ISTQB TESTTERMER. Version 2.3 Utan definitioner Engelska till svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISTQB TESTTERMER. Version 2.3 Utan definitioner Engelska till svenska"

Transkript

1 ISTQB TESTTERMER Version 2.3 Utan definitioner Engelska till svenska Baserad på Standard Glossary of Terms used in Software Testing, version 2.3 SSTB Detta dokument får endast användas vid examineringar genomförda av SSTB All annan användning måste godkännas av SSTB! Meddelande om upphovsrätt Detta dokument är skyddat enligt upphovsrättslagen och får endast kopieras efter skriftligt godkännande av upphovsmannen. Copyright 2011 Swedish Software Testing Board. 1

2 A basis test set komplett täckningsmängd abstract test case abstrakt testfall bebugging nedlusning acceptance acceptans behavior beteende acceptance criteria acceptanskriterier benchmark test typprov acceptance accessibility accuracy accuracy acting (IDEAL) action word driven actor actual outcome actual result ad hoc review ad hoc adaptability agile manifesto agile software development agile algorithm test alpha analytical analyzability analyzer anomaly anti-pattern API (Application Programming Interface) arc assessment report assessor atomic condition attack attack-based attractiveness audit audit trail automated testware availability B back-to-back balanced scorecard baseline basic block acceptanstestning tillgänglighetstestning (accessibility ) exakthet noggrannhetstestning agerande (IDEAL) aktionsord-driven testning aktör faktiskt utfall faktiskt resultat ad hoc-granskning ad hoc-testning anpassningsbarhet agilt manifest agil programvaruutveckling agil testning algoritmstyrd testning alfatestning analytisk testning analyserbarhet analysverktyg anomali anti-mönster API-testning bågtestning utvärderingsrapport utvärderare odelbart villkor attack attackbaserad testning tilltalande revision revisionsspår automatiserad testvara tillgänglighet sida-vid-sida testning balanserat styrkort fastställd konfiguration basblock bespoke software best practice beta big-bang black box black box test design black box blocked test case bottom-up boundary value boundary value analysis boundary value boundary value branch branch condition branch condition combination branch condition combination branch condition branch branch buffer buffer overflow bug bug report bug taxonomy bug tracking tool build verification test burndown chart business processbased BVT C call graph Capability Maturity Model Integration capture/playback tool capture/replay tool CASE CAST causal analysis kundanpassad programvara best practice betatestning big-bangtestning black-box-teknik black-box-testdesignteknik black-box-testning blockerat testfall nerifrån och upp-testning gränsvärde gränsvärdesanalys gränsvärdestäckning gränsvärdestestning kodgren kodgrensvillkor kodtäckning av kombinationer av kodgrenvillkor kombinationstestning av kodgrenar och villkor kodgrensvillkorstäckning bågtäckning bågtestning buffert buffertöverskridande bugg buggrapport buggtaxonomi bugghanteringsverktyg verifiering av bygge burndown chart verksamhetsbaserad testning BVT anropsgraf Capability Maturity Model Integration in- och uppspelningsverktyg in- och omspelningsverktyg CASE CAST orsaksanalys 2

3 cause-effect analysis cause-effect decision table cause-effect diagram cause-effect graph cause-effect graphing certification change control change control board change management changeability charter checker checklist-based Chow's metrics classification tree classification tree method clear-box CMMI code code analyzer code code-based codependent behavior co-existence combinatorial Commercial Off-The- Shelsoftware comparator compatibility compiler complete completion criteria complexity compliance compliance component component integration component specification component analys baserat på orsakverkangrafer beslutstabell för orsak-verkan relationer orsak-verkandiagram orsak-verkangraf metod för att skriva testfall genom orsak-verkangrafer certifiering ändringsstyrning ändringsråd ändringshantering flexibilitet charter kontrollant checklistebaserad testning täckningsmätning för Chows N- övergångar klassifikationsträd klassifikationsträdsmetoden clear-box-testning CMMI kod kodanalysator kodtäckning kodbaserad testning medberoende beteende samexisterande kombinatorisk testning kommersiellt från hyllan jämförare kompatibilitetstestning kompilator komplett testning slutkriterier komplexitet typgodkännande testning för typgodkännande komponent komponentintegrationstestning komponentspecifikation komponenttestning condition combination condition combination condition condition determination condition determination condition outcome condition confidence interval confidence test configuration configuration auditing configuration control configuration control board (CCB) configuration identification configuration item configuration management configuration management tool configuration confirmation conformance consistency consultative content reference model content-based model continuous representation control chart control flow control flow analysis control flow graph control flow path control flow convergence metric conversion corporate dashboard cost of quality COTS kombinerad villkorstäckning testning av kombinerade villkor villkorstäckning täckning av villkorsbeslut testning av villkorsbeslut utfall av villkor villkorstestning förtroendeintervall förtroendetest konfiguration konfigurationsrevision konfigurationsstyrning CCB (Configuration Control Board) konfigurationsidentifiering konfigurationsobjekt konfigurationshantering (KH; KL (Konfigurationsledning); CM (Configuration Management)) konfigurationshanteringsverktyg konfigurationstestning omtestning av felrättningar testning för överensstämmelse överensstämmelse konsultativ testning innehållsreferensmodell innehållsbaserad modell kontinuerlig representation kontrolldiagram kontrollflöde kontrollflödesanalys kontrollflödesgraf kontrollflödesväg kontrollflödestestning konvergensmått konverteringstestning corporate dashboard kvalitetskostnad COTS compound condition multipla villkor täckningsgrad concrete test case konkret testfall analysis täckningsanalys concurrency testning av samtidiga händelser item täckningsobjekt condition villkor verktyg för att mäta täckningsgrad 3

4 measurement tool defect taxonomy defekttaxonomi tool critical success factor Critical Testing Processes CTP custom software custom tool cyclomatic complexity verktyg för test av täckningsgrad kritisk framgångsfaktor Critical Testing Processes CTP anpassad programvara anpassat verktyg cyklomatisk komplexitet defect tracking tool defect triage committee defect type defect-based defect-based test design definition-use pair felspårningsverktyg felprioriteringsråd feltyp defektbaserad teknik defektbaserad testdesignteknik definitions- och användningspar cyclomatic number D cyklomatiskt mått deliverable Deming cycle leverabel Deming-cykel daily build dagligt bygge design-based designbaserad testning dashboard dashboard desk checking skrivbordstest data definition datadefinition development utvecklingstestning data flow dataflöde deviation avvikelse data flow analysis dataflödesanalys deviation report avvikelserapport data flow dataflödestäckning diagnosing (IDEAL) diagnostisering (IDEAL) data flow testning av dataflöde dirty destruktiv testning data integrity database integrity data-driven dd-path dead code debugger debugging debugging tool decision decision condition decision condition decision decision outcome decision table decision table decision defect defect category defect density Defect Detection Percentage (DDP) defect management defect management committee defect management tool defect masking defect report testning av dataintegritet testning av databasintegritet datadriven testning dd-path död kod avlusare avlusning avlusningsverktyg kodvillkor kodvillkor/villkorstäckning beslut-/villkorstestning beslutstäckning utfallet från ett kodvillkor beslutstabell testning med hjälp av beslutstabeller beslutstestning defekt defektkategori defekttäthet Defect Detection Percentage (DDP) felhantering felhanteringsråd felhanteringsverktyg defektmaskering felrapport documentation domain domain analysis driver dynamic analysis dynamic analysis tool dynamic comparison dynamic E effectiveness efficiency efficiency EFQM (European Foundation for Quality Management) excellence model elementary comparison embedded iterative development model emotional intelligence emulator entry criteria entry point equivalence class equivalence partition equivalence partition equivalence partitioning error testning av dokument domän domänanalys drivrutin dynamisk analys dynamiskt analysverktyg dynamisk jämförelse dynamisk testning ändamålsenlighet effektivitet effektivitetstestning EFQM (European Foundation for Quality Management) excellensmodell grundläggande jämförelsetestning inbäddad iterativ utvecklingsmodell emotionell intelligens (EQ) emulator startkriterier exekveringsstartpunkt ekvivalensklass ekvivalensuppdelning ekvivalensklasstäckning ekvivalensklassindelning misstag 4

5 error guessing error seeding error seeding tool felgissning injektion av felaktighet verktyg för injektion av felaktighet fault tolerance Fault Tree Analysis (FTA) feasible path feltolerans felträdsanalys, FTA (Fault Tree Analysis) möjlig väg error tolerance escaped defect establishing (IDEAL) evaluation exception handling executable statement exercised tolerans mot felaktighet missat fel etablering (IDEAL) utvärdering undantagshantering exekverbar sats utövad feature feature-driven development field finite state machine finite state fishbone diagram finess funktionsdriven utveckling fälttestning begränsad tillståndsmaskin testning av begränsad tillståndsmaskin fiskbensdiagram exhaustive uttömmande testning formal review formell granskning exit criteria exit point expected outcome expected result experience-based experience-based test design experience-based exploratory extreme programming (XP) F factory acceptance fail failover failure failure mode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (FMECA) failure rate avslutskriterier avslutspunkt förväntat utfall förväntat resultat erfarenhetsbaserad teknik erfarenhetsbaserad testdesignteknik erfarenhetsbaserad testning utforskande testning extreme programming (XP) fabriksacceptanstestning underkänd failover testning felsymptom feltillstånd Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA) felfrekvens frozen test basis Function Point Analysis (FPA) functional integration functional requirement functional test design functional functionality functionality G glass box Goal Question Metric GQM H hardware-software integration hazard analysis heuristic evaluation high level test case horizontal traceability hyperlink fryst testbas FPA (Function Point Analysis) funktionell integration funktionellt krav funktionell testdesignteknik funktionstestning funktionalitet funktionalitetstestning glasbox-testning Goal Question Metric GQM integrationstestning för hård- och mjukvara analys av risker som kan leda till skada eller fara för liv heuristisk evaluering av användargränssnitt högnivåtestfall horisontell spårbarhet hyperlänk false-fail result false-negative result false-pass result falskt-underkänt resultat falskt-negativt resultat falskt-godkänt resultat hyperlink test tool I IDEAL hyperlänk-testverktyg IDEAL false-positive result falskt-positivt resultat impact analysis påverkansanalys fault fel incident incident fault attack felattack incident logging avvikelseloggning fault density Fault Detection Percentage (FDP) fault injection fault masking fault seeding fault seeding tool feltäthet FDP (Fault Detection Percentage) felinjektion felmaskering felplantering felinjektionsverktyg incident management incident management tool incident report incremental development model incremental avvikelsehantering avvikelsehanteringsverktyg avvikelserapport modell för inkrementell utveckling inkrementell testning 5

6 independence of indicator infeasible path informal review initiating (IDEAL) input input domain input value insourced inspection inspection leader inspector installability installability installation guide installation wizard instrumentation instrumenter intake test integration integration integration in the large integration in the small interface interoperability interoperability invalid Ishikawa diagram isolation item transmittal report iterative development model K key performance indicator keyword-driven L LCSAJ LCSAJ LCSAJ lead assessor learnability learning (IDEAL) level test plan oberoende testning indikator onåbar väg informell granskning initiering (IDEAL) indata indatadomän invärde inhyrd testning inspektion inspektionsledare inspektör installationsbarhet testning av installationsbarhet installationshandledning installations-wizard instrumentering instrument öppningstest integration integrationstestning övergripande integrationstestning detaljerad integrationstestning gränssnittstestning interoperabilitet interoperabilitetstestning ogiltighetstestning Ishikawa-diagram enskild testning leveransrapport för element modell för iterativ utveckling nyckelprestandatal nyckelordsdriven testning LCSAJ LCSAJ-täckning LCSAJ-testning utvärderingsledare inlärningsmöjlighet lärande (IDEAL) nivåtestplan lifecycle model link load profile load load tool logical test case logic- logic-driven low level test case M maintainability maintainability maintenance maintenance man in the middle attack management review manufacturing-based quality master test plan maturity maturity level maturity model MCDC Mean Time Between Failures Mean Time To Repair measure measurement measurement scale memory leak methodical metric migration milestone mind map mistake model-based modeling tool moderator modified condition decision modified condition decision modified multiple condition modified multiple condition module livscykelmodell kopplingstestning lastprofil lasttestning lasttestverktyg logiktestfall logiktäckande testning logikdriven testning lågnivåtestfall underhållbarhet underhållbarhetstestning underhåll underhållstestning MITM-attack administrationsgranskning tillverkningsbaserad kvalitet övergripande testplan mognad mognadsnivå mognadsmodell MCDC Mean Time Between Failures Mean Time To Repair mått mätning mätningsskala minnesläcka metodisk testning mätetal migrationstestning milstolpe mind-map mänskligt misstag Modellbaserad testning modelleringsverktyg moderator modifierad täckning av villkorsbeslut modifierad testning av villkorsbeslut modifierad täckning av villkorskombinationer modifierad testning av villkorskombinationer modul 6

7 module monitor modultestning övervakare P pair programming parprogrammering monitoring tool monkey MTBF MTTR multiple condition multiple condition multiple condition mutation analysis mutation Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) N negative neighborhood integration non-conformity non-functional requirement non-functional test design non-functional N-switch N-switch n-wise O off-the-shelf software open source tool operability operational acceptance operational environment operational profile operational profile operational profiling operational oracle orthogonal array orthogonal array outcome output output domain output value outsourced övervakningsverktyg aptestning MTBF MTTR kombinationsvillkor villkorskombinationstäckning villkorskombinationstestning mutationsanalys mutationstestning Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) negativ testning grannskapsintegrations-testning icke överensstämmande icke-funktionellt krav testdesignteknik för ickefunktionella egenskaper testning av icke-funktionella egenskaper N-switch-täckning N-switch-testning n-wise-testning standardprogramvara open source-verktyg funktionsduglighet driftacceptanstestning driftsmiljö operationell profil modellerad driftsmiljötest driftstestning orakel ortogonal matris testning baserad på ortogonal matris utfall utdata utdatadomän utdatavärde outsourcad testning pair pairwise integration pairwise Pareto analysis partition pass pass/fail criteria path path path sensitizing path peer review performance performance indicator performance profiling performance performance tool phase containment phase test plan planning poker pointer portability portability postcondition post-execution comparison post-project meeting precondition predicate predicted outcome pretest priority PRISMA probe effect problem problem management problem report procedure process process assessment process cycle test process improvement process model partestning parvis integrationstestning parvis testning Pareto-analys testning av delkomponent godkänd godkända/underkända kriterier väg vägtäckning medvetet vägval vägtestning kollegial granskning prestanda prestandatal prestandaprofilering prestandatestning prestandatestverktyg fasinneslutning fastestplan planning poker pekare portabilitet portabilitetstestning sluttillstånd jämförelse efter exekvering projektutvärderingsmöte förutsättning förutsägelse förutsägbart resultat förtest prioritet PRISMA probeffekt problem problemadministration problemrapport procedurtestning process processutvärdering processcykeltest processförbättring processmodell 7

8 process reference model process-compliant product risk Product RISk MAnagement product-based quality production acceptance program instrumenter program project project retrospective project risk project test plan processreferensmodell Processanpassad testning produktrisk Product RISk MAnagement produktbaserad kvalitet produktionsacceptanstestning programinstrument programtestning projekt projektretrospektiv projektrisk projekttestplan reliability replaceability requirement requirements management tool requirements phase requirements-based resource utilization resource utilization result resumption criteria resumption requirements re- tillförlitlighetstestning ersättningsbarhet krav kravhanteringsverktyg kravfasen kravbaserad test resursanvändning resursanvändningstestning resultat återstartskriterier återstartskrav omtestning pseudo-random Q QFD falsk slumpmässighet QFD retrospective meeting review review plan retrospektivmöte granskning granskningsplan qualification kvalifikation review tool granskningsverktyg quality kvalitet reviewer granskare quality assurance kvalitetssäkring risk risk quality attribute kvalitetsegenskap risk analysis riskanalys quality characteristic kvalitetskaraktäristik risk assessment riskbedömning quality control Quality Function Deployment quality gate quality management quality risk R RACI matrix Kvalitetskontroll fastställande av funktionskvalitet kvalitetskontrollpunkt kvalitetsstyrning Kvalitetsrisk Engagemangsmatris (RACI-matris) risk category risk control risk identification risk impact risk level risk likelihood risk management risk mitigation riskkategori riskkontroll riskidentifiering riskkonsekvens risknivå risksannolikhet riskhantering riskminskning random Rational Unified Process reactive record/playback tool recorder recoverability recoverability recovery regression regression-averse regulation release note reliability reliability growth model slumpbaserade tester Rational Unified Process Reaktiv testning registrerings- och uppspelningsverktyg registrator återhämtningsförmåga återhämtningsbarhetstestning återhämtningstestning regressionstestning regressionshämmande testning regleringstestning leveransdokument tillförlitlighet Reliability Growth Model risk type risk-based robustness robustness root cause root cause analysis RUP S S.M.A.R.T. goal methodology safety safety critical system safety sanity test scalability scalability risktyp riskbaserad testning robusthet robusthetstestning grundorsak analys av grundorsak RUP S.M.A.R.T. metodik för mål säkerhet säkerhetskritiska system säkerhetstestning omdömestest skalbarhet skalbar testning 8

9 scenario scorecard scribe scripted scripting language SCRUM security security security tool security tool serviceability session-based test management session-based severity Shewhart chart short-circuiting simulation simulator site acceptance smoke test software software attack Software Failure Mode and Effect Analysis (SFMEA) Software Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (SFMECA) Software Fault Tree Analysis (SFTA) software feature software integrity level software lifecycle Software Process Improvement software product characteristic software quality software quality characteristic software test incident software test incident report Software Usability Measurement Inventory (SUMI) source statement specification scenariobaserad test styrkort sekreterare skripttestning skriptspråk SCRUM informationssäkerhet informationssäkerhetstestning testverktyg för informationssäkerhet verktyg för informationssäkerhet servicebarhetstestning sessionsbaserad teststyrning sessionsbaserad testning allvarlighet Shewhart-diagram kortslutning simulering simulator acceptanstestning i driftsmiljö röktest programvara programvaruattack SFMEA (Software Failure Mode and Effect Analysis) SFMECA (Software Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis) SFTA (Software Fault Tree Analysis) programfiness integritetsnivå för programvara livscykel för programvara Software Process Improvement produktkaraktäristik för programvara programvarukvalitet kvalitetskaraktäristik för programvara testincident i programvara testincidentrapport för programvara SUMI (Software Usability Measurment Inventory) källkodsats specifikation specification-based specification-based test design specification-based specified input SPI stability staged representation standard standard software standard-compliant standards state diagram state table state transition state transition statement statement statement static analysis static analysis tool static analyzer static code analysis static code analyzer static statistical status accounting STEP storage storage stress stress tool structural structural test design structural structure-based structure-based test design structure-based structured walkthrough stub subpath suitability specifikationsbaserad teknik specifikationsbaserad testdesignteknik specifikationsbaserad testning specificerade indata SPI stabilitet stegrepresentation standard standardprogramvara standardanpassad testning standardtestning tillståndsdiagram tillståndstabell tillståndsövergång tillståndsbaserad testning kodsats kodsatstäckning kodsatstestning statisk analys statiskt analysverktyg verktyg för statisk analys statisk kodanalys verktyg för statisk kodanalys statisk testning statistikbaserad test statusredovisning STEP lagring lagringstestning stresstestning verktyg för stresstestning strukturtäckning testdesignteknik för strukturella tester strukturell testning strukturbaserad teknik strukturbaserad testdesignteknik strukturbaserad testning strukturerad granskningsgenomgång stubbe delväg ändamålsenlighet 9

10 suitability testning av ändamålsenlighet development SUMI SUMI test driver testdrivrutin suspension criteria avbrottskriterier test environment testmiljö syntax syntaxtestning test estimation testuppskattning system system integration system of systems system system under test Systematic Test and Evaluation Process T TDD technical review test test analysis test approach test architect test automation test basis test bed test case test case design test case specification test case suite test charter test closure test comparator test comparison test completion criteria test condition test control test test cycle test data test data management test data preparation tool test deliverable test design test design specification test design test design tool test director test driven system systemintegrationstestning system av system systemtestning system under test Systematic Test and Evaluation Process TDD teknisk granskning test testanalys angreppssätt för test testarkitekt testautomatisering testbas testbädd testfall testfallsdesignteknik testfallsspecifikation testfallssvit testcharter testavslut testkomparator testjämförelse testavslutskriterier testvillkor teststyrning testtäckning testcykel testdata testdatahantering verktyg för förberedelse av testdata testleverabel testdesign testdesignspecifikation testdesignteknik testdesignverktyg testchef testdriven utveckling test evaluation report test execution test execution automation test execution phase test execution schedule test execution test execution tool test fail test generator test harness test implementation test improvement plan test incident test incident report test infrastructure test input test item test item transmittal report test leader test level test log test logging test management test management tool test manager Test Maturity Model integration test mission test monitoring test object test objective test oracle test outcome test pass test performance indicator test phase test plan test planning Test Point Analysis (TPA) testutvärderingsrapport testexekvering automatiserad testexekvering testexekveringsfas testexekveringsschema testexekveringsteknik testexekveringsverktyg testfel testfallsgenerator testexekveringsplattform testimplementation testförbättringsplan testincident testincidentrapport testinfrastruktur testindata testelement leveransrapport för testelement testkoordinator testnivå testlogg testloggning testledning testledningsverktyg testledare Test Maturity Model Integration (TMMi) testuppdrag testövervakning testobjekt testmålsättning testorakel testutfall godkänd test indikator för testprestanda testfas testplan testplanering TPA (Test Point Analysis) 10

11 test policy test procedure test procedure specification test process testpolicy testprocedur testprocedurspecifikation testprocess top-down Total Quality Management TPG TPI Next uppifrån och ner-testning Total Quality Management TPG TPI Next Test Process Group test process improvement manifesto test process improver test progress report test record test recording test report test reporting test reproducibility test requirement test result test rig test run test run log test scenario test schedule test script test session test set test situation test specification test specification test stage test strategy test suite test summary report test target test test tool test type testability testability review testable requirement tester testware thread three point estimation time behavior TMMi testprocessgrupp manifestet för testprocessförbättring testprocessförbättrare testprogressrapport testprotokoll testregistrering testrapport testrapportering testreproducerbarhet testkrav testresultat testuppsättning testkörning testkörningslogg testscenario testschema testskript testsession testmängd testomständigheter testspecifikation testspecifikationsteknik teststeg teststrategi testsvit slutlig testrapport testmål testteknik testverktyg testtyp testbarhet testbarhetsgranskning testbara krav testare testning testvara trådtestning trepunktsestimering tidsuppträdanden TMMi TQM traceability traceability matrix transactional analysis transcendent-based quality U understandability unit unit test framework unit unreachable code usability usability use case use case user acceptance user scenario user story user story user test user-based quality V validation value-based quality variable verification version control vertical traceability V-model volume W walkthrough WAMMI WBS Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI) white-box white-box test design white-box TQM spårbarhet spårbarhetsmatris transaktionsanalys känslobaserad kvalitet förståelighet enhet enhetstestramverk enhetstestning onåbar kod användbarhet användbarhetstestning användningsfall användningsfallsbaserad testning användaracceptanstestning testning utifrån användarscenarion användarberättelse användarberättelse-testning användartest användarbaserad kvalitet validering värdebaserad kvalitet variabel verifiering versionshantering vertikal spårbarhet V-modell volymtestning genomgång WAMMI WBS Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI) white-box-teknik white-box-testdesignteknik white-box-testning 11

12 Wide Band Delphi wild pointer Work Breakdown Structure Wide Band Delphi wild pointer Work Breakdown Structure 12

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

English term Svensk term Förklaring och beskrivning

English term Svensk term Förklaring och beskrivning English term Svensk term Förklaring och beskrivning Acceptance Acceptans Formell överenskommelse att en IT-tjänst, process, plan eller annan leverans är komplett, noggrann, pålitlig och uppfyller specificerade

Läs mer

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg Implementing Product Data Management in Product Development Projects Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg School of Mechanical Engineering Department of Product and Production Development

Läs mer

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF90012000 R11 6 oktober,

Läs mer

Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap Sternudd Consulting AB Mellingerum 1, 570 91 Kristdala Säte: Oskarshamn, Org.nr: 556255-0615 Tel: 0491-750 22, 070-548 44 88 E-post: info@sternudd.se www.sternudd.se Svensk-engelsk ordlista inom kris-

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

DEN LILLA SVARTA OM TESTSTRATEGI

DEN LILLA SVARTA OM TESTSTRATEGI DEN LILLA SVARTA OM TESTSTRATEGI RIKARD EDGREN MED STÖD AV HENRIK EMILSSON Introduktion Testningens essens: ta reda på vad som är viktigt, och testa det Testning handlar om att ta fram kvalitetsrelaterad

Läs mer

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Certifikatpolicy (CP) och utfärdardeklaration (CPS)

Certifikatpolicy (CP) och utfärdardeklaration (CPS) Certifikatpolicy (CP) och utfärdardeklaration (CPS) för Tullverkets CA för informationsutbyte via EDI Version 1.0 2011-05-10 Version 1.0, 2011-05-10 Sid 3 (50) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

AGENDA ASTEC 35. Styrelsemöte Tid: 2002-01-23, kl 10.00 Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC.

AGENDA ASTEC 35. Styrelsemöte Tid: 2002-01-23, kl 10.00 Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC. ASTEC http://www.astec.uu.se/etapp3/board/02-01-23-agenda.shtml AGENDA ASTEC 35 Styrelsemöte Tid: 2002-01-23, kl 10.00 Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC. Anmälda förhinder:

Läs mer

Projekt TK 88 Vindkraftsstandardisering presentation av IEC 61400-25

Projekt TK 88 Vindkraftsstandardisering presentation av IEC 61400-25 Projekt TK 88 Vindkraftsstandardisering presentation av IEC 61400-25 Anders Johnsson, Vattenfall Research and Development AB 2010-04-19 Agenda Kl 10.00 Vikten av standardiseringsarbete Översikt över vad

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven?

men borde vi inte också testa kraven? men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST, 24 februari 2011 SQS Software Quality Systems Sweden AB Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning av

Läs mer

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Kort sammanfattning SME instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag som har en stark ambition att utvecklas och växa internationellt

Läs mer

Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices?

Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices? Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices? A study of companies in environmental-sensitive industries Abstract Fredrik S. Larsson & Stefan Svensson School of

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Förslag till handelssystem med sänkkrediter 2011-10-04 Sammanfattning Denna rapport presenterar ett förslag till system för handel med sänkkrediter.

Läs mer

Modulariserad IT på Scania

Modulariserad IT på Scania VÄLKOMMEN TILL Modulariserad IT på Scania Staffan Vildelin, Scania Nils Zetterlund, Enfo Zystems Agenda Modulariserad IT på Scania Modularisering på Scania Förankring av modulariserad IT SOA:s resa på

Läs mer

Mätvärden i relation till process och kund

Mätvärden i relation till process och kund INSTITUTIONEN HANDELS- OCH IT-HÖGSKOLAN - HÖGSKOLAN I BORÅS Mätvärden i relation till process och kund Nicklas Salomonson, Stefan Cronholm, Hannes Göbel och Ulf Seigerroth 2013-05-27 Rapport inom ramen

Läs mer

Introduktion till integrerade affärssystem och affärsprocesser

Introduktion till integrerade affärssystem och affärsprocesser Introduktion till integrerade affärssystem och affärsprocesser 457301 8.1.2007 Piia v Datum Tema Föreläsare 2 M 8.1. To 11.1. Introduktion Business Process Whatever och en aning ERP 3 M 15.1. To 18.1.

Läs mer

Användningsfall. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 5, 6, 7

Användningsfall. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 5, 6, 7 Användningsfall 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 5, 6, 7 Användningsfall ü Ett användningsfall berättar en historia om hur ett mål kan uppfyllas. ü Ett användningsfall utförs av aktörer under en begränsad

Läs mer

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail:

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail: Thematic report on protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity Please provide the following details on the origin of this report. Contracting Party:

Läs mer

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag SuperBooky - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik DŽENAN BAŽDAREVIĆ DANIEL CHINIQUY ENGSTRÖM ISABELLE FRÖLICH JAKOB CSÖRGEI GUSTAVSSON ALEXANDRA

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

FINAL TERMS DATED 20 JANUARY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer)

FINAL TERMS DATED 20 JANUARY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) FINAL TERMS DATED 20 JANUARY 2015 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A)

CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A) CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A) TILLÄGG till LUFTFARTSSYSTEMET och FLYGOPERATIVA PROCEDURER för PPL KSAB 2014:2 FÖRORD Tillägg för den som önskar utbilda sig

Läs mer