ISTQB TESTTERMER. Version 2.3 Utan definitioner Engelska till svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISTQB TESTTERMER. Version 2.3 Utan definitioner Engelska till svenska"

Transkript

1 ISTQB TESTTERMER Version 2.3 Utan definitioner Engelska till svenska Baserad på Standard Glossary of Terms used in Software Testing, version 2.3 SSTB Detta dokument får endast användas vid examineringar genomförda av SSTB All annan användning måste godkännas av SSTB! Meddelande om upphovsrätt Detta dokument är skyddat enligt upphovsrättslagen och får endast kopieras efter skriftligt godkännande av upphovsmannen. Copyright 2011 Swedish Software Testing Board. 1

2 A basis test set komplett täckningsmängd abstract test case abstrakt testfall bebugging nedlusning acceptance acceptans behavior beteende acceptance criteria acceptanskriterier benchmark test typprov acceptance accessibility accuracy accuracy acting (IDEAL) action word driven actor actual outcome actual result ad hoc review ad hoc adaptability agile manifesto agile software development agile algorithm test alpha analytical analyzability analyzer anomaly anti-pattern API (Application Programming Interface) arc assessment report assessor atomic condition attack attack-based attractiveness audit audit trail automated testware availability B back-to-back balanced scorecard baseline basic block acceptanstestning tillgänglighetstestning (accessibility ) exakthet noggrannhetstestning agerande (IDEAL) aktionsord-driven testning aktör faktiskt utfall faktiskt resultat ad hoc-granskning ad hoc-testning anpassningsbarhet agilt manifest agil programvaruutveckling agil testning algoritmstyrd testning alfatestning analytisk testning analyserbarhet analysverktyg anomali anti-mönster API-testning bågtestning utvärderingsrapport utvärderare odelbart villkor attack attackbaserad testning tilltalande revision revisionsspår automatiserad testvara tillgänglighet sida-vid-sida testning balanserat styrkort fastställd konfiguration basblock bespoke software best practice beta big-bang black box black box test design black box blocked test case bottom-up boundary value boundary value analysis boundary value boundary value branch branch condition branch condition combination branch condition combination branch condition branch branch buffer buffer overflow bug bug report bug taxonomy bug tracking tool build verification test burndown chart business processbased BVT C call graph Capability Maturity Model Integration capture/playback tool capture/replay tool CASE CAST causal analysis kundanpassad programvara best practice betatestning big-bangtestning black-box-teknik black-box-testdesignteknik black-box-testning blockerat testfall nerifrån och upp-testning gränsvärde gränsvärdesanalys gränsvärdestäckning gränsvärdestestning kodgren kodgrensvillkor kodtäckning av kombinationer av kodgrenvillkor kombinationstestning av kodgrenar och villkor kodgrensvillkorstäckning bågtäckning bågtestning buffert buffertöverskridande bugg buggrapport buggtaxonomi bugghanteringsverktyg verifiering av bygge burndown chart verksamhetsbaserad testning BVT anropsgraf Capability Maturity Model Integration in- och uppspelningsverktyg in- och omspelningsverktyg CASE CAST orsaksanalys 2

3 cause-effect analysis cause-effect decision table cause-effect diagram cause-effect graph cause-effect graphing certification change control change control board change management changeability charter checker checklist-based Chow's metrics classification tree classification tree method clear-box CMMI code code analyzer code code-based codependent behavior co-existence combinatorial Commercial Off-The- Shelsoftware comparator compatibility compiler complete completion criteria complexity compliance compliance component component integration component specification component analys baserat på orsakverkangrafer beslutstabell för orsak-verkan relationer orsak-verkandiagram orsak-verkangraf metod för att skriva testfall genom orsak-verkangrafer certifiering ändringsstyrning ändringsråd ändringshantering flexibilitet charter kontrollant checklistebaserad testning täckningsmätning för Chows N- övergångar klassifikationsträd klassifikationsträdsmetoden clear-box-testning CMMI kod kodanalysator kodtäckning kodbaserad testning medberoende beteende samexisterande kombinatorisk testning kommersiellt från hyllan jämförare kompatibilitetstestning kompilator komplett testning slutkriterier komplexitet typgodkännande testning för typgodkännande komponent komponentintegrationstestning komponentspecifikation komponenttestning condition combination condition combination condition condition determination condition determination condition outcome condition confidence interval confidence test configuration configuration auditing configuration control configuration control board (CCB) configuration identification configuration item configuration management configuration management tool configuration confirmation conformance consistency consultative content reference model content-based model continuous representation control chart control flow control flow analysis control flow graph control flow path control flow convergence metric conversion corporate dashboard cost of quality COTS kombinerad villkorstäckning testning av kombinerade villkor villkorstäckning täckning av villkorsbeslut testning av villkorsbeslut utfall av villkor villkorstestning förtroendeintervall förtroendetest konfiguration konfigurationsrevision konfigurationsstyrning CCB (Configuration Control Board) konfigurationsidentifiering konfigurationsobjekt konfigurationshantering (KH; KL (Konfigurationsledning); CM (Configuration Management)) konfigurationshanteringsverktyg konfigurationstestning omtestning av felrättningar testning för överensstämmelse överensstämmelse konsultativ testning innehållsreferensmodell innehållsbaserad modell kontinuerlig representation kontrolldiagram kontrollflöde kontrollflödesanalys kontrollflödesgraf kontrollflödesväg kontrollflödestestning konvergensmått konverteringstestning corporate dashboard kvalitetskostnad COTS compound condition multipla villkor täckningsgrad concrete test case konkret testfall analysis täckningsanalys concurrency testning av samtidiga händelser item täckningsobjekt condition villkor verktyg för att mäta täckningsgrad 3

4 measurement tool defect taxonomy defekttaxonomi tool critical success factor Critical Testing Processes CTP custom software custom tool cyclomatic complexity verktyg för test av täckningsgrad kritisk framgångsfaktor Critical Testing Processes CTP anpassad programvara anpassat verktyg cyklomatisk komplexitet defect tracking tool defect triage committee defect type defect-based defect-based test design definition-use pair felspårningsverktyg felprioriteringsråd feltyp defektbaserad teknik defektbaserad testdesignteknik definitions- och användningspar cyclomatic number D cyklomatiskt mått deliverable Deming cycle leverabel Deming-cykel daily build dagligt bygge design-based designbaserad testning dashboard dashboard desk checking skrivbordstest data definition datadefinition development utvecklingstestning data flow dataflöde deviation avvikelse data flow analysis dataflödesanalys deviation report avvikelserapport data flow dataflödestäckning diagnosing (IDEAL) diagnostisering (IDEAL) data flow testning av dataflöde dirty destruktiv testning data integrity database integrity data-driven dd-path dead code debugger debugging debugging tool decision decision condition decision condition decision decision outcome decision table decision table decision defect defect category defect density Defect Detection Percentage (DDP) defect management defect management committee defect management tool defect masking defect report testning av dataintegritet testning av databasintegritet datadriven testning dd-path död kod avlusare avlusning avlusningsverktyg kodvillkor kodvillkor/villkorstäckning beslut-/villkorstestning beslutstäckning utfallet från ett kodvillkor beslutstabell testning med hjälp av beslutstabeller beslutstestning defekt defektkategori defekttäthet Defect Detection Percentage (DDP) felhantering felhanteringsråd felhanteringsverktyg defektmaskering felrapport documentation domain domain analysis driver dynamic analysis dynamic analysis tool dynamic comparison dynamic E effectiveness efficiency efficiency EFQM (European Foundation for Quality Management) excellence model elementary comparison embedded iterative development model emotional intelligence emulator entry criteria entry point equivalence class equivalence partition equivalence partition equivalence partitioning error testning av dokument domän domänanalys drivrutin dynamisk analys dynamiskt analysverktyg dynamisk jämförelse dynamisk testning ändamålsenlighet effektivitet effektivitetstestning EFQM (European Foundation for Quality Management) excellensmodell grundläggande jämförelsetestning inbäddad iterativ utvecklingsmodell emotionell intelligens (EQ) emulator startkriterier exekveringsstartpunkt ekvivalensklass ekvivalensuppdelning ekvivalensklasstäckning ekvivalensklassindelning misstag 4

5 error guessing error seeding error seeding tool felgissning injektion av felaktighet verktyg för injektion av felaktighet fault tolerance Fault Tree Analysis (FTA) feasible path feltolerans felträdsanalys, FTA (Fault Tree Analysis) möjlig väg error tolerance escaped defect establishing (IDEAL) evaluation exception handling executable statement exercised tolerans mot felaktighet missat fel etablering (IDEAL) utvärdering undantagshantering exekverbar sats utövad feature feature-driven development field finite state machine finite state fishbone diagram finess funktionsdriven utveckling fälttestning begränsad tillståndsmaskin testning av begränsad tillståndsmaskin fiskbensdiagram exhaustive uttömmande testning formal review formell granskning exit criteria exit point expected outcome expected result experience-based experience-based test design experience-based exploratory extreme programming (XP) F factory acceptance fail failover failure failure mode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (FMECA) failure rate avslutskriterier avslutspunkt förväntat utfall förväntat resultat erfarenhetsbaserad teknik erfarenhetsbaserad testdesignteknik erfarenhetsbaserad testning utforskande testning extreme programming (XP) fabriksacceptanstestning underkänd failover testning felsymptom feltillstånd Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA) felfrekvens frozen test basis Function Point Analysis (FPA) functional integration functional requirement functional test design functional functionality functionality G glass box Goal Question Metric GQM H hardware-software integration hazard analysis heuristic evaluation high level test case horizontal traceability hyperlink fryst testbas FPA (Function Point Analysis) funktionell integration funktionellt krav funktionell testdesignteknik funktionstestning funktionalitet funktionalitetstestning glasbox-testning Goal Question Metric GQM integrationstestning för hård- och mjukvara analys av risker som kan leda till skada eller fara för liv heuristisk evaluering av användargränssnitt högnivåtestfall horisontell spårbarhet hyperlänk false-fail result false-negative result false-pass result falskt-underkänt resultat falskt-negativt resultat falskt-godkänt resultat hyperlink test tool I IDEAL hyperlänk-testverktyg IDEAL false-positive result falskt-positivt resultat impact analysis påverkansanalys fault fel incident incident fault attack felattack incident logging avvikelseloggning fault density Fault Detection Percentage (FDP) fault injection fault masking fault seeding fault seeding tool feltäthet FDP (Fault Detection Percentage) felinjektion felmaskering felplantering felinjektionsverktyg incident management incident management tool incident report incremental development model incremental avvikelsehantering avvikelsehanteringsverktyg avvikelserapport modell för inkrementell utveckling inkrementell testning 5

6 independence of indicator infeasible path informal review initiating (IDEAL) input input domain input value insourced inspection inspection leader inspector installability installability installation guide installation wizard instrumentation instrumenter intake test integration integration integration in the large integration in the small interface interoperability interoperability invalid Ishikawa diagram isolation item transmittal report iterative development model K key performance indicator keyword-driven L LCSAJ LCSAJ LCSAJ lead assessor learnability learning (IDEAL) level test plan oberoende testning indikator onåbar väg informell granskning initiering (IDEAL) indata indatadomän invärde inhyrd testning inspektion inspektionsledare inspektör installationsbarhet testning av installationsbarhet installationshandledning installations-wizard instrumentering instrument öppningstest integration integrationstestning övergripande integrationstestning detaljerad integrationstestning gränssnittstestning interoperabilitet interoperabilitetstestning ogiltighetstestning Ishikawa-diagram enskild testning leveransrapport för element modell för iterativ utveckling nyckelprestandatal nyckelordsdriven testning LCSAJ LCSAJ-täckning LCSAJ-testning utvärderingsledare inlärningsmöjlighet lärande (IDEAL) nivåtestplan lifecycle model link load profile load load tool logical test case logic- logic-driven low level test case M maintainability maintainability maintenance maintenance man in the middle attack management review manufacturing-based quality master test plan maturity maturity level maturity model MCDC Mean Time Between Failures Mean Time To Repair measure measurement measurement scale memory leak methodical metric migration milestone mind map mistake model-based modeling tool moderator modified condition decision modified condition decision modified multiple condition modified multiple condition module livscykelmodell kopplingstestning lastprofil lasttestning lasttestverktyg logiktestfall logiktäckande testning logikdriven testning lågnivåtestfall underhållbarhet underhållbarhetstestning underhåll underhållstestning MITM-attack administrationsgranskning tillverkningsbaserad kvalitet övergripande testplan mognad mognadsnivå mognadsmodell MCDC Mean Time Between Failures Mean Time To Repair mått mätning mätningsskala minnesläcka metodisk testning mätetal migrationstestning milstolpe mind-map mänskligt misstag Modellbaserad testning modelleringsverktyg moderator modifierad täckning av villkorsbeslut modifierad testning av villkorsbeslut modifierad täckning av villkorskombinationer modifierad testning av villkorskombinationer modul 6

7 module monitor modultestning övervakare P pair programming parprogrammering monitoring tool monkey MTBF MTTR multiple condition multiple condition multiple condition mutation analysis mutation Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) N negative neighborhood integration non-conformity non-functional requirement non-functional test design non-functional N-switch N-switch n-wise O off-the-shelf software open source tool operability operational acceptance operational environment operational profile operational profile operational profiling operational oracle orthogonal array orthogonal array outcome output output domain output value outsourced övervakningsverktyg aptestning MTBF MTTR kombinationsvillkor villkorskombinationstäckning villkorskombinationstestning mutationsanalys mutationstestning Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) negativ testning grannskapsintegrations-testning icke överensstämmande icke-funktionellt krav testdesignteknik för ickefunktionella egenskaper testning av icke-funktionella egenskaper N-switch-täckning N-switch-testning n-wise-testning standardprogramvara open source-verktyg funktionsduglighet driftacceptanstestning driftsmiljö operationell profil modellerad driftsmiljötest driftstestning orakel ortogonal matris testning baserad på ortogonal matris utfall utdata utdatadomän utdatavärde outsourcad testning pair pairwise integration pairwise Pareto analysis partition pass pass/fail criteria path path path sensitizing path peer review performance performance indicator performance profiling performance performance tool phase containment phase test plan planning poker pointer portability portability postcondition post-execution comparison post-project meeting precondition predicate predicted outcome pretest priority PRISMA probe effect problem problem management problem report procedure process process assessment process cycle test process improvement process model partestning parvis integrationstestning parvis testning Pareto-analys testning av delkomponent godkänd godkända/underkända kriterier väg vägtäckning medvetet vägval vägtestning kollegial granskning prestanda prestandatal prestandaprofilering prestandatestning prestandatestverktyg fasinneslutning fastestplan planning poker pekare portabilitet portabilitetstestning sluttillstånd jämförelse efter exekvering projektutvärderingsmöte förutsättning förutsägelse förutsägbart resultat förtest prioritet PRISMA probeffekt problem problemadministration problemrapport procedurtestning process processutvärdering processcykeltest processförbättring processmodell 7

8 process reference model process-compliant product risk Product RISk MAnagement product-based quality production acceptance program instrumenter program project project retrospective project risk project test plan processreferensmodell Processanpassad testning produktrisk Product RISk MAnagement produktbaserad kvalitet produktionsacceptanstestning programinstrument programtestning projekt projektretrospektiv projektrisk projekttestplan reliability replaceability requirement requirements management tool requirements phase requirements-based resource utilization resource utilization result resumption criteria resumption requirements re- tillförlitlighetstestning ersättningsbarhet krav kravhanteringsverktyg kravfasen kravbaserad test resursanvändning resursanvändningstestning resultat återstartskriterier återstartskrav omtestning pseudo-random Q QFD falsk slumpmässighet QFD retrospective meeting review review plan retrospektivmöte granskning granskningsplan qualification kvalifikation review tool granskningsverktyg quality kvalitet reviewer granskare quality assurance kvalitetssäkring risk risk quality attribute kvalitetsegenskap risk analysis riskanalys quality characteristic kvalitetskaraktäristik risk assessment riskbedömning quality control Quality Function Deployment quality gate quality management quality risk R RACI matrix Kvalitetskontroll fastställande av funktionskvalitet kvalitetskontrollpunkt kvalitetsstyrning Kvalitetsrisk Engagemangsmatris (RACI-matris) risk category risk control risk identification risk impact risk level risk likelihood risk management risk mitigation riskkategori riskkontroll riskidentifiering riskkonsekvens risknivå risksannolikhet riskhantering riskminskning random Rational Unified Process reactive record/playback tool recorder recoverability recoverability recovery regression regression-averse regulation release note reliability reliability growth model slumpbaserade tester Rational Unified Process Reaktiv testning registrerings- och uppspelningsverktyg registrator återhämtningsförmåga återhämtningsbarhetstestning återhämtningstestning regressionstestning regressionshämmande testning regleringstestning leveransdokument tillförlitlighet Reliability Growth Model risk type risk-based robustness robustness root cause root cause analysis RUP S S.M.A.R.T. goal methodology safety safety critical system safety sanity test scalability scalability risktyp riskbaserad testning robusthet robusthetstestning grundorsak analys av grundorsak RUP S.M.A.R.T. metodik för mål säkerhet säkerhetskritiska system säkerhetstestning omdömestest skalbarhet skalbar testning 8

9 scenario scorecard scribe scripted scripting language SCRUM security security security tool security tool serviceability session-based test management session-based severity Shewhart chart short-circuiting simulation simulator site acceptance smoke test software software attack Software Failure Mode and Effect Analysis (SFMEA) Software Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (SFMECA) Software Fault Tree Analysis (SFTA) software feature software integrity level software lifecycle Software Process Improvement software product characteristic software quality software quality characteristic software test incident software test incident report Software Usability Measurement Inventory (SUMI) source statement specification scenariobaserad test styrkort sekreterare skripttestning skriptspråk SCRUM informationssäkerhet informationssäkerhetstestning testverktyg för informationssäkerhet verktyg för informationssäkerhet servicebarhetstestning sessionsbaserad teststyrning sessionsbaserad testning allvarlighet Shewhart-diagram kortslutning simulering simulator acceptanstestning i driftsmiljö röktest programvara programvaruattack SFMEA (Software Failure Mode and Effect Analysis) SFMECA (Software Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis) SFTA (Software Fault Tree Analysis) programfiness integritetsnivå för programvara livscykel för programvara Software Process Improvement produktkaraktäristik för programvara programvarukvalitet kvalitetskaraktäristik för programvara testincident i programvara testincidentrapport för programvara SUMI (Software Usability Measurment Inventory) källkodsats specifikation specification-based specification-based test design specification-based specified input SPI stability staged representation standard standard software standard-compliant standards state diagram state table state transition state transition statement statement statement static analysis static analysis tool static analyzer static code analysis static code analyzer static statistical status accounting STEP storage storage stress stress tool structural structural test design structural structure-based structure-based test design structure-based structured walkthrough stub subpath suitability specifikationsbaserad teknik specifikationsbaserad testdesignteknik specifikationsbaserad testning specificerade indata SPI stabilitet stegrepresentation standard standardprogramvara standardanpassad testning standardtestning tillståndsdiagram tillståndstabell tillståndsövergång tillståndsbaserad testning kodsats kodsatstäckning kodsatstestning statisk analys statiskt analysverktyg verktyg för statisk analys statisk kodanalys verktyg för statisk kodanalys statisk testning statistikbaserad test statusredovisning STEP lagring lagringstestning stresstestning verktyg för stresstestning strukturtäckning testdesignteknik för strukturella tester strukturell testning strukturbaserad teknik strukturbaserad testdesignteknik strukturbaserad testning strukturerad granskningsgenomgång stubbe delväg ändamålsenlighet 9

10 suitability testning av ändamålsenlighet development SUMI SUMI test driver testdrivrutin suspension criteria avbrottskriterier test environment testmiljö syntax syntaxtestning test estimation testuppskattning system system integration system of systems system system under test Systematic Test and Evaluation Process T TDD technical review test test analysis test approach test architect test automation test basis test bed test case test case design test case specification test case suite test charter test closure test comparator test comparison test completion criteria test condition test control test test cycle test data test data management test data preparation tool test deliverable test design test design specification test design test design tool test director test driven system systemintegrationstestning system av system systemtestning system under test Systematic Test and Evaluation Process TDD teknisk granskning test testanalys angreppssätt för test testarkitekt testautomatisering testbas testbädd testfall testfallsdesignteknik testfallsspecifikation testfallssvit testcharter testavslut testkomparator testjämförelse testavslutskriterier testvillkor teststyrning testtäckning testcykel testdata testdatahantering verktyg för förberedelse av testdata testleverabel testdesign testdesignspecifikation testdesignteknik testdesignverktyg testchef testdriven utveckling test evaluation report test execution test execution automation test execution phase test execution schedule test execution test execution tool test fail test generator test harness test implementation test improvement plan test incident test incident report test infrastructure test input test item test item transmittal report test leader test level test log test logging test management test management tool test manager Test Maturity Model integration test mission test monitoring test object test objective test oracle test outcome test pass test performance indicator test phase test plan test planning Test Point Analysis (TPA) testutvärderingsrapport testexekvering automatiserad testexekvering testexekveringsfas testexekveringsschema testexekveringsteknik testexekveringsverktyg testfel testfallsgenerator testexekveringsplattform testimplementation testförbättringsplan testincident testincidentrapport testinfrastruktur testindata testelement leveransrapport för testelement testkoordinator testnivå testlogg testloggning testledning testledningsverktyg testledare Test Maturity Model Integration (TMMi) testuppdrag testövervakning testobjekt testmålsättning testorakel testutfall godkänd test indikator för testprestanda testfas testplan testplanering TPA (Test Point Analysis) 10

11 test policy test procedure test procedure specification test process testpolicy testprocedur testprocedurspecifikation testprocess top-down Total Quality Management TPG TPI Next uppifrån och ner-testning Total Quality Management TPG TPI Next Test Process Group test process improvement manifesto test process improver test progress report test record test recording test report test reporting test reproducibility test requirement test result test rig test run test run log test scenario test schedule test script test session test set test situation test specification test specification test stage test strategy test suite test summary report test target test test tool test type testability testability review testable requirement tester testware thread three point estimation time behavior TMMi testprocessgrupp manifestet för testprocessförbättring testprocessförbättrare testprogressrapport testprotokoll testregistrering testrapport testrapportering testreproducerbarhet testkrav testresultat testuppsättning testkörning testkörningslogg testscenario testschema testskript testsession testmängd testomständigheter testspecifikation testspecifikationsteknik teststeg teststrategi testsvit slutlig testrapport testmål testteknik testverktyg testtyp testbarhet testbarhetsgranskning testbara krav testare testning testvara trådtestning trepunktsestimering tidsuppträdanden TMMi TQM traceability traceability matrix transactional analysis transcendent-based quality U understandability unit unit test framework unit unreachable code usability usability use case use case user acceptance user scenario user story user story user test user-based quality V validation value-based quality variable verification version control vertical traceability V-model volume W walkthrough WAMMI WBS Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI) white-box white-box test design white-box TQM spårbarhet spårbarhetsmatris transaktionsanalys känslobaserad kvalitet förståelighet enhet enhetstestramverk enhetstestning onåbar kod användbarhet användbarhetstestning användningsfall användningsfallsbaserad testning användaracceptanstestning testning utifrån användarscenarion användarberättelse användarberättelse-testning användartest användarbaserad kvalitet validering värdebaserad kvalitet variabel verifiering versionshantering vertikal spårbarhet V-modell volymtestning genomgång WAMMI WBS Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI) white-box-teknik white-box-testdesignteknik white-box-testning 11

12 Wide Band Delphi wild pointer Work Breakdown Structure Wide Band Delphi wild pointer Work Breakdown Structure 12

ISTQB TESTTERMER. Version 2.1 Utan definitioner Engelska till svenska

ISTQB TESTTERMER. Version 2.1 Utan definitioner Engelska till svenska ISTQB TESTTERMER Version 2.1 Utan definitioner Engelska till svenska Baserad på Standard Glossary of Terms used in Software Testing, version 2.1 SSTB Detta dokument får endast användas vid examineringar

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Testning. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer

Testning. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer Testning 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer UP Faser Elaboration ü Syfte: Fastställa och validera en basarkitektur för systemet vilket ger en stabil grund för den största delen av utvecklingsarbetet

Läs mer

ORDLISTA Engelsk/Svensk. Version 2.1

ORDLISTA Engelsk/Svensk. Version 2.1 ORDLISTA Engelsk/Svensk Version 2.1 Baserad på Standard Glossary of Terms used in Software Testing, version 2.1 Meddelande om upphovsrätt Detta dokument får kopieras i sin helhet eller delar utav för icke-kommersiell

Läs mer

ORDLISTA. Version 2.3

ORDLISTA. Version 2.3 ORDLISTA Version 2.3 Baserad på Standard Glossary of Terms used in Software Testing, version 2.3 Meddelande om upphovsrätt Detta dokument får kopieras i sin helhet eller delar av, så länge som referens

Läs mer

Övningstenta (Kursplan 2011) Ver 2015, 2015-12-19

Övningstenta (Kursplan 2011) Ver 2015, 2015-12-19 Swedish Software Testing Board (SSTB) International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Foundation Certificate in Software Testing Övningstenta (Kursplan 2011) Ver 2015, 2015-12-19 Tillåten tid:

Läs mer

ORDLISTA Engelsk/Svensk. Version 2.3

ORDLISTA Engelsk/Svensk. Version 2.3 ORDLISTA Engelsk/Svensk Version 2.3 Baserad på Standard Glossary of Terms used in Software Testing, version 2.3 Meddelande om upphovsrätt Detta dokument får kopieras i sin helhet eller delar utav för icke-kommersiell

Läs mer

Configuration testing Why? Vad det är tänkt att koden ska göra. Performance testing Kommentarer Skriva om koden som kommentar

Configuration testing Why? Vad det är tänkt att koden ska göra. Performance testing Kommentarer Skriva om koden som kommentar Skapa testfall Testing Köra testen Hitta fel Inspections and reviews Verifiera resultatet Formal methods Static analysis Completeness Verifiering Kvalitet Maintainability Validering Traceability Fault

Läs mer

Testning på 3 föreläsningar. PV7180 Verifiering och Validering. Litteratur. Vad är testning? Varför testa och olika syn? Målet med testning

Testning på 3 föreläsningar. PV7180 Verifiering och Validering. Litteratur. Vad är testning? Varför testa och olika syn? Målet med testning ning på 3 föreläsningar Första föreläsningen Översikt PV7180 Verifiering och Validering Föreläsning 3 ning del 1 Andra föreläsningen Coverage ing, OO-ing, Utvärdering av tekniker Tredje föreläsningen Automatiserad

Läs mer

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel Kursinformation Metodik för programvaruutveckling Föreläsning 3 Latex ok för litteraturstudierapport (prata med mig bara) Nästa föreläsning är av Björn Regnell (jag är med också) Presentationer imorgon

Läs mer

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Upphandlingsdagarna 2015 Stockholm 29 januari 2015 1 Inledning Den här presentation kommer att undersöka de vanligaste fallgroparna vid komplex

Läs mer

Programvara i säkerhetskritiska tillämpningar

Programvara i säkerhetskritiska tillämpningar Programvara i säkerhetskritiska tillämpningar Programvara får inte bidra till att person, egendom eller miljö skadas 2003-09-02 1 Systemsäkerhetsprocessen vid försvarsmakten materielupphandling beskrivs

Läs mer

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013 Teststrategier och Testcertifiering Per Strandberg, Maj 2013 1 Lite om Test i Allmänhet och ISTQB Certifiering Mål med testning? Förebygga fel Hitta fel eller risk Underlätta och ge stöd vid utveckling

Läs mer

Testning. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer

Testning. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer Testning 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer Testning ü Testningens huvudsakliga syfte är att reducera risker. ü Osäkerhetsfaktorer inom utvecklingen av ny programvara kan få ett projekt

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Certifierad testare SSTB Ingvar Nordström

Certifierad testare SSTB Ingvar Nordström Certifierad testare SSTB Ingvar Nordström Varför certifierad testare? Bland annat Att få test erkänt som en viktig och professionell yrkesroll. Att möjliggöra för testare att bli erkända hos arbetsgivare.

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Projektstart 1. Hantera kraven En bra process är grunden för att hantera kraven i ett säkerhetsprojekt. Det krävs att du har en tydlig spårbarhet mellan krav och

Läs mer

Introduktion TILL TEST

Introduktion TILL TEST Introduktion TILL TEST Innehåll Allmänt om test Definitioner Test principer Myter om test Test process 2 Standards FDD IEEE ISO ISTQB RUP SSTB TDD Agile V 3 Varför är test nödvändigt?! Programvarusystem

Läs mer

Övningstenta, Examinationsfrågor

Övningstenta, Examinationsfrågor Software Quality Engineering Board (SQEB) Requirements Engineering Qualifications Board (REQB) Foundation Certificate in Requirements Engineering Övningstenta, Examinationsfrågor 2015-04-27 Tillåten tid:

Läs mer

Informationshantering vid systemutveckling styrd av CM

Informationshantering vid systemutveckling styrd av CM Informationshantering vid systemutveckling styrd av CM Håkan Edler Torbjörn Jungeby Tore Qvist Syfte och mål Syftet med arbetsgruppens aktuella arbete är, att möjliggöra ett samordnat informationsutbyte

Läs mer

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions Testdriven utveckling Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions 2 Soarian Stort projekt, ca 400 personer i projektet Distribuerad utveckling i USA, Indien och Sverige Web baserat lösning med admin client

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

ALM Live. April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008

ALM Live. April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008 ALM Live April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008 Jaha, och vem är du då? Magnus Juvas Lösningsarkitekt Transcendent Group Och vad gör ni då? Inom området ALM gör Transcendent Group

Läs mer

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Presentation Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Om AddQ Mission Vi skapar affärsnytta för kunden genom specialisttjänster inom test, kvalitetssäkring och effektivisering Tjänsteområden

Läs mer

TDDI02. Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDI02. Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDI02 Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Verifikation, Validering och Testning XP Extreme Programming Vad är ett fel? I engelskan

Läs mer

Detta har hänt... Kursinformation. Utse kursombud - nytt försök. Föreläsning 3: Test, Konfigurationer. Pratat och skapat krav och plan

Detta har hänt... Kursinformation. Utse kursombud - nytt försök. Föreläsning 3: Test, Konfigurationer. Pratat och skapat krav och plan Föreläsning 3: Test, Ingenjörsprocessen metodik ETSA01 VT14 Jonas Wisbrant Detta har hänt... Pratat och skapat krav och plan Övning 2 Riskhantering, intressenter och kravgranskning. Projektet har granskat

Läs mer

Fem framgångsfaktorer för acceptanstest. Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson

Fem framgångsfaktorer för acceptanstest. Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson Fem framgångsfaktorer för acceptanstest Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson JESPER HÖGBERG Teststrateg och utbildare hos System Verification Testledning, teststrategier, partnerutveckling och kurser Civilingenjör

Läs mer

Certifierad Testare. Avancerad Nivå

Certifierad Testare. Avancerad Nivå Avancerad Nivå Version 2007 2010-02-01 International Software Testing Qualifications Board Swedish Software Testing Board Copyright Detta dokument får kopieras i delar eller i sin helhet om källan anges

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09

Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09 Swedish Software Testing Board (SSTB) International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Agile Tester Certificate in Software Testing Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09 Tillåten tid:

Läs mer

Pålitlig och feltolerant programvara. Håkan Edler Laboratoriet för pålitliga datorsystem Institutionen för datorteknik Chalmers tekniska högskola

Pålitlig och feltolerant programvara. Håkan Edler Laboratoriet för pålitliga datorsystem Institutionen för datorteknik Chalmers tekniska högskola Pålitlig och feltolerant programvara Laboratoriet för pålitliga datorsystem Institutionen för datorteknik Chalmers tekniska högskola 1 1 Vision Pålitliga datorsystem tack vare programvara 2 2 3 3 Vad är

Läs mer

Tillgång till alla globala delar i systemet styrs av denna profil, som i sin tur kopplas till respektive användare.

Tillgång till alla globala delar i systemet styrs av denna profil, som i sin tur kopplas till respektive användare. HANTERA BEHÖRIGHETER Användare i Primavera P6 kräver två olika profiler för att kontrollera vad de kan göra i systemet; en Global Security Profile och en projektsäkerhetsprofil. GLOBAL SECURITY PROFILE

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Föreläsning 3 Verifiering och Validering

Föreläsning 3 Verifiering och Validering ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling Metodik Föreläsning 3 Verifiering och Validering Jonas Wisbrant 2 Detta har hänt... Pratat och skapat krav och plan Några har kommit i kontakt med IP3-projekt

Läs mer

Testautomatisering. Intro

Testautomatisering. Intro Testautomatisering FM: Presentation Genomgång av Kursplan / Kursupplägg Varför testautomatisering? Video + diskussion Idag David Gullmarsvik david.g@jetas.se Software Developer Tidigare Lärare KYH, TI

Läs mer

Programvaruutveckling - Metodik 2016 Jonas Wisbrant

Programvaruutveckling - Metodik 2016 Jonas Wisbrant Föreläsning 3: Test och efterläsning om kodning Programvaruutveckling - Metodik 2016 Jonas Wisbrant 1 Kursinformation Detta har hänt: Pratat och skapat krav (och plan) Övning 2 Riskhantering, intressenter

Läs mer

Design för användbarhet

Design för användbarhet Design för användbarhet» Användbarhetsdesign, användbarhetsn och utvecklingsprocessen. Bengt Göransson användbarhets Bengt.Goransson@guide.se även avdelningen för Människa-datorinteraktion, Uppsala universitet

Läs mer

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Innehåll Kursöversikt ITIL v3 Utbildningsschemat Målgrupper & förkunskapskrav Kursuppbyggnad & innehåll V2 V3, Service Lifecycle,

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner Roller FMV har nära och långsiktiga samarbeten Regeringen Uppgifter Anslag Finansiella

Läs mer

Certifierad testare Grundnivå Kursplan

Certifierad testare Grundnivå Kursplan Certifierad testare Grundnivå Version 2011 International Software Testing Qualifications Board V2.2 Senaste versionen av detta dokument kan hämtas från http://www.sstb.se. Versioner av detta dokument hämtade

Läs mer

Från vaga testuppdrag till förankrad teststrategi

Från vaga testuppdrag till förankrad teststrategi Från vaga testuppdrag till förankrad teststrategi Dataföreningen Stockholm, 18-okt-2012 Rikard Edgren Qamcom Karlstad rikard.edgren@qamcom.se Agenda 1. Testuppdrag 2. Projektomgivning 3. Produktelement

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik 1 Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik - CATO - Forskning inom OnTime - Vidareutveckling och möjligheter KAJT, temadag om punktlighet 2014-11-13 Tomas Lidén Transrail Sweden AB Dagens trafikledning

Läs mer

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin AGILA METODER (för oss som inte kodar) Nina Berlin Agila värderingar 1. Individer och interaktioner framför processer och verktyg 2. Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 3. Kundsamarbete

Läs mer

REGELVERK & HANDBÖCKER

REGELVERK & HANDBÖCKER 1 (5) REGELVERK & HANDBÖCKER Innehåll sid. Uppdateringar/kompletteringar 2 Nyskrivning av rutiner 4 Gränsytan mellan systemsäkerhet och programvarusäkerhet 5 2 (5) Uppdateringar/kompletteringar Software

Läs mer

Deluppgift 2 Kravhantering a) (2p) När man diskuterar krav brukar man ange två olika typer av krav. Beskriv dessa och ge exempel.

Deluppgift 2 Kravhantering a) (2p) När man diskuterar krav brukar man ange två olika typer av krav. Beskriv dessa och ge exempel. Page 1 (5) Hemuppgift 1DV404 150115-150118 Deluppgift 1 Processmodeller a) (4p) Alla mjukvaruutvecklare följer någon form av utvecklingsprocess i sitt arbete. Diskutera vad organisationer brukar ange som

Läs mer

Några grundläggande begrepp

Några grundläggande begrepp Några grundläggande begrepp Validering bygger vi rätt system? Uppfyller kravspecifikationen de verkliga behoven? Verifiering bygger vi systemet rätt? Uppfyller det färdiga systemet kravspecifikationen?

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven?

men borde vi inte också testa kraven? men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST, 24 februari 2011 SQS Software Quality Systems Sweden AB Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning av

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Angeppssätt för integration - standarder, internationell utblick och SIS

Angeppssätt för integration - standarder, internationell utblick och SIS Angeppssätt för integration - standarder, internationell utblick och SIS 9 november 2004 Sara Ellström 2004-11-17 1 Översikt 1 Vilka standarder kan stötta ett integrerat ledningssystem och hur kan standarderna

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

RUP - Rational Unified Process

RUP - Rational Unified Process IBM Software Group RUP - Rational Unified Process Eva Hådding eva.hadding@se.ibm.com 1 Projektkaos. Chaos-rapporten 28% av projekten avslutades i tid och enligt budget. 49% av projekten drog över de ursprungliga

Läs mer

Mjukvarudesign. Designprocessen. Teknisk design. Konceptuell design

Mjukvarudesign. Designprocessen. Teknisk design. Konceptuell design RE SD PD I UT IT ST AT Mjukvarudesign System Requirement Specification Inkrementell och iterativ! Konceptuell design (VAD) Systemdesign (OOA) Arkitekturell (grovkornig, UML) Teknisk design (HUR) Programdesign

Läs mer

Magnus Skoog

Magnus Skoog Innehåll Introduktion till MBSE SKELDAR NEURON MBSE Visionen HOST Requirement and trace tool Model Editor Document Generator Documents Simulator Model (s) Code Generator Source Code CM tool Debugger Test

Läs mer

Användarcentrerad systemdesign

Användarcentrerad systemdesign Användarcentrerad systemdesign Föreläsning 11: Agile-processer och ACSD Stefan Blomkvist Avdelningen för MDI/IT, Uppsala Universitet, Stefan.Blomkvist@hci.uu.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

FFI - Learning Fleet. Transporteffektivitetsdagen 2014 09 11. Hans.Deragarden@Volvo.com

FFI - Learning Fleet. Transporteffektivitetsdagen 2014 09 11. Hans.Deragarden@Volvo.com FFI - Learning Fleet Transporteffektivitetsdagen 2014 09 11 Hans.Deragarden@Volvo.com Bakgrund Varför Learning Fleet? Möjlighet: Rutt- och fordonsadaptation mot dynamiska vägattribut som trafikflöden,

Läs mer

Innehåll. Kravhantering. Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering. Vad är kravhantering?

Innehåll. Kravhantering. Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering. Vad är kravhantering? Innehåll Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering Institutionen för datavetenskap (IDA) Linköpings universitet Kravhantering Omfattning Grundläggande koncept Aktörer Aktiviteter Artefakter

Läs mer

Vad ska ni göra? Programvaruutveckling för Stora System. Felkostnader. Föreläsning 4. Christin Lindholm. Granskningar. Test, Konfigurationshantering

Vad ska ni göra? Programvaruutveckling för Stora System. Felkostnader. Föreläsning 4. Christin Lindholm. Granskningar. Test, Konfigurationshantering Programvaruutveckling för Stora System Christin Lindholm Vad ska ni göra? Tidrapporteringssystem Administration Tidrapportering Projektledning Projektledare (PG) Systemansvariga (SG) Valfri funktionalitet

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Version 1.0. 2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck

Version 1.0. 2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck Version 1.0-2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck 0 Sammanfattning Testplanen är utarbetad som ett svar på Konsumentverkets förfrågningsunderlag avseende upphandling av ett nytt budget- och skuldsaneringssystem,

Läs mer

Vad händer med L3: ΔL3-L4 för Krav följs upp av annan projektgrupp. Föreläsning 5: V&V II + Design II Efterläsning Kodning

Vad händer med L3: ΔL3-L4 för Krav följs upp av annan projektgrupp. Föreläsning 5: V&V II + Design II Efterläsning Kodning Föreläsning 5: V&V II + Design II Efterläsning Kodning Programvaruutveckling - Metodik 2016 Jonas Wisbrant 1 Vad händer med L3: ΔL3-L4 för Krav följs upp av annan projektgrupp PHL kopierar L3 + PHL-protokoll

Läs mer

Praktisk ledning. Kristian Sandahl IDA

Praktisk ledning. Kristian Sandahl IDA Praktisk ledning Kristian Sandahl IDA Dependent project parameters Calendar Time Resources Project Features Quality 2 The Project Plan Why a project plan? Tool for the project manager Communication medium

Läs mer

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer

Läs mer

V!cto. Att tjäna pengar genom bättre testning med

V!cto. Att tjäna pengar genom bättre testning med Att tjäna pengar genom testning med Att tjäna pengar genom testning med 1 (50) Det finns tre vägar till test: 1: Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga

Läs mer

Agile i ett större sammanhang. Thomas Nilsson CTO, Agile Developer, Coach & Mentor

Agile i ett större sammanhang. Thomas Nilsson CTO, Agile Developer, Coach & Mentor Agile i ett större sammanhang Thomas Nilsson CTO, Agile Developer, Coach & Mentor Continuous Integration XP Simple Design Pair Programming Refactoring Agile i ett större sammanhang DSDM Test Driven Development

Läs mer

på ett stort spelföretag Andreas Ström

på ett stort spelföretag Andreas Ström på ett stort spelföretag Andreas Ström - Spelföretag som är B2C och B2B orienterat. Bygger en pokerplattform som säljs och driftas som en tjänst till andra företag. - Grundades 1999 i Uppsala - Scrum sedan

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Praktisk projektledning. Kristian Sandahl

Praktisk projektledning. Kristian Sandahl Praktisk projektledning Kristian Sandahl Dependent project parameters 2 Calendar Time Resources Project Features Quality 3 The Project Plan Why a project plan? Tool for the project manager Communication

Läs mer

Testhantering enligt RUP

Testhantering enligt RUP IBM Software Group Testhantering enligt RUP Henrik Szemere Product Specialist henrik.szemere@se.ibm.com 2 Verifiera programvarans kvalitet kontinuerligt Programvaruproblem blir 100 1000 gånger dyrare att

Läs mer

Detta har hänt... Jonas Wisbrant - kort CV. Kursombud - nytt försök. Föreläsning 3: Test, Konfigurationer. Pratat och skapat krav och plan

Detta har hänt... Jonas Wisbrant - kort CV. Kursombud - nytt försök. Föreläsning 3: Test, Konfigurationer. Pratat och skapat krav och plan Föreläsning 3: Test, Ingenjörsprocessen metodik ETSA01 VT15 Jonas Wisbrant Detta har hänt... Pratat och skapat krav och plan Övning 2 Riskhantering, intressenter och kravgranskning. Projektet har granskat

Läs mer

Seminarium om säkerhet i IT-system för kraftsystem

Seminarium om säkerhet i IT-system för kraftsystem Seminarium om säkerhet i IT-system för kraftsystem Arrangörer: KTH Industriella informations- och styrsystem & Ventyx/ABB Mathias Ekstedt Syfte Utbyta erfarenheter - Vad gör olika aktörer idag? - Vilka

Läs mer

Agile-metoder, XP och ACSD

Agile-metoder, XP och ACSD Användarcentrerad systemdesign. Föreläsning 12 Agile-metoder, XP och ACSD Stefan Blomkvist MDI / IT, stefan.blomkvist@it.uu.se & Profdoc AB www.profdoc.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/s04 XP

Läs mer

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem)

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) Novug 2013-02-13 HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) 2013-02-13 1 Jan Östgren - Bio September 2012 Manag E (Nordic) Solution

Läs mer

LEAN & statistik, Six Sigma

LEAN & statistik, Six Sigma LEAN & statistik, Six Sigma Varför kopierar vi det som andra gör? Vet vi vad som ska kopieras? 2013-03-23 Föreningen industriell statistik tillsammans med SFK-StaM 1(14) Kopiera? Förståelse av variation

Läs mer

Agil testning i SCRUM

Agil testning i SCRUM Agil testning i SCRUM Petter Salomonsson Petter.salomonsson@addq.se Tel: 0708-398435 Kort presentation AddQ Consulting AB tydlig fokus på test och kvalitetssäkringstjänster erbjuder mycket erfarna konsulter

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Acceptanstest - är mer än du tror

Acceptanstest - är mer än du tror Acceptanstest - är mer än du tror SAST 14 oktober 2010 Henrik Rylander henrik.rylander@skatteverket.se kristina.snis@skatteverket Om skatteverket Skatteverket 10.800 personer är anställda vid Skatteverket.

Läs mer

Användarcentrerad systemdesign

Användarcentrerad systemdesign Användarcentrerad systemdesign Föreläsning 9: Agile-metoder, XP och ACSD Stefan Blomkvist MDI / IT, Uppsala Universitet, stefan.blomkvist@it.uu.se XP www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/s04 Dagens föreläsning

Läs mer

DFC 2008-09-05 bild 1

DFC 2008-09-05 bild 1 DFC 2008-09-05 bild 1 Specialister ITIL & IT Service Management Ackrediterade utbildningar Coachning / Mentorskap Konsultstöd av ackrediterade lärare DFC 2008-09-05 bild 2 Service Management Kurs Dagar

Läs mer

Testramverk och Model based testing med java i praktiken

Testramverk och Model based testing med java i praktiken WHITE PAPER MODEL BASED TESTING Testramverk och Model based testing med java i praktiken Prolore AB Page 1 (6) Web: www.prolore.se Målet med artikeln Den här artikeln syftar till att praktiskt visa hur

Läs mer

Vad är speciellt med IT-säkerhet?

Vad är speciellt med IT-säkerhet? Assurans Ett mått på tillit till IT-säkerhet i produkter och system Dag Ströman, Mats Ohlin Bonniers: Skydd, Trygghet Websters: Freedom from threats Begreppet säkerhet Behovet av en standard för säkerhet

Läs mer

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet IEA PVPS Task 13 Nätverk: guest.stockholm.se kod: BGkaukZ9 International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme

Läs mer

Releasebeskrivning för ordlistan baserad på ITIL 2011 edition (version 1.3)

Releasebeskrivning för ordlistan baserad på ITIL 2011 edition (version 1.3) TL vensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 aserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 TL_2011_wedish_Glossary_v1.0 Releasebeskrivning för ordlistan baserad på TL 2011 edition (version 1.3) yfte

Läs mer

TDDI02. På denna föreläsning: Programmeringsprojekt, Föreläsning 3. Verifikation, validering och testning

TDDI02. På denna föreläsning: Programmeringsprojekt, Föreläsning 3. Verifikation, validering och testning TDDI02 Programmeringsprojekt, Föreläsning 3 Anton Sundblad Filip Strömbäck Med utgångspunkt i tidigare slides av Jonas Lindgren På denna föreläsning: Verifikation, validering och testning Begreppsdistinktioner

Läs mer

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Magnus Jonsson & Therese Hansson Flerårig erfarenhet från ett globalt utvecklingsprojekt där vi införde Agile & Scrum metodik i hela organisationen

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen

Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen Stefan Sigvardsson Business Solutions Director, Project Delivery - Europe 1 WWW.BENTLEY.COM 2017

Läs mer

RUP Rational Unified Process. 17 november 2004

RUP Rational Unified Process. 17 november 2004 RUP Rational Unified Process 17 november 2004 RUP Volvo Information Technology, Eva Hådding Volvo Information Technology Volvo IT ingår i Volvo-koncernen Volvo Lastvagnar Volvo Bussar Volvo Anläggningsmaskiner

Läs mer

Common Criteria Certification of Open Source Software

Common Criteria Certification of Open Source Software Certification of Open Source Software Tomas Gustavsson PrimeKey Solutions AB www.ejbca.org www.cesecore.eu Agenda Common Criteria Vad Varför Open Source Hur fungerar de ihop? Hur påverkas ett projekt?

Läs mer

ETSF01 SOFTWARE ENGINEERING PROCESS ECONOMY & QUALITY

ETSF01 SOFTWARE ENGINEERING PROCESS ECONOMY & QUALITY Tentaupplägg 2014 ETSF01 SOFTWARE ENGINEERING PROCESS ECONOMY & QUALITY Tenta Fr 30/5 kl 14-19, MA:MA09 Inga hjälpmedel, dvs closed book Max 60 poäng och 5 uppgifter Uppgift 1: diverse termer, definition

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer