Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor"

Transkript

1 Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

2 Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Regler för ersättning till förtroendevalda vid uppdrag i föreningens regi Årlig tidsplan för förtroendeuppdrag Tidsplan för styrelsemöten Tidsplan inför årsmöte Tidsplan för valberedningen Tidsplan för Barnbladets redaktionskommitté och ansvarig utgivare Riktlinjer för dagordning och protokoll Grundlista för dagordning vid styrelsemöte Arbetsordning, styrelsemöte Protokoll Riktlinjer för ekonomisk redovisning Riktlinjer för stipendieansökan Brev till Stipendiat Riktlinjer för Arbetsgrupper Riktlinjer för nätverk/sektioner som bildas inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor 8. Riktlinjer för personer som utses att representera Riksföreningen för Barnsjuksköterskor i interprofessionella arbetsgrupper/nätverk Arbetsbeskrivning för förtroendevalda Kriterier för nominering till styrelsen Blankett för räkning Blankett för reseräkning Blankett för överenskommelse Blankett för uppsägning av förtroendeuppdrag Blankett för nominering till RfB:s styrelse

3 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Arbetet är av ideell natur men får dock inte innebära ekonomisk belastning för de berörda, vilket nedanstående ersättningsregler utgår ifrån. Ersättningar härutöver kräver styrelsebeslut. Se vidare avsnittet 4. Riktlinjer för ekonomisk redovisning. Uppdrag: Resekostnader: Biljettbeställning: Övernattning: Lokala träffar: Egna utlägg: Som uppdrag avses styrelsemöte, årsmöte, studiedagar, arbetsmöte enskilt eller i grupp, vid kurser för studieansvariga, lokal verksamhet och vid annat av styrelsen beslutat uppdrag. För tågresor utgår ersättning för billigaste alternativet. Flygresor aktualiseras vid längre resor än 50 mil och tidsmässiga problem. Taxi vid kortare sträckor och tidsbrist, bristande kommunikation, tungt gods och mellan kl för resa inom hem och/eller konferensort. Egen bil, samma regler som för taxi. Reseersättning med egen bil utgår med det belopp som RSV fastställt som skattefri ersättning. Utnyttja samåkning om möjligt Biljetter bör beställas i så god tid som möjligt före avresan för att utnyttja ev. rabatter. Endast tågresor inom Sverige beställs i första hand genom SJ eller telefon Betalning kan ske mot faktura som kan skickas till kassören snarast alternativt själv betala fakturan och skicka reseräkning till kassören senast efter 2 månader. I första hand beställs biljetter för transport via internet eller liknande av personen själv. Vid behov av hjälp kontaktas kassören först innan resebyrå anlitas. Övernattning hos privatpersoner ersätts med 100 kr/natt, redovisning skickas till kassören. Vid bokning av hotellrum ska man begära hotellvoucher alternativ kassören bokar hotellet. I samband med lokala träffar där riksföreningen står som arrangör kan ersättning utgå med faktiska kostnader för föredragshållare, lokalhyra och enklare förtäring etc. Använd förtryckt blankett "Räkning". Originalkvitto eller intyg måste bifogas, se direktiv på blankett. Blanketten ska skickas snarast till kassören inom 2mån. Telefonkostnader: För att få ut ersättning för telefonkostnader skall en specificerad telefonräkning från din telefonoperatör bifogas. Använd blanketten. Resekostnader: Förtäring Räkningsadress Blanketter Använd blanketten Räkning eller "Reseräkning", kvitton bifogas. Föreningen ersätter kostnader för mat i samband med styrelsemöten, konferenser som beslutats av styrelsen och arbetsgruppsträffar. Vid förtäring ersätter riksföreningen maximalt 2 glas vin/person. Räkningarna skickas till föreningens kassör inom 2 mån Finns i föreningens riktlinjer. 3

4 1.1. Regler för ersättning till förtroendevalda vid uppdrag i föreningens regi Styrelsen: Revisorer: Valberedning: Barnbladet: Riksföreningen (RfB) betalar deltagaravgift, resor, övernattningar, mat i samband med styrelsemöten, arbetsmöten, kongressen och övriga uppdrag. RfB betalar deltagaravgift, resor, övernattningar, mat i samband med kongressen. RfB betalar deltagaravgift, resor, övernattningar, mat i samband med kongressen. Rfb betalar deltagaravgift, resor, övernattningar, i samband med kongress samt kost, resa och logi vid redaktionsmöten. 2. Årlig tidsplan för förtroendeuppdrag 2.1. Tidsplan för styrelsemöten Styrelsemöte januari fastställa förslag till medlemsavgift (beslutas av årsmötet) bevaka att annons införs i Barnbladet angående föreningens stipendieansökan. Styrelsemöte februari fastställa verksamhetsberättelse fastställa förslag till verksamhetsplan (beslutas av årsmötet) genomgång av bokslut fastställa förslag till budget (beslutas av årsmötet) förbereda årsmöte, handläggning av ev motioner Styrelsemöte mars (före årsmötet) avstämning inför årsmöte/kongress planering av nästa års kongress (utse kontaktperson i styrelsen) Årsmöte april Konstituerande styrelsemöte april (efter årsmötet) - konstituering av styrelsen - attesträtt - firmatecknare - utse fadder" till nya ledamöter - styrelsens interna arbetsfördelning Styrelsemöte maj - uppföljning av årsmötet - uppföljning av kongressen - förberedelser och beslut angående tilldelning av föreningens stipendier Styrelsemöte juni - avstämning inför sommaren Styrelsemöte augusti - halvårsrevision, avstämning mot budget samt budgetförslag inför nästkommande verksamhetsår. Styrelsemöte september - meddela valberedningen samt ordförande om intresse för fortsatt styrelsearbete Styrelsemöte oktober/november - förberedelser och beslut angående tilldelning av föreningens stipendier - annonsera i Barnbladet nr 6, Omvårdnadsmagasinet, Vårdfokus samt hemsidan angående kallelse årsmöte/kongress samt motioner 4

5 - fastställa datum för årets styrelsemöten - fastställa ansvarsfördelning av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan - fastställa ämne och datum för nästa barnsjuksköterskedag Styrelsemöte december - avstämning inför verksamhetsberättelsen samt verksamhetsplan 2.2 Tidsplan inför årsmöte 1 Kallelse i Barnbladet nr 6. Den ska innehålla; datum, ort och sista datum (senast 30 dagar innan årsmötet) för motioner. 2 Underlag till verksamhetsberättelsen samt verksamhetsplan skall vara sekreteraren tillhanda senast den 31/1. 3 Sekreteraren sammanställer förslagen till nästa styrelsemöte. 4 Kassören förbereder den ekonomiska redovisningen samt skickar ut slutgiltigt förslag till budget till styrelsens medlemmar. 5 Senast den 28/2 överlämnas föreningens räkenskaper till bokförningsfirman som senast den 15/3 översänder underlaget till revisorerna. 6 Senast den 31/3 återställer revisorerna räkenskaperna samt lämnar revisionsberättelse. 7 Årsmötets presidium, ordförande och sekreterare, föreslås och vidtalas i samarbete med arrangörerna för Barnveckan i december. 8 Styrelsemötet i mars antar: a Verksamhetsberättelse b Bokslut c Förslag till verksamhetsplan d Förslag till budget e Det som ej blir klart får Au ta efteråt. 9 Fördelning över vem som gör vad på årsmötet löses också under januarimötet. 10 Kallelse i Barnbladet nr 1 (manusstopp i januari). Den ska innehålla; datum, ort/plats och sista datum (senast 30 dagar innan årsmötet) för motioner. Vidare ska där finnas upplysning om när och var man kan rekvirera resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse samt förslag till budget för nästkommande verksamhetsår och verksamhetsplan. Datum (senast 21 dagar före årsstämman) ska anges. 11 Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt förslag till budget och verksamhetsplan skall även publiceras på hemsidan senast 21 dagar före årsstämman. 12 Årsmöteshandlingar kopieras och ska finnas på årsmötet samt skall finnas på hemsidan. a Dagordning/föredragningslista b Verksamhetsberättelse c Bokslut, ej bilagor d Förslag till verksamhetsplan e Förslag till budget f Revisionsberättelse (brukar kopieras av revisorerna själva, kolla) g Eventuella motioner h Eventuella propositioner 13 Verksamhetsplanen, verksamhetsberättelsen och årsmötesprotokollet publiceras på hemsidan. 14 Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan skickas till SSF av sekreteraren snarast efter årsmötet. 5

6 2.3 Tidsplan för valberedningen 1 Vid årsmötet väljs valberedningen på ett år, sammankallande utses. a Under våren bokas höstens första telefonsammanträde. Sammankallande skickar ut eventuellt material. b Höstens första telefonsammanträde genomförs i augusti/september. 2 En arbetsfördelning görs upp och senast den 15 september skall skriftlig anmälan från samtliga förtroendevalda (styrelse, revisorer, revisorssuppleanter samt valberedning) om avgång vara valberedningen samt styrelsen tillhanda. (se särskild blankett). 3 Telefonsammanträde i oktober. Vilka förtroendevalda avgår? a Sekreterare samt ordförande har protokoll över tidigare val och förteckning över mandatperioder. 4 AU träffar valberedningen under oktober månad och därefter gör valberedningen en arbetsplan på vilka som ska kontaktas för eventuella förtroendeuppdrag. a Kontrollera att tilltänkta kandidater är medlemmar och har betalt medlemsavgift i tid 5 Nytt datum för telefonsammanträde i januari. a Behovet styr hur många fler telefonsammanträden som behövs fram till årsmötet i mars. b Senast den två veckor före årsmötet meddelar valberedningen styrelsen sitt förslag. 6 Representant från valberedningen föredrar punkt vid årsmötet. 7 Om ej representant från valberedningen kan deltaga på årsmötet, utser valberedningen en ersättare som meddelas styrelsen. 2.4 Tidsplan Barnbladets redaktionskommitté och ansvarig utgivare Barnbladet utkommer med sex nummer per år som förläggs i tiden enligt avtal med det företag som sköter layout och tryckning. Ansvarig utgivare är ledamot i styrelsen Ansvarig utgivare har huvudansvaret för att avtalet följs Redaktionen består av tre personer Redaktionens ledamöter fördelar ansvaret och arbetsuppgifter inom gruppen. Redaktionen sammanträder fysiskt två gånger per år, däremellan efter överenskommelse alternativt telefonmöte Barnbladet korrekturläses av ansvarig utgivare enligt gällande avtal. 6

7 3. Riktlinjer för dagordning och protokoll 3.1 Grundlista för dagordning vid styrelsemöte. 1 Styrelsemötets öppnande 2 Godkännande av föregående mötesprotokoll 3 Godkännande av föredragningslistan 4 Rapporter & meddelanden a) Au b) Ekonomi c) Barnbladet d) Hemsidan e) Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar f) Arbetsgrupper g) Medlemsregistret h) NoSB,PNAE i) Stipendier j) Samhällsperspektiv, samarbete k) Utbildning/ kompetens l) Konferenser 5 Korrespondens 6 Bordlagda ärenden 7 Övriga frågor 8 Nästa möte 9 Mötets avslutande 3.2 Arbetsordning, styrelsemöte För respektive styrelsemöte tillkommer punkter fastställda av ordförande Vill någon styrelsemedlem ta upp en större punkt på nästkommande styrelsemöte anmäls detta till ordföranden senast 10 dagar före mötet Dagordning utsändes en vecka före styrelsemöte Vid förhinder att delta på styrelsemöten meddelas ordförande snarast. Om styrelsen ej är beslutsmässig (minst fem personer) ställs mötet in Vid telefonmöten ansvarar varje styrelsemedlem för uppkoppling till Telia TeleMöte. Kod erhålles i kallelsen. 3.3 Protokoll Protokollet skrivs som ett beslutsprotokoll Protokollet ska skrivas senast två veckor efter avslutat styrelsesammanträde - Protokoll skickas till samtliga styrelsemedlemmar för granskning och justeras därefter. - Justerade protokoll publiceras som pdf på hemsidan. Efter justering sänder sekreteraren kopia av protokollet till: - Styrelsemedlemmar - Revisorer inklusive suppleanterna - Valberedningens sammankallande, ej bilagor Originalprotokollet arkiveras i Vårdförbundets arkiv i Stockholm (ordförande/sekreterare) i 10 år. 7

8 4. Riktlinjer för ekonomisk redovisning 1 Alla utgifter för Riksföreningen för Barnsjuksköterskor ska verifieras med kvitton i original samt program och deltagarlistor då ersättning gäller olika evenemang. 2 Alla större enskilda utgifter (> 500 kr) ska/bör förankras hos styrelsen/kassören. Utländsk valuta 3 Om växling skett till utländsk valuta ska kvittot för denna växlingstransaktion bifogas för att omräkna utläggen till Skr enligt gällande kurs vid växlingtillfället. Kontokort /Bankkort 4 Kontokorts-/Bankkortssinnehavare ska den sista i varje månad översända redovisning med originalkvitton för de transaktioner som belastat kontot under månaden till kassören. Har kortet ej använts behöver ingen redovisning ske. Egna utlägg 5 Har man haft egna utlägg används blanketten Räkning (sid. 16) och redovisas i övrigt på samma sätt som handkassa. a Resor och telefon specificeras på särskild blankett 6 Redovisningen/räkningen skickas till kassören inom 2 månader för att erhålla ersättning. 7 Ersättningen utbetalas till angivet personkonto, postgirokonto, privatgirokonto, bankgirokonto eller genom överföring till angivet bankkonto, Clearingnummer måste då anges! 8 Ange typ av aktivitet t.ex. styrelsemöte, arbetsgruppsmöte, konferens Blanketter 9 Blanketterna i slutet av dessa riktlinjer kan kopieras och användas. Önskar man separata blanketter som Word- eller Excelfiler kan dessa rekvireras från kassören. 8

9 5. Riktlinjer för stipendieansökan Syfte Syftet med Riksföreningens stipendium är att stimulera medlemmar i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor till examensarbete på avancerad nivå, utvecklings- och projektarbete, fortbildning samt möjliggöra deltagande i studieresor och konferenser för att gynna kunskapsspridning inom hälsooch sjukvård för barn och ungdomar. Kriterier för att erhålla stipendium Utvecklings- och projektarbete på arbetsplatsen eller examensarbete på avancerad nivå med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Fortbildning som gagnar hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Studieresa eller konferens som gagnar hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Aktivt deltagande i nationella och internationella konferenser med klar barninriktning. Förstagångssökande prioriteras. Kan ej sökas av förtroendevald styrelsemedlem. Ansökningsförfarande Ansökan ska vara styrelsen (stipendieansvarig) tillhanda senast den 15 april eller 15 oktober. Ansökan görs på särskild blankett som finns på hemsidan för Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (www.barnsjukskoterska.com). Ifylld ansökan sänds via mail eller brev till stipendieansvarig i styrelsen. Ansökan ska innehålla: o Beskrivning och motivering/betydelse varför ansökan görs. Bakgrund, syfte och metod ska ingå där detta är relevant. o Kostnadskalkyl o Preliminär tidsram inklusive beräknat slutdatum o Nuvarande arbetsplats och tjänsteställning o Sökande skall ange om andra stipendier eller bidrag söks/ sökts o Uppgift om handledare om sådan finns Om flera medlemmar söker medel för samma ändamål, ska endast en gemensam ansökan insändas med specificerad individuell kostnadskalkyl. Stipendiatens åtagande Stipendiaten förutsätts avge rapport inom tre månader efter avslutat arbete/resa till stipendieansvarig i styrelsen, som vidarebefordrar rapporten till Barnbladets redaktion för eventuell publicering i tidningen. Tilldelade medel skall tas i bruk inom två år. För ändamålet ej utnyttjade medel återbetalas till Riksföreningen för Barnsjuksköterskor, postgiro eller bankgiro Beslut om stipendier Föreningens ekonomiska situation och stipendieansökans syfte och innehåll avgör vilken totalsumma per år som avsätts till stipendier. Beslut avseende fördelning av stipendier samt dess storlek fattas vid ordinarie styrelsemöte och meddelas senast 15 juni och 15 december. Inkommen ansökan bekräftas via e-post av stipendiensvarig Beviljade stipendier meddelas till stipendiaten och på föreningens hemsida eller via följande stipendiebrev 9

10 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Till Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har här nöjet att meddela Dig att Din stipendieansökan beviljats med kr. har Efter avslutat genomförande av arbetet/resan önskar vi en skriftlig redovisning av detta/denna för publicering i vår tidning Barnbladet. Ange nedan hur Du vill få stipendiet utbetalt: Postgiro, konto nr: Bankgiro, konto nr: Personkonto Nordea Överföring till eget bankkonto (glöm inte att ange clearingnummer) Utbetalningskort (avgift 50 kr) Skicka kopia av detta brev med utbetalningskonto (vid bankkonto glöm ej ange clearingnummer) angivet till föreningens kassör; Annelie Arvidsson Kuskvägen Sundsvall e-post; Med vänliga hälsningar Anne Wennick Styrelseledamot, stipendieansvarig Riksföreningen för Barnsjuksköterskor e-post; Org nr

11 6. Riktlinjer för Arbetsgrupper En arbetsgrupp kan tillsättas tillfälligt av styrelsen för att arbeta med ett specialuppdrag i föreningens regi. Arbetsgruppens storlek beror på uppdraget. Deltagarna i arbetsgruppen utses av styrelsen. Arbetsgruppens medlemmar bör vara medlemmar i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. En av styrelsemedlemmarna bör ingå i arbetsgruppen. En av deltagarna utses som sammankallande. Den sammankallande ansvarar för att mötena dokumenteras och återrapporteras till styrelsen. Arbetsgruppen planerar själva hur ofta, var och när de ska träffas. Vid arbetsmöte ersätter RfB resor, kost och logi i enlighet med punkt 1 och 4 ovan. 7. Riktlinjer för nätverk / sektioner som bildas inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Syfte Skapande av ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskaper för specifika områden inom hälsooch sjukvård för barn och ungdom. Genomförande Varje nätverk bör ha en arbetsgrupp som består av 3-5 personer. För att få ingå i arbetsgruppen som sjuksköterska ska vederbörande vara medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Arbetsgruppen är den grupp som initierar till ev. studiedagar, träffar i samband med den årliga kongressen samt kontakten mot styrelsen. Arbetsgruppen har full frihet att delegera arbetsuppgifter till kollegor för att fördela arbetsuppgifter. Samarbete med styrelsen Nätverken ska lyda under Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. I styrelsen finns det en kontaktperson mot nätverkens arbetsgrupp. Nätverkens arbetsgrupp är skyldig att återrapportera till kontaktpersonen i styrelsen minst två gånger/år. Nätverkets arbetsgrupp är skyldig att skriftligt redovisa för arbetet under det gångna året i verksamhetsberättelsen. Ekonomi: Eventuellt startbidraget är beroende av föreningens ekonomi och beslut fattas i styrelsen. Pengar ansöks hos, och redovisas till kassören. 11

12 8. Riktlinjer för personer som utses att representera Riksföreningen för Barnsjuksköterskor i interprofessionella arbetsgrupper/nätverk En medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor kan utses av styrelsen att företräda Riksföreningen för Barnsjuksköterskors intresse i en arbetsgrupp eller ett nätverk. Arbetsinsats beror på uppdragets omfattning. Medlemmen planerar själv, tillsammans med arbetsgruppen hur ofta, var och när de ska träffas. Medlemmen ansvarar för att arbetsprogressen återrapporteras till styrelsen, fortlöpande och i samband med sammanställning av verksamhetsberättelsen. Vid arbetsmöte ersätter RfB resor, kost och logi i enlighet med punkt 1 och 4 ovan om inte den aktuella arbetsgruppen/nätverket har en egen budget. Ev utgifter för resor, kost och logi skall beslutas av styrelsen. Medlemmen ansvarar för att det tas upp i styrelsen. 9. Arbetsbeskrivning, förtroendevalda Ordförande ansvara för styrelsens arbete * driva och samordna arbetet i styrelsen * fördela arbetsuppgifter inom styrelsen * skriva agenda till styrelsemöten och skicka ut kallelse enligt tidsplan * kontaktperson till SSF och Vårdförbundet * kontaktperson valberedningen * skriver verksamhetsplan * ansvarar för att verksamhetsplan blir skriven * firmatecknare * postmottagare * skriver avtal med förläggare till föreningens tidskrift, Barnbladet Vice ordförande * Bistå ordförande i olika frågor. * Helhetssyn på styrelsens arbete. Sekreterare * Skriva protokoll vid styrelsens möten, såsom telefonmöten, arbetsmöten, styrelsemöten, konstituerande möten, årsmöten. Protokollen skrivs som beslutsprotokoll, se Riktlinjerna * Sammanställer föreningens verksamhetsberättelse * Skriva kallelse för årsmötet som skickas till Barnbladet, se Riktlinjerna * Ansvarar för att skicka ut protokoll till styrelsen, revisorer och valberedning. * Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse skickas till SSF. * Ansvarar för att verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll publiceras på hemsidan 12

13 Kassör Det åligger kassören att löpande sköta bokföring av föreningens ekonomiska transaktioner samt se till att räkningar betalas i rätt tid. Räkenskaper och redovisningar skickas till bokförningsfirman varje månad. Vidare ska kassören varje månad skicka in en deklaration till Skatteverket om eventuella utbetalda arvoden/inbetalda sociala avgifter och preliminärskatt under månaden. Vidare vid varje styrelsemöte redovisa den ekonomiska statusen. Januari * Bokslut för föregående år * Kontrolluppgifter till skatteverket, för utbetalda arvoden under föregående räkenskapsår, samt kontrolluppgifter till de som erhållit arvoden * Löpande bokföring, in- och utbetalningar * Månatlig Skattedeklaration Februari * Löpande bokföring, in- och utbetalningar * Månatlig Skattedeklaration * Förslag till budget innevarande år * Senast 28 februari överlämna räkenskaperna till bokföringsfirman om inget annat överenskommits. Mars/April * Löpande bokföring, in- och utbetalningar * Månatlig Skattedeklaration * Ekonomisk berättelse till VB * Se till att ekonomiska årsmöteshandlingar överlämnats till webmaster för publicering på hemsidan * Senast 15 mars skall bokföringsfirman överlämna räkenskaperna till revisorerna. Revisorerna skall vara klara till 31 mars. * Hålla ekonomisk redovisning på årsmötet. Maj * Löpande bokföring, in- och utbetalningar * Månatlig Skattedeklaration * Senast den 2 maj deklarera, Deklarationsblankett N3 Juni * Löpande bokföring, in- och utbetalningar * Månatlig Skattedeklaration Juli * Löpande bokföring, in- och utbetalningar * Månatlig Skattedeklaration Augusti/September/Oktober/November * Löpande bokföring, in- och utbetalningar * Månatlig Skattedeklaration * Betala ut Arvoden till styrelse och Barnbladets redaktörer i november. 13

14 December * Löpande bokföring, in- och utbetalningar * Månatlig Skattedeklaration * Bet. Sociala avgifter och preliminärskatter Ansvarig utgivare Juridisk ansvarig för innehållet i tidningen. Korrekturläsa tidningen. Redaktör Tillsammans med övriga redaktionsmedlemmar kontakta tänkbara artikelförfattare och stimulera till artikelskrivning. Tillsammans med övriga redaktionsmedlemmar bevaka ämnesområden av intresse för barnsjuksköterskor i syfte att skriva artiklar i Barnbladet. Tillsammans med övriga redaktionsmedlemmar bevaka och översända uppslag till artiklar och notiser till förläggaren. Ansvara för och uppdatera kalendariet och annat återkommande material i varje nummer Hålla kontakt med ansvariga för återkommande innehåll i Barnbladet Upprätta en manusöversikt / tidningsnummer (sex nummer/år). Tillsammans med ansvarig utgivare diskutera och fastställa kommande nummers annonser med tidningsförlaget. Ansvara för att inkomna artiklar och bilder översänds till tidningsförlaget, ansvarig utgivare och övriga redaktionsmedlemmar samt aktuell ledarskribent. Korrekturläsa kommande nummer tillsammans med ansvarig utgivare. Kalla och skriva dagordning inför redaktionsmöten. Skriva protokoll vid redaktionsmöten. Tillsammans med redaktionen, tidningsförlaget och ansvarig utgivare planera kommande nummers innehåll på årsbasis. Verka för en spridning av Barnbladet till sjuksköterskor och verksamheter med anknytning till Barnbladets innehåll och intressesfär. Tillsammans med ansvarig utgivare redovisa arbetet med Barnbladet vid styrelsemöten. En redaktionskommitté utses i samarbete med övriga i styrelsen. Medlemsregistrator Registrera (i Vårdförbundets Robin -register) nya medlemmar som betalar direkt till föreningen. Detta görs fortlöpande under hela året. Avregistrera medlemmar (i Robin) som begär utträde ur föreningen. Registrera adressändringar. Skicka information via mail eller post till nya medlemmar. Registrera/avregistrera prenumeranter i prenumerantregistret. Spara registret på USB. Skicka adressfil (medlemmar och prenumeranter) via mail till tryckeriet enligt utgivningsplan inför varje nytt nummer av Barnbladet. Fortlöpande under året uppdatera registren. Skicka fakturor och registrera de förnyelseorder som prenumerantföretagen skickar ut, tex BTJ och Swets. Skicka fakturor till prenumeranter 14

15 Stipendieansvarig Handlägga Riksföreningen för barnsjuksköterskors stipendier. Ta emot stipendieansökningar 2 ggr/år, före den 15 april och före den 15 oktober. Spara och numrera ansökningarna. Sammanställa ansökningarna. Skicka ansökningarna och underlag för prioritering till styrelsemedlemmar som utsetts till att prioritera ansökningarna tillsammans med stipendieansvarig. Sammanställ prioriteringarna och fatta beslut om stipendiat/stipendiater i samråd med utsedda styrelsemedlemmar. Redovisa för övriga i styrelsen på nästkommande fysiska styrelsemöte. Meddela stipendiat/stipendiater om beviljade stipendier via brev och bifoga blankett med information om hur beviljade medel utbetalas. Annonsera i Barnbladet med ett Grattis till Stipendiet, namn/namnen på stipendiaterna. Ansvarig för kompetens- och utbildningsfrågor Ansvara för att hålla sig uppdaterad i kompetens- och utbildningsfrågor inom pediatrisk omvårdnad både på grund- och avancerad nivå för sjuksköterskor nationellt. Kongress och utställaransvarig Ansvara för att hålla kontakt med utställare som deltar på barnsjuksköterskdagen. Vara med och arrangera den årliga barnsjuksköterskedagen och NoSB kongressen när den arrangeras i Sverige. Riktlinjer för kongress som ordnas av RfB finns på USB-minne Valberedning Valberedningen träffar styrelsen i samband med ett fysiskt möte och en utbildningsdag på hösten efter den 15 september. Ger förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen på årsmötet. Ger förslag till revisionsbyrå eller auktoriserad revisor som är godkänd av Stockholms handelskammare samt en internrevisor/revisorsuppleant. Hemsideansvarig Sköts av konsulterande webmaster 10. Kriterier för nominering till styrelsen Examen specialistutbildad barnsjuksköterska Yrkesmässig anknytning till verksamhetsområdet/specialistområde Kompetens - erfarenhet och utbildning Engagemang i professionsfrågor Geografisk spridning är att föredra Samarbetsförmåga och ansvarskänsla Viss föreningsvana Arbetsgivarens godkännande Referenser 15

16 11. Räkning Personnummer ska anges om räkningen avser utbetalning av lön Namn Adress Postadress Utbetalas genom: Sätt X i aktuell ruta Postgiro nr: Bankgiro nr Personkonto Nordea: Bankkonto / privatgiro nr: glöm ej ange clearingnr Utbetalningskort på post Verifikationslista Datum Beskrivning Kostnad Ver. nr SUMMA: Klistra/tejpa originalkvitton på ett separat papper och numrera dem i enlighet med verifikationslistan. Glöm inte att ta en kopia på räkningen med verifikationslistan och kvittona innan Du skickar in dem för redovisning. Kopian behåller Du tills du fått ersättning för Dina utlägg Räkningen skickas till kassören inom 2 månader från utlägg

17 12. Reseräkning (resor med egen bil) Namn Adress Postadress Utbetalas genom: Sätt X i aktuell ruta Ersättning utgår med det skattefria belopp som beslutats av RSV Postgiro nr: Bankgiro nr Personkonto Nordea: Bankkonto / privatgiro nr: glöm ej ange clearingnr Utbetalningskort på post DATUM RESVÄG/ÄRENDE etc. Bifoga ev. program AntalKM Antal passagerare Eget utlägg enligt kvitto Verifikationsnummer SUMMA Fyll i blanketten direkt på skärmen och spara den på din dator under eget unikt namn eller skriv ut blanketten och fyll i den manuellt. Utgifterna skall verifieras med kvitton i original glöm inte att spara en kopia för egen del! Skicka ifyllda blanketten och kvitton till kassören inom två månader. 17

18 13. Överenskommelse Överenskommelse mellan Riksföreningen för barnsjuksköterskor och: Namn: Adress Postadress Personnummer: bost: angående föreläsning / medverkan vid: arb: Kursnamn Datum Antal timmar (åååå-mm-dd) Plats Ort Arvode Resekostnader Kost och logi kr kr kr Postgiro.nr Personkonto nr Bankgiro nr Överföring till bankkonto nr Viktigt! glöm ej att ange clearingnummer! Utbetalningskort på post I arvodet ingår semesterersättning samt ersättning för förberedelser. Ytterligare kostnader kan ersättas om överenskommelse skett med den studieansvarige. Riksföreningen för barnsjuksköterskor gör inbetalning av skatt och sociala avgifter enligt gällande regler. Reseersättning med bil utgår med det belopp som RSV fastställt som skattefri ersättning. Om uppdragstagaren innehar egen firma, ska kopia på F-skattsedel uppvisas. Sociala avgifter och moms ingår i arvodet, men uppdragstagaren ansvarar då själv för inbetalningen. PERSONUPPGIFTER - är obligatoriska p.g.a. skyldighet att lämna kontrolluppgifter för taxering. Arvodet utbetalas till angivet kontonummer; ange bankens namn, bankgironr. och ort ort och datum ort och datum namnteckning föreläsare namnteckning studieansvarig 18

19 14. Uppsägning av förtroendeuppdrag i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Undertecknad säger härmed upp sitt uppdrag i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor som förtroendevald Styrelseledamot Barnbladets redaktion Övrig funktion: Namn underskrift förtydligande (texta) Gatuadress Postadress bost: arb: Uppsägningen bör ske skriftligt senast den 15 september året innan man önskar avgå. Den skickas/lämnas till valberedning eller styrelsens sekreterare/ordförande som meddelar detta vidare till valberedningen. 19

20 15. Nominering till Riksföreningen för Barnsjuksköterskors styrelse Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Vill du vara med i styrelsen för Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Är du intresserad av föreningsarbete och vill vara med och påverka vår profession som barnsjuksköterska? Då är det dig vi behöver i styrelsen. Styrelsearbetet är ett ideellt arbete som ger mycket utveckling och stimulans, dels till dig själv men också till din arbetsplats. Vi vill gärna ha spridning i styrelsen både när det specialistområden, kompetens och bostadsort. Vi ser att du har ett intresse och engagemang i att utveckla professionen. Arbetet i styrelsen fördelas mellan olika funktioner, ordförande, kassör, sekreterare och ansvarig utgivare för Barnbladet. Styrelsen arbetar med frågor som stipendier, bevakar utbildningsfrågor, hemsidan, forskning och utveckling. Deltar i nordiskt- och internationellt samarbete, samt samverkar med andra riksföreningar och organisationer, bevakar och svarar på yttranden och remisser. Föreningen arrangerar årligen utbildningsdagar och kongresser. Du kan läsa mer om styrelsen på föreningens hemsida Om du inte själv känner dig manad för uppdraget så kanske du har en kollega som du kan nominera till valberedningen. Valberedningen Maria Radeskog Britt-Marie Ygge Carina Karlsson

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Stadgar 2008 2008 Stadgar

Stadgar 2008 2008 Stadgar 2008 Stadgar Stadgar Industrifacket Metall Antagna vid IF Metalls kongress den 13 16 maj 2008 Gäller från och med den 1 juni 2008 1 Innehåll Förbundets ändamål och uppgifter 1 Namn... 4 2 Ändamål och uppgifter...

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer