Introduktion TILL TEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion TILL TEST"

Transkript

1 Introduktion TILL TEST

2 Innehåll Allmänt om test Definitioner Test principer Myter om test Test process 2

3 Standards FDD IEEE ISO ISTQB RUP SSTB TDD Agile V 3

4 Varför är test nödvändigt?! Programvarusystem är en integrerad del av livet, från verksamhetstillämpningar (t.ex. bankverksamhet) till konsumentprodukter (t.ex. bilar). De flesta har upplevt att programvaran inte fungerar som man förväntat sig. Programvara som inte fungerar korrekt kan leda till många problem, t.ex. förlust av pengar, tid eller affärsmässigt rykte och kan till och med orsaka skada eller dödsfall. 4

5 Tänk om bilar var som applikationer Man beställer. Release 0.1 Release 0.2 Release 0.3 Release 1.0 5

6 Orsak till fel Kod exekveras Orsakar (3)Felsymptom (2)Defekt/Bug (1)Misstag Fel uppstår därför att människor gör misstag på grund av: tidspress, komplex kod, komplexitet i infrastrukturen, förändrad teknologi och/eller att många system interagerar. Felsymptom kan även orsakas av miljömässiga förhållanden t.ex: strålning, magnetism, elektriska fält eller föroreningar. De kan orsaka fel i inbyggda program eller påverka exekveringen av program genom att förändra hårdvarans förutsättningar. 6

7 Testningens roll Testning av system och dokumentation kan hjälpa till att reducera risken fo r att problem uppsta r under drift men ocksa bidra till programvarusystemets kvalitet om fel rättas innan systemet frisläpps fo r användning i drift. Det kan ocksa krävas test av programvara fo r att uppna kontraktsma ssiga eller legala krav eller fo r att uppfylla industrispecifika standarder. 7

8 Test & Kvalité Med hjälp av test är det mo jligt att mäta kvaliteten pa programvaran i termer av hittade fel fo r ba de funktionella och icke-funktionella programvarukrav. Kvalitetssäkring förebygger fel Test visar om kvalitetssäkringen varit effektiv Erfarenheter fra n tidigare projekt bo r tas tillvara. Genom att fo rsta de grundorsakerna till de hittade felen i andra projekt kan processerna fo rbättras vilket i sin tur bo r fo rhindra att dessa fel dyker upp igen och, som en konsekvens, fo rbättra kvaliteten hos framtida system. Test bo r vara en del av de kvalitetssäkrande aktiviteterna, tillsammans med utvecklingsstandarder, utbildning och felanalys. Software Engineering Software Product Quality (ISO 9126) 8

9 Kvalité hur? 1. Gå igenom det du har, behåll bara det du behöver 2. En plats för allt och allt är på sin plats 3. Synliggör problem som kan orsaka kvalitetsbrister 4. Metoder för att upprätthålla och övervaka steg Ordning, en löpande process av ständig förbättring Referens: The Toyota way 9

10 Kostnaden för incidenter i produktion Studier [1] har visat att det introduceras 60 fel (defekter) per tusen rader kod från och med kravfasen i projektets start till och med implementationsfasen. Enligt beräkningar [2] är kostnaden för att rätta till en defekt i produktion 30 gånger så hög som för att göra motsvarande ändring i krav- eller designfasen Studier [3] har visat att en bug som upptäcks i produktion i snitt tar 17 timmar att åtgärda. I denna tid inkluderas: Analys av defekten, Kodrättning, Regressionstest, Uppdatering av dokumentation, Förberedelse för release till produktion, Information till berörda parter om produktionssättningen, Produktionssättningen, där ett antal personer blir berörda [1] IBM [2] Forrester 2009 [3] Eriksson, U., Test och kvalitetssäkring av IT-system, Studentlitteratur

11 Vad är test? Q: Är det bara att exekvera testfall, exekvera programvaran?. A: En del av testningen, men fler aktiviteter ingår också. Test innefattar aktiviteter, såsom: planering och styrning val av testvillkor design och exekvering av testfall kontroll av resultat utvärdering av avslutskriterier rapportering om testprocessen och systemet som testas avslutning eller stängning granskning av dokument (även källkod) 11

12 Myter om Test Vi go r va l lite tester i slutet.eller Test a r det man go r sist av allt. Test handlar bara om att hitta fel. Test är dyrt! Tänk test tidigt! Test kan innebära möjligheter Att testa kostar att inte testa kostar MER. 12

13 Grundläggande testprinciper 1 Test visar att det finns fel 2 Uttömmande testning är omöjlig 3 Tidig testning 4 Ansamlingar av fel 5 Immunitets- paradoxen 6 Test beror på sammanhang 7 Frånvaro-av-fel-fallgropen 13

14 Testprocess Testplanering Testanalys Testdesign Testexekvering Utvärdera/ Rapportera Testavslut 14

15 Utvecklingsmetoder V-modellen (sekventiell utvecklingsmodell) Komponent- (enhets-) testning Integrationstestning Systemtestning Acceptanstestning Iterativ-inkrementell utvecklingsmodell Process, med upprättande av krav, konstruktion, byggande och testning av ett system, som sker i många små utvecklingssteg. Ex: Prototyp Rapid application development, RAD) Rationals utvecklingsprocess (RUP) Agila utvecklingsmodell Grundtankarna bakom agile bygger på att göra kunden/användaren nöjd med det som utvecklas genom ett mycket nära samarbete under hela utvecklingstiden med täta och regelbundna möten mellan utvecklare ochbeställare/mottagare.e x: Scrum XP (extreme Programming) FDD(Feature Driven Development) 15

16 MEN... Oavsett metod så skall ALLA nivåer av test planeras, följas, exekveras, utvärderas 16

17 Testnivå 1: Komponenttest /Unit test Testobjekt: Komponenter, program, datakonverterings-/migreringsprogram, databasmoduler. Testbas: Komponentkrav, detaljerad design, kod. Utvecklarens ansvar Automatiserade tester Test på minsta möjliga komponent Testa sa oberoende av omva rlden som mo jligt Test driven utveckling Kod granskning Statiska och dynamiska tester Test sker i utvecklingsmiljön 17

18 Testnivå 2: Integrationstest Testobjekt: Delsystem, databasimplementation, infrastruktur, systemkonfiguration, gränssnitt och konfigurationsdata. Testbas: Programvaru- och systemdesign, arkitektur, arbetsflo den, anva ndningsfall. Integrationstestning testar gra nssnitt mellan komponenter, samspelet mellan olika delar i ett system, t.ex. operativsystem, filsystem, maskinvaraeller gränssnittet mellan system. Test av icke-funktionella egenskaper (t.ex. prestanda) kan inkluderas Iintegrationstestningen. Vid varje integrationssteg skall testarna koncentrera sig enbart pa sja lva integrationen dvs. gra nssnitten. Vid till exempel integration av modul A med modul B skall de fokusera pa kommunika- tionen mellan modulerna och inte funktionaliteten i de individuella modulerna, som gjordes i komponenttest. 18

19 Testnivå 3: Systemtest Testobjekt: Systemet, manualer, systemkonfiguration och konfigurationsdata. Testbas: Kravspecifikation fo r system och programvara, funktionsspecifikation, riskanalys. Systemtestning täcker hela systemets/produktens beteende. Testningens omfattning skall vara tydligt beskriven i den o vergripande testplanen (master test plan) eller i testplanen fo r aktuell niva. Testmiljo n skall, fo r systemtest, efterlikna den slutliga ma l- eller produktionsmiljo n sa mycket som mo jligt fo r att minimera risken fo r att fel kopplade till miljo n inte hittas under testningen. Systemtest kan omfatta testning baserat pa risker och/eller kravspecifikationer, verksamhetsprocesser eller användningsfall. Systemtest kan underso ka funktionella och icke-funktionella krav pa systemet samt datakvalitetsegenskaper. Systemtestning av funktionella krav startar med att använda mest lämpliga specifikationsbaserade (black-box) tekniker fo r att testa den funktionella aspekten pa systemet. En beslutstabell kan till exempel skapas, inneha llande kombinationer av effekter som beskrivs i verksamhetsreglerna. Strukturbaserade tekniker (white-box) kan sedan användas fo r att utvärdera grundligheten i testningen med avseende pa ett strukturellt element som t.ex. strukturen hos en meny eller navigeringen av en websida 19

20 Testnivå 4: Acceptanstest Testobjekt: Affärsprocesser fo r helt integrerade system, drift- och underha llsprocesser, användarfo rfaranden, formulär, rapporter, konfigurationer och konfigurationsdata. Testbas: Användarkrav, systemkrav, användningsfall, affärsprocesser, riskanalys. Oftast är det kunderna eller andvändarna som har ansvar fo r acceptanstestning, men även andra intressenter kan vara inblandade. Ma let fo r acceptanstestning är att skapa en tilltro till systemet, till delar av det, eller till specifika icke- funktionella egenskaper av systemet. Att hitta fel är inte det viktigaste ma let i acceptanstestning. Acceptanstestning kan utvärdera systemets status info r driftsättning och användning. 20

21 Testtyper 1. Test av en funktion hos programvaran 2. Test av en icke-funktionell kvalitetsegenskap som prestanda eller användbarhet 3. Struktur eller arkitektur hos komponent, programvara eller system. 4. Test kopplad till a ndringar, dvs. bekräfta att ett fel har a tgärdats (omtestning) och visar om oavsiktliga fo rändringar har uppsta tt (regressionstestning). 21

22 Funktionell testning De funktioner som ett system, delsystem eller komponent skall utfo ra kan beskrivas i arbetsprodukter sa som kravspecifikation, användningsfall, en funktionsspecifikation, eller de kan vara odokumenterade. Funktioner visar vad systemet go r. Funktionella tester är baserade pa funktioner och finesser (beskrivna i dokument eller fo rsta dda av testarna) och kan utfo ras pa alla testniva er (t.ex. kan testning av komponenter vara baserade pa en komponentspecifikation) Specifikationsbaserade tekniker kan användas fo r att ta fram testvillkor och testfall fo r programvarans eller systemets funktionalitet. Testning av funktionalitet behandlar det externa beteendet hos programvaran (black-box testing). 22

23 Icke-funktionell testning Icke-funktionell testning inkluderar, men är inte begränsat till testning av prestanda, last, användbarhet, underha llbarhet, tillfo rlitlighet och portabilitet. Det kan ses som testning av hur systemet fungerar. Icke-funktionell testning kan fo rekomma pa alla testniva er. Termen ickefunktionell testning beskriver de tester som krävs fo r att mäta egenskaperna hos ett system eller en programvara och som kan kvantifieras pa en varierande skala, t.ex. svarstider vid prestandatestning. Software Engineering Software Product Quality (ISO 9126) 23

24 FURPS+ 24

25 Omtest och regressionstestning Vad är skillnaden mellan regressionstest och omtest? Regressionstest innebär att man testar orörd kod som kan ha påverkats av ändrad kod. Koden är testad tidigare. Omtest innebär att man testar ändring av kod. Kan ha ändrats p g a bugg i systemet.. 25

26 Del 3 : Statisk testning Till skillnad mot dynamisk testning, som kräver att programvaran exekveras, sa fo rlitar sig statiska testtekniker pa manuell kontroll (granskning) och automatiserad analys (statisk analys) av källkoden eller andra producerade dokument utan att programvaran exekveras. Granskningar är ett sätt att testa arbetsprodukter (inklusive koden) och kan med fo rdel utfo ras fo re dynamisk testning. Defekter som upptäcks genom granskningar i ett tidigt skede (t ex granskningar av krav) är oftast mycket billigare att rätta än de defekter som hittas när man utfo r dynamisk testning av redan utvecklad kod. Granskningar, statisk analys och dynamisk testning har samma o vergripande ma l pa visa fel. Typiska defekter som är lättare att hitta med granskningar än med dynamisk testning innefattar: avvikelser fra n standard, kravdefekter, designdefekter, otillräcklig underha llbarhet och felaktigt specificerade gränssnitt. 26

27 Granskningstyper Informell granskning -ingen formell process; -kan ske genom parprogrammering eller att en teknisk ledare leder design- och kod-granskningen -frivilligt dokumenterad- -nyttan av granskningen kan variera beroende på granskaren Genomgång - mötet leds av författaren -kan ske med hjälp av scenarion, grupp med kolleger -ej tidsbegränsade sammanträden -granskarna är förberedda, granskningsrapport skrivs, avvikelselista tas fram och sekreterare utses -kan variera i utförande från ganska informellt till mycket formellt; Teknisk granskning -dokumenterad, definierad defektutpekningsprocess som inkluderar kolleger och tekniska experter, ledningens deltagande är valfritt; -kan utföras som en granskning med kolleger utan ledarens/chefens deltagande; -önskvärt att granskningen leds av en utbildad moderator Förberedelse innan mötet: -valfritt användande av checklistor Inspektion -granskningsrapport som inkluderar defektlista, beslut om -leds av en utbildad moderator programvaran lever upp till kraven -vanligtvis genomförd av jämlika kolleger -där det är möjligt, rekommenderade åtgärder för defekterna -definierade roller -inkluderar mätetal -formell process som är baserad på regler och checklistor -definierade start- och avslutskriterier för att acceptera programvaran Förberedelser innan mötet: -inspektionsrapport, lista över iakttagelser; -formell uppföljningsprocess(valfritt med processförbättringsprocess) 27

28 Testdesign 28

29 Testdesign 1(3) (1) Ekvivalensklassindelning (2) Gränsvärdesanalys Nummer mellan ) Testfall med test data exakt mellan ) Test data med värden under gränser: 0 och ) Test data med värden just över gränser: 2 och Parameter= månad Giltiga värden=1-12 Ogiltiga värden=0, -1 & 13-n (3) Beslutstabeller Uttag är mo jligt om kunden o nskar ta ut ett belopp som inte o verskrider kontots saldo. Om kunden önskar göra ett uttag som överskrider saldot är uttag endast mo jligt om kunden har en beviljad kredit.. Gränsvärdeanalys används som en del av stress och negativ testing (4)Tillståndsbaserad testning Ett system kan visa olika svar eller resultat beroende på vilka villkor och vilket tidigare händelseförlopp (dess olika tillstånd) som skett. I dessa fall kan systemet visas som ett tillståndsdiagram. Det tillåter testare att se programmet eller systemet i termer av tillstånd, övergångar mellan tillstånden, invärden eller händelser som gör att tillstånden ändras, dvs. en tillståndsövergång sker och de händelser som sker som resultat av dessa tillståndsövergångar. Tillstånden i systemet eller objektet som testas är separerade, identifierade och är av ändligt antal. En tillståndstabell visar förhållandet mellan tillstånd, indata och kan synliggöra övergångar som är ogiltiga. Tabellens övre halva innehåller olika villkor som ska testas. Den nedre halvan beskriver de olika händelser som sker baserat på valen i den övre halvan. Av tabellen framgår att det finns fyra möjliga scenarion som behöver testas. Genom att göra ett test per kolumn, kommer alla kombinationer av utlösande villkor att testas. 29

30 Testdesign 2(3) (5) Användningsfallsbaserad testning Tester kan härledas från användningsfall. Ett användningsfall beskriver interaktionen mellan aktörer, användare eller system, vilket producerar ett resultat av värde för en systemanvändare eller en kund. Användningsfall kan beskrivas på en abstrakt nivå (teknikoberoende affärsflöden på affärsprocessnivå), eller på systemnivå (systemanvändningsfall på funktionalitetsnivå). Varje användningsfall har förvillkor som måste vara uppfyllda för att användningsfallet skall fungera. Varje användningsfall avslutas med ett antal slutvillkor, vilka utgörs av observerbara resultat och systemets sluttillstånd när användningsfallet genomförts. Det krävs också att systemet har ett avsett sluttillstånd när användarscenariot är avslutat. Ett användningsfall har ett huvudflöde, dvs. det mest troliga scenariot, men kan även ha alternativa scenarion. 30

31 Testdesign 3(3) (6)Erfarenhetsbaserad testning Tester skapas baserat på testarens skicklighet och intuition och hans/hennes erfarenhet av liknande applikationer och teknologier. Som komplement till mer systematiska testtekniker, kan dessa tekniker vara mycket värdefulla genom att testfall identifieras, vilka annars inte skulle hittas via de mer formella teknikerna. Dock varierar effektiviteten hos denna typ av testning med erfarenheten hos testaren. En vanligt förekommande erfarenhetsbaserad teknik är felgissning, i vilken testare förutspår potentiella defekter utifrån sin tidigare erfarenhet. Ett strukturerat sätt att arbeta med felgissning är att göra en lista av möjliga defekter och därefter skriva tester som blottar dessa defekter. Detta systematiska angreppssätt kallas för felattack. MEN det räcker inte att tänka kreativt eller att försöka knäcka programmet Erfarenhetsbaserad testning är vad det heter! (James Bach) 31

32 Testroller Roll Utför Ansvarar för (dokument) Testare Exekverar tester Defekt rapport Testanalytiker Utvecklar testfall Planerar test exekvering Verifierar ändringar Testfall Testprotokoll Testledare Skapar testplan Skapar Iteration testplan Skapar teststrategi Administrerar test Defekt rapport Testrapport Testplan Teststrategi Status rapport 32

