Boss Handbok Version 1.2 April 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boss Handbok Version 1.2 April 2013"

Transkript

1 Boss Handbok Version 1.2 April 2013

2

3 Innehållsförteckning Administration... 5 Administrativa funktioner... 5 Sök... 6 Adressregister... 8 Adressregister... 8 Registrera adress... 9 Importera adress Grunddata Grunddata i stödtabeller Ärendeadministration Importera ärenden Export av ärenden Konvertering av ärenden Kopiera och/eller spegla ärende Gallring av ärenden Inloggning och behörigheter Handläggare Behörighet Inloggning Arbetsuppgifter Arbetsuppgift Ärende Ärende Händelse Anteckningar Händelser Anteckningar Betalningsutrymme Kreditråd Person Person Budget Budget Hushållet Inkomster Utgifter Bostad Skulder och lån Budgetresultat Åtgärder Åtgärder Ackord iii

4 Boss Handbok Nedskrivning med betalplan Detaljerad betalplan Skuldsanering Omprövning av skuldsanering Brev och dokument Brev och dokument Hantera brevmallar Editera brevmallar Statistik Statistik iv

5 Administration Administrativa funktioner De administrativa funktionerna är samlade under menyvalet Administration. Här finns Adressregister Stödtabeller Behörighet till ärenden Handläggare Brevmallar, skapande och redigering Gallring av ärenden För att kunna använda de administrativa funktionerna måste handläggaren vara "administratör" i Boss. 5

6 Boss Handbok Sök Sökfunktionen i Boss öppnas när systemet startas. Den kan också nås via verktyget Sök. När Boss startas görs automatiskt en sökning på den inloggande handläggarens ärenden. Användaren kan här ange en rad olika sökkriterier för att hitta sitt ärende. I autosökfunktionen kan sökning göras utifrån Rådsökande, Kommun eller Handläggare. Även sparade fritextsökningar kan användas. I fritextsökfunktionen kan man söka utifrån namn, födelsedatum, ärendebenämning, eller fr o m- och t o m-datum på ärendenas datumangivelser (Inkom, Påbörjat och Avslutat). "Endast mina ärenden" och "Ej avslutade ärenden" är förvalt. En fritextsökning kan sparas - namnge den först! - och sedan nås i listan för Sparad sökning. 6

7 Administration Genom att sedan dubbelklicka på aktuellt ärende, eller markera det och trycka Enter eller klicka på knappen ÖPPNA, visas detta i trädstrukturen och handläggaren kan öppna ärendet 7

8 Boss Handbok Adressregister Adressregister Här hanteras adresser till fordringsägare och ombud. Adressregistret finns under Administrationsmenyn. Första bilden visar det befintliga adressregistret. Med knappen NY når man registreringsdialog och med knappen IMPORTERA nås funktionen för import av adressregister från HEP. Genom att dubbelklicka på en befintlig adress öppnas denna för redigering i registreringsdialogen. 8

9 Administration Registrera adress I registreringsdialogen för adresser anges om adressen är till en fordringsägare eller ombud. Därefter anges organisationsnummer, namn och adressuppgifter. Namn är obligatoriskt, övriga fält frivilliga. Spara adress Spara adressen med NÄSTA..., OK eller VERKSTÄLL. Ta bort adress Ta bort adressen med TA BORT-knappen. Kopiera adress Klicka på knappen KOPIERA för att kopiera en adress. 9

10 Boss Handbok Importera adress Med knappen IMPORTERA i Adressregistret nås importfunktionen där adressregister från HEP kan importeras. Adressregistret importeras i två steg, fordringsägare för sig och ombud för sig. Adressregisterfilen, med namnet Hepadressreg.xls, från HEP finns i katalogen HEPSYSTEM2010\Hepsystemdata2010\hepadressregister på den enhet som programmet installerats på. (Ev annat årtal om äldre version av HEP används). Utläsning av adressregister från HEP Läs ut adressregistret från HEP genom att välja alternativet Flytta adressregister från föregående år. Klicka på knappen Fortsätt. I Utforskaren som öppnas, visas filen HEPSYSTEMBASDATA.XLS. Klicka på knappen Öppna, bekräfta i nästa steg att sökvägen är rätt. 10

11 Administration Klicka på knappen Fortsätt och bekräfta i nästa steg. I Boss klickar man på knappen BLÄDDRA... för att hämta importfilen. Kontroll görs så att filen måste ha ett visst namn och visst format för att kunna läsas in. Välj sedan att importera Fordringsägare eller Ombud och klicka på knappen OK. När importen är klar ges en bekräftelse på detta samt hur många poster som importerats. Obs! Import kan göras flera gånger och det görs ingen kontroll av om adressen redan finns i systemet. Det är således möjligt att importera samma fil mer än en gång och därmed få dubbletter i adressregistret. 11

12 Boss Handbok Grunddata Grunddata i stödtabeller Här hanteras de olika stödtabellerna som används i systemet. För Konsumentverket finns ett antal olika stöddatatabeller som ska administreras. Dessa grupperas grovt i Stödtabeller Stödtabeller Bostad Stödtabeller Avgift Stödtabeller Beräkningar Stödtabeller Under valet Stödtabeller hanteras de olika stödtabeller som inte naturligt hör hemma under Bostad, Avgift eller Beräkningar. Varje stödtabell beskrivs närmare nedan. 12

13 Administration Arbetsuppgifttyp Arbetsuppgiftstyp används i modulen Arbetsuppgift. Endast benämning behöver anges. Driftkostnadtyp Driftkostnadstyp är de rubriker som används i modulen Bostad för att registrera driftkostnader för bostaden. Benämning och sorteringsordning anges. 13

14 Boss Handbok Händelsetyp Händelsetyp används i modulen Ärende, för att klassificera händelserna på ärendet. Benämning och sorteringsordning anges. Kompletterande uppgift Kompletterande uppgifter används i modulen Ärende. Endast en benämning behöver registreras. 14

15 Administration Kontakttyp Kontakttyp används i modulen Ärende för att ange hur den rådsökande fått kontakt med budget- och skuldsaneraren. Benämning och sorteringsordningn anges. Referensränta Referensränta används i budgetmodulen Skulder och lån, för beräkningar av skuldränta. Här kan poster inte läggas till eller tas bort, utan räntesatsen kan bara ändras. 15

16 Boss Handbok Schablonkostnad Schablonkostnader används i modulen Utgifter för att kunna hämta schablonkostnader för valda utgiftsslag utifrån hushållets sammansättning. Utgiftsslag väljs i listan, därefter klickar man på knappen Ny. I dialogen registreras åldersintervall, belopp och kön. För vissa utgiftsslag registreras istället belopp för antal hushållsmedlemmar (förbrukningsvaror, hemutrustning och media). Då släcks inregistreringsrutorna för åldersintervall och kön och istället tänds lista för antal i hushållet. 16

17 Administration Skuldtyp Skuldtyp används i modulen Skulder och lån, för att fylla listan för Skuldtyp 1. Endast benämning behöver anges. 17

18 Boss Handbok Utgiftsslag Utgiftsslag är de rubriker som hushållets utgifter ska registreras på. Utgiftsslag kan också registreras lokalt. Benämning och sorteringsordning anges. Stödtabeller Avgift Under menyvalet Stödtabeller Avgift finns de stödtabeller som hanterar egenavgifter, fastighetsavgifter och pensionsavgifter. Varje stödtabell beskrivs närmare nedan. 18

19 Administration Egenavgift Stödtabellen för Egenavgifter används i modulen Inkomster för beräkning av preliminärskatt. Fastighetsavgift Stödtabellen Fastighetsavgift används i modulen Bostad för beräkning av Fastighetsavgift. Ange år, värdeår, skattesats, maxbelopp och fastighetstyp. Pensionsavgift Stödtabellen Pensionsavgift används i modulen Inkomster för beräkning av pensionsavgifter. Ange år, skattesats, minbelopp och maxbelopp. Stödtabeller Beräkningar Under menyvalet Stödtabeller Beräkningar finns de stödtabeller som används vid beräkningar i främst Inkomstmodulen. Varje stödtabell beskrivs närmare nedan. 19

20 Boss Handbok Barnbidrag Stödtabellen för Barnbidrag används i modulen Inkomst för att beräkna hushållets sammanlagda barnbidrag utifrån hushållets sammansättning. Ange år och antal barn samt de belopp för Barnbidrag, Studiehjälp och Flerbarnstillägg som gäller för det angivna antalet barn. Basbelopp Stödtabellen Basbelopp används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år och basbelopp. 20

21 Administration Grundavdrag Stödtabellen Grundavdrag används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, gränsvärde min, gränsvärde max, grundavdrag belopp och grundavdrag procent, särskilt belopp i kronor och särskilt belopp i procent. Grundavdrag, pensionär Stödtabellen Grundavdrag, pensionär används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt för personer som uppnåt pensionsåldern. Ange år, gränsvärde min, gränsvärde max, förhöjt grundavdrag belopp och förhöjt grundavdrag procent. 21

22 Boss Handbok Jobbskatteavdrag Stödtabellen Jobbskatteavdrag används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, minbelopp och maxbelopp (procentandelar av prisbasbeloppet), procentsats för jobbskatteavdrag samt tilläggsbelopp (procentandel av prisbasbelopp). Jobbskatteavdrag för pensionärer Stödtabellen Jobbskatteavdrag för pensionär används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, minbelopp och maxbelopp (procentandelar av prisbasbeloppet), procentsats för jobbskatteavdrag samt tilläggsbelopp (procentandel av prisbasbelopp). Kapitalskatt Stödtabellen Kapitalskatt används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, skattesats, reduktion över, reduktion under, gränsvärde för underskott och gränsvärde för inkomst. 22

23 Administration Normalbelopp för betalningsutrymme Stödtabellen Normalbelopp används i modulen Betalningsutrymme för att beräkna normalbelopp utifrån hushållets sammansättning. Ange år och normalbelopp för ensamstående, sammanboende, heltidsboende barn över och under 7 år samt visstidsboende barn över och under 7 år. Skatteavdrag Stödtabellen Skatteavdrag används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år och avdragsbelopp för resor, övrigt och pensionsförsäkring. Statlig skatt 23

24 Boss Handbok Stödtabellen Statlig skatt används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, skiktgräns 1 och 2 samt skattesats 1 och 2. Stödtabeller Bostad Under menyvalet Stödtabeller Bostad hanteras de olika stödtabeller som används i modulen Bostad. Varje stödtabell beskrivs närmare nedan. Fastighetsskatt Stödtabellen Fastighetsskatt används i modulen Bostad för att hämta skattesatser för beräkning av fastighetsskatt. BostadInkomstgräns Stödtabellen för BostadInkomstgräns används i modulen Bostad vid beräkning av bostadsbidrag. Inkomstgränserna registreras med År (vilket år gränsen gäller för), om gränsen gäller för ensamstående eller sambo, antal barn, reduktionsgränsbelopp, reduktionsprocent samt maxgränsbelopp. 24

25 Administration BostadKvmPris Stödtabellen för BostadKvmPris används i modulen Bostad för beräkning av bostadsbidrag. Ange år för vilket priset gäller, bostadszon och kvadratmeterpris. BostadKostnadgräns Stödtabellen BostadKostnadgräns används i modulen Bostad för beräkning av bostadsbidrag. Bostadkostnadgräns anges med år, antal barn, minimigräns och maxgräns. Observera att det för att beräkningen ska fungera måste finnas en bostadkostnadsgräns för 1, 2 resp 3 barn! 25

26 Boss Handbok BostadRäntekostnad BostadSärskiltBidrag Stödtabellen BostadSärskiltBidrag används av modulen Bostad vid beräkning av bostadsbidrag. Ange år, antal barn och bidragsbelopp. Observera att det måste finnas särskilt bidragsbelopp för 1, 2 resp 3 barn för att bostadsbidragsberäkningen ska fungera! BostadUmgängesBidrag Stödtabellen BostadUmgängesBidrag används av modulen Bostad vid beräkning av bostadsbidrag. Ange år, antal barn och bidragsbelopp. Observera att det måste finnas umgängesbidragsbelopp för 1, 2 resp 3 barn för att bostadsbidragsberäkningen ska fungera! 26

27 Administration BostadGarantiNivå Stödtabellen BostadGarantinivå används av modulen Bostad vid beräkning av bostadsbidrag. Ange år, antal barn och garantibelopp. 27

28 Boss Handbok Ärendeadministration Importera ärenden Ärenden kan importeras till databasen Under Administrationsmenyn väljs Importera ärende. Dialog öppnas där användaren får välja importfil samt välja var importerade dokument till ärendet ska lagras. När importfil och katalog valts klickar man på knappen Import. När importen är klar visas kvittensmeddelande. 28

29 Administration Export av ärenden Ärenden kan exporteras från en databas för att importeras i en annan, inom samma kommun eller till annan kommun. I Ärendeadministrationsmenyn väljs alternativet Exportera. I dialogen som öppnas väljer man det ärende som ska exporteras. Därefter klickar man på knappen för att välja var exportfilen ska placeras. Filen ska namnges och sparas som en zip-fil (förvalt). Klicka på knappen EXPORT för att starta exporten. När den är klar visas kvittensmeddelande. Zip-filen med det exporterade ärendet finns nu sparad och kan flyttas och importeras i den nya databasen. 29

30 Boss Handbok Konvertering av ärenden Med menyvalet Administration, Konvertering kan ärenden konverteras från Hep och importeras in i Boss. All information går dock inte att konvertera, så dessa ärenden måste i efterhand uppdateras i Boss. När man väljer Administration, Konvertering visas dialog där val av hepärende får göras. Hepärendena finns som.hsh-filer i, om de inte tidigare flyttats manuellt, katalogen HEPSYSTEMåååå/Hepsystemdataåååå/Heperenden; Välj ärende och klicka på Öppna. Om den PC som konvertering görs på har Microsoft Office Excel installerat kommer Hep-ärendet att låsas upp så att tillgänglig information om skulder och lån kommer med i konverteringen. Om Excel saknas så konverteras ärendet ändå, men utan viss information om ärendet. Meddelande om detta visas på skärmen. Ärendet konverteras och som kvittens visas information om det konverterade ärendet. När konverteringen är gjord bör ärendet uppdateras och kompletteras i Boss. Viss data som är obligatorisk i Boss kan inte överföras från Hep. 30

31 Administration Den information som kan konverteras från Hep är: Ärende Rådsökande Hushållsmedlem Anteckningar Adress Inkomst Utgift Skulder Ärendebenämning Inkom-datum Namn Födelsedatum Bostadsadress Postadress e-postadress Telefonnummer (tre st) Kön Namn Födelsedata Studiestöd Förlängt barnbidrag Boendestatus (ej för umgängesbarn) Kön Sambo Datum Text Namn Inkomstslag (ej barnbidrag och skatt) Belopp Utgiftsslag Belopp OmbudID (om tabell Borgenärer finns) Totalskuld Kapitalskuld Kostnadsskuld (om tabell Borgenärer finns) Ränteskuld (om tabell Borgenärer finns) Årsränta Inbetald ränta (om tabell Borgenärer finns) Amortering (om tabell Borgenärer finns) Aviavgift (om tabell Borgenärer finns) Skuldtyp (om tabell Borgenärer finns) Skuldtyp 2 Skuldorsak (om tabell Borgenärer finns) Säkerhet (om tabell Borgenärer finns) 31

32 Boss Handbok Kommentar (om tabell Borgenärer finns) BostadID (om bostadslån) Betalas Solidariskt betalningsansvar (om tabell Borgenärer finns. Bostad Driftkostnad Bostadsägare Bostadstyp Taxeringsvärde Fastighetsavgift Belopp Andel Uppdatering i Boss Följande behöver uppdateras i Boss efter konvertering: Modul Rådsökande Ärende Budget Hushållet Inkomster Utgifter Bostad Skulder och lån Komplettera med: Mantalsskrivningsort Ev stadsdel Påbörjat-datum Kontakttyp Ev kompletterande uppgifter Händelser Ev behörighetskontroll Ev korrigera namn Namn på ev sambo och barn Födelsedatum på barn. Det födelsedatum som ligger i Boss efter konvertering är uträknat utifrån angiven ålder i Hep. Ev umgängesbarn Ev periodiseringar Automatiska beräkningar har gjorts för barnbidrag och skatt. Korrigera om så önskas. Ev periodiseringar Ev benämning Värdeår Ev halv skattesats Fordringsägarreferens Ombudreferens Referensränta (om den ska användas) 32

33 Administration Skuldtyp 2 Borgensman Aktuellt datum Om tabellen "Borgenärer" inte finns så måste även följande fält uppdateras: Ombud Kostnadsskuld Ränteskuld Inbetald ränta Amortering Aviavgift Skuldtyp Uppkomstår Skuldorsak Säkerhet Kommentar Solidariskt betalningsansvar Adresser Om tabellen Borgenärer inte finns kommer bara Fordringsägares namn att konverteras. Övrig adressinformation måste läggas till. 33

34 Boss Handbok Kopiera och/eller spegla ärende Kopiera ärende Genom funktionen "Kopiera" tar du med dig den gamla budgeten och dess skulder till ett nytt ärende. Eventuella åtgärder i ärendet kopieras inte. Spegla ärende När flera familjemedlemmar är skuldsatta är det praktiskt att kopiera och spegla ärendet. Gör så här 1. Gå in på ärendet i menyträdet. 2. Högerklicka och välj "Kopiera och spegelvänd ärende". 34

35 Administration Gallring av ärenden För att kunna ta bort ärenden för icke-fiktiva personer ska dessa markeras för gallring. Det görs genom att ange att ärendet ska kunna gallras när ärendet avslutas. Se avsnittet Ärende. Gå till Administrationsmenyns alternativ GALLRING AV ÄRENDEN för att gallra ärenden. De ärenden som vid avslut har markerats för gallring visas. Här finns möjlighet att markera vilka ärenden som ska gallras. Med knappen MARKERA ALLA markeras samtliga ärenden för gallring. Med knappen RENSA avmarkeras samtliga ärenden. Det finns också möjlighet att ta bort ärenden som inte har gallringsmarkerats. Detta görs genom att markera kryssrutan VISA ÄVEN AVSLUTADE ÄRENDEN SOM INTE MARKERATS FÖR GALLRING. Klicka på knappen GALLRA för att ta bort ärendena. Dessa ärenden försvinner ur databasen och kan inte återskapas. 35

36 Boss Handbok 36

37 Administration Inloggning och behörigheter Handläggare Modulen Handläggare används för att skapa och ändra uppgifter för personer som skall jobba som Administratörer eller Handläggare i systemet. Modulen hittas under Administrationsmenyn. Registrerade handläggare visas i lista. Klicka på NY för att lägga till en ny handläggare. För att kopiera, ändra eller ta bort en handläggare markerar man den i listan och klickar på någon av knapparna KOPIERA, ÄNDRA eller TA BORT. Det är också möjligt att dubbelklicka på en handläggare för att ändra. Handläggare registreras med namn, telefon, kommun, typ av handläggare, användarid, e-post och mobiltelefon (kommun och mobiltelefon är frivilliga fält). Lösenord ska anges och verifieras. 37

38 Boss Handbok 38

39 Administration Behörighet I Boss finns två typer av installationer: Konsumentverket Kommuner och två typer av behörighet för användare: Administratör Handläggare. Utöver detta kan också behörighet sättas för ärenden: Läs- och skrivrättighet Läsrättighet Ingen rättighet I det följande beskrivs behörigheterna för en kommuninstallation. Handläggare En handläggare har tillgång till rådsökande och deras ärenden, samt arbetsuppgifter och vissa administrativa rutiner. Handläggare kan lägga upp adressuppgifter i adressregistret, skapa brevmallar, ändra sina egna namn- och adressuppgifter i Handläggarmodulen, importera ärenden och konvertera ärenden. Handläggare har också rätt att ta ut statistikrapporter. Administratör Som administratör har man, förutom handläggarrättigheterna, tillgång till funktioner för att uppdatera viss grunddata, och för att kunna administrera Behörigheter, byta handläggare för ärende och Gallra ärenden. Ärendebehörighet I Ärendemodulen har handläggaren möjlighet att sätta särskild behörighet på sitt ärende. Via Administrationsmenyns val Behörighet kan en administratör ställa om behörigheter för ett eller flera ärenden, samt för en eller flera handläggare. De ärenden som visas här är de ärenden som åsatts särskild behörighet i Ärendemodulen. 39

40 Boss Handbok Välj en handläggare och klicka på knappen SÖK. Om inget valts i Statusrutan visas alla de ärenden som den aktuella handläggaren lagt särskilt behörighet på. Därefter markeras det eller de ärenden behörigheten ska ändras på, den eller de handläggare som ska ha en viss behörighet markeras och slutligen väljs den behörighetsnivå de valda handläggarna ska ha på aktuella ärenden. Spara med OK. 40

41 Administration Inloggning Inloggning till systemet sker när applikationen startar. All autentisering är inbyggd i Boss, en applikationsanvändare används för inloggning i SQL Server. Systemet har tre behörighetsnivåer: användare, administratör och KoV administratör. En administratör har fullständiga rättigheter till all data i systemet som inte är grunddata från Konsumentverket. För att ändra grunddata krävs KoV administratörs rättigheter. KoV-administratörsrättigheten finns endast i Konsumentverkets egen installation. Systemet föreslår senast använda databasserver. Om användaren inte är nöjd med detta så väljs fliken Databas. Databasfliken låter användaren välja en tidigare använd databas från den lista som systemet visar, eller så kan användaren ange en ny server genom att ange ett namn och vilken server som skall användas. På inloggningsfliken anger användaren sitt användarnamn och lösenord. Det finns också möjlighet att använda sk single sign on. Detta görs med kontroll mot AD (ActiveDirectory). Användaren måste finnas i någon av AD-grupperna BossHandlaggare eller BossAdmin för att vara autentiserad användare i Boss. Om användaren är behörig enligt ADkontrollen läggs den upp som handläggare i Boss. Dialogen för handläggarinformation öppnas och den information som kan hämtas från kommunens AD fylls i. Användaren får sedan komplettera uppgifterna. Detta görs vid första inloggningen. Om single sign on används görs ingen kontroll på lösenord, då användaren redan förutsätts vara autentiserad. Kontroll av behörighet mot AD-grupper görs sedan vid varje inloggningstillfälle. Hur AD-grupper sätts upp beskrivs i installationsanvisningarna. 41

42 Boss Handbok Val av databas Välj databas i listan och klicka sen på knappen VÄLJ. Om en ny databas ska användas namnsätter man den och anger namnet på servern (ip-adress eller det namn servern har). 42

43 Administration Arbetsuppgifter Arbetsuppgift Gå till menyradens alternativ Arbetsuppgift för att registrera arbetsuppgifter som ligger utanför ett ärende. Med ÖPPNA visas dialogen nedan, där arbetsuppgifter kan registreras med tid i timmar, datum, typ av arbetsuppgift och en kommentar. Spara arbetsuppgift med SPARA-knappen. 43

44 Boss Handbok Genom att dubbelklicka på en befintlig arbetsuppgift öppnas den och kan redigeras eller tas bort. 44

45 Ärende Ärende Modulen Ärende används för att registrera ett ärende med de olika händelser som tillhör ärendet. Händelserna visas i en lista med händelse, datum, status, tid och kommentar. Datum anges för när ärendet inkommit, påbörjats och avslutats. Dessa tre tidpunkter är också de som triggar när statistikdata ska skapas. Inkommande och utgående dokument kan kopplas till ärendet och sparas som händelser. Ärendet registreras med en benämning. I lista kan man ange hur den sökande fick kontakt. Man kan ange kompletterande uppgifter till ärendet och den rådsökande genom att välja i listan för kompletterande uppgifter. För varje ärende registreras när ärendet inkommer, när det påbörjas och när det avslutas. När man avslutar ett ärende ska man ange en Avslutsorsak. Därefter får man också en fråga om ärendet ska markeras för gallring eller inte. Ärenden öppnas genom att i Sökmodulen dubbelklicka på aktuellt ärende i listan, alternativt markera det och klicka på Öppna eller trycka Enter. Ärendet stängs genom att markera den rådsökandes namn och klicka på verktyget Stäng i verktygsraden eller trycka Ctrl+C. Begränsad behörighet till ärende 45

46 Boss Handbok Det finns också möjlighet att begränsa behörigheten till det aktuella ärendet. Genom att markera kryssrutan för Begränsad behörighet är det bara den handläggare som äger ärendet som är behörig. Ska fler handläggare vara behöriga klickar man på knappen Behörighet och väljer handläggare i den dialog som öppnas, samt anger om den handläggaren ska ha endast läsbehörighet eller läs- och skrivbehörighet. Begränsad behörighet på ärenden kan sparas som mallvärde. Markera eller avmarkera kryssrutan och välj Arkiv, Spara mallvärde. Nya ärenden kommer då att automatiskt få den valda behörigheten. Observera dock att det är bara markeringen att ärendet har begränsad behörighet som sparas, behörighet för övriga användare sätts inte. Spara ärende Ärendet sparas med SPARA-verktyget, alternativt med CTRL + S. Ta bort ärende Ärenden kan bara tas bort om de är avslutade och markerade för gallring. Länk till Gallring finns här. Händelse 46

47 Ärende Till varje ärende registreras händelser. Anteckningar Till ärendet kan också anteckningar kopplas. 47

48 Boss Handbok Händelser Händelser kan registreras på ett ärende. En händelse registreras med en händelsetyp som väljs i lista. Det finns möjlighet att ange status på händelsen. Datum för händelsen kan anges och handläggaren kan registrera nedlagd tid i timmar och minuter på händelsen. Det finns också ett kommentarsfält till händelsen, där text kan skrivas in. (För radbrytning i kommentaren, tryck Ctrl Enter). Ytterligare anteckningar till ärendet eller den specifika händelsen kan göras i funktionen Anteckningar. En händelse sparas med OK (eller ENTER-tangenten), NÄSTA... eller VERKSTÄLL-knappen. AVBRYT stänger dialogen utan att spara. TA BORT används för att ta bort den aktuella händelsen. 48

49 Ärende Anteckningar Modulen Anteckningar används för att skapa anteckningar till ett ärende. Anteckningarna sparas med det datum som angivits. Anteckningarna kan skrivas ut och exporteras till ett flertal olika format, t ex pdf, excel, word, rtf eller xml. 49

50 Boss Handbok Betalningsutrymme Modulen Betalningsutrymme används för att beräkna den rådsökandes betalningsutrymme. Betalningsutrymme är det belopp en skuldsatt person ska betala av på sina skulder enl Utsökningsbalkens regler om utmätning av inkomster. Från inkomsterna får den skuldsatte förbehålla sig ett belopp för sitt uppehälle, ett sk förbehållsbelopp, resterande del är personens betalningsutrymme. Systemet beräknar betalningsutrymme utifrån de uppgifter som angivits i budgeten, och det finns också en funktion för handläggaren att själv beräkna ett betalningsutrymme. Modulen visar ett beräknat betalningsutrymme. Via en knapp Eget betalningsutrymme kommer handläggaren till en dialog för att lägga in egna siffror för beräkning av betalningsutrymme. Betalningsutrymmet visas i en tabell med kolumner för den rådsökande, ev sambo och hushållet totalt. På radnivå finns ett antal fasta rubriker, dit belopp hämtas från modulerna Inkomster, Utgifter, Bostad samt Skulder och lån. Ett antal beräkningar görs i tabellen och nedersta raden visar ett betalningsutrymme i kr/månad. Om summan av uträkningen blir negativ justeras betalningsutrymmet till 0 kr och en resultatrad visar det faktiska utfallet. Modulen Betalningsutrymme är uppbyggd enligt samma principer som används för förbehållsbeloppsberäkning i Kronofogdemyndighetens e-tjänst för detta. Summeringsraderna visas i en egen ruta så att man snabbt kan skapa sig en överblick. Även de gällande normalbeloppen för innevarande år visas i en egen ruta. 50

51 Ärende Beräkning av disponibel inkomst I rubriken Inkomster inräknas lön före skatt, arbetslöshetsersättning, sjuk- och föräldrapenning, aktivitets- och sjukersättning, pension och övriga inkomster, både beskattningsbara och skattefria. Även ev kapitalinkomster kommer att ingå. I rubriken skatt hämtas angivet skattebelopp från inkomstmodulen. Om ingen skatt angivits görs en skatteberäkning utifrån angivna skattesatser. Reskostnaderna hämtas från Utgiftsmodulens Resor till arbete samt Kollektivresor. Den disponibla inkomsten ligger sedan till grund för proportioneringen utifrån inkomst. Beräkning av förbehållsbelopp Normalbelopp hämtas utifrån hushållets sammansättning. Boendekostnad hämtas från Bostadsmodulen. Vad som ingår i boendekostnaden beror på typ av bostad. För småhus räknas alla kostnader utom el och försäkring, för bostadsrätt räknas månadsavgift samt ev kostnader för bolån, för övriga boendeformer hämtas månadshyra. Eventuellt bostadsbidrag hämtas från Inkomstmodulen. I posten Barnbidrag ingår barnbidrag, underhållsstöd och underhållsbidrag samt eventuell barnpension. Barnbidraget hämtas eller beräknas. Underhållsbidrag hämtas från inkomstslag. Barnpension hämtas från inkomstslaget Pension för barn i hushållet. Bidrag för barn får inte överstiga normalbeloppet för barnet. Därför görs en kontroll att angivna belopp för barnet inte överstiger det tillåtna och om så är fallet läggs normalbeloppet ut som bidrag. Det är därför viktigt att underhållsbidrag och pension i inkomstmodulen anges för resp barn och inte läggs på den vuxne. (Pensionsbelopp på vuxen ingår i inkomstberäkningen). Underhållsbidrag som läggs på den vuxne gör att kontrollen av maxbeloppet inte alltid blir korrekt. Belopp för barnomsorg och sjukvårdskostnader hämtas från Utgiftsmodulen. Proportionering av resterande summa Det resterande beloppet fördelas på den rådsökande och ev sambo utifrån en proportionering mot respektive disponibel inkomst. 51

52 Boss Handbok Enskilda kostnader och förmåner Därefter läggs kostnader för arbetsresor, underhållsbidrag samt övriga kostnader som den enskilde får förbehålla sig (utgiftsslag) till förbehållsbeloppet och eventuella förmåner dras ifrån. Beräkning av betalningsutrymme Betalningsutrymmet beräknas sedan som Inkomst - Skatt - Förbehållsbelopp. Om betalningsutrymmet blir negativt justeras det till 0 kr. Eventuellt negativt belopp visas då på raden Resultat. Samma rubriker återfinns i det egna betalningsutrymmet. De fält som inte är skrivbara är grå. 52

53 Ärende Kreditråd Kreditråd Modulen Krediter används för att beräkna kostnader för lån, dels annuitetslån, dels lån med rak betalning. Handläggaren ska på ett enkelt sätt kunna visa och jämföra kostnader för olika lån och lånevillkor samt visa lånets utveckling över hela återbetalningsperioden. Modulen består av två delar, där den första visar en sammanställning över inregistrerade krediter och en underliggande dialog innehåller funktion för att registrera och visa en enskild kredit med dess betalplan. I sammanställningen visas respektive kredit med kreditbelopp, räntekostnad, avgifter, kreditkostnader, inbetalningar, kredittid, periodicitet, årsränta och effektiv ränta. En ny kredit skapas genom att klicka på knappen NY KREDIT. En befintlig kredit kan redigeras genom att dubbelklicka på krediten i tabellen. Båda dessa åtgärder öppnar en dialog för registrering av en kredit och där visas också period för period för den aktuella krediten. Kreditsammanställningen kan skrivas ut genom att klicka på antingen FÖRHANDSGRANSKA eller SKRIV UT. Förhandsgranska visar rapporten på skärmen och möjlighet finns att skriva ut den eller spara/exportera den i annat format. 53

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare?

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten.

Läs mer

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Blanketten ska lämnas till EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn Adress Telefonnummer E-postadress Har du tidigare beviljats skuldsanering? Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sida 1 av 6 GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sidan finns under menyn Verktyg Klientdatabas Förteckning Anstånd Guiden hjälper dig steg för steg att skapa en ansökan för planmässigt anstånd. Ansökan kan

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll

Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll Frågor och svar budgetering i UUplus... 1 Om jag ändrar utseende på UUplus på min dator, påverkar jag någon annan då?... 2 Hur väljer jag värden i drop-downlisterna

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Kom igång med Adela Barnomsorg

Kom igång med Adela Barnomsorg Kom igång med Adela Barnomsorg Publicerad 2011-05-03 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Barnomsorg 1 Gränssnitt 4 Huvudflikar 4 Detaljflikar

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Ändringsanmälan. Anvisning för e-tjänsten Skolmjölk. Välj termin. Välj skola/förskola. Ändra en uppgift. Skapa ny skola/förskola

Ändringsanmälan. Anvisning för e-tjänsten Skolmjölk. Välj termin. Välj skola/förskola. Ändra en uppgift. Skapa ny skola/förskola Ändringsanmälan Välj termin Välj termin som ändringsanmälan ska gälla för genom att klicka på pilen i dropdownlistan* och sedan klicka på aktuell termin i listan. Nuvarande termin är förvalt. Observera

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Nacka24 - Lathund. för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever. Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte

Nacka24 - Lathund. för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever. Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte Nacka24 - Lathund för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte Innehåll Inloggning... 3 Hantera Inflytt/byte - se sökande... 3 Direktplacering...

Läs mer

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering. Version 9.1 2011-12-01 Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering Version 9.1 2011-12-01 Sida 2/85 Innehållsförteckning 1 Inledning...6 2 Bearbetning allmänt...7 3 Preliminär Avgiftsberäkning...8 3.1

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige

Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige NYPS Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige Handledning 2011-03-25 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Daniel Madsén 0.1 Kopplad utskrift

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Sida 1 av 36 Innehåll BAKGRUND... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Systeminställningar projektredovisning II... 3 Styrparametrar internredovisning... 4 HANTERING... 7

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Kom igång med Adela Grundskola

Kom igång med Adela Grundskola Kom igång med Adela Grundskola Publicerad 2010-06-09 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Grundskola 1 Gränssnitt 4 Huvudflikar 4 Detaljflikar

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Utbildningssto d. Tilla ggshandbok fo r administrato rer

Utbildningssto d. Tilla ggshandbok fo r administrato rer Utbildningssto d Tilla ggshandbok fo r administrato rer OBS. Bilderna i detta dokument kan skilja sig i vissa delar mot verkligheten men principen gäller. 2015-05-08 1 (14) Innehållsförteckning Användarunderhåll...

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600. Obs! För att kunna

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1. Log-in Logga in till ServiceFirst på: www.servicef.com. Skriv in ditt användarnamn och lösenord Klicka på

Läs mer

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (40) Innehåll 1 Inledning 3 2 Serverinstallation 3 2.1 Systemkrav 3 2.2 SQL Server 3 2.3 Behörighet vid installation 3 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 Eva Rehnberg 2015-02-02 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer