ISTQB TESTTERMER. Version 2.1 Utan definitioner Engelska till svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISTQB TESTTERMER. Version 2.1 Utan definitioner Engelska till svenska"

Transkript

1 ISTQB TESTTERMER Version 2.1 Utan definitioner Engelska till svenska Baserad på Standard Glossary of Terms used in Software Testing, version 2.1 SSTB Detta dokument får endast användas vid examineringar genomförda av SSTB All annan användning måste godkännas av SSTB! Meddelande om upphovsrätt Detta dokument är skyddat enligt upphovsrättslagen och får endast kopieras efter skriftligt godkännande av upphovsmannen. Copyright 2011 Swedish Software Testing Board. 1

2 A abstract test case acceptance acceptance criteria acceptance accessibility accuracy accuracy acting (IDEAL) action word driven actual outcome actual result ad hoc review ad hoc adaptability agile manifesto agile software development agile algorithm test [TMap] alpha analyzability analyzer anomaly arc assessment report assessor attack attractiveness audit audit trail automated testware availability B back-to-back balanced scorecard baseline basic block basis test set bebugging behavior abstrakt testfall Acceptans Acceptanskriterier Acceptanstestning Tillgångstestning Exakthet Noggrannhetstestning agerande (IDEAL) aktionsord-driven testning faktiskt utfall faktiskt resultat ad hoc-granskning ad hoc-testning Anpassningsmöjlighet agila manifestet agil programvaruutveckling Lättviktstestning algoritmstyrd testning [TMap] Alfatestning Analysbarhet Analysverktyg Anomali Bågtestning Utvärderingsrapport Utvärderare Attack Tilltalande Revision Revisionsspår automatiserad testvara Tillgänglighet sida-vid-sida testning balanserat styrkort fastställd konfiguration Basblock komplett täckningsmängd Nedlusning Beteende benchmark test bespoke software best practice beta big-bang black-box black-box test design black-box blocked test case bottom-up boundary value boundary value analysis boundary value Typprov kundanpassad programvara best practice betatestning big-bangtestning black-box-teknik black-box-testdesignteknik black-box-testning blockerat testfall nerifrån och upp-testning gränsvärde gränsvärdesanalys gränsvärdestäckning boundary value gränsvärdestestning branch branch condition branch condition combination branch condition combination branch condition branch branch buffer buffer overflow bug bug report bug taxonomy bug tracking tool business processbased C call graph Capability Maturity Model (CMM) Capability Maturity Model Integration (CMMI) capture/playback tool capture/replay tool CASE CAST kodgren kodgrensvillkor kodtäckning av kombinationer av kodgrenvillkor kombinationstestning av kodgrenar och villkor kodgrensvillkorstäckning bågtäckning bågtestning buffert buffertöverskridande bugg buggrapport buggtaxonomi bugghanteringsverktyg verksamhetsbaserad testning anropsgraf CMM (Capability Maturity Model) CMMI (Capability Maturity Model Integration) in- och uppspelningsverktyg in- och omspelningsverktyg CASE CAST 2

3 causal analysis cause-effect analysis cause-effect decision table cause-effect diagram cause-effect graph cause-effect graphing certification change control change control board change management changeability charter checker orsaksanalys analys baserat på orsakverkangrafer beslutstabell för orsak-verkan relationer orsak-verkandiagram orsak-verkangraf metod för att skriva testfall genom orsak-verkangrafer Certifiering ändringsstyrning (tidigare ändringshantering) ändringshanteringsråd Ändringshantering Flexibilitet Charter Kontrollant checklist-based checklistebaserad testning Chow's metrics classification tree classification tree method clear box code code analyzer code code-based codependent behavior co-existence commercial off-theshelf software comparator compatibility compiler complete completion criteria complexity compliance compliance component component integration component specification täckningsmätning för Chows N- övergångar Klassifikationsträd klassifikationsträds metoden clear box testning Kod Kodanalysator Kodtäckning kodbaserad testning medberoende beteende Samexisterande kommersiellt från hyllan Jämförare kompatibilitetstestning Kompilator komplett testning Slutkriterier Komplexitet Typgodkännande testning för typgodkännande Komponent komponentintegrationstestning komponentspecifikation component compound condition concrete test case concurrency condition condition combination condition combination condition condition determination condition determination condition outcome condition confidence test configuration configuration auditing configuration control configuration control board (CCB) configuration identification configuration item configuration management configuration management tool configuration confirmation conformance consistency content-based model continuous representation control flow control flow analysis control flow graph control flow path conversion corporate dashboard cost of quality COTS Komponenttestning multipla villkor konkret testfall testning av samtidiga händelser Villkor kombinerad villkorstäckning testning av kombinerade villkor villkorstäckning MCDC täckning (tidigare täckning av villkorsbeslut) MCDC testning (tidigare testning av villkorsbeslut) utfall av villkor villkors förtroendetest konfiguration konfigurationsrevision konfigurationsstyrning (tidigare konfigurationskontroll) CCB (Configuration Control Board) konfigurationsidentifiering konfigurationsobjekt konfigurationshantering (KH; KL (Konfigurationsledning); CM (Configuration Management)) konfigurationshanteringsverktyg konfigurationstestning omtestning av felrättningar testning för överensstämmelse överensstämmelse innehållsbaserad modell kontinuerlig representation Kontrollflöde kontrollflödesanalys kontrollflödesgraf kontrollflödesväg konverteringstestning corporate dashboard kvalitetskostnad COTS 3

4 analysis item measurement tool tool critical success factor Critical Testing Processes CTP custom software cyclomatic complexity cyclomatic number D täckningsgrad täckningsanalys täckningsobjekt verktyg för att mäta täckningsgrad verktyg för test av täckningsgrad kritisk framgångsfaktor Critical Testing Processes CTP anpassad programvara cyklomatisk komplexitet cyklomatiskt mått defect based defect based test design defect density Defect Detection Percentage (DDP) defect management defect management tool defect masking defect report defect taxonomy defect tracking tool definition-use pair defektbaserade tekniker defektbaserade testdesigntekniker Defekttäthet DDP (Defect Detection Percentage) Felhantering Felhanteringsverktyg Defektmaskering Felrapport Defekttaxonomi Felspårningsverktyg definitions- och användningspar daily build dagligt bygge deliverable Leverabel dashboard Dashboard Deming cycle Deming-cykel data definition Datadefinition design-based designbaserad testning data driven datadriven testning desk checking skrivbordstest data flow Dataflöde development utvecklingstestning data flow analysis Dataflödesanalys deviation avvikelse data flow Dataflödestäckning deviation report avvikelserapport data flow testning av dataflöde diagnosing (IDEAL) diagnostisering (IDEAL) data integrity testning av dataintegritet dirty destruktiv testning database integrity dd-path dead code debugger debugging debugging tool decision decision condition testning av databasintegritet dd-path död kod Avlusare Avlusning Avlusningsverktyg Kodvillkor kodvillkor/villkorstäckning documentation domain driver dynamic analysis dynamic analysis tool dynamic comparison dynamic E efficiency testning av dokument domän drivrutin dynamisk analys dynamiskt analysverktyg dynamisk jämförelse dynamisk testning effektivitet decision condition decision decision outcome beslut-/villkorstestning beslutstäckning (tidigare kodvillkorstäckning) utfallet från ett kodvillkor efficiency EFQM excellence model elementary comparison effektivitetstestning EFQM excellensmodell grundläggande jämförelsetestning decision table decision table decision defect beslutstabell (tidigare kodvillkorstabell) testning med hjälp av beslutstabeller (tidigare testning med hjälp av kodvillkorstabeller) beslutstestning (tidigare kodvillkorstestning) Defekt emotional intelligence emulator entry criteria entry point equivalence class equivalence partition emotionell intelligens (EQ) emulator startkriterier exekveringsstartpunkt ekvivalensklass ekvivalensuppdelning 4

5 equivalence partition equivalence partitioning error error guessing error seeding error seeding tool error tolerance establishing (IDEAL) evaluation exception handling executable statement exercised exhaustive exit criteria exit point expected outcome expected result experienced-based experienced-based test design exploratory extreme programming F fail failure failure mode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA) failure rate false-fail result false-negative result false-pass result false-positive result fault fault attack fault density Fault Detection Percentage (FDP) ekvivalensklasstäckning ekvivalensklassindelning misstag felgissning injektion av felaktighet verktyg för injektion av felaktighet tolerans mot felaktighet etablering (IDEAL) utvärdering undantagshantering exekverbar sats utövad uttömmande testning Avslutskriterier Avslutspunkt förväntat utfall förväntat resultat erfarenhetsbaserad teknik erfarenhetsbaserad test design teknik utforskande testning extreme programming (XP) Underkänd Felsymptom feltillstånd (tidigare felsymptomsläge) FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) Felfrekvens falskt-underkänt resultat falskt-negativt resultat falskt-godkänt resultat falskt-positivt resultat Fel Felattack Feltäthet FDP (Fault Detection Percentage) fault masking fault seeding fault seeding tool fault tolerance Fault Tree Analysis (FTA) feasible path feature field finite state machine finite state fishbone diagram formal review frozen test basis Function Point Analysis (FPA) functional integration functional requirement functional test design functional functionality functionality G glass box Goal Question Metric GQM H hazard analysis heuristic evaluation high level test case horizontal traceability hyperlink hyperlink test tool hyperlink tool I IDEAL impact analysis incident incident logging Felmaskering felplantering (tidigare felinjektion) Felinjektionsverktyg Feltolerans felträdsanalys, FTA (Fault Tree Analysis) möjlig väg Finess Fälttestning begränsad tillståndsmaskin testning av begränsad tillståndsmaskin Fiskbensdiagram formell granskning fryst testbas FPA (Function Point Analysis) funktionell integration funktionellt krav funktionell testdesignteknik funktionstestning funktionalitet funktionalitetstestning glasbox-testning Goal Question Metric GQM analys av risker som kan leda till skada eller fara för liv (tidigare ovisshetsanalys) heuristisk evaluering av användargränssnitt högnivåtestfall horisontell spårbarhet Hyperlänk hyperlänk-testverktyg hyperlänkverktyg IDEAL påverkansanalys Incident avvikelseloggning 5

6 incident management avvikelsehantering keyword driven nyckelordsdriven testning incident management tool incident report incremental development model avvikelsehanteringsverktyg avvikelserapport (tidigare incidentrapport) modell för inkrementell utveckling L LCSAJ LCSAJ LCSAJ (Linear Code sequence and Jump), sekvensiell kod med hopp LCSAJ-täckning, täckning av sekvensiell kod med hopp incremental independence of indicator infeasible path informal review initiating (IDEAL) input input domain input value inspection inspection leader inspector installability installability installation guide installation wizard instrumentation instrumenter intake test integration integration integration in the large integration in the small inkrementell testning oberoende testning indikator onåbar väg informell granskning initiering (IDEAL) indata indatadomän invärde inspektion inspektionsledare inspektör Installationsbarhet testning av installationsbarhet installationshandledning installations-wizard Instrumentering Instrument Öppningstest Integration Integrationstestning övergripande integrationstestning detaljerad integrationstestning LCSAJ lead assessor learnability learning (IDEAL) level test plan lifcycle model link load profile load load tool logical test case logic- logic-driven low level test case M maintainability maintainability maintenance maintenance management review manufacturing-based quality master test plan maturity maturity level LCSAJ-testning Utvärderingsledare Inlärningsmöjlighet lärande (IDEAL) Nivåtestplan Livscykelmodell Kopplingstestning Lastprofil Lasttestning Lasttestverktyg Logiktestfall logiktäckande testning logikdriven testning Lågnivåtestfall underhållbarhet underhållbarhetstestning underhåll underhållstestning administrationsgranskning tillverkningsbaserad kvalitet övergripande testplan mognad mognadsnivå interface Gränssnittstestning maturity model mognadsmodell interoperability interoperability invalid Ishikawa-diagram isolation item transmittal report iterative development model Interoperabilitet interoperabilitetstestning Ogiltighetstestning Ishikawa-diagram enskild testning leveransrapport för element modell för iterativ utveckling Mean Time Between Failures Mean Time To Repair measure measurement measurement scale memory leak metric Mean Time Between Failures Mean Time To Repair mått mätning mätningsskala minnesläcka mätetal K migration migrationstestning key performance indicator Nyckelprestandatal milestone mind-map milstolpe mind-map 6

7 mistake mänskligt misstag operability Funktionsduglighet modelling tool moderator modified condition decision modified condition decision modified multiple condition modified multiple condition module module monitor monitoring tool monkey MTBF MTTR multiple condition multiple condition modelleringsverktyg moderator modifierad täckning av villkorsbeslut modifierad testning av villkorsbeslut modifierad täckning av villkorskombinationer (tidigare modifierad täckning av kombinationsvillkor) modifierad testning av villkorskombinationer (tidigare modifierad kombinationstestning av villkorsbeslut) modul modultestning övervakare övervakningsverktyg aptestning MTBF MTTR kombinationsvillkor villkorskombinationstäckning operational acceptance operational environment operational profile operational profile operational oracle orthogonal array orthogonal array outcome output output domain output value P pair programming pair pairwise Pareto analysis partition Driftacceptanstestning Driftsmiljö Driftsprofil modellerad driftsmiljötest Driftstestning Orakel Ortogonalitetsmatris testning baserad på ortogonalitetsmatris Utfall Utdata Utdatadomän Utdatavärde parprogrammering partestning parvis testning Pareto-analys testning av delkomponent multiple condition mutation analysis mutation N negative non-conformity non-functional requirement villkorskombinationstestning (tidigare testning av kombinationsvillkor) Mutationsanalys Mutationstestning negativ testning icke överensstämmande icke-funktionellt krav pass pass/fail criteria path path path sensitizing path peer review performance performance indicator godkänd godkända/underkända kriterier väg vägtäckning medvetet vägval vägtestning kollegial granskning prestanda prestandatal non-functional test design s non-functional N-switch N-switch O off-the-shelf software testdesigntekniker för ickefunktionella egenskaper testning av icke-funktionella egenskaper täckning av tillståndsövergångssekvenser av längd N+1 (tidigare täckning av N- övergångar) test av tillståndsövergångssekvenser av längd N+1 (tidigare test av N- övergångar) Standardprogramvara performance profiling performance performance tool phase test plan pointer portability portability postcondition post-execution comparison post-project meeting prestandaprofilering prestandatestning verktyg för prestandatestning fastestplan pekare portabilitet portabilitetstestning sluttillstånd jämförelse efter exekvering projektutvärderingsmöte 7

8 precondition predicted outcome pretest priority probe effect problem problem management problem report procedure process process assessment process cycle test process improvement process model product risk product-based quality production acceptance program instrumenter program project project retrospective project risk project test plan pseudo-random Q qualification quality quality assurance quality attribute quality characteristic quality gate quality management R random Rational Unified Process record/playback tool recorder recoverability recoverability förutsättning förutsägbart resultat förtest prioritet probeffekt problem problemadministration problemrapport procedurtestning process processutvärdering processcykeltest processförbättring processmodell produktrisk produktbaserad kvalitet produktionsacceptanstestning programinstrument programtestning projekt projekttillbakablick projektrisk projekttestplan falsk slumpmässighet kvalifikation kvalitet kvalitetssäkring kvalitetsegenskap kvalitetskaraktäristik kvalitetskontrollpunkt kvalitetsstyrning slumpbaserade tester (tidigare slumpmässiga tester) Rational Unified Process registrerings- och uppspelningsverktyg registrator återhämtningsförmåga återhämtningsbarhetstestning recovery regression regulation release note reliability återhämtningstestning regressionstestning regleringstestning leveransdokument tillförlitlighet reliability growth model Reliability Growth Model reliability replaceability requirement requirements management tool requirements phase requirements-based resource utilization resource utilization result resumption criteria re- retrospective meeting review review tool reviewer risk risk analysis risk category risk control risk identification risk level risk management risk mitigation risk type risk-based robustness robustness root cause root cause analysis RUP S safety safety critical system tillförlitlighetstestning ersättningsbarhet krav kravhanteringsverktyg kravfasen kravbaserad test resursanvändning resursanvändningstestning resultat fortsättningskriterier omtestning tillbakablicksmöte granskning granskningsverktyg granskare risk riskanalys riskkategori riskkontroll riskidentifiering risknivå riskhantering riskmiskning (tidigare risknedsättning) risktyp riskbaserad testning robusthet robusthetstestning grundorsak analys av grundorsak RUP säkerhet säkerhetskritiska system 8

9 safety sanity test scalability scalability scenario scorecard scribe scripted scripting language SCRUM security security security tool security tool serviceability session-based test management session-based severity simulation simulator säkerhetstestning omdömestest skalbarhet skalbar testning scenariobaserad test styrkort sekreterare skripttestning skriptspråk SCRUM informationssäkerhet informationssäkerhetstestning testverktyg för informationssäkerhet verktyg för informationssäkerhet servicebarhetstestning sessionsbaserad teststyrning sessionsbaserad testning allvarlighet simulering simulator site acceptance acceptanstestning i driftsmiljö smoke test software software attack Software Failure Mode and Effect Analysis (SFMEA) Software Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (SFMECA) Software Fault Tree Analysis (SFTA) software feature software life cycle Software Process Improvement software product characteristic software quality software quality characteristic software test incident software test incident report röktest programvara programvaruattack SFMEA (Software Failure Mode and Effect Analysis) SFMECA (Software Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis) SFTA (Software Fault Tree Analysis) programfiness livscykel för programvara Software Process Improvement produktkaraktäristik för programvara programvarukvalitet kvalitetskaraktäristik för programvara testincident i programvara testincidentrapport för programvara Software Usability Measurement Inventory (SUMI) source statement specification specification-based specification-based test design specification-based specified input SPI stability staged representation standard standard software standards state diagram state table state transition state transition statement statement statement static analysis static analysis tool static analyzer static code analysis static code analyzer static statistical status accounting STEP storage storage stress stress tool structural structural test design structural structure-based SUMI (Software Usability Measurment Inventory) källkodsats specifikation specifikationsbaserad teknik specifikationsbaserad testdeignteknik specifikationsbaserad testning specificerade indata SPI stabilitet stegrepresentation standard programvarustandard standardtestning tillståndsdiagram tillståndstabell tillståndsövergång tillståndsbaserad testning (tidigare testning av tillståndsövergångar) kodsats kodsatstäckning kodsatstestning statisk analys statiskt analysverktyg verktyg för statisk analys statisk kodanalys verktyg för statisk kodanalys statisk testning statistikbaserad test statusredovisning STEP lagring lagringstestning stresstestning verktyg för stresstestning strukturtäckning testdesignteknik för strukturella tester strukturell testning strukturbaserade tekniker 9

10 structure-based test design strukturbaserad testdesignteknik structure-based strukturbaserad testning structured walkthrough strukturerad granskningsgenomgång stub subpath suitability suitability SUMI suspension criteria syntax system system integration system of systems system Systematic Test and Evaluation Process T technical review test test approach test automation test basis test bed test case test case design test case specification test case suite test charter test closure test comparator test comparison test completion criteria test condition test control test test cycle test data test data preparation tool test deliverable stubbe delväg ändamålsenlighet (tidigare lämplighet) testning av ändamålsenlighet SUMI inställande kriterium syntaxtestning system systemintegrationstestning system av system systemtestning Systematic Test and Evaluation Process teknisk granskning test angreppssätt för test testautomatisering testbas testbädd testfall testfallsdesignteknik testfallsspecifikation testfallssvit test charter (tidigare testlista) testavslut testkomparator testjämförelse testavslutskriterier testvillkor teststyrning testtäckning testcykel testdata verktyg för förberedelse av testdata testleverabel test design test design specification test design test design tool test driven development test driver test environment test estimation test evaluation report test execution test execution automation test execution phase test execution schedule test execution test execution tool test fail test generator test harness test implementation test improvement plan test incident test incident report test infrastructure test input test item test item transmittal report test leader test level test log test logging test management test management tool test manager Test Maturity Model (TMM) Test Maturity Model Integration (TMMi) test monitoring testdesign testdesignspecifikation testdesignteknik testdesignverktyg testdriven utveckling testdrivrutin testmiljö testuppskattning testutvärderingsrapport testexekvering automatiserad testexekvering testexekveringsfas testexekveringsschema testexekveringsteknik testexekveringsverktyg testfel testfallsgenerator testexekveringsplattform (tidigare testsele) testimplementation testförbättringsplan testincident testincidentrapport testinfrastruktur testindata testelement leveransrapport för testelement testkoordinator testnivå testlogg testloggning testledning testledningsverktyg testledare TMM (Test Maturity Model) TMMi (eng. Test Maturity Model Integration) testövervakning 10

11 test object testobjekt test suite testsvit test objective testmålsättning test summary report slutlig testrapport test oracle testorakel test target testmål test outcome testutfall test testteknik test pass godkänd test test tool testverktyg test performance indicator test phase test plan test planning Test Point Analysis (TPA) test policy test procedure test procedure specification test process Test Process Group Test Process Improvement (TPI) test process improvement manifesto indikator för testprestanda testfas testplan testplanering TPA (Test Point Analysis) testpolicy testprocedur testprocedurspecifikation testprocess testprocessgrupp TPI (Test Process Improvement) manifestet för testprocessförbättring test type testability testability review testable requirements tester testware thread time behavior top-down Total Quality Management TPG TQM traceability transactional analysis testtyp testbarhet testbarhetsgranskning testbara krav testare testning testvara trådtestning tidsuppträdanden uppifrån och ner-testning Total Quality Management TPG TQM Spårbarhet Transaktionsanalys test process improver test progress report test record test recording test report test reproducibility test requirement test result test rig test run test run log test scenario test schedule testprocessförbättrare rapport för testframsteg testprotokoll testregistrering testrapport testreproducerbarhet testkrav testresultat testuppsättning testkörning testkörningslogg testscenario testschema transcendent-based quality U understandability unit unit test framework unit unreachable code usability usability use case use case känslobaserad kvalitet förståelighet enhet enhetstestramverk enhetstestning onåbar kod användbarhet användbarhetstestning användningsfall användningsfallsbaserad testning (tidigare testning utifrån användningsfall) test script test session test set test situation test specification test specification testskript testsession testmängd testomständigheter testspecifikation testspecifikationsteknik user acceptance user scenario user test user-based quality V W validation användaracceptanstestning testning utifrån användarscenarion användartest användarbaserad kvalitet validering test stage teststeg walkthrough genomgång test strategy teststrategi value-based quality värdebaserad kvalitet 11

12 variable WBS verification version control vertical traceability white-box s white-box test design white-box Wide Band Delphi wild pointer V-model volume Work Breakdown Structure X XP variabel WBS verifiering versionshantering vertikal spårbarhet white-box-tekniker white-box-testdesignteknik white-box-testning Wide Band Delphi fel- och/eller oinitialiserad pekare (tidigare löpande pekare) V-modell volymtestning Work Breakdown Structure XP 12

ISTQB TESTTERMER. Version 2.3 Utan definitioner Engelska till svenska

ISTQB TESTTERMER. Version 2.3 Utan definitioner Engelska till svenska ISTQB TESTTERMER Version 2.3 Utan definitioner Engelska till svenska Baserad på Standard Glossary of Terms used in Software Testing, version 2.3 SSTB Detta dokument får endast användas vid examineringar

Läs mer

ORDLISTA Engelsk/Svensk. Version 2.1

ORDLISTA Engelsk/Svensk. Version 2.1 ORDLISTA Engelsk/Svensk Version 2.1 Baserad på Standard Glossary of Terms used in Software Testing, version 2.1 Meddelande om upphovsrätt Detta dokument får kopieras i sin helhet eller delar utav för icke-kommersiell

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Testning. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer

Testning. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer Testning 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer UP Faser Elaboration ü Syfte: Fastställa och validera en basarkitektur för systemet vilket ger en stabil grund för den största delen av utvecklingsarbetet

Läs mer

ORDLISTA. Version 2.3

ORDLISTA. Version 2.3 ORDLISTA Version 2.3 Baserad på Standard Glossary of Terms used in Software Testing, version 2.3 Meddelande om upphovsrätt Detta dokument får kopieras i sin helhet eller delar av, så länge som referens

Läs mer

Testning på 3 föreläsningar. PV7180 Verifiering och Validering. Litteratur. Vad är testning? Varför testa och olika syn? Målet med testning

Testning på 3 föreläsningar. PV7180 Verifiering och Validering. Litteratur. Vad är testning? Varför testa och olika syn? Målet med testning ning på 3 föreläsningar Första föreläsningen Översikt PV7180 Verifiering och Validering Föreläsning 3 ning del 1 Andra föreläsningen Coverage ing, OO-ing, Utvärdering av tekniker Tredje föreläsningen Automatiserad

Läs mer

Övningstenta (Kursplan 2011) Ver 2015, 2015-12-19

Övningstenta (Kursplan 2011) Ver 2015, 2015-12-19 Swedish Software Testing Board (SSTB) International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Foundation Certificate in Software Testing Övningstenta (Kursplan 2011) Ver 2015, 2015-12-19 Tillåten tid:

Läs mer

ORDLISTA Engelsk/Svensk. Version 2.3

ORDLISTA Engelsk/Svensk. Version 2.3 ORDLISTA Engelsk/Svensk Version 2.3 Baserad på Standard Glossary of Terms used in Software Testing, version 2.3 Meddelande om upphovsrätt Detta dokument får kopieras i sin helhet eller delar utav för icke-kommersiell

Läs mer

Configuration testing Why? Vad det är tänkt att koden ska göra. Performance testing Kommentarer Skriva om koden som kommentar

Configuration testing Why? Vad det är tänkt att koden ska göra. Performance testing Kommentarer Skriva om koden som kommentar Skapa testfall Testing Köra testen Hitta fel Inspections and reviews Verifiera resultatet Formal methods Static analysis Completeness Verifiering Kvalitet Maintainability Validering Traceability Fault

Läs mer

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel Kursinformation Metodik för programvaruutveckling Föreläsning 3 Latex ok för litteraturstudierapport (prata med mig bara) Nästa föreläsning är av Björn Regnell (jag är med också) Presentationer imorgon

Läs mer

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Upphandlingsdagarna 2015 Stockholm 29 januari 2015 1 Inledning Den här presentation kommer att undersöka de vanligaste fallgroparna vid komplex

Läs mer

Programvara i säkerhetskritiska tillämpningar

Programvara i säkerhetskritiska tillämpningar Programvara i säkerhetskritiska tillämpningar Programvara får inte bidra till att person, egendom eller miljö skadas 2003-09-02 1 Systemsäkerhetsprocessen vid försvarsmakten materielupphandling beskrivs

Läs mer

Testning. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer

Testning. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer Testning 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer Testning ü Testningens huvudsakliga syfte är att reducera risker. ü Osäkerhetsfaktorer inom utvecklingen av ny programvara kan få ett projekt

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013 Teststrategier och Testcertifiering Per Strandberg, Maj 2013 1 Lite om Test i Allmänhet och ISTQB Certifiering Mål med testning? Förebygga fel Hitta fel eller risk Underlätta och ge stöd vid utveckling

Läs mer

Informationshantering vid systemutveckling styrd av CM

Informationshantering vid systemutveckling styrd av CM Informationshantering vid systemutveckling styrd av CM Håkan Edler Torbjörn Jungeby Tore Qvist Syfte och mål Syftet med arbetsgruppens aktuella arbete är, att möjliggöra ett samordnat informationsutbyte

Läs mer

Introduktion TILL TEST

Introduktion TILL TEST Introduktion TILL TEST Innehåll Allmänt om test Definitioner Test principer Myter om test Test process 2 Standards FDD IEEE ISO ISTQB RUP SSTB TDD Agile V 3 Varför är test nödvändigt?! Programvarusystem

Läs mer

Certifierad testare SSTB Ingvar Nordström

Certifierad testare SSTB Ingvar Nordström Certifierad testare SSTB Ingvar Nordström Varför certifierad testare? Bland annat Att få test erkänt som en viktig och professionell yrkesroll. Att möjliggöra för testare att bli erkända hos arbetsgivare.

Läs mer

Övningstenta, Examinationsfrågor

Övningstenta, Examinationsfrågor Software Quality Engineering Board (SQEB) Requirements Engineering Qualifications Board (REQB) Foundation Certificate in Requirements Engineering Övningstenta, Examinationsfrågor 2015-04-27 Tillåten tid:

Läs mer

Detta har hänt... Kursinformation. Utse kursombud - nytt försök. Föreläsning 3: Test, Konfigurationer. Pratat och skapat krav och plan

Detta har hänt... Kursinformation. Utse kursombud - nytt försök. Föreläsning 3: Test, Konfigurationer. Pratat och skapat krav och plan Föreläsning 3: Test, Ingenjörsprocessen metodik ETSA01 VT14 Jonas Wisbrant Detta har hänt... Pratat och skapat krav och plan Övning 2 Riskhantering, intressenter och kravgranskning. Projektet har granskat

Läs mer

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions Testdriven utveckling Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions 2 Soarian Stort projekt, ca 400 personer i projektet Distribuerad utveckling i USA, Indien och Sverige Web baserat lösning med admin client

Läs mer

TDDI02. Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDI02. Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDI02 Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Verifikation, Validering och Testning XP Extreme Programming Vad är ett fel? I engelskan

Läs mer

Pålitlig och feltolerant programvara. Håkan Edler Laboratoriet för pålitliga datorsystem Institutionen för datorteknik Chalmers tekniska högskola

Pålitlig och feltolerant programvara. Håkan Edler Laboratoriet för pålitliga datorsystem Institutionen för datorteknik Chalmers tekniska högskola Pålitlig och feltolerant programvara Laboratoriet för pålitliga datorsystem Institutionen för datorteknik Chalmers tekniska högskola 1 1 Vision Pålitliga datorsystem tack vare programvara 2 2 3 3 Vad är

Läs mer

Föreläsning 3 Verifiering och Validering

Föreläsning 3 Verifiering och Validering ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling Metodik Föreläsning 3 Verifiering och Validering Jonas Wisbrant 2 Detta har hänt... Pratat och skapat krav och plan Några har kommit i kontakt med IP3-projekt

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Projektstart 1. Hantera kraven En bra process är grunden för att hantera kraven i ett säkerhetsprojekt. Det krävs att du har en tydlig spårbarhet mellan krav och

Läs mer

Fem framgångsfaktorer för acceptanstest. Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson

Fem framgångsfaktorer för acceptanstest. Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson Fem framgångsfaktorer för acceptanstest Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson JESPER HÖGBERG Teststrateg och utbildare hos System Verification Testledning, teststrategier, partnerutveckling och kurser Civilingenjör

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Certifierad Testare. Avancerad Nivå

Certifierad Testare. Avancerad Nivå Avancerad Nivå Version 2007 2010-02-01 International Software Testing Qualifications Board Swedish Software Testing Board Copyright Detta dokument får kopieras i delar eller i sin helhet om källan anges

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

REGELVERK & HANDBÖCKER

REGELVERK & HANDBÖCKER 1 (5) REGELVERK & HANDBÖCKER Innehåll sid. Uppdateringar/kompletteringar 2 Nyskrivning av rutiner 4 Gränsytan mellan systemsäkerhet och programvarusäkerhet 5 2 (5) Uppdateringar/kompletteringar Software

Läs mer

Deluppgift 2 Kravhantering a) (2p) När man diskuterar krav brukar man ange två olika typer av krav. Beskriv dessa och ge exempel.

Deluppgift 2 Kravhantering a) (2p) När man diskuterar krav brukar man ange två olika typer av krav. Beskriv dessa och ge exempel. Page 1 (5) Hemuppgift 1DV404 150115-150118 Deluppgift 1 Processmodeller a) (4p) Alla mjukvaruutvecklare följer någon form av utvecklingsprocess i sitt arbete. Diskutera vad organisationer brukar ange som

Läs mer

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner Roller FMV har nära och långsiktiga samarbeten Regeringen Uppgifter Anslag Finansiella

Läs mer

Programvaruutveckling - Metodik 2016 Jonas Wisbrant

Programvaruutveckling - Metodik 2016 Jonas Wisbrant Föreläsning 3: Test och efterläsning om kodning Programvaruutveckling - Metodik 2016 Jonas Wisbrant 1 Kursinformation Detta har hänt: Pratat och skapat krav (och plan) Övning 2 Riskhantering, intressenter

Läs mer

Testautomatisering. Intro

Testautomatisering. Intro Testautomatisering FM: Presentation Genomgång av Kursplan / Kursupplägg Varför testautomatisering? Video + diskussion Idag David Gullmarsvik david.g@jetas.se Software Developer Tidigare Lärare KYH, TI

Läs mer

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik 1 Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik - CATO - Forskning inom OnTime - Vidareutveckling och möjligheter KAJT, temadag om punktlighet 2014-11-13 Tomas Lidén Transrail Sweden AB Dagens trafikledning

Läs mer

Tillgång till alla globala delar i systemet styrs av denna profil, som i sin tur kopplas till respektive användare.

Tillgång till alla globala delar i systemet styrs av denna profil, som i sin tur kopplas till respektive användare. HANTERA BEHÖRIGHETER Användare i Primavera P6 kräver två olika profiler för att kontrollera vad de kan göra i systemet; en Global Security Profile och en projektsäkerhetsprofil. GLOBAL SECURITY PROFILE

Läs mer

Certifierad testare Grundnivå Kursplan

Certifierad testare Grundnivå Kursplan Certifierad testare Grundnivå Version 2011 International Software Testing Qualifications Board V2.2 Senaste versionen av detta dokument kan hämtas från http://www.sstb.se. Versioner av detta dokument hämtade

Läs mer

Design för användbarhet

Design för användbarhet Design för användbarhet» Användbarhetsdesign, användbarhetsn och utvecklingsprocessen. Bengt Göransson användbarhets Bengt.Goransson@guide.se även avdelningen för Människa-datorinteraktion, Uppsala universitet

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven?

men borde vi inte också testa kraven? men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST, 24 februari 2011 SQS Software Quality Systems Sweden AB Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning av

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09

Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09 Swedish Software Testing Board (SSTB) International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Agile Tester Certificate in Software Testing Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09 Tillåten tid:

Läs mer

Magnus Skoog

Magnus Skoog Innehåll Introduktion till MBSE SKELDAR NEURON MBSE Visionen HOST Requirement and trace tool Model Editor Document Generator Documents Simulator Model (s) Code Generator Source Code CM tool Debugger Test

Läs mer

Mjukvarudesign. Designprocessen. Teknisk design. Konceptuell design

Mjukvarudesign. Designprocessen. Teknisk design. Konceptuell design RE SD PD I UT IT ST AT Mjukvarudesign System Requirement Specification Inkrementell och iterativ! Konceptuell design (VAD) Systemdesign (OOA) Arkitekturell (grovkornig, UML) Teknisk design (HUR) Programdesign

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Vad ska ni göra? Programvaruutveckling för Stora System. Felkostnader. Föreläsning 4. Christin Lindholm. Granskningar. Test, Konfigurationshantering

Vad ska ni göra? Programvaruutveckling för Stora System. Felkostnader. Föreläsning 4. Christin Lindholm. Granskningar. Test, Konfigurationshantering Programvaruutveckling för Stora System Christin Lindholm Vad ska ni göra? Tidrapporteringssystem Administration Tidrapportering Projektledning Projektledare (PG) Systemansvariga (SG) Valfri funktionalitet

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

ALM Live. April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008

ALM Live. April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008 ALM Live April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008 Jaha, och vem är du då? Magnus Juvas Lösningsarkitekt Transcendent Group Och vad gör ni då? Inom området ALM gör Transcendent Group

Läs mer

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Presentation Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Om AddQ Mission Vi skapar affärsnytta för kunden genom specialisttjänster inom test, kvalitetssäkring och effektivisering Tjänsteområden

Läs mer

Angeppssätt för integration - standarder, internationell utblick och SIS

Angeppssätt för integration - standarder, internationell utblick och SIS Angeppssätt för integration - standarder, internationell utblick och SIS 9 november 2004 Sara Ellström 2004-11-17 1 Översikt 1 Vilka standarder kan stötta ett integrerat ledningssystem och hur kan standarderna

Läs mer

RUP - Rational Unified Process

RUP - Rational Unified Process IBM Software Group RUP - Rational Unified Process Eva Hådding eva.hadding@se.ibm.com 1 Projektkaos. Chaos-rapporten 28% av projekten avslutades i tid och enligt budget. 49% av projekten drog över de ursprungliga

Läs mer

Innehåll. Kravhantering. Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering. Vad är kravhantering?

Innehåll. Kravhantering. Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering. Vad är kravhantering? Innehåll Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering Institutionen för datavetenskap (IDA) Linköpings universitet Kravhantering Omfattning Grundläggande koncept Aktörer Aktiviteter Artefakter

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Innehåll Kursöversikt ITIL v3 Utbildningsschemat Målgrupper & förkunskapskrav Kursuppbyggnad & innehåll V2 V3, Service Lifecycle,

Läs mer

Detta har hänt... Jonas Wisbrant - kort CV. Kursombud - nytt försök. Föreläsning 3: Test, Konfigurationer. Pratat och skapat krav och plan

Detta har hänt... Jonas Wisbrant - kort CV. Kursombud - nytt försök. Föreläsning 3: Test, Konfigurationer. Pratat och skapat krav och plan Föreläsning 3: Test, Ingenjörsprocessen metodik ETSA01 VT15 Jonas Wisbrant Detta har hänt... Pratat och skapat krav och plan Övning 2 Riskhantering, intressenter och kravgranskning. Projektet har granskat

Läs mer

Vad är speciellt med IT-säkerhet?

Vad är speciellt med IT-säkerhet? Assurans Ett mått på tillit till IT-säkerhet i produkter och system Dag Ströman, Mats Ohlin Bonniers: Skydd, Trygghet Websters: Freedom from threats Begreppet säkerhet Behovet av en standard för säkerhet

Läs mer

Några grundläggande begrepp

Några grundläggande begrepp Några grundläggande begrepp Validering bygger vi rätt system? Uppfyller kravspecifikationen de verkliga behoven? Verifiering bygger vi systemet rätt? Uppfyller det färdiga systemet kravspecifikationen?

Läs mer

Från vaga testuppdrag till förankrad teststrategi

Från vaga testuppdrag till förankrad teststrategi Från vaga testuppdrag till förankrad teststrategi Dataföreningen Stockholm, 18-okt-2012 Rikard Edgren Qamcom Karlstad rikard.edgren@qamcom.se Agenda 1. Testuppdrag 2. Projektomgivning 3. Produktelement

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

Användarcentrerad systemdesign

Användarcentrerad systemdesign Användarcentrerad systemdesign Föreläsning 11: Agile-processer och ACSD Stefan Blomkvist Avdelningen för MDI/IT, Uppsala Universitet, Stefan.Blomkvist@hci.uu.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/

Läs mer

V!cto. Att tjäna pengar genom bättre testning med

V!cto. Att tjäna pengar genom bättre testning med Att tjäna pengar genom testning med Att tjäna pengar genom testning med 1 (50) Det finns tre vägar till test: 1: Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga

Läs mer

LEAN & statistik, Six Sigma

LEAN & statistik, Six Sigma LEAN & statistik, Six Sigma Varför kopierar vi det som andra gör? Vet vi vad som ska kopieras? 2013-03-23 Föreningen industriell statistik tillsammans med SFK-StaM 1(14) Kopiera? Förståelse av variation

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Seminarium om säkerhet i IT-system för kraftsystem

Seminarium om säkerhet i IT-system för kraftsystem Seminarium om säkerhet i IT-system för kraftsystem Arrangörer: KTH Industriella informations- och styrsystem & Ventyx/ABB Mathias Ekstedt Syfte Utbyta erfarenheter - Vad gör olika aktörer idag? - Vilka

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

TDDI02. På denna föreläsning: Programmeringsprojekt, Föreläsning 3. Verifikation, validering och testning

TDDI02. På denna föreläsning: Programmeringsprojekt, Föreläsning 3. Verifikation, validering och testning TDDI02 Programmeringsprojekt, Föreläsning 3 Anton Sundblad Filip Strömbäck Med utgångspunkt i tidigare slides av Jonas Lindgren På denna föreläsning: Verifikation, validering och testning Begreppsdistinktioner

Läs mer

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet IEA PVPS Task 13 Nätverk: guest.stockholm.se kod: BGkaukZ9 International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme

Läs mer

Agil testning i SCRUM

Agil testning i SCRUM Agil testning i SCRUM Petter Salomonsson Petter.salomonsson@addq.se Tel: 0708-398435 Kort presentation AddQ Consulting AB tydlig fokus på test och kvalitetssäkringstjänster erbjuder mycket erfarna konsulter

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin AGILA METODER (för oss som inte kodar) Nina Berlin Agila värderingar 1. Individer och interaktioner framför processer och verktyg 2. Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 3. Kundsamarbete

Läs mer

Version 1.0. 2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck

Version 1.0. 2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck Version 1.0-2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck 0 Sammanfattning Testplanen är utarbetad som ett svar på Konsumentverkets förfrågningsunderlag avseende upphandling av ett nytt budget- och skuldsaneringssystem,

Läs mer

på ett stort spelföretag Andreas Ström

på ett stort spelföretag Andreas Ström på ett stort spelföretag Andreas Ström - Spelföretag som är B2C och B2B orienterat. Bygger en pokerplattform som säljs och driftas som en tjänst till andra företag. - Grundades 1999 i Uppsala - Scrum sedan

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

FFI - Learning Fleet. Transporteffektivitetsdagen 2014 09 11. Hans.Deragarden@Volvo.com

FFI - Learning Fleet. Transporteffektivitetsdagen 2014 09 11. Hans.Deragarden@Volvo.com FFI - Learning Fleet Transporteffektivitetsdagen 2014 09 11 Hans.Deragarden@Volvo.com Bakgrund Varför Learning Fleet? Möjlighet: Rutt- och fordonsadaptation mot dynamiska vägattribut som trafikflöden,

Läs mer

Exercise 4a: Test 2 ETSA01 INGENJÖRSPROCESSEN 1 - METODIK VT15. Lund University Computer Science ETSA01 Ingenjörsprocessen - Metodik VT15 Exercise 1

Exercise 4a: Test 2 ETSA01 INGENJÖRSPROCESSEN 1 - METODIK VT15. Lund University Computer Science ETSA01 Ingenjörsprocessen - Metodik VT15 Exercise 1 Exercise 4a: Test 2 ETSA01 INGENJÖRSPROCESSEN 1 - METODIK VT15 Lund University Computer Science ETSA01 Ingenjörsprocessen - Metodik VT15 Exercise 1 Agenda L4: Some quick reminders Testing in the projects

Läs mer

Mer OOP. Variation i typ. Medlen repetition. Generiska klasser. Gränssnitt - Interface. Mer om klasser Några exempel UML

Mer OOP. Variation i typ. Medlen repetition. Generiska klasser. Gränssnitt - Interface. Mer om klasser Några exempel UML Målet Mer OOP Mer om klasser Några exempel UML Modularitet Språkligt modulära enheter Få gränssnitt Små gränssnitt Tydliga gränssnitt Dold information Återanvändbarhet Variation i typer Variation i datastrukturer

Läs mer

Föreläsning 4. Programvaruutveckling för Stora System. Det var en gång en nallebjörn... Felkostnader. Christin Lindholm.

Föreläsning 4. Programvaruutveckling för Stora System. Det var en gång en nallebjörn... Felkostnader. Christin Lindholm. Föreläsning 4 Programvaruutveckling för Stora System Granskningar Test, Konfigurationshantering Christin Lindholm 2 Felkostnader Det var en gång en nallebjörn... [Alan Davies, 1992] 3 4 Det var en gång

Läs mer

Acceptanstest - är mer än du tror

Acceptanstest - är mer än du tror Acceptanstest - är mer än du tror SAST 14 oktober 2010 Henrik Rylander henrik.rylander@skatteverket.se kristina.snis@skatteverket Om skatteverket Skatteverket 10.800 personer är anställda vid Skatteverket.

Läs mer

Ordlista Engelsk/Svensk. Version 1.3

Ordlista Engelsk/Svensk. Version 1.3 Ordlista Engelsk/Svensk Version 1.3 Baserat på Standard glossary of terms used in Requirements Engineering ver 1.3 Upphovsrätt Dokument får kopieras i delar eller som helhet för icke-kommersiell användning

Läs mer

Vad händer med L3: ΔL3-L4 för Krav följs upp av annan projektgrupp. Föreläsning 5: V&V II + Design II Efterläsning Kodning

Vad händer med L3: ΔL3-L4 för Krav följs upp av annan projektgrupp. Föreläsning 5: V&V II + Design II Efterläsning Kodning Föreläsning 5: V&V II + Design II Efterläsning Kodning Programvaruutveckling - Metodik 2016 Jonas Wisbrant 1 Vad händer med L3: ΔL3-L4 för Krav följs upp av annan projektgrupp PHL kopierar L3 + PHL-protokoll

Läs mer

Testramverk och Model based testing med java i praktiken

Testramverk och Model based testing med java i praktiken WHITE PAPER MODEL BASED TESTING Testramverk och Model based testing med java i praktiken Prolore AB Page 1 (6) Web: www.prolore.se Målet med artikeln Den här artikeln syftar till att praktiskt visa hur

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Agile i ett större sammanhang. Thomas Nilsson CTO, Agile Developer, Coach & Mentor

Agile i ett större sammanhang. Thomas Nilsson CTO, Agile Developer, Coach & Mentor Agile i ett större sammanhang Thomas Nilsson CTO, Agile Developer, Coach & Mentor Continuous Integration XP Simple Design Pair Programming Refactoring Agile i ett större sammanhang DSDM Test Driven Development

Läs mer

Testhantering enligt RUP

Testhantering enligt RUP IBM Software Group Testhantering enligt RUP Henrik Szemere Product Specialist henrik.szemere@se.ibm.com 2 Verifiera programvarans kvalitet kontinuerligt Programvaruproblem blir 100 1000 gånger dyrare att

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Releasebeskrivning för ordlistan baserad på ITIL 2011 edition (version 1.3)

Releasebeskrivning för ordlistan baserad på ITIL 2011 edition (version 1.3) TL vensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 aserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 TL_2011_wedish_Glossary_v1.0 Releasebeskrivning för ordlistan baserad på TL 2011 edition (version 1.3) yfte

Läs mer

Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen

Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen Stefan Sigvardsson Business Solutions Director, Project Delivery - Europe 1 WWW.BENTLEY.COM 2017

Läs mer

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades!

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades! Projektkaos. Chaos-rapporten 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget...... 66% misslyckades! 1 Standish Group, 2003 (www.standishgroup.com) Praxis Hantera krav Använd komponentarkitekturer

Läs mer

Common Criteria Certification of Open Source Software

Common Criteria Certification of Open Source Software Certification of Open Source Software Tomas Gustavsson PrimeKey Solutions AB www.ejbca.org www.cesecore.eu Agenda Common Criteria Vad Varför Open Source Hur fungerar de ihop? Hur påverkas ett projekt?

Läs mer

RUP Rational Unified Process. 17 november 2004

RUP Rational Unified Process. 17 november 2004 RUP Rational Unified Process 17 november 2004 RUP Volvo Information Technology, Eva Hådding Volvo Information Technology Volvo IT ingår i Volvo-koncernen Volvo Lastvagnar Volvo Bussar Volvo Anläggningsmaskiner

Läs mer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA och Euro CACSkonferensen Kerstin Fredén, ordförande ISACA Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA Sweden Chapter och Eurocacs 2008 22.11.2007 2 Vision ISACA Sweden Chapter ISACA skall vara

Läs mer

Är instruktionerna oklara, projektet rörigt och allmänt frustrerande?

Är instruktionerna oklara, projektet rörigt och allmänt frustrerande? Detta har hänt... Pratat och skapat krav och plan Övning 2 Riskhantering, intressenter och kravgranskning. Genomfört granskningar inför 2 x 0.99 och omarbete? ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling

Läs mer

Att klassificera mätningar. Produktinterna attribut. 3 Ramverk för mätning. 4. Empiriska undersökningar 5. Insamling av mätdata 6.

Att klassificera mätningar. Produktinterna attribut. 3 Ramverk för mätning. 4. Empiriska undersökningar 5. Insamling av mätdata 6. F2 3. Ramverk för mätning 4. Empiriska undersökningar 5. Insamling av mätdata 6. Analys av mätdata Entitetstyper Att klassificera mätningar produkt process resurs projekt Attributtyper interna externa

Läs mer