Introduktion TILL TEST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion TILL TEST"

Transkript

1 Introduktion TILL TEST

2 Innehåll Allmänt om test Definitioner Test principer Myter om test Test process 2

3 Standards FDD IEEE ISO ISTQB RUP SSTB TDD Agile V 3

4 Varför är test nödvändigt?! Programvarusystem är en integrerad del av livet, från verksamhetstillämpningar (t.ex. bankverksamhet) till konsumentprodukter (t.ex. bilar). De flesta har upplevt att programvaran inte fungerar som man förväntat sig. Programvara som inte fungerar korrekt kan leda till många problem, t.ex. förlust av pengar, tid eller affärsmässigt rykte och kan till och med orsaka skada eller dödsfall. 4

5 Tänk om bilar var som applikationer Man beställer. Release 0.1 Release 0.2 Release 0.3 Release 1.0 5

6 Orsak till fel Kod exekveras Orsakar (3)Felsymptom (2)Defekt/Bug (1)Misstag Fel uppstår därför att människor gör misstag på grund av: tidspress, komplex kod, komplexitet i infrastrukturen, förändrad teknologi och/eller att många system interagerar. Felsymptom kan även orsakas av miljömässiga förhållanden t.ex: strålning, magnetism, elektriska fält eller föroreningar. De kan orsaka fel i inbyggda program eller påverka exekveringen av program genom att förändra hårdvarans förutsättningar. 6

7 Testningens roll Testning av system och dokumentation kan hjälpa till att reducera risken fo r att problem uppsta r under drift men ocksa bidra till programvarusystemets kvalitet om fel rättas innan systemet frisläpps fo r användning i drift. Det kan ocksa krävas test av programvara fo r att uppna kontraktsma ssiga eller legala krav eller fo r att uppfylla industrispecifika standarder. 7

8 Test & Kvalité Med hjälp av test är det mo jligt att mäta kvaliteten pa programvaran i termer av hittade fel fo r ba de funktionella och icke-funktionella programvarukrav. Kvalitetssäkring förebygger fel Test visar om kvalitetssäkringen varit effektiv Erfarenheter fra n tidigare projekt bo r tas tillvara. Genom att fo rsta de grundorsakerna till de hittade felen i andra projekt kan processerna fo rbättras vilket i sin tur bo r fo rhindra att dessa fel dyker upp igen och, som en konsekvens, fo rbättra kvaliteten hos framtida system. Test bo r vara en del av de kvalitetssäkrande aktiviteterna, tillsammans med utvecklingsstandarder, utbildning och felanalys. Software Engineering Software Product Quality (ISO 9126) 8

9 Kvalité hur? 1. Gå igenom det du har, behåll bara det du behöver 2. En plats för allt och allt är på sin plats 3. Synliggör problem som kan orsaka kvalitetsbrister 4. Metoder för att upprätthålla och övervaka steg Ordning, en löpande process av ständig förbättring Referens: The Toyota way 9

10 Kostnaden för incidenter i produktion Studier [1] har visat att det introduceras 60 fel (defekter) per tusen rader kod från och med kravfasen i projektets start till och med implementationsfasen. Enligt beräkningar [2] är kostnaden för att rätta till en defekt i produktion 30 gånger så hög som för att göra motsvarande ändring i krav- eller designfasen Studier [3] har visat att en bug som upptäcks i produktion i snitt tar 17 timmar att åtgärda. I denna tid inkluderas: Analys av defekten, Kodrättning, Regressionstest, Uppdatering av dokumentation, Förberedelse för release till produktion, Information till berörda parter om produktionssättningen, Produktionssättningen, där ett antal personer blir berörda [1] IBM [2] Forrester 2009 [3] Eriksson, U., Test och kvalitetssäkring av IT-system, Studentlitteratur

11 Vad är test? Q: Är det bara att exekvera testfall, exekvera programvaran?. A: En del av testningen, men fler aktiviteter ingår också. Test innefattar aktiviteter, såsom: planering och styrning val av testvillkor design och exekvering av testfall kontroll av resultat utvärdering av avslutskriterier rapportering om testprocessen och systemet som testas avslutning eller stängning granskning av dokument (även källkod) 11

12 Myter om Test Vi go r va l lite tester i slutet.eller Test a r det man go r sist av allt. Test handlar bara om att hitta fel. Test är dyrt! Tänk test tidigt! Test kan innebära möjligheter Att testa kostar att inte testa kostar MER. 12

13 Grundläggande testprinciper 1 Test visar att det finns fel 2 Uttömmande testning är omöjlig 3 Tidig testning 4 Ansamlingar av fel 5 Immunitets- paradoxen 6 Test beror på sammanhang 7 Frånvaro-av-fel-fallgropen 13

14 Testprocess Testplanering Testanalys Testdesign Testexekvering Utvärdera/ Rapportera Testavslut 14

15 Utvecklingsmetoder V-modellen (sekventiell utvecklingsmodell) Komponent- (enhets-) testning Integrationstestning Systemtestning Acceptanstestning Iterativ-inkrementell utvecklingsmodell Process, med upprättande av krav, konstruktion, byggande och testning av ett system, som sker i många små utvecklingssteg. Ex: Prototyp Rapid application development, RAD) Rationals utvecklingsprocess (RUP) Agila utvecklingsmodell Grundtankarna bakom agile bygger på att göra kunden/användaren nöjd med det som utvecklas genom ett mycket nära samarbete under hela utvecklingstiden med täta och regelbundna möten mellan utvecklare ochbeställare/mottagare.e x: Scrum XP (extreme Programming) FDD(Feature Driven Development) 15

16 MEN... Oavsett metod så skall ALLA nivåer av test planeras, följas, exekveras, utvärderas 16

17 Testnivå 1: Komponenttest /Unit test Testobjekt: Komponenter, program, datakonverterings-/migreringsprogram, databasmoduler. Testbas: Komponentkrav, detaljerad design, kod. Utvecklarens ansvar Automatiserade tester Test på minsta möjliga komponent Testa sa oberoende av omva rlden som mo jligt Test driven utveckling Kod granskning Statiska och dynamiska tester Test sker i utvecklingsmiljön 17

18 Testnivå 2: Integrationstest Testobjekt: Delsystem, databasimplementation, infrastruktur, systemkonfiguration, gränssnitt och konfigurationsdata. Testbas: Programvaru- och systemdesign, arkitektur, arbetsflo den, anva ndningsfall. Integrationstestning testar gra nssnitt mellan komponenter, samspelet mellan olika delar i ett system, t.ex. operativsystem, filsystem, maskinvaraeller gränssnittet mellan system. Test av icke-funktionella egenskaper (t.ex. prestanda) kan inkluderas Iintegrationstestningen. Vid varje integrationssteg skall testarna koncentrera sig enbart pa sja lva integrationen dvs. gra nssnitten. Vid till exempel integration av modul A med modul B skall de fokusera pa kommunika- tionen mellan modulerna och inte funktionaliteten i de individuella modulerna, som gjordes i komponenttest. 18

19 Testnivå 3: Systemtest Testobjekt: Systemet, manualer, systemkonfiguration och konfigurationsdata. Testbas: Kravspecifikation fo r system och programvara, funktionsspecifikation, riskanalys. Systemtestning täcker hela systemets/produktens beteende. Testningens omfattning skall vara tydligt beskriven i den o vergripande testplanen (master test plan) eller i testplanen fo r aktuell niva. Testmiljo n skall, fo r systemtest, efterlikna den slutliga ma l- eller produktionsmiljo n sa mycket som mo jligt fo r att minimera risken fo r att fel kopplade till miljo n inte hittas under testningen. Systemtest kan omfatta testning baserat pa risker och/eller kravspecifikationer, verksamhetsprocesser eller användningsfall. Systemtest kan underso ka funktionella och icke-funktionella krav pa systemet samt datakvalitetsegenskaper. Systemtestning av funktionella krav startar med att använda mest lämpliga specifikationsbaserade (black-box) tekniker fo r att testa den funktionella aspekten pa systemet. En beslutstabell kan till exempel skapas, inneha llande kombinationer av effekter som beskrivs i verksamhetsreglerna. Strukturbaserade tekniker (white-box) kan sedan användas fo r att utvärdera grundligheten i testningen med avseende pa ett strukturellt element som t.ex. strukturen hos en meny eller navigeringen av en websida 19

20 Testnivå 4: Acceptanstest Testobjekt: Affärsprocesser fo r helt integrerade system, drift- och underha llsprocesser, användarfo rfaranden, formulär, rapporter, konfigurationer och konfigurationsdata. Testbas: Användarkrav, systemkrav, användningsfall, affärsprocesser, riskanalys. Oftast är det kunderna eller andvändarna som har ansvar fo r acceptanstestning, men även andra intressenter kan vara inblandade. Ma let fo r acceptanstestning är att skapa en tilltro till systemet, till delar av det, eller till specifika icke- funktionella egenskaper av systemet. Att hitta fel är inte det viktigaste ma let i acceptanstestning. Acceptanstestning kan utvärdera systemets status info r driftsättning och användning. 20

21 Testtyper 1. Test av en funktion hos programvaran 2. Test av en icke-funktionell kvalitetsegenskap som prestanda eller användbarhet 3. Struktur eller arkitektur hos komponent, programvara eller system. 4. Test kopplad till a ndringar, dvs. bekräfta att ett fel har a tgärdats (omtestning) och visar om oavsiktliga fo rändringar har uppsta tt (regressionstestning). 21

22 Funktionell testning De funktioner som ett system, delsystem eller komponent skall utfo ra kan beskrivas i arbetsprodukter sa som kravspecifikation, användningsfall, en funktionsspecifikation, eller de kan vara odokumenterade. Funktioner visar vad systemet go r. Funktionella tester är baserade pa funktioner och finesser (beskrivna i dokument eller fo rsta dda av testarna) och kan utfo ras pa alla testniva er (t.ex. kan testning av komponenter vara baserade pa en komponentspecifikation) Specifikationsbaserade tekniker kan användas fo r att ta fram testvillkor och testfall fo r programvarans eller systemets funktionalitet. Testning av funktionalitet behandlar det externa beteendet hos programvaran (black-box testing). 22

23 Icke-funktionell testning Icke-funktionell testning inkluderar, men är inte begränsat till testning av prestanda, last, användbarhet, underha llbarhet, tillfo rlitlighet och portabilitet. Det kan ses som testning av hur systemet fungerar. Icke-funktionell testning kan fo rekomma pa alla testniva er. Termen ickefunktionell testning beskriver de tester som krävs fo r att mäta egenskaperna hos ett system eller en programvara och som kan kvantifieras pa en varierande skala, t.ex. svarstider vid prestandatestning. Software Engineering Software Product Quality (ISO 9126) 23

24 FURPS+ 24

25 Omtest och regressionstestning Vad är skillnaden mellan regressionstest och omtest? Regressionstest innebär att man testar orörd kod som kan ha påverkats av ändrad kod. Koden är testad tidigare. Omtest innebär att man testar ändring av kod. Kan ha ändrats p g a bugg i systemet.. 25

26 Del 3 : Statisk testning Till skillnad mot dynamisk testning, som kräver att programvaran exekveras, sa fo rlitar sig statiska testtekniker pa manuell kontroll (granskning) och automatiserad analys (statisk analys) av källkoden eller andra producerade dokument utan att programvaran exekveras. Granskningar är ett sätt att testa arbetsprodukter (inklusive koden) och kan med fo rdel utfo ras fo re dynamisk testning. Defekter som upptäcks genom granskningar i ett tidigt skede (t ex granskningar av krav) är oftast mycket billigare att rätta än de defekter som hittas när man utfo r dynamisk testning av redan utvecklad kod. Granskningar, statisk analys och dynamisk testning har samma o vergripande ma l pa visa fel. Typiska defekter som är lättare att hitta med granskningar än med dynamisk testning innefattar: avvikelser fra n standard, kravdefekter, designdefekter, otillräcklig underha llbarhet och felaktigt specificerade gränssnitt. 26

27 Granskningstyper Informell granskning -ingen formell process; -kan ske genom parprogrammering eller att en teknisk ledare leder design- och kod-granskningen -frivilligt dokumenterad- -nyttan av granskningen kan variera beroende på granskaren Genomgång - mötet leds av författaren -kan ske med hjälp av scenarion, grupp med kolleger -ej tidsbegränsade sammanträden -granskarna är förberedda, granskningsrapport skrivs, avvikelselista tas fram och sekreterare utses -kan variera i utförande från ganska informellt till mycket formellt; Teknisk granskning -dokumenterad, definierad defektutpekningsprocess som inkluderar kolleger och tekniska experter, ledningens deltagande är valfritt; -kan utföras som en granskning med kolleger utan ledarens/chefens deltagande; -önskvärt att granskningen leds av en utbildad moderator Förberedelse innan mötet: -valfritt användande av checklistor Inspektion -granskningsrapport som inkluderar defektlista, beslut om -leds av en utbildad moderator programvaran lever upp till kraven -vanligtvis genomförