2 Magnetfält vid kraftledningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Magnetfält vid kraftledningar"

Transkript

1 > l\\ ' /, Mi Generaldirektören Strålsäkerhetsmyndigheten Stockholm /391 YTTRANDE Information om magnetfältsnivåer under la-aftledningar (SSM ) Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har begärt information om hur starka magnetfälten momentant kan bli vid stamnätets växelströmsledningar. Begäran avser kraftledningar som förvaltas av Svenska Kraftnät och där allmänheten kan vistas. 1 Allmänt Det är inte helt enkelt att ange hur starka magnetfälten momentant kan bli under la aftledningar. Redan att avgöra vilket strömvärde som ska användas i beräkningarna av det teoretiskt högsta magnetfältet är svårt och kräver en djup förståelse för hur la aftsystemet tekniskt dimensioneras och drivs från ett driftsäkerhetstekniskt perspektiv. I detta yttrande söker Svenska Kraftnät beslaiva de parametrar som avgör vad som är högsta möjliga strömvärde i en ledning. Därefter följer ett teoretiskt exempel på magnetfält vid en 400 kv ledning i standardutförande. Beräkningen är gjord utifrån den strömlast som är dimensionerande, när Svenska Kraftnät bygger nya ledningar eller byter ut komponenter i befintliga ledningar. 2 Magnetfält vid kraftledningar 2.1 Magnetfältets storlek Det beräknade och uppmätta magnetfältet under en typisk lo aftledning bestäms i huvudsak av tre parametrar. De är det horisontella avståndet mellan kraftledningens

2 faslinor, det vertikala avståndet från faslinorna till den punkt där magnetfältet mäts eller berälaias (normalt 1-1,5 meter över mark) samt strömmen i faslinorna. De två förstnämnda parametrarna följer av kraftledningens geometriska dimensioner och konstruktion. Det horisontella avståndet mellan faslinorna varierar något efter en lednings sträcloiing. Även faslinornas lägsta höjd över mark kan variera mellan ledningens stolpar. Faslinornas höjd över mark - i ledningsspannen mellan stolparna - bestäms av stolparnas höjd, markens profil under ledningen och strömmen i ledningen. Lägsta tillåtna spannhöjd utanför och innanför detaljplanelagt område är enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter 7,8 respektive 8,8 meter. Den viktigaste och avgörande parametern för magnetfältets storlek är strömmen 1 faslinorna. Denna varierar kontinuerligt och bestäms vid varje tidpunkt av aktuell överföring i ledningen. Variationen i en lednings momentana strömlast kan vara mycket stor och skiljer sig mellan olika ledningar. Den medelvärdesbildade strömmen över längre tidsperioder, exempelvis ett år, är normalt ganska stabil. Värdet kan dock variera mellan olika ledningar. 2.2 Magnetfältsvärden I specifika ledningsprojekt, t.ex. koncessionsärenden, beräknar Svenska Kraftnät normalt magnetfältsvärden utifrån det årsmedelströmvärde som kan prognosticeras för ledningen i fråga. Figur 5.3 i remissen (2010/1270) baserades på den prognosticerade årsmedelströmmen för den nya ledningen och uppskattade strömmar vid ett felfall för de två parallellgående ledningarna. Figuren ska därför inte tolkas som ett normalt utfall som är representativt för hela året. För att i utredningsskedet inte riskera att presentera för låga magnetfältsniväer valdes tidigare höga strömmar i ett "värsta fall" scenario. Svenska Kraftnät har sedan dess utvecklat och förfinat verkets arbetssätt vid beräkning av årsmedelströmlaster. Numera berälaias årsmedelströmmar på grundval av en marknadsmodell som simulerar årets timmar givet olika scenarier. Dessa årsmedelströmmar ligger därefter, tillsammans med historiska strömmar, till grund för de magnetfält som berälaias. I informationsmaterial anges, av lätt insedda skäl, mer generella värden på de magnetfält som kan uppstå. Här utgår Svenska Kraftnät normalt från strömvärdet A. Detta är nämligen den övre gränsen för vad verket bedömer som ett sannolikt/möjligt årsmedelströmvärde för cn 400 kv-ledning i det svenska stamnätet.

3 I den broschyr "Magnetfält och hälsorisker" som SSM och fyra andra myndigheter givit ut redovisar grafen på sidan 6 magnetfältet under en 400 kv-ledning där strömvärdet endast är A. Magnetfältet uppgår dä endast till 15 å 20 pt. 3 Stamnätets tekniska dimensionering Hur stora strömlaster som i praktiken kan överföras i en 400 kv-ledning i stamnätet avgörs av hur stamnätet är dimensionerat samt vilka krav som ställs på driftsäkerheten i systemet. För att klara driftsäkerheten drivs stamnätet generellt sett med betydligt lägre strömmar än vad varje enskild anläggning är dimensionerad för. När ett fel inträffar och en anläggning faller bort kan strömmarna i andra delar av nätet tillfälligt bli högre än vad de är vid normal drift. 3.1 Nätdimensioneringsregler Det svenska stamnätets tekniska dimensionering baseras idag på de nätdimensioneringsregler (NDR) som den gamla samarbetsorganisationen Nordel kommit överens om. Samarbetet inom Nordel har idag ersatts av samarbetet inom ENTSO-E. Enligt de gamla överenskommelserna består driftsäkerhet dels av störningstålighet, dels av systemtillräcklighet. Det gamla Nordels nätdimensioneringsregler syftar till en avvägning mellan driftsäkerhet och ekonomi. Reglerna beaktar dels ledningsrevisioner, dels risken för störningar. I första hand tillgodoses krav som rör det sammankopplade nordiska la-aftsystemet. Nordel beslutade 1992 att rekommendera att dimensioneringsreglerna tillämpas som underlag för beslut om utbyggnader av såväl de egna näten som av samkörningsförbindelser mellan länderna. Nordelsystemets tålighet mot störningar prövas enligt fastställda kriterier vilka är uppställda med beaktande av en riskbedömning (risk = sannolikhet * konsekvens). De kriterier och regler som Nordel kom överrens om för nät- och driftplanering överensstämmer väl med standarder från North American Electric Reliability Council (NERC), National Grid Company (NGC) och ENTSO-E. 3.2 Dimensionering enligt N-i kriteriet Dimensionerings- och driftsäkerhetskriterierna baseras pä det så kallade N-i kriteriet. N-i kriteriet innebär i princip att fel pä nivån N-i (enkelfel) i det maskade nätet inte ska ge upphov till avbrott i elleveranserna.

4 Beteckningen N-i innebär att transmissionsnätet före ett eventuellt fel hade N stycken komponenter i drift för att hålla alla nätkunder anslutna och hålla nätspänning och systemfrekvens inom acceptabla gränser. Ett enkelfel definieras som ett bortfall av en enskild huvudkomponent (produktionsenhet, ledning, transformator, samlingsskena, förbrukning etc). Det dimensionerande enkelfelet är det enskilda hypotetiska enkelfel som skulle ge den största konsekvensen för kraftsystemet. 3.3 Störningsreserv För det sammankopplade nordiska kraftsystemet innebär ovanstående att ett dimensionerande fel i ett delsystem (till exempel i ett land), inte ska medföra allvarliga driftstörningar i andra delsystem. Detta ställer krav på frekvensstyrd störningsreserv och överföringskapacitet inom och mellan delsystemen. Dessutom gäller att om la-aftsystemet inte är i normal drift efter en driftstörning ska kraftsystemet inom 15 minuter ha återställts till normal drift. Detta ställer i sin tur krav på tillgänglig snabb aktiv störningsreserv. 3.4 Bestämning av överföringskapacitet Överföringskapaciteten i kraftsystemet bestäms för aktuell driftsituation för att kunna innehålla N-i kriteriet för överföring mellan delsystem. Detsamma gäller inom ett delsystem om andra delsystem kan påverkas. Driftsäkerheten upprätthålls således genom anpassning av gränserna för tillåten överföring. Förmågan att överföra effekt berälaias för varje driftläggning. Detta gäller både för intern överföring inom ett delsystem samt för utbyten mellan delsystem. Oftast sker detta genom att ett så kallat snitt definieras. Ett snitt är en trång sektor i nätet där överföringsförmägan ibland kan vara begränsad. I snittet kan ett godtyckligt antal ledningar på olika spänningsnivåer ingå. Genom statiska och dynamiska simuleringar fastställs hur stor effekt som kan överföras i godtycklig riktning genom snittet utan risk för att termisk överlast, spänningskollaps och/eller vinkelinstabilitet uppstår efter att ett för snittet dimensionerande fel inträffat. Beräkningarna ger som resultat en teknisk gräns för överföringen. I de fall överföringskapaciteten i kraftsystemet med avseende på spänningskollaps och vinkelstabilitet resulterar i strömmar som ger högre temperaturer än de högsta tillåtna för anläggningsdelar (termisk begränsning) kan den slutliga kapaciteten beroende på aktuella förhållanden sättas marginellt högre (procenttal) än fortvarighetsgränserna under förutsättning att snittet/snitten och dimensionerande anläggningsdelar kan avlastas inom 15 minuter.

5 3.5 Spänningskollaps Eftersom magnetfältet beror på strömmen i en ledning, och strömmen påverkar spänningen är frågan om lägsta möjliga spänning innan kollaps relevant för att kunna besvara frågan om hur höga magnetfältsvärden som kan uppstå under en kraftledning. Vid höga strömmar i överföringssystemet förbrukas stora mängder reaktiv effekt i ledningarna vilket resulterar i att spänningarna i la-aftsystemet pressas nedåt. För det operativa driftskedet reduceras den beräknade gränsen med avseende pä uppskattad data- och beräkningsnoggrannhet samt en fastställd marginal till det värde pä överföringen vid vilken dimensionerande fel leder till spänningskollaps. Lägsta möjliga spänningsnivå innan kollaps varierar med driftiäggning och tillgång till aktiv och reaktiv infasad produktion i felögonblicket. Det är därför varken av intresse eller möjligt att exakt fastställa en generell lägsta spänning (och därmed högsta möjliga ström) vid vilken spänningskollaps ska anses uppträda. Gränsen för spänningskollaps fastställs genom att en så kallad noskurva (spännings/överföringsdiagram) berälaias för varje felfall och snitt. 3.6 Strömlaster i stamnätet En slutsats av ovanstående redovisning är att för att förbereda kraftsystemet för att klara det för varje driftsituation enskilt största enkelfelet så drivs stamnätet normalt med betydligt lägre strömmar än de teoretiskt begränsande. En annan slutsats är att den teoretiskt högsta möjliga strömmen i det svenska stamnätet varierar med den termiska marginalen i kritiska anläggningsdelar samt driftiäggning och tillgäng till aktiv och reaktiv infasad produktion i varje aktuellt felögonblick. Vilket snitt och vilken ledning som får den högsta strömmen bestäms också av vilket fel som inträffar, driftläggning och tillgång till aktiv och reaktiv infasad produktion. 4 Momentana magnetfält: Det finns alltså inget enkelt svar på frågan om vilka ledningar som skulle kunna få ett momentant strömvärde som avviker stort från det normala, eller hur stor avvikelse det är realistiskt att beräkna högsta möjliga momentana magnetfältsvärde utifrån. Anläggningsdelar såsom linor, Idämmor och ställverksapparater i det svenska stamnätets kopplings- och transformatorstationer har under en relativt lång tid termiskt dimensionerats för strömmar om A.

6 4-1 Beräkning Om man, trots ovanstående redovisning av hur det svenska stamnätet tekniskt dimensioneras och drivs, vill göra en beräkning av det teoretiskt högsta magnetfältsvärdet vid stamnätet, kan en ström om A användas. En 400 kv-lednings linor kan teoretiskt ha en lägsta linhöjd om 7,8 meter över mark. Linhöjden avgörs dels av hur linan är inspänd mellan stolparna och dels av temperaturen i linan. Linans temperatur avgörs i sin tur av lufttemperaturen och strömlasten i linan. Ju längre en lina har haft hög strömlast, desto varmare (och längre) blir den. Lokal islast och vind kan också påverka linhöjden. Magnetfältsvärde vid kraftledningar beräknas normall selt 1,5 meter över mark. En magnetfältsberälaiing som förutsätter lägsta tillåtna linhöjd och A, för en typisk 400 kv-ledning med horisontellt placerade faslinor, ger ett momentant magnetfältsvärde ut under den mittersta faslinan där den hänger som lägst. Det momentana magnetfältet vid faslinornas medelhöjd (12 meter) är 54 it. Diagrammen nedan visar magnetfältets styrka och utbredning vid en ledning med 300 meter långa spann p 60 I 40 m A\ständ parallellt [rn] Avstånd vinkelrätt [in] Figur 1: Magnetfältets utbredning kring ett normalt spann

7 = 200 isn $ 100 ', O Avstånd irlnke ra» [ti] Figur 2: Magnetialtsvärde ö\'er 100 pt under en 400 kv ledning 1,5 meter över mark. Teoretiskt kan, enligt förutsättningarna ovan, en begränsad yta mitt under en 400 kvledning ha ett momentant magnetfältsvärde som är över 100 pt. Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Mikael Odenberg efter föredragning av Björn Andersson. I ärendets handläggning har enhetscheferna ErikThunberg, Ulrika Sigerud, Eva Bergius och Elisabet Norgren samt Cecilia Bostorp deltagit. :r x ' Mikael Odenberg q^y J^.//,. I yr.. Björn Andersson

8 Appendix Beräkningen utgår frän en tredimensionell modell av ett ledningsspann med längden 300 meter. Fasledarnas höjd över marken är 20 meter vid spännets ändar (infästningen i stolparnas isolatorer), och 7,8 meter i spännets mitt. Det horisontella avståndet mellan fasledarna är 9 meter. Tvä jordade topplinor, med ett inbördes avstånd om 8,8 meter och ett horisontellt avstånd till den mittersta fasledaren om 4,4 m, återfinns längs med hela spännet 7 meter ovanför fasledarna. Detta arrangemang av ledare motsvarar en typisk portalstolpe för 400 kv Topplina Fasledare. 30 I 25 I 1 20 Q > < Horisontell position (m] Figur 2: Geometri för fas- och toppledare vid spännets ändar Topplina - Fasledare Horisontell position [m Figur 3: Illustration av spännet Under beräkningen delas alla ledare in i 5 meter långa segment. RMS-värdet för flödestätheten i berälaiingspunkten berälaias sedan som summan av varje ledarsegments bidrag enligt Biot-Savarts lag. Hänsyn till de inducerade strömmarna i de jordade topplinornas bidrag tas med. Ingen hänsyn till eventuella nollföljdsströnnnar tas. Modellen och beräkningen har gjorts i programmet STRI EMF/AN Calculator 1.6.

EXTREMSPÄNNINGSAUTOMATIKENS

EXTREMSPÄNNINGSAUTOMATIKENS EXTREMSPÄNNINGSAUTOMATIKENS INVERKAN PÅ SPÄNNINGSSTABILITET KAN EN VÄL VALD EXTREMSPÄNNINGSAUTOMATIK FÖRBÄTTRA SPÄNNINGSSTABILITETEN I DET SVENSKA STAMNÄTET? EIE920 Examensarbete vid avdelningen för industriell

Läs mer

Reservkraft i mellanspänningsnät

Reservkraft i mellanspänningsnät Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-5229)/1-64/(2006) Reservkraft i mellanspänningsnät Examensarbete Henrik Sölling Dept. of Industrial Electrical Engineering and Automation

Läs mer

Kartläggning av krav för anslutning av stora vindparker till elnätet

Kartläggning av krav för anslutning av stora vindparker till elnätet $SULO 9,1' 5$)7± Kartläggning av krav för anslutning av stora vindparker till elnätet Föreliggande rapport som ingår i Elforsks vindkraftprogram, projekt 2172, utgör en kartläggning av krav för anslutning

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Datum 2013-10-31 Distribution till Karin Widegren Näringsdepartementet Kundens referens N2012:03/2013/13 Antal sidor i huvuddokument Copyright:

Läs mer

Arbetsrapport 2012:1. Effektiv köhantering. - exemplet bostadstillägg

Arbetsrapport 2012:1. Effektiv köhantering. - exemplet bostadstillägg Arbetsrapport 2012:1 Effektiv köhantering - exemplet bostadstillägg 2(39) 3(39) Förord Föreliggande arbetsrapport redovisar underlagsanalyser till rapporten 2012:3, Handläggning av bostadstillägg Hanteringen

Läs mer

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Beskrivning för processen från idé till elnätanslutning ER 2007:33 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Sida: 1/13 Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Granskningsgrupp: Tomas Almberger, Tage Eriksson Författare: Tomas Almberger,

Läs mer

Mål nr 8124-14; Göteborg Energi Gasnät AB./. Energimarknadsinspektionen

Mål nr 8124-14; Göteborg Energi Gasnät AB./. Energimarknadsinspektionen Er beteckning Mål nr 8124-14 1 (10) Förvaltningsrätten i Linköping Enhet 1 Box 406 581 04 Linköping Mål nr 8124-14; Göteborg Energi Gasnät AB./. Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionens inställning

Läs mer

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem EI R2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Smarta mätare och intelligenta nät Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2010:18 Författare:

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 Datum Dnr 2011-08-10 2011/897 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 En rapport till Näringsdepartementet 1/38 2/38 Förord Svenska Kraftnät redovisar årligen, på regeringens

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Elnät i norra Sverige, Finland och Norge

Elnät i norra Sverige, Finland och Norge Elnät i norra Sverige, Finland och Norge Sverige är ett långt land där produktionen av el främst sker i norr och elförbrukningen i söder. Elen måste därför transporteras långa sträckor. Över hela landet

Läs mer

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter RAPPORT 2010-11-26 Dnr 2010/1842 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1

Läs mer

Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen.

Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen. Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen. Vindkraftspark Kriegers Flak Kabeldragning mellan Maglarp och Trelleborg

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Indikatorer för försörjningstrygghet ER 2007:04

Indikatorer för försörjningstrygghet ER 2007:04 Indikatorer för försörjningstrygghet ER 2007:04 1 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax: 016-544 22 59 e-post: publikationsservice@energimyndigheten.se

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Kandidatuppsats STS, Företagsekonomi, 15hp Vårterminen 2012 Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Handledare: Sofia Wagrell Författare: Emil Holmgren & Simon Walsh Datum: 2012-05-30 Sammanfattning Behovet

Läs mer

Bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet Sammanhållningsarmering i allmänhet

Bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet Sammanhållningsarmering i allmänhet Bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet Sammanhållningsarmering i allmänhet Bo Westerberg 2009-11-10. Reviderad 2010-02-01 1 Inledning Vertikal koppling i bärande väggar kan behövas dels med

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2 Bilagor Elcertifikatöversyn etapp 2 BILAGA 1 REGERINGSUPPDRAG (N2003/9037/ESB) - 4 - BILAGA 2 PRODUKTIONSKOSTNADER - 8 - BILAGA 3 POTENTIAL FÖR VINDKRAFT - 26 - BILAGA 4 POTENTIAL FÖR BIOBRÄNSLEBASERAD

Läs mer

Nätkostnader i överföring och distribution av el

Nätkostnader i överföring och distribution av el A/O TE- K.- Aj-?+'-1 * Nätkostnader i överföring och distribution av el Närings- och teknikutvecklingsverket R 1994:68 (DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT JS UNUMfTED Nätkostnader i överföring och distribution

Läs mer

ASP. Anslutning av större produktionsanläggningar. Elforsk rapport 06:79

ASP. Anslutning av större produktionsanläggningar. Elforsk rapport 06:79 ASP Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet Elforsk rapport 06:79 Åke Larsson Richard Larsson December 2006 ASP Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet Elforsk rapport

Läs mer