Boss Handbok Version 1.2 April 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boss Handbok Version 1.2 April 2013"

Transkript

1 Boss Handbok Version 1.2 April 2013

2

3 Innehållsförteckning Administration... 5 Administrativa funktioner... 5 Sök... 6 Adressregister... 8 Adressregister... 8 Registrera adress... 9 Importera adress Grunddata Grunddata i stödtabeller Ärendeadministration Importera ärenden Export av ärenden Konvertering av ärenden Kopiera och/eller spegla ärende Gallring av ärenden Inloggning och behörigheter Handläggare Behörighet Inloggning Arbetsuppgifter Arbetsuppgift Ärende Ärende Händelse Anteckningar Händelser Anteckningar Betalningsutrymme Kreditråd Person Person Budget Budget Hushållet Inkomster Utgifter Bostad Skulder och lån Budgetresultat Åtgärder Åtgärder Ackord iii

4 Boss Handbok Nedskrivning med betalplan Detaljerad betalplan Skuldsanering Omprövning av skuldsanering Brev och dokument Brev och dokument Hantera brevmallar Editera brevmallar Statistik Statistik iv

5 Administration Administrativa funktioner De administrativa funktionerna är samlade under menyvalet Administration. Här finns Adressregister Stödtabeller Behörighet till ärenden Handläggare Brevmallar, skapande och redigering Gallring av ärenden För att kunna använda de administrativa funktionerna måste handläggaren vara "administratör" i Boss. 5

6 Boss Handbok Sök Sökfunktionen i Boss öppnas när systemet startas. Den kan också nås via verktyget Sök. När Boss startas görs automatiskt en sökning på den inloggande handläggarens ärenden. Användaren kan här ange en rad olika sökkriterier för att hitta sitt ärende. I autosökfunktionen kan sökning göras utifrån Rådsökande, Kommun eller Handläggare. Även sparade fritextsökningar kan användas. I fritextsökfunktionen kan man söka utifrån namn, födelsedatum, ärendebenämning, eller fr o m- och t o m-datum på ärendenas datumangivelser (Inkom, Påbörjat och Avslutat). "Endast mina ärenden" och "Ej avslutade ärenden" är förvalt. En fritextsökning kan sparas - namnge den först! - och sedan nås i listan för Sparad sökning. 6

7 Administration Genom att sedan dubbelklicka på aktuellt ärende, eller markera det och trycka Enter eller klicka på knappen ÖPPNA, visas detta i trädstrukturen och handläggaren kan öppna ärendet 7

8 Boss Handbok Adressregister Adressregister Här hanteras adresser till fordringsägare och ombud. Adressregistret finns under Administrationsmenyn. Första bilden visar det befintliga adressregistret. Med knappen NY når man registreringsdialog och med knappen IMPORTERA nås funktionen för import av adressregister från HEP. Genom att dubbelklicka på en befintlig adress öppnas denna för redigering i registreringsdialogen. 8

9 Administration Registrera adress I registreringsdialogen för adresser anges om adressen är till en fordringsägare eller ombud. Därefter anges organisationsnummer, namn och adressuppgifter. Namn är obligatoriskt, övriga fält frivilliga. Spara adress Spara adressen med NÄSTA..., OK eller VERKSTÄLL. Ta bort adress Ta bort adressen med TA BORT-knappen. Kopiera adress Klicka på knappen KOPIERA för att kopiera en adress. 9

10 Boss Handbok Importera adress Med knappen IMPORTERA i Adressregistret nås importfunktionen där adressregister från HEP kan importeras. Adressregistret importeras i två steg, fordringsägare för sig och ombud för sig. Adressregisterfilen, med namnet Hepadressreg.xls, från HEP finns i katalogen HEPSYSTEM2010\Hepsystemdata2010\hepadressregister på den enhet som programmet installerats på. (Ev annat årtal om äldre version av HEP används). Utläsning av adressregister från HEP Läs ut adressregistret från HEP genom att välja alternativet Flytta adressregister från föregående år. Klicka på knappen Fortsätt. I Utforskaren som öppnas, visas filen HEPSYSTEMBASDATA.XLS. Klicka på knappen Öppna, bekräfta i nästa steg att sökvägen är rätt. 10

11 Administration Klicka på knappen Fortsätt och bekräfta i nästa steg. I Boss klickar man på knappen BLÄDDRA... för att hämta importfilen. Kontroll görs så att filen måste ha ett visst namn och visst format för att kunna läsas in. Välj sedan att importera Fordringsägare eller Ombud och klicka på knappen OK. När importen är klar ges en bekräftelse på detta samt hur många poster som importerats. Obs! Import kan göras flera gånger och det görs ingen kontroll av om adressen redan finns i systemet. Det är således möjligt att importera samma fil mer än en gång och därmed få dubbletter i adressregistret. 11

12 Boss Handbok Grunddata Grunddata i stödtabeller Här hanteras de olika stödtabellerna som används i systemet. För Konsumentverket finns ett antal olika stöddatatabeller som ska administreras. Dessa grupperas grovt i Stödtabeller Stödtabeller Bostad Stödtabeller Avgift Stödtabeller Beräkningar Stödtabeller Under valet Stödtabeller hanteras de olika stödtabeller som inte naturligt hör hemma under Bostad, Avgift eller Beräkningar. Varje stödtabell beskrivs närmare nedan. 12

13 Administration Arbetsuppgifttyp Arbetsuppgiftstyp används i modulen Arbetsuppgift. Endast benämning behöver anges. Driftkostnadtyp Driftkostnadstyp är de rubriker som används i modulen Bostad för att registrera driftkostnader för bostaden. Benämning och sorteringsordning anges. 13

14 Boss Handbok Händelsetyp Händelsetyp används i modulen Ärende, för att klassificera händelserna på ärendet. Benämning och sorteringsordning anges. Kompletterande uppgift Kompletterande uppgifter används i modulen Ärende. Endast en benämning behöver registreras. 14

15 Administration Kontakttyp Kontakttyp används i modulen Ärende för att ange hur den rådsökande fått kontakt med budget- och skuldsaneraren. Benämning och sorteringsordningn anges. Referensränta Referensränta används i budgetmodulen Skulder och lån, för beräkningar av skuldränta. Här kan poster inte läggas till eller tas bort, utan räntesatsen kan bara ändras. 15

16 Boss Handbok Schablonkostnad Schablonkostnader används i modulen Utgifter för att kunna hämta schablonkostnader för valda utgiftsslag utifrån hushållets sammansättning. Utgiftsslag väljs i listan, därefter klickar man på knappen Ny. I dialogen registreras åldersintervall, belopp och kön. För vissa utgiftsslag registreras istället belopp för antal hushållsmedlemmar (förbrukningsvaror, hemutrustning och media). Då släcks inregistreringsrutorna för åldersintervall och kön och istället tänds lista för antal i hushållet. 16

17 Administration Skuldtyp Skuldtyp används i modulen Skulder och lån, för att fylla listan för Skuldtyp 1. Endast benämning behöver anges. 17

18 Boss Handbok Utgiftsslag Utgiftsslag är de rubriker som hushållets utgifter ska registreras på. Utgiftsslag kan också registreras lokalt. Benämning och sorteringsordning anges. Stödtabeller Avgift Under menyvalet Stödtabeller Avgift finns de stödtabeller som hanterar egenavgifter, fastighetsavgifter och pensionsavgifter. Varje stödtabell beskrivs närmare nedan. 18

19 Administration Egenavgift Stödtabellen för Egenavgifter används i modulen Inkomster för beräkning av preliminärskatt. Fastighetsavgift Stödtabellen Fastighetsavgift används i modulen Bostad för beräkning av Fastighetsavgift. Ange år, värdeår, skattesats, maxbelopp och fastighetstyp. Pensionsavgift Stödtabellen Pensionsavgift används i modulen Inkomster för beräkning av pensionsavgifter. Ange år, skattesats, minbelopp och maxbelopp. Stödtabeller Beräkningar Under menyvalet Stödtabeller Beräkningar finns de stödtabeller som används vid beräkningar i främst Inkomstmodulen. Varje stödtabell beskrivs närmare nedan. 19

20 Boss Handbok Barnbidrag Stödtabellen för Barnbidrag används i modulen Inkomst för att beräkna hushållets sammanlagda barnbidrag utifrån hushållets sammansättning. Ange år och antal barn samt de belopp för Barnbidrag, Studiehjälp och Flerbarnstillägg som gäller för det angivna antalet barn. Basbelopp Stödtabellen Basbelopp används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år och basbelopp. 20

21 Administration Grundavdrag Stödtabellen Grundavdrag används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, gränsvärde min, gränsvärde max, grundavdrag belopp och grundavdrag procent, särskilt belopp i kronor och särskilt belopp i procent. Grundavdrag, pensionär Stödtabellen Grundavdrag, pensionär används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt för personer som uppnåt pensionsåldern. Ange år, gränsvärde min, gränsvärde max, förhöjt grundavdrag belopp och förhöjt grundavdrag procent. 21

22 Boss Handbok Jobbskatteavdrag Stödtabellen Jobbskatteavdrag används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, minbelopp och maxbelopp (procentandelar av prisbasbeloppet), procentsats för jobbskatteavdrag samt tilläggsbelopp (procentandel av prisbasbelopp). Jobbskatteavdrag för pensionärer Stödtabellen Jobbskatteavdrag för pensionär används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, minbelopp och maxbelopp (procentandelar av prisbasbeloppet), procentsats för jobbskatteavdrag samt tilläggsbelopp (procentandel av prisbasbelopp). Kapitalskatt Stödtabellen Kapitalskatt används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, skattesats, reduktion över, reduktion under, gränsvärde för underskott och gränsvärde för inkomst. 22

23 Administration Normalbelopp för betalningsutrymme Stödtabellen Normalbelopp används i modulen Betalningsutrymme för att beräkna normalbelopp utifrån hushållets sammansättning. Ange år och normalbelopp för ensamstående, sammanboende, heltidsboende barn över och under 7 år samt visstidsboende barn över och under 7 år. Skatteavdrag Stödtabellen Skatteavdrag används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år och avdragsbelopp för resor, övrigt och pensionsförsäkring. Statlig skatt 23

24 Boss Handbok Stödtabellen Statlig skatt används i modulen Inkomst vid beräkning av preliminär skatt. Ange år, skiktgräns 1 och 2 samt skattesats 1 och 2. Stödtabeller Bostad Under menyvalet Stödtabeller Bostad hanteras de olika stödtabeller som används i modulen Bostad. Varje stödtabell beskrivs närmare nedan. Fastighetsskatt Stödtabellen Fastighetsskatt används i modulen Bostad för att hämta skattesatser för beräkning av fastighetsskatt. BostadInkomstgräns Stödtabellen för BostadInkomstgräns används i modulen Bostad vid beräkning av bostadsbidrag. Inkomstgränserna registreras med År (vilket år gränsen gäller för), om gränsen gäller för ensamstående eller sambo, antal barn, reduktionsgränsbelopp, reduktionsprocent samt maxgränsbelopp. 24

25 Administration BostadKvmPris Stödtabellen för BostadKvmPris används i modulen Bostad för beräkning av bostadsbidrag. Ange år för vilket priset gäller, bostadszon och kvadratmeterpris. BostadKostnadgräns Stödtabellen BostadKostnadgräns används i modulen Bostad för beräkning av bostadsbidrag. Bostadkostnadgräns anges med år, antal barn, minimigräns och maxgräns. Observera att det för att beräkningen ska fungera måste finnas en bostadkostnadsgräns för 1, 2 resp 3 barn! 25

26 Boss Handbok BostadRäntekostnad BostadSärskiltBidrag Stödtabellen BostadSärskiltBidrag används av modulen Bostad vid beräkning av bostadsbidrag. Ange år, antal barn och bidragsbelopp. Observera att det måste finnas särskilt bidragsbelopp för 1, 2 resp 3 barn för att bostadsbidragsberäkningen ska fungera! BostadUmgängesBidrag Stödtabellen BostadUmgängesBidrag används av modulen Bostad vid beräkning av bostadsbidrag. Ange år, antal barn och bidragsbelopp. Observera att det måste finnas umgängesbidragsbelopp för 1, 2 resp 3 barn för att bostadsbidragsberäkningen ska fungera! 26

27 Administration BostadGarantiNivå Stödtabellen BostadGarantinivå används av modulen Bostad vid beräkning av bostadsbidrag. Ange år, antal barn och garantibelopp. 27

28 Boss Handbok Ärendeadministration Importera ärenden Ärenden kan importeras till databasen Under Administrationsmenyn väljs Importera ärende. Dialog öppnas där användaren får välja importfil samt välja var importerade dokument till ärendet ska lagras. När importfil och katalog valts klickar man på knappen Import. När importen är klar visas kvittensmeddelande. 28

29 Administration Export av ärenden Ärenden kan exporteras från en databas för att importeras i en annan, inom samma kommun eller till annan kommun. I Ärendeadministrationsmenyn väljs alternativet Exportera. I dialogen som öppnas väljer man det ärende som ska exporteras. Därefter klickar man på knappen för att välja var exportfilen ska placeras. Filen ska namnges och sparas som en zip-fil (förvalt). Klicka på knappen EXPORT för att starta exporten. När den är klar visas kvittensmeddelande. Zip-filen med det exporterade ärendet finns nu sparad och kan flyttas och importeras i den nya databasen. 29

30 Boss Handbok Konvertering av ärenden Med menyvalet Administration, Konvertering kan ärenden konverteras från Hep och importeras in i Boss. All information går dock inte att konvertera, så dessa ärenden måste i efterhand uppdateras i Boss. När man väljer Administration, Konvertering visas dialog där val av hepärende får göras. Hepärendena finns som.hsh-filer i, om de inte tidigare flyttats manuellt, katalogen HEPSYSTEMåååå/Hepsystemdataåååå/Heperenden; Välj ärende och klicka på Öppna. Om den PC som konvertering görs på har Microsoft Office Excel installerat kommer Hep-ärendet att låsas upp så att tillgänglig information om skulder och lån kommer med i konverteringen. Om Excel saknas så konverteras ärendet ändå, men utan viss information om ärendet. Meddelande om detta visas på skärmen. Ärendet konverteras och som kvittens visas information om det konverterade ärendet. När konverteringen är gjord bör ärendet uppdateras och kompletteras i Boss. Viss data som är obligatorisk i Boss kan inte överföras från Hep. 30

31 Administration Den information som kan konverteras från Hep är: Ärende Rådsökande Hushållsmedlem Anteckningar Adress Inkomst Utgift Skulder Ärendebenämning Inkom-datum Namn Födelsedatum Bostadsadress Postadress e-postadress Telefonnummer (tre st) Kön Namn Födelsedata Studiestöd Förlängt barnbidrag Boendestatus (ej för umgängesbarn) Kön Sambo Datum Text Namn Inkomstslag (ej barnbidrag och skatt) Belopp Utgiftsslag Belopp OmbudID (om tabell Borgenärer finns) Totalskuld Kapitalskuld Kostnadsskuld (om tabell Borgenärer finns) Ränteskuld (om tabell Borgenärer finns) Årsränta Inbetald ränta (om tabell Borgenärer finns) Amortering (om tabell Borgenärer finns) Aviavgift (om tabell Borgenärer finns) Skuldtyp (om tabell Borgenärer finns) Skuldtyp 2 Skuldorsak (om tabell Borgenärer finns) Säkerhet (om tabell Borgenärer finns) 31

32 Boss Handbok Kommentar (om tabell Borgenärer finns) BostadID (om bostadslån) Betalas Solidariskt betalningsansvar (om tabell Borgenärer finns. Bostad Driftkostnad Bostadsägare Bostadstyp Taxeringsvärde Fastighetsavgift Belopp Andel Uppdatering i Boss Följande behöver uppdateras i Boss efter konvertering: Modul Rådsökande Ärende Budget Hushållet Inkomster Utgifter Bostad Skulder och lån Komplettera med: Mantalsskrivningsort Ev stadsdel Påbörjat-datum Kontakttyp Ev kompletterande uppgifter Händelser Ev behörighetskontroll Ev korrigera namn Namn på ev sambo och barn Födelsedatum på barn. Det födelsedatum som ligger i Boss efter konvertering är uträknat utifrån angiven ålder i Hep. Ev umgängesbarn Ev periodiseringar Automatiska beräkningar har gjorts för barnbidrag och skatt. Korrigera om så önskas. Ev periodiseringar Ev benämning Värdeår Ev halv skattesats Fordringsägarreferens Ombudreferens Referensränta (om den ska användas) 32

33 Administration Skuldtyp 2 Borgensman Aktuellt datum Om tabellen "Borgenärer" inte finns så måste även följande fält uppdateras: Ombud Kostnadsskuld Ränteskuld Inbetald ränta Amortering Aviavgift Skuldtyp Uppkomstår Skuldorsak Säkerhet Kommentar Solidariskt betalningsansvar Adresser Om tabellen Borgenärer inte finns kommer bara Fordringsägares namn att konverteras. Övrig adressinformation måste läggas till. 33

34 Boss Handbok Kopiera och/eller spegla ärende Kopiera ärende Genom funktionen "Kopiera" tar du med dig den gamla budgeten och dess skulder till ett nytt ärende. Eventuella åtgärder i ärendet kopieras inte. Spegla ärende När flera familjemedlemmar är skuldsatta är det praktiskt att kopiera och spegla ärendet. Gör så här 1. Gå in på ärendet i menyträdet. 2. Högerklicka och välj "Kopiera och spegelvänd ärende". 34

35 Administration Gallring av ärenden För att kunna ta bort ärenden för icke-fiktiva personer ska dessa markeras för gallring. Det görs genom att ange att ärendet ska kunna gallras när ärendet avslutas. Se avsnittet Ärende. Gå till Administrationsmenyns alternativ GALLRING AV ÄRENDEN för att gallra ärenden. De ärenden som vid avslut har markerats för gallring visas. Här finns möjlighet att markera vilka ärenden som ska gallras. Med knappen MARKERA ALLA markeras samtliga ärenden för gallring. Med knappen RENSA avmarkeras samtliga ärenden. Det finns också möjlighet att ta bort ärenden som inte har gallringsmarkerats. Detta görs genom att markera kryssrutan VISA ÄVEN AVSLUTADE ÄRENDEN SOM INTE MARKERATS FÖR GALLRING. Klicka på knappen GALLRA för att ta bort ärendena. Dessa ärenden försvinner ur databasen och kan inte återskapas. 35

36 Boss Handbok 36

37 Administration Inloggning och behörigheter Handläggare Modulen Handläggare används för att skapa och ändra uppgifter för personer som skall jobba som Administratörer eller Handläggare i systemet. Modulen hittas under Administrationsmenyn. Registrerade handläggare visas i lista. Klicka på NY för att lägga till en ny handläggare. För att kopiera, ändra eller ta bort en handläggare markerar man den i listan och klickar på någon av knapparna KOPIERA, ÄNDRA eller TA BORT. Det är också möjligt att dubbelklicka på en handläggare för att ändra. Handläggare registreras med namn, telefon, kommun, typ av handläggare, användarid, e-post och mobiltelefon (kommun och mobiltelefon är frivilliga fält). Lösenord ska anges och verifieras. 37

38 Boss Handbok 38

39 Administration Behörighet I Boss finns två typer av installationer: Konsumentverket Kommuner och två typer av behörighet för användare: Administratör Handläggare. Utöver detta kan också behörighet sättas för ärenden: Läs- och skrivrättighet Läsrättighet Ingen rättighet I det följande beskrivs behörigheterna för en kommuninstallation. Handläggare En handläggare har tillgång till rådsökande och deras ärenden, samt arbetsuppgifter och vissa administrativa rutiner. Handläggare kan lägga upp adressuppgifter i adressregistret, skapa brevmallar, ändra sina egna namn- och adressuppgifter i Handläggarmodulen, importera ärenden och konvertera ärenden. Handläggare har också rätt att ta ut statistikrapporter. Administratör Som administratör har man, förutom handläggarrättigheterna, tillgång till funktioner för att uppdatera viss grunddata, och för att kunna administrera Behörigheter, byta handläggare för ärende och Gallra ärenden. Ärendebehörighet I Ärendemodulen har handläggaren möjlighet att sätta särskild behörighet på sitt ärende. Via Administrationsmenyns val Behörighet kan en administratör ställa om behörigheter för ett eller flera ärenden, samt för en eller flera handläggare. De ärenden som visas här är de ärenden som åsatts särskild behörighet i Ärendemodulen. 39

40 Boss Handbok Välj en handläggare och klicka på knappen SÖK. Om inget valts i Statusrutan visas alla de ärenden som den aktuella handläggaren lagt särskilt behörighet på. Därefter markeras det eller de ärenden behörigheten ska ändras på, den eller de handläggare som ska ha en viss behörighet markeras och slutligen väljs den behörighetsnivå de valda handläggarna ska ha på aktuella ärenden. Spara med OK. 40

41 Administration Inloggning Inloggning till systemet sker när applikationen startar. All autentisering är inbyggd i Boss, en applikationsanvändare används för inloggning i SQL Server. Systemet har tre behörighetsnivåer: användare, administratör och KoV administratör. En administratör har fullständiga rättigheter till all data i systemet som inte är grunddata från Konsumentverket. För att ändra grunddata krävs KoV administratörs rättigheter. KoV-administratörsrättigheten finns endast i Konsumentverkets egen installation. Systemet föreslår senast använda databasserver. Om användaren inte är nöjd med detta så väljs fliken Databas. Databasfliken låter användaren välja en tidigare använd databas från den lista som systemet visar, eller så kan användaren ange en ny server genom att ange ett namn och vilken server som skall användas. På inloggningsfliken anger användaren sitt användarnamn och lösenord. Det finns också möjlighet att använda sk single sign on. Detta görs med kontroll mot AD (ActiveDirectory). Användaren måste finnas i någon av AD-grupperna BossHandlaggare eller BossAdmin för att vara autentiserad användare i Boss. Om användaren är behörig enligt ADkontrollen läggs den upp som handläggare i Boss. Dialogen för handläggarinformation öppnas och den information som kan hämtas från kommunens AD fylls i. Användaren får sedan komplettera uppgifterna. Detta görs vid första inloggningen. Om single sign on används görs ingen kontroll på lösenord, då användaren redan förutsätts vara autentiserad. Kontroll av behörighet mot AD-grupper görs sedan vid varje inloggningstillfälle. Hur AD-grupper sätts upp beskrivs i installationsanvisningarna. 41

42 Boss Handbok Val av databas Välj databas i listan och klicka sen på knappen VÄLJ. Om en ny databas ska användas namnsätter man den och anger namnet på servern (ip-adress eller det namn servern har). 42

43 Administration Arbetsuppgifter Arbetsuppgift Gå till menyradens alternativ Arbetsuppgift för att registrera arbetsuppgifter som ligger utanför ett ärende. Med ÖPPNA visas dialogen nedan, där arbetsuppgifter kan registreras med tid i timmar, datum, typ av arbetsuppgift och en kommentar. Spara arbetsuppgift med SPARA-knappen. 43

44 Boss Handbok Genom att dubbelklicka på en befintlig arbetsuppgift öppnas den och kan redigeras eller tas bort. 44

45 Ärende Ärende Modulen Ärende används för att registrera ett ärende med de olika händelser som tillhör ärendet. Händelserna visas i en lista med händelse, datum, status, tid och kommentar. Datum anges för när ärendet inkommit, påbörjats och avslutats. Dessa tre tidpunkter är också de som triggar när statistikdata ska skapas. Inkommande och utgående dokument kan kopplas till ärendet och sparas som händelser. Ärendet registreras med en benämning. I lista kan man ange hur den sökande fick kontakt. Man kan ange kompletterande uppgifter till ärendet och den rådsökande genom att välja i listan för kompletterande uppgifter. För varje ärende registreras när ärendet inkommer, när det påbörjas och när det avslutas. När man avslutar ett ärende ska man ange en Avslutsorsak. Därefter får man också en fråga om ärendet ska markeras för gallring eller inte. Ärenden öppnas genom att i Sökmodulen dubbelklicka på aktuellt ärende i listan, alternativt markera det och klicka på Öppna eller trycka Enter. Ärendet stängs genom att markera den rådsökandes namn och klicka på verktyget Stäng i verktygsraden eller trycka Ctrl+C. Begränsad behörighet till ärende 45

46 Boss Handbok Det finns också möjlighet att begränsa behörigheten till det aktuella ärendet. Genom att markera kryssrutan för Begränsad behörighet är det bara den handläggare som äger ärendet som är behörig. Ska fler handläggare vara behöriga klickar man på knappen Behörighet och väljer handläggare i den dialog som öppnas, samt anger om den handläggaren ska ha endast läsbehörighet eller läs- och skrivbehörighet. Begränsad behörighet på ärenden kan sparas som mallvärde. Markera eller avmarkera kryssrutan och välj Arkiv, Spara mallvärde. Nya ärenden kommer då att automatiskt få den valda behörigheten. Observera dock att det är bara markeringen att ärendet har begränsad behörighet som sparas, behörighet för övriga användare sätts inte. Spara ärende Ärendet sparas med SPARA-verktyget, alternativt med CTRL + S. Ta bort ärende Ärenden kan bara tas bort om de är avslutade och markerade för gallring. Länk till Gallring finns här. Händelse 46

47 Ärende Till varje ärende registreras händelser. Anteckningar Till ärendet kan också anteckningar kopplas. 47

48 Boss Handbok Händelser Händelser kan registreras på ett ärende. En händelse registreras med en händelsetyp som väljs i lista. Det finns möjlighet att ange status på händelsen. Datum för händelsen kan anges och handläggaren kan registrera nedlagd tid i timmar och minuter på händelsen. Det finns också ett kommentarsfält till händelsen, där text kan skrivas in. (För radbrytning i kommentaren, tryck Ctrl Enter). Ytterligare anteckningar till ärendet eller den specifika händelsen kan göras i funktionen Anteckningar. En händelse sparas med OK (eller ENTER-tangenten), NÄSTA... eller VERKSTÄLL-knappen. AVBRYT stänger dialogen utan att spara. TA BORT används för att ta bort den aktuella händelsen. 48

49 Ärende Anteckningar Modulen Anteckningar används för att skapa anteckningar till ett ärende. Anteckningarna sparas med det datum som angivits. Anteckningarna kan skrivas ut och exporteras till ett flertal olika format, t ex pdf, excel, word, rtf eller xml. 49

50 Boss Handbok Betalningsutrymme Modulen Betalningsutrymme används för att beräkna den rådsökandes betalningsutrymme. Betalningsutrymme är det belopp en skuldsatt person ska betala av på sina skulder enl Utsökningsbalkens regler om utmätning av inkomster. Från inkomsterna får den skuldsatte förbehålla sig ett belopp för sitt uppehälle, ett sk förbehållsbelopp, resterande del är personens betalningsutrymme. Systemet beräknar betalningsutrymme utifrån de uppgifter som angivits i budgeten, och det finns också en funktion för handläggaren att själv beräkna ett betalningsutrymme. Modulen visar ett beräknat betalningsutrymme. Via en knapp Eget betalningsutrymme kommer handläggaren till en dialog för att lägga in egna siffror för beräkning av betalningsutrymme. Betalningsutrymmet visas i en tabell med kolumner för den rådsökande, ev sambo och hushållet totalt. På radnivå finns ett antal fasta rubriker, dit belopp hämtas från modulerna Inkomster, Utgifter, Bostad samt Skulder och lån. Ett antal beräkningar görs i tabellen och nedersta raden visar ett betalningsutrymme i kr/månad. Om summan av uträkningen blir negativ justeras betalningsutrymmet till 0 kr och en resultatrad visar det faktiska utfallet. Modulen Betalningsutrymme är uppbyggd enligt samma principer som används för förbehållsbeloppsberäkning i Kronofogdemyndighetens e-tjänst för detta. Summeringsraderna visas i en egen ruta så att man snabbt kan skapa sig en överblick. Även de gällande normalbeloppen för innevarande år visas i en egen ruta. 50

51 Ärende Beräkning av disponibel inkomst I rubriken Inkomster inräknas lön före skatt, arbetslöshetsersättning, sjuk- och föräldrapenning, aktivitets- och sjukersättning, pension och övriga inkomster, både beskattningsbara och skattefria. Även ev kapitalinkomster kommer att ingå. I rubriken skatt hämtas angivet skattebelopp från inkomstmodulen. Om ingen skatt angivits görs en skatteberäkning utifrån angivna skattesatser. Reskostnaderna hämtas från Utgiftsmodulens Resor till arbete samt Kollektivresor. Den disponibla inkomsten ligger sedan till grund för proportioneringen utifrån inkomst. Beräkning av förbehållsbelopp Normalbelopp hämtas utifrån hushållets sammansättning. Boendekostnad hämtas från Bostadsmodulen. Vad som ingår i boendekostnaden beror på typ av bostad. För småhus räknas alla kostnader utom el och försäkring, för bostadsrätt räknas månadsavgift samt ev kostnader för bolån, för övriga boendeformer hämtas månadshyra. Eventuellt bostadsbidrag hämtas från Inkomstmodulen. I posten Barnbidrag ingår barnbidrag, underhållsstöd och underhållsbidrag samt eventuell barnpension. Barnbidraget hämtas eller beräknas. Underhållsbidrag hämtas från inkomstslag. Barnpension hämtas från inkomstslaget Pension för barn i hushållet. Bidrag för barn får inte överstiga normalbeloppet för barnet. Därför görs en kontroll att angivna belopp för barnet inte överstiger det tillåtna och om så är fallet läggs normalbeloppet ut som bidrag. Det är därför viktigt att underhållsbidrag och pension i inkomstmodulen anges för resp barn och inte läggs på den vuxne. (Pensionsbelopp på vuxen ingår i inkomstberäkningen). Underhållsbidrag som läggs på den vuxne gör att kontrollen av maxbeloppet inte alltid blir korrekt. Belopp för barnomsorg och sjukvårdskostnader hämtas från Utgiftsmodulen. Proportionering av resterande summa Det resterande beloppet fördelas på den rådsökande och ev sambo utifrån en proportionering mot respektive disponibel inkomst. 51

52 Boss Handbok Enskilda kostnader och förmåner Därefter läggs kostnader för arbetsresor, underhållsbidrag samt övriga kostnader som den enskilde får förbehålla sig (utgiftsslag) till förbehållsbeloppet och eventuella förmåner dras ifrån. Beräkning av betalningsutrymme Betalningsutrymmet beräknas sedan som Inkomst - Skatt - Förbehållsbelopp. Om betalningsutrymmet blir negativt justeras det till 0 kr. Eventuellt negativt belopp visas då på raden Resultat. Samma rubriker återfinns i det egna betalningsutrymmet. De fält som inte är skrivbara är grå. 52

53 Ärende Kreditråd Kreditråd Modulen Krediter används för att beräkna kostnader för lån, dels annuitetslån, dels lån med rak betalning. Handläggaren ska på ett enkelt sätt kunna visa och jämföra kostnader för olika lån och lånevillkor samt visa lånets utveckling över hela återbetalningsperioden. Modulen består av två delar, där den första visar en sammanställning över inregistrerade krediter och en underliggande dialog innehåller funktion för att registrera och visa en enskild kredit med dess betalplan. I sammanställningen visas respektive kredit med kreditbelopp, räntekostnad, avgifter, kreditkostnader, inbetalningar, kredittid, periodicitet, årsränta och effektiv ränta. En ny kredit skapas genom att klicka på knappen NY KREDIT. En befintlig kredit kan redigeras genom att dubbelklicka på krediten i tabellen. Båda dessa åtgärder öppnar en dialog för registrering av en kredit och där visas också period för period för den aktuella krediten. Kreditsammanställningen kan skrivas ut genom att klicka på antingen FÖRHANDSGRANSKA eller SKRIV UT. Förhandsgranska visar rapporten på skärmen och möjlighet finns att skriva ut den eller spara/exportera den i annat format. 53

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÖNER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systembeskrivning 1 Knappar handhavande 1 Kom igång snabbt 3 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Företagsuppgifter 8 Löneparametrar 9 Personal 10 Lönearter uppläggning

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 -

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 1 (146) Manual efredo Redovisning för enskild Firma Copyright Stifor IT 2014 Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 2 (146) Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Start av

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Bokföring Innehåll Programbeskrivning Att komma igång 1 Installation 2 Nytt företag 3 Knappar och menyer 4 Systeminställningar 5 Rapportinställningar 6 Lösenord

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik]

Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik] 1 Viktiga uppdateringar i denna version 1.0.2. Verkställighet av Öppenvård generellt avtal s. 20-23 Avsluta ärende s. 56 Version 1.0.0 2012-03-25 IFO Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Innehåll Inledning 2 Börja att använda FC.BatchAssist 2 Säkerhetskopiera 2 Inställningar 3 Uppdatera med aktuella FC-konton 4

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer