Granskning av avtalsvillkor för kortkrediter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av avtalsvillkor för kortkrediter"

Transkript

1 Rapport 2013:20 Granskning av avtalsvillkor för kortkrediter

2 2 (36) 2013:20 Granskning av avtalsvillkor för kortkrediter Konsumentverket 2013 Utredare: Anna Hult (projektledare), Maria Grunditz, Ulrika Eklund, Martin Ekelöf och Maria Wackerfeldt.

3 3 (36) Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Summary Inledning Bakgrund Syfte Urval Metod Definitioner Avgränsningar Disposition Rättslig reglering Avtalsrättsliga grundprinciper och konsumentskydd Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK) Konsumentkreditlagen (KkrL) Information om varför en kreditansökan avslås Betalning av skulden i förtid Invändningsrätt och lagval Lag om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument (LOT) Föräldrabalken (FB) Lag om betaltjänster (LBT) Begränsning av betalningsinstrumentets användning Bryssel I-förordningen/Behörig domstol vid gränsöverskridande förpliktelser Rom I-förordningen/Tillämplig lag vid gränsöverskridande förpliktelser Marknadsföringslagen (MFL) Praxis Avsändarens ansvar vid försändelser Skriftlig uppsägning Påföljder/konsekvenser vid dröjsmål Bedömning av granskade avtalsvillkor Konsumentkreditlagen Information om varför en kreditansökan avslås Betalning av skulden i förtid Invändningsrätten... 22

4 4 (36) 3.2 Lag om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument Självrisk vid obehöriga transaktioner Kontohavarens skyldighet att spärranmäla till kreditgivaren Övertrassering vid obehöriga transaktioner Omyndigas ansvar för skuld Lag om betaltjänster Betaltjänstleverantörs rätt att spärra ett kort Kreditgivarens möjlighet att väcka talan vid domstol i annat land Avsändarens ansvar för försändelse Skriftlig uppsägning Försenad inbetalning Sammanfattande slutsatser Avtalsvillkor Information om varför en kreditansökan avslås Betalning av skulden i förtid Invändningsrätten Självrisk vid obehöriga transaktioner Kontohavarens skyldighet att spärranmäla till kreditgivaren Övertrassering vid obehöriga transaktioner Omyndigas ansvar för skuld Betaltjänstleverantörs rätt att spärra ett kort Kreditgivarens möjlighet att väcka talan vid domstol i annat land Avsändarens ansvar för försändelse Skriftlig uppsägning Försenad inbetalning Avslutande kommentar... 34

5 5 (36) Sammanfattning Antalet utgivna kredit- och betalkort ökar stadigt i Sverige och konsumenter har ofta möjlighet att göra sina sällanköp på kredit. Konsumentverket har därför valt att granska avtalsvillkor förknippade med kortkrediter. Då det är vanligt förekommande inom möbelbranschen att konsumenter erbjuds att delbetala sina köp med kortkrediter har ett urval av dessa kortkrediter granskats. Förutom dessa har även villkoren avseende ett urval av kortkrediter dels hos de fyra storbankerna, dels hos andra banker och kreditgivare granskats. Syftet med rapporten är att göra en översyn av avtalsvillkor för kortkrediter för att uppmärksamma eventuella konsumentproblem och att tydliggöra dessa för kreditgivarna. I granskningen har uppmärksammats flera oskäliga avtalsvillkor från flera olika kreditgivare. I flera fall har Konsumentverket uppmärksammat villkor som strider mot tvingande rätt, såsom till exempel villkor som ger kreditgivaren möjlighet att i strid med konsumentkreditlagen avslå en kredit utan att ange skälen för det. Begränsningar i konsumentens invändningsrätt som medför att invändning får göras endast avseende köp gjorda i Sverige, utgör också villkor i strid med tvingande konsumentlagstiftning. Vidare återfinns bland villkoren krav på skriftlighet vid uppsägning, trots att detta enligt praxis är oskäligt. Dessutom återfinns i rapporten exempel på villkor som medför en obalans mellan avtalsparterna då de begränsar konsumenters rättigheter i förhållande till kreditgivares skyldigheter. Ett sådant exempel är när en konsument tecknat ett kortkreditavtal med ett visst kreditutrymme och en obehörig transaktion äger rum som medför att kontot blir övertrasserat. Konsumenten blir då betalningsskyldig även för det övertrasserade beloppet, trots att denne inte haft kännedom om att övertrassering av kontot var möjlig. Ytterligare ett exempel på ett obalanserat villkor som ensidigt gynnar kreditgivaren är när denne har möjlighet att belasta konsumenten med mycket långtgående påföljder vid exempelvis dröjsmål. I granskningen framkommer också villkor som är otydliga och därför kan vilseleda konsumenten om dess innebörd. Ett exempel på ett sådant villkor är bland annat det som reglerar självrisken vid en obehörig korttransaktion och det otydliga tillägget att självrisken gäller per kort och reklamation. Konsumentverket har även uppmärksammat villkor som berör situationer som tros vara ytterst ovanliga och därför är olämpliga i ett standardavtal. Ett sådant villkor är till exempel det som berör ställd säkerhet i samband med en kortkredit, trots att krav på ställd säkerhet inte återfinns i det specifika kreditavtalet, och som anger att kreditgivaren har rätt till betalning av kreditskuld i förtid om den säkerhet som ställts för krediten avsevärt försämrats.