33 Mätetal & Mätning En mängd mätetal (typ av mätning, sort, enhet) med associerade mätvärden (faktiska värden) bör användas under hela livscykeln för programvaruutveckling för att hålla koll på olika aspekter av utvecklingen. Exempel på mätetal är planerade aktiviteter, täckningsgrad,arbetsbelastning, osv. För många mätetal är det fördelaktigt att fastsälla en uppskattad utveckling och sen jämföra den aktiska utvecklingen hos det aktuella mätetalet mot uppskattningen. Förankra mätetalen innan testerna startar. Sätt upp en enkel dashboard 33

34 Utvärdera test/defekter med KPI KPI (Key Performance Indicator) Mått för effektivitet hos en verksamhet. På svenska kallar man detta ofta nyckeltal för verksamheten. Vilka faktorer som mäts varierar från fall till fall, exempelvis: Kostnadsreduktion Maximal väntetid för en kund För att kunna identifiera nyckeltal måste man ha: en fördefinierad affärsprocess. tydliga mål / krav på affärsprocesser. kvantitativ / kvalitativ mätning av resultat och jämförelse med uppsatta mål. Undersöka skillnader och processer eller resurser för att uppnå kortsiktiga mål. När man identifierar nyckeltal tillämpas ofta förkortningen S.M.A.R.T. Nyckeltalen skall vara: (Specific, Measurable, Achievable, Result-oriented or Relevant, Time-bound) 34

35 Exempel KPI Namn Beskrivning Mättal Test: Pass/Fail/Block Uppgift om programvarans kvalitet (efter enhetstestning). Antal genomförda tester som godkänts dividerat med totalt antal tester som har genomförts. Antal kända defekter i produktion Mätning av den övergripande kvaliteten på systemet i produktion, i termer av antalet utestående defekter som accepteras med tillräckligt låg risk. Totalt antal defekter (klassificeras efter svårighetsgrad) dividerat med antalet defekter (klassificeras efter svårighetsgrad) i exit kriterier. 35

36 Verktyg Testmanagement: Quality Center, Test Manager (TFS), Rational TestManager, QuickTestPro, SilkCentral Test Manager, Fitnesse Prestanda: Load Runner Configuration Management: Rational ClearQuest, JIRA Krav: Rational Requirements Composer, DOORS, Enterprise Architect, ReQtest Process: ARIS 36

37 Men, de bästa testverktyg är. 37

38 Exempel på vanliga misstag vid test 38

39 (1) Test = Kvalité Inte bara testarens uppgift! 39

40 (2) Teststatus Testing går bra", ja vi har testat detta" testing skall vara klar' tills på tisdag" utan givet sammanhang. Att rapportera teststatus kräver att man tar upp risker, täckning, arbetsinsats, och hur det relaterar till nuvarande version och potentialen för den framtida utveckling. Vi borde rapportera utifrån affärsnyttan. Det är som när en man frågade stenhuggaren vad arbetar du med? Hugger sten svarade en medan na sta svarade Jag hja lper till att bygga en katedral! 40

41 (3) Testning är en färdighet 41

42 (4)Symptom/grundorsak Behandla inte symptomen! Sök och hitta grundorsaken! #1: Brist på systemtänkande #2: Översättnings/tolknings problem #3: Bristfällig process kunskap #4: Bristfällig teknologi kunskap 42

43 Standarder/Länkar/Litteratur [IEEE ] IEEE Std 829TM (1998) IEEE Standard for Software Test Documentation [IEEE 1028] IEEE Std 1028TM (2008) IEEE Standard for Software Reviews and Audits [IEEE 12207] IEEE 12207/ISO/IEC , Software life cycle processes [ISO 9126] ISO/IEC :2001, Software Engineering Software Product Quality ISTQB (www.istqb.com) SSTB (www.sstb.se) CMMI (http://www.sei.cmu.edu/cmmi/) TMMi (http://www.tmmifoundation.org/) Six Sigma (http://www.isixsigma.com/) [Hetzel, 1988] Hetzel, W. (1988) Complete Guide to Software Testing [Beizer, 1990] Beizer, B. (1990) Software Testing Techniques [Black, 2001] Black, R. (2001) Managing the Testing Process [Copeland, 2004] Copeland, L. (2004) A Practitioner s Guide to Software Test Design [Craig, 2002] Craig, Rick D. and Jaskiel, Stefan P. (2002) Systematic Software Testing 43

44 44

Övningstenta (Kursplan 2011) Ver 2015, 2015-12-19

Övningstenta (Kursplan 2011) Ver 2015, 2015-12-19 Swedish Software Testing Board (SSTB) International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Foundation Certificate in Software Testing Övningstenta (Kursplan 2011) Ver 2015, 2015-12-19 Tillåten tid:

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven?

men borde vi inte också testa kraven? men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST, 24 februari 2011 SQS Software Quality Systems Sweden AB Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning av

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Några grundläggande begrepp

Några grundläggande begrepp Några grundläggande begrepp Validering bygger vi rätt system? Uppfyller kravspecifikationen de verkliga behoven? Verifiering bygger vi systemet rätt? Uppfyller det färdiga systemet kravspecifikationen?

Läs mer

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013 Teststrategier och Testcertifiering Per Strandberg, Maj 2013 1 Lite om Test i Allmänhet och ISTQB Certifiering Mål med testning? Förebygga fel Hitta fel eller risk Underlätta och ge stöd vid utveckling

Läs mer

Certifierad testare Grundnivå Kursplan

Certifierad testare Grundnivå Kursplan Certifierad testare Grundnivå Version 2011 International Software Testing Qualifications Board V2.2 Senaste versionen av detta dokument kan hämtas från http://www.sstb.se. Versioner av detta dokument hämtade

Läs mer

Agil testning i SCRUM

Agil testning i SCRUM Agil testning i SCRUM Petter Salomonsson Petter.salomonsson@addq.se Tel: 0708-398435 Kort presentation AddQ Consulting AB tydlig fokus på test och kvalitetssäkringstjänster erbjuder mycket erfarna konsulter

Läs mer

TDDI02. Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDI02. Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDI02 Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Verifikation, Validering och Testning XP Extreme Programming Vad är ett fel? I engelskan

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind

men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST 15 års jubileum 14 oktober 2010 SQS Software Quality Systems Nordic Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning

Läs mer

Version 1.0. 2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck

Version 1.0. 2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck Version 1.0-2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck 0 Sammanfattning Testplanen är utarbetad som ett svar på Konsumentverkets förfrågningsunderlag avseende upphandling av ett nytt budget- och skuldsaneringssystem,

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

Från vaga testuppdrag till förankrad teststrategi

Från vaga testuppdrag till förankrad teststrategi Från vaga testuppdrag till förankrad teststrategi Dataföreningen Stockholm, 18-okt-2012 Rikard Edgren Qamcom Karlstad rikard.edgren@qamcom.se Agenda 1. Testuppdrag 2. Projektomgivning 3. Produktelement

Läs mer

Testning på 3 föreläsningar. PV7180 Verifiering och Validering. Litteratur. Vad är testning? Varför testa och olika syn? Målet med testning

Testning på 3 föreläsningar. PV7180 Verifiering och Validering. Litteratur. Vad är testning? Varför testa och olika syn? Målet med testning ning på 3 föreläsningar Första föreläsningen Översikt PV7180 Verifiering och Validering Föreläsning 3 ning del 1 Andra föreläsningen Coverage ing, OO-ing, Utvärdering av tekniker Tredje föreläsningen Automatiserad

Läs mer

Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09

Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09 Swedish Software Testing Board (SSTB) International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Agile Tester Certificate in Software Testing Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09 Tillåten tid:

Läs mer

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) Europa-projektet Testplan för Europa version 2 Dokumenthistorik Utgåva Datum Författare Kommentar 1 2008-12-16 Ulf Eriksson Ursprunglig version, utkast 2 2008-12-18

Läs mer

Processinformation. Förvaltningsmöte Elvis och SURF Kerstin Lyngfelt Processledare VGR IT

Processinformation. Förvaltningsmöte Elvis och SURF Kerstin Lyngfelt Processledare VGR IT Processinformation Förvaltningsmöte Elvis och SURF 2013-09-19 Kerstin Lyngfelt Processledare VGR IT Vad är en process? Ur Wikipedia: Process, ett repetitivt använt nätverk av länkade aktiviteter som använder

Läs mer

RUP - Rational Unified Process

RUP - Rational Unified Process IBM Software Group RUP - Rational Unified Process Eva Hådding eva.hadding@se.ibm.com 1 Projektkaos. Chaos-rapporten 28% av projekten avslutades i tid och enligt budget. 49% av projekten drog över de ursprungliga

Läs mer

V!cto. Att tjäna pengar genom bättre testning med

V!cto. Att tjäna pengar genom bättre testning med Att tjäna pengar genom testning med Att tjäna pengar genom testning med 1 (50) Det finns tre vägar till test: 1: Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga

Läs mer

Användning av testautomation inom Extendas utvecklingsorganisation

Användning av testautomation inom Extendas utvecklingsorganisation Testautomation Användning av testautomation inom Extendas utvecklingsorganisation Agenda Presentation av Extenda Vad är en POS? Test av POS Automatiska tester Sammanfattning 2 Kort historik 1982 Extenda

Läs mer

Testning. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer

Testning. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer Testning 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer UP Faser Elaboration ü Syfte: Fastställa och validera en basarkitektur för systemet vilket ger en stabil grund för den största delen av utvecklingsarbetet

Läs mer

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Projektstart 1. Hantera kraven En bra process är grunden för att hantera kraven i ett säkerhetsprojekt. Det krävs att du har en tydlig spårbarhet mellan krav och

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

Deluppgift 2 Kravhantering a) (2p) När man diskuterar krav brukar man ange två olika typer av krav. Beskriv dessa och ge exempel.

Deluppgift 2 Kravhantering a) (2p) När man diskuterar krav brukar man ange två olika typer av krav. Beskriv dessa och ge exempel. Page 1 (5) Hemuppgift 1DV404 150115-150118 Deluppgift 1 Processmodeller a) (4p) Alla mjukvaruutvecklare följer någon form av utvecklingsprocess i sitt arbete. Diskutera vad organisationer brukar ange som

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

BLI VÄN MED DIN BUGG. Frukostseminarium. Göteborg 2014-02-07

BLI VÄN MED DIN BUGG. Frukostseminarium. Göteborg 2014-02-07 SNART BÖRJAR DET! BLI VÄN MED DIN BUGG Frukostseminarium Göteborg 2014-02-07 AGENDA Introduktion Vad är en bugg? Vad innebär kvalitet i mjukvara? Buggutställning Att rapportera buggar En riktigt bra buggrapport

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

3 frågor att besvara

3 frågor att besvara TEST I EN VÄRLD AV INTEGRERADE SYSTEM FRÅN OLIKA LEVERANTÖRER Johan Östman 3 frågor att besvara Vilka krav är rimliga att ställa på leverantörens tester? Vad bör kommunen själv testa? Hur genomförs dessa

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar hur mjukvaror skapas, anpassas och utvecklas samt programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering och praktisk datoriserad problemlösning.

Läs mer

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades!

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades! Projektkaos. Chaos-rapporten 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget...... 66% misslyckades! 1 Standish Group, 2003 (www.standishgroup.com) Praxis Hantera krav Använd komponentarkitekturer

Läs mer

Programvaruutveckling - Metodik 2016 Jonas Wisbrant

Programvaruutveckling - Metodik 2016 Jonas Wisbrant Föreläsning 3: Test och efterläsning om kodning Programvaruutveckling - Metodik 2016 Jonas Wisbrant 1 Kursinformation Detta har hänt: Pratat och skapat krav (och plan) Övning 2 Riskhantering, intressenter

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

Grunderna i testdesign

Grunderna i testdesign Grunderna i testdesign Den viktigaste delen av testarbetet!? Filosofiska rummet Every genuine test of a theory is an attempt to falsify it, or to refute it. Testability is falsifiability (Karl Popper:

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

STUM. Övergripande Testplan. Sammanfattning. Redaktör: Thomas Janowski Version: Syntetiskt tal utan modulering

STUM. Övergripande Testplan. Sammanfattning. Redaktör: Thomas Janowski Version: Syntetiskt tal utan modulering STUM Syntetiskt tal utan modulering Övergripande Testplan Redaktör: Version: 1.1 Sammanfattning Detta är en övergripande testplan som i stora drag beskriver planerade testfaser och testaktiviteter under

Läs mer

Utforskande testning

Utforskande testning Utforskande testning SAST Stockholm, 2012-02-23 Rikard Edgren Qamcom Karlstad rikard.edgren@qamcom.se Utforskande testning är en stil för programvarutestning som betonar varje testares frihet och ansvar

Läs mer

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (10) RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Sida 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutin driftsättning... 3 Syfte... 3 Planera driftsättning... 3 Installera och testa... 5 Överföra

Läs mer

ORDLISTA. Version 2.3

ORDLISTA. Version 2.3 ORDLISTA Version 2.3 Baserad på Standard Glossary of Terms used in Software Testing, version 2.3 Meddelande om upphovsrätt Detta dokument får kopieras i sin helhet eller delar av, så länge som referens

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

på ett stort spelföretag Andreas Ström

på ett stort spelföretag Andreas Ström på ett stort spelföretag Andreas Ström - Spelföretag som är B2C och B2B orienterat. Bygger en pokerplattform som säljs och driftas som en tjänst till andra företag. - Grundades 1999 i Uppsala - Scrum sedan

Läs mer

Jonas Hermansson jonas.hermansson@prolore.se

Jonas Hermansson jonas.hermansson@prolore.se Jonas Hermansson jonas.hermansson@prolore.se Midlanda motorpark! Vem är Jonas Hermansson? Arbetar som konsult på Prolore Testspecialist med inriktning mot: Utveckling och införande av testprocesser Utveckling

Läs mer

HSA Schemauppdateringsprocess. Version 1.2.1

HSA Schemauppdateringsprocess. Version 1.2.1 HSA Schemauppdateringsprocess Version 1.2.1 Innehåll Revisionshistorik... 2 1. Översikt schemauppdateringsprocess... 3 2. Planeringsfas... 3 2.1.1 Behovsanalys... 3 2.1.2 Interaktion med kravställare...

Läs mer

REGELVERK & HANDBÖCKER

REGELVERK & HANDBÖCKER 1 (5) REGELVERK & HANDBÖCKER Innehåll sid. Uppdateringar/kompletteringar 2 Nyskrivning av rutiner 4 Gränsytan mellan systemsäkerhet och programvarusäkerhet 5 2 (5) Uppdateringar/kompletteringar Software

Läs mer

Övningstenta, Examinationsfrågor

Övningstenta, Examinationsfrågor Software Quality Engineering Board (SQEB) Requirements Engineering Qualifications Board (REQB) Foundation Certificate in Requirements Engineering Övningstenta, Examinationsfrågor 2015-04-27 Tillåten tid:

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 4 Standarder... 5 Översikt: Standarder... 6 1058.1-1987 IEEE Standard för Software Project Management Plans... 7 Ingående dokument... 8 Syfte och struktur... 9 ITIL... 10 ITIL

Läs mer

Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er Testmetodik

Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er Testmetodik Vägledning Testmetodik Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er Testmetodik Vägledning för arbetet med förvaltningsgemensamma specifikationer RAFGS1D2A20171025 Kontakta oss Information om arbetet med

Läs mer

RUP Rational Unified Process. 17 november 2004

RUP Rational Unified Process. 17 november 2004 RUP Rational Unified Process 17 november 2004 RUP Volvo Information Technology, Eva Hådding Volvo Information Technology Volvo IT ingår i Volvo-koncernen Volvo Lastvagnar Volvo Bussar Volvo Anläggningsmaskiner

Läs mer

Att komma igång med Riskbaserad Testning

Att komma igång med Riskbaserad Testning Att komma igång med Riskbaserad Testning Mårten Mattsson Testarkitekt Marten.mattsson@sogeti.se Att komma igång med Riskbaserad Testning Agenda Introduktion Hur ska vi jobba med testning? Hur kommer vi

Läs mer

Föreläsning 3 Verifiering och Validering

Föreläsning 3 Verifiering och Validering ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling Metodik Föreläsning 3 Verifiering och Validering Jonas Wisbrant 2 Detta har hänt... Pratat och skapat krav och plan Några har kommit i kontakt med IP3-projekt

Läs mer

SKOLFS. beslutade den XXX 2017.

SKOLFS. beslutade den XXX 2017. 1 (11) Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:247) om ämnesplan för ämnet programmering i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning

Läs mer

Exercise 1b: Requirements Evaluation ETSA01 INGENJÖRSPROCESSEN 1 - METODIK VT15

Exercise 1b: Requirements Evaluation ETSA01 INGENJÖRSPROCESSEN 1 - METODIK VT15 Exercise 1b: Requirements Evaluation ETSA01 INGENJÖRSPROCESSEN 1 - METODIK VT15 Lund U niversity Computer Science Jonas W isbrant ETSA01 Ingenjörsp ro cessen metodik V-modellen för programvaruutvecking

Läs mer

Innehåll. Kravhantering. Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering. Vad är kravhantering?

Innehåll. Kravhantering. Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering. Vad är kravhantering? Innehåll Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering Institutionen för datavetenskap (IDA) Linköpings universitet Kravhantering Omfattning Grundläggande koncept Aktörer Aktiviteter Artefakter

Läs mer

Certifierad Testare. Avancerad Nivå

Certifierad Testare. Avancerad Nivå Avancerad Nivå Version 2007 2010-02-01 International Software Testing Qualifications Board Swedish Software Testing Board Copyright Detta dokument får kopieras i delar eller i sin helhet om källan anges

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

HP ALM som stöd under implementationslivscykeln av standard applikationer Sarah Eriksson & Per Nordlander SAST

HP ALM som stöd under implementationslivscykeln av standard applikationer Sarah Eriksson & Per Nordlander SAST HP ALM som stöd under implementationslivscykeln av standard applikationer 2012-09-13 1 Vilka är vi? Sarah Eriksson, konsult på Connecta inom Enterprise Solutions. Sarah arbetar som testledare för standardapplikationer

Läs mer

Testplan Cykelgarage

Testplan Cykelgarage Testplan Cykelgarage Stefan Johansson D08 (dt08sj7@student.lth.se) Johan Anderholm D08 (dt08ja5@student.lth.se) Angelica Gabasio D08 (dt08ag8@student.lth.se) Marcus Carlberg D08 (dt08mc4@student.lth.se)

Läs mer

Certifierad testare. Kursplan för grundnivå Agil testare

Certifierad testare. Kursplan för grundnivå Agil testare Kursplan för grundnivå Agil testare Version 2014 International Software Testing Qualifications Board V1.03 Senaste versionen av detta dokument kan hämtas från http://www.sstb.se. Versioner av detta dokument

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Chaos om IT-projekt..

Chaos om IT-projekt.. Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper. Lämplig extraläsning Gulliksen, Göransson: Användarcentrerad systemdesign, Studentlitteratur, kapitel: 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Bredvidläsning) Syfte

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Användarcentrerad Systemutveckling

Användarcentrerad Systemutveckling Användarcentrerad Systemutveckling Människadatorinteraktion (MDI) Inst. för informationsteknologi http://www.it.uu.se/edu/ course/homepage/hci/ ht10 Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper.

Läs mer

Detta har hänt... Föreläsning 2: Projektplanering & granskning. Pratat och provat kravhantering. Bildat projektgrupper :-) Skaffat litteratur?

Detta har hänt... Föreläsning 2: Projektplanering & granskning. Pratat och provat kravhantering. Bildat projektgrupper :-) Skaffat litteratur? Föreläsning 2: ering & granskning Ingenjörsprocessen metodik ETSA01 VT14 Jonas Wisbrant 60 Detta har hänt... Pratat och provat kravhantering Bildat projektgrupper :-) Skaffat litteratur? Kommit igång med

Läs mer

Varför testar vi? Att skaka fram förankrade testuppdrag

Varför testar vi? Att skaka fram förankrade testuppdrag Varför testar vi? Att skaka fram förankrade testuppdrag SAST, Stockholm, 11-sep-2014 Rikard Edgren LearningWell Karlstad rikard.edgren@learningwell.se Agenda 1. Mitt största misstag 2. Testuppdrag 3. Exempel

Läs mer

Detta har hänt... Kursinformation. Utse kursombud - nytt försök. Föreläsning 3: Test, Konfigurationer. Pratat och skapat krav och plan

Detta har hänt... Kursinformation. Utse kursombud - nytt försök. Föreläsning 3: Test, Konfigurationer. Pratat och skapat krav och plan Föreläsning 3: Test, Ingenjörsprocessen metodik ETSA01 VT14 Jonas Wisbrant Detta har hänt... Pratat och skapat krav och plan Övning 2 Riskhantering, intressenter och kravgranskning. Projektet har granskat

Läs mer

Erfarenheter av automatiserad testning

Erfarenheter av automatiserad testning Tobias Bohn IT Architect IBM Application Innovation Services Erfarenheter av automatiserad testning Agenda Bakgrund Automatiserade funktionella tester Vad krävs för att det skall fungera Exempel Hur vi

Läs mer

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Presentation Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Om AddQ Mission Vi skapar affärsnytta för kunden genom specialisttjänster inom test, kvalitetssäkring och effektivisering Tjänsteområden

Läs mer

Test av livsuppehållande system på Maquet Critical Care

Test av livsuppehållande system på Maquet Critical Care Test av livsuppehållande system på Maquet Critical Care Fredrik Rydberg fredrik.rydberg@sigma.se 1 Produktbeskrivning Ventilator Maquet Critical Care AB utvecklar och tillverkar medicintekniska system

Läs mer

Användarcentrerad systemdesign

Användarcentrerad systemdesign Användarcentrerad systemdesign Föreläsning 11: Agile-processer och ACSD Stefan Blomkvist Avdelningen för MDI/IT, Uppsala Universitet, Stefan.Blomkvist@hci.uu.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/

Läs mer

FÖRELÄSNING 8 DSV2PVT

FÖRELÄSNING 8 DSV2PVT Föreläsning 8 DSV2:PVT Kvalitet i mjukvara 1 FÖRELÄSNING 8 DSV2PVT Kvalitet i mjukvara, utvecklingsmodeller Beatrice Åkerblom beatrice@dsv.su.se Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV) IT-Universitetet

Läs mer

Agile-metoder, XP och ACSD

Agile-metoder, XP och ACSD Användarcentrerad systemdesign. Föreläsning 12 Agile-metoder, XP och ACSD Stefan Blomkvist MDI / IT, stefan.blomkvist@it.uu.se & Profdoc AB www.profdoc.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/s04 XP

Läs mer

Idag. EDAA35: Utvärdering av programvarusystem. Mål. Innehåll. Kursmoment. Lärare

Idag. EDAA35: Utvärdering av programvarusystem. Mål. Innehåll. Kursmoment. Lärare EDAA35: Utvärdering av programvarusystem MARTIN HÖST Idag Intro till kursen Forskningsmetodik Att sätta mål i studier Mål Innehåll Kursens syfte är att ge förståelse om hur vetenskapliga studier genomförs,

Läs mer

Certifierad testare. Kursplan för grundnivå Agil testare

Certifierad testare. Kursplan för grundnivå Agil testare Kursplan för grundnivå Agil testare Version 2014 International Software Testing Qualifications Board V1.0 Senaste versionen av detta dokument kan hämtas från http://www.sstb.se. Versioner av detta dokument

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revision av uppbördsprocessen Moms 1 Inledning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat

Läs mer

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Andreas Jönsson Examensarbete för 20 p, Institutionen för datavetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet Thesis

Läs mer

2015-05-14. Agenda. Kursinformation. Manual för systemstart. Föreläsning 6: Summering och om tentamen. Målgrupp:

2015-05-14. Agenda. Kursinformation. Manual för systemstart. Föreläsning 6: Summering och om tentamen. Målgrupp: Föreläsning 6: Summering och om tentamen ETSA01 Ingenjörsprocessen 1 - Metodik VT15 Markus Borg Agenda Kursinformation Sammanfattning av kursen och operativ utvärdering Schemalagda kursaktiviteter Cykelgarageprojektet

Läs mer

Informationshantering vid systemutveckling styrd av CM

Informationshantering vid systemutveckling styrd av CM Informationshantering vid systemutveckling styrd av CM Håkan Edler Torbjörn Jungeby Tore Qvist Syfte och mål Syftet med arbetsgruppens aktuella arbete är, att möjliggöra ett samordnat informationsutbyte

Läs mer

PH Bicycle Storage 8000 Testplan

PH Bicycle Storage 8000 Testplan PH Bicycle Storage 8000 Testplan Projektdeltagare: Mattias Nordahl (dt07mn0@student.lth.se) Hannes Nevalainen (dt07hn2@student.lth.se) Daniel Olofsson (dt07do1@student.lth.se) Fredrik Andersson (dt07fa5@student.lth.se)

Läs mer

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Pensionsmyndighetens svar till Riksrevisionen 2014-05-03, dnr VER 2014-132

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Pensionsmyndighetens svar till Riksrevisionen 2014-05-03, dnr VER 2014-132 Riksrevisionen årlig revision 1 (12) 4.2 Systemgenererade listor över applikationsförändringar kan för närvarande inte produceras. Avsaknad av fullständiga listor över applikationsförändringar som har

Läs mer

Fem framgångsfaktorer för acceptanstest. Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson

Fem framgångsfaktorer för acceptanstest. Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson Fem framgångsfaktorer för acceptanstest Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson JESPER HÖGBERG Teststrateg och utbildare hos System Verification Testledning, teststrategier, partnerutveckling och kurser Civilingenjör

Läs mer

Automatiserade testsystem

Automatiserade testsystem Automatiserade testsystem Fredrik Edling, Tekn. Dr. Enea Services Stockholm fredrik.edling@enea.com Min bakgrund 2000: Civilingenjör teknisk fysik, inriktning mot tillämpad fysik 2004: Teknisk doktor,

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

TDDI02. På denna föreläsning: Programmeringsprojekt, Föreläsning 3. Verifikation, validering och testning

TDDI02. På denna föreläsning: Programmeringsprojekt, Föreläsning 3. Verifikation, validering och testning TDDI02 Programmeringsprojekt, Föreläsning 3 Anton Sundblad Filip Strömbäck Med utgångspunkt i tidigare slides av Jonas Lindgren På denna föreläsning: Verifikation, validering och testning Begreppsdistinktioner

Läs mer

Testning. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer

Testning. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer Testning 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer Testning ü Testningens huvudsakliga syfte är att reducera risker. ü Osäkerhetsfaktorer inom utvecklingen av ny programvara kan få ett projekt

Läs mer

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin AGILA METODER (för oss som inte kodar) Nina Berlin Agila värderingar 1. Individer och interaktioner framför processer och verktyg 2. Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 3. Kundsamarbete

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

INGENJÖRSPROCESSEN METODIK ETSA01 VT13 JONAS WISBRANT

INGENJÖRSPROCESSEN METODIK ETSA01 VT13 JONAS WISBRANT Föreläsning 6: Utvärdering och om tentamen INGENJÖRSPROCESSEN METODIK ETSA01 VT13 JONAS WISBRANT 2 Agenda Kursinformation Sammanfattning av kursen och operativ utvärdering Schemalagda kursaktiviteter Cykelgarageprojektet

Läs mer

En utvärderingsmodell för testverktyg

En utvärderingsmodell för testverktyg En utvärderingsmodell för testverktyg Med inriktning på automatiserade högnivåtester Jonas Jansson Sofie Linnér Institutionen för informatik Systemvetenskapliga programmet Examensarbete på kandidatnivå,

Läs mer

Användarcentrerad systemdesign

Användarcentrerad systemdesign Användarcentrerad systemdesign Föreläsning 9: Agile-metoder, XP och ACSD Stefan Blomkvist MDI / IT, Uppsala Universitet, stefan.blomkvist@it.uu.se XP www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/s04 Dagens föreläsning

Läs mer

BITA projektet. Brukarcentrerat IT stöd för personlig Assistans

BITA projektet. Brukarcentrerat IT stöd för personlig Assistans BITA projektet Brukarcentrerat IT stöd för personlig Assistans Bakgrund LSS/LASS projektet Förstudie med grundlig genomgång av (14) kommuners processer inom LSS/LASS Processkartläggning, målanalys, problemanalys,

Läs mer

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15 Föreläsning 12 Inspektionsmetoder Rogers et al. Kapitel 15 Inspektionsmetoder Metoder som genomförs utan användare En eller helst flera experter utför en inspektion eller granskning Man utgår ifrån vedertagna

Läs mer

Enhetstester på.netplattformen

Enhetstester på.netplattformen Enhetstester på.netplattformen Praktikfall ur verkligheten Copyright Prolore 2007. All Rights Reserved. Viktor Laszlo Vem är jag 11 år inom test Prolore: specialiserat på Testautomatisering, Prestandatest

Läs mer