ²¹ ±½ ¼» ²º ½» ²¹ ª ¾»» ±½ ËÍÞó ²¹»² ¾± ¼» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòêì λµ±³³»²¼» ¼» ¼» ²º»µ ±² ³»¼» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòêë Õ» êæ Í<µ»» Û ¹±²±³ µ <µ»» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòéí Ð ½» ²¹ ª»³» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòéì Ü ² ¾» < ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòéì Ì ô * ¼ ¹ ±½ ª» µ ª»» ² ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòéë Û»µ µ <µ»» µ º ½» ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòéë Û»µ µ <µ»» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòéê Ë «² ²¹»² <µ»» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòéè Þ» <µ»» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòéè Õ ² µ <µ»» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòéç Ø< ±º ¹ ³» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòèð Û»µ ±³ ¹²» µ µ±³ ¾» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòèð Ì ª» µ»² ¼»µ ±² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòèï ßÔßÎßó ²½»² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòèë Ì <³ ² ²¹ ª ßÔßÎß òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòèë Ü»µ»¹ ¹» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòèê ²¼»µ»¹ ¹» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòèê Ó± ¹»¹ ¹» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòèê ßµ«µ»º µ» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòèé Î µ ²» º*»¼«µ ±² ª Ó ±½ Ì òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòèè Ê ² ²¹ ª ºº»µ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòçð Ò±¹¹ ²²» ª»»²¼» ª ² ²¹ ª Ó ±½ Ì òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòçï Ú µ ±» ±³ ¾ ¼ ª ² ²¹ ± <µ»» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòçï λ» ¼» ª<¹»¼² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòç Jµ² ²¹ ª ² ¼«µ ± ²»³» «òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòçí Ó< ² ²¹ ª µ«µ ºº»µ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòçí ² Í «ô ±³ <µ² ¼»ô ±½ ª»²ª< ¼» ²»²»» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòçì Ê<ª² ¼ ³±¼»» ±½ ««² ²¹ «²¼» *µ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòçë Ì ¾»» *ª» µ«µ ºº»µ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòçê Ì» ³» ±³ ²ª<²¼ ¾»» ² *ª» µ«µ ºº»µ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòïé л½ ±² ±½ ± <µ»» µ«µ ³< ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïç Ó< µ² ²¹ ³¾±» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïíð ²²» ; ª

6 Õ» éæ λº»»²» Ó< ²±¹¹ ²²» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïíë Ñ µ» ³< º» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïíê Ы¾ µ ±²» ±³ ³< ² ²¹ ³» ³ ²± ±¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïíê Ø <»º»»²» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïíê Ѿ» µ»º»»²» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìï Ì ¾»» º* ¹» ±² ; ¼» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïì Õª± ¾» <µ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìí ß ³<²²»º»»²» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìì Õ» èæ Í»½ º µ ±²» Ì ² ¼«µ ±» ±³ *¼ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìë Þ ¼;» ¹ ª² ²¹ <¹»² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìë Ô ¹ ²¹ ª ¾ ¼» ±½ ª ¼»±µ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìë Ì ¾» * òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìë Õ ²¹««² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìë Ó»¼ ½ ² µ µª» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìë ½µ»ó³»¼ ½ ² µ µª» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìê Ì»³» «ó ±½ «º º«µ ¹» ¹ <²» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìê Ü º òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìê Ì ² ± ±½ º* ª ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìê Û»µ ½» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìê Þ» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìê Û»µ ±³»µ ² µ <µ»» ²¼ ¼» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìê ÛÓÝó ²¼ ¼» µ º ½» ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìé Í ²¼ ¼» º* º ¹ ² ±» ¼ ««² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìé Ø Ðßßó ²¼ ¼ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìé Ñ ¼ Ì» ³» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìç Ú* µ± ² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïëï λ¹» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïëç ª ²²» ;

7 ²»¼² ²¹ Denna Användarhandbok för S Series ultraljud ssystem ger information om förberedelse och användning av S Series ultraljudssystem och om rengöring och desinfektion av systemet och givarna. Den tillhandahåller också system specifikationer och information om säkerhet och akustisk uteffekt. Användarhandboken är avsedd för läsare som är bekanta med ultraljudsmetoder. Den ger ingen utbildning i ultraljudsteknik eller kliniska förfaranden. Den som använder detta system måste vara utbildad i ultraljudsteknik. Se tillämplig SonoSite användarhandbok för tillbehör för information om användning av tillbehör och kringutrustning. Se tillverkarens anvisningar för specifik information om kringutrustning. ͵ ª < Denna användarhandbok använder följande skrivsätt: En ÊßÎÒ ÒÙÿ anger försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att förhindra personskada eller dödsfall. Ѿ» ª» æ anger försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda produkterna. Numrerade steg i procedurerna måste genomföras i ordning. Poster i punktlistorna kräver inte en viss ordning. Enstegsprocedurer börjar med. Symboler och termer som används i systemet och på transduktorn förklaras i Kapitel 1, Kapitel 6 och Ordlista. Õ«²¼µ±³³»²» Frågor och kommentarer uppskattas. Vi på SonoSite är intresserade av att få veta vad du tycker om systemet och användarhandboken. Ring till SonoSite på i USA. Kunder utanför USA ombeds ringa till närmaste SonoSite representant. Du kan också skicka e post till SonoSite på adressen För teknisk support, kontakta SonoSite på följande sätt: ͱ²±Í»»µ² µ «± Ì»»º±² øëíß»» Õ ² ¼ æ Ì»»º±² ø«²º* ËÍß ±½ Õ ² ¼ æ Ú æ Ûó ± æ É»¾¾ æ Û«±» µ» ª ½»½»²» Ì»»º±² Ûó ± õïóèééóêëéóèïïè õïóìëóçëïóïííð Û» ²¹ ²< ³»»»»² ² ò õïóìëóçëïóêéðð» ª ½»à ±²±»ò½±³ ò ±²±»ò½±³ Õ ½µ ; Í«± õììóøð ïìêóìììóèðð «µò» ª ½»à ±²±»ò½±³ ²»¼² ²¹ ²»¼² ²¹ ª

8 ª Õ«²¼µ±³³»²»

9 Õ» ïæ Õ±³³ ¹;²¹ ѳ»³» SonoSite S Series ultraljudssystem är en bärbar, programvarustyrd enhet med helt digital arkitektur. I S Series ingår följande: S Cath ultraljudssystem S FAST ultraljudssystem S GYN ultraljudssystem S ICU ultraljudssystem S MSK ultraljudssystem S Nerve ultraljudssystem S Women s Health ultraljudssystem Systemet har multipla konfigurationer och funktionsuppsättningar som används för att samla in och visa ultraljudsbilder med hög upplösning i realtid. Vilka funktioner som finns tillgängliga i systemet beror på systemets konfiguration, transduktor och undersökningstyp. Det behövs en licensnyckel för att kunna aktivera programvaran. Se Programvarulicens på sidan 59. En uppgradering av programvaran kan ibland behöva utföras. SonoSite tillhandahåller en USB enhet som innehåller programvaran. En USB enhet kan användas för att uppgradera flera system. Õ±³³ ¹;²¹ ï Slå på systemet. (För att få reda på var strömbrytaren sitter, se Systemets reglage på sidan 5.) Ansluta en transduktor. í Tryck på л² och fyll i patientinformationsformuläret. ì Om alla bildåtergivningslägen licensieras, tryck på Ó±¼» (läge), och välj ett bildåtergivningsläge. Systemets standardinställning är bildåtergivning i 2D. Ú* ¾»»¼»³» Ú ½µ ±½ µ±² µ» På systemets baksida finns fack för batteriet och transduktor samt kontakter för anslutning av USB enheter, elkablar, andra kablar, m.m. Ytterligare kontakter är placerade på sidan. (Se Figur 1 på sidan 2.) Õ±³³ ¹;²¹ Õ» ïæ Õ±³³ ¹;²¹ ï

10 ï Varje kontakt på baksidan och sidan är försedd med en symbol som förklarar vad den används till. í ß² «² ²¹ ³¾±» ;»³» Í ³¾± Ü»º ² ±² ËÍÞ ì ë Ô µ *³ ²¹;²¹ ÎÍóí øüêüó»»»»»½µµ±¼ <» Õ±³ ± ª ¼»±«¹;²¹ ͵ ª µ±² ± Íóª ¼»±«¹;²¹ ì Íóª ¼»± ²¹;²¹ ÜÊ óª ¼»±«¹;²¹ Û» ²» ß«¼ ±«¹;²¹ Í< ±½ «¾»» Ú ¹«ï Í»³» ¾ µ ¼ ø*ª» ±½ ¼ ø²»¼» ï Ø ²¼ ¹ Ì ² ¼«µ ± ÊßÎÒ ÒÙÿ ˲¼ª µ µ ¼ ; ²ª<²¼»² ±½ ««¼»³» ¹»²±³ µ±² ±» ¾»» ²» <½µ» ²² ² ¼» < ò ˲¼ª µ ¼ º* «±½ ¹»²±³º* <µ» ª <²¹² ²¹ ª»³» ¹»²±³ ¼» ¾»»³» ò í ì ë Ô; µ º* ¾» Õ±² µ» ø» ¾»»² ß² «² ²¹ ³¾±» ;»³» ò Þ» Ú* ¾»»¼»³»

11 Í< ¾»» ï í Koppla bort strömförsörjningen från ultraljudssystemet. För in de två kontakttungorna på batteriets undersida i batterifacket på systemets baksida. Sänk ned batteriet i facket. Ü ª»³» ³»¼ ª<» *³ ï Anslut likströmskabeln från strömförsörjningsenheten till kontakten på systemet. Se Figur 1 på sidan 2. Anslut nätsladden till strömförsörjningsenheten och till ett eluttag av sjukhusstandard. ì Tryck på batteriet med fast hand tills låsspaken poppar upp. Ì «¾»» ï Koppla bort strömförsörjningen från ultraljudssystemet. Tryck ned låsspaken på batteriets ovansida och lyft upp batteriet. ß²ª<²¼ ª<» *³ ±½ ¼¼ ¾»» Batteriet laddas upp när systemet är kopplat till växelströmskällan. Ett helt urladdat batteri laddas upp på mindre än fem timmar. Systemet kan drivas med växelström och ladda batteriet om växelström är ansluten till systemet. Systemet kan drivas med batteri i upp till 2 timmar, beroende på bildåtergivningsläge och bildskärmens ljusstyrka. När systemet går på batteridrift startar det eventuellt inte om batteriet är svagt. Anslut systemet till växelström för att fortsätta. Í ; ; ±½ <²¹ ª»³» Ѿ» ª» æ ß²ª<²¼ ²»»³» ±³» º» ³»¼¼» ²¼» ª ; µ< ³»²ò ß²»½µ² º» µ±¼»² ±½ ; ª»³» ò Î ²¹»¼ ² ͱ²±Í»»» ²< ³»»»»² ² ò Í ; ; ±½ ª»³» Tryck på strömbrytaren. (Se Systemets reglage på sidan 5.) ßµ ª»»³» För att spara på batteriet medan systemet är påslaget försätts systemet i viloläge om systemet inte har vidrörts under en viss förinställd tid. För justering av tiden för vilolägesfördröjningen, se Inställning av audio och batteri på sidan 17. Tryck på valfri tangent eller vidrör styrplattan. Õ±³³ ¹;²¹ ÊßÎ Ò ÒÙÿ ß²ª<²¼» ËÍß µ ² «««² ²¹»²»²»²º *³µ» ³»¼ ²¹µ< ² ²< ««² ²¹»² ² ìð Ê *³º* * ² ²¹»³ò Ѿ» ª» æ Õ±² ±» <²² ²¹»² «µ » ²< ³± ª <²² ²¹ ²» ª» º* *³º* * ² ²¹»²ò Í» Û»µ ½» ; ¼ ² ïìêò Õ» ïæ Õ±³³ ¹;²¹ í

12 ß² «² ¼«µ ±» ÊßÎ Ò ÒÙÿ Ú* «²¼ª µ»² µ ¼± º; µ±² µ ¼±²» ²» ½» ;»²»²ò ß²ª<²¼ ««¼ ó»³» Í Í»» ó ª» ô Êó«² ª» Žó ª»»» ;»² <³ ¹ ±³ ;» «º º *¼» º* ¾ µ±² µ ¼±²» ò Ѿ» ª» æ Í» º <³³ ²¼» ³» ²» µ±³³» ² ² ¼«µ ± µ±² µ»²ô ; µ ¼± ; µ±² µ»² «²¼ª µ ò ß² ² ² ¼«µ ± ï í ì ë Dra transduktorns spärr uppåt och vrid den medurs. Rikta in transduktorkontakten efter kontaktuttaget på systemets baksida. För in transduktorkontakten i uttaget på systemet. Vrid spärren moturs. Tryck ned spärren så att transduktorkontakten låses fast i systemet. Õ± ¾±»² ² ¼«µ ± ï Dra transduktorns spärr uppåt och vrid den medurs. Dra ut transduktorkontakten ur systemet. Í< ±½ ¾± ËÍÞó ¹ ²¹»²»» Bilder och videoklipp sparas i det interna minnet och läggs in i en sorterbar patientlista. Bilderna och videoklippen kan arkiveras på en dator med hjälp av en USB lagringsenhet. Även om bilderna och videoklippen inte kan granskas på ultraljudssystemet från en USB lagringsenhet, kan enheten flyttas så att de kan granskas på en dator. Man kan också importera och exportera användarkonton och händelseloggen med hjälp av en USB lagringsenhet. Det finns tre USB portar på systemet: två på baksidan och en på sidan. Om man vill ha ytterligare USB portar kan en USB hub kopplas till valfri USB port. Obs! Systemet stöder ej lösenordsskyddade USB lagringsenheter. Kontrollera att den USB lagringsenhet du använder inte har lösenordsskydd aktiverat. Ú ¹«ß² «² ¼«µ ± ² ì Ú* ¾»»¼»³»

13 Í»³»»¹ ¹» ÊßÎ Ò ÒÙÿ Ì<²µ ; º* ²¼» ; ¼««²¼ª µ» µ ¼ ËÍÞó ¹ ²¹»²»»² ±½ º* ± ¹ ¼»»² ¼ æ Ì ²» ¾± ËÍÞó ¹ ²¹»²»»² ±½ <²¹ ²» ª ««¼ ó»³» ³»¼ ²»³» ;» ;» ±» ò Í * ²» ±½ ½µ ²» ; ²;¹± < ; ËÍÞó ¹ ²¹ ó»²»»² ³»¼ ² ¼» < ²»² ËÍÞó ± ««¼»³» ò Õ±² µ»² µ ² ¹; *²¼» ò ï Õ±³³ ¹;²¹ Í<»² ËÍÞó ¹ ²¹»²» Sätt i USB lagringsenheten i en USB port på systemet. Se Figur 1 på sidan 2. USB lagringsenheten är klar för användning när USB ikonen visas. För ytterligare information om enheten, se USB enheter, inställning på sidan 19. Ì ¾±»² ËÍÞó ¹ ²¹»²» Om USB lagringsenheten tas bort medan systemet håller på att exportera data till det kan de exporterade filerna bli förstörda eller ofullständiga. ï Ѿ» ª» æ ѳ ËÍÞó µ±²»² ²» ª»³ «±³ ;¼» ; µ< ³»² µ ² ËÍÞó ¹ ²¹»²»»² ª ¼»º»µ»» *»²± ¼ µ ¼¼ ¼ò Í <²¹ ª»³» ±½ ¾ ²»»²ò Vänta fem sekunder efter att USB animeringen har upphört. Ta bort USB lagringsenheten från porten. í Ú ¹«í Í»³»»¹ ¹»æ ï Í *³¾» Í ; ; ±½ ª»³» ò Õ±² ± ó µ² ß²ª<²¼ º* «º*»² ; ¹< ¼»» ¹*» ª ô ¾» ±»²¼» ; ³³ ² ²¹» ò ßµ ¾»»½µ² ²¹ ª ; µ< ³»² ² ²¹»²» ² ò í Õ±² ± ß²ª<²¼ º* ²¹ ª º* < µ² ²¹ô ¼ «ô º ³»µª»² ô «µ ô ³ò³ò Ë º* ¾ ²¼»² ; ¹< ¼ò Ê ¼ ô ½µ»» ¾;¼» ±½ ô ¾» ±»²¼» ; ³³ ² ²¹» ò ßµ ¾»»½µ² ²¹ ª ; µ< ³»² ±ª ²º* ² ò ì Í Ú»µ»² ±½ ²¼ º*»³; ò ë Í»ó ²¹»² ì ë ß²ª<²¼ ³³ ² ³»¼ ²ò Ì ½µ ²»¼ º* µ ª» ²¹ ª» º*»³; ; µ< ³»²ò Õ» ïæ Õ±³³ ¹;²¹ ë

14 ͵< ³ ±«é ï í ì è ë ç ê ïð Ú ¹«ì ͵< ³ ±«ï ѳ ;¼» ³»¼ ²º± ³ ±² ±³ ¾ ¼;» ¹ ª² ²¹ ó º«²µ ±² ²º± ³ ±² ±³ ¼» µ ¾ ¼;» ¹ ª² ²¹ <¹» ±½ ² < ² ²¹ ø ò» ò Ù»²ô ÌØ ô ÓÞ ò Ú* ¼»º ² ±²» ô» Ñ ¼ ò Ñ»²» ²¹ ³ µ* ²¼ µ» ¾ ¼»² ±»²» ²¹ò í Ì» Ì» ±³ µ ª ² ³»¼ < ª ²¹»² ¾± ¼» ò ì Ð µ ±¹ ³ Ð µ ±¹ ³ ±³ ²¹» ² ±³ ² ±½ ¹ ª»² <¹»ò Ü«µ ² ª< ² ±³ ±½ ; µ< ³»²ò ë Þ ¼ Ë «¼ ¾ ¼ò ê ѳ ;¼» º* ³< ² ²¹ ±½ ¾» <µ² ²¹ Ê µ ³< ó ±½ ¾» <µ² ²¹ ¼ ò é л² «¾ µ Ê µ »² ² ³² ±½ ó Ü󲫳³» ô µ ² µô ²ª<²¼» ±½ ¼ «³ñ ¼ò è Í»³ «²º± ³ ±² ±³»³ «ø ò» ò «²¼» *µ² ²¹ ô ² ¼«µ ± ô ² ² ª<» *³ô «¼¼² ²¹ ª ¾» ³ ËÍÞ ò ç Ü «³ µ* Ê ³ µ*» ³»¼ ðôëô ï ±½ ë ½³ ³» ² «³ ¾» ±»²¼» ; ¼ ò Í» ² < ² ²¹ ª º* ² < ² ²¹ ; ¼ ² ïè º* ²º± ³ ±² ±³ «³ ²»½ º ½» ò ïð λ¹ ¹» Þ»»½µ² ²¹ ;»¹ ¹» ±³ º ²² ¹<²¹ ¹ µ ³³ ² ²¹ò øí» <ª»² Õ±² ± µ² ±½ ; ¼ ² éò ê ͵< ³ ±«

15 ß ³<² ²» µ ±² Í Styrplattan fungerar ungefär på samma sätt som musen på bärbara datorer, när det gäller formulär och inställningssidor. Med hjälp av styrplattan flyttar man pekaren till ett föremål och klickar (trycker ned tangenten nedanför styrplattan) för att aktivera föremålet ifråga. I andra sammanhang används styrplattan för att justera och flytta föremål på skärmen: mätmarkörer, ROI rutan (region of Interest), m.m. Klicka för att växla mellan valda enheter. Õ±² ± µ² ±½ Kontrollknapparna och rattarna ändras dynamiskt efter sammanhanget. Exempel: vill man frysa en bild visas kontrollerna för att zooma, utföra mätningar och titta i filmsekvensminnet. Aktuell beteckning visas på skärmen intill knappen eller ratten. Tryck på en kontrollknapp för att välja den. Tryck, vrid eller bådeoch på en kontrollratt för att välja den, beroende på sammanhanget. Ú«²µ ±²» I allmänhet fungerar ett reglage på ett av följande sätt: λ» µ ² Slår på och av en funktion. Utför en åtgärd, som t.ex. att spara eller återgå till föregående skärm. Visar fler reglage. Û²¼ Gör fininställningar av förstärkning, djup, PRF skala, grindstorlek m.m. Bläddrar genom filmsekvenserna och sparar bilder. Û²¼ µ² Bläddrar kontinuerligt igenom en lista med inställningar. Visar en lista med alternativ. Identifieras med en pil. Tryck på knappen för att visa listan. Aktiverar högra ratten. Dessa knappar identifieras med en dubbelcirkel. Vid tryckning ramas knappen in, tillsammans med högra ratten. Ð; ¼ ² ñ visas fler reglage. ͵ ª ²» I formulär och kommentarrutor kan man skriva in text i textfälten, antingen med tangentbordet på skärmen eller ett externt USB tangentbord anslutet till en av systemets USB portar. Om ett externt USB tangentbord används kan du använda det för att skriva in texten. Tangenten TAB används för att navigera bland textfälten. ͵ ª ²»» º<»² ³»¼ < ª ²¹»² ¾± ¼» ; µ< ³»² ï ÊßÎÒ ÒÙÿ Ú* «²¼ª µ µ±² ³ ² ±² º; ËÍÞó ²¹»² ¾± ¼» º ;² ͱ²±Í» ²» ²ª<²¼»²» ³ *ò ËÍÞó ²¹»² ¾± ¼» < ²»»» ±½ ; ²»»» ò Klicka på ett textfält. Tangentbordet visas på skärmen med textfältet överst. Klicka på varje tecken du vill skriva in. Äñ tangenten visar och döljer internationella tecken. Tangenten SYMBOLS (symboler) visar symboler och skiljetecken. Õ±³³ ¹;²¹ Õ» ïæ Õ±³³ ¹;²¹ é

16 í ì Tangenten CAPS LOCK (skiftlås) används för att slå på och av stora bokstäver. Tangenten SHIFT (skift) används för att slå på och av stora bokstäver för nästa bokstav som skrivs in. Tangenten DELETE (radera) tar bort tecknet till höger om pekaren. (Valfritt) För att navigera bland textfälten i formulär: Klicka på Ò» (nästa) för att gå vidare till nästa textfält. Klicka på лª (föregående) för att gå tillbaka till föregående textfält. För att lämna tangentbordet klickar du på något av nedanstående: ÑÕ för att spara ändringarna. Ü för att spara ändringarna och visa 2D bild. Ú* ¾»»¼ ² ¼«µ ±» ÊßÎ Ò ÒÙÿ Ê ² ¼«µ ± º±¼ ²²» ;» ² «¹«³³» ±½ µô ª µ» µ ² ± µ» ¹ µ» µ ±²» ± ª» ±²» ò Í» ï ÝÚÎ èðïòìíéô ß²ª<²¼ ³< µ² ²¹ô º* µ ±³ ²²» ;» ² «¹«³³ ò Ê ¹»» ±½»» ²¹ ³»¼» µ ² ± µ» ¹ µ» µ ±²» ± ª» ±²» ò Ѿ» ª» æ Ú* «²¼ª µ µ ¼± ; ² ¼«µ ± ² µ»²¼ ¹» ±³»µ±³³»²¼» ª ͱ²±Í» ²ª<²¼ ò ß²ª<²¼² ²¹ ª ²² ² ¹» <² ¼»² ±³»µ±³³»²¼» ª ͱ²±Í» µ ² µ ¼ ² ¼«µ ± ² ±½ ³»¼º* ¹ ² ² ²» <²¹» ¹<» ò Õ±² µ ͱ²±Í»»» ²< ³»»»»² ² ±³ ¼«ª «² ²¹ ±³ ¹» µ±³ ¾» ò ͱ²±Í»»µ±³³»²¼» ² ¼«µ ±» ²»²¹*»º» ª» ²ª<²¼² ²¹ º<»ò Í» λ²¹* ²¹ ±½ ¼» ²º ½» ²¹ ª ² ¼«µ ± ² ; ¼ ² êò Akustisk kontaktgel måste användas vid undersökningarna. De flesta geler ger lämplig akustisk kontakt, men en del geler är inkompatibla med vissa transduktormaterial. SonoSite rekommenderar Aquasonic gel, ochett varuprov medföljer systemet. För allmän användning ska en ordentlig mängd gel appliceras mellan transduktorn och kroppen. Använd ett transduktorfodral vid invasiv eller kirurgisk användning. För information om förberedelse av TEEx transduktorn, se Användarhandboken för transduktorn TEEx. ÊßÎÒ ÒÙÿ Ú* º* ²¼ µ±² ³ ² ±²»µ±³³»²¼» ²ª<²¼² ²¹ ª» ² ¼«µ ± º±¼ ±½» µ±² µ ¹» ª ¼ µ ² µ ²ª<²¼² ²¹ ª ²ª ª»» µ «¹ µ ² «ò ß ½» ²» ² ¼«µ ± º±¼» ±½ ¹»»² º* <² «²¼» *µ² ²¹»² µ «º* ò è Ú* ¾»»¼ ² ¼«µ ±»

17 Í< ;» º±¼ ; ² ¼«µ ± SonoSite rekommenderar att marknadsgodkända givarfodral används vid intrakavitära och kirurgiska undersökningar. För att minska risken för kontamination ska fodralet inte sättas på förrän undersökningen ska utföras. ï í ì ë ê Applicera gel inuti fodralet. För in transduktorn i fodralet. Dra fodralet över givaren och kabeln tills fodralet är helt utsträckt. Fäst fodralet med banden som medföljer fodralet. Kontrollera om det finns några bubblor mellan transduktorns kontaktyta och fodralet och ta i så fall bort dem. Bubblor mellan transduktorns kontaktyta och fodralet kan påverka ultraljudsbilden. Inspektera fodralet för att säkerställa att det inte finns några hål eller revor. Ë ¾ ¼² ²¹ ª ¼»± SonoSite Education Key utbildningsvideo är ett tillval. Obs! Utbildningsvideofilmer är inte tillgängliga när systemet arkiverar eller exporterar data. Ù* ; < º* ª»² *ª» ª ¼»± ï Sätt i Education Key USB enheten i USB porten. (Se Sätta i en USB lagringsenhet.) Tryck på л² : ¾ I dialogrutan Í»»½ ËÍÞ ¼»ª ½» º± ³»¼ ¾ ½µ (välj USB enhet för mediaupp spelning) väljer du Education Key USB device (Education Key USB enhet) ( Training (utbildning) visas under Ì» (typ)) och klickar därefter på Í»»½ (välj). Obs! Bildgalleri är en funktion som inte stöds. Ù* ; < º* ª»² ª ¼»± ï Visa listan över videor. Välj video. í Tryck på Ê» (visa). Videon spelas upp. ì Tryck på något av följande, efter behov: Justerar volymen. Ju högre nummer, desto högre ljud. Noll är avstängt ljud. Þ ½µ (bakåt) Spolar tillbaka videon 10 sekunder. Ð (paus) Pausar videon. Ð (spela upp) Fortsätter att spela upp en pausad video. Ú± ¼ (framåt) Spolar fram videon 10 sekunder. Ù* ; < º* ª « ² ²¹ ª»² ª ¼»± Tryck på en av följande: Ô (lista) för att återgå till videolistan. ܱ²» (klar) för att återgå till 2D bildåtergivning. Õ±³³ ¹;²¹ í Tryck på 못 (granska). Om det finns en aktuell undersökning, tryck på Ô (lista). ì Välj fliken Ê ¼»± (videofilmer). ë Om listan inte visas, välj den korrekta USB enheten: Välj Í»»½ ËÍÞ (välj USB). Õ» ïæ Õ±³³ ¹;²¹ ç

18 ߪ»¼¼ ²ª<²¼² ²¹ ±³ ;¼»² Systemet utsänder ultraljudsenergi till olika delar av kroppen genom användning av 2D, färgdoppler (Color) och energidoppler (CPD) för generering av ultraljudsbilder, enligt följande. För information om vilken transduktor som är avsedd för en viss undersökningstyp, se Bildåtergivningslägen och undersökningstyper tillgängliga i olika transduktorer på sidan 27. Þ ¼;» ¹ ª² ²¹ ª ¾«µ»² Levern, njurarna, pankreas, mjälten, gallblåsan, gallgångarna, transplanterade organ, bukkärl och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas transabdominellt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Þ ¼;» ¹ ª² ²¹ ª < Hjärtat, hjärtklaffarna, de stora kärlen, omgivande anatomiska strukturer samt hjärtats allmänna funktion och storlek kan bedömas för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Energidoppler (CPD) är inte tillgänglig vid kardiell bildåtergivning. Þ ¼;» ¹ ª² ²¹ ²±³ ¹ ²»µ± ±¹ ±½ ª ¼ ²º»» Uterus, ovarier, adnexa och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas transabdominellt eller transvaginalt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. ²» ª»² ±²» ¾ ¼;» ¹ ª² ²¹ Systemet kan användas för ultraljudsvägledning vid biopsi och inläggning av drän, inläggning av kärlkatetrar, perifer nervblockad, spinal blockad och lumbalpunktion, amniocentes och andra obstetriska åtgärder, samt som stöd vid buk, bröst och neurokirurgi. Ѿ» µ ¾ ¼;» ¹ ª² ²¹ Fosteranatomi, livsduglighet, uppskattad fostervikt, fosterålder, fostervatten och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas transabdominellt eller transvaginalt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Ultraljud med energidoppler och färgdoppler bildåtergivning är avsedda för högrisk graviditeter. Indikationerna för högriskgraviditet innefattar bl.a. fetal hydrops, placentaanomalier samt maternell hypertoni, diabetes och lupus. ÊßÎÒ ÒÙÿ Ú* º* ²¼» ±² µ ¼»» º» ¼ ¹²± µ ¼»»³ ²» ²ª<²¼ º*» µ«² ±ª ¹² ²¹ ; ² ª» <²¹ ¾ ±¼»» ² ª ±óº»» ²¹ ø ÊÚ ò Í»³» ²» ª ¼» ; ±³»ºº»µ ª º* ¼» ª; ²ª<²¼² ²¹ ±³ ;¼»²ò Û²» ¹ ¼±» ó ±½ º< ¹¼±» ¾ ¼» µ ² ²ª<²¼ ±³»² <¹¹ ³» ±¼ô ²» ±³ ½»»² ²¹³» ±¼ô º* º* ²¼»æ Ü»»µ ±² ª «µ ²±³» º±» < Ü ¹²± ª ² ² ª< <³² ²¹ ø ËÙÎ Ú* «²¼ª µ º» ª ¼ «µ ² ²¹ ª º±» ª< º;»³» ²» ²ª<²¼ ±³ ½»»² ²¹³» ±¼ º* ¾»¼*³² ²¹ ª º±» ª< ò Í»³» ²¼ ;» ²¹ ¼ º* º±» ª< ò л¼ µ ±½ ²»±² ¾ ¼;» ¹ ª² ²¹ Pediatrisk buk, bäcken och hjärtanatomi, pediatriska höftleder, huvuden på nyfödda samt omgivande anatomiska strukturer kan bedömas för att påvisa förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. ïð ߪ»¼¼ ²ª<²¼² ²¹ ±³ ;¼»²

19 Þ ¼;» ¹ ª² ²¹ ª ¹ «µ Bröstet, thyreoida, testiklarna, lymfkörtlar, bråck, muskuloskeletala strukturer, mjukvävnads strukturer, oftalmiska strukturer och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Systemet kan användas för ultraljudsvägledning vid biopsi, inläggning av drän, inläggning av kärlkateter, perifer nervblockad, spinal blockad samt lumbalpunktion. ÊßÎ Ò ÒÙÿ ß²ª<²¼»²¼ ±º ³ µ «²¼» *µ² ²¹ øñ ª ¼ ¾ ¼;» ¹ ª² ²¹ ¹»²±³ *¹ ô ; µ ¼± ;»²»² «²¼ª µ ò ÚÜß º < <¹» ¹ <²» º* µ«µ»²» ¹ º* ±º ³ µ «²¼» *µ² ²¹ ò Í»³» µ ² <µ» < ¼» ¹ <² ª< ¼»² ²» *ª» µ ¼»²¼ ±³ «²¼» *µ² ²¹»² Ѻ ³ µ øñ ª< ò Õ±³³ ¹;²¹ Þ ¼;» ¹ ª² ²¹ ª µ< Karotisartärerna, djupa vener samt artärer i armarna och benen, ytliga vener i armarna och benen, de stora kärlen i buken och olika små kärl som försörjer organ kan bedömas för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Õ» ïæ Õ±³³ ¹;²¹ ïï

20 ï ߪ»¼¼ ²ª<²¼² ²¹ ±³ ;¼»²

21 Õ» æ Í»³ ² < ² ²¹ På sidorna för systeminställningar kan man anpassa systemet och göra inställningar efter egna önskemål. Ê ² < ² ²¹ ¼± ² Ê»² ² < ² ²¹ ¼ ï Tryck på Ñ ±² (alternativ) och välj sedan Í» «(inställning). Klicka på inställningssidan under Í» «Ð ¹» (inställningssidor). Tryck på ܱ²» (klar) för att återgå till bildåtergivning från en inställningssida. [» < ²¼ ¼ ² < ² ²¹ [» < ²¼ ¼ ² < ² ²¹ ² º*»² ² < ² ²¹ ¼ Tryck på λ» (återställ) på inställningssidan ifråga. [» < ³ ¹ ²¼ ¼ ² < ² ²¹ ï í Stäng av systemet. Anslut systemet till växelström. (Se Driva systemet med växelström på sidan 3.) Tryck samtidigt på strömbrytaren och på kontrollknappen under den (kontrollknappen överst till vänster). Systemet piper nu flera gånger. ² < ² ²¹ ª ¼³ ² ±² På sidan för inställning av administration kan man konfigurera systemet för att kräva att användare ska logga in och ange lösenord. Krav på inloggning bidrar till att skydda patientdata. Här kan man också lägga till och ta bort användare, ändra lösenord, importera och exportera användarkonton samt visa händelseloggen. Í<µ»» ² < ² ²¹ Systemets säkerhetsinställningar gör det möjligt att uppfylla gällande säkerhetskrav i HIPAA standarden. Ytterst är det användarens ansvar att säkerställa att all elektronisk, skyddad hälsoinformation som insamlas, lagras, granskas och överförs med systemet är säker och skyddad. Ô±¹¹ ² ±³ ¼³ ² * ï í ÊßÎÒ ÒÙÿ Í «µª; ¼»²»» ±³»» *ª» º* «µª; ¼ ²º± ³ ±² <»² ¹ Ø» ² «²½» б ¾ ²¼ ß½½±«² ¾ ß½ øø Ðßß º ;² ïççê ±½ Û«±» µ «² ±²»² ¼ µ ¼¼ ¼»µ ª øçëñìêñûù µ ¼ ¹ ²º* <³ ¹ ±½»¼ º* º* ²¼»æ <µ» < ²º± ³ ±²»² ²»¹» ±½»µ»» ±½ µ ¼¼ ³± ³ ¹»² º* «<¹¾ ± ³±»» <µ»» µ» º* ²º± ³ ±²»² ²»¹»»» ± ;»² ²ª<²¼² ²¹»» ª * ²¼» ª ²º± ³ ±²»²ò På sidan för administrativa inställningar skriver man Administrator i rutan Ò ³» (namn). (Se Skriva in text på sidan 7.) Skriv in lösenordet för administratören i rutan Ð ± ¼ (lösenord). Kontakta SonoSite om du inte har lösenordet för administratören. (Se SonoSites tekniska support på sidan vii.) Klicka på Ô±¹ ² (inloggning). ² < ² ²¹ Õ» æ Í»³ ² < ² ²¹ ïí

22 Ô±¹¹ «±³ ¼³ ² * Stäng av eller starta om systemet. Í < ² µ ª ; ²ª<²¼ ² ±¹¹² ²¹ Systemet kan ställas in så att det visar skärmen för användarinloggning vid påslagning. ï Logga in som administratör. I listrutan Ë» Ô±¹ ² (användarinloggning) klickar du på Ѳ (på). Ѳ (på) gör att ett användarnamn och ett lösenord krävs vid start. Ѻº (av) gör att man kan komma in i systemet utan att ange användarnamn och lösenord. \²¼ *»²± ¼» º* ¼³ ² *»²»» ¹* ¼» ³* ¹ º* ²ª<²¼» <²¼ *»²± ¼ ï í ì Logga in som administratör. I Ë» Ô (användarlista) klickar du på ß¼³ ² ± (administratör). Gör något av följande: Ändra lösenord för administratören: Under Ë» ²º± ³ ±² (användarinformation) skriver du in det nya lösenordet i rutorna Ð ± ¼ (lösenord) och ݱ²º ³ (bekräfta). (Se Välja ett säkert lösenord på sidan 16.) Göra det möjligt för användare att ändra lösenord: Markera kryssrutan Ð ± ¼ ½ ²¹» (ändring av lösenord). Klicka på Í ª» (spara). ² < ² ²¹ ª ²ª<²¼» Ô<¹¹»² ² ²ª<²¼» ï Logga in som administratör. Klicka på Ò» (ny). í ì ë ê Under Ë» ²º± ³ ±² (användar information) fyller du i rutorna Ò ³» (namn), Ð ± ¼ (lösenord) och ݱ²º ³ (bekräfta). (Se Välja ett säkert lösenord på sidan 16.) (Valfritt) I rutan Ë» (användare) skriver du användarens initialer som ska visas i patientrubriken och i fältet User (användare) i patientinformationsformuläret. (Valfritt) Markera kryssrutan ß¼³ ² ±² ß½½» (administratörsåtkomst) för att tillåta åtkomst till alla administrationsfunktioner. Klicka på Í ª» (spara). \²¼ ²ª<²¼ ²º± ³ ±² ï Logga in som administratör. Klicka på användaren i Ë» Ô (användarlista). í Gör önskade ändringar i Ë» ²º± ³ ±² (användarinformation). ì Klicka på Í ª» (spara). Alla ändringar av användarnamnet ersätter det gamla namnet. Ì ¾±»² ²ª<²¼» ï í ì Logga in som administratör. Klicka på användaren i Ë» Ô (användarlista). Klicka på Ü»»» (ta bort). Klicka på Ç» (ja). \²¼ *»²± ¼» º*»² ²ª<²¼» ï í ì Logga in som administratör. Klicka på användaren i Ë» Ô (användarlista). Skriv in det nya lösenordet i rutorna Ð ± ¼ (lösenord) och ݱ²º ³ (bekräfta). Klicka på Í ª» (spara). ïì ² < ² ²¹ ª ¼³ ² ±²

23 Û ±»»» ³ ±» ²ª<²¼ µ±² ±² Export och importkommandona används för att konfigurera flera system och för att säkerhetskopiera information om användarkonton. Û ±» ²ª<²¼ µ±² ±² ï í ì Sätt in en USB lagringsenhet. Logga in som administratör. Tryck på Û ±. En lista över USB enheter visas. Klicka på USB lagringsenheten och klicka sedan på Û ±. Alla användarnamn och lösenord kopieras till USB lagringsenheten. Lösenord är krypterade. ³ ±» ²ª<²¼ µ±² ±² ï Sätt i USB lagringsenheten som innehåller kontona. Logga in som administratör. í Tryck på ³ ±. ì Klicka på USB lagringsenheten och klicka sedan på ³ ±.. Tryck på Ô±¹ (logg). Händelseloggen visas. Tryck på Þ ½µ (tillbaka) för att återgå till föregående skärm. Û ±» <²¼»» ±¹¹»² Händelseloggen har filnamnet (log.txt). Vid export av händelseloggen till ett USB lagringsenhet skrivs eventuell befintlig log.txt fil över. ï í Sätt in en USB lagringsenhet. Tryck på Ô±¹ (logg) och tryck sedan på Û ±. En lista över USB enheter visas. Klicka på USB lagringsenheten och klicka sedan på Û ±. Händelseloggen är en textfil som kan öppnas med ett program för textfiler (t.ex. Microsoft Word eller Anteckningar). λ² <²¼»» ±¹¹»² ï í Visa händelseloggen. Tryck på Ý» (rensa). Klicka på Ç» (ja). ² < ² ²¹ ë Klicka på λ (omstart) i dialogrutan som visas. Systemet startas om. Alla användarnamn och lösenord som redan fanns i systemet ersätts med de importerade uppgifterna. Û ±» ±½»² <²¼»» ±¹¹»² I händelseloggen registreras fel och händelser och loggen kan exporteras till ett USB lagringsenhet och läsas på en dator. Ê <²¼»» ±¹¹»² ï Logga in som administratör. Ô±¹¹ ² ±³ ²ª<²¼» Om inloggning krävs visas inloggningsskärmen när systemet slås på. (Se Ställa in krav på användarinloggning på sidan 14.) Ô±¹¹ ² ±³ ²ª<²¼» ï Slå på systemet. På skärmen Ë» Ô±¹ ² (användarinloggning) skriver du in ditt namn och lösenord och klickar på ÑÕ. Ô±¹¹ ² ±³ ¹< Gäster kan göra undersökningar men kan inte komma åt systeminställningar eller patientinformation. Õ» æ Í»³ ² < ² ²¹ ïë

24 ï Slå på systemet. í Gör något av följande: På skärmen Ë» Ô±¹ ² (användarinloggning) klickar du på Ù (gäst). \²¼ ¼ *»²± ¼ ï í Slå på systemet. På skärmen Ë» Ô±¹ ² (användarinloggning) klickar du på Ð ± ¼ (lösenord). Skriv in ditt gamla och nya lösenord, bekräfta det nya lösenordet och klicka sedan på ÑÕ. Ê<» <µ» *»²± ¼ För att lösenord ska vara så säkra som möjligt bör de innehålla både stora (A Z) och små (a z) bokstäver samt siffror (0 9). Lösenord är skiftlägeskänsliga. ² < ² ²¹ ª ³ µ» ²¹ På sidan för inställning av markeringar kan man anpassa fördefinierad märkningstext och ställa in hur text ska hanteras vid återgång från frysta bilder till visning i realtid. Se Kommentera bilder på sidan 30 för anvisningar om märkning av bilder med text. Ú* ¼»º ²»»² ³< µ² ²¹» ¹ «Man kan specificera vilken märkningstext som ska vara tillgänglig för en viss undersökningstyp vid märkning av en bild. (Se Lägga in text i en bild på sidan 30.) ï Välj undersökningstyp vars märkningstext du önskar specificera i listan Û ³ (undersökningar) på sidan för inställning av markeringar. För Ù ±«(grupp), välj ß, Þ eller Ý för den märkningstextgrupp du vill ska höra ihop med undersökningen ifråga. Den förinställda märkningstexten för den valda gruppen visas i bläddringslistan. Lägg till en egen märkningstext till gruppen: Klicka på äò» â (ny) i bläddringslistan och skriv sedan märkningstexten i rutan Ì» (text). Klicka på ß¼¼ (lägg till). Döpa om en märkningstext: Klicka på märkningstexten, skriv in det nya namnet i rutan Ì» (text) och klicka på λ² ³» (döp om). Flytta en märkningstext inom gruppen: Klicka på märkningstexten och sedan på upp eller ned pilen. Ta bort en märkningstext från en grupp: Klicka på märkningstexten och sedan på Ü»»» (ta bort). Se även Skriva in text på sidan 7. ß²¹»» µ ¾» ; ª ¼ ;» ¹;²¹ º ;² º ¾ ¼ ª ² ²¹» ¼ Du kan ange vilken text som ska behållas vid återgång från fryst bild till visning i realtid, eller när bildens layout ändras. I listan ˲º»»» (återgå från fryst bild) på sidan för inställning av markeringar väljer du Õ»» ß Ì» (behåll all text), Õ»» ر³» Ì» (behåll ursprungslägestext) eller Ý» ß Ì» (ta bort all text). Standardinställningen är Õ»» ß Ì» (behåll all text). Mer information om inställning av ursprungsläge återfinns i Ändra hempositionen på sidan 30. Û ±» º* ¼»º ²» ¼» ³< µ² ²¹» ¹ ï Sätt in en USB lagringsenhet. Välj Û ± på sidan för inställning av markeringar. En lista över USB enheter visas. ïê ² < ² ²¹ ª ³ µ» ²¹

25 í Välj USB lagringsenhet och klicka sedan på Û ±. Alla fördefinierade märkningstextgrupper för alla undersökningar kopieras och sparas till USB lagringsenheten. ³ ±» º* ¼»º ²» ¼» ³< µ² ²¹ ó» ¹ ï í Sätt i USB lagringsenheten som innehåller märkningstextgrupperna. Välj ³ ± på sidan för inställning av markeringar. Välj USB lagringsenhet och klicka sedan på ³ ±. ² < ² ²¹ ª µ ¼» ¾» <µ² ²¹ På sidan för inställning av kardiella beräkningar kan man specificera mätbenämningar för visning i beräkningsmenyn för vävnadsdoppler (TDI) och på rapportsidanò Se även Kardiella beräkningar på sidan 43. Í»½ º ½» ¾»²<³² ²¹ º* µ ¼» ³< ² ²¹ Under ÌÜ É (vävnadsdoppler, väggar) på inställningssidan för hjärtberäkningar väljer man ett namn för varje vägg. ì Klicka på ÑÕ (ok) i dialogrutan som visas. Alla fördefinierade märkningstextgrupper för alla undersökningar ersätts med dem från USB lagringsenheten. ² < ² ²¹ ª «¼ ± ±½ ¾» På sidan för inställning av audio samt batteri kan följande inställningsalternativ väljas: ² < ² ²¹ ª ² «² ²¹ På sidan för inställning av anslutningar väljer man alternativ för användning av utrustning och för varning om att det interna minnet är fullt. Här importeras även certifieringar för trådlös kommunikation och specificeras inställningar (inklusive Transfer Mode (överföringsläge) och Location (plats)) för SiteLink Image Manager och DICOM, som är valfria funktioner. Se dokumentationen för DICOM och SiteLink. ² < ² ²¹ Õ» ½ ½µ (knappklickljud)æ Klicka på Ѳ (på) eller Ѻº (av) för att ställa in huruvida knapparna ska avge klickljud eller inte vid nedtryckning. Þ»»» (pipsignal)æ Klicka på Ѳ (på) eller Ѻº (av) för att ställa in huruvida systemet ska pipa eller inte när du sparar, vid varning, start eller avstängning. Í»» ¼» (vilolägesfördröjning)æ Klicka på Ѻº (av) eller ë eller ïð minuter för att specificera hur länge systemet kan vara inaktivt innan det försätts i viloläge. б» ¼» (påslagningsfördröjning)æ Klicka på Ѻº (av) eller ïë eller íð minuter för att specificera hur länge systemet kan vara inaktivt innan det stängs av automatiskt. Õ±²º ¹»³» º*»² µ ª» ï Ställ iordning skrivarutrustningen. (Se de anvisningar som medföljer skrivaren eller stativet.) Klicka på skrivaren i listan Ð ²» (skrivare) på sidan för inställning av anslutningar. Õ±²º ¹»³» º*»² ÜÊ Üó»»»»»²»»»½µµ±¼ <» ï Utgå från sidan för inställning av anslutningar och gör följande: (DVD spelare) Klicka på önskad videostandard i listan Ê ¼»± Ó±¼» (videoläge): ÒÌÍÝ eller ÐßÔ. Õ» æ Í»³ ² < ² ²¹ ïé

26 í (Streckkodsläsare) Klicka på Þ ½±¼» ½ ²²» (streckkodsläsare) i listan Í» б (seriell port). Obs! Eftersom dessa kringutrustningar använder samma RS 232 kontakt på systemet kan endast en av dem anslutas åt gången. Starta om systemet. Koppla en seriell kabel (RS 232) från RS 232 kontakten på systemets baksida till kringutrustningen. Û ; ª ² ²¹ ±³ º«²» ² ³ ²²» Välj ²» ² Í ± ¹» Ý ½ ß» (varning om fullt internt minne) på sidan för inställning av anslutningar. Systemet visar nu ett meddelande om det interna minnet är nästan fullt när du avslutar en undersökning. ² < ² ²¹ ª ¼ «³ ±½ µ ±½µ ¹ Í < ² ¼ «³ ±½ µ ±½µ ¹ Utgå från inställningssidan Date and Time (datum och klockslag) och gör följande: Skriv in aktuellt datum i rutan Ü» (datum). (Se Skriva in text på sidan 7.) Skriv in aktuell tid i 24 timmarsformat (timmar och minuter) i rutan Ì ³» (klockslag). ² < ² ²¹ ª ª ¼ ²º± ³ ±² På sidan för inställning av visad information kan man specificera vilka uppgifter som ska visas på skärmen under bildåtergivning. Du kan markera kryssrutor i följande kategorier: л² Ø» ¼» (patientrubrik æ Information från patientinformationsformuläret. (Se Patientinformationsformulär på sidan 31.) Ó±¼» Ü (lägesdata)æ Bildåtergivnings information. Í»³ Í «(systemstatus)æ Strömförsörjning, batteri, anslutningar och liknande information. ² < ² ²¹ ª ²< ª» µ «Sidan för inställning av nätverksstatus visar information om systemets IP adress, plats, Ethernet MAC adress och trådlös anslutning om sådan finns. ² < ² ²¹ ª ±¾» µ ¾» <µ² ²¹ På sidan för inställning av obstetriska beräkningar väljer man författare till OB beräkningstabeller för gestationsålder. Se även Obstetriska beräkningar på sidan 54. ß²¹» ¹» ±² ; ¼» På sidan för inställning av obstetriska beräkningar väljer du önskade författare till obstetriska beräkningstabeller eller välj Ò±²» (ingen) i mätningslistan under Ù» ±² ß¹» (gestationsålder). När en författare väljs läggs den tillhörande mätningen in i beräkningsmenyn. ² < ² ²¹ ª º* ² < ² ²¹ På sidan Presets (förinställningar) kan allmänna preferenser ställas in. Du kan välja från följande listor: Ü» Ó µ» ø¼ «³ µ*» æ Ì» ïæ (typ 1) onumrerade markörer visas, med siffran för maxdjup i skärmens nedre högra hörn. Ì» æ (typ 2) numrerade markörer visas. ïè ² < ² ²¹ ª ¼ «³ ±½ µ ±½µ ¹

27 Ì» ³ ²¼» (termiskt index)æ Ì Í, Ì Þ eller Ì Ý kan väljas. Standardinställningen är baserad på undersökningstypen: OB är Ì Þ och alla andra är Ì Í. Ý Ô»²¹ (längd på klipp)æ Videoklipplängden i sekunder. ˲ (enheter)æ Enheter för patientens längd och vikt vid kardiella undersökningar: ²ñº ñ ¾ eller ½³ñ³ñµ¹. Ô ²¹«¹» (språk)æ Systemspråket. Om språket ändras måste systemet startas om. ² < ² ²¹ ª»³ ²º± ³ ±² På sidan för inställning av systeminformation visas systemets maskinvara och program versioner, patent, samt licensinformation. Se även Installera en licensnyckel på sidan 60. Ê»² Tryck på л² (patent) på sidan för inställning av systeminformation. Ü Þ ¹ ²» (displayens ljusstyrka)æ ͽ»³» ï (inställning 1) medför att knapp beteckningar och ikoner lyser starkare och är lämplig att använda i ljus omgivning, som vid dagsljus. ͽ»³» (inställning 2) medför att knappbeteckningar och ikoner lyser svagare, och är lämplig att använda i mörk omgivning. ß«± ª» Ð ò Ú± ³ (autospara patientformulär)æ Sparar automatiskt patientinformations formuläret som en bild i patientfilen. Ì ²¹»²»² Í ª» (spara): Funktionssätt för tangenten Í ª» (spara). ³ ¹» Ѳ (endast bild) sparar bilden i det interna minnet. ³ ¹»ñÝ ½ (bild/beräkningar) sparar bilden i det interna minnet och sparar den aktuella beräkningen i patientrapporten. ܱ» ͽ» (dopplerskala)æ Välj ½³ñ eller µø. Ü æ Layout för visning av M mode registrering och dopplerregistrering:ïñí Üô ñí Ì ½» (1/3 2D, 2/3 registrering), ïñ Üô ïñ Ì ½» (1/2 2D, 1/2 registrering) eller Ú«Üô Ú«Ì ½» (full 2D, full registrering). λ ¼»¹» ²¹æ Välj л µ (topp) eller Ó» ² (medel). ËÍÞó»²»» ô ² < ² ²¹ På inställningssidan för USB enheter kan man granska information om anslutna USB enheter och även se hur mycket utrymme som finns tillgängligt. Du kan också specificera filformat för bilder i patientundersökningar som exporteras till ett USB lagringsenhet. Í»½ º ½» º º± ³ º*» ±» ¼» ¾ ¼» Det bildformat som specificeras påverkar endast stillbilder. Videoklipp som exporteras i H.264 video sparas som MP4 filer. För att granska dessa filer rekommenderar SonoSite QuickTime 7.0 eller senare version. ï Utgå från inställningssidan för USB enheter och klicka sedan på Û ± (export). Välj ett bildformat under Í»Ô ²µ. Om du väljer JPEG bildformat ska du även välja en JPEG kompression. En hög kompression har mindre filstorlek men lägre upplösning. í Välj en sorteringsordning under ͱ Þ (sortera efter). ² < ² ²¹ Sorteringsordningen anger hur exporterade filer ordnas. Välj Ü»ª ½» (enheter) för att återgå till föregående skärm. Õ» æ Í»³ ² < ² ²¹ ïç

SSeries Ultraljudssystem. Användarhandbok

SSeries Ultraljudssystem. Användarhandbok SSeries Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

M-Turbo Ultraljudssystem. Användarhandbok

M-Turbo Ultraljudssystem. Användarhandbok M-Turbo Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok NanoMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Läs mer

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok SSeries ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok TM NanoMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

P15208-01 10/2011 Copyright 2011, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. 0086

P15208-01 10/2011 Copyright 2011, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. 0086 ANVÄNDARHANDBOK SonoSite, Inc, 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP

Läs mer

M-Turbo ultraljudssystem. Användarhandbok

M-Turbo ultraljudssystem. Användarhandbok TM M-Turbo ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

Enligt amerikansk federal lag får denna anordning endast säljas av eller på ordination av läkare.

Enligt amerikansk federal lag får denna anordning endast säljas av eller på ordination av läkare. ANVÄNDAR- HANDBOK Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 Auktoriserad representant i EU Emergo Europe

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok ANVÄNDARHANDBOK X-Porte ultraljudssystem Användarhandbok Juridiska meddelanden Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax:

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

MicroMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok

MicroMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok MicroMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: 1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

LOU inom avfallssektorn -är det något fel med konkurrens? Upphandling av behandlingstjänster för hushållsavfall. Jonas Yngner

LOU inom avfallssektorn -är det något fel med konkurrens? Upphandling av behandlingstjänster för hushållsavfall. Jonas Yngner LOU inom avfallssektorn -är det något fel med konkurrens? Upphandling av behandlingstjänster för hushållsavfall Jonas Yngner [» ª ²² ²¹ ²¼ ² Í «¼»² µ º ßÞ Þ± ëëðïô ïïì èë Í ±½µ ± ³ \²¹» ± ³ ¹ ² íô îïì

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Enligt lagstiftning i USA får denna produkt endast säljas av läkare eller på läkares ordination.

Enligt lagstiftning i USA får denna produkt endast säljas av läkare eller på läkares ordination. ANVÄNDARHANDBOK Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 Auktoriserad representant i EU Emergo Europe

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430406-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs styrplattan och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Styrplatta Identifiera styrplattan............................

Läs mer

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning Mirasys VMS 7.3 Workstation användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Logga in... 4 Användargränssnitt... 8 Navigeraren... 11 Kameror... 19 Audio... 35 Videoutgångar...

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

DOKUMENT OCH MÖTEN. Dokumentform. Vänsterställda dokument. Högerställda dokument. Tabblägen. Förkunskaper

DOKUMENT OCH MÖTEN. Dokumentform. Vänsterställda dokument. Högerställda dokument. Tabblägen. Förkunskaper DOKUMENT OCH MÖTEN ² ¹ ±½ ª ò Ü» ³;» ª < < ±½ ª< «µ ¼»ò Ú* ²; ¼» ³;»²ô < ¼» µ ±µ º* ¼»² ²¼ ¼ º* ¼±µ«³»² ±³ Í Íô Í»¼ Í ²¼ ¼ ² ô «¾» ³ ;¼ ³»¼ º*»

Läs mer

³ «±³ ±² ±¾± ² <¹¹² ²¹ ò Ó µl ÚÓÍó ² <¹¹² ²¹ ïí ª;² ²¹ ò

³ «±³ ±² ±¾± ² <¹¹² ²¹ ò Ó µl ÚÓÍó ² <¹¹² ²¹ ïí ª;² ²¹ ò ÛÓÑ îðïí Ô< ³» ¼ èóîì Ê< ¾» *µ ²< ر ² ¹»²±³º* ¼»»µ²± ±¹ ¼ ¹ Ô< ³» ¼ íë ÒÎ ë îðïíñ ÜÛÔï ÍÊÛÎ ÙÛÍ ÔÛÜßÒÜÛ ÚßÝÕÌ ÜÒ ÒÙ ÚJÎ ÓßÍÕ Òó ÊÛÎÕÌÇÙó Ó\ÌÌÛÕÒ Õò ÕÑÒÌÎÑÔÔÛÎßÜ ËÐÐÔßÙß îð ððð ÛÈò ïííîóð ³»¼ ² ó ±½ ó³±¼»»

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok Svenska Det här är bruksanvisningarna för programmet (för iphone) till Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 tillverkad av företaget JVC KENWOOD. Modellerna som

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SKÖVDE GRAVYR BESTÄLLNINGSPROGRAM. Gustav Adolfs g. 46 541 45 Skövde Tel: 0500-484555 Fax: 0500-484547 Mail: info@skovdegravyr

ANVÄNDARMANUAL SKÖVDE GRAVYR BESTÄLLNINGSPROGRAM. Gustav Adolfs g. 46 541 45 Skövde Tel: 0500-484555 Fax: 0500-484547 Mail: info@skovdegravyr ANVÄNDARMANUAL SKÖVDE GRAVYR BESTÄLLNINGSPROGRAM Gustav Adolfs g. 46 541 45 Skövde Tel: 0500-484555 Fax: 0500-484547 Mail: info@skovdegravyr Innehåll Starta programmet... 2 Flikarna...2 Fliken Material...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke ExacqVision användarguide Teletec Connect AB Emil Warnicke Version 1 (2009 07 13) för ExacqVision Klient 3.5.3 och nyare Sida 1 Allmänt omexacqvision ExacqVisions klientprogram har tre arbetslägen: Live,

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

JVC CAM Control (till ipad) Användarmanual

JVC CAM Control (till ipad) Användarmanual JVC CAM Control (till ipad) Användarmanual Svenska Denna användarmanual är avsedd för mjukvaran (till ipad) till Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 tillverkad av JVC KENWOOD Corporation. Modeller som

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

SNABBSTART AV WIS WEBBASERAT INFORMATIONSSYSTEM

SNABBSTART AV WIS WEBBASERAT INFORMATIONSSYSTEM 2008-12-01 SNABBSTART AV WIS WEBBASERAT INFORMATIONSSYSTEM För användare 1. Starta WIS...1 2. Skriv en anteckning...1 Bifoga ett dokument...2 Infoga bild...2 Lägg till karta...2 3. Publicera eller neka...3

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

s N = i 2 = s = i=1

s N = i 2 = s = i=1 ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø ÐÐ Å ÌÄ ¹ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò Ð ÓÖ ØÑ Ö ËÖ Ôع Ó ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ö ÄÓ ÙØØÖÝ Î ÐÐ ÓÖ Ø Ö ¹ Ø Ö Ê Ô Ø Ø ÓÒ Ø Ö ÐÓÓÔ Öµ ÓÖ¹ Ø Ö Û Ð ¹ Ø Ö ½ ÖÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÐÐ ÔÖÓ Ö Ñ ÒÐ Ò Ò Ò Ø ÐÐ ØØ Ö Ú ØØ ÔÖÓ Ö Ñ ØØ ÔÖÓ

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

-your digital fortress

-your digital fortress -your digital fortress ANVÄNDARMANUAL Innehåll 1. Allmänt om seclave 3 2. Aktivering av seclave före användning 4 3. Starta seclave och knappa in master lösenord 4 4. Visa lösenord och annan information

Läs mer