Analys av magnetfält från planerad 130 kv ledning från vindkraftpark Granliden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av magnetfält från planerad 130 kv ledning från vindkraftpark Granliden"

Transkript

1 Analys av magnetfält från planerad 130 kv ledning från vindkraftpark Granliden Yngve Hamnerius AB 3 oktober 2010

2 Yngve Hamnerius AB 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 3 2 ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT 4 Elektriska fält 4 Magnetiska fält 5 Vagabonderande strömmar 6 3 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 8 4 BERÄKNINGSMODELL 8 5 RESULTAT 9 6 GRÄNSVÄRDEN OCH REKOMMENDATIONER 11 7 DISKUSSION 14

3 Yngve Hamnerius AB 3 1 INLEDNING Nordisk Vindkraft planerar att bygga en vindkraftsanläggning norr om höjden Granliden, ca. 35 km väster om Arvidsjaur i Arvidsjaurs kommun i Norrbottens län. På uppdrag av Mia Norrflod, Nordisk Vindkraft AB, har vi genomfört en simulering av magnetfälten från den planerade 130 kv kraftledningen som kommer att transportera den alstrade elkraften från vindkraftparken. Syftet är att beräkna fälten vid ett fritidshus med avstånd till turbiner som framgår av karta, se figur 1.1. Figur 1.1 Karta med avstånd mellan det hus som beräkningarna görs för och de olika vindkraftturbinerna. På avstånd på minst 1.5 km mellan anläggning och hus, som det handlar om här, blir fälten vid huset mycket små. Det elektriska fältet kommer att ha mindre utsträckning än det magnetiska fältet, då det elektriska fältet skärmas av träd mm. Det elektriska fältet från vindkraftanläggningen kommer att bli noll vid huset. Det magnetiska fältet skärmas däremot ej av träd etc., varför det går att beräkna bidraget vid huset (även om det blir mycket lågt). Fälten från turbiner och transformatorer, kan på långt avstånd, ses som punktkällor, vilkas fält avtar snabbare än från utsträckta källor, som en kraftledning. Vi bör därför i första hand koncentrera oss på kraftledningarna från turbinerna. Magnetfältet beror på strömstyrkan och avståndet mellan ledarna. Om ledarna ligger tätt ihop, som i en trefaskabel, kommer fälten från de tre faserna att i stort sett ta ut varandra. Vi får bara ett förhöjt magnetfält inom närområdet till kablarna. Om ledarna ligger flera meter från varandra, som i 130 kv luftledningar, bildas det ett magnetfält som bestäms av strömstyrkan och separationen av fasledar-

4 Yngve Hamnerius AB 4 na. Från de enskilda turbinerna går det markförlagda 20 kv-kablar. Dessa 20 kv-kablar kommer att gå till en transformatorstation där spänningen höjs till 130 kv. Från transformatorstationen kommer en 130 kv-luftledning att gå för att mata ut elkraften till ett planerat ställverk vid Norrmalm, för anslutning till stamnätet, se bild på första sidan. Vi har genomfört en beräkning av magnetfältet från denna 130 kv-luftledning. Eftersom koncession ännu ej erhållits för denna kraftledning är läget inte helt bestämt. Utgående från kartan på sid 1 är avståndet till huset omkring 3000 m. För att inte underskatta magnetfältet har vi beräknat på ett avstånd på 2000 m. Magnetfältssimuleringarna har utförts av min medarbetare Tomas Nilsson. 2 ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT Så länge som människan har existerat så har vi varit utsatta för elektromagnetiska fält. Men det var inte förrän i början av 1900-talet som man började utnyttja elektriciteten, sedan dess har vi sett en kontinuerlig ökning av användningen; kraftledningar, elektrisk uppvärmning, elektriska verktyg, motorer, radiokommunikation, TV, radar, mikrovågsugnar etc. Det elektromagnetiska spektrumet innefattar ett stort frekvensomfång. Elektriska och magnetiska fält kan karaktäriseras av sin styrka och frekvens. Frekvensen anges i hertz (Hz), som anger hur många fältstyrkemaxima fältet har per sekund. Det elektromagnetiska spektrumet som sträcker sig från statiska fält via låga frekvenser, som nätfrekvensen 50 Hz, vidare via radiofrekvens, mikrovågsfrekvens, infrarött, synligt och ultraviolett ljus upptill röntgen och gammastrålning. Synligt ljus intar en särställning då vi kan se elektromagnetiska fält av dessa frekvenser, övriga delar av spektrumet är osynligt. Det finns dock mätinstrument för samtliga delar av spektret. Merparten av de fält som finns i vår närmiljö är av relativt låg intensitet och låg frekvens. Elektriska fält Elektriska fält beror på spänningar; fältet går från en spänning till en annan. Styrkan på det elektriska fältet anges i volt/meter (V/m). Om man har två plåtar som i figur 2.1 och den ena har spänningen 0 V och den andra 1 kv (kilovolt = 1000 V) så blir den elektriska fältstyrkan, E, lika med spänningsskillnaden, U (= 1 kv) dividerat med avståndet, d (= 1 m), dvs. 1 kv/m. Detta innebär att alla spänningssatta föremål alstrar elektriska fält.

5 Yngve Hamnerius AB 5 Figur 2.1 Ett elektriskt fält uppstår mellan föremål som har olika spänning. Den elektriska fältstyrkan (E) är lika med spänningsskillnaden delat med avståndet mellan föremålen. Under en 130 kv-ledning får vi en elektrisk fältstyrka på ca 1,7 kv/m fältet avtar snabbt med avståndet från kraftledningen, se figur 2.2. Figur 2.2 Bilden visar hur den elektriska fältstyrkan avtar med avståndet från 130 kv, 220 kv och 400 kv-kraftledningar. Det avståndsavtagande som visas i figur 2.2 avser kraftledning i öppet landskap. Finns det träd i närheten av ledningen skärmar dessa det elektriska fältet varför utsträckningen på fältet blir mindre. På det avstånd från ledningen som huset ligger (minst 2000 m) bildas inget elektriskt fält från ledningen. Magnetiska fält Elektriska fält alstras av spänningar, de magnetiska fälten alstras däremot av strömmar. Vi tar ett enkelt exempel, en rak ledning som det går en ström i, se figur 2.3. Runt ledningen skapas ett magnetiskt fält. De elektriska fältlinjerna går från en spänning till en annan, de magnetiska fältlinjerna bildar däremot alltid slutna banor runt om de strömmar som alstrar dem. Styrkan på de magnetiska fälten, den magnetiska flödestätheten, mäts i tesla (T). 1 tesla är en mycket stor enhet. När det gäller normal miljö får vi ta till mikrotesla (µt), milliondels tesla och nanotesla (nt), milliarddels tesla.

6 Yngve Hamnerius AB 6 Figur 2.3 Magnetiska fält bildar slutna fältlinjer kring strömförande ledare. Den magnetiska flödestätheten (B) uppgår till 0,2 µt en meter från en ledare som för strömmen (I) 1 A. Om vi låter en ström, I, gå genom ledaren i figur 2.3, får vi en magnetisk fältstyrka, H, på avståndet, r. I H = 2π r (A/m) Den magnetiska flödestätheten B är, B = µ H (T) där µ är en materialkonstant, permeabiliteten (Vs/Am). Permeabiliteten för vakuum brukar betecknas µ 0, den har värdet 4π 10-7 Vs/Am. Nästan alla material har en permeabilitet med värde mycket nära µ 0. Detta gäller för normala byggnadsmaterial, biologisk vävnad och de flesta metaller. Endast magnetiska material som järn har en permeabilitet som avviker kraftigt från µ 0. För material med permeabilitet µ 0 blir flödestätheten från ledaren i figur 2.2: B = µ 0 H = I r (T) Om det går en ström på 1 A i figurens ledare får vi en magnetisk flödestäthet på 0,2 µt en meter ut från ledaren. Detta gäller för en enkeledare. De aktuella 130 kv-ledningarna är trefasledningar, dvs. de består av tre enkelledare där det i vardera ledaren går lika stora strömmar, men med olika fasläge. Om de tre ledarna i en trefasledning hade kunnat ligga i samma punkt så hade de tre ledarnas magnetfält tagit ut varandra. I en verklig ledning ligger ledarna separerade med 4 m och då uppstår ett resulterande magnetfält. När det gäller fälten inne i hus som ligger nära en luftledning så skärmas elektriska fält av byggnadsmaterialen i husets tak och väggar, medan det magnetiska fältet inte dämpas av normala byggnadsmaterial. Vagabonderande strömmar Källan till förhöjda magnetfält i samhällen, är i de flesta fall, vagabonderande strömmar i 400 V distributionsnätet. Dessa strömmar beror på att vi i Sverige vanligen har ett elsystem med fyra ledare, i servisledningen fram till huset. Figur 2.4 visar ett fyrledarsystem. Servisledningen består av tre fasledare L 1, L 2 och L 3, samt en kombinerad skyddsjord och neutralledare, så kallad PEN-ledare (PE = Protective Earth, N = Neutral). Efter elcentralen finns separata skyddsjordledare och neutralledare. Dessa är förbundna med varandra i elcentralen.

7 Yngve Hamnerius AB 7 Figur 2.4 Bild av ett 4-ledarsystem. Återgångsströmmen från fasledarna kan gå två vägar från elcentralen eftersom skyddsjordledaren är sammankopplad med neutralledaren. Dels via den gemensamma PEN-ledaren dels via andra metalliska ledare som är förbundna med skyddsjord som vattenledningen. Strömmen I, som uppkommer då man ansluter en enfaslast, har två vägar att gå tillbaka från elcentralen till den matande transformatorns jordpunkt. Om det finns en metallisk förbindelse, t.ex. en vatten- eller fjärrvärmeledning kan återgångsströmmen dels gå via PEN-ledaren I n, som det är tänkt, dels via skyddsjorden I v och vattenledningen och åter till transformatorns jordpunkt. Om det går ström i vattenledningen, alstras det ett magnetfält kring den, men även kring elledningen, då det felar återgångsström varför magnetfälten från elledningen inte längre tar ut varandra. Hur mycket av återgångsströmmen som går i PEN-ledaren och hur mycket som går i vattenledningen, bestäms av motstånden i PEN-ledaren, respektive i den alternativa strömvägens ledare. Vi får en strömdelning, där störst ström går den väg som har minst motstånd, enligt Kirchoffs lag. Vattenledningen har ofta en större metallarea, än PEN-ledaren, varför motståndet kan vara lägre i vattenledningen, då kommer störst ström att gå den vägen. De rör som används för fjärrvärme har ofta stora areor varför dessa är utmärkta ledare. Då återgångsströmmarna ofta rör sig om tiotals ampere är det inte ovanligt att finna vagabonderande strömmar av denna storleksordning. Vattnet i ledningen har betydligt större motstånd än metallen varför nästan ingen ström går i vattnet. Det innebär att det inte går några vagabonderande strömmar i plastvattenledningar. Strömmen i PEN-ledaren bestäms av den totala strömmen i de tre faserna. I ett idealt trefassystem kommer strömmarna i de tre faserna att ta ut varandra, om de är lika stora. I PENledaren och vattenledningen kommer endast att gå en ström som beror på skillnaden i fasbelastning. Varje enfaslast som slås till eller från, ändrar återgångsströmmen och den vagabonderande strömmen och därmed magnetfältet. Därför varierar ofta magnetfältet kraftigt med tiden i hus med vagabonderande strömmar. I den aktuella 130 kv-ledningen bildas inga vagabonderande strömmar, då den endast består av tre fasledare och ingen PEN-ledare.

8 Yngve Hamnerius AB 8 3 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Magnetfält från en 130 kv kraftledning har beräknats längs en linje vinkelrät mot ledningen. 2 fall har beräknats. Fall 1 Maximal last på ledningen, 110 A. Fall 2 Årsmedellast på ledningen, 36 A. Ledningen bärs upp av portalstolpar i trä. Höjden är 12,7 m och fasavståndet 4 m. Eftersom ledningen hänger ned mellan stolparna har beräkningen utförts med fasledarna 10 m över mark vilket är den höjd som mätts upp på en liknade ledning (ZL1S1 Gråbo 2007). Magnetfälten har beräknats 1,5 m över marknivå i ett antal punkter upp till 2000 m från ledningen. Beräkningarna är utförda enligt en modell med oändligt långa raka ledare. Uppgifter om strömlast och ledningsutförande har inhämtats från Nordisk Vindkraft AB. 4 BERÄKNINGSMODELL Vi har utvecklat ett program för att beräkna magnetfält från ett godtyckligt antal trefasledningar har i MATLAB. Indata till programmet är koordinater för den punkt där man vill beräkna magnetfältet (målpunkt), strömlast för ledningarna, koordinater för krökningspunkter för alla fasledare, elektriskt fasläge för alla ledare. Beräkningsprogrammet tillämpar Biot-Savarts lag: I µ dl rˆ 0 B = C 2 4 π r Ledningarna mellan två koordinatpunkter delas i ett antal segment (1000) och bidragen från varje segment summeras vektoriellt. Summan multipliceras med strömmen (komplex form) och man får bidraget i målpunkten från en lina. Bidragen från alla linor summeras vektoriellt och komplext, och slutresultat erhålls som beloppet av summan.

9 Yngve Hamnerius AB 9 5 RESULTAT Det beräknade magnetfältet som funktion av avståndet från 130 kv-kraftledningen redovisas i tabell 5.1. Avstånd till mittfas (m) Beräknat magnetfält (µt) Ström: 36 A Ström: 110 A 0 0,59 1,8 10 0,3 0, ,02 0, ,005 0, ,0012 0, , , ,0002 0, , , , , , , , , , , Tabell 5.1 Magnetfält som funktion av avståndet från 130 kv kraftledningen vid årsmedellast 36 A samt vid maxlast 110 A. Resultaten visas också i grafisk form upp till 100 m från ledningen i figurerna 5.1, för årsmedellast 36 A och i 5.2 för maxlast 110 A.

10 Yngve Hamnerius AB 10 Figur 5.1 Magnetfältet som funktion av avståndet från 130 kv kraftledningen (upp till 100 m) när det går en ström på 36 A som motsvarar årsmedelströmlast.

11 Yngve Hamnerius AB 11 Figur 5.2 Magnetfältet som funktion av avståndet från 130 kv kraftledningen (upp till 100 m) när det går en ström på 110 A som motsvarar maximal strömlast. 6 GRÄNSVÄRDEN OCH REKOMMENDATIONER Det finns inte några svenska gränsvärden som begränsar lågfrekventa magnetfält. Det finns klara bevis för att starka fält kan ge hälsoeffekter. Strålsäkerhetsmyndigheten har givit ut allmänna råd 1 för allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, som bygger på Europarådets rekommendation från den 12 juli 1999, om allmänhetens exponering för fält med frekvenser mellan 0 och 300 GHz. Europarådets rekommendation har tagits fram av ett antal aktörer, såsom ICNIRP (The International Committe of Non Ionizing Radiation Protection), SCC (The Scientific Steering Committee) och Europeiska Kommissionen. Denna rekom- 1 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält; beslutade den 19 december 2008, SSMFS 2008:18.

12 Yngve Hamnerius AB 12 mendation utgår från ICNIRP s publicerade guideline. Dessa rekommendationer bygger på skydd mot bevisade hälsoeffekter, som excitering av nervsignaler på grund av inducerade strömmar. ICNIRP s guideline begränsar den inducerade strömtätheten i människokroppen, så att excitation av nerver undviks. För allmänhetens exponering begränsas den inducerade strömtätheten, i det centrala nervsystemet, till 2 ma/m 2, medelvärdesbildat över en kvadratcentimeters tvärsnittsyta vinkelrät mot strömmens riktning. Den inducerade strömtätheten i kroppen är inte praktiskt mätbar, därför har ICNIRP även angivit så kallade referensvärden, uttryckta i elektrisk och magnetisk fältstyrka. Dessa är beräknade för värsta fall, varför man inte skall kunna överstiga gränsvärdena, om man klarar referensvärdena. Om man kan visa att man klarar gränsvärdena, så är det tillåtet att överstiga referensvärdena. För kontinuerliga signaler ges referensvärdena i ICNIRP-dokumentet. Referensvärdet för allmänhetens exponering, vid 50 Hz, ligger på 100 µt, motsvarande värde för yrkesmässig exponering är 500 µt. Magnetfälten från kraftledningen ligger med god marginal under dessa referensvärden, inte bara vid huset, utan även direkt under ledningen. ICNIRPs guidelines bygger på bevisade hälsoeffekter, nämligen inducerade strömmar som kan alstra nervsignaler i kroppen samt skadlig uppvärmning av kroppen. Forskningen på området visar att det finns biologiska effekter även under dessa föreslagna nivåer. Den intressanta frågan är då om dessa biologiska effekter kan inne bära negativa hälsoeffekter. Den mest omfattande forskningen har studerat frågan om lågfrekventa fält kan ge upphov till cancer. WHO:s cancerforskningsorgan IARC har behandlat denna fråga 3. IARC klassificerar cancerrisker i fyra nivåer: Grupp 1: ämnen som vetenskapen med säkerhet vet är cancerframkallande, till exempel asbest, radon och tobak. Grupp 2A: ämnen och faktorer som troligtvis är cancerframkallande, till exempel formaldehyd, dieselavgaser och solarieanvändande. Grupp 2B: möjligen cancerframkallande agens som DDT, bly, diesel, bensin, svetsrök och lågfrekventa magnetiska fält. Grupp 3: ämnen eller agens där det inte finns tillräckligt underlag för bedömning; exempelvis lysrörsbelysning, koffein och kvicksilver. Grupp 4: ämnen som troligtvis inte är cancerframkallande. IARC s bedömning när det gäller statiska elektriska och magnetiska fält samt lågfrekventa 2 ICNIRP Guidelines on limits of exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz), International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Health Physics, April 1998, Volume 74, Number 4 3 International Agency for Research on Cancer (IARC) (2002), IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Vol 80, Non-Ionizing Radiation, part 1: Static and Extremely Low-Frequency (ELF) Electric and Magnetic fields.

13 Yngve Hamnerius AB 13 elektriska fält är att nuvarande data inte räcker för att man skall kunna bedöma om de är cancerframkallande eller inte (grupp 3). För lågfrekventa magnetfält görs bedömning att de möjligen skulle kunna vara cancerframkallande, grupp 2B. Expertgruppen gjorde bedömningen att barncancerstudierna utgjorde ett begränsat bevis (limited evidence) för en överrisk för cancer, medan bedömningen av studier på vuxna blev att bevisningen var ofullständig (inadequate evidence). IARC ställningstagande bygger framförallt på epidemiologiska studier av barncancer och magnetfältsexponering. Man skriver i pressmeddelande då man presenterade klassningen: En kombinerad (pooled) analys av data från ett antal väl utförda studier visar ett ganska konsistent statistiskt samband mellan barnleukemi och exponering i hemmet för kraftfrekventa magnetiska fält med fältstyrkor över 0,4 µt, med en ungefär fördubblad risk. Det är osannolikt att detta beror på slumpen, men resultatet skulle kunna ha påverkats av selektionsbias. År 1996 beslutade Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen, Statens strålskyddsinstitut, Elsäkerhetsverket och Boverket att en försiktighetsprincip ska gälla för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält 4. I försiktighetsprincipen nämns ingen explicit magnetfältsnivå. Man skriver Myndigheterna rekommenderar gemensamt följande försiktighetsprincip: Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas. Det övergripande syftet med försiktighetsprincipen är att på sikt reducera exponeringen för magnetfält i vår omgivning för att minska risken att människor eventuellt kan skadas. Då det inte finns några explicita nivåer angivna i försiktighetsprincipen, har detta lett till en osäkerhet och en rad, ibland divergerande, tolkningar på kommunal- och länsnivå. Socialstyrelsen gav i samverkan med Statens strålskyddsinstitut, Elsäkerhetsverket och Boverket ut en uppdatering till försiktighetsprincipen I denna sägs: Sambandet mellan exponering för elektromagnetiska fält från kraftledningar och vissa andra elinstallationer och ökad risk för leukemi hos barn har diskuterats under många år. Under gjordes en omfattande genomgång av de epidemiologiska 7 forskningsrapporter som då fanns. Resultaten från genomgången tyder på att man kan se en viss ökning av leu- 4 Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens strålskyddsinstitut Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält - en vägledning för beslutsfattare Socialstyrelsen, Elektromagnetiska fält från kraftledningar, Meddelandeblad juni Ahlbom et al: Review of the Epidemiologic Literature on EMF and Health, Environmental Health Perspectives, Volume 109, Supplement 6, December Epidemiologisk forskning undersöker förekomsten av olika sjukdomar i en population, eller studerar om det finns samband mellan en viss exponering och någon sjukdom eller tillstånd. Gemensamt för epidemiologins olika användningsområden är en teoretisk och metodologisk grund. Den omfattar verktyg för att definiera frågeställningar, designa studier, samt tolka resultat från studier. En förutsättning för en högkvalitativ epidemiologisk forskning är att den baseras

14 Yngve Hamnerius AB 14 kemirisken hos befolkningsgrupper som exponeras för magnetiska fält på 0,4 µt eller mer (avser långvarig exponering för 50 Hz magnetfält i bostäder). Däremot ser man ingen riskökning under 0,4 µt. Det finns inte någon känd mekanism som skulle kunna förklara hur exponering för så svaga och lågfrekventa fält skulle kunna påverka risken för sjukdom. Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett gränsvärde. Det beror bland annat på att det saknas en biologisk förklaringsmodell för påverkan på cancerrisken. Ellagstiftningen liksom miljöbalkens regler om försiktighet är tillämpliga på den här typen av exponeringar. De innebär att risker för människors hälsa ska undvikas så långt som det kan anses ekonomiskt rimligt. 7 DISKUSSION Beräkningarna visar att magnetfältet från 130 kv kraftledningen, på avståndet 2000 m, är omätbart. Den minsta magnetiska fältstyrka vid 50 Hz, som man kan mäta upp med normala fältmätinstrument, är 0,001 µt (vilket betecknas 1 nt). Den beräknade magnetiska fältstyrkan, vid maxlast 110 A, är 25 gånger lägre en instrumentens detektionsgräns. Även det elektriska fältet från ledningen är omätbart. Det innebar att de elektriska och magnetiska fälten från vindkraftparken och 130 kv-ledningen är omätbara vid huset. Det innebär inte att det inte kan finnas några mätbara elektriska och magnetiska fält vid huset. Det finns en transformatorstation för 0,4 kv i husets omgivning. Huset matas med 0,4 kv-spänning som går till ett elskåp på utsidan huset. Husets egen elförsörjning innebär att det bör finnas mätbara elektriska och magnetiska fält. Hur stora dessa är bestäms enklast med en mätning på plats. Ett medelvärde för magnetfält i bostäder, utanför större städer, anges till 0,05 µt, i myndigheternas försiktighetsprincip. Slutsatsen av beräkningen är att de elektriska och magnetiska fälten vid det aktuella huset ej kommer att påverkas av utbyggnaden av vindkraftparken Granliden eller av den planerade 130 kv-kraftledning som kommer att transportera elkraften från vindkraftparken. Göteborg 3 oktober, 2010 Yngve Hamnerius, bitr. professor på statistiska analysmetoder anpassade för epidemiologiska data. Ovanpå detta krävs kunskap som är speciellt inriktad mot det aktuella forskningsområdet (Socialstyrelsens fotnot).

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 reducerar magnetfält Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 Projekt 11410 Uppdrag Att kartlägga lågfrekventa magnetfält från en kraftledning vid Kåbäcken, Partille. Uppdragsgivare Pär-Anders

Läs mer

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad reducerar magnetfält Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad EnviroMentor AB Södra Vägen 13 411 14 Göteborg 031 703 05 30 epost@enviromentor.se 1 Projekt 11117

Läs mer

TUNBERGSSKOLAN SVARVEN 5, SOLLENTUNA MAGNETFÄLTSMÄTNING 1(7) STOCKHOLM ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A STOCKHOLM

TUNBERGSSKOLAN SVARVEN 5, SOLLENTUNA MAGNETFÄLTSMÄTNING 1(7) STOCKHOLM ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A STOCKHOLM 1(7) TUNBERGSSKOLAN SVARVEN 5, SOLLENTUNA MAGNETFÄLTSMÄTNING STOCKHOLM 2013-04-07 ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A 169 99 STOCKHOLM Bo Juslin Tfn 010-505 14 61 MAGNETFÄLTSMÄTNING Innehållsförteckning

Läs mer

STUDENTVÄGEN UPPSALA

STUDENTVÄGEN UPPSALA 1(8) STUDENTVÄGEN UPPSALA MAGNETFÄLTSMÄTNING STOCKHOLM 2016-03-11 ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A 169 99 STOCKHOLM Bo Juslin Tfn 010-505 14 61 MAGNETFÄLTSMÄTNING Innehållsförteckning Sid - Allmänt

Läs mer

RAPPORT. Barkåkra 55:1 Magnetfältsmätning / Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren

RAPPORT. Barkåkra 55:1 Magnetfältsmätning / Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren RAPPORT Barkåkra 55:1 2016-05-10/2016-05-17 Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren RAPPORT Barkåkra 55:1 El- och Kund PEAB Bostad Att. Ola Magnusson Box 334

Läs mer

Mårtensdal i Hammarby

Mårtensdal i Hammarby Stockholm 7 april 2013 Stadsbyggnads- och exploateringsnämndens funktionshinderråd Bengt Håkansson Elöverkänsligas förening Mårtensdal i Hammarby Ny detaljplan april 2013 med ny transformatorstation och

Läs mer

RAPPORT Ystad Stationshus RB DP, Ystad Magnetfältsmätning 2012-08-17

RAPPORT Ystad Stationshus RB DP, Ystad Magnetfältsmätning 2012-08-17 RAPPORT Ystad Stationshus RB DP, Ystad 2012-08-17 Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren http://ams.se.wspgroup.com/projects/10166041/document/rapport//ra pport-.doc

Läs mer

Vad innebär nya EU direktivet för EMF? Göran Olsson

Vad innebär nya EU direktivet för EMF? Göran Olsson Vad innebär nya EU direktivet för EMF? Göran Olsson 1 Elektriska och magnetiska fält i arbetslivet och i allmänna miljöer. Av: Göran Olsson 2 Elektriska och magnetiska fält Omedelbara effekter - Exponering

Läs mer

MÄTNING AV MAGNETFÄLT FRÅN JÄRNVÄGEN

MÄTNING AV MAGNETFÄLT FRÅN JÄRNVÄGEN 1(7) KV. TYGELN 2 SOLNA MÄTNING AV MAGNETFÄLT FRÅN JÄRNVÄGEN STOCKHOLM 2014-10-14 Rev. 2015-03-02 ÅF-INFRASTRUCTURE Frösundaleden 2A 169 99 STOCKHOLM Uppdragsansvarig: Bo Juslin Tfn 010-50514 61 Fax 010-505

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 0000987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 0000987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering

Läs mer

Temadag EMF Elekromagnetiska Felter Oslo 11-06-07. Åke Amundin Combinova AB

Temadag EMF Elekromagnetiska Felter Oslo 11-06-07. Åke Amundin Combinova AB Temadag EMF Elekromagnetiska Felter Oslo 11-06-07 Åke Amundin Combinova AB Agenda Kort presentation av Combinova och mig själv Magnetfält är det farligt? Biologiska effekter av EMF. Regelverk från WHO

Läs mer

Miljömedicinsk utredning angående kraftledning genom Delsjöns koloniområde

Miljömedicinsk utredning angående kraftledning genom Delsjöns koloniområde Miljömedicinsk utredning angående kraftledning genom Delsjöns koloniområde Göteborg den 17 januari 2011 Peter Molnár Miljöfysiker Martin Tondel Överläkare www.amm.se Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets-

Läs mer

Mätresultat med undervattensljud från havsbaserade vindkraftverk

Mätresultat med undervattensljud från havsbaserade vindkraftverk 12-01738 Bilaga 2 Mätresultat med undervattensljud från havsbaserade vindkraftverk Vindkraftverk Effekt [MW] Toner [Hz] Absolut ljudtrycksnivå @ 1 upa[db] Normerad ljudtrycksnivå 1m Normerad ljudtrycksnivå

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts författningssamling

Statens strålskyddsinstituts författningssamling Statens strålskyddsinstituts författningssamling ISSN 03475468 Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält; SSI FS 00:3 Sakbeteckning

Läs mer

Elektromagnetiska fält (kapitel 10) Maria Feychting Professor

Elektromagnetiska fält (kapitel 10) Maria Feychting Professor Elektromagnetiska fält (kapitel 10) Maria Feychting Professor 2017-05-29 Maria Feychting 1 Det elektromagnetiska spektrumet Källa: Jimmy Estenberg, SSM Kraftfrekventa elektromagnetiska fält Genereras i

Läs mer

Magnetfält och hälsorisker

Magnetfält och hälsorisker Magnetfält och hälsorisker Innehåll om magnetfält... 5 magnetfält i hemmet... 6 magnetfält på arbetet... 9 andra magnetfält i vår omgivning... 11 hälsorisker... 12 referensvärden för magnetfält... 14 sätt

Läs mer

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Malmö, 2014-02-05 Länsstyrelsen Skåne Län Miljöenheten 205 15 Malmö Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Rejlers Sverige AB handlägger på

Läs mer

Elektromagnetiska fält omkring järnvägen

Elektromagnetiska fält omkring järnvägen Elektromagnetiska fält omkring järnvägen 1 2 Förord Allt fler ställer frågor om elektromagnetiska fält. Vad är elektromagnetiska fält? Var i vår omgivning finns de? Påverkar elektromagnetiska fält vår

Läs mer

RAPPORT. Kv. Kronan 8, Klippan Magnetfältsmätning. 2012-05-28 Reviderad. Upprättad av: Mats Löfgren Granskad av: Bengt-Åke Åkesson

RAPPORT. Kv. Kronan 8, Klippan Magnetfältsmätning. 2012-05-28 Reviderad. Upprättad av: Mats Löfgren Granskad av: Bengt-Åke Åkesson RAPPORT 2012-05-28 Reviderad Upprättad av: Mats Löfgren Granskad av: Bengt-Åke Åkesson Dokument/Rapport-Kv. Kronan, Klippan-.doc RAPPORT Kund Bygg Fast Projekt AB Joakim Lindahl Grynbodgatan 14 211 33

Läs mer

Miljömedicinsk utredning angående kraftledning intill förskola i Kortedala

Miljömedicinsk utredning angående kraftledning intill förskola i Kortedala Miljömedicinsk utredning angående kraftledning intill förskola i Kortedala Peter Molnár Miljöfysiker Martin Tondel Överläkare Göteborg den 29 mars 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin

Läs mer

- Plan för god elmiljö -

- Plan för god elmiljö - - Plan för god elmiljö - Bakgrund Kalmar Allergikommitté och dess inomhusmiljögrupp har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att under 1999 utarbeta en plan för god elmiljö i kommunala förvaltningar och

Läs mer

Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut

Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut Följande material är hämtat från SSIs hemsida, länken. http://www.ssi.se/ickejoniserande_stralning/magnetfalt/index.html, ff (2006-11-01) Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut

Läs mer

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen T-PPS 10-01 Magnetfält Jämtkraft Anna Karin Renström 2010-10-22 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev.

Läs mer

Simulering av magnetfält från vagabonderande strömmar

Simulering av magnetfält från vagabonderande strömmar 1 Simuleringarna av magnetfält från vagabonderande strömmar från vagabonderande strömmar kommer att dokumenteras i en vetenskaplig artikel på engelska. Nedan är en svensk sammanfattning av resultaten.

Läs mer

I samband med detaljplanering kontrakterades Ramböll för utförande av mätning gällande elektromagnetiska fält (enhet mickrotesla, µt).

I samband med detaljplanering kontrakterades Ramböll för utförande av mätning gällande elektromagnetiska fält (enhet mickrotesla, µt). mätning Uppdrag Ringvägen Upplands-Bro, mätning elektromagnetiska fält Mötets syfte/typ Mätning / Utredning Mötesdatum 2016-10-10 Tid 10-16 Plats Byggarbetsplats, Kungsängens Kyrkby 2:1, Upplands-Bro förare

Läs mer

Magnetfält och eventuella hälsorisker

Magnetfält och eventuella hälsorisker Magnetfält och eventuella hälsorisker Många människor funderar över om magnetfält är farliga för hälsan. I denna nya version av broschyren om magnetfält 1 har vi alla de myndigheter som anges på baksidan

Läs mer

Miljömedicinsk utredning angående kraftledning utmed strandpromenaden vid Stensjön, Mölndal

Miljömedicinsk utredning angående kraftledning utmed strandpromenaden vid Stensjön, Mölndal Miljömedicinsk utredning angående kraftledning utmed strandpromenaden vid Stensjön, Mölndal Peter Molnár Miljöfysiker Mathias Holm Överläkare Göteborg den 1 september 2016 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Uppmätning av skärmningsegenskaper hos väggar målade med Caparols färg ElectroShield

Uppmätning av skärmningsegenskaper hos väggar målade med Caparols färg ElectroShield Yngve Hamnerius AB 1 Uppmätning av skärmningsegenskaper hos väggar målade med Caparols färg ElectroShield 1 INLEDNING 2 2 VAD ÄR ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT? 3 2.1 Elektriska fält 5 2.2 Magnetiska fält

Läs mer

RAPPORT. Magnetfält från kraftledningar i närheten av Arlandastad ORDERNUMMER ARLANDASTAD PROJEKT AB SWECO ENERGUIDE AB KRAFTSYSTEMANALYS

RAPPORT. Magnetfält från kraftledningar i närheten av Arlandastad ORDERNUMMER ARLANDASTAD PROJEKT AB SWECO ENERGUIDE AB KRAFTSYSTEMANALYS ARLANDASTAD PROJEKT AB Magnetfält från kraftledningar i närheten av Arlandastad ORDERNUMMER 5472739000 TEKNISK SWECO ENERGUIDE AB KRAFTSYSTEMANALYS FRANS SOLLERKVIST Sweco Sweco EnerGuide AB Ändringsförteckning

Läs mer

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län Datum: 2015-05-04 Kontakt: Viktoria Uski Telefon: 08 714 32 20 E-post: Viktoria.uski@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs

Läs mer

Magnetfält från transformatorstationer:

Magnetfält från transformatorstationer: Magnetfält från transformatorstationer: Miljömedicinsk utredning om förväntade magnetfält runt transformatorstationer i centrala Göteborg Peter Molnár Miljöfysiker Mathias Holm Överläkare Göteborg den

Läs mer

Elektriska och magnetiska fält från spårvägstrafik Rapport nr 2012-03 Yngve Hamnerius, Yngve Hamnerius AB Kvalitetsgranskning

Elektriska och magnetiska fält från spårvägstrafik Rapport nr 2012-03 Yngve Hamnerius, Yngve Hamnerius AB Kvalitetsgranskning Dokumentinformation Titel Elektriska och magnetiska fält från spårvägstrafik Rapport nr 2012-03 Författare Yngve Hamnerius, Yngve Hamnerius AB Kvalitetsgranskning Beställare Spårvagnar i Skåne Kontaktperson:

Läs mer

Elektriska och magnetiska fält från spårvägstrafik RAPPORT 2012:03 VERSION 1.0 2012-05-20

Elektriska och magnetiska fält från spårvägstrafik RAPPORT 2012:03 VERSION 1.0 2012-05-20 Elektriska och magnetiska fält från spårvägstrafik RAPPORT 2012:03 VERSION 1.0 2012-05-20 Dokumentinformation Titel Elektriska och magnetiska fält från spårvägstrafik Rapport nr 2012-03 Författare Yngve

Läs mer

Elektromagnetiska fält orsakade av ny tunnelbana

Elektromagnetiska fält orsakade av ny tunnelbana Elektromagnetiska fält orsakade av ny tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden Samrådshandling 20151126 22Beskrivning Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Förkortningar och förklaringar... 4 3 Inledning...

Läs mer

Föreskrift om MR. konsekvenser

Föreskrift om MR. konsekvenser Föreskrift om MR konsekvenser Professor Peter Lundberg (peter.lundberg@liu.se) Radiofysik/MR-fysik Universitetssjukhuset i Linköping, CMIV & Linköpings Universitet September 2017 Tack till Steven Keevil,

Läs mer

MAGNETISKA FÄLT FRÅN KRAFTLEDNINGAR

MAGNETISKA FÄLT FRÅN KRAFTLEDNINGAR MAGNETISKA FÄLT FRÅN KRAFTLEDNINGAR Klas-Göran Sundvall RAPPORT Dnr/ref: 10EV1389 0550-851 23 Magnetiska fält från kraftledningar SAMMANFATTNING I den här rapporten görs en sammanställning av regelverk

Läs mer

MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING 1 (17) Miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap. och Ellagen 2 kap. för ansökan av nätkoncession för linje avseende 130 kv kabelförband mellan Askim och Tynnered i Göteborgs kommun 1. Sammanfattning

Läs mer

Olskroken planskildhet och Västlänken

Olskroken planskildhet och Västlänken Underlag till järnvägsplaner Olskroken planskildhet och Västlänken Göteborgs Stad och Mölndals stad, Västra Götalands län TRV 2013/92338 2014-09-01 Titel: Olskroken planskildhet och Västlänken, Utgivningsdatum:

Läs mer

Västlänken en tågtunnel under Göteborg

Västlänken en tågtunnel under Göteborg BRVT 2006:03:12 2006-02-09 Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Västlänken en tågtunnel under Göteborg Västlänken 03 Byggskedet 13 Mark, vatten och resursanvändning 04 Gestaltning

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-027 D11-0006905 1.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-027 D11-0006905 1.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (1) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-027 D11-0006905 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2011-05-06

Läs mer

Mätning av lågfrekventa magnetfält i bilar

Mätning av lågfrekventa magnetfält i bilar Sida: 1/6 MÄTPROTOKOLL Datum: 2010-03-03 Vår referens: SSM 2010/861 Författare: Jimmy Estenberg Fastställd: Hélène Asp, 2010-03-03 Mätning av lågfrekventa magnetfält i bilar Syftet med mätningarna var

Läs mer

Yngve Hamnerius AB. Uppmätning av det magnetiska fältet från tågtrafik nära Upp- lands Väsby station för projektet Väsby entré

Yngve Hamnerius AB. Uppmätning av det magnetiska fältet från tågtrafik nära Upp- lands Väsby station för projektet Väsby entré Yngve Hamnerius AB 1 Uppmätning av det magnetiska fältet från tågtrafik nära Upp- lands Väsby station för projektet Väsby entré Upplaga 2 18 februari 2016 Yngve Hamnerius AB 2 1. INLEDNING... 3 2 VAD ÄR

Läs mer

Klagomål på elektromagnetiska fält från kraftledning, Tollare 1:126 m.fl, Värmdöleden - Värmdövägen

Klagomål på elektromagnetiska fält från kraftledning, Tollare 1:126 m.fl, Värmdöleden - Värmdövägen 2012-08-10 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M 2010-000624 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Klagomål på elektromagnetiska fält från kraftledning, Tollare 1:126 m.fl, Värmdöleden - Värmdövägen Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 VATTENFALL ~ ~ ----~--~-{~Q~ ~ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 rörande 20 kv kraftledning mellan Vigelsjö transformatorstation och gräns mellan områdeskoncessioner i Norrtälje kommun, \ Stockholms

Läs mer

EL- OCH MAGNETFÄLT KRING ELLEDNINGAR. Debatten om hälsoeffekter fortsätter

EL- OCH MAGNETFÄLT KRING ELLEDNINGAR. Debatten om hälsoeffekter fortsätter EL- OCH MAGNETFÄLT KRING ELLEDNINGAR Debatten om hälsoeffekter fortsätter Kring elsystemen bildas elektriska och magnetiska fält. Forskningen kring de eventuella hälsoeffekterna av dessa fält har varit

Läs mer

Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden

Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden Justera spanningarna 380 kv blir 400 kv blir 410 kv Coronaförlusten kan uppgå till 1 kw per 10 meter.

Läs mer

Till Avd Datum Projnr Sida Svenska kraftnät Pär Ridderstolpe, Edward Friman

Till Avd Datum Projnr Sida Svenska kraftnät Pär Ridderstolpe, Edward Friman MEDDELANDE UTM16-653 Till Avd Datum Projnr Sida Svenska kraftnät Pär Ridderstolpe, Edward Friman Kopior till P 2016-06-22 86644.85 1(9) Från, tfn Göran Olsson, 0240-795 32 Ver. 1.1 Beräkning av magnetisk

Läs mer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer ELJO SECURA EL-SAN Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer Eljo El-San. För bättre elmiljö I en fastighets elinstallationer kan det i större eller mindre grad förekomma magnetiska

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande angående Hi3Gs mobiltelefonsändare i Tollered

Miljömedicinskt yttrande angående Hi3Gs mobiltelefonsändare i Tollered Miljömedicinskt yttrande angående Hi3Gs mobiltelefonsändare i Tollered Göteborg den 9 november 2006 Helena Sandén Leg.läkare Lars Barregård Professor, överläkare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-773

Läs mer

Lågstrålande zoner I LANDSKRONA KOMMUN

Lågstrålande zoner I LANDSKRONA KOMMUN Miljöförvaltningen Lågstrålande zoner I LANDSKRONA KOMMUN Emilie Jönsson Miljöinspektör Rapport 2008:6 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...3 Bakgrund...3

Läs mer

Esa Niemelä 27.8.2013

Esa Niemelä 27.8.2013 Elnät 1(6) Esa Niemelä 27.8.2013 Elektriska och magnetiska fält som orsakas av elnät Elöverföring och -distribution i Finland Elsystemet i Finland består av kraftverk, elöverförings- och distributionsnät

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

Sammanfattning av ansökan om förlängning av koncession för linje.

Sammanfattning av ansökan om förlängning av koncession för linje. 1 Sammanfattning av ansökan om förlängning av koncession för linje. 2012 Bakgrund Fortum Distribution AB:s ansökan avser förlängning av befintliga koncessioner för 130 kv-linjer med följande anläggningsnummer:

Läs mer

Beräkningar av magnetiska fält från högspänningsledningar vid Svartmossevägen, Sagered. Lindome

Beräkningar av magnetiska fält från högspänningsledningar vid Svartmossevägen, Sagered. Lindome Yngve Hamnerius AB 1 Beräkningar av magnetiska fält från högspänningsledningar vid Svartmossevägen, Sagered. Lindome 1. INLEDNING 2 2. ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT 3 3. UPPMÄTNING AV FÄLTEN 7 4. BERÄKNINGAR

Läs mer

INDUKTIV LADDNING OCH HÄLSO- EFFEKTER

INDUKTIV LADDNING OCH HÄLSO- EFFEKTER INDUKTIV LADDNING OCH HÄLSO- EFFEKTER RAPPORT - OMVÄRLDSANALYS KRING ELEKTROMAGNETISKA FÄLT VID INDUKTIV LADDNING AV ELFORDON ELLEN ALEXANDERSSON 2013-11-20 Sammanfattning Elfordon representerar en av

Läs mer

WHOs hälsoriskbedömning av radiofrekventa fält. Maria Feychting

WHOs hälsoriskbedömning av radiofrekventa fält. Maria Feychting WHOs hälsoriskbedömning av radiofrekventa fält Maria Feychting 2014-12-11 Maria Feychting 1 WHO:s internationella EMF projekt Etablerades 1996 Syfte Att granska den vetenskapliga litteraturen om hälsoeffekter

Läs mer

Sakkunnigutlatande i Marknadsdomstolen mal C12/14; Eloverkansligas Riksforbund./. Fredrik Dahl med firma Elmilj64all

Sakkunnigutlatande i Marknadsdomstolen mal C12/14; Eloverkansligas Riksforbund./. Fredrik Dahl med firma Elmilj64all MARKNADSDOMSTOLEN Yngve Hamnerius AB 2015-03-09 Sakkunnigutlatande i Marknadsdomstolen mal C12/14; Eloverkansligas Riksforbund./. Fredrik Dahl med firma Elmilj64all i Fredrik Dahl begar ett sakkunnigutlatande

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D14-0002672 0.2. Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D14-0002672 0.2. Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning Dokumentslag Sida Rapport 1 (6) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D14-0002672 0.2 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning Dokumentansvarig Sekretessklass

Läs mer

Magnetfältsberäkning för femte stadsdelen inom Arlandastad

Magnetfältsberäkning för femte stadsdelen inom Arlandastad PM Magnetfältsberäkning för femte stadsdelen inom Arlandastad 2016-03-17 PM Magnetfältsberäkning för femte stadsdelen inom Arlandastad KUND Arlandastad Holding AB KONSULT WSP Systems Box 71 581 02 Linköping

Läs mer

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER EU-parlamentet och Rådet har fattat beslut om att alla medlemsstater ska möjliggöra ett samordnat och gradvist införande av UMTS-tjänsterna.

Läs mer

2012:69. Magnetfält i bostäder. Författare: Torsten Augustsson Jimmy Estenberg

2012:69. Magnetfält i bostäder. Författare: Torsten Augustsson Jimmy Estenberg Författare: Torsten Augustsson Jimmy Estenberg 2012:69 Magnetfält i bostäder Rapportnummer: 2012:69 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Abstrakt Studien har gjorts inom ramen

Läs mer

RAPPORT BEMI#1304041. Törnevalla 2013-05-05. Cilla Gauffin Miljö och bygg Härjedalens kommun. Antal exemplar: 1

RAPPORT BEMI#1304041. Törnevalla 2013-05-05. Cilla Gauffin Miljö och bygg Härjedalens kommun. Antal exemplar: 1 BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 1 av 5 Törnevalla 2013-05-05 Cilla Gauffin Miljö och bygg Härjedalens kommun RAPPORT BEMI#1304041 Antal exemplar: 1 Uppdrag: Kartläggande mätning av radiofrekvent strålning samt

Läs mer

Inga forskningsresultat motiverar gränsvärden men det finns skäl tillförsiktighet

Inga forskningsresultat motiverar gränsvärden men det finns skäl tillförsiktighet Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält - en vägledning för beslutsfattare This text is also available in English Denna vägledning är tänkt att vara ett stöd

Läs mer

2 Magnetfält vid kraftledningar

2 Magnetfält vid kraftledningar > l\\ ' /, Mi Generaldirektören Strålsäkerhetsmyndigheten 17116 Stockholm stralsakerhetsniyndiglieten@ssm.se 2013 04 05 2013/391 YTTRANDE Information om magnetfältsnivåer under la-aftledningar (SSM2013

Läs mer

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 3 Värmlands län

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 3 Värmlands län Miljökonsekvensbeskrivning juli 2009 Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del 3 Värmlands län Förnyelse av koncession Midskog-Stenkullen, MKB - Svenska Kraftnät Svenska

Läs mer

Arbets- och miljömedicinska kliniken. länsträff för miljö- och hälsoskydd. Sala 1 sep 2011

Arbets- och miljömedicinska kliniken. länsträff för miljö- och hälsoskydd. Sala 1 sep 2011 länsträff för miljö- och hälsoskydd Sala 1 sep 2011 Länsansvariga Västmanland Håkan Löfstedt, överläkare hakan.lofstedt@orebroll.se 019-602 24 76 Peter Berg, yrkeshygieniker peter.berg@orebroll.se 019-602

Läs mer

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del1 Jämtlands län

Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del1 Jämtlands län Miljökonsekvensbeskrivning juli 2009 Förnyelse av koncession för befintlig 400 kv ledning Midskog - Stenkullen, del1 Jämtlands län Förnyelse av koncession Midskog-Stenkullen, MKB - Svenska Kraftnät Svenska

Läs mer

Magnetiska fält. Magnetiska fält. Magnetiska fält. Magnetiska fält. Två strömförande ledningar kraftpåverkar varandra!

Magnetiska fält. Magnetiska fält. Magnetiska fält. Magnetiska fält. Två strömförande ledningar kraftpåverkar varandra! 38! 39! Två strömförande ledningar kraftpåverkar varandra! i 1! i 2! Krafterna beror av i 1 och i 2 och av geometrin! 40! Likaså kraftpåverkas en laddning Q som rör sig i närheten av en strömförande ledning!

Läs mer

Tentamen i : Vågor,plasmor och antenner. Totala antalet uppgifter: 6 Datum:

Tentamen i : Vågor,plasmor och antenner. Totala antalet uppgifter: 6 Datum: Tentamen i : Vågor,plasmor och antenner Kurs: MTF108 Totala antalet uppgifter: 6 Datum: 2006-05-27 Examinator/Tfn: Hans Åkerstedt/491280/Åke Wisten070/5597072 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn:

Läs mer

Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson

Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson 1. En negativt laddad pappersbit befinner sig nära en oladdad metallplåt. Får man attraktion, repulsion eller ingen kraftpåverkan? Motivera! 2. På ett mönsterkort

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning 1 (23) Miljökonsekvensbeskrivning För ansökan om förlängning av koncession för linje avseende 130 kv - ledningarna: VL 13 Borgvik Karlstad västra VL 14 Borgvik Dingelsundet med avgrening mot Orrby OL3S8

Läs mer

BORGHOLMS KOMMUN Miljö- och byggnadsförvaltningen. Ink 2009=07=06

BORGHOLMS KOMMUN Miljö- och byggnadsförvaltningen. Ink 2009=07=06 Gon Borgholms Kommun Byggnadsförvaltningen Box 52 38721 BORGHOLM BORGHOLMS KOMMUN Miljö- och byggnadsförvaltningen Ink 2009=07=06 Dnr E.ON Elnät Sverige AB Box 735 391 27 Kalmar www.eon.se Pernilla Winblad

Läs mer

Förord. PAUL LINDROTH Enhetschef, Boverket

Förord. PAUL LINDROTH Enhetschef, Boverket Förord Inomhusmiljön ägnas stor uppmärksamhet vad galler dess betydelse för hälsan och valbefinnandet. En faktor i inomhusmiljön som kommit alltmer i blickpunkten är de elektriska och magnetiska fält som

Läs mer

Fältmätning av amatörradioanläggningar

Fältmätning av amatörradioanläggningar Dokumentstatus: Godkänt Rapport Datum: 2015-12-16 Handläggare: Jimmy Estenberg Diarienr: SSM2015-4097 Fältmätning av amatörradioanläggningar Sammanfattning Radiofrekventa elektriska och magnetiska fält

Läs mer

4 i1 SKYDDA DINA ÄLSKADE MOT ELEKTRISKA FÄLT

4 i1 SKYDDA DINA ÄLSKADE MOT ELEKTRISKA FÄLT SKYDDA DINA ÄLSKADE MOT ELEKTRISKA FÄLT 4 i1 SKYDD MOT ELEKTRISKA FÄLT VIT FÄRG ANTISTATISK TÄCKNING GRUNDFÄRG NoEM ELECTRO PROTECTOR 4I1 är världens första produkt som skyddar genom att absorbera skadlig

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och dess magnetfält.

Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och dess magnetfält. Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och dess magnetfält. Vallentuna 2013-02-05 Alla hus både nya och gamla har med några få undantag, endast elmatning med 4-ledare s.k. TN-C system. Äldre hus

Läs mer

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession

Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Miljökonsekvensbeskrivning Befintlig 145 kv kraftledning mellan Odensala-Brunflo, Östersunds kommun Utredning av befintlig kraftledning i samband med ansökan om ny koncession Sammanfattning Bakgrund Jämtkraft

Läs mer

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT OCH RADIOAMATÖREN

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT OCH RADIOAMATÖREN ELEKTROMAGNETISKA FÄLT OCH RADIOAMATÖREN INLEDNING En amatörradiostation genererar signaler för att kommunicera trådlöst med hela världen. Detta sker med signaler som kallas elektromagnetiska fält (EMF).

Läs mer

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar Kapitel: 25 Ström, motstånd och emf (Nu lämnar vi elektrostatiken) Visa under vilka villkor det kan finnas E-fält i ledare Införa begreppet emf (electromotoric force) Beskriva laddningars rörelse i ledare

Läs mer

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor Det är ett välkänt faktum att det runt en ledare som det flyter en viss ström i bildas ett magnetiskt fält, där styrkan hos det magnetiska fältet beror på hur mycket ström som flyter i ledaren. Om strömmen

Läs mer

Magnetfält och magnetiska krafter. Emma Björk

Magnetfält och magnetiska krafter. Emma Björk Magnetfält och magnetiska krafter Emma Björk Magnetfält och magnetiska krafter Beskriva permanentmagneters beteende Samband magnetism-laddning i rörelse Ta fram uttryck för magnetisk kraft på laddning

Läs mer

GRÄNSVÄRDEN, ORO OCH MÄTNINGAR

GRÄNSVÄRDEN, ORO OCH MÄTNINGAR BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 1 av 6 GRÄNSVÄRDEN, ORO OCH MÄTNINGAR Det finns många frågor och mycken oro vad gäller exponering för fält/strålning. De senaste åren har debatten koncentrerat sig på GSM och

Läs mer

Bruksanvisning Field Finder

Bruksanvisning Field Finder EnviroMentor har både mätinstrumenten och kompetensen. Swedish EnviroMentor AB är ett ungt kunskapsföretag som samtidigt tillhör de äldsta i sin bransch. Alla våra mätinstrument har produktutvecklats i

Läs mer

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo RAPPORT 4005000 2011-09-23 JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo Anna Karin Renström 1 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT AE-WPS

Läs mer

VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT?

VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT? VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT? Naturliga källor Mänskligt framställda källor Grundläggande fakta om våglängd och frekvens Elektromagnetiska fält vid låga frekvenser Elektromagnetiska fält vid höga frekvenser

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Juristfirman Unité. Försiktighetsprincipens tillämpning på risker med elektromagnetiska fält. Mats Dämvik

Juristfirman Unité. Försiktighetsprincipens tillämpning på risker med elektromagnetiska fält. Mats Dämvik Juristfirman Unité Adress: Kyrkogatan 22 A, 434 30 Kungsbacka E-post: juristfirman@unite.se Hemsida: www.unite.se Telefon: 0300-10570 Försiktighetsprincipens tillämpning på risker med elektromagnetiska

Läs mer

Svaren på förståelsedelen skall ges på tesen som skall lämnas in.

Svaren på förståelsedelen skall ges på tesen som skall lämnas in. Dugga i Elektromagnetisk fältteori F. för F2. EEF031 2005-11-19 kl. 8.30-12.30 Tillåtna hjälpmedel: BETA, Physics Handbook, Formelsamling i Elektromagnetisk fältteori, Valfri kalkylator men inga egna anteckningar

Läs mer

Magnetfält från induktiv elbilsladdning

Magnetfält från induktiv elbilsladdning Dokumentstatus: Godkänt Mätprotokoll Datum: 2016-06-30 Handläggare: Jimmy Estenberg Diarienr: SSM2016-3167 Magnetfält från induktiv elbilsladdning Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har mätt

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

11.2. FÄLT KAPITEL 11. ELEKTROMAGNETISKA FÄLT Non-Ionizing Radiation Protection', (ICNIRP) är en fristående organisation (erkänd av WHO) som bland ann

11.2. FÄLT KAPITEL 11. ELEKTROMAGNETISKA FÄLT Non-Ionizing Radiation Protection', (ICNIRP) är en fristående organisation (erkänd av WHO) som bland ann Kapitel 11 ELEKTROMAGNETISKA FÄLT 11.1 INLEDNING En amatörradiostation genererar signaler för att kommunicera trådlöst med hela världen. Detta sker med signaler som kallas elektromagnetiska fält (EMF).

Läs mer

Sensorer, effektorer och fysik. Grundläggande fysikaliska begrepp som är viktiga inom mättekniken

Sensorer, effektorer och fysik. Grundläggande fysikaliska begrepp som är viktiga inom mättekniken Sensorer, effektorer och fysik Grundläggande fysikaliska begrepp som är viktiga inom mättekniken Innehåll Grundläggande begrepp inom mekanik. Elektriskt fält och elektrisk potential. Gauss lag Dielektrika

Läs mer

Tentamen ellära 92FY21 och 27

Tentamen ellära 92FY21 och 27 Tentamen ellära 92FY21 och 27 2014-06-04 kl. 8 13 Svaren anges på separat papper. Fullständiga lösningar med alla steg motiverade och beteckningar utsatta ska redovisas för att få full poäng. Poängen för

Läs mer

4. Elektromagnetisk svängningskrets

4. Elektromagnetisk svängningskrets 4. Elektromagnetisk svängningskrets L 15 4.1 Resonans, resonansfrekvens En RLC krets kan betraktas som en harmonisk oscillator; den har en egenfrekvens. Då energi tillförs kretsen med denna egenfrekvens

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende förlängning av linjekoncession för del av 20 kv-ledning ÄL 242 mellan Vigelsjö och Åkerö

Miljökonsekvensbeskrivning avseende förlängning av linjekoncession för del av 20 kv-ledning ÄL 242 mellan Vigelsjö och Åkerö Miljökonsekvensbeskrivning avseende förlängning av linjekoncession för del av 20 kv-ledning ÄL 242 mellan Vigelsjö och Åkerö ELTEL Networks Skog och Mark Stockholm 2004-07-02 Uppdragsnummer: 60-2343 Handläggare:

Läs mer

Övningsuppgifter/repetition inom elektromagnetism + ljus (OBS: ej fullständig)

Övningsuppgifter/repetition inom elektromagnetism + ljus (OBS: ej fullständig) Övningsuppgifter/repetition inom elektromagnetism + ljus (OBS: ej fullständig) Elektrostatik 1. Ange Faradays lag i elektrostatiken. 2. Vad är kravet för att ett vektorfält F är konservativt? 3. En låda

Läs mer

Elektromagnetiska fält och design av en epidemiologisk studie av sambandet mellan exponering för magnetresonanstomografi och utvecklingen av leukemi

Elektromagnetiska fält och design av en epidemiologisk studie av sambandet mellan exponering för magnetresonanstomografi och utvecklingen av leukemi Elektromagnetiska fält och design av en epidemiologisk studie av sambandet mellan exponering för magnetresonanstomografi och utvecklingen av leukemi Jonas Andersson Nils Bark Åsa Barrner Helena Boëthius

Läs mer

HSU 2004-11-16 p 20 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-09-30 LS 0209-0379 LS 0310-2606 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Beställarkontor Vård.

HSU 2004-11-16 p 20 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-09-30 LS 0209-0379 LS 0310-2606 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Beställarkontor Vård. Landstingsstyrelsens förvaltning Beställarkontor Vård Handläggare: Magna Andreen Sachs HSU 2004-11-16 p 20 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-09-30 LS 0209-0379 LS 0310-2606 1 (6) Yttrande över motioner av dels Lena-Maj

Läs mer