EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0222(COD) 21 november 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden över förslaget till rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter (KOM(2002) 443 C5-0420/ /0222(COD)) Föredragande: María Sornosa Martínez PA\ doc PE

2 PE /13 PA\ doc

3 ÄRENDETS GÅNG Vid utskottssammanträdet den 2 oktober 2002 utsåg utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor María Sornosa Martínez till föredragande. Vid utskottssammanträdet/utskottssammanträdena den... behandlade utskottet förslaget till yttrande. Vid detta sammanträde/det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet (enhälligt) nedanstående ändringsförslag med... röster för,... röster emot och... nedlagda röster. Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen:...(ordförande/ordförande för sammanträdet),... (vice ordförande),... (vice ordförande),... (föredragande),...,... (suppleant för...),... (suppleant för...i enlighet med artikel i arbetsordningen),... och... PA\ doc 3/13 PE

4 KORTFATTAD MOTIVERING 1. Bakgrund Direktiv 87/102/EEG om konsumentkrediter återspeglar inte längre situationen på kreditmarknaden. Sedan direktivet antogs har det nämligen skett en markant utveckling av tekniker och former för kreditgivning. Det begränsade tillämpningsområdet för detta gamla direktiv har delvis orsakat ett bristande konsumentskydd. Å andra sidan har bristen på krav på EU-nivå lett till att några medlemsstater har infört en mängd bestämmelser på nationell nivå. Detta har i sin tur lett till att konkurrensen har snedvridits mellan kreditgivare på den inre marknaden och till att det finns olika skyddsnivåer inom EU. Mot denna bakgrund bör ett nytt direktiv ha två olika mål. För det första bör det harmonisera konsumentkrediterna och för det andra bör det tillförsäkra konsumenterna en hög skyddsnivå. Kommissionens förslag innefattar alla former av krediter för privatpersoner. Syftet med förslaget är att justera både konsumenternas och kreditgivarnas rättigheter och skyldigheter. I förslaget, som baserar sig på artikel 95 i fördraget, införs även bestämmelser som reglerar ömsesidig information mellan konsumenter. 2. Syfte och tillämpningsområde Det enda uttalade syftet med kommissionens förslag är att tillnärma medlemsstaternas lagar och andra författningar när det gäller kreditavtal för konsumenterna. Detta är visserligen viktigt, men i den artikel där syftet anges är det även viktigt att ange målet att tillförsäkra konsumenterna en hög skyddsnivå. Det är glädjande att man, jämfört med det nuvarande direktivet, utvidgar tillämpningsområdet till att, med några få undantag, omfatta alla former av krediter till privatpersoner. Detta kommer nämligen att förbättra skyddsnivån för konsumenterna och undanröja orättvisa marknadsvillkor. Tillämpningsområdet för direktivet bör dock även omfatta krediter till fysiska personer i syften som huvudsakligen men inte uteslutande är privata. Likaledes bör direktivet omfatta kreditavtal som delvis men inte uteslutande beviljas i samband med köp eller ombyggnad av privat egendom. 3. Ingående av kreditavtal Förslaget innehåller viktiga bestämmelser när det gäller den information som skall tillhandahållas och de förfaranden som skall följas innan ett avtal ingås. Bland annat innehåller förslaget bestämmelser för att förhindra vilseledande reklam, ett förbud mot att ingå förhandlingsavtal utanför fasta affärslokaler, krav när det gäller ömsesidig information mellan kreditgivaren och konsumenten och bestämmelser om insamling och behandling av uppgifter. Kommissionens förslag tycks vara ett steg i rätt riktning, men det kan eventuellt bli aktuellt att skärpa och justera några av åtgärderna. Ett centralt inslag i förslaget är införandet av principen om ansvarsfull utlåning som kräver att kreditgivaren vidtar försiktighetsmått och att han, med de medel han har till sitt förfogande, utvärderar konsumenternas betalningsförmåga. Den föreslagna texten måste kanske anpassas, PE /13 PA\ doc

5 så att man ser till att kreditgivaren skall kunna bevisa att han har handlat på ett ansvarsfullt sätt. När det gäller kreditgivarens iakttagande av skyldigheterna att informera konsumenterna bör den föreslagna valfria bevisbördan bli obligatorisk. 4. Effektiv ränta Utskottet stöder kommissionens förslag om att standardisera metoderna för att beräkna den effektiva räntan, och gläds åt att den obligatoriska angivelsen av den effektiva räntan, före ingåendet av ett avtal och i själva avtalet, kommer att öka öppenheten eftersom denna räntesats bäst återspeglar den totala kostnaden i samband med en kredit. Direktivet bör dock ge medlemsstaterna möjlighet att på frivillig grund fastställa bestämmelser om ockerräntor, och en definition av högsta tillåtna räntesatser. 5. Fullgörande och bristande fullgörande av kreditavtal När det gäller de krav som fastställts i samband med fullgörandet av ett kreditavtal finns det två aspekter som förtjänar särskild uppmärksamhet. För det första bör medlemsstaterna ha fria händer att behålla eller införa en rättighet för konsumenterna att göra en avgiftsfri förtidsbetalning av krediten. Dessutom bör man utöka listan över de särskilda fall då ingen ersättning får begäras enligt det föreslagna direktivet. Utskottet anser att krav på ersättning för förtidsbetalning endast bör förekomma i undantagsfall. För det andra kan det bli nödvändigt att stärka de i princip välkomna bestämmelserna om solidariskt ansvar för varuleverantören och kreditgivaren, så att man ser till att kreditgivaren har solidariskt ansvar även i fall då varueller tjänsteleverantören erbjuder finansiering genom lån men samtidigt inte agerar som kreditförmedlare i enlighet med den snäva definitionen i direktivet. I det föreslagna direktivet fastställs dessutom flera bestämmelser i händelse av bristande fullgörande av konsumentens skyldigheter i enlighet med ett kreditavtal. I dessa bestämmelser ingår dock inte ett krav på att de avgifter som kreditgivaren gör anspråk på, i händelse av utebliven betalning, inte skall vara orimliga utan snarare att de skall stå i proportion till de faktiska kostnader som uppkommit för kreditgivaren som en direkt följd av att konsumenten misslyckats med att fullgöra sina skyldigheter 6. Allmänna iakttagelser Det föreslagna direktivet innehåller allmänna bestämmelser där målet att uppnå en fullständig harmonisering fastställs. Det bör dock betonas att detta inte får resultera i en lägre skyddsnivå för konsumenterna. Detta gäller framför allt för de områden där den befintliga lagstiftningen i medlemsstaterna går längre än vad som krävs i kommissionens förslag. Följaktligen föreslår utskottet att medlemsstaterna skall ges möjlighet att behålla eller införa strängare krav på ett begränsat antal områden, till exempel konsumentens rätt till avgiftsfri förtidsbetalning eller fastställande av bestämmelser som syftar till att förhindra ockerräntor (se ovan). De berörda artiklarna bör därför införas i listan över undantag till harmoniseringsklausulen. Denna klausul skall dock gälla för alla de övriga ändringar som föreslagits av utskottet. PA\ doc 5/13 PE

6 ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande: Kommissionens förslag 1 Parlamentets ändringar Ändringsförslag 1 Artikel 2, led a a) konsument: en fysisk person som i de transaktioner som omfattas av detta direktiv handlar med avsikter som kan anses ligga utanför hans närings- eller yrkesverksamhet. a) konsument: en fysisk person som i de transaktioner som omfattas av detta direktiv handlar med avsikter som huvudsakligen kan anses ligga utanför hans närings- eller yrkesverksamhet. Det är nödvändigt att i direktivets tillämpningsområde inkludera krediter som beviljas en fysisk person för att tjäna avsikter som huvudsakligen är privata, även om de inte uteslutande är det. Detta skulle till exempel täcka inköp av en dator som ibland används för att skriva texter som hänför sig till arbetet, eller inköp av en bil som ibland används för tjänsteresor. Ändringsförslag 2 Artikel 3, punkt 2, led a a) Kreditavtal avseende kredit för köp eller ombyggnad av fast egendom som konsumenten äger eller avser att köpa och för vilken det som säkerhet finns en inteckning i fastigheten eller en sedvanlig säkerhet för detta ändamål i en medlemsstat. a) Kreditavtal uteslutande avseende kredit för köp eller ombyggnad av fast egendom som konsumenten äger eller avser att köpa och för vilken det som säkerhet finns en inteckning i fastigheten eller en sedvanlig säkerhet för detta ändamål i en medlemsstat. Kreditavtal som delvis, men inte uteslutande, är avsedda för köp eller ombyggnad av privat egendom bör omfattas av direktivet. 1 EGT C... PE /13 PA\ doc

7 Ändringsförslag 3 Artikel 4 Utan att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 84/450/EEG, skall all reklam och alla erbjudanden som anslås i affärslokaler och som innehåller information om kreditavtal, särskilt om kreditränta, sammanlagd utlåningsränta och effektiv ränta, lämnas på ett tydligt och begripligt sätt, särskilt med iakttagande av principerna för god affärssed. Det kommersiella syftet med sådan information skall klart och tydligt framgå. Utan att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 84/450/EEG, skall all reklam och alla erbjudanden som anslås i affärslokaler och som innehåller information om kreditavtal, särskilt om kreditränta, sammanlagd utlåningsränta och effektiv ränta, lämnas på ett tydligt och begripligt sätt, särskilt med iakttagande av principerna för god affärssed. Det kommersiella syftet med sådan information skall klart och tydligt framgå. Reklam och erbjudanden som anslås i affärslokaler skall, om så behövs, hänvisa till den effektiva räntan beräknad enligt bestämmelserna i artikel 12. Uppgifter om den effektiva räntan i reklam ger större möjlighet till insyn och öppenhet och bidrar samtidigt till att förebygga vilseledande reklam, eftersom den här räntan bäst återspeglar de totala kostnaderna för en kredit. Ändringsförslag 4 Artikel 6, punkt 2, led da (nytt) da) Avgifter i händelse av att kreditavtalet eller avtalet om ställande av säkerhet inte fullgörs med avseende på konsumentens förpliktelser. De avgifter som kreditgivaren kräver om ett avtal inte fullgörs bör anges före ingående av ett avtal, detta i syfte att skapa större öppenhet. PA\ doc 7/13 PE

8 Ändringsförslag 5 Artikel 8, punkt 1, stycke 1 1. Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 95/46/EG, skall medlemsstaterna se till att det inom deras territorier finns en central databas i vilken de konsumenter och de som ställt säkerheter och gjort sig skyldiga till betalningsförsummelser registreras. Denna databas får drivas i form av ett nätverk av databaser. 1. Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 95/46/EG, skall medlemsstaterna se till att det inom deras territorier finns en regelbundet uppdaterad central databas i vilken de konsumenter och de som ställt säkerheter och gjort sig skyldiga till betalningsförsummelser registreras. Denna databas får drivas i form av ett nätverk av databaser. Databaserna bör uppdateras regelbundet för att kreditgivarna skall kunna lita på den information de innehåller. Det är också viktigt att garantera att kreditbeviljande inte avslås på basis av föråldrad information. Ändringsförslag 6 Artikel 9 När kreditgivaren ingår ett kreditavtal eller ett avtal om ställande av säkerhet, eller höjer det sammanlagda kreditbeloppet eller det belopp som säkerheten skall täcka, skall det förutsättas att kreditgivaren med hjälp av alla medel som står till dennes förfogande först har bedömt att konsumenten eller den som ställer säkerheten rimligen kommer att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. När kreditgivaren ingår ett kreditavtal eller ett avtal om ställande av säkerhet, eller höjer det sammanlagda kreditbeloppet eller det belopp som säkerheten skall täcka, skall kreditgivaren kunna visa att han eller hon med hjälp av alla medel som står till dennes förfogande först har bedömt att konsumenten eller den som ställer säkerheten rimligen kommer att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. Denna ändring syftar till att stärka principen om ansvarsfull utlåning genom att man fastställer att kreditgivaren måste vara kapabel att visa att han har handlat på ett ansvarsfullt sätt. PE /13 PA\ doc

9 Ändringsförslag 7 Artikel 11, punkt 1a (ny) 1a. Konsumenten skall inte ha tillgång till krediter före den period som anges i punkt 1 löpt ut, om inte konsumenten själv uttryckligen framställer en begäran om tidigare tillgång. En utbetalning före den föreslagna 14 dagars tidsfristen för ångerrätt skulle ifrågasätta själva principen om ångerfristen. Ändringsförslag 8 Artikel 11, punkt 3 3. När konsumenten utövar sin ångerrätt är han eller hon samtidigt skyldig att till kreditgivaren återbetala de belopp eller återlämna de varor som mottagits enligt kreditavtalet, förutsatt att tillhandahållandet av dessa regleras i kreditavtalet. Konsumenten skall betala de räntor som gäller för den period under vilken krediten har utnyttjats, beräknade på grundval av den effektiva ränta som avtalats. Ingen annan ersättning får begäras på grund av att avtalet frånträds. Alla kontantinsatser som konsumenten har betalat enligt kreditavtalet skall utan dröjsmål återbetalas till konsumenten. 3. När konsumenten utövar sin ångerrätt är han eller hon samtidigt skyldig att till kreditgivaren återbetala de belopp eller att till varu- eller tjänsteleverantören återlämna de varor som mottagits enligt kreditavtalet, förutsatt att tillhandahållandet av dessa regleras i kreditavtalet. Konsumenten skall betala de räntor som gäller för den period under vilken krediten har utnyttjats, beräknade på grundval av den effektiva ränta som avtalats. Ingen annan ersättning får begäras på grund av att avtalet frånträds. Alla kontantinsatser som konsumenten har betalat enligt kreditavtalet skall utan dröjsmål återbetalas till konsumenten. Den nuvarande ordalydelsen är otydlig med avseende på till vem de erhållna beloppen eller varorna bör återlämnas. PA\ doc 9/13 PE

10 Ändringsförslag 9 Artikel 12, punkt 7a (ny) 7a. Medlemsstaterna kan anta bestämmelser för att hindra att effektiva räntor görs till ockerräntor och i dessa bestämmelser införa högsta tillåtlighet vad gäller räntor. Eftersom direktivet i sig självt inte innehåller några bestämmelser som förebygger allt för höga effektiva räntor bör det uttryckligen ge medlemsstaterna möjlighet att anta sådana bestämmelser. Ändringsförslag 10 Artikel 16, punkt 1a (ny) 1a. Medlemsstaterna kan ge konsumenten rätt att utan kostnader betala hela eller delar av sin skuld enligt ett kreditavtal innan den överenskomna avtalstiden löpt ut. I vissa medlemsstater, bland annat Frankrike, är det möjligt att utan kostnader betala krediter innan avtalstiden löpt ut. Den maximala harmonisering som förs fram i det föreslagna direktivet skulle göra det omöjligt för de länder som infört konsumentskydd på hög nivå att bevara denna. Det skulle inte heller vara möjligt för andra länder att införa sådana här normer. Ändringsförslag 11 Artikel 16, punkt 2, led aa (nytt) aa) om en återbetalning har gjorts mer än fem år efter det att kreditavtalet ingåtts, PE /13 PA\ doc

11 Ändringen utvidgar förteckningen över situationer där ingen ersättning får begäras i händelse av tidig återbetalning. Ändringsförslag 12 Artikel 16, punkt 2, led ba (nytt) ba) om återbetalningen finansieras genom ett nytt kreditavtal som ingåtts med samma kreditgivare, Ändringen utvidgar förteckningen över situationer där ingen ersättning får begäras i händelse av tidig återbetalning. Ändringsförslag 13 Artikel 19, punkt 2 2. Om varu- eller tjänsteleverantören medverkar som kreditförmedlare, skall kreditgivaren och leverantören ha ett solidariskt ansvar att lämna ersättning till konsumenten i de fall då de varor eller tjänster som köpts och finansierats genom kreditavtalet inte alls eller bara delvis levereras eller tillhandahålls eller inte är avtalsenliga. 2. Om varu- eller tjänsteleverantören har erbjudit och godkänt ett kreditavtal, skall kreditgivaren och leverantören ha ett solidariskt ansvar att lämna ersättning till konsumenten i de fall då de varor eller tjänster som köpts och finansierats genom kreditavtalet inte alls eller bara delvis levereras eller tillhandahålls eller inte är avtalsenliga. Ändringen syftar till att uppgradera bestämmelserna om solidariskt ansvar för att garantera att kreditgivaren och leverantören också har ett solidariskt ansvar i sådana fall där varueller tjänsteleverantören erbjuder finansiering genom ett lån utan att samtidigt medverka som kreditförmedlare i enlighet med den restriktiva definitionen i artikel 2. PA\ doc 11/13 PE

12 Ändringsförslag 14 Artikel 24, punkt 1, led aa (nytt) aa) det totala avgiftsbelopp som kreditgivaren begär i fall av utebliven betalning står i proportion till de reella kostnader som kreditgivaren åsamkats som en direkt konsekvens av att konsumenten inte uppfyllt sina förpliktelser. Konsumenterna bör skyddas mot allt för höga avgiftskrav från kreditgivare i händelse av utebliven betalning. Ändringsförslag 15 Artikel 30, punkt 1, led b b) de bestämmelser om bevisbördan som avses i artikel 33. utgår Den frivilliga omläggning av bevisbördan som föreslås vad gäller kreditgivarens förpliktelser i anslutning till konsumentupplysning bör göras obligatorisk. Denna bestämmelse bör därför utgå från förteckningen över undantag från bestämmelserna om fullständig harmonisering. Ändringsförslag 16 Artikel 30, punkt 1, led ba (nytt) ba) de bestämmelser om ockrande effektiv ränta som avses i artikel 12.8, PE /13 PA\ doc

13 I syfte att ge medlemsstaterna möjlighet att på frivillig basis införa eller bevara dylika bestämmelser bör de ingå i förteckningen över undantag från bestämmelserna om total harmonisering. Ändringsförslag 17 Artikel 30, punkt 1, led bb (nytt) bb) de bestämmelser om tidig avgiftsfri återbetalning som avses i artikel 16.11, I syfte att ge medlemsstaterna möjlighet att på frivillig basis införa eller bevara dylika bestämmelser bör de ingå i förteckningen över undantag från bestämmelserna om total harmonisering. Ändringsförslag 18 Artikel 33, stycke 1 Medlemsstaterna får föreskriva att bevisbördan kan läggas på kreditgivaren eller kreditförmedlaren när det gäller kreditgivarens och kreditförmedlarens iakttagande av skyldigheterna att informera konsumenten, konsumentens samtycke till ingåendet av avtalet och, i förekommande fall, till avtalets fullgörande samt när det gäller huruvida kreditförmedlaren får ersättning eller inte för sin verksamhet. Medlemsstaterna bör föreskriva att bevisbördan kan läggas på kreditgivaren eller kreditförmedlaren när det gäller kreditgivarens och kreditförmedlarens iakttagande av skyldigheterna att informera konsumenten, konsumentens samtycke till ingåendet av avtalet och, i förekommande fall, till avtalets fullgörande samt när det gäller huruvida kreditförmedlaren får ersättning eller inte för sin verksamhet. Den föreslagna frivilliga omläggningen av bevisbördan när det gäller kreditgivarens skyldigheter att informera konsumenten bör bli obligatorisk. PA\ doc 13/13 PE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. 14.11.2007 PE398.282v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. 14.11.2007 PE398.282v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 14.11.2007 PE398.282v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 123-236 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Kurt Lechner Konsumentkreditavtal

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 31.5.2010 2008/0196(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen.

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och registrering av vissa kreditgivare samt vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till konsumentkreditlag...9 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)...38 1.3 Förslag

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentköplagen (1990:932)... 9 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:351) om

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter beslutade den 25 januari 2011. KOVFS 2011:1 Utkom från trycket den 1 februari 2011 Konsumentverket

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:242

Regeringens proposition 2009/10:242 Regeringens proposition 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag Prop. 2009/10:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240 Avis juridique important 32004L0018 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113 Avis juridique important 32004L0017 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

RP 169/2009 rd. av vissa marknadsrättsliga ärenden och lagen om skatteuppbörd. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 maj 2010.

RP 169/2009 rd. av vissa marknadsrättsliga ärenden och lagen om skatteuppbörd. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 maj 2010. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till betaltjänstlag samt vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna i avdelningarna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2013 COM(2013) 130 final 2013/0072 (COD) C7-0066/2013 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande

Läs mer

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning REMISSYTTRANDE 1(2) Datum Diarienummer 2011-03-05 2012-36 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Att: Johan Stensbäck 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006 26.7.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 204/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter

Läs mer

EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet

EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie Jakobsson EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet Examensarbete 20 poäng Patrik Lindskoug IT-rätt-EG-rätt VT-02 Innehåll INNEHÅLL 2 SAMMANFATTNING 1

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer