Föreläsare: Nadja Morin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsare: Nadja Morin"

Transkript

1 Föreläsare: Nadja Morin Kurslitteratur: Business Intelligence By: Elizabeth Vitt; Michael Luckevich; Stacia Misner Publisher: Microsoft Press Pub. Date: December 15, 2008 Print ISBN-13: Print ISBN-10: X Det mesta materialet kommer från kurslitteraturen 1

2 Introduktion av utbildningen Grunderna till Business Intelligence 2

3 Business Intelligence - Intro 10 poäng dvs 2 veckor uppdelat i 2 delar Första delen denna vecka Kurserna i utbildningen Grunderna i BI Vilka är aktörerna inom BI? System och verktyg Användarfall? Tenta

4

5 Business Intelligence-utvecklare Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningen ska utbilda utvecklare som med kompetens i Microsoft SQL och dess Business Intelligence-verktyg ska kunna arbeta med databasutveckling och beslutsstöd, och kunna ta fram bra underlag för affärer genom BI-analyser och rapporter. Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna: Koncepten runt Business Intelligence Databasdesign T-SQL OLAP SSAS (SQL Server Analysis Services) SSIS (SQL Server Integration Services) SSRS (SQL Server Reporting Services) Den studerande ska dessutom, genom att ha arbetat i grupper och projekt, ha utvecklat sin personliga och sociala kompetens för att kunna arbeta i projekt

6 Kurser i utbildningen - första året Introduktion till Business Intelligence (10 YH-poäng) SQL och Windows Server (25 YH-poäng) Matematik (10 YH-poäng) T-SQL (30 YH-poäng) Databasdesign 1 (25 YH-poäng) MS SQL Server Reporting Services (30 YH-poäng) MS SQL Server Integration Services (30 YH-poäng) Databasdesign 2 (15 YH-poäng) MS SQL Server Analysis Services (25 YH-poäng)

7 SQL och Windows Server 25 YH-poäng Grunderna i SQL Server och översikt över komponenterna och hur resten av utbildningen hänger ihop

8 Matematik 10 YH-poäng Matematik som behövs för BI-utvecklare, med ett urval matematiska begrepp som är väsentliga för delar av de övriga kurserna.

9 T-SQL 30 YH-poäng Transact-SQL ett språk för transaktioner Med hjälp av den skickar man in och hämtar informationen i SQL! Innehåll: Sök efter data i tabeller Villkor och uttryck Flertabellssökning Fulltextsökning Ändra poster Variabler, lokala och globala Lagrade procedurer Användardefinierade funktioner Triggers

10 Databasdesign 1 25 YH-poäng Sista kursen på höstterminen Studenterna ska kunna analysera krav och designa lösningar utifrån ett objektorienterat synsätt. Förstå betydelsen av design vid implementering av databaslösningar. Kunna använda ett modelleringsverktyg vid genomförande av utvecklingsprocessen. Innehåll: Metoder för databasdesign Kravanalys, Systemdesign, Arkitektur för databassystem Relationsdatamodellen, normalisering ER-modeller och UML (Unified Modeling Language) och andra notationer.

11 MS SQL Server Reporting Services 30 YH-poäng HT 2013 Målsättningen är att studenterna ska kunna använda SQL Server Reporting Services (SSRS) och skapa Business Intelligence-rapporter. Innehåll: SQL Reporting Services och dess komponenter Skapa rapporter Förädla rapporter Manipulera data-set Använda rapportmodeller Publicera och köra rapporter Konfigurera rapportpublicering och inställningar för körning Konfigurera rapport-abbonemang Administrera Reporting Services

12 MS SQL Server Integration Services 30 YH-poäng HT 2013 Målsättningen är att studenterna ska kunna importera och exportera användandes MS SQL Server Integration Services. Innehåll: Dataimport och exportscenarion Utveckla Integration-service lösningar Implementera kontrollflöden Implementera dataflöden Implementera loggning Avlusning och felhantering Kontrollpunkter och transaktioner Skapa och driftsätta paket Säkerhet

13 Databasdesign 2 15 YH-poäng HT 2013 Fördjupningskurs i Databasdesign. Ni lär er mer om databasdesign och OLAP. Innehåll OLAP Modeller och metoder

14 MS SQL Server Analysis Services 25 YH-poäng HT 2013 Innehåll: OLAP Skapa lösningar med multidimensionell analys Arbeta med kuber och dimensioner Arbeta med Measures och Measure Groups Ställa frågor mot Multidimensionella analys-lösningar Anpassa kub-funktionalitet Driftsätta och implementera säkerhet Underhåll Data mining

15 Nästa år (ht2013-vt 2014) Examensarbete 30 YHP Att ni utvecklar på egen hand, eller som del i en projektgrupp, en fullt fungerande applikation eller tjänst som dokumenteras enligt gällande affärspraxis. Teknikfördjupning 40 YHP Utifrån marknadens behov ska studenten kunna välja och fördjupa sig i några tekniker LIA, 2 omgångar, 70 YHP samt 60 YHP

16 Vad är Business Intelligence? Affärsmodeller BI-cykeln Att omsätta BI i praktiken Aktörer inom BI Kapitel ur boken: 1 Understanding Business Intelligence

17 Vad är Business Intelligence? Från Wikipedia: Business Intelligence, förkortat BI, är ett samlingsbegrepp för färdigheter, teknologier, applikationer, processer och metoder för organisationer att bättre förstå sin verksamhet och sin omvärld. Grovt kan området indelas i informationshanteringssystem respektive analytiska processer. BI som informationshanteringssystem omfattar områden som business performance management, corporate performance management, enterprise performance management, operational performance management och yield management. Då BI avser de analytiska processer kan det sägas vara synonymt med competitive intelligence, CI, vilket tydligare fokuserar på en organisations analys av affärsomgivningen där eventuellt stöd från IT-system har en underordnad roll. CI-begreppet omfattar områden som omvärldsanalys, omvärldsbevakning, marknadsanalys, kundanalys och konkurrentanalys. I avhandlingen Myten om det rationella flödet samlas samtliga dessa termer under begreppet organiserat underrättelsearbete. [1] Business Intelligence syftar ofta till att stödja beslutsfattande. Ett BI-system kan även således kallas för ett beslutsstödsystem. Vi ska titta på BI från 3 perspektiv nu Ett sätt att ta bättre beslut snabbare Konvertera data till information Rationellt ledarskap dvs baserat på fakta

18 Bättre beslut snabbare Genom analys av om handlingar innebär att man bättre når företagsmål Beslutstöd och företagets planer samverkar Snabbheten är viktig i konkurrens med andra företag den som först agerar får störst bit!

19 Konvertera data till information Analysgapet skillnaden mellan informationen som beslutsfattare behöver och datat som insamlas dagligen.

20 Rationellt ledarskap BI-attityden kännetecknas av följande: Söka objektiva mätbara kvantitiva fakta (data) om företagets verksamhet. Använda organiserade metoder och tekniker för att analysera fakta Inventera och dela modeller som förklarar vad som är orsak och verkan i vad företaget gör och vilka effekter detta har för att nå företagets mål. Experimentera med olika tillvägagångssätt och kontrollera vad det ger för resultatåterkoppling. Att förstå att människor inte alltid beter sig rationellt. Att driva företaget (ta beslut och handla) baserat på allt ovanstående.

21 Affärsmodeller B2B - Business-to-business Handel med företag som köpare Affärssystemsföretag (CRM, ekonomi osv) Kontorsmaterial Grossister Osv B2C Business-to-consumer Handel med privatpersoner som köpare Bokhandel (amazon.com, bokus, adlibris osv) Mediehandel (cdon, diskshop) Varor (tretti.se) Tjänsteförsäljning Varuförsäljning

22 Aktörer som är verksamma inom BI I någon mån används BI inom alla företag Medlemskort hjälper företag att kartlägga köpbeteenden Datalagringslagen, integritetsskydd

23 Översikt BI-plattformar Gartner Groups Business Intelligence Platform Magic Quadrant

24 De ledande BI-plattformarna Oracle MicroStrategy Microsoft IBM QlikTech SAS SAP Information Builders

25 BI-cykeln Analys Steg 1 är att fråga och besvara många svar snabbt både konventionella och okonventionella. Resultatmätning Insikt Handling

26 BI-cykeln Analys Steg 2 är att nå insikter baserat på analysen Resultatmätning Insikt Handling

27 BI-cykeln Analys Resultatmätning Insikt Handling Steg 3. Vi utför handlingar baserat på våra insikter

28 BI-cykeln Analys Steg 4 Vi mäter resultatet av våra handlingar. Om vi fått det resultat vi vill ha bra annars startar vi om från Steg 1. Analys Resultatmätning Insikt Key Performance Indicator (KPI) Nyckeltal för verksamheten Handling

29 Key Performance Indicator Från Wikipedia: Key Performance Indicator, vanligen endast KPI (akronym), är ett begrepp från engelskan som används för att mäta effektivitet hos till exempel en verksamhet. På svenska kallar man detta ofta Nyckeltal för verksamheten. Vilka faktorer som mäts varierar från fall till fall, men syftet är att genom att mäta ett fåtal indikatorer, nyckeltalen, få ett korrekt mått på effektivitet eller prestation av hela verksamheten. Några exempel på nyckeltal kan vara försäljningsintäkt, vinstmarginal, kostnadsreduktion, medelnivå på kundnöjdhet på en skala, maximal väntetid för en kund.

30 Exempel på nyckeltal (KPI) Verksamheten Antal producerade enheter Kapacitetsutnyttjande % defekta Sälj Antal enheter sålda Genomsnittligt försäljningspris sålt per anställd Ekonomi % vinst % marginal resultat jämfört med prognos

31

32 Tekniken vad har förbättrats? Datorkraft Dagens stationära är bättre än superdatorerna för några årtionden sedan Datavolymer Datalagring haft en stor kapacitetsökning de senaste 10 åren, till lägre priser Webben och Informationsdemokrati Att fler personer kommer åt informationen och inte bara chefer (informationdemokrati) och att man kan använda webbläsare för att komma åt informationslagret. Standarder Standarder har förbättrats så att det är lättare att exportera och importera BI-mjukvara BI-mjukvaran har utvecklats

33 Människorna och företagskulturen Människor Kan ogilla eller gilla förändringar Känslostyrning Om du har en samma uppsättning fakta, kan du se de på alla möjliga olika sätt beroende på vad du förväntar dig att se vad du vill se hur mycket du vågar experimentera med synsätt Olika människor drar olika slutsatser från exakt samma material! Ingen mängd rådata kan dock ersätta experimenterande och analys. Informationssystem kan rapportera vad som pågår, men för att få insikt till varför detta händer måste man förstå sig på människor och organisationer. Detta kräver människor!

34 Företagskultur Företagskulturer som lyckas bäst i att etablera BI är de som systematiskt lyckas med följande: Tillhandahålla enkel och bred tillgång till information Stimulera analys och beslutstagande på en stor skala Stimulera delning av vad som upptäcks med bredare publik Insistera på faktabaserad rationellt stöd för planer Uppmuntra experimenterande och visa tolerans för misslyckanden som ändå varit goda försök

35 Tänk och googla fram exempel på B2B och B2C företag. Hur använder de/skulle kunna använda BI? Notera också på om de sysslar med försäljning av tjänster eller varor!

36 Sammanfattning Vad är Business Intelligence? Ett sätt att nå bättre beslut snabbare Konvertera data till information Rationellt ledarskap dvs baserat på fakta Affärsmodeller: B2B - Business-to-business gentemot B2C Business-toconsumer Tjänsteförsäljning gentemot varuförsäljning BI-cykeln Analys-Insikt-Handling-Resultatmätning

37 Kapitel ur boken: 2. Bridging the Analysis Gap

38 Operational database (transaktionsdatabas) OLTP OnLine Transaction Processing Relationsdatabaser (RDBMS relational database management system) Hanterar rådatat Språket för dataaccess i RDBMS är SQL

39 Interaktion med OLTP Bankexempel: en transaktion Händelse Uttagsautomaten kontrollerar Kund Sätter in bankkort Uttagsautomat Läser bankkort Hittades konto? Uttagsautomat Efterfrågar PIN-kod Kund Skriver in PIN-kod Stämmer PIN-koden? Uttagsautomat Efterfrågar hur mycket som önskas Kund Skriver in önskat belopp Finns täckning på kontot? Uttagsautomat Betalar ut pengar och gör avdrag på kontosaldot Kund Uttagsautomat Tar pengar Avslutar transaktionen Har kunden tagit pengarna - pip annars

40 Interaktion med OLTP Fortsättning bankexempel Genomför en transaktion du tar ut pengar enligt processen med rätt konto, PIN-kod, pengar på kontot osv Alla transaktioner sker i realtid att du är berättigad till uttag, ger dig pengarna uppdaterar saldot omedelbar osv. Allt sker mer eller med direkt verkan. Banken behandlar många transaktioner kontinuerligt, ditt konto, och alla andra som sätter in pengar, tar ut pengar osv som görs kontinuerligt hela dagen, varje dag. Det finns inga strikta nedstängningar eller stopp eller åtminstone inga som är synliga för de som använder uttagsautomaten.

41 BI i små företag I företag som hanterar små datamängder kan man göra analys fortfarande via rapporter och BI-kunnande, men ju mer data, desto mer komplexa blir sambanden Många affärssystem har inbyggd rapportfunktionalitet men den behöver ofta anpassas av utvecklare Även där kan dock det finnas mer data än man kanske tror och i diverse olika system som behöver länkas ihop för att analysmaterialet ska kunna bli bra

42 Rapportering Rapportfunktionalitet finns ofta inbyggd i affärssystem Den inbyggda rapportfunktionaliteten kan inte komma åt information från icke-integrerade system

43 OLAP OnLine Analytical Processing För att ta fram svar på flerdimensionella frågor (per, per, per) och kunna gräva ner sig i informationen En översikt över OLAP: Användningsexempel: Vad är faktisk försäljning jämfört med forecast-försäljning per region av säljare per produkt? Vad är vår vinst per produkt och per kund?

44 Multidimensionell analys 3 olika vyer: tid, marknad och produkt Multidimensionell vy Atlanta Chicago Denver Detroit Total Time Amount Qtr 1 $16,000 Qtr 2 $16,000 Tot Time $32,000 Market Amount Atlanta $8,000 Chicago $8,000 Denver $8,000 Detroit $8,000 Tot Market $32,000 Qtr 1 Apples $ - $ - $2,500 $1,500 $4,000 Cherries $ - $ - $2,000 $2,000 $4,000 Grapes $1,000 $3,000 $ - $ - $4,000 Melons $2,000 $2,000 $ - $ - $4,000 Total Q1 $3,000 $5,000 $4,500 $3,500 $16,000 Qtr 2 Apples $4,000 $ - $ - $ - $4,000 Product Amount Cherries $1,000 $3,000 $ - $ - $4,000 Apples $8,000 Cherries $8,000 Grapes $8,000 Melons $8,000 Grapes $ - $ - $1,500 $2,500 $4,000 Melons $ - $ - $2,000 $2,000 $4,000 Total Q2 $5,000 $3,000 $3,500 $4,500 $16,000 Tot Product $32,000 Grand Total $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $32,000

45 Slice-and-dice Slice-and-dice vrida och vända på informationen

46 Hierarkier Ad-hoc-analys I stort sett vilken fråga som helst kan bli besvarad i realtid inom några minuters tid (i ett välkonstruerat OLAP-system) I stort sett valfri rapport kan formatteras med pivot och inbäddade dimensioner I stort sett vem som helst i företaget, inklusive affärsfolk som gillar att fråga en massa frågor, kan läras att göra detta Drill down is the action of clicking a member name to see the next lower level of detail in the hierarchy. Drill up is clicking a member to see the next highest level (that is, a bottom-up action). Drill across opens up a new dimension. Drill through is clicking a summarized data value to display the source data rows that comprise that value.

47 Hierarkier - fortsättning Dimensioner Hierarkier Medlemmar Relationer

48 Mätvärden Det som mäts är alltid en kvantitet eller ett utryck som resulterar i en kvantitet. Det som mäts kan vara olika kvantitiva mått, tex ett exakt tal (antal sålda), valuta (hur mycket det sålt för), procent (hur många procent såldes) eller andel (försäljning per person) Det som mäts kan tas fram från originaldatakällor eller uträkningar Du måste ha åtminstone ett mått för att göra någon form av OLAP-analys; en applikation kommer normalt sett ha många olika mått och i vissa extrema fall tusentals.

49 OLAP lagring (från Wikipedia) Desktop files (known as desktop online analytical processing [DOLAP]). Because data is stored on individual desktop machines, you will tend to find DOLAP existing by itself in smaller-scale applications where there is minimal need for multiple users to have access to a single data source on a central server. You will also find DOLAP as a part of many OLAP vendors overall offering to facilitate analysis when users are away from their company network, such as when they are on an airplane. Relational databases servers (known as relational online analytical processing [ROLAP]). You will find lots of ROLAP environments in various size implementations. Storing data in a relational database allows you to take advantage of one of its greatest benefitsâ being able to store lots of data. What tends to happen, however, is that the data retrieval performance for ROLAP will often not be as fast as other storage options, such as multidimensional servers. Some OLAP vendors store data only in relational databases regardless of the data volume. Other vendors provide ROLAP as one of several options. Multidimensional databases servers (known as multidimensional online analytical processing [MOLAP]). In MOLAP storage, data is placed into special structures that are stored on a central server(s). MOLAP tends to offer the greatest data retrieval performance generally outperforming all other storage modes. However, there are some arguments that MOLAP cannot handle as much data as ROLAP. The performance and storage really depend on the particular OLAP product and the type of analysis that you are trying to accomplish. For the sake of thoroughness, we would be remiss if we did not mention the fourth storage mode: HOLAP (hybrid online analytical processing). HOLAP is not really a distinct mode of storing data. Rather, HOLAP is the ability to spread data across both relational and multidimensional databases in order to get the best of both worlds. Whether this is true or not depends on the particular vendor.

50 BIG data Big Data (stordata) är data som överskrider processkapaciteten av konventionella databassystem. Det är för stort, rör sig för fort eller passar inte in i din databasarkitektur Läs mer på: Wikipedia: Om SQL Server 2012 och Big Data: Hadoop distribuerad lagring i molnet Qlikview

51 Exemplet med Target Diskutera detta, tänk på det ur svenskt perspektiv, kommer ni på liknande saker som kan uppstå i Sverige? Vad tänker ni om medlemskort osv? Skiljer hur man pratar om integritetsfrågor mellan Sverige och USA? Andra länder?

52 Sammanfattning Gapet mellan rådata och företagsinformation kan överbryggas genom en rad processer som börjar med transaktionssystem och slutar upp med BI-system Att utforma effektiva flerdimensionella system bygger på förståelse av dimensioner, hierarkier och mätbarhet.

53 Högnivå-vyn Rapportering och analys Datalager

54 Var lagras informationen? 2 definitioner Från CS språkwebb: data mart - datatorg - del av en organisations data, tillgänglig för anställda som kan ha behov av dem. Det kan vara data som behövs för vissa arbetsuppgifter eller som handlar om ett speciellt ämne. Man skiljer mellan data mart och data warehouse, på svenska informationslager. Enkelt uttryckt är en data mart en del av ett informationslager. Ett annat sätt att beskriva det är att ett informationslager är ett sätt att hantera befintliga data som organisationen hanterar, medan data marts är utformade för användarnas behov. - Mart är en nersliten form av engelska market i betydelsen 'torgmarknad', 'mässa'. Ordet mart används också om information som är spridd mer eller mindre planlöst i en organisation, se från CS språkwebb: informationslager - (data warehouse) - databas som innehåller aktuella data från ett företags verksamhet och som är utformad för avancerad analys, men som är separat från det datasystem som företaget använder i verksamheten. Enkelt uttryckt är det en databas som är anpassad för snabb läsning, men som inte behöver klara ändringar och strykningar, eftersom den bara används för analys av sådant som redan har hänt. Informationslager används för försäljningsanalys, informationsutvinning och beslutsstöd. Bygger på att färska data regelbundet överförs från det vanliga datasystemet, som sedan inte belastas av tunga sökningar. I ett informationslager formateras datamängderna också om så att de blir anpassade för analytikernas sökningar. - Jämför med data mart (datatorg). - Läs också om olap.

55 Hur informationen kommer till användarna Rapporterings och analysprocesser Front-end verktyg Data mining

56 Rapporter och analyser Syftet med rapporter är att göra data enkelt att analysera

57 Användargrupper Poweranalytikern Skapar rapporter som andra använder. Utför ad-hoc-analyser i fri form Informationskonsumenter Vill ha möjligheten att ställa dynamiska frågor till databasen utan att behöva bli databasexpert Informationsanvändare Vill ha strukturerade rapporter utan att själva behöva vrida och vända på informationen. Power Analysts Information Consumers Information Users

58 Front-end-verktyg Verktyg som följer rapportstandarder: Dessa verktyg tenderar vara bäst på att skapa formaterade rapporter. Många av dessa verktyg kan nu användas via webbläsaren för att utforma och se rapporter. Är bra på utskrifter och schemaläggning. Verktyg som följer standarderna för multidimensionell ad hoc datautforskning. Dessa verktyg är bäst på att läsa OLAP-kuber, stödja interaktiv analys och ge grafiska sätt att se datat.

59 Informationsutvinning Wikipedia: Informationsutvinning, även kallat Data mining betecknar sökandet efter mönster i stora datamängder. [1] Begreppet har vuxit fram sedan växande databasers storlek har begränsat möjligheterna till kompletta statistiska analyser inom områden som biologi och finansiella kalkyler. Genom exempelvis algoritmer eller manuell observation försöker man finna relationer mellan datapunkterna, för att bättre kunna visualisera eller utnyttja den komplexa informationen. Informationsutvinning kan använda sig av olika tekniker, bl.a. mönsterigenkänning och subjektbaserad igenkänning.

60 Praktisk informationsutvinning Svårigheter- Har tidigare varit dyrt Om man lyckas bra med informationsutvinning publicerar man kanske inte information om detta för att inte konkurrenterna ska göra samma sak, och för att kunderna kan bli nervösa (tänk på vår gruppövning igår om Target)

61 Data Mining (svenska:informationsutvinning Datautvinning) En automatiserad process som använder olika analysverktyg och statistiska tekniker för att synliggöra mönster och relationer i stora komplexa datauppsättningar. Descriptive Beskrivande En sorts informationsutvinning som producerar en modell som beskriver mönster i historiska data och som kräver mänsklig interaktion för att bestämma betydelsen och meningen i mönstren. Predictive Förutsägande Informationsutvinning som producerar en modell för användning med nya data för att förutsäga ett värde eller ett troligt resultat baserat på mönster upptäckta i historiska data Affinity grouping grupperar liknande ideer eller saker i kategorier En beskrivande informationsutvinningsuppgift som beskriver vilka saker som passar ihop baserat på en uppsättning kriterier. Cluster Analysis En beskrivande informationsutvinningsuppgift som delar upp data in i små grupper baserat på likhet utan fördefiniering av datagrupperna Visualization - Visualisering Grafisk representation av data som kan göra mönster mer synliga för det mänskliga ögat

62 Data Warehouse Kallas även informationslager eller datalager Är en sammanställning av information från flera källor, utförd på ett sådant sätt att det underlättar en avancerad analys av informationen. Sammanställningen har dessutom en sådan struktur, och är försedd med sådana hjälpmedel, att analysen kan utföras utan mera djupgående IT-kunskaper.

63 Översikt över Data Warehouse från Wikipedia

64 Kännetecken för data warehouse Ämnesorienterad Konsistent data Städat data Historiskt data Snabb leverans av data

65 Sammanfattning Data Warehouse-arkitekturen möjliggör flexibel och effektivt beslutsstödjande ramverk för att organisera och leverera data till beslutsmakare. BI får liv genom att den använder

66 SQL Server 2012 Business Intelligence ft.com/sqlserver/en/ us/solutions- technologies/sql- Server businessintelligence.aspx

67 SQL Server 2012 Business Intelligence SSAS (SQL Server Analysis Services) SSIS (SQL Server Integration Services) SSRS (SQL Server Reporting Services) Kurser: Introduktion till Business Intelligence (10 YH-poäng) SQL och Windows Server (25 YH-poäng) Matematik (10 YH-poäng) T-SQL (30 YH-poäng) Databasdesign 1 (25 YH-poäng) MS SQL Server Reporting Services (30 YH-poäng) MS SQL Server Integration Services (30 YH-poäng) Databasdesign 2 (15 YH-poäng) MS SQL Server Analysis Services (25 YH-poäng)

68 Jobb vad ska vi söka på? Google direkt mot företagen Nätverkande Andra utbildningar på Nackademin LinkedIn

69

70 Lektion med utbildningsledaren där 1 timmes tenta ingår 70

Vilka trender och tendenser påverkar ditt val av beslutssystem

Vilka trender och tendenser påverkar ditt val av beslutssystem Vilka trender och tendenser påverkar ditt val av beslutssystem Konsult vid IT plan www.itplan.se Peter.soderstrom@itplan.se Sammanfattning 1. Alla användare kan inte ha samma gränssnitt 2. Företaget bör

Läs mer

Datalager och datautvinning

Datalager och datautvinning Datalager och datautvinning 1 Datalager och datautvinning! Databaser kan innehålla stora mängder information om ett företags eller en organisations verksamhet" Data kan också användas för att analysera

Läs mer

Daniel.Ringquist@swe.sas.com Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Daniel.Ringquist@swe.sas.com Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Enterprise Guide 3.0 och framåt Daniel.Ringquist@swe.sas.com Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Enterprise Guide Ett Windowsbaserat rapporterings och analysverktyg. Enterprise

Läs mer

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se Self Service Business Intelligence Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45 Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB www.advectas.se 1 Detta är Advectas Konsultföretag helt nischat mot Beslutsstöd. Kompetensområden:

Läs mer

Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server

Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server Frida Säfström Seniorkonsult Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Agenda Arkitekturen Lagring Skalbarhet Säkerhet Olika typer av

Läs mer

Nilson Group AB. Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel. CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup.

Nilson Group AB. Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel. CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup. Nilson Group AB Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup.com 2012-04-18 v. 1.2 sidan 1 Totalt Nilson Group 313 butiker, ca 1300 heltidsanställda

Läs mer

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Business Intelligence Nya rapporteringsverktyg i SAS 9 Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kunskapsvärdekedjan

Läs mer

SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI

SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI 5/31/2016 SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI Co p yr i g h t 2 0 1 6, S A S In s t i tut e In c. A l l r i g h t s r e s e r v ed. Co p yr i g h t 2 0 1 6, S A S In s t i tut e In c. A l l r i g h t s r

Läs mer

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson Acando Johan Petersson Visit me at LinkedIn: se.linkedin.com/in/johpet 2 Acando 2014-29-08 Acando - översikt Enterprise Consulting

Läs mer

SAS Institute Education Center. Kurser hösten 2007

SAS Institute Education Center. Kurser hösten 2007 SAS Institute Education Center Kurser hösten 2007 Möt hösten med SAS Institute. Till hösten presenterar vi sex nya kurser på schemat. Det finns nyheter för nästan alla olika jobbprofiler. Vad sägs om SAS

Läs mer

App analytics TDP028

App analytics TDP028 App analytics TDP028 2 Fokus på det entreprenöriella Hur appen kan spridas, t.ex. via sociala nätverk Analys för att ha koll på hur appen används Möjlighet till inkrementell design Förbättra på basis av

Läs mer

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Vad? Varför? Hur? Business Discovery: Business User-Driven BI App Model Remixability and Reassembly Social and

Läs mer

Vinjett 1: Relationsdatabas för effektivaste vägen

Vinjett 1: Relationsdatabas för effektivaste vägen Vinjetter Inledning I denna kurs kommer vi att utgå från transporter som tema för vinjetterna. Fokus för kursen blir vilken information som behöver vara tillgänglig och hur denna skulle kunna lagras. Man

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Analysverktyg för Data Science Oberoende utvärdering

Analysverktyg för Data Science Oberoende utvärdering Analysverktyg för Data Science Oberoende utvärdering Helena Ahlin Senior Data Scientist & Konsult Ferrologic Business Intelligence Helena Ahlin Senior Data Scientist & Konsult Analytical Lead R&D Många

Läs mer

KURSKATALOG. qlikview.com

KURSKATALOG. qlikview.com KURSKATALOG qlikview.com Om katalogen I den här katalogen finns all information du behöver om QlikViews utbildningar. Katalogen är indelad i två delar: utbildningar med instruktör antingen i QlikTechs

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det?

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Johan Jerresand, johan.jerresand@affecto.com Practice Manager - Business Advisory Services Nära till spetskompetens! Nordens

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

08/12/14. Databasteknik och informationssystem DD1370. Behövs Föreläsning 8? Kursens (återstående) mål Dagens föreläsning

08/12/14. Databasteknik och informationssystem DD1370. Behövs Föreläsning 8? Kursens (återstående) mål Dagens föreläsning 08/12/14 Behövs Föreläsning 8? Databasteknik och informationssystem DD1370 Idag F7 - (sista nyheterna & repetition) F8 (?) - (repetition, repetition, repetition ) Föreläsning 7 Svara med knapptryckning

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra?

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Introduktion Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

TRENDER BI & ANALYS JOHAN ELFMAN OCH ERIK STRÖMGREN

TRENDER BI & ANALYS JOHAN ELFMAN OCH ERIK STRÖMGREN TRENDER BI & ANALYS JOHAN ELFMAN OCH ERIK STRÖMGREN BÄTTRE KONKURRENSFÖRMÅGA SNABBARE SMARTARE STRUKTUR ANALYS TEKNIK TEKNIK DIGITALISERING KOMPETENS Processer Teknik Människor NYA ARBETSSÄTT BI & ANALYS

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

The sexy job in the next 10 years will be statisticians, said Hal Varian, chief economist at Google. And I m not kidding.

The sexy job in the next 10 years will be statisticians, said Hal Varian, chief economist at Google. And I m not kidding. Kunskapsprov i KUSK The sexy job in the next 10 years will be statisticians, said Hal Varian, chief economist at Google. And I m not kidding. Yet data is merely the raw material of knowledge. We re rapidly

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Hur samlar man organisationen runt en BI-plattform erfarenheter från en implementering av BI Server.

Hur samlar man organisationen runt en BI-plattform erfarenheter från en implementering av BI Server. Hur samlar man organisationen runt en BI-plattform erfarenheter från en implementering av BI Server. Frederik Nilsson Business Intelligence Manager Eniro Eniro ledande sökföretag på den nordiska marknaden

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

System arbetssystem informationssystem

System arbetssystem informationssystem System arbetssystem informationssystem Vad är ett system? Exempel - Matsmältningssystemet - Immunförsvaret - Ett hemelektroniksystem -En skola System - definition Ett system är en uppsättning interagerande

Läs mer

Kontinuerlig lönsamhetsanalys med ABC/ABM. Hellen Wohlin, Pointer

Kontinuerlig lönsamhetsanalys med ABC/ABM. Hellen Wohlin, Pointer Kontinuerlig lönsamhetsanalys med ABC/ABM Hellen Wohlin, Pointer Pointer Sweden AB 2003 POINTERS KOMPETENS OCH KONCEPT Kompetens Koncept Styrkort Verksamhetsanalys VCA ABC CI Design och utveckling Data

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Beslutstödssystem. Beslutstödssystem. DD1370 (Föreläsning 8) Databasteknik och informationssystem 7,5 hp Hösten / 26

Beslutstödssystem. Beslutstödssystem. DD1370 (Föreläsning 8) Databasteknik och informationssystem 7,5 hp Hösten / 26 Beslutstödssystem DD1370 (Föreläsning 8) Databasteknik och informationssystem 7,5 hp Hösten 2011 1 / 26 Data Warehouse Beslutstödssystem Ett Data Warehouse är en integrerad samling data avsedd att användas

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Innehåll Översikt: Introduktion till SQL Server... 3 Introduktion till plattform för SQL Server... 4 Översikt introduktion till plattform för SQL

Innehåll Översikt: Introduktion till SQL Server... 3 Introduktion till plattform för SQL Server... 4 Översikt introduktion till plattform för SQL 1 2 Innehåll Översikt: Introduktion till SQL Server... 3 Introduktion till plattform för SQL Server... 4 Översikt introduktion till plattform för SQL Server... 5 Arkitektur för SQL Server... 6 Arkitektur

Läs mer

Trender inom BI och analys Johan Elfman & Erik Strömgren, SAS Institute

Trender inom BI och analys Johan Elfman & Erik Strömgren, SAS Institute Trender inom BI och analys Johan Elfman & Erik Strömgren, SAS Institute Att utveckla BI-MODAL IT TRADITIONELL BI AGIL BI Vattenfallsmodell Förvaltningsfokus Liten risk hög kontroll Korrekthet Agil utveckling

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Business Analytics för affärsutveckling och konkurrenskraft Oktober 2010

Business Analytics för affärsutveckling och konkurrenskraft Oktober 2010 Business Analytics för affärsutveckling och konkurrenskraft Oktober 2010 Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Bakomliggande forskning År 2000 studie av 20 företag

Läs mer

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Welcome to the world of Jeeves Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Jeeves APPs & APPs Market Jeeves World 2011 Tomas Enblom, Chief Architect Innovation historiska ögonblick Ca 3500 f kr Ca 2000

Läs mer

AARO Integration. Snabbare rapportering och analys med kvalité. Dan Hellum

AARO Integration. Snabbare rapportering och analys med kvalité. Dan Hellum AARO Integration Snabbare rapportering och analys med kvalité Dan Hellum AARO Integrator med DrillThru Hur man kan förkorta inrapporteringsprocessen och maximera analysen med hjälp av AARO Integrator och

Läs mer

Introduktion till Entity Framework och LINQ. Källa och läs mer https://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937709.aspx

Introduktion till Entity Framework och LINQ. Källa och läs mer https://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937709.aspx Introduktion till Entity Framework och LINQ Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Vad är Entity Framework? The Microsoft ADO.NET Entity Framework is an Object/Relational Mapping

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Vad är Artificiell Intelligens (AI) Olika typer av AI och deras användningsområden Innovation med hjälp av AI Framtiden och etiska frågeställningar

Vad är Artificiell Intelligens (AI) Olika typer av AI och deras användningsområden Innovation med hjälp av AI Framtiden och etiska frågeställningar 1 Agenda Vad är Artificiell Intelligens (AI) Olika typer av AI och deras användningsområden Innovation med hjälp av AI Framtiden och etiska frågeställningar 2 Nuvarande AI Funktioner en grov Analogi Rekommendation,

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem 16 Januari 2015 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel utom papper och penna Tänk på: Skriv högst en uppgift på varje blad. Använd endast framsidan på varje

Läs mer

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster Introduktion till migrering till molnet PART 4: Plattformar för molntjänster PART 4 ÖVERSIKT 1. PaaS 2.Migration Vad betyder PaaS? PaaS betyderplatform as a Service eller plattform för cloud computing

Läs mer

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem 13 Mars 2014 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel utom papper och penna Tänk på: Skriv högst en uppgift på varje blad. Använd endast framsidan på varje blad.

Läs mer

Kursens mål. Databasteknik TDDB48. Lärare. Kursorganisation. Laborationsinformation. Inlämning av laborationer. Responsible: 2000-01-26

Kursens mål. Databasteknik TDDB48. Lärare. Kursorganisation. Laborationsinformation. Inlämning av laborationer. Responsible: 2000-01-26 Kursens mål Databasteknik TDDB48 http://www.ida.liu.se/~tddb48 Förstå de koncept som ligger bakom databaser och databasorganisation Designa och bygga datamodeller (effektiva filstrukturer) Använda databasfrågespråk

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

Smarta beslut tas gemensamt CIO Intelligent Business 19 april 2012

Smarta beslut tas gemensamt CIO Intelligent Business 19 april 2012 Smarta beslut tas gemensamt CIO Intelligent Business 19 april 2012 Daniel Rexed Senior Business Analyst, Affecto Teknik Information Gartner BI Summit 2011 Gartner BI Summit 2011 Vad är Collaborative BI?

Läs mer

Smarter Analytics med rätt infrastruktur

Smarter Analytics med rätt infrastruktur Smarter Analytics med rätt infrastruktur Valet av infrastruktur avgör slutresultatet! Vi visar hur det kan påverka kostnader, risk och hur man kan öka affärsnyttan. Patrik Gunnersten, Client Technical

Läs mer

FRÅN AX TILL UPPÄTEN LIMPA

FRÅN AX TILL UPPÄTEN LIMPA FRÅN AX TILL UPPÄTEN LIMPA VARFÖR MISSLYCKAS FÖRETAG MED ATT FÅ UT MER AV SINA INVESTERINGAR I SYSTEM FÖR BESLUTSSTÖD? DET ÄR DAGS ATT ANLÄGGA ETT HELHETSPERSPEKTIV. A V A R I R I A B A C K E Bild 1 Källa

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 Måndag/Monday 21/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 22/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 24/8 09.00 13.00

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU?

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU? INNEHÅLL Vad blir din roll Databaser vad är och varför Terminologi Datamodellering vad är och varför Utvecklingsprocessen SQL vad är det Data / Information / Kunskap Kapitel 1 delar av. Praktisk Datamodellering

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Copyr i g ht 2014, SAS Ins titut e Inc. All rights res er ve d. ANALYTICS COACHING

Copyr i g ht 2014, SAS Ins titut e Inc. All rights res er ve d. ANALYTICS COACHING ANALYTICS THE ANALYTICS GAP NYA KRAV PÅ KOMPETENS DIGITALISERING FÖRÄNDRAR AFFÄRSMODELLER THE ANALYTICS GAP CLOSING THE GAP- VAD SÄGER VÅRA KUNDER Analys behöver bli en mer integrerad del av vår vardag

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Beslutsfattande och kunskapshantering. Erik Perjons DSV, SU/KTH

Beslutsfattande och kunskapshantering. Erik Perjons DSV, SU/KTH Beslutsfattande och kunskapshantering Erik Perjons DSV, SU/KTH perjons@dsv.su.se Agenda Del 1: Beslutsprocessen (Alter: Kap 3, s 121-125) Del 2: Beslutsstödssystem (Alter: Kap 5, s 205-215) Del 3: Datawarehousing

Läs mer

Vad är en databas? Databasutveckling Med MySQL/MariaDB

Vad är en databas? Databasutveckling Med MySQL/MariaDB Databasutveckling Med MySQL/MariaDB Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Vad är en databas? Från Wikipedia En databas (tidigare databank) är en samling information som är organiserad

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

GMC Software Technology CCM Made Easy

GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology Nordic CCM Meeting November 2013 With over 2 billion customer communications a year, GMC Inspire delivered a top 5 US bank streamlined CCM

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Introduktion till databaskursen. Välkomna. till kursen. Databasteknik och informationssystem. DD1370 (kursomgång dbtinf12)

Introduktion till databaskursen. Välkomna. till kursen. Databasteknik och informationssystem. DD1370 (kursomgång dbtinf12) Välkomna Introduktion till databaskursen Välkomna till kursen Databasteknik och informationssystem DD1370 (kursomgång dbtinf12) En kurs om grunderna i databasteknik DD1370 (Föreläsning 1) Databasteknik

Läs mer

Innehåll. MySQL Grundkurs

Innehåll. MySQL Grundkurs MySQL Grundkurs Copyright 2014 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till databaser Installera MySQL lokalt Webbserverprogrampaket (XAMPP) Introduktion till phpmyadmin

Läs mer

Kaba Group. Grundat 1856

Kaba Group. Grundat 1856 Kaba Group Grundat 1856 En av världens ledande säkerhetskoncerner med över 9000 medarbetare i 60 länder Huvudkontor i Rümlang, Schweiz. Noterat på Zurichbörsen. Omsättning ca 9 miljarder SEK (FY 2012/13)

Läs mer

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 1 Innehåll Vad används DNS till i en AD-domän? Vad händer i en AD-domän utan

Läs mer

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F1 SBS 2008 EC Utbildning AB 1 F1 SBS 2008 Dagens föreläsning Den mjuka sidan: Vad är Microsoft Small Business Server 2008? Varför SBS 2008? Den hårda sidan, teknik: Installation, systemkrav Konfiguration

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

KPMG Secure File Transfer Handledning

KPMG Secure File Transfer Handledning KPMG Secure File Transfer Handledning 2017-05-12 KPMG Secure File Transfer KPMG i Sverige tillhandahåller en tjänst för säker filöverföring mellan KPMG och kunder. Tjänsten är fysiskt placerad i KPMG:s

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Tentamen MMG610 Diskret Matematik, GU

Tentamen MMG610 Diskret Matematik, GU Tentamen MMG610 Diskret Matematik, GU 2017-01-04 kl. 08.30 12.30 Examinator: Peter Hegarty, Matematiska vetenskaper, Chalmers/GU Telefonvakt: Peter Hegarty, telefon: 0766 377 873 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel,

Läs mer

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d)

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) Performance culture in policing Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) ResultatKultur Attityd, Beteende, Värderingar 1965 119 1990-tal Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi

Läs mer

Avtal om mjukvara: UsedSoft v. Oracle i ett internationellt sammanhang. Jan Leidö, Umeå universitet jan.leido@jus.umu.se

Avtal om mjukvara: UsedSoft v. Oracle i ett internationellt sammanhang. Jan Leidö, Umeå universitet jan.leido@jus.umu.se Avtal om mjukvara: UsedSoft v. Oracle i ett internationellt sammanhang Jan Leidö, Umeå universitet jan.leido@jus.umu.se Genom att betala för tjänsterna har ni, uteslutande för ert interna affärssyfte,

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Nya BI-klienter i SP4. Daniel.Ringquist@swe.sas.com Product Manager Business Intelligence SAS Institute

Nya BI-klienter i SP4. Daniel.Ringquist@swe.sas.com Product Manager Business Intelligence SAS Institute Nya BI-klienter i SP4 Daniel.Ringquist@swe.sas.com Product Manager Business Intelligence SAS Institute Nya BI-klienter i Service Pack 4 SAS Intelligence Platform SAS Web Report Studio 3.1 SAS Web OLAP

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer