Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor"

Transkript

1 Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

2 Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Regler för ersättning till förtroendevalda vid uppdrag i föreningens regi Årlig tidsplan för förtroendeuppdrag Tidsplan för styrelsemöten Tidsplan inför årsmöte Tidsplan för valberedningen Tidsplan för Barnbladets redaktionskommitté och ansvarig utgivare Riktlinjer för dagordning och protokoll Grundlista för dagordning vid styrelsemöte Arbetsordning, styrelsemöte Protokoll Riktlinjer för ekonomisk redovisning Riktlinjer för stipendieansökan Brev till Stipendiat Riktlinjer för Arbetsgrupper Riktlinjer för nätverk/sektioner som bildas inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor 8. Riktlinjer för personer som utses att representera Riksföreningen för Barnsjuksköterskor i interprofessionella arbetsgrupper/nätverk Arbetsbeskrivning för förtroendevalda Kriterier för nominering till styrelsen Blankett för räkning Blankett för reseräkning Blankett för överenskommelse Blankett för uppsägning av förtroendeuppdrag Blankett för nominering till RfB:s styrelse

3 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Arbetet är av ideell natur men får dock inte innebära ekonomisk belastning för de berörda, vilket nedanstående ersättningsregler utgår ifrån. Ersättningar härutöver kräver styrelsebeslut. Se vidare avsnittet 4. Riktlinjer för ekonomisk redovisning. Uppdrag: Resekostnader: Biljettbeställning: Övernattning: Lokala träffar: Egna utlägg: Som uppdrag avses styrelsemöte, årsmöte, studiedagar, arbetsmöte enskilt eller i grupp, vid kurser för studieansvariga, lokal verksamhet och vid annat av styrelsen beslutat uppdrag. För tågresor utgår ersättning för billigaste alternativet. Flygresor aktualiseras vid längre resor än 50 mil och tidsmässiga problem. Taxi vid kortare sträckor och tidsbrist, bristande kommunikation, tungt gods och mellan kl för resa inom hem och/eller konferensort. Egen bil, samma regler som för taxi. Reseersättning med egen bil utgår med det belopp som RSV fastställt som skattefri ersättning. Utnyttja samåkning om möjligt Biljetter bör beställas i så god tid som möjligt före avresan för att utnyttja ev. rabatter. Endast tågresor inom Sverige beställs i första hand genom SJ eller telefon Betalning kan ske mot faktura som kan skickas till kassören snarast alternativt själv betala fakturan och skicka reseräkning till kassören senast efter 2 månader. I första hand beställs biljetter för transport via internet eller liknande av personen själv. Vid behov av hjälp kontaktas kassören först innan resebyrå anlitas. Övernattning hos privatpersoner ersätts med 100 kr/natt, redovisning skickas till kassören. Vid bokning av hotellrum ska man begära hotellvoucher alternativ kassören bokar hotellet. I samband med lokala träffar där riksföreningen står som arrangör kan ersättning utgå med faktiska kostnader för föredragshållare, lokalhyra och enklare förtäring etc. Använd förtryckt blankett "Räkning". Originalkvitto eller intyg måste bifogas, se direktiv på blankett. Blanketten ska skickas snarast till kassören inom 2mån. Telefonkostnader: För att få ut ersättning för telefonkostnader skall en specificerad telefonräkning från din telefonoperatör bifogas. Använd blanketten. Resekostnader: Förtäring Räkningsadress Blanketter Använd blanketten Räkning eller "Reseräkning", kvitton bifogas. Föreningen ersätter kostnader för mat i samband med styrelsemöten, konferenser som beslutats av styrelsen och arbetsgruppsträffar. Vid förtäring ersätter riksföreningen maximalt 2 glas vin/person. Räkningarna skickas till föreningens kassör inom 2 mån Finns i föreningens riktlinjer. 3

4 1.1. Regler för ersättning till förtroendevalda vid uppdrag i föreningens regi Styrelsen: Revisorer: Valberedning: Barnbladet: Riksföreningen (RfB) betalar deltagaravgift, resor, övernattningar, mat i samband med styrelsemöten, arbetsmöten, kongressen och övriga uppdrag. RfB betalar deltagaravgift, resor, övernattningar, mat i samband med kongressen. RfB betalar deltagaravgift, resor, övernattningar, mat i samband med kongressen. Rfb betalar deltagaravgift, resor, övernattningar, i samband med kongress samt kost, resa och logi vid redaktionsmöten. 2. Årlig tidsplan för förtroendeuppdrag 2.1. Tidsplan för styrelsemöten Styrelsemöte januari fastställa förslag till medlemsavgift (beslutas av årsmötet) bevaka att annons införs i Barnbladet angående föreningens stipendieansökan. Styrelsemöte februari fastställa verksamhetsberättelse fastställa förslag till verksamhetsplan (beslutas av årsmötet) genomgång av bokslut fastställa förslag till budget (beslutas av årsmötet) förbereda årsmöte, handläggning av ev motioner Styrelsemöte mars (före årsmötet) avstämning inför årsmöte/kongress planering av nästa års kongress (utse kontaktperson i styrelsen) Årsmöte april Konstituerande styrelsemöte april (efter årsmötet) - konstituering av styrelsen - attesträtt - firmatecknare - utse fadder" till nya ledamöter - styrelsens interna arbetsfördelning Styrelsemöte maj - uppföljning av årsmötet - uppföljning av kongressen - förberedelser och beslut angående tilldelning av föreningens stipendier Styrelsemöte juni - avstämning inför sommaren Styrelsemöte augusti - halvårsrevision, avstämning mot budget samt budgetförslag inför nästkommande verksamhetsår. Styrelsemöte september - meddela valberedningen samt ordförande om intresse för fortsatt styrelsearbete Styrelsemöte oktober/november - förberedelser och beslut angående tilldelning av föreningens stipendier - annonsera i Barnbladet nr 6, Omvårdnadsmagasinet, Vårdfokus samt hemsidan angående kallelse årsmöte/kongress samt motioner 4

5 - fastställa datum för årets styrelsemöten - fastställa ansvarsfördelning av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan - fastställa ämne och datum för nästa barnsjuksköterskedag Styrelsemöte december - avstämning inför verksamhetsberättelsen samt verksamhetsplan 2.2 Tidsplan inför årsmöte 1 Kallelse i Barnbladet nr 6. Den ska innehålla; datum, ort och sista datum (senast 30 dagar innan årsmötet) för motioner. 2 Underlag till verksamhetsberättelsen samt verksamhetsplan skall vara sekreteraren tillhanda senast den 31/1. 3 Sekreteraren sammanställer förslagen till nästa styrelsemöte. 4 Kassören förbereder den ekonomiska redovisningen samt skickar ut slutgiltigt förslag till budget till styrelsens medlemmar. 5 Senast den 28/2 överlämnas föreningens räkenskaper till bokförningsfirman som senast den 15/3 översänder underlaget till revisorerna. 6 Senast den 31/3 återställer revisorerna räkenskaperna samt lämnar revisionsberättelse. 7 Årsmötets presidium, ordförande och sekreterare, föreslås och vidtalas i samarbete med arrangörerna för Barnveckan i december. 8 Styrelsemötet i mars antar: a Verksamhetsberättelse b Bokslut c Förslag till verksamhetsplan d Förslag till budget e Det som ej blir klart får Au ta efteråt. 9 Fördelning över vem som gör vad på årsmötet löses också under januarimötet. 10 Kallelse i Barnbladet nr 1 (manusstopp i januari). Den ska innehålla; datum, ort/plats och sista datum (senast 30 dagar innan årsmötet) för motioner. Vidare ska där finnas upplysning om när och var man kan rekvirera resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse samt förslag till budget för nästkommande verksamhetsår och verksamhetsplan. Datum (senast 21 dagar före årsstämman) ska anges. 11 Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt förslag till budget och verksamhetsplan skall även publiceras på hemsidan senast 21 dagar före årsstämman. 12 Årsmöteshandlingar kopieras och ska finnas på årsmötet samt skall finnas på hemsidan. a Dagordning/föredragningslista b Verksamhetsberättelse c Bokslut, ej bilagor d Förslag till verksamhetsplan e Förslag till budget f Revisionsberättelse (brukar kopieras av revisorerna själva, kolla) g Eventuella motioner h Eventuella propositioner 13 Verksamhetsplanen, verksamhetsberättelsen och årsmötesprotokollet publiceras på hemsidan. 14 Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan skickas till SSF av sekreteraren snarast efter årsmötet. 5

6 2.3 Tidsplan för valberedningen 1 Vid årsmötet väljs valberedningen på ett år, sammankallande utses. a Under våren bokas höstens första telefonsammanträde. Sammankallande skickar ut eventuellt material. b Höstens första telefonsammanträde genomförs i augusti/september. 2 En arbetsfördelning görs upp och senast den 15 september skall skriftlig anmälan från samtliga förtroendevalda (styrelse, revisorer, revisorssuppleanter samt valberedning) om avgång vara valberedningen samt styrelsen tillhanda. (se särskild blankett). 3 Telefonsammanträde i oktober. Vilka förtroendevalda avgår? a Sekreterare samt ordförande har protokoll över tidigare val och förteckning över mandatperioder. 4 AU träffar valberedningen under oktober månad och därefter gör valberedningen en arbetsplan på vilka som ska kontaktas för eventuella förtroendeuppdrag. a Kontrollera att tilltänkta kandidater är medlemmar och har betalt medlemsavgift i tid 5 Nytt datum för telefonsammanträde i januari. a Behovet styr hur många fler telefonsammanträden som behövs fram till årsmötet i mars. b Senast den två veckor före årsmötet meddelar valberedningen styrelsen sitt förslag. 6 Representant från valberedningen föredrar punkt vid årsmötet. 7 Om ej representant från valberedningen kan deltaga på årsmötet, utser valberedningen en ersättare som meddelas styrelsen. 2.4 Tidsplan Barnbladets redaktionskommitté och ansvarig utgivare Barnbladet utkommer med sex nummer per år som förläggs i tiden enligt avtal med det företag som sköter layout och tryckning. Ansvarig utgivare är ledamot i styrelsen Ansvarig utgivare har huvudansvaret för att avtalet följs Redaktionen består av tre personer Redaktionens ledamöter fördelar ansvaret och arbetsuppgifter inom gruppen. Redaktionen sammanträder fysiskt två gånger per år, däremellan efter överenskommelse alternativt telefonmöte Barnbladet korrekturläses av ansvarig utgivare enligt gällande avtal. 6

7 3. Riktlinjer för dagordning och protokoll 3.1 Grundlista för dagordning vid styrelsemöte. 1 Styrelsemötets öppnande 2 Godkännande av föregående mötesprotokoll 3 Godkännande av föredragningslistan 4 Rapporter & meddelanden a) Au b) Ekonomi c) Barnbladet d) Hemsidan e) Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar f) Arbetsgrupper g) Medlemsregistret h) NoSB,PNAE i) Stipendier j) Samhällsperspektiv, samarbete k) Utbildning/ kompetens l) Konferenser 5 Korrespondens 6 Bordlagda ärenden 7 Övriga frågor 8 Nästa möte 9 Mötets avslutande 3.2 Arbetsordning, styrelsemöte För respektive styrelsemöte tillkommer punkter fastställda av ordförande Vill någon styrelsemedlem ta upp en större punkt på nästkommande styrelsemöte anmäls detta till ordföranden senast 10 dagar före mötet Dagordning utsändes en vecka före styrelsemöte Vid förhinder att delta på styrelsemöten meddelas ordförande snarast. Om styrelsen ej är beslutsmässig (minst fem personer) ställs mötet in Vid telefonmöten ansvarar varje styrelsemedlem för uppkoppling till Telia TeleMöte. Kod erhålles i kallelsen. 3.3 Protokoll Protokollet skrivs som ett beslutsprotokoll Protokollet ska skrivas senast två veckor efter avslutat styrelsesammanträde - Protokoll skickas till samtliga styrelsemedlemmar för granskning och justeras därefter. - Justerade protokoll publiceras som pdf på hemsidan. Efter justering sänder sekreteraren kopia av protokollet till: - Styrelsemedlemmar - Revisorer inklusive suppleanterna - Valberedningens sammankallande, ej bilagor Originalprotokollet arkiveras i Vårdförbundets arkiv i Stockholm (ordförande/sekreterare) i 10 år. 7

8 4. Riktlinjer för ekonomisk redovisning 1 Alla utgifter för Riksföreningen för Barnsjuksköterskor ska verifieras med kvitton i original samt program och deltagarlistor då ersättning gäller olika evenemang. 2 Alla större enskilda utgifter (> 500 kr) ska/bör förankras hos styrelsen/kassören. Utländsk valuta 3 Om växling skett till utländsk valuta ska kvittot för denna växlingstransaktion bifogas för att omräkna utläggen till Skr enligt gällande kurs vid växlingtillfället. Kontokort /Bankkort 4 Kontokorts-/Bankkortssinnehavare ska den sista i varje månad översända redovisning med originalkvitton för de transaktioner som belastat kontot under månaden till kassören. Har kortet ej använts behöver ingen redovisning ske. Egna utlägg 5 Har man haft egna utlägg används blanketten Räkning (sid. 16) och redovisas i övrigt på samma sätt som handkassa. a Resor och telefon specificeras på särskild blankett 6 Redovisningen/räkningen skickas till kassören inom 2 månader för att erhålla ersättning. 7 Ersättningen utbetalas till angivet personkonto, postgirokonto, privatgirokonto, bankgirokonto eller genom överföring till angivet bankkonto, Clearingnummer måste då anges! 8 Ange typ av aktivitet t.ex. styrelsemöte, arbetsgruppsmöte, konferens Blanketter 9 Blanketterna i slutet av dessa riktlinjer kan kopieras och användas. Önskar man separata blanketter som Word- eller Excelfiler kan dessa rekvireras från kassören. 8

9 5. Riktlinjer för stipendieansökan Syfte Syftet med Riksföreningens stipendium är att stimulera medlemmar i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor till examensarbete på avancerad nivå, utvecklings- och projektarbete, fortbildning samt möjliggöra deltagande i studieresor och konferenser för att gynna kunskapsspridning inom hälsooch sjukvård för barn och ungdomar. Kriterier för att erhålla stipendium Utvecklings- och projektarbete på arbetsplatsen eller examensarbete på avancerad nivå med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Fortbildning som gagnar hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Studieresa eller konferens som gagnar hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Aktivt deltagande i nationella och internationella konferenser med klar barninriktning. Förstagångssökande prioriteras. Kan ej sökas av förtroendevald styrelsemedlem. Ansökningsförfarande Ansökan ska vara styrelsen (stipendieansvarig) tillhanda senast den 15 april eller 15 oktober. Ansökan görs på särskild blankett som finns på hemsidan för Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (www.barnsjukskoterska.com). Ifylld ansökan sänds via mail eller brev till stipendieansvarig i styrelsen. Ansökan ska innehålla: o Beskrivning och motivering/betydelse varför ansökan görs. Bakgrund, syfte och metod ska ingå där detta är relevant. o Kostnadskalkyl o Preliminär tidsram inklusive beräknat slutdatum o Nuvarande arbetsplats och tjänsteställning o Sökande skall ange om andra stipendier eller bidrag söks/ sökts o Uppgift om handledare om sådan finns Om flera medlemmar söker medel för samma ändamål, ska endast en gemensam ansökan insändas med specificerad individuell kostnadskalkyl. Stipendiatens åtagande Stipendiaten förutsätts avge rapport inom tre månader efter avslutat arbete/resa till stipendieansvarig i styrelsen, som vidarebefordrar rapporten till Barnbladets redaktion för eventuell publicering i tidningen. Tilldelade medel skall tas i bruk inom två år. För ändamålet ej utnyttjade medel återbetalas till Riksföreningen för Barnsjuksköterskor, postgiro eller bankgiro Beslut om stipendier Föreningens ekonomiska situation och stipendieansökans syfte och innehåll avgör vilken totalsumma per år som avsätts till stipendier. Beslut avseende fördelning av stipendier samt dess storlek fattas vid ordinarie styrelsemöte och meddelas senast 15 juni och 15 december. Inkommen ansökan bekräftas via e-post av stipendiensvarig Beviljade stipendier meddelas till stipendiaten och på föreningens hemsida eller via följande stipendiebrev 9

10 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Till Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har här nöjet att meddela Dig att Din stipendieansökan beviljats med kr. har Efter avslutat genomförande av arbetet/resan önskar vi en skriftlig redovisning av detta/denna för publicering i vår tidning Barnbladet. Ange nedan hur Du vill få stipendiet utbetalt: Postgiro, konto nr: Bankgiro, konto nr: Personkonto Nordea Överföring till eget bankkonto (glöm inte att ange clearingnummer) Utbetalningskort (avgift 50 kr) Skicka kopia av detta brev med utbetalningskonto (vid bankkonto glöm ej ange clearingnummer) angivet till föreningens kassör; Annelie Arvidsson Kuskvägen Sundsvall e-post; Med vänliga hälsningar Anne Wennick Styrelseledamot, stipendieansvarig Riksföreningen för Barnsjuksköterskor e-post; Org nr

11 6. Riktlinjer för Arbetsgrupper En arbetsgrupp kan tillsättas tillfälligt av styrelsen för att arbeta med ett specialuppdrag i föreningens regi. Arbetsgruppens storlek beror på uppdraget. Deltagarna i arbetsgruppen utses av styrelsen. Arbetsgruppens medlemmar bör vara medlemmar i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. En av styrelsemedlemmarna bör ingå i arbetsgruppen. En av deltagarna utses som sammankallande. Den sammankallande ansvarar för att mötena dokumenteras och återrapporteras till styrelsen. Arbetsgruppen planerar själva hur ofta, var och när de ska träffas. Vid arbetsmöte ersätter RfB resor, kost och logi i enlighet med punkt 1 och 4 ovan. 7. Riktlinjer för nätverk / sektioner som bildas inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Syfte Skapande av ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskaper för specifika områden inom hälsooch sjukvård för barn och ungdom. Genomförande Varje nätverk bör ha en arbetsgrupp som består av 3-5 personer. För att få ingå i arbetsgruppen som sjuksköterska ska vederbörande vara medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Arbetsgruppen är den grupp som initierar till ev. studiedagar, träffar i samband med den årliga kongressen samt kontakten mot styrelsen. Arbetsgruppen har full frihet att delegera arbetsuppgifter till kollegor för att fördela arbetsuppgifter. Samarbete med styrelsen Nätverken ska lyda under Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. I styrelsen finns det en kontaktperson mot nätverkens arbetsgrupp. Nätverkens arbetsgrupp är skyldig att återrapportera till kontaktpersonen i styrelsen minst två gånger/år. Nätverkets arbetsgrupp är skyldig att skriftligt redovisa för arbetet under det gångna året i verksamhetsberättelsen. Ekonomi: Eventuellt startbidraget är beroende av föreningens ekonomi och beslut fattas i styrelsen. Pengar ansöks hos, och redovisas till kassören. 11

12 8. Riktlinjer för personer som utses att representera Riksföreningen för Barnsjuksköterskor i interprofessionella arbetsgrupper/nätverk En medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor kan utses av styrelsen att företräda Riksföreningen för Barnsjuksköterskors intresse i en arbetsgrupp eller ett nätverk. Arbetsinsats beror på uppdragets omfattning. Medlemmen planerar själv, tillsammans med arbetsgruppen hur ofta, var och när de ska träffas. Medlemmen ansvarar för att arbetsprogressen återrapporteras till styrelsen, fortlöpande och i samband med sammanställning av verksamhetsberättelsen. Vid arbetsmöte ersätter RfB resor, kost och logi i enlighet med punkt 1 och 4 ovan om inte den aktuella arbetsgruppen/nätverket har en egen budget. Ev utgifter för resor, kost och logi skall beslutas av styrelsen. Medlemmen ansvarar för att det tas upp i styrelsen. 9. Arbetsbeskrivning, förtroendevalda Ordförande ansvara för styrelsens arbete * driva och samordna arbetet i styrelsen * fördela arbetsuppgifter inom styrelsen * skriva agenda till styrelsemöten och skicka ut kallelse enligt tidsplan * kontaktperson till SSF och Vårdförbundet * kontaktperson valberedningen * skriver verksamhetsplan * ansvarar för att verksamhetsplan blir skriven * firmatecknare * postmottagare * skriver avtal med förläggare till föreningens tidskrift, Barnbladet Vice ordförande * Bistå ordförande i olika frågor. * Helhetssyn på styrelsens arbete. Sekreterare * Skriva protokoll vid styrelsens möten, såsom telefonmöten, arbetsmöten, styrelsemöten, konstituerande möten, årsmöten. Protokollen skrivs som beslutsprotokoll, se Riktlinjerna * Sammanställer föreningens verksamhetsberättelse * Skriva kallelse för årsmötet som skickas till Barnbladet, se Riktlinjerna * Ansvarar för att skicka ut protokoll till styrelsen, revisorer och valberedning. * Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse skickas till SSF. * Ansvarar för att verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll publiceras på hemsidan 12

13 Kassör Det åligger kassören att löpande sköta bokföring av föreningens ekonomiska transaktioner samt se till att räkningar betalas i rätt tid. Räkenskaper och redovisningar skickas till bokförningsfirman varje månad. Vidare ska kassören varje månad skicka in en deklaration till Skatteverket om eventuella utbetalda arvoden/inbetalda sociala avgifter och preliminärskatt under månaden. Vidare vid varje styrelsemöte redovisa den ekonomiska statusen. Januari * Bokslut för föregående år * Kontrolluppgifter till skatteverket, för utbetalda arvoden under föregående räkenskapsår, samt kontrolluppgifter till de som erhållit arvoden * Löpande bokföring, in- och utbetalningar * Månatlig Skattedeklaration Februari * Löpande bokföring, in- och utbetalningar * Månatlig Skattedeklaration * Förslag till budget innevarande år * Senast 28 februari överlämna räkenskaperna till bokföringsfirman om inget annat överenskommits. Mars/April * Löpande bokföring, in- och utbetalningar * Månatlig Skattedeklaration * Ekonomisk berättelse till VB * Se till att ekonomiska årsmöteshandlingar överlämnats till webmaster för publicering på hemsidan * Senast 15 mars skall bokföringsfirman överlämna räkenskaperna till revisorerna. Revisorerna skall vara klara till 31 mars. * Hålla ekonomisk redovisning på årsmötet. Maj * Löpande bokföring, in- och utbetalningar * Månatlig Skattedeklaration * Senast den 2 maj deklarera, Deklarationsblankett N3 Juni * Löpande bokföring, in- och utbetalningar * Månatlig Skattedeklaration Juli * Löpande bokföring, in- och utbetalningar * Månatlig Skattedeklaration Augusti/September/Oktober/November * Löpande bokföring, in- och utbetalningar * Månatlig Skattedeklaration * Betala ut Arvoden till styrelse och Barnbladets redaktörer i november. 13

14 December * Löpande bokföring, in- och utbetalningar * Månatlig Skattedeklaration * Bet. Sociala avgifter och preliminärskatter Ansvarig utgivare Juridisk ansvarig för innehållet i tidningen. Korrekturläsa tidningen. Redaktör Tillsammans med övriga redaktionsmedlemmar kontakta tänkbara artikelförfattare och stimulera till artikelskrivning. Tillsammans med övriga redaktionsmedlemmar bevaka ämnesområden av intresse för barnsjuksköterskor i syfte att skriva artiklar i Barnbladet. Tillsammans med övriga redaktionsmedlemmar bevaka och översända uppslag till artiklar och notiser till förläggaren. Ansvara för och uppdatera kalendariet och annat återkommande material i varje nummer Hålla kontakt med ansvariga för återkommande innehåll i Barnbladet Upprätta en manusöversikt / tidningsnummer (sex nummer/år). Tillsammans med ansvarig utgivare diskutera och fastställa kommande nummers annonser med tidningsförlaget. Ansvara för att inkomna artiklar och bilder översänds till tidningsförlaget, ansvarig utgivare och övriga redaktionsmedlemmar samt aktuell ledarskribent. Korrekturläsa kommande nummer tillsammans med ansvarig utgivare. Kalla och skriva dagordning inför redaktionsmöten. Skriva protokoll vid redaktionsmöten. Tillsammans med redaktionen, tidningsförlaget och ansvarig utgivare planera kommande nummers innehåll på årsbasis. Verka för en spridning av Barnbladet till sjuksköterskor och verksamheter med anknytning till Barnbladets innehåll och intressesfär. Tillsammans med ansvarig utgivare redovisa arbetet med Barnbladet vid styrelsemöten. En redaktionskommitté utses i samarbete med övriga i styrelsen. Medlemsregistrator Registrera (i Vårdförbundets Robin -register) nya medlemmar som betalar direkt till föreningen. Detta görs fortlöpande under hela året. Avregistrera medlemmar (i Robin) som begär utträde ur föreningen. Registrera adressändringar. Skicka information via mail eller post till nya medlemmar. Registrera/avregistrera prenumeranter i prenumerantregistret. Spara registret på USB. Skicka adressfil (medlemmar och prenumeranter) via mail till tryckeriet enligt utgivningsplan inför varje nytt nummer av Barnbladet. Fortlöpande under året uppdatera registren. Skicka fakturor och registrera de förnyelseorder som prenumerantföretagen skickar ut, tex BTJ och Swets. Skicka fakturor till prenumeranter 14

15 Stipendieansvarig Handlägga Riksföreningen för barnsjuksköterskors stipendier. Ta emot stipendieansökningar 2 ggr/år, före den 15 april och före den 15 oktober. Spara och numrera ansökningarna. Sammanställa ansökningarna. Skicka ansökningarna och underlag för prioritering till styrelsemedlemmar som utsetts till att prioritera ansökningarna tillsammans med stipendieansvarig. Sammanställ prioriteringarna och fatta beslut om stipendiat/stipendiater i samråd med utsedda styrelsemedlemmar. Redovisa för övriga i styrelsen på nästkommande fysiska styrelsemöte. Meddela stipendiat/stipendiater om beviljade stipendier via brev och bifoga blankett med information om hur beviljade medel utbetalas. Annonsera i Barnbladet med ett Grattis till Stipendiet, namn/namnen på stipendiaterna. Ansvarig för kompetens- och utbildningsfrågor Ansvara för att hålla sig uppdaterad i kompetens- och utbildningsfrågor inom pediatrisk omvårdnad både på grund- och avancerad nivå för sjuksköterskor nationellt. Kongress och utställaransvarig Ansvara för att hålla kontakt med utställare som deltar på barnsjuksköterskdagen. Vara med och arrangera den årliga barnsjuksköterskedagen och NoSB kongressen när den arrangeras i Sverige. Riktlinjer för kongress som ordnas av RfB finns på USB-minne Valberedning Valberedningen träffar styrelsen i samband med ett fysiskt möte och en utbildningsdag på hösten efter den 15 september. Ger förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen på årsmötet. Ger förslag till revisionsbyrå eller auktoriserad revisor som är godkänd av Stockholms handelskammare samt en internrevisor/revisorsuppleant. Hemsideansvarig Sköts av konsulterande webmaster 10. Kriterier för nominering till styrelsen Examen specialistutbildad barnsjuksköterska Yrkesmässig anknytning till verksamhetsområdet/specialistområde Kompetens - erfarenhet och utbildning Engagemang i professionsfrågor Geografisk spridning är att föredra Samarbetsförmåga och ansvarskänsla Viss föreningsvana Arbetsgivarens godkännande Referenser 15

16 11. Räkning Personnummer ska anges om räkningen avser utbetalning av lön Namn Adress Postadress Utbetalas genom: Sätt X i aktuell ruta Postgiro nr: Bankgiro nr Personkonto Nordea: Bankkonto / privatgiro nr: glöm ej ange clearingnr Utbetalningskort på post Verifikationslista Datum Beskrivning Kostnad Ver. nr SUMMA: Klistra/tejpa originalkvitton på ett separat papper och numrera dem i enlighet med verifikationslistan. Glöm inte att ta en kopia på räkningen med verifikationslistan och kvittona innan Du skickar in dem för redovisning. Kopian behåller Du tills du fått ersättning för Dina utlägg Räkningen skickas till kassören inom 2 månader från utlägg

17 12. Reseräkning (resor med egen bil) Namn Adress Postadress Utbetalas genom: Sätt X i aktuell ruta Ersättning utgår med det skattefria belopp som beslutats av RSV Postgiro nr: Bankgiro nr Personkonto Nordea: Bankkonto / privatgiro nr: glöm ej ange clearingnr Utbetalningskort på post DATUM RESVÄG/ÄRENDE etc. Bifoga ev. program AntalKM Antal passagerare Eget utlägg enligt kvitto Verifikationsnummer SUMMA Fyll i blanketten direkt på skärmen och spara den på din dator under eget unikt namn eller skriv ut blanketten och fyll i den manuellt. Utgifterna skall verifieras med kvitton i original glöm inte att spara en kopia för egen del! Skicka ifyllda blanketten och kvitton till kassören inom två månader. 17

18 13. Överenskommelse Överenskommelse mellan Riksföreningen för barnsjuksköterskor och: Namn: Adress Postadress Personnummer: bost: angående föreläsning / medverkan vid: arb: Kursnamn Datum Antal timmar (åååå-mm-dd) Plats Ort Arvode Resekostnader Kost och logi kr kr kr Postgiro.nr Personkonto nr Bankgiro nr Överföring till bankkonto nr Viktigt! glöm ej att ange clearingnummer! Utbetalningskort på post I arvodet ingår semesterersättning samt ersättning för förberedelser. Ytterligare kostnader kan ersättas om överenskommelse skett med den studieansvarige. Riksföreningen för barnsjuksköterskor gör inbetalning av skatt och sociala avgifter enligt gällande regler. Reseersättning med bil utgår med det belopp som RSV fastställt som skattefri ersättning. Om uppdragstagaren innehar egen firma, ska kopia på F-skattsedel uppvisas. Sociala avgifter och moms ingår i arvodet, men uppdragstagaren ansvarar då själv för inbetalningen. PERSONUPPGIFTER - är obligatoriska p.g.a. skyldighet att lämna kontrolluppgifter för taxering. Arvodet utbetalas till angivet kontonummer; ange bankens namn, bankgironr. och ort ort och datum ort och datum namnteckning föreläsare namnteckning studieansvarig 18

19 14. Uppsägning av förtroendeuppdrag i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Undertecknad säger härmed upp sitt uppdrag i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor som förtroendevald Styrelseledamot Barnbladets redaktion Övrig funktion: Namn underskrift förtydligande (texta) Gatuadress Postadress bost: arb: Uppsägningen bör ske skriftligt senast den 15 september året innan man önskar avgå. Den skickas/lämnas till valberedning eller styrelsens sekreterare/ordförande som meddelar detta vidare till valberedningen. 19

20 15. Nominering till Riksföreningen för Barnsjuksköterskors styrelse Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Vill du vara med i styrelsen för Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Är du intresserad av föreningsarbete och vill vara med och påverka vår profession som barnsjuksköterska? Då är det dig vi behöver i styrelsen. Styrelsearbetet är ett ideellt arbete som ger mycket utveckling och stimulans, dels till dig själv men också till din arbetsplats. Vi vill gärna ha spridning i styrelsen både när det specialistområden, kompetens och bostadsort. Vi ser att du har ett intresse och engagemang i att utveckla professionen. Arbetet i styrelsen fördelas mellan olika funktioner, ordförande, kassör, sekreterare och ansvarig utgivare för Barnbladet. Styrelsen arbetar med frågor som stipendier, bevakar utbildningsfrågor, hemsidan, forskning och utveckling. Deltar i nordiskt- och internationellt samarbete, samt samverkar med andra riksföreningar och organisationer, bevakar och svarar på yttranden och remisser. Föreningen arrangerar årligen utbildningsdagar och kongresser. Du kan läsa mer om styrelsen på föreningens hemsida Om du inte själv känner dig manad för uppdraget så kanske du har en kollega som du kan nominera till valberedningen. Valberedningen Maria Radeskog Britt-Marie Ygge Carina Karlsson

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner. Sid Senast reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD.

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD. Innehållsförteckning Allmänt Styrelsens arbete 1. Styrelsens sammansättning 2. Styrelsens uppgifter 3. Ordförandens och vice ordförandens uppgifter 4. Kassörens uppgifter 5. Sekreterarens uppgifter 6.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA Reviderade vid årsmöte 2016-04-21. Ersätter tidigare stadgar från 2008-05-29 och 1996-04-04. 1 SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård rfop@rfop.se 1 STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD 1. ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för operationssjukvård

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Stadgar för PTC User Sweden

Stadgar för PTC User Sweden 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är PTC User Sweden. Dess postadress ska vara ordförandens företagsadress. Dess firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig samt av övriga ordinarie styrelseledamöter,

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Protokollsmall vid bildande av LA

Protokollsmall vid bildande av LA 24 ATT STARTA EN LOKALAVDELNING (LA) 24:1 Starta en LA 7101.35 Protokollsmall vid bildande av LA 7101.50 24:2 Arbetsordning för LA 8001.7 24:3 Ansökan LA 7003 24:5 Fullmakter 7101.38 Exempelblankett Fullmakt

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE mom. 1 Organisationens namn är Sveriges Medicinska Fotterapeuter. Vilket förkortas SMF. mom. 2 Organisationens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer