Förskrivares roll vid generiskt utbyte. Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskrivares roll vid generiskt utbyte. Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket"

Transkript

1 Förskrivares roll vid generiskt utbyte Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket

2 Konsekvenser av utebliven information...(patienten) brukar ha Triatec utskrivet och sen har det blivit utbytt mot Ramipril och det har de ingen aning om så de har några askar Ramipril hemma kanske som de bara låtit bli att ta. Det kan vi upptäcka 9 månader senare och säga: - Men brukar inte du ha Triatec? - Jo men den har jag slutat med - Varför då? - Nej men jag får ju inte den längre. Sen går man gå in och tittar. - Ja men du har fått Ramipril. - Ja jag undrade lite var det där var men jag tänkte att det inte var så noga. Det kan vara massa olika varianter av mediciner som är mer eller mindre livsviktiga och så har de ingen aning och läkaren tror att de tar det och sen ökar de dosen för att blodtrycksbehandlingen fungerar ju inte. Då kan kunden ha recept på Triatec 2,5 och 10 mg och själva verket har de inte tagit nått! Från: Olsson et al, 2012

3 Utbytet ger mer hälsa för pengarna Källhänvisning sjukvårdskostnader: Sveriges Kommuner och Landsting Sverige har bland de lägsta priserna på läkemedel i Europa Om vi idag betalade samma pris som när läkemedlen hade patentskydd och inte utsattes för generisk konkurrens, skulle kostnaden vara 8 miljarder kronor högre per år. I sjukvårdskostnader: 2 miljarder: drift av 68 vårdcentraler 2 miljarder: all barnhälsovård 4 miljarder: samtliga ambulans-, sjukhustransporter

4 Bild: Socialstyrelsen, 2013

5 Effekter av generiskt utbyte Varför byter man ut mitt läkemedel på apoteket? Utbytet gör i vissa fall läkemedelsanvändningen mer komplicerad för patienten och kan leda till: Förvirring, oro och osäkerhet Försämrad följsamhet Risk för dubbelmedicinering eller avbruten i användning Bristande tilltro till sin behandling

6 Faktorer som påverkar utbytet Ekonomi Kommunikationsfärdighet Förskrivningsrekommendationer Tid/stress Terapitradition Åsikter/attityder Kunskap Förskrivare Vana Arbetsgivares intresse Lagar/föreskrifter Erfarenhet Vana Kunskap Lagar/föreskrifter Utseende tablett/kartong Åsikter/attityder Media Erfarenhet Kunskap/förståelse Ekonomi Förväntningar Patient Utbildning Biverkningar Omgivning/livsstil Sjukdomstillstånd Tid/Stress Farmaceut Erfarenhet Åsikter/attityder Ekonomi Tid/stress Kundservice Bild: Faktorer som påverkar det generiska utbyte. Olsson, E

7 Förskrivarens roll Nyckelroll för ett tryggt och patientsäkert generiskt utbyte. Forskning visar att: Patienter som diskuterat det generiska utbytet med förskrivare har en större förståelse för och känner sig tryggare med bytet. Patienten önskar att förskrivaren i högre grad informerade dem om bytet. Information från förskrivaren påverkar patientens tilltro och inställning till generiska läkemedel.

8 Bra dialog och information i alla led Med en bra dialog och information genom hela vårdkedjan går det att: Förebygga missförstånd och oklarheter kring utbytet Bidra till god följsamhet till ordination Skapa trygghet för patienten

9 Informationsmaterialet

10 Förankring och test av materialet Materialet har tagits fram, enligt önskemål från, och i samråd med: Sveriges läkaresällskap Landstingsrepresentanter Patientorganisationer Pensionärsorganisationer TLV:s Dialoggrupp för apoteksaktörer Kvalitetsrådet, Sveriges Apoteksförening Apotekarsocieteten

11 Gemensamt informationsmaterial i flera delar Kunskapsunderlag dels för förskrivare dels för apotekspersonal Faktablad dels för förskrivare dels för apotekspersonal En affisch En folder för patienter Folder för patienter Affisch, faktablad kunskapsunderlag

12 Utskick av uppskattad folder Tryckt i 1 miljon exemplar. 200 exemplar skickades i januari till alla apotek och vårdcentraler i landet, samt: Faktablad Kunskapsunderlag Affisch broschyrställ Beställ kostnadsfritt på våra hemsidor Folder för patienter

13 Utbytbarhet

14 Alla godkända läkemedel ska vara effektiva, säkra och av god kvalitet Effektiva Säkra God kvalité

15 Utbytbarhet - grundkriterier Samma aktiva beståndsdel(ar) Samma beredningsform Samma styrka Medicinskt jämförbara - bioekvivalenta / terapeutiskt ekvivalenta

16 Varför kan likvärdiga läkemedel se olika ut? Läkemedel = verksamt ämne + hjälpämne Det är det verksamma ämnet som står för den medicinska effekten och det är samma verksamma ämne i samma mängd. Hjälpämnen är inaktiva men finns för att läkemedlet ska kunna formuleras till avsedd beredningsform tex tabletter med önskvärda egenskaper.

17 Är likvärdiga läkemedel lika effektiva? Bioekvivalens visar likvärdighet. Alla utbytbara läkemedel måste ha visat att de är bioekvivalenta/terapeutiskt likvärdiga. Bioekvivalens ett vedertaget koncept för att brygga mellan formuleringar. Används under utvecklingen av alla läkemedel, både originalläkemedel och generika. Kraven regleras i europeiska riktlinjer.

18 Är likvärdiga läkemedel lika effektiva? Om två läkemedel visar bioekvivalens är det visat att skillnader i hjälpämnen och tillverkningsprocess inte påverkar biotillgängligheten. När den aktiva substansen väl nått blodbanan verkar den på samma sätt oavsett vilken formulering den administrerats som. För två läkemedel som har uppvisat likvärdig koncentration av den aktiva substansen i blodet över tid, kan man dra slutsatsen att de har likvärdig effekt och säkerhet.

19 Är likvärdiga läkemedel lika effektiva? Normalt accepteras en 20% skillnad i AUC och C max och det anses uppfyllt om 90% konfidensintervall ligger inom 0,8-1,25. Eftersom HELA konfidensintervallet måste ligga inom dessa gränser betyder att skillnaden i medelvärde är betydligt mindre än 20%. Sammanställning av mer än 2000 bioekvivalensstudier visar på en medelskillnad i AUC och C max på 4%. Figur 2. Exempel på resultat från bioekvivalensstudie där bioekvivalens visats (A) respektive inte har visats (B och C).

20 Är likvärdiga läkemedel lika effektiva? De skillnader som accepteras ligger inom gränserna för vad som anses vara normal variation i plasmakoncentration och förväntas inte leda till någon kliniskt relevant skillnad i effekt och säkerhet. Skillnad i effekt är mindre än skillnad i plasmakoncentration.

21 Läkemedel med brett terapeutsikt intervall: Läkemedel med snävt terapeutiskt intervall: Skillnad i plasmakoncentration ger endast liten skillnad i effekt Vanligaste fallet Skillnad i plasmakoncentration kan ge stor skillnad i effekt Snävare acceptansgränser Ofta ej utbytbara

22 Är likvärdiga läkemedel lika säkra? Alla läkemedel granskas och godkänns av myndigheter och det ställs samma höga kvalitetskrav på originalläkemedel som på generika Det kan förekomma skillnader i SPC och bipacksedel vid jämförelse mellan utbytbara läkemedel Skillnader finns pga att läkemedel godkänns gemensamt inom EU och det finns olika synsätt på hur produktinformationen bör utformas. Harmoniseringsarbete pågår. Trots skillnader i informationen, finns det inte några medicinska skillnader.

23 Ett patientsäkert byte

24 Bedömning i flera steg Förskrivare gör den medicinska bedömningen Allergi Uttalad risk för förväxling eller dubbelmedicinering

25 Utbytet soja och jordnötsallergi Jordnöt är ett mycket potent allergen. Risk för korsreaktion mellan jordnöt- och soja-protein. Krav på varning i produktresumén för läkemedel som innehåller jordnötsolja eller sojaolja enligt Kommissionens riktlinje om hjälpämnen. Sojaolja används som vehikel i tex infusionsvätskor. Finns en handfull läkemedel godkända med jordnötsolja, veterinära produkter och en kräm för humant bruk (Metvix). Inga läkemedel som innehåller ämnen med ursprung av jordnötter är utbytbara. Ca 300 godkända läkemedel för humant bruk innehåller hjälpämnen med ursprung från soja varav ca 200 innehåller sojalecitin.

26 Utbytet soja och jordnötsallergi Sojalecitin omfattas inte av kraven i riktlinjen. För säkerhets skull har varningen till soja och jordnötsallergiker införts i produktinformationen för vissa produkter innehållande sojalecitin. Sojalecitin används som emulgeringsmedel, i drageringen eller bläcket. Sojalecitin förekommer i mycket små mängder i läkemedel, vanligtvis mellan 0,1-5 mg. Att jämföra med livsmedel där det förekommer i tex margariner och choklad i mycket större mängder.

27 Utbytet soja och jordnötsallergi Livsmedelsverket : I regel påvisas mycket små mängder sojaprotein i lecitinet. Mängderna beror på kvaliteten på lecitinet. När lecitinet finns i produkter som margarin och choklad blir halten sojaprotein försvinnande liten. För det flesta sojaallergiker är det alltså ingen risk med dessa produkter pga innehåll av sojalecitin. Mängden sojalecitin är många gånger större i livsmedel än i läkemedel. Slutsats: Risken för allergiska reaktioner av de mängder sojalecitin som finns i läkemedel bedöms väldigt liten. Oberoende av utbyte eller ej, för en patient där förskrivaren bedömer att det finns en risk för en allergisk reaktion ska förskrivaren välja lämpligt läkemedel och, i förekommande fall, motsätta sig byte.

28 Utbytet Laktos Laktos är ett vanligt fyllnadsmedel i läkemedel. Vanliga mängder laktos i läkemedel är mg. Enligt Livsmedelsverket tolereras normalt 5 g utan besvär, motsvarande innehållet i 1 dl mjölk. Innehåller av laktos i läkemedel är generellt inget problem för personer med intolerans mot laktos.

29 Risk för förväxling Om patienten löper en uttalad risk för förväxling eller felmedicinering kan förskrivaren göra bedömningen att generiskt utbyte är olämpligt. Potentiella risker för patienten liksom oro och förvirring kan förebyggas genom information om utbytet görs till en naturlig del av samtalet om patientens läkemedelsanvändning. Tänk på att den information du ger om generiskt utbyte har patienten nytta av under hela sin behandling

30 Bedömning i flera steg Förskrivare gör den medicinska bedömningen Allergi Uttalad risk för förväxling eller dubbelmedicinering Farmaceuten ansvarar för att bedöma om bytet är rimligt Anpassade förpackningar Delade doser, 1/2 tablett Refillförpackningar

31 Farmaceutens ansvar PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Ursofalk 500 mg filmdragerad tablett 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 500 mg ursodeoxicholsyra (UDCA). För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett Vit, oval, bikonvex filmdragerad tablett med brytskåra på båda sidorna. Tabletterna kan delas i lika stora doser.

32 Farmaceutens ansvar Kortare antibiotikakurer tex Penomax och Selexid där 3 ggr dagligen i 5 dagar (15 tabletter) inte anses motsvara 2 ggr dagligen i 7 dagar (14 tabletter)

33 Bedömning i flera steg Förskrivare gör den medicinska bedömningen Allergi Uttalad risk för förväxling eller dubbelmedicinering Farmaceuten ansvarar för att bedöma om bytet är rimligt Anpassade förpackningar Delade doser, 1/2 tablett Refillförpackningar Patienten kan själv motsätta sig bytet

34 Patienten bestämmer över sina läkemedel Du (patienten) bestämmer om ditt läkemedel ska bytas ut, men ditt val påverkar din kostnad. Apoteket erbjuder det läkemedel som har lägst pris / / För läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet får du alltid betala hela kostnaden själv

35 Goda råd till dig som använder läkemedel Lär dig namnet på det verksamma ämnet. Om du är osäker på vilket detta är, fråga din läkare eller farmaceut på ditt apotek. Låt etiketten sitta kvar på läkemedelsförpackningen. Där står det ofta vilket läkemedel din läkare skrev ut, vad det likvärdiga läkemedlet du har fått heter samt vilket det verksamma ämnet är. Informera din läkare om du har en allergi. Läkaren tar då ställning till om ett byte är lämpligt för dig. Fråga en farmaceut på ditt apotek eller din läkare om du är osäker på hur du ska använda dina läkemedel.

36 Ett patientsäkert byte

37 Vägen till ett patientsäkert byte Medicinskt ansvar, tillämpa nej till byte där det är lämpligt. Information om generiskt utbyte i alla led genom vårdkedjan. Stäm av läkemedelsanvändningen. Följ upp med patient hur utbytet fungerar, säkerställ att inte utebliven effekt beror på felmedicinering efter utbyte.

38 Mer information Mer information finns på våra hemsidor: Därifrån kan man skicka frågor till myndigheten. Mejla Ring Läkemedelsverket TLV

39 Frågor?

Informationsinsats om generiskt utbyte till patient, apotekspersonal och förskrivare. Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket

Informationsinsats om generiskt utbyte till patient, apotekspersonal och förskrivare. Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket Informationsinsats om generiskt utbyte till patient, apotekspersonal och förskrivare Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket Idag Bakgrund Arbetsmetod Informationsmaterialet Lika men olika

Läs mer

Läkemedelsverkets patientsäkerhetsarbete för hälso- och sjukvårdspersonal 15 november 2017

Läkemedelsverkets patientsäkerhetsarbete för hälso- och sjukvårdspersonal 15 november 2017 Generiskt utbyte Läkemedelsverkets patientssäkerhetsarbete för H&S personal Catarina Bernet Apotekare, kvalitetsutredare Enheten för Farmaci och Bioteknologi Hur godkänns ett läkemedel? 2 information som

Läs mer

Ett tryggt byte på apotek

Ett tryggt byte på apotek För förskrivare Ett tryggt byte på apotek - likvärdigt läkemedel till lägre pris Kunskapsunderlag om det generiska utbytet för förskrivare. Detta informationsmaterial har tagits fram av Läkemedelsverket

Läs mer

Ett tryggt byte på apotek

Ett tryggt byte på apotek För farmaceuter Ett tryggt byte på apotek - likvärdigt läkemedel till lägre pris Kunskapsunderlag om det generiska utbytet för farmaceuter på apotek. Detta informationsmaterial har tagits fram av Läkemedelsverket

Läs mer

Generiskt utbyte samhälls- och patientperspektivet. Anna Montgomery, Farm Dr, medicinsk utredare LMA-dagarna 2018

Generiskt utbyte samhälls- och patientperspektivet. Anna Montgomery, Farm Dr, medicinsk utredare LMA-dagarna 2018 Generiskt utbyte samhälls- och patientperspektivet Anna Montgomery, Farm Dr, medicinsk utredare LMA-dagarna 2018 Stort tack för alla frågor! Svaren på de vanligaste frågorna kommer att publiceras i en

Läs mer

Ett tryggt byte på apotek

Ett tryggt byte på apotek För förskrivare Ett tryggt byte på apotek - likvärdigt läkemedel till lägre pris Kunskapsunderlag om det generiska utbytet för förskrivare. Detta informationsmaterial har tagits fram av Läkemedelsverket

Läs mer

Så jobbar Läkemedelsverket och TLV med utbytbara läkemedel och periodens vara. Apoteksmässan, 6 september 2012

Så jobbar Läkemedelsverket och TLV med utbytbara läkemedel och periodens vara. Apoteksmässan, 6 september 2012 Så jobbar Läkemedelsverket och TLV med utbytbara läkemedel och periodens vara Apoteksmässan, 6 september 2012 Anna Hillgren, LV Apotekare och PhD Åsa Tormod, TLV Apotekare Utbytbarhet - Riksdagsbeslut

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Utbyte av läkemedel. Frida Hagnestål Apotekare, kvalitetsutredare Enheten för farmaci och bioteknologi Läkemedelsverket

Utbyte av läkemedel. Frida Hagnestål Apotekare, kvalitetsutredare Enheten för farmaci och bioteknologi Läkemedelsverket Utbyte av läkemedel Frida Hagnestål Apotekare, kvalitetsutredare Enheten för farmaci och bioteknologi Läkemedelsverket Upplägg Utbytbarhet LV/TLV 1. Läkemedelsverket (LV) 2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Generiska läkemedel. Same same different name

Generiska läkemedel. Same same different name Generiska läkemedel Same same different name Vad är generika? de 5 miljarder som samhället sparar årligen på generika motsvarar 11 000 sjuksköterskor* *(inkl. sociala avgifter) En del patienter som står

Läs mer

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vårt apoteksuppdrag 2 Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vi reglerar apoteksmarknaden Vi styr apoteksmarknaden bland annat genom reglerna för det generiska utbytet. Vi är en av flera myndigheter

Läs mer

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens Regelverk och bakgrund Reglerna för generiskt utbyte har vidareutvecklats Generiskt utbyte sedan 2002 Uppdaterade regler 2009 med anledning av att den svenska

Läs mer

Parenterala läkemedel inom periodens varautbytet

Parenterala läkemedel inom periodens varautbytet Parenterala läkemedel inom periodens varautbytet TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET Box 22520 [Fleminggatan 18], 104 22 Stockholm Telefon: 08 568 420 50, Fax: 08 568 420 99, registrator@tlv.se, www.tlv.se

Läs mer

Utbyte av läkemedel på apotek - regler och samband

Utbyte av läkemedel på apotek - regler och samband Utbyte av läkemedel på apotek - regler och samband Modul 1 Maj 2010 Till denna modul hör ytterligare två utbildningsmoduler - Utbyte av läkemedel på apotek de olika aktörernas roller - Utbyte av läkemedel

Läs mer

Frågor och svar om generiskt utbyte. Senast uppdaterad mars 2018

Frågor och svar om generiskt utbyte. Senast uppdaterad mars 2018 Frågor och svar om generiskt utbyte Senast uppdaterad mars 2018 Introduktion Inför Läkemedelsverkets informationsdagar för läkemedelsansvariga på apotek i mars 2018, fick TLV många frågor från deltagarna

Läs mer

Kraftig kostnadsökning under 1990-talet. Vad gör TLV? -Hur vårt uppdrag påverkar apoteksfarmaceutens vardag. Är hälso- och sjukvård en rättighet?

Kraftig kostnadsökning under 1990-talet. Vad gör TLV? -Hur vårt uppdrag påverkar apoteksfarmaceutens vardag. Är hälso- och sjukvård en rättighet? Vad gör TLV? -Hur vårt uppdrag påverkar apoteksfarmaceutens vardag Camilla Berglund, leg. Apotekare Är hälso- och sjukvård en rättighet? Kraftig kostnadsökning under 1990-talet 2002 bildas myndigheten

Läs mer

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Utbyte av läkemedel Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Innehåll Första timmen: Läkemedelsverket (LV) Andra timmen: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) TLV:s uppdrag, organisation och

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till 8 kap. 11 Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och tekniskt sprit - farmaceuts

Läs mer

Remissvar: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

Remissvar: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Sundbyberg 2017-04-04 Dnr.nr: 1.1 2016-005861 Vår referens: Martina Bergström Mottagare registrator@mpa.se Remissvar: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Handikappförbunden

Läs mer

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4 UTKAST Vägledning till 5 kap. 8 a Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel Postadress/Postal

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

TLVs ansvar på den omreglerade apoteksmarknaden 12/5/2011 TLVS UPPDRAG PÅ DEN OMREGLERADE APOTEKSMARKNADEN

TLVs ansvar på den omreglerade apoteksmarknaden 12/5/2011 TLVS UPPDRAG PÅ DEN OMREGLERADE APOTEKSMARKNADEN TLVS UPPDRAG PÅ DEN OMREGLERADE APOTEKSMARKNADEN 2011-11-28 1 TLVs ansvar på den omreglerade apoteksmarknaden Nivå och konstruktion av den ersättning som apoteken erhåller för sitt uppdrag Generiskt utbyte

Läs mer

Part. Saken. Beslut BESLUT. Berörda företag enligt separat sändlista. Indelning i förpackningsstorleksgrupper.

Part. Saken. Beslut BESLUT. Berörda företag enligt separat sändlista. Indelning i förpackningsstorleksgrupper. BESLUT 1 (7) Datum 2018-03-09 Diarienummer 3077/2017 Part Berörda företag enligt separat sändlista Saken Indelning i förpackningsstorleksgrupper. Beslut Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara Läkemedel inom förmånssystemet och periodens Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 4 Integration & presentation... 4 Teknisk dokumentation... 4 Sid 1/5 Syfte Information

Läs mer

Kärt barn har många namn. Apoteket Farmaci AB

Kärt barn har många namn. Apoteket Farmaci AB Kärt barn har många namn Kärt barn har många namn Samma läkemedel olika preparat Substansnamn Preparatnamn, exempel: Furosemid Lasix, Impugan, Furix, Furosemid Nordic, Furosemid Recip Citalopram Simvastatin

Läs mer

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden?

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden? Frågor och svar från Informationsdagarna för läkemedelsansvariga på apotek (den 23 och 31 oktober 2012). Svar från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fråga Är det acceptabelt

Läs mer

Yttrande på: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Rapport från Läkemedelsverket Dnr S2011/2890/FS

Yttrande på: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Rapport från Läkemedelsverket Dnr S2011/2890/FS YTTRANDE 2015-10-23 S2011/2890/FS Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Yttrande på: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare [ex AT-läkare] Sjuksköterskor

Läs mer

Yttrande över Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Dnr

Yttrande över Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Dnr Vår beteckning Dnr 821/2015 Stockholm 2015-03-27 Registrator Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala Yttrande över Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Dnr 1.1-2014-06-04-105666

Läs mer

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara Läkemedel inom förmånssystemet och periodens Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 4 Krav... 4 Rekommendation... 4 Teknisk dokumentation... 5 Version Datum Författare

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptskrivningens ABC Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Löfdal Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare

Läs mer

Förtydligande om regler för utbyte mellan direktimporterade läkemedel och dess parallellimporterade eller parallelldistribuerade läkemedel.

Förtydligande om regler för utbyte mellan direktimporterade läkemedel och dess parallellimporterade eller parallelldistribuerade läkemedel. Förtydligande om regler för utbyte mellan direktimporterade läkemedel och dess parallellimporterade eller parallelldistribuerade läkemedel Juli 2014 Bakgrund Utbytet av läkemedel på apotek delas generellt

Läs mer

Aktuellt om läkemedel smarta byten och generikakunskap

Aktuellt om läkemedel smarta byten och generikakunskap Aktuellt om läkemedel smarta byten och generikakunskap Linda Grahn apotekare Ordförande Läkemedelskommittén Vad är INTE utbytbart på apotek? EXEMPEL EJ BYTE aktiva substansen - snävt terapeutiskt intervall

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-12-19

BESLUT. Datum 2011-12-19 BESLUT 1 (6) Datum 2011-12-19 Vår beteckning FÖRETAG Pfizer AB Pricing & Reimbursement Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

SILs innehåll och tjänster - stöder dessa generisk förskrivning?

SILs innehåll och tjänster - stöder dessa generisk förskrivning? SILs innehåll och tjänster - stöder dessa generisk förskrivning? Svenska Läkaresällskapets inspirationsdag IT-kontaktmötet den 23 april 2012 23 april 2012 Michael Öberg, michael.oberg@inera.se Tjänsteansvarig

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Entecavir Glenmark 0,5 mg filmdragerade tabletter Entecavir Glenmark 1 mg filmdragerade tabletter entekavir

Bipacksedel: Information till användaren. Entecavir Glenmark 0,5 mg filmdragerade tabletter Entecavir Glenmark 1 mg filmdragerade tabletter entekavir Bipacksedel: Information till användaren Entecavir Glenmark 0,5 mg filmdragerade tabletter Entecavir Glenmark 1 mg filmdragerade tabletter entekavir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets rapport: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Dnr. S2011/8290/FS

Yttrande över Läkemedelsverkets rapport: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Dnr. S2011/8290/FS Datum Vår beteckning 2015-10-19 Dnr. 2209/2015 s.registrator@regeringskansliet.se s.fs.@regeringskansliet.se Yttrande över Läkemedelsverkets rapport: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletter. loratadin

Bipacksedel: Information till användaren. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletter. loratadin Bipacksedel: Information till användaren Loratadin ratiopharm 10 mg tabletter loratadin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården

Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården Vad är Apodos? Apodos är Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel. Men Apodos är betydligt mer än bara påsar med

Läs mer

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel.

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel. BESLUT 1 (5) Datum 2017-06-21 Vår beteckning SÖKANDE Ebb Medical AB Box 114 371 22 Karlskrona SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Entecavir Sandoz 0,5 mg filmdragerade tabletter Entecavir Sandoz 1 mg filmdragerade tabletter.

Bipacksedel: Information till användaren. Entecavir Sandoz 0,5 mg filmdragerade tabletter Entecavir Sandoz 1 mg filmdragerade tabletter. Bipacksedel: Information till användaren entecavir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara denna bipacksedel, du kan

Läs mer

Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Receptskrivningens ABC Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Information om läkemedel www.fass.se Produktmonografi SPC www.lakemedelsverket.se www.lakemedelsboken.se

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Läkemedelsavdelningen Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Frågor 1. När är det planerat att överflyttning (migrering) till ny dosleverantör sker? 2. Kommer man åt dosrecepten under överflyttningsperioden?

Läs mer

Läkemedel & Äldre 23 februari Apoteket Hägern Din lokala hälsopartner Thomas Engberg - apotekschef

Läkemedel & Äldre 23 februari Apoteket Hägern Din lokala hälsopartner Thomas Engberg - apotekschef Läkemedel & Äldre 23 februari 2018 Apoteket Hägern Din lokala hälsopartner Thomas Engberg - apotekschef Innehåll Högkostnadsskyddet / förmånssystemet Varför får jag inte alltid det läkemedel som läkaren

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516025HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

- kundsituationer. Modul 3. Maj 2010. - Utbyte av läkemedel på apotek regler och samband - Utbyte av läkemedel på apotek de olika aktörernas roller

- kundsituationer. Modul 3. Maj 2010. - Utbyte av läkemedel på apotek regler och samband - Utbyte av läkemedel på apotek de olika aktörernas roller Utbyte av läkemedel på apotek - kundsituationer Modul 3 Maj 2010 Till denna modul hör ytterligare två utbildningsmoduler Till denna modul hör ytterligare två utbildningsmoduler - Utbyte av läkemedel på

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Loratadin Hexal 10 mg tabletter. loratadin

Bipacksedel: Information till användaren. Loratadin Hexal 10 mg tabletter. loratadin Bipacksedel: Information till användaren Loratadin Hexal 10 mg tabletter loratadin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

Generisk förskrivning. IT-inspirationsdagen på Svenska Läkaresällskapet 23 april 2012

Generisk förskrivning. IT-inspirationsdagen på Svenska Läkaresällskapet 23 april 2012 Generisk förskrivning IT-inspirationsdagen på Svenska Läkaresällskapet 23 april 2012 Bakgrund 2006 LV tog i sin rapport inte ställning till om generisk förskrivning borde genomföras. Om, föreslogs ett

Läs mer

- Pati enti nformati on

- Pati enti nformati on - Patientinformation Nocutil 0,1 mg och 0,2 mg tabletter. Information till föräldrar Läs noga igenom bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen innan du börjar använda detta läkemedel. Vad Nocutil

Läs mer

Snart får vi fler apotek i Sverige

Snart får vi fler apotek i Sverige Snart får vi fler apotek i Sverige Fler apotek och bättre öppettider. Varför? Målet med apoteksreformen är att vi ska få fler apotek i Sverige och bättre öppettider. Förändringen innebär att nya apotek

Läs mer

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna 2017-04-25 2 Max. två läkemedel/blankett obs! skall skrivas

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Clarityn 10 mg tabletter loratadin

Bipacksedel: Information till användaren. Clarityn 10 mg tabletter loratadin Bipacksedel: Information till användaren Clarityn 10 mg tabletter loratadin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Regelverk kring läkemedel

Regelverk kring läkemedel Regelverk kring läkemedel Linda Grahn Ordförande Norrbottens Läkemedelskommitté Informationsapotekare Läkemedelsförmånerna Lag om läkemedelsförmåner (2002:160) Skydd mot höga kostnader vid inköp av läkemedel

Läs mer

Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Aktivitet 1.8 i den Nationella läkemedelsstrategin 2016 2018 Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1 2016-005861 Datum: 2017-05-31 Citera

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Rinexin 50 mg depottabletter. fenylpropanolaminhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Rinexin 50 mg depottabletter. fenylpropanolaminhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Rinexin 25 mg depottabletter Rinexin 50 mg depottabletter fenylpropanolaminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Clarityn 10 mg Tabletter Loratadin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig..

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Xerodent 28,6 mg / 0,25 mg sugtabletter Äppelsyra / Fluor Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.. Detta läkemedel

Läs mer

Apotekens dosdispenseringsservice. För en tryggare läkemedelsanvändning

Apotekens dosdispenseringsservice. För en tryggare läkemedelsanvändning Apotekens dosdispenseringsservice För en tryggare läkemedelsanvändning Välkommen som kund hos apotekets dosdispenseringsservice! osdispensering är en del av en trygg läkemedelsanvändning. en största nyttan

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK 1 Läkemedelsförmånen Samhället subventionerar kostnader för läkemedel och vissa andra varor på recept,

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-12-05. Föreläggande vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen)

BESLUT. Datum 2013-12-05. Föreläggande vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen) BESLUT 1 (5) Datum 2013-12-05 Vår beteckning 1690/2013 PART Kronans Droghandel Apotek AB Box 30094 104 25 Stockholm SAKEN Föreläggande vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen)

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Ursosan 500 mg filmdragerade tabletter. Ursodeoxicholsyra

Bipacksedel: Information till användaren Ursosan 500 mg filmdragerade tabletter. Ursodeoxicholsyra Bipacksedel: Information till användaren Ursosan 500 mg filmdragerade tabletter Ursodeoxicholsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-12-19

BESLUT. Datum 2011-12-19 BESLUT 1 (7) Datum 2011-12-19 Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL. Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid

BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL. Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer

Läs mer

Så kan beslutsstödet EES öka patientsäkerheten. Annika Ohlson, Gerd Sandberg, Maria Wanrud

Så kan beslutsstödet EES öka patientsäkerheten. Annika Ohlson, Gerd Sandberg, Maria Wanrud Så kan beslutsstödet EES öka patientsäkerheten Annika Ohlson, Gerd Sandberg, Maria Wanrud Mars 2018 2 Farmaceutens skyldigheter enligt Läkemedelverkets föreskrifter Författningsmässiga kontroller Teknisk

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Artrox 625 mg filmdragerade tabletter glukosamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om prissättning av vissa äldre läkemedel

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om prissättning av vissa äldre läkemedel TLV Dnr 2265/2014 Registrator Box 225 20 104 22 Stockholm registrator@tlv.se Måndagen den 18 augusti 2014 Yttrande på remiss: Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Utbyte av läkemedel utan subvention

Utbyte av läkemedel utan subvention Utbyte av läkemedel utan subvention Tillåt frivillig utbytbarhet och priskonkurrens på receptbelagda läkemedel utan subvention Läkemedel som inte subventioneras (d.v.s. inte ingår i läkemedelsförmånen)

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (7) Datum 2011-12-19 Vår beteckning FÖRETAG Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 SOLLENTUNA SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV,

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Ursofalk 500 mg filmdragerade tabletter. ursodeoxicholsyra

Bipacksedel: Information till användaren. Ursofalk 500 mg filmdragerade tabletter. ursodeoxicholsyra Bipacksedel: Information till användaren Ursofalk 500 mg filmdragerade tabletter ursodeoxicholsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln Datum Diarienummer 1 (5) 2013-12-10 3669/2013 Till berörda företag Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln TLV publicerar nu en lista över för vilka prissänkningar som

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Generiskt utbyte i ett användarperspektiv

Generiskt utbyte i ett användarperspektiv Generiskt utbyte i ett användarperspektiv Enkätundersökning om apotekskunders uppfattning om generiskt utbyte Sirwa Dylman Examensarbete i farmaci 30 hp Masterprogrammet i farmaci 120 hp Handledare: Andy

Läs mer

Tillsyn på TLV. Fokus på förhindrat utbyte på apotek

Tillsyn på TLV. Fokus på förhindrat utbyte på apotek Tillsyn på TLV Fokus på förhindrat utbyte på apotek Agenda Syftet med mötet Kort om tillsyn Generiskt utbyte Tillgänglighet till periodens vara Försäljning av periodens vara Förhindrat utbyte: Tillämpningen

Läs mer

En Sifo-undersökning om läkemedelsanvändning bland äldre

En Sifo-undersökning om läkemedelsanvändning bland äldre En Sifo-undersökning om läkemedelsanvändning bland äldre Förord Läkemedel hjälper många äldre att behålla ett hälsosamt liv men läkemedelsanvändningen har även en mörk baksida. Sverige är ett rikt land,

Läs mer

Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning

Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning Vår beteckning Dnr 2507/2008 Solna 2009-02-23 Registrator Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning S2008/10720/HS

Läs mer

2. Vad du behöver veta innan du tar Finasterid Actavis

2. Vad du behöver veta innan du tar Finasterid Actavis Bipacksedel: Information till användaren Finasterid Actavis 5 mg filmdragerade tabletter finasterid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel

Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Moderator - Eva Fernvall, Apoteket AB Koll på Läkemedel har som mål att: 1. Halvera multimedicineringen

Läs mer

Janssen-Cilag AB. Viktig information om ditt nya läkemedel

Janssen-Cilag AB. Viktig information om ditt nya läkemedel Janssen-Cilag AB Viktig information om ditt nya läkemedel Viktig behandlingsinformation PRILIGY används för behandling av för tidig utlösning eller prematur ejakulation (PE) hos män som är mellan 18 och

Läs mer

Workshop-Repetion i Farm.praxis. Sofia Wallenberg, Leg apotekare Univ.adjunkt Samhällsfarmaci Institutionen för Farmaci, Uppsala Universitet

Workshop-Repetion i Farm.praxis. Sofia Wallenberg, Leg apotekare Univ.adjunkt Samhällsfarmaci Institutionen för Farmaci, Uppsala Universitet Workshop-Repetion i Farm.praxis Sofia Wallenberg, Leg apotekare Univ.adjunkt Samhällsfarmaci Institutionen för Farmaci, Uppsala Universitet Endast farmaceut får färdigställa förordnade läkemedel för utlämnande

Läs mer

Generiskt utbyte på apotek

Generiskt utbyte på apotek Generiskt utbyte på apotek En enkätundersökning om svenska akademiker med utländsk bakgrunds uppfattning om generikautbytet Zahra Saleh Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten

Läs mer

Receptlära och läkemedels- förmånerna

Receptlära och läkemedels- förmånerna Receptlära och läkemedels- förmånerna Marie-Louise Ovesjö öl, med dr Klinisk farmakologi, Södersjukhuset AB marie-louise.hakansson-ovesjo@sodersjukhuset.se Vem får förskriva läkemedel? Behöriga förskrivare

Läs mer

Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara

Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET Box 22520 [Fleminggatan 18], 104 22 Stockholm Telefon: 08 568 420 50, Fax: 08 568 420 99, registrator@tlv.se,

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

Bipacksedeln: Information till patienten. Bendroflumetiazid Alternova 2,5 mg tabletter Bendroflumetiazid Alternova 5 mg tabletter.

Bipacksedeln: Information till patienten. Bendroflumetiazid Alternova 2,5 mg tabletter Bendroflumetiazid Alternova 5 mg tabletter. Bipacksedeln: Information till patienten Bendroflumetiazid Alternova 2,5 mg tabletter Bendroflumetiazid Alternova 5 mg tabletter Bendroflumetiazid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

Farmaceutkryss Presentation för Läkemedelsansvariga, 2 och 6 oktober 2014

Farmaceutkryss Presentation för Läkemedelsansvariga, 2 och 6 oktober 2014 Farmaceutkryss Presentation för Läkemedelsansvariga, 2 och 6 oktober 2014 Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och ehälsomyndigheten Lag kompletterad med farmaceutkryss Ny bestämmelse

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-07-01

BESLUT. Datum 2011-07-01 BESLUT 1 (5) Datum 2011-07-01 Vår beteckning SÖKANDE Johnson och Johnson Consumer Nordic A division of McNeil Sweden AB 169 90 Solna ÄRENDET Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Konkurrensen i Sverige Kapitel 22 Läkemedelsmarknaden RAPPORT 2018:1

Konkurrensen i Sverige Kapitel 22 Läkemedelsmarknaden RAPPORT 2018:1 Konkurrensen i Sverige 2018 Kapitel 22 Läkemedelsmarknaden RAPPORT 2018:1 Utdrag Det här dokumentet innehåller ett utdrag ur Konkurrensverkets rapport Konkurrensen i Sverige (rapportserie 2018:1). Du kan

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Slutrapport

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Selexid 200 mg och 400 mg filmdragerade tabletter Pivmecillinamhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

1. Vad Selexid är och vad det används för

1. Vad Selexid är och vad det används för BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Selexid 200 mg och 400 mg filmdragerade tabletter Pivmecillinamhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) PATIENTINFORMATIONSBROSCHYR Toctino (alitretinoin) Graviditetsförebyggande program TOC-FI-002-051208-D Om denna broschyr Denna broschyr innehåller viktig information rörande din behandling med Toctino

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta

Läs mer

Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Rapport från Läkemedelsverket 2015-05-28 Dnr: 1.1-2014-045472 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara

Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET Box 22520 [Fleminggatan 7], 104 22 Stockholm Telefon: 08 568 420 50, Fax: 08 568 420 99, registrator@tlv.se,

Läs mer