6 6 (36) Ett exempel på ett mindre lämpligt villkor är ett standardvillkor som möjliggör skuldsättning av omyndig, eftersom skuldsättning av omyndig kräver överförmyndares samtycke. Den huvudsakliga gemensamma nämnaren för samtliga villkor är att de framställs på ett otydligt sätt samt är omfattande och svårlästa. Konsumentverket uppmanar genom rapporten kreditgivare att dels ändra på de specifika avtalsvillkor som har funnits oskäliga, dels se över avtalsvillkoren i dess helhet för att säkerställa att de är tydliga, mindre omfattande och begripliga för konsumenten.

7 7 (36) Summary The number of issued payment and credit cards is steadily increasing in Sweden and consumers often have the possibility to make their purchases of durable goods on credit. For this reason the Swedish Consumer Agency has examined contract terms related to credit cards. Since consumers frequently are offered to pay their purchases with credit cards within the furniture retail market, a selection of contract terms related to these credit cards has been examined. In addition to those the contract terms of a selection of credit cards offered by the large banks and the terms related to a selection of credit cards issued by other banks and creditors have been examined. The purpose of the report is to present a review of the examination in order to reveal consumer problems and to make the creditors aware of these problems. The examination has discovered several unfair contract terms issued by several different creditors. The Agency has noted several contract terms in conflict with mandatory law. For example terms that gives the creditor the possibility to reject a credit application without providing the reason for the rejection. Other examples are terms that gives the consumer the possibility to make claims regarding credit purchases made only in Sweden and terms including specific course of action in order to terminate the credit contract, despite court rulings stating it unfair. Furthermore, the report presents contract terms that waive the consumer s rights and reduce the creditor s obligations causing an imbalance between the parties. One example is the term making the consumer accountable for penalty fees because of an overdraft of the credit facility due to unauthorised transactions. Another example of this imbalance is the term that unilaterally favors the creditor in the sense that the creditor has the possibility to burden the consumer with far-reaching consequences in cases of delay in payment. The examination has also uncovered contract terms that are unclear and therefore may mislead the consumer regarding the meaning of the term. An example is the term that regulates the consumer s liability for unauthorised transactions and the vague phrase per card and claim. The Consumer Agency has also noticed contract terms regulating situations that are extremely rare and therefore inappropriate in a standard contract. One example concerns collateralisation. Despite the fact that the contract in question does not contain any demands of collateral for the credit, the creditor reserves the right to terminate the contract in advance in the event of deterioration of collateral.

8 8 (36) A standard contract making it possible for minors to be indebted is another example of an inappropriate term. Indebtedness of minors requires consent from the municipal chief guardian. The main common denominator for all the examined contract terms is that they are presented in an unclear and vague manner. Furthermore, the examination has revealed that many terms are extensive and difficult to read. Through this report the Consumer Agency encourage the creditors to align the specifically presented terms, those deemed as unfair, to Swedish law and also in general to make their terms clearer, less extensive and easier to read.

9 9 (36) 1. Inledning 1.1 Bakgrund Antalet betal- och kreditkort utgivna på den svenska marknaden har de senaste två åren ökat från ca 15,6 1 miljoner till närmare 18 miljoner 2. Idag kan konsumenter erbjudas kortkredit inom ramen för bankers olika kundkoncept, likaväl som att de kan tecknas efter ansökningar hos kreditgivare som anpassat sin verksamhet till internet. Även flertalet stora butikskedjor marknadsför idag krediter kopplade till kedjans kundkort. Av rapporten Kampen om köpkraften 3 från HUI Research framgår att under de senaste decennierna har möbelbranschen vuxit sig särskilt stark i förhållande till de branscher som länge haft ett stort köptryck. 4 Möbler har gått från att vara större investeringsprodukter till rena konsumtionsvaror. På senare tid har även intresset för design och inredning ökat, vilket har bidragit till utvecklingen. 5 Inom denna bransch kan konsumenter i stor utsträckning välja att delbetala sina köp med ett kreditkort. Det blir ofta fråga om köp för stora belopp, där kreditgivarna och butikskedjorna lockar med räntefria lösningar och generöst tilltagna kreditutrymmen. Konsumentverket utövar tillsyn över kreditgivares avtalsvillkor och ska se till att dessa stämmer överens med gällande rätt och inte är oskäliga. En annan del av tillsynen består av att kontrollera att näringsidkarna följer gällande regler vid marknadsföring av krediter. Med anledning av att en ny konsumentkreditlag (2010:1846) trädde ikraft den 1 januari 2011, har Konsumentverket ansett att det finns skäl att granska avtalsvillkor för några av de kortkrediter som är tillgängliga på den svenska marknaden idag. 1.2 Syfte Med denna granskning av avtalsvillkoren på kreditmarknaden har Konsumentverket för avsikt att uppmärksamma eventuella konsumentproblem och att tydliggöra dessa för kreditgivarna. I denna rapport redovisar Konsumentverket resultatet av granskningen HUI Research; Kampen om köpkraften, Handeln i framtiden, hösten Exempelvis järn- och bygghandeln eller hemelektronikbranschen. 5 HUI Research; Kampen om köpkraften, Handeln i framtiden, hösten 2011, s.18-20

10 10 (36) 1.3 Urval Konsumentverket har valt att granska tre kategorier av kortkrediter. Inom varje kategori har fyra kortkrediter granskats. Några kreditgivare återfinns i två kategorier. Den första kategorin avser de kortkrediter som erbjuds genom möbelbranschen. Dessa kortkrediter tecknas av konsumenterna vanligtvis i samband med köp av möbler i butik, men i vissa fall även via butikskedjans webbplats. Kreditgivare inom möbelbranschen återfinns även inom andra branscher, till exempel hemelektronikbranschen. Den andra kategorin omfattar de kortkrediter som erbjuds av de fyra storbankerna inom deras ordinarie utbud. Dessa kort är antingen betal- och kreditkort eller kontokort med kreditfunktion. Den tredje och sista kategorin utgörs av de kortkrediter som erbjuds av banker och andra kreditgivare och som inte är kopplade till någon butikskedja. De kort som ingår i granskningen framgår av följande uppställning. Kort Kreditgivare Möbelbranschens kort Mio-kortet Jysk-Card EM-kortet (Multicard) Ikea Handla Hemkredit Resurs Bank AB GE Money Bank AB Handelsbanken Finans Ikano Bank Kreditkort utgivna av storbanker Världsnaturkortet, Swedbank Allkort med kredit SEB MasterCard Visa Gold EnterCard Sverige AB Svenska Handelsbanken AB SEB Kort AB Nordea Bank AB Fristående kreditkort Re:member MasterCard Diners Club Classic SupremeCard Green Everydaycard EnterCard Sverige AB Diners Club Nordic AB Resurs Bank AB Nordea Finans AB

11 11 (36) 1.4 Metod Konsumentverket har begärt in avtalsvillkor som var gällande för respektive kortkredit den 30 januari De inkomna villkoren har granskats i huvudsak utifrån relevanta konsumentskyddande författningar. Granskningen har även skett utifrån praxis och Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter 6. Några bolag har under granskningens gång, på eget initiativ, kompletterat det inskickade underlaget med nytt uppdaterat material. Konsumentverket har noterat att vissa ändringar har skett, men det är materialet som var gällande den 30 januari 2012 som ligger till grund för granskningen. I den fortsatta framställningen har bolagen anonymiserats. Bolagen förväntas istället själva identifiera och åtgärda eventuella brister som uppmärksammats och som fortfarande kvarstår. En uppföljning av granskningen kommer att ske en tid efter att rapporten publicerats. Konsumentverket kommer då att kontrollera om de granskade kreditgivarna har åtgärdat de brister som redovisas i rapporten. 1.5 Definitioner Betalkort: kort där kortinnehavaren enligt kontovillkoren beviljas anstånd, vanligtvis dagar, med betalning av det belopp som påförts kontot under en viss period. 7 Kreditkort: kort där betalning vid ett köp sätts upp på ett skuldkonto där kortinnehavaren i allmänhet betalar ränta från inköpsdagen. 8 För de kreditkort som återfinns i rapporten gäller oftast upp till 60 dagars räntefri kredit, därefter kan konsumenterna välja att betala ett lägsta belopp per månad. För det fall hela skulden inte betalas inom 60 dagar betalar konsumenterna ränta på det utnyttjade kreditbeloppet. Kortkrediter: lån, kontokredit, betalningsanstånd eller liknande kopplat till ett kontokort eller dylikt betalningsinstrument. Kontokort med kreditfunktion: kort vars bakomliggande konto är förknippat med en sedvanlig kontokredit. Så fort ett köp görs när det inte finns några insatta medel på ifrågavarande konto utnyttjas krediten och dispositionsränta på det utnyttjade beloppet blir tillämplig. 6 KOVFS 2011:1, Allmänna råd om konsumentkrediter 7 8

12 12 (36) 1.6 Avgränsningar Konsumentverket redovisar de oskäliga villkor som verket bedömer har störst betydelse för konsumenterna. Detta betyder att inte alla brister som uppdagats i granskningen omnämns i rapporten. 1.7 Disposition I kapitel två ges en beskrivning av gällande lagstiftning samt praxis. Därefter, i kapitel tre, redovisas resultatet av granskningen. I kapitel fyra redovisas Konsumentverkets slutsatser.

13 13 (36) 2. Rättslig reglering Nedan redogörs för de författningar som ligger till grund för granskningen. lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK) konsumentkreditlagen (2010:1846) (KkrL) marknadsföringslagen (2008:486) (MFL) lag (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument (LOT) föräldrabalken (1949:381) (FB) lag (2010:751) om betaltjänster (LBT) preskriptionslagen (1981:130) (PreskL) Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstolars behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen) Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag vid avtalsförpliktelser (Rom I-förordningen) 2.1 Avtalsrättsliga grundprinciper och konsumentskydd Grunden för avtalsrätten bygger på principen om avtalsbundenhet och principen om avtalsfrihet. Dessa principer innebär att två parter ska kunna ingå ett avtal och själva bestämma över innehållet samt att parterna är skyldiga att hålla de löften som skapas genom avtalet. Den teoretiska utgångspunkten för dessa principer är att varje avtalspart har förmåga att själv bäst avgöra vilka intressen som ska tillgodoses genom ett avtal. 9 Ekvivalensprincipen är en motvikt till dessa grundläggande principer. Principen innebär att det ska finnas en balans (ekvivalens) mellan de objektiva värden som varje avtalspart har att prestera på grund av avtalet. Utifrån denna tanke kan man hävda att ett visst avtal medför en obalans mellan parterna och således är oförmånligt för den ena parten. Genom de konsumentskyddande reglerna söker lagstiftaren skydda konsumenten, som generellt anses befinna sig i en underlägsen ställning i förhållande till sin motpart näringsidkaren, mot sådana obalanserade och oförmånliga avtal Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK) AVLK syftar till att skydda konsumenter mot avtalsvillkor som gynnar näringsidkare på konsumentens bekostnad. Genom AVLK införlivades rådets direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal i svensk rätt. Den marknadsrättsliga bedömningen enligt AVLK ska inriktas på om ett villkor typiskt sett är oskäligt mot konsumenterna som kollektiv. 9 Ramberg, C. och Ramberg, J. (2007). Allmän avtalsrätt. Norstedts juridik: Stockholm, s a.a., s 38.

14 14 (36) Enligt 3 AVLK har Marknadsdomstolen (MD) en möjlighet att förbjuda oskäliga avtalsvillkor. Ett sådant förbud ska vara påkallat från allmän synpunkt eller på annat vis ligga i konsumenternas intresse. Generellt innebär detta att det är standardvillkor som kommer ifråga för förbud. Avtalsvillkor är alltid att anse som oskäliga om de strider mot tvingande rätt och kan även vara att anse som oskäliga om de - avviker från dispositiva rättsregler och ger näringsidkaren en förmån, eller berövar konsumenten en rättighet som orsakar en snedbelastning i fråga om rättigheter och skyldigheter enligt avtalet så att det inte längre råder rimlig balans mellan parterna, eller - är vilseledande eller oklart presenterade. I bilaga till direktivet finns en icke uttömmande lista, den s.k. grå listan, med sådana avtalsvillkor som kan anses oskäliga i konsumentavtal. De listade villkoren är relativt detaljerade men är avsedda att fungera som vägledning vid tillämpningen av direktivet. Av 4 AVLK framgår att en fråga om förbud tas upp av MD efter ansökan av bland annat Konsumentombudsmannen (KO). Enligt 7 AVLK får en fråga om förbud som inte är av större vikt prövas av KO. Den som har använt ett oskäligt avtalsvillkor kan förbjudas att använda detta genom ett så kallat förbudsföreläggande. Om föreläggandet godkänns av näringsidkaren gäller det som en dom meddelad av MD. 2.3 Konsumentkreditlagen (KkrL) Konsumentkreditlagen reglerar krediter som en näringsidkare, eller någon annan i egenskap av ombud för en kreditgivare, erbjuder en konsument. Lagen bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal (konsumentkreditdirektivet). Med kreditköp avses enligt 2 KkrL ett köp av en vara eller tjänst, vilket finansieras genom en kredit som lämnas av en kreditgivare eller en säljare som förmedlar en kredit åt kreditgivaren. Exempelvis är ett köp genom utnyttjande av en befintlig kortkredit ett kreditköp. 11 Lagen är tvingande till konsumentens fördel vilket innebär att avtalsvillkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för konsumenten generellt är ogiltiga. 11 Prop 2009/10:242 s. 87

15 15 (36) Information om varför en kreditansökan avslås Av 13 KkrL följer att en näringsidkare ska underrätta konsumenten om orsaken till att en ansökan om kredit avslås. Om uppgifterna som ligger till grund för avslaget härrör från en extern databas, ska konsumenten snarast och utan kostnad underrättas om uppgifterna och vilken databas som använts. Näringsidkaren bör i sin underrättelse om varför krediten inte har beviljats, tydligt ange på vilka grunder bedömningen har skett och inte endast hänvisa till en intern eller extern beräkningsmodell. Konsumenten ges därigenom möjlighet att förstå vad som krävs för att denne i framtiden ska beviljas en kredit Betalning av skulden i förtid Kreditgivaren har enligt 33 KkrL rätt att få betalning i förtid endast om det har avtalats och 1. konsumenten sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran, 2. konsumenten sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter, 3. konsumenten på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning, 4. säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats, eller 5. det står klart att konsumenten genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld Invändningsrätt och lagval Enligt 29 KkrL får köparen vid kreditköp mot kreditgivarens krav på betalning framställa samma invändningar på grund av köpet som han eller hon kan göra mot säljaren. Vidare svarar kreditgivaren lika med säljaren för att ett eventuellt anspråk, som köparen har på säljaren avseende återbetalning, skadestånd eller annan penningprestation, fullgörs. Kreditgivarens ansvar är dock begränsat till det belopp kreditgivaren har mottagit av köparen med anledning av krediten. Av 47 KkrL följer att avtalsvillkor för kreditavtal som förordar lagen i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) inte är giltigt om denna lag skulle ge ett sämre konsumentskydd än den lag som annars är tillämplig. Paragrafen reglerar inte lagval fullt ut utan skyddet avser endast avtalsvillkor som hänvisar till lagen i ett land utanför EES-området. För de situationer som inte regleras i paragrafen hänvisar förarbetena till internationella privaträttsliga regler 13 som regleras i Rom I-förordningen (se nedan). 12 KOVFS 2011:1, p Prop. 2009/10:242 s. 119

16 16 (36) 2.4 Lag om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument (LOT) Den 1 augusti 2010 trädde LOT i kraft. Lagen ersätter 34 i den tidigare konsumentkreditlagen. LOT reglerar en kontohavares ansvar för belopp som belastar ett konto på grund av att en obehörig transaktion genomförts med ett betalningsinstrument. Av 2 följer att ett betalningsinstrument är ett kontokort eller något annat personligt instrument eller en personlig rutin som används för att initiera en betalningstransaktion. Av förarbetena till lagen framgår att ett personligt instrument eller en personlig rutin även kan utgöras av en bankdosa som möjliggör transaktioner via internet, en personlig kod som används vid banktjänster över telefon eller genom ett så kallat bank-id. För att en betalningstransaktion ska anses obehörig ska den ha genomförts utan samtycke från kontohavaren eller någon annan som enligt avtalet är behörig att använda betalningsinstrumentet. Kontohavaren är enligt 4 skyldig att 1. skydda en personlig kod som hon eller han har fått, 2. vid vetskap om att betalningsinstrumentet kommit bort eller obehörigen använts, snarast anmäla detta till den som är betaltjänstleverantör och 3. i övrigt följa de villkor som enligt kontoavtalet gäller för användning av betalningsinstrumentet. Av förarbetena till lagen framgår att skyldigheten att spärranmäla betalningsinstrumentet gäller oavsett på vilket sätt det har kommit bort och oberoende av om en personlig kod samtidigt har kommit till någon obehörig persons kännedom eller inte. 14 Beroende på omständigheterna kring den obehöriga transaktionen kan konsumenten få betala en självrisk till kreditgivaren. Har den obehöriga transaktionen till exempel kunnat genomföras på grund av att kontohavaren underlåtit att skydda sin personliga kod får konsumenten enligt 5 stå för hela beloppet, dock högst 1200 kr. Av 6 framgår att om kortinnehavaren åsidosatt något av de ovan angivna kraven genom grov oaktsamhet, och en obehörig transaktion därmed har kunnat genomföras, ansvarar kontohavaren för hela beloppet, dock högst kr om kontohavaren är en konsument. Är handlingen att se som särskilt klandervärd ansvarar kontohavaren för hela beloppet Prop. 2009/10:122 s Prop. 2009/10:122 s.27

17 17 (36) 2.5 Föräldrabalken (FB) Föräldrabalken reglerar bland annat frågor kring omyndigas rättshandlingar, exempelvis vilka avtal en person under 18 år har rätt att ingå. Av 9 kap. 1 framgår bland annat att den som är under 18 år och därmed omyndig endast undantagsvis själv får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser. Av 10 kap. 2 första stycket framgår vidare att för barn som står under vårdnad av båda föräldrarna är dessa barnets förmyndare. Förmyndare ska enligt 12 kap. 1 första stycket förvalta de omyndigas tillgångar och företräda dem i angelägenheter som rör tillgångarna. Förmyndare ska vidare enligt 13 kap 1 första stycket bestämma hur tillgångar som står under deras förvaltning ska användas eller placeras. Av 13 kap st. framgår bland annat att föräldrar endast med överförmyndarens samtycke får teckna lån eller på annat sätt skuldsätta den omyndige. Tredje stycket i samma lagrum stadgar att ett sådant samtycke endast får lämnas om åtgärden behövs för att trygga den omyndiges övriga egendom eller kan anses nödvändig för den omyndiges utbildning eller uppehälle eller om det annars finns särskilda skäl för det. Avgörande för om ett avtal ska anses innebära skuldsättning är om barnet enligt avtalet förpliktas att vid en senare tidpunkt betala, oavsett om betalningen gäller ett bestämt belopp eller inte. Typiska exempel på detta är köp av varor eller tjänster på kredit, det vill säga utan kontant betalning Lag om betaltjänster (LBT) LBT reglerar betaltjänster som tillhandahålls i Sverige och utförs inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i euro eller i någon annan av EES-ländernas valutor, exempelvis i kronor. Betaltjänster är bland annat tillhandahållande av till exempel kontokort och andra betalningsinstrument, kontobaserade betalningar och autogirering. Ett exempel på betaltjänsteleverantörer är banker. Betalare eller betaltjänstanvändare är vanligtvis en konsument. I 5 kap. LBT regleras genomförandet av betaltjänster. Enligt 33 samma kapitel får bestämmelserna i kapitlet inte frångås till nackdel för en betaltjänstanvändare. 16 Prop. 2007/08:150 s. 29ff, 66ff

18 18 (36) Begränsning av betalningsinstrumentets användning Av 5 kap. 4 LBT följer att i ett ramavtal, alltså ett avtal som reglerar genomförandet av betalningstransaktioner mellan en betalare och en betaltjänstleverantör, får leverantören förbehålla sig rätten att spärra betalningsinstrumentet när det finns 1. risk för en icke säker användning av betalningsinstrumentet, 2. misstanke om att betalningsinstrumentet obehörigen använts, eller 3. i fråga om betalningsinstrument med kreditutrymme, en väsentligt ökad risk för att betalaren inte kan betala. Av 5 kap. 4 andra stycket LBT följer att en betaltjänstleverantör som spärrar ett betalningsinstrument ska informera betalaren om spärren och skälen till denna. Betalaren ska informeras innan betalningsinstrumentet spärras eller så snart som möjligt efter det att spärren har införts. 2.7 Bryssel I-förordningen/Behörig domstol vid gränsöverskridande förpliktelser I Bryssel I-förordningen finns bestämmelser om vilket lands domstol som ska ha behörighet att pröva en avtalstvist. I förordningen finns vidare bestämmelser om erkännande och verkställighet av domar fastställda i medlemsländerna. Förordningen är direkt tillämplig på det privaträttsliga området. Reglerna i förordningen bygger på den allmänna principen om svarandens hemvist, vilket enligt huvudregeln ska vara avgörande för vilket lands domstol som ska ha behörighet att pröva en tvist. Avtalsparter har rätt att avtala om vilken domstol som ska ha behörighet, så länge avtalet inte omfattas av förordningens exklusiva behörighetsregler som till exempel vid konsumentavtal. Avsnitt 4 i förordningen omfattar tvister vid konsumentavtal. Av artikel 15 punkten 1 b framgår att bestämmelserna i avsnitt 4 gäller för avtal om lån som ska återbetalas i särskilda poster eller lån som används som finansiering vid kreditköp av varor. Vidare framgår av artikel 16 punkten 1 att konsumenten, förutom att väcka talan vid domstol i sin egen hemviststat, även har rätt att väcka talan vid domstol i den medlemsstat där avtalsparten har sitt hemvist. Talan mot en konsument får däremot enligt punkten 2 samma artikel endast väckas vid domstol i den medlemsstat där konsumenten har sitt hemvist.

19 19 (36) 2.8 Rom I-förordningen/Tillämplig lag vid gränsöverskridande förpliktelser Rom I-förordningen reglerar vilken lag som ska tillämpas vid avtalsförpliktelser på privaträttens område. I egenskap av EG-förordning är Rom I-förordningen direkt tillämplig lag på det privaträttsliga området i Sverige. Förordningen tar bland annat särskilt sikte på avtal som sluts mellan en konsument och en näringsidkare. Av artikel 6 framgår att tillämplig lag är den lag som gäller i det land i vilket konsumenten har sin vanliga vistelseort, förutsatt att näringsidkaren antingen bedriver verksamhet i det landet eller riktar sin verksamhet till det landet. Däremot kan näringsidkare och konsument avtala om att ett särskilt lands lag ska vara tillämplig på avtalet. Det villkoret får dock inte ge konsumenten ett sämre skydd än det som annars hade gällt. 2.9 Marknadsföringslagen (MFL) MFL ska bland annat främja konsumenternas intressen i samband med marknadsföring av produkter. Lagen ska också motverka marknadsföring som är otillbörlig mot bland annat konsumenter. Marknadsföring utgörs enligt 3 MFL av reklam och andra åtgärder som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter. I detta ingår även en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare. Av 10 MFL första stycket följer att en näringsidkare vid marknadsföring inte får använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans verksamhet. I 10 andra stycket 4, anges att detta särskilt avser framställningar som rör produktens pris, grunderna för prisberäkningen, särskilda prisfördelar och betalningsvillkoren. Av 10 tredje stycket följer vidare att en näringsidkare inte heller får utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans verksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt. Av 23 följer att näringsidkare får förbjudas att fortsätta med marknadsföring som är otillbörlig. Vidare framgår av 24 att näringsidkare får åläggas att lämna väsentlig information för det fall de i sin marknadsföring utelämnar sådan information. Förbud och ålägganden av denna typ får föreläggas av Konsumentombudsmannen enligt 28 i fall som inte är av större vikt. I annat fall ska talan om förbud och åläggande väckas vid Marknadsdomstolen.

20 20 (36) 2.10 Praxis I resterande del av detta kapitel redogörs för den praxis som Konsumentverket anser relevant för rapporten Avsändarens ansvar vid försändelser Av förarbetena till PreskL framgår att det är avsändaren som bär ansvaret för att ett meddelande som har sänts når mottagaren. Det ankommer således på avsändaren att visa att meddelandet nått mottagaren. Detta framgår av Högsta domstolens avgörande presenterat i NJA 1996 s Vidare framgår av ett avgörande från april 2012 (NJA 2012 s. 172) att beviskravet som regel kan anses uppfyllt om det visas att fler än ett brev har skickats till mottagaren på dennes folkbokföringsadress och brevet inte har returnerats som omöjligt att leverera, tillsammans med att det inte funnits skäl att anta att några problem med postgången förelegat Skriftlig uppsägning Marknadsdomstolen har i ett flertal avgöranden diskuterat frågan om skriftlighetskrav vid bland annat reklamationer och uppsägning av avtal. Av den praxis som finns, till exempel MD 2005:23 17, är slutsatsen att näringsidkare inte kan ställa krav på att konsumenten säger upp avtal eller reklamerar köp skriftligen. Däremot kan näringsidkaren rekommendera ett sådant förfarande Påföljder/konsekvenser vid dröjsmål I ett avgörande från Marknadsdomstolen (MD) 1997:1, prövades skäligheten i ett antal avtalsvillkor i ett kreditavtal. Av ett av villkoren framgick att konsumenten skulle betala en fast ränta per år och att avbetalningar skulle ske varje månad med lägst 150 kr. Vid dröjsmål med en månadsinbetalning skulle konsumenten betala dels dröjsmålsränta på 36 procent per år, dels en förseningsavgift på 125 kronor. Det totala ersättningsbelopp som konsumenten skulle betala vid ett dröjsmål uppgick därmed till samma belopp som konsumenten skulle betala per månad. Dröjsmålsräntans storlek i aktuellt fall ansågs i sig inte som oskälig då den inte avvek betydligt från räntelagens dispositiva regler. I fråga om förseningsavgiften ansåg domstolen liksom bolaget att denna inte enkelt kunde hänföras till den försenade betalningens storlek och att avgiften därmed inte kunde anses oskälig i sig. Domstolen ansåg dock att förseningsavgiften tillsammans med dröjsmålsräntan skapade obalans mellan parterna. Villkoret fick även anses oförenligt med punkten 1 e i villkorsbilagan till AVLK, s.k. gråa listan, av vilken följer att oproportionerligt stora ersättningsbelopp då en konsument inte fullgör sin skyldighet kan anses oskäliga. 17 Se även MD 2002:23.

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Konsumenterna och rätten

Konsumenterna och rätten Lena Olsen Juridik och förvaltningspolitik i socialt arbete Konsumenterna och rätten 1. Varför konsumentskydd? Läs NJA 1968 s. 303 2. Framväxten av konsumentskyddsregleringen Sverige 1995 EU - förordningar,

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:35 2008: Datum 2009-11-17 Dnr B 10/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bahnhof AB (publ), Box 6220, 102 34 STOCKHOLM Ombud: advokaten W. D.,

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Wasa Kredit AB, 556311-9204, Box 7233, 103 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Staffan Wilow,

Läs mer

556717-2167. KO förbjuder Kortedala Sport AB att gentemot konsument använda avtalsvillkor som innebär att uppsägning av avtal ska ske skriftligt.

556717-2167. KO förbjuder Kortedala Sport AB att gentemot konsument använda avtalsvillkor som innebär att uppsägning av avtal ska ske skriftligt. KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Gunnar Wikström FÖRELÄGGANDE 2014-02-13 FF 2014:01 Dm-2013/928 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. ]) W. J Q Dnr ^0/3 ms VIII nt«(«*t*timioi*tmhmtimiie«iig

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

3:1 Anslutningsavtal fiber - ur ett juridiskt perspektiv

3:1 Anslutningsavtal fiber - ur ett juridiskt perspektiv 3:1 Anslutningsavtal fiber - ur ett juridiskt perspektiv 3:1 Anslutningsavtal fiber - ur ett juridiskt perspektiv Avtalsvillkoren ur ett juridiskt perspektiv Utformningen av avtalsvillkoren Vad man särskilt

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig PM till riksdagen 2006-11-24 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Helena Norberg 08-405 13 87 Rådets möte (KKR) den 4-5 december 2006 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Ändrat

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:122

Regeringens proposition 2009/10:122 Regeringens proposition 2009/10:122 Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument Prop. 2009/10:122 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konsumentkreditlag; utfärdad den 9 december 2010. SFS 2010:1846 Utkom från trycket den 17 december 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits.

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller kredit som är avsedd

Läs mer

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum 2017-04-18 Dnr 2016/951 Patent- och marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande JAK Medlemsbank

Läs mer

Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830)

Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830) Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Banksystem och ansvarsfrågor granskning av avtalsvillkor om ansvar vid driftavbrott

Banksystem och ansvarsfrågor granskning av avtalsvillkor om ansvar vid driftavbrott Konsument verket KO PM Datum 2017-05-10 2017/539 Otto Johansson Hansson Erik Fröcklin Banksystem och ansvarsfrågor granskning av avtalsvillkor om ansvar vid driftavbrott Bakgrund Konsumentverket har i

Läs mer

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet 2015-02-17 BESLUT Autocash A TM System AB Att. Verkställande direktören Amalia Jönssons gata 21 42131 VÄSTRAFRÖLUNDA Fl Dnr 14-16780 Delgivning nr I Finansinspektionen Box 7821 SE-1 0397 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE SPP Livförsäkring AB, 516401-8524, 103 73 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. B. M., adress som ovan.

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande vi lämnar under nuvarande

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter YTTRANDE 2011-01-21 SVEA HOVRÄTT Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Medling i vissa privaträttsliga tvister (Ds 2010:39) Inledning Hovrätten, som inte har

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0222(COD) 21 november 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Läs mer

Granskning av marknadsföring i poddradio

Granskning av marknadsföring i poddradio Konsument verket KO Otto Johansson Hansson Malin Fors PM Datum 2016-11-28 2016/1385 Granskning av marknadsföring i poddradio Bakgrund Konsumentverket har uppmärksammat att det är vanligt förekommande med

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

NJA 2012 s. 776 KRAV PÅ PÅMINNELSE VID AUTOMATISK FÖRLÄNGNING AV AVTAL?

NJA 2012 s. 776 KRAV PÅ PÅMINNELSE VID AUTOMATISK FÖRLÄNGNING AV AVTAL? JURIDISK PUBLIKATION 1/2013 NJA 2012 s. 776 KRAV PÅ PÅMINNELSE VID AUTOMATISK FÖRLÄNGNING AV AVTAL? Av Klara Wessman 1 och Gustav Wiklander 2 I november förra året avgjorde Högsta domstolen ett mål om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846); SFS 2016:1031 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:23 2005-06-23 Dnr B 7/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:23 2005-06-23 Dnr B 7/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:23 2005-06-23 Dnr B 7/04 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE Canal Digital Sverige Aktiebolag, 115 80 STOCKHOLM Ombud: advokaten Carl Anders Svensson

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Informations- och förbudsförelägganden

Informations- och förbudsförelägganden KONSUMENTOMBUDSMANNEN [ KONSUMENTVERKET*""""" KONSUMENTOMBUDSMANNEN 'NK. 2015-09m f FÖRELÄGGANDE 2015-09-08 FF 2015:4 b IF 2015:3 b Dnr 2014/1211 uy 2* ^. ^.l.^...isjvedfonenet AB ""Björkgatan 77 753 23

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:3 2015-03-09 Mål nr B 3/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:3 2015-03-09 Mål nr B 3/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:3 2015-03-09 Mål nr B 3/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad Ombud: Processrådet G. W. SVARANDE Swedish Online Services SOS AB (tidigare firma First Date

Läs mer

Förbuds- och informationsföreläggande

Förbuds- och informationsföreläggande Konsument verket KO Föreläggande FF 2015:8 -/*> IF 2015:5 - zoo Datum 2OI5-II-26 Dnr 2OI5/H7I Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Lundstedt Fond & Finans AB Grynbodgatan 4 A 211 33 Malmö Förbuds-

Läs mer

Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr

Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr 1. Avtalet: Kontokreditavtalet på omstående sida Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr 556489-2924 Kontohavaren: Den/de personer som beviljats kontokredit Konto: Kredittagarens

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011 11.4.2012 Publikationens titel Ändring av lagstiftningen om snabblån Författare Arbetsgruppen Snabblån 2011 ordförande Katri Kummoinen sekreterare Sofia Rajamäki Justitieministeriets publikation 17/2012

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: 2009-12-18 Datum Dnr B 6/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE IKANO Bank SE, Box 717, 343 81 ÄLMHULT Ombud: advokaten C. A. S. och

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent och protokollförare, samt tf. hovrättsassessorn Filippa Exelin

RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent och protokollförare, samt tf. hovrättsassessorn Filippa Exelin 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 11 Patent- och 2016-10-26 Mål nr PMÖ 8051-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 14 mars 2007 07-585 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Anna-Karin Falkenstrand Enhet för Tillsyn 08-678 56 03 anna-karin.falkenstrand@pts.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:3 2008-01-30 Dnr B 2/06 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 86 MARKNADSDOMSTOLEN Karin Lindell, ordförande, Anders Stenlund, Lars Borg och Astri Muren PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE

Läs mer

Granskning av betalning av e-faktura för kreditkort i internetbanken

Granskning av betalning av e-faktura för kreditkort i internetbanken PM Datum 2017/233 Rudina Muliqi Sara Wahlberg Rättsenhet 2 Granskning av betalning av e-faktura för kreditkort i internetbanken Inledning Konsumenter som handlar på kreditkort får en faktura utställd varje

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club (2009-05-01) MEDLEMSKAP I LINDEX CLUB Kortet är personligt och skall bara användas av den person kortet är utställt till. Personen måste ha fyllt 16 år och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:242

Regeringens proposition 2009/10:242 Regeringens proposition 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag Prop. 2009/10:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal; SFS 2000:274 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer