Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik"

Transkript

1 Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik

2 Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag Till följd av den senaste tidens kraftiga inbromsning i konjunkturen har centralbankerna runt om i världen sänkt räntorna. Handelsbankens prognos är att inflationen i Sverige kommer att vara nära noll både 2009 och Samtidigt förväntar vi oss att Riksbanken i år sänker reporäntan till i princip noll procent. Som en följd av de låga centralbanksräntorna har även marknadsräntorna fallit kraftigt. Detta har lett till en ökad efterfrågan på räntebärande placeringar med högre avkastningspotential. Historiskt har företagsobligationer, det vill säga obligationer utgivna av företag, varit ett vanligt sätt att få en bättre avkastning i räntemarknaden. Nu har du möjlighet att placera i Företagsobligation Sandvik nr 120. Företagsobligationen har fyra års löptid och en så kallad nollkupongskonstruktion. Detta innebär att du betalar preliminärt 81,5 procent av nominellt belopp i dag och får tillbaka 100 procent av nominellt belopp om fyra år. Värdeökningen motsvarar en ränta på 5,25 procent per år. Exempel Efter fyra år får du Du placerar idag kr 5,25 % ränta per år kr 2

3 Sandvik en högteknologisk verkstadskoncern Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och innehar en världsledande ställning inom flera områden. År 2008 hade Sandvik en försäljning på över 90 miljarder kronor och ett resultat efter finansiella intäkter och kostnader på miljoner kronor. De största marknaderna är USA, Australien och Tyskland. Företaget har cirka anställda, representation i 130 länder och huvudkontor i Sandviken i Gästrikland. Sandvik är en global koncern med en decentraliserad organisation. Varje affärsområde ansvarar själv för forskning och utveckling, produktion och försäljning av sina produkter. Sandviks verksamhet baseras på en unik kompetens inom materialteknik och omfattande kunnande om kundernas processer. Detta har gett Sandvik en världsledande position inom sina tre huvudområden: Sandvik Tooling Sandvik Tooling är främst inriktat på verktyg och verktygssystem för skärande bearbetning i hårdmetall och andra hårda material som syntetisk diamant, kubisk bornitrid, keramer samt snabbstål. De största kunderna är dels de globala energi- och flygindustrierna, dels fordons- och verkstadsindustrierna. Sandviks produkter inom området Sandvik Tooling säljs under en rad internationella varumärken som Sandvik Coromant, Sandvik Hard Materials, Walter, Dormer med flera. Sandvik Mining and Construction Sandvik Mining and Construction är specialiserat på maskiner, verktyg och service för mineralprospektering, brytning och bearbetning av berg och mineraler inom gruv- och anläggningsindustrin. Här finns ett omfattande produktprogram för borrning, mekanisk brytning, lastning och transport, krossning och sortering samt för demolering, återvinning och hantering av berg och mineraler. Produkterna och tjänsterna används främst i gruvor och vid anläggningsarbeten över hela världen. Sandvik Materials Technology Sandvik Materials Technology utvecklar rör, bandoch trådprodukter i avancerade rostfria material, speciallegeringar, metalliska och keramiska motståndsmaterial samt processanläggningar. Kunderna återfinns inom de flesta industrisegment där höga krav ställs på säkerhet, produktivitet, kostnadseffektivitet och lång livslängd. Sandvik idag Sandvik är fokuserat på tillväxt. Omsättningen har nästan fördubblats under de senaste fem åren. Den höga tillväxten har historiskt kommit till lika delar från de underliggande marknaderna och från företagsförvärv. Under slutet av 2008 vände marknaden kraftigt nedåt för Sandvik. Trots detta så stärkte Sandvik sin ställning på marknaden på flera sätt under året. Lanseringen av nya produkter, expansionen på tillväxtmarknader och inom produktområden liksom integreringen av förvärvade företag fortsatte som planerat. Som en konsekvens av den vikande marknaden har Sandvik den senaste tiden vidtagit ett antal åtgärder för att anpassa kapacitet och kostnader till en lägre efterfrågenivå. Bland annat har personalstyrkan minskats med fler än medarbetare, inklusive tillfälligt anställda och konsulter. Bolaget har även reducerat kapital bundet i lager och kundfordringar samt aviserat lägre investeringar för att ytterligare stärka kassaflödet. Sandvik avser att använda sin finansiella stabilitet för att så långt som möjligt bibehålla marknadsbearbetningar liksom forskning och utveckling och därigenom öka sina marknadsandelar och säkra den långsiktiga utvecklingen. Sandviks kreditbetyg Sandvik har kreditbetyg A- från Standard & Poor s. Inget annat börsnoterat svenskt industribolag har ett bättre kreditbetyg från Standard & Poor s. 3

4 Så här fungerar Företagsobligation Sandvik Företagsobligation Sandvik har fyra års löptid. Obligationen har en så kallad nollkupongskonstruktion, vilket innebär att det inte sker några räntebetalningar under löptiden. Företagsobligationen köps istället till preliminärt 81,5 procent av nominellt belopp och återbetalar 100 procent av nominellt belopp om fyra år. Den 19 maj 2009 fastställs priset på Företagsobligation Sandvik. Återbetalningsdag, det vill säga den dag du får tillbaka det nominella beloppet, är den 22 maj Exempel Anta att du köper 10 stycken Företagsobligation Sandvik och priset fastställs till 81,5 procent av nominellt belopp. Det nominella beloppet blir då kronor, men du betalar bara kronor. På fyra år växer dessa kronor till kronor. Värdeökningen motsvarar en ränta på 5,25 procent per år. Preliminärt pris per styck Du får tillbaka per styck (nominellt belopp) Minsta antal att köpa Löptid Courtage kr kr 1 st 4 år 0,5 % på priset Så här köper du Du kan köpa på internet eller på något av Handelsbankens kontor senast den 17 maj. Betalning sker den 22 maj. Sista dag för köp är den 17 maj På internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan Har du inte Internettjänsten eller är du inte kund hos Handelsbanken köper du på På handelsbankens kontor Besök något av Handelsbankens kontor och fyll i en anmälningssedel. 4

5 Det här är också viktigt att veta Pris och ränta Preliminärt pris för Företagsobligation Sandvik är 81,5 procent av nominellt belopp. Då Företagsobligation Sandvik återbetalar 100 procent av nominellt belopp kommer ett pris på 81,5 procent motsvara en ränta på 5,25 procent per år. Priset fastställs den 19 maj 2009 och kan bli såväl lägre som högre än det preliminära priset. Det som framförallt avgör priset är nivån på den fyraåriga marknadsräntan den dagen. Courtage När du köper Företagsobligation Sandvik betalar du ett courtage. Courtaget är 0,5 procent på priset. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning. Betalningsdag Köp av Företagsobligation Sandvik ska betalas den 22 maj Värdet under löptiden andrahandsmarknad Företagsobligation Sandvik handlas på börsen från och med den 29 maj Handelsbanken avser att under normala marknadsförhållanden ställa köpkurser i företagsobligationen. Under löptiden påverkas företagsobligationens värde av marknadsräntor och Sandviks kreditvärdighet. Värdet under löptiden kan därför vara såväl högre som lägre än vid köptillfället. Återbetalningsdag Återbetalningsdag är den 22 maj Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 19 maj Volymen i Företagsobligation Sandvik är begränsad till 500 miljoner kronor. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa denna volym. Handelsbanken har rätt att ställa in emissionen om totalt placerat nominellt belopp är lägre än 50 miljoner kronor. Vidare förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in kommer Handelsbanken att meddela dig snarast möjligt efter inställandet och betala tillbaka beloppet till det konto som angetts. Tilldelning kan även komma i fråga till anställd i Handelsbanken, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler. Arrangörsarvode Den 22 maj 2009 ska Företagsobligation Sandvik, inklusive courtage, betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,4 0,5 procent per år av företagsobligationens pris. Arrangörsarvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i företagsobligationens pris. Risker med Företagsobligation Sandvik Det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper Företagsobligation Sandvik och du måste, med beaktande av din egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en placering i Företagsobligation Sandvik. Kreditrisk emittentrisk Företagsobligation Sandvik lån nr 120 emitteras av Sandvik. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Sandvik. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Sandvik har kreditbetyg A- från Standard & Poor s. Ett innehav av Företagsobligation Sandvik omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på Företagsobligation Sandvik av marknadsräntor och Sandviks kreditvärdighet. Det innebär att om företagsobligationen säljs under löptiden kan priset vara såväl högre som lägre än på betalningsdagen Likviditetsrisk och risk vid förtida försäljning Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja Företagsobligation Sandvik. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Fullständiga villkor Företagsobligation Sandvik lån nr 120 ges ut under Sandvik AB:s svenska MTN-program varunder Sandvik har möjlighet att löpande utge enskilda lån med olika konstruktioner. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Sandviks MTN-program, dels av Slutliga Villkor, innehållande kompletterande lånevillkor avseende avkastning, kapitalbelopp, återbetalningsvillkor etc. På sidan 6 återfinns Slutliga Villkor för lån nr 120. Grundprospektet för Sandviks MTN-program har godkänts av Finansinspektionen och finns på under Aktieägare och Obligationsprogram. 5

6 Slutliga Villkor avseende lån nr 120, under Sandvik AB:s (publ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTNprogram av den 24 oktober 2001, jämte nedan angivna villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets Grundprospekt offentliggjort den 27 november 2008 samt tillägg som upprättats för MTN-programmet. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet offentliggjort den 27 november 2008 jämte tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet finns att tillgå på Se under Aktieägare och Obligationsprogram. En investering i Lånet är förknippat med vissa risker. Potentiella investerare rekommenderas därför att ta del av den information om risker som lämnas under rubriken Riskfaktorer på sid 9-18 i Grundprospektet. 1. Lånenummer: Kapitalbelopp: Lånets nominella belopp fastställs den 22 maj 2009, baserat på det totala nominella belopp som tecknats. Volymen är begränsad till nominellt SEK Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa denna volym. 3. Valuta: SEK 4. Lägsta Valör och multiplar därav: SEK Lånedatum (startdag för ränteberäkning): 22 maj Likviddatum: 22 maj Återbetalningsdag: 22 maj Räntekonstruktion: Nollkupong 9. Återbetalningskonstruktion: Återbetalning till Kapitalbelopp 10. Förtida Inlösen: Ej tillämplig 11. Lånets status: Ej efterställd BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING 12. Fast räntekonstruktion: Ej tillämpligt 13. Rörlig räntekonstruktion (FRN): Ej tillämpligt ÅTERBETALNING 15. MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget: Ej tillämplig 16. MTN med förtida lösenmöjlighet för Fordringshavare: Ej tillämpligt 17. Kapitalbelopp: Fastställs den 22 maj Volymen är begränsad till nominellt SEK Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa denna volym. 18. Börsregistrering: Ansökan om börsregistrering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta inregistrering till annan börs. 19. Utgivande institut: Svenska Handelsbanken AB (publ) 20. Administrerande institut: Svenska Handelsbanken AB (publ) 21. ISIN: SE Övriga villkor: Ej tillämpligt ANSVAR Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp. Sandviken den 23 april 2009 SANDVIK AB (publ) 14. Nollkupong: Tillämplig 6

7

8

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial företagsobligation Sandvik Sista dag för köp 17 februari Marknadsföringsmaterial Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag I samband med Sandviks 150-årsjubileum har du nu möjlighet att placera

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 476

SAMMANFATTNING avseende lån 476 SAMMANFATTNING avseende lån 476 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 482

SAMMANFATTNING avseende lån 482 SAMMANFATTNING avseende lån 482 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån nr 457 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån nr 457 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån nr 457 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 9 augusti 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 684 serie D utgivna av Swedbank AB (publ)

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 29 november 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 29 november 2013 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Peab Finans AB (publ)

Peab Finans AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 19 maj 2014. Peab Finans AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om tre miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 18 februari 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15 000 000

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 19 februari 2014 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S DANMARK

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM Arrangör: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank DNB Handelsbanken

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2009. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 18 december 2009 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 16 juli 2015 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Capital

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 EMISSIONSBILAGA Lån 353 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 Lån 353 ("Räntedifferens") Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2012-04-27 FöreningsSparbanken

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 15 februari 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida den 15 februari 2012 och gäller i 12 månader

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 21 januari 2010 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S, Danmark

Läs mer

Hufvudstaden AB (publ)

Hufvudstaden AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 2 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Hufvudstaden AB (publ) MTN-program Ledarbank Svenska Handelsbanken AB (publ) Emissionsinstitut

Läs mer