ISTQB TESTTERMER. Version 2.1 Utan definitioner Engelska till svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISTQB TESTTERMER. Version 2.1 Utan definitioner Engelska till svenska"

Transkript

1 ISTQB TESTTERMER Version 2.1 Utan definitioner Engelska till svenska Baserad på Standard Glossary of Terms used in Software Testing, version 2.1 SSTB Detta dokument får endast användas vid examineringar genomförda av SSTB All annan användning måste godkännas av SSTB! Meddelande om upphovsrätt Detta dokument är skyddat enligt upphovsrättslagen och får endast kopieras efter skriftligt godkännande av upphovsmannen. Copyright 2011 Swedish Software Testing Board. 1

2 A abstract test case acceptance acceptance criteria acceptance accessibility accuracy accuracy acting (IDEAL) action word driven actual outcome actual result ad hoc review ad hoc adaptability agile manifesto agile software development agile algorithm test [TMap] alpha analyzability analyzer anomaly arc assessment report assessor attack attractiveness audit audit trail automated testware availability B back-to-back balanced scorecard baseline basic block basis test set bebugging behavior abstrakt testfall Acceptans Acceptanskriterier Acceptanstestning Tillgångstestning Exakthet Noggrannhetstestning agerande (IDEAL) aktionsord-driven testning faktiskt utfall faktiskt resultat ad hoc-granskning ad hoc-testning Anpassningsmöjlighet agila manifestet agil programvaruutveckling Lättviktstestning algoritmstyrd testning [TMap] Alfatestning Analysbarhet Analysverktyg Anomali Bågtestning Utvärderingsrapport Utvärderare Attack Tilltalande Revision Revisionsspår automatiserad testvara Tillgänglighet sida-vid-sida testning balanserat styrkort fastställd konfiguration Basblock komplett täckningsmängd Nedlusning Beteende benchmark test bespoke software best practice beta big-bang black-box black-box test design black-box blocked test case bottom-up boundary value boundary value analysis boundary value Typprov kundanpassad programvara best practice betatestning big-bangtestning black-box-teknik black-box-testdesignteknik black-box-testning blockerat testfall nerifrån och upp-testning gränsvärde gränsvärdesanalys gränsvärdestäckning boundary value gränsvärdestestning branch branch condition branch condition combination branch condition combination branch condition branch branch buffer buffer overflow bug bug report bug taxonomy bug tracking tool business processbased C call graph Capability Maturity Model (CMM) Capability Maturity Model Integration (CMMI) capture/playback tool capture/replay tool CASE CAST kodgren kodgrensvillkor kodtäckning av kombinationer av kodgrenvillkor kombinationstestning av kodgrenar och villkor kodgrensvillkorstäckning bågtäckning bågtestning buffert buffertöverskridande bugg buggrapport buggtaxonomi bugghanteringsverktyg verksamhetsbaserad testning anropsgraf CMM (Capability Maturity Model) CMMI (Capability Maturity Model Integration) in- och uppspelningsverktyg in- och omspelningsverktyg CASE CAST 2

3 causal analysis cause-effect analysis cause-effect decision table cause-effect diagram cause-effect graph cause-effect graphing certification change control change control board change management changeability charter checker orsaksanalys analys baserat på orsakverkangrafer beslutstabell för orsak-verkan relationer orsak-verkandiagram orsak-verkangraf metod för att skriva testfall genom orsak-verkangrafer Certifiering ändringsstyrning (tidigare ändringshantering) ändringshanteringsråd Ändringshantering Flexibilitet Charter Kontrollant checklist-based checklistebaserad testning Chow's metrics classification tree classification tree method clear box code code analyzer code code-based codependent behavior co-existence commercial off-theshelf software comparator compatibility compiler complete completion criteria complexity compliance compliance component component integration component specification täckningsmätning för Chows N- övergångar Klassifikationsträd klassifikationsträds metoden clear box testning Kod Kodanalysator Kodtäckning kodbaserad testning medberoende beteende Samexisterande kommersiellt från hyllan Jämförare kompatibilitetstestning Kompilator komplett testning Slutkriterier Komplexitet Typgodkännande testning för typgodkännande Komponent komponentintegrationstestning komponentspecifikation component compound condition concrete test case concurrency condition condition combination condition combination condition condition determination condition determination condition outcome condition confidence test configuration configuration auditing configuration control configuration control board (CCB) configuration identification configuration item configuration management configuration management tool configuration confirmation conformance consistency content-based model continuous representation control flow control flow analysis control flow graph control flow path conversion corporate dashboard cost of quality COTS Komponenttestning multipla villkor konkret testfall testning av samtidiga händelser Villkor kombinerad villkorstäckning testning av kombinerade villkor villkorstäckning MCDC täckning (tidigare täckning av villkorsbeslut) MCDC testning (tidigare testning av villkorsbeslut) utfall av villkor villkors förtroendetest konfiguration konfigurationsrevision konfigurationsstyrning (tidigare konfigurationskontroll) CCB (Configuration Control Board) konfigurationsidentifiering konfigurationsobjekt konfigurationshantering (KH; KL (Konfigurationsledning); CM (Configuration Management)) konfigurationshanteringsverktyg konfigurationstestning omtestning av felrättningar testning för överensstämmelse överensstämmelse innehållsbaserad modell kontinuerlig representation Kontrollflöde kontrollflödesanalys kontrollflödesgraf kontrollflödesväg konverteringstestning corporate dashboard kvalitetskostnad COTS 3

4 analysis item measurement tool tool critical success factor Critical Testing Processes CTP custom software cyclomatic complexity cyclomatic number D täckningsgrad täckningsanalys täckningsobjekt verktyg för att mäta täckningsgrad verktyg för test av täckningsgrad kritisk framgångsfaktor Critical Testing Processes CTP anpassad programvara cyklomatisk komplexitet cyklomatiskt mått defect based defect based test design defect density Defect Detection Percentage (DDP) defect management defect management tool defect masking defect report defect taxonomy defect tracking tool definition-use pair defektbaserade tekniker defektbaserade testdesigntekniker Defekttäthet DDP (Defect Detection Percentage) Felhantering Felhanteringsverktyg Defektmaskering Felrapport Defekttaxonomi Felspårningsverktyg definitions- och användningspar daily build dagligt bygge deliverable Leverabel dashboard Dashboard Deming cycle Deming-cykel data definition Datadefinition design-based designbaserad testning data driven datadriven testning desk checking skrivbordstest data flow Dataflöde development utvecklingstestning data flow analysis Dataflödesanalys deviation avvikelse data flow Dataflödestäckning deviation report avvikelserapport data flow testning av dataflöde diagnosing (IDEAL) diagnostisering (IDEAL) data integrity testning av dataintegritet dirty destruktiv testning database integrity dd-path dead code debugger debugging debugging tool decision decision condition testning av databasintegritet dd-path död kod Avlusare Avlusning Avlusningsverktyg Kodvillkor kodvillkor/villkorstäckning documentation domain driver dynamic analysis dynamic analysis tool dynamic comparison dynamic E efficiency testning av dokument domän drivrutin dynamisk analys dynamiskt analysverktyg dynamisk jämförelse dynamisk testning effektivitet decision condition decision decision outcome beslut-/villkorstestning beslutstäckning (tidigare kodvillkorstäckning) utfallet från ett kodvillkor efficiency EFQM excellence model elementary comparison effektivitetstestning EFQM excellensmodell grundläggande jämförelsetestning decision table decision table decision defect beslutstabell (tidigare kodvillkorstabell) testning med hjälp av beslutstabeller (tidigare testning med hjälp av kodvillkorstabeller) beslutstestning (tidigare kodvillkorstestning) Defekt emotional intelligence emulator entry criteria entry point equivalence class equivalence partition emotionell intelligens (EQ) emulator startkriterier exekveringsstartpunkt ekvivalensklass ekvivalensuppdelning 4

5 equivalence partition equivalence partitioning error error guessing error seeding error seeding tool error tolerance establishing (IDEAL) evaluation exception handling executable statement exercised exhaustive exit criteria exit point expected outcome expected result experienced-based experienced-based test design exploratory extreme programming F fail failure failure mode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA) failure rate false-fail result false-negative result false-pass result false-positive result fault fault attack fault density Fault Detection Percentage (FDP) ekvivalensklasstäckning ekvivalensklassindelning misstag felgissning injektion av felaktighet verktyg för injektion av felaktighet tolerans mot felaktighet etablering (IDEAL) utvärdering undantagshantering exekverbar sats utövad uttömmande testning Avslutskriterier Avslutspunkt förväntat utfall förväntat resultat erfarenhetsbaserad teknik erfarenhetsbaserad test design teknik utforskande testning extreme programming (XP) Underkänd Felsymptom feltillstånd (tidigare felsymptomsläge) FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) Felfrekvens falskt-underkänt resultat falskt-negativt resultat falskt-godkänt resultat falskt-positivt resultat Fel Felattack Feltäthet FDP (Fault Detection Percentage) fault masking fault seeding fault seeding tool fault tolerance Fault Tree Analysis (FTA) feasible path feature field finite state machine finite state fishbone diagram formal review frozen test basis Function Point Analysis (FPA) functional integration functional requirement functional test design functional functionality functionality G glass box Goal Question Metric GQM H hazard analysis heuristic evaluation high level test case horizontal traceability hyperlink hyperlink test tool hyperlink tool I IDEAL impact analysis incident incident logging Felmaskering felplantering (tidigare felinjektion) Felinjektionsverktyg Feltolerans felträdsanalys, FTA (Fault Tree Analysis) möjlig väg Finess Fälttestning begränsad tillståndsmaskin testning av begränsad tillståndsmaskin Fiskbensdiagram formell granskning fryst testbas FPA (Function Point Analysis) funktionell integration funktionellt krav funktionell testdesignteknik funktionstestning funktionalitet funktionalitetstestning glasbox-testning Goal Question Metric GQM analys av risker som kan leda till skada eller fara för liv (tidigare ovisshetsanalys) heuristisk evaluering av användargränssnitt högnivåtestfall horisontell spårbarhet Hyperlänk hyperlänk-testverktyg hyperlänkverktyg IDEAL påverkansanalys Incident avvikelseloggning 5

6 incident management avvikelsehantering keyword driven nyckelordsdriven testning incident management tool incident report incremental development model avvikelsehanteringsverktyg avvikelserapport (tidigare incidentrapport) modell för inkrementell utveckling L LCSAJ LCSAJ LCSAJ (Linear Code sequence and Jump), sekvensiell kod med hopp LCSAJ-täckning, täckning av sekvensiell kod med hopp incremental independence of indicator infeasible path informal review initiating (IDEAL) input input domain input value inspection inspection leader inspector installability installability installation guide installation wizard instrumentation instrumenter intake test integration integration integration in the large integration in the small inkrementell testning oberoende testning indikator onåbar väg informell granskning initiering (IDEAL) indata indatadomän invärde inspektion inspektionsledare inspektör Installationsbarhet testning av installationsbarhet installationshandledning installations-wizard Instrumentering Instrument Öppningstest Integration Integrationstestning övergripande integrationstestning detaljerad integrationstestning LCSAJ lead assessor learnability learning (IDEAL) level test plan lifcycle model link load profile load load tool logical test case logic- logic-driven low level test case M maintainability maintainability maintenance maintenance management review manufacturing-based quality master test plan maturity maturity level LCSAJ-testning Utvärderingsledare Inlärningsmöjlighet lärande (IDEAL) Nivåtestplan Livscykelmodell Kopplingstestning Lastprofil Lasttestning Lasttestverktyg Logiktestfall logiktäckande testning logikdriven testning Lågnivåtestfall underhållbarhet underhållbarhetstestning underhåll underhållstestning administrationsgranskning tillverkningsbaserad kvalitet övergripande testplan mognad mognadsnivå interface Gränssnittstestning maturity model mognadsmodell interoperability interoperability invalid Ishikawa-diagram isolation item transmittal report iterative development model Interoperabilitet interoperabilitetstestning Ogiltighetstestning Ishikawa-diagram enskild testning leveransrapport för element modell för iterativ utveckling Mean Time Between Failures Mean Time To Repair measure measurement measurement scale memory leak metric Mean Time Between Failures Mean Time To Repair mått mätning mätningsskala minnesläcka mätetal K migration migrationstestning key performance indicator Nyckelprestandatal milestone mind-map milstolpe mind-map 6

7 mistake mänskligt misstag operability Funktionsduglighet modelling tool moderator modified condition decision modified condition decision modified multiple condition modified multiple condition module module monitor monitoring tool monkey MTBF MTTR multiple condition multiple condition modelleringsverktyg moderator modifierad täckning av villkorsbeslut modifierad testning av villkorsbeslut modifierad täckning av villkorskombinationer (tidigare modifierad täckning av kombinationsvillkor) modifierad testning av villkorskombinationer (tidigare modifierad kombinationstestning av villkorsbeslut) modul modultestning övervakare övervakningsverktyg aptestning MTBF MTTR kombinationsvillkor villkorskombinationstäckning operational acceptance operational environment operational profile operational profile operational oracle orthogonal array orthogonal array outcome output output domain output value P pair programming pair pairwise Pareto analysis partition Driftacceptanstestning Driftsmiljö Driftsprofil modellerad driftsmiljötest Driftstestning Orakel Ortogonalitetsmatris testning baserad på ortogonalitetsmatris Utfall Utdata Utdatadomän Utdatavärde parprogrammering partestning parvis testning Pareto-analys testning av delkomponent multiple condition mutation analysis mutation N negative non-conformity non-functional requirement villkorskombinationstestning (tidigare testning av kombinationsvillkor) Mutationsanalys Mutationstestning negativ testning icke överensstämmande icke-funktionellt krav pass pass/fail criteria path path path sensitizing path peer review performance performance indicator godkänd godkända/underkända kriterier väg vägtäckning medvetet vägval vägtestning kollegial granskning prestanda prestandatal non-functional test design s non-functional N-switch N-switch O off-the-shelf software testdesigntekniker för ickefunktionella egenskaper testning av icke-funktionella egenskaper täckning av tillståndsövergångssekvenser av längd N+1 (tidigare täckning av N- övergångar) test av tillståndsövergångssekvenser av längd N+1 (tidigare test av N- övergångar) Standardprogramvara performance profiling performance performance tool phase test plan pointer portability portability postcondition post-execution comparison post-project meeting prestandaprofilering prestandatestning verktyg för prestandatestning fastestplan pekare portabilitet portabilitetstestning sluttillstånd jämförelse efter exekvering projektutvärderingsmöte 7

8 precondition predicted outcome pretest priority probe effect problem problem management problem report procedure process process assessment process cycle test process improvement process model product risk product-based quality production acceptance program instrumenter program project project retrospective project risk project test plan pseudo-random Q qualification quality quality assurance quality attribute quality characteristic quality gate quality management R random Rational Unified Process record/playback tool recorder recoverability recoverability förutsättning förutsägbart resultat förtest prioritet probeffekt problem problemadministration problemrapport procedurtestning process processutvärdering processcykeltest processförbättring processmodell produktrisk produktbaserad kvalitet produktionsacceptanstestning programinstrument programtestning projekt projekttillbakablick projektrisk projekttestplan falsk slumpmässighet kvalifikation kvalitet kvalitetssäkring kvalitetsegenskap kvalitetskaraktäristik kvalitetskontrollpunkt kvalitetsstyrning slumpbaserade tester (tidigare slumpmässiga tester) Rational Unified Process registrerings- och uppspelningsverktyg registrator återhämtningsförmåga återhämtningsbarhetstestning recovery regression regulation release note reliability återhämtningstestning regressionstestning regleringstestning leveransdokument tillförlitlighet reliability growth model Reliability Growth Model reliability replaceability requirement requirements management tool requirements phase requirements-based resource utilization resource utilization result resumption criteria re- retrospective meeting review review tool reviewer risk risk analysis risk category risk control risk identification risk level risk management risk mitigation risk type risk-based robustness robustness root cause root cause analysis RUP S safety safety critical system tillförlitlighetstestning ersättningsbarhet krav kravhanteringsverktyg kravfasen kravbaserad test resursanvändning resursanvändningstestning resultat fortsättningskriterier omtestning tillbakablicksmöte granskning granskningsverktyg granskare risk riskanalys riskkategori riskkontroll riskidentifiering risknivå riskhantering riskmiskning (tidigare risknedsättning) risktyp riskbaserad testning robusthet robusthetstestning grundorsak analys av grundorsak RUP säkerhet säkerhetskritiska system 8

9 safety sanity test scalability scalability scenario scorecard scribe scripted scripting language SCRUM security security security tool security tool serviceability session-based test management session-based severity simulation simulator säkerhetstestning omdömestest skalbarhet skalbar testning scenariobaserad test styrkort sekreterare skripttestning skriptspråk SCRUM informationssäkerhet informationssäkerhetstestning testverktyg för informationssäkerhet verktyg för informationssäkerhet servicebarhetstestning sessionsbaserad teststyrning sessionsbaserad testning allvarlighet simulering simulator site acceptance acceptanstestning i driftsmiljö smoke test software software attack Software Failure Mode and Effect Analysis (SFMEA) Software Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (SFMECA) Software Fault Tree Analysis (SFTA) software feature software life cycle Software Process Improvement software product characteristic software quality software quality characteristic software test incident software test incident report röktest programvara programvaruattack SFMEA (Software Failure Mode and Effect Analysis) SFMECA (Software Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis) SFTA (Software Fault Tree Analysis) programfiness livscykel för programvara Software Process Improvement produktkaraktäristik för programvara programvarukvalitet kvalitetskaraktäristik för programvara testincident i programvara testincidentrapport för programvara Software Usability Measurement Inventory (SUMI) source statement specification specification-based specification-based test design specification-based specified input SPI stability staged representation standard standard software standards state diagram state table state transition state transition statement statement statement static analysis static analysis tool static analyzer static code analysis static code analyzer static statistical status accounting STEP storage storage stress stress tool structural structural test design structural structure-based SUMI (Software Usability Measurment Inventory) källkodsats specifikation specifikationsbaserad teknik specifikationsbaserad testdeignteknik specifikationsbaserad testning specificerade indata SPI stabilitet stegrepresentation standard programvarustandard standardtestning tillståndsdiagram tillståndstabell tillståndsövergång tillståndsbaserad testning (tidigare testning av tillståndsövergångar) kodsats kodsatstäckning kodsatstestning statisk analys statiskt analysverktyg verktyg för statisk analys statisk kodanalys verktyg för statisk kodanalys statisk testning statistikbaserad test statusredovisning STEP lagring lagringstestning stresstestning verktyg för stresstestning strukturtäckning testdesignteknik för strukturella tester strukturell testning strukturbaserade tekniker 9

10 structure-based test design strukturbaserad testdesignteknik structure-based strukturbaserad testning structured walkthrough strukturerad granskningsgenomgång stub subpath suitability suitability SUMI suspension criteria syntax system system integration system of systems system Systematic Test and Evaluation Process T technical review test test approach test automation test basis test bed test case test case design test case specification test case suite test charter test closure test comparator test comparison test completion criteria test condition test control test test cycle test data test data preparation tool test deliverable stubbe delväg ändamålsenlighet (tidigare lämplighet) testning av ändamålsenlighet SUMI inställande kriterium syntaxtestning system systemintegrationstestning system av system systemtestning Systematic Test and Evaluation Process teknisk granskning test angreppssätt för test testautomatisering testbas testbädd testfall testfallsdesignteknik testfallsspecifikation testfallssvit test charter (tidigare testlista) testavslut testkomparator testjämförelse testavslutskriterier testvillkor teststyrning testtäckning testcykel testdata verktyg för förberedelse av testdata testleverabel test design test design specification test design test design tool test driven development test driver test environment test estimation test evaluation report test execution test execution automation test execution phase test execution schedule test execution test execution tool test fail test generator test harness test implementation test improvement plan test incident test incident report test infrastructure test input test item test item transmittal report test leader test level test log test logging test management test management tool test manager Test Maturity Model (TMM) Test Maturity Model Integration (TMMi) test monitoring testdesign testdesignspecifikation testdesignteknik testdesignverktyg testdriven utveckling testdrivrutin testmiljö testuppskattning testutvärderingsrapport testexekvering automatiserad testexekvering testexekveringsfas testexekveringsschema testexekveringsteknik testexekveringsverktyg testfel testfallsgenerator testexekveringsplattform (tidigare testsele) testimplementation testförbättringsplan testincident testincidentrapport testinfrastruktur testindata testelement leveransrapport för testelement testkoordinator testnivå testlogg testloggning testledning testledningsverktyg testledare TMM (Test Maturity Model) TMMi (eng. Test Maturity Model Integration) testövervakning 10

11 test object testobjekt test suite testsvit test objective testmålsättning test summary report slutlig testrapport test oracle testorakel test target testmål test outcome testutfall test testteknik test pass godkänd test test tool testverktyg test performance indicator test phase test plan test planning Test Point Analysis (TPA) test policy test procedure test procedure specification test process Test Process Group Test Process Improvement (TPI) test process improvement manifesto indikator för testprestanda testfas testplan testplanering TPA (Test Point Analysis) testpolicy testprocedur testprocedurspecifikation testprocess testprocessgrupp TPI (Test Process Improvement) manifestet för testprocessförbättring test type testability testability review testable requirements tester testware thread time behavior top-down Total Quality Management TPG TQM traceability transactional analysis testtyp testbarhet testbarhetsgranskning testbara krav testare testning testvara trådtestning tidsuppträdanden uppifrån och ner-testning Total Quality Management TPG TQM Spårbarhet Transaktionsanalys test process improver test progress report test record test recording test report test reproducibility test requirement test result test rig test run test run log test scenario test schedule testprocessförbättrare rapport för testframsteg testprotokoll testregistrering testrapport testreproducerbarhet testkrav testresultat testuppsättning testkörning testkörningslogg testscenario testschema transcendent-based quality U understandability unit unit test framework unit unreachable code usability usability use case use case känslobaserad kvalitet förståelighet enhet enhetstestramverk enhetstestning onåbar kod användbarhet användbarhetstestning användningsfall användningsfallsbaserad testning (tidigare testning utifrån användningsfall) test script test session test set test situation test specification test specification testskript testsession testmängd testomständigheter testspecifikation testspecifikationsteknik user acceptance user scenario user test user-based quality V W validation användaracceptanstestning testning utifrån användarscenarion användartest användarbaserad kvalitet validering test stage teststeg walkthrough genomgång test strategy teststrategi value-based quality värdebaserad kvalitet 11

12 variable WBS verification version control vertical traceability white-box s white-box test design white-box Wide Band Delphi wild pointer V-model volume Work Breakdown Structure X XP variabel WBS verifiering versionshantering vertikal spårbarhet white-box-tekniker white-box-testdesignteknik white-box-testning Wide Band Delphi fel- och/eller oinitialiserad pekare (tidigare löpande pekare) V-modell volymtestning Work Breakdown Structure XP 12

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

English term Svensk term Förklaring och beskrivning

English term Svensk term Förklaring och beskrivning English term Svensk term Förklaring och beskrivning Acceptance Acceptans Formell överenskommelse att en IT-tjänst, process, plan eller annan leverans är komplett, noggrann, pålitlig och uppfyller specificerade

Läs mer

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg Implementing Product Data Management in Product Development Projects Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg School of Mechanical Engineering Department of Product and Production Development

Läs mer

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF90012000 R11 6 oktober,

Läs mer

Certifikatpolicy (CP) och utfärdardeklaration (CPS)

Certifikatpolicy (CP) och utfärdardeklaration (CPS) Certifikatpolicy (CP) och utfärdardeklaration (CPS) för Tullverkets CA för informationsutbyte via EDI Version 1.0 2011-05-10 Version 1.0, 2011-05-10 Sid 3 (50) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other

Läs mer

Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap

Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap Sternudd Consulting AB Mellingerum 1, 570 91 Kristdala Säte: Oskarshamn, Org.nr: 556255-0615 Tel: 0491-750 22, 070-548 44 88 E-post: info@sternudd.se www.sternudd.se Svensk-engelsk ordlista inom kris-

Läs mer

AGENDA ASTEC 35. Styrelsemöte Tid: 2002-01-23, kl 10.00 Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC.

AGENDA ASTEC 35. Styrelsemöte Tid: 2002-01-23, kl 10.00 Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC. ASTEC http://www.astec.uu.se/etapp3/board/02-01-23-agenda.shtml AGENDA ASTEC 35 Styrelsemöte Tid: 2002-01-23, kl 10.00 Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC. Anmälda förhinder:

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

DEN LILLA SVARTA OM TESTSTRATEGI

DEN LILLA SVARTA OM TESTSTRATEGI DEN LILLA SVARTA OM TESTSTRATEGI RIKARD EDGREN MED STÖD AV HENRIK EMILSSON Introduktion Testningens essens: ta reda på vad som är viktigt, och testa det Testning handlar om att ta fram kvalitetsrelaterad

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven?

men borde vi inte också testa kraven? men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST, 24 februari 2011 SQS Software Quality Systems Sweden AB Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning av

Läs mer

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Kort sammanfattning SME instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag som har en stark ambition att utvecklas och växa internationellt

Läs mer

Projekt TK 88 Vindkraftsstandardisering presentation av IEC 61400-25

Projekt TK 88 Vindkraftsstandardisering presentation av IEC 61400-25 Projekt TK 88 Vindkraftsstandardisering presentation av IEC 61400-25 Anders Johnsson, Vattenfall Research and Development AB 2010-04-19 Agenda Kl 10.00 Vikten av standardiseringsarbete Översikt över vad

Läs mer

Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices?

Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices? Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices? A study of companies in environmental-sensitive industries Abstract Fredrik S. Larsson & Stefan Svensson School of

Läs mer

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Förslag till handelssystem med sänkkrediter 2011-10-04 Sammanfattning Denna rapport presenterar ett förslag till system för handel med sänkkrediter.

Läs mer

Mätvärden i relation till process och kund

Mätvärden i relation till process och kund INSTITUTIONEN HANDELS- OCH IT-HÖGSKOLAN - HÖGSKOLAN I BORÅS Mätvärden i relation till process och kund Nicklas Salomonson, Stefan Cronholm, Hannes Göbel och Ulf Seigerroth 2013-05-27 Rapport inom ramen

Läs mer

Användningsfall. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 5, 6, 7

Användningsfall. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 5, 6, 7 Användningsfall 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 5, 6, 7 Användningsfall ü Ett användningsfall berättar en historia om hur ett mål kan uppfyllas. ü Ett användningsfall utförs av aktörer under en begränsad

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Modulariserad IT på Scania

Modulariserad IT på Scania VÄLKOMMEN TILL Modulariserad IT på Scania Staffan Vildelin, Scania Nils Zetterlund, Enfo Zystems Agenda Modulariserad IT på Scania Modularisering på Scania Förankring av modulariserad IT SOA:s resa på

Läs mer

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag SuperBooky - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik DŽENAN BAŽDAREVIĆ DANIEL CHINIQUY ENGSTRÖM ISABELLE FRÖLICH JAKOB CSÖRGEI GUSTAVSSON ALEXANDRA

Läs mer

Introduktion till integrerade affärssystem och affärsprocesser

Introduktion till integrerade affärssystem och affärsprocesser Introduktion till integrerade affärssystem och affärsprocesser 457301 8.1.2007 Piia v Datum Tema Föreläsare 2 M 8.1. To 11.1. Introduktion Business Process Whatever och en aning ERP 3 M 15.1. To 18.1.

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A)

CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A) CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A) TILLÄGG till LUFTFARTSSYSTEMET och FLYGOPERATIVA PROCEDURER för PPL KSAB 2014:2 FÖRORD Tillägg för den som önskar utbilda sig

Läs mer

Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt.

Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt. KRAVHANTERING ETT KOMPENDIUM FRÅN CS Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt. 1 BETYDELSEN 2 MÄNNISKORNA 3 HANDGREPPEN Undersökningar visar att

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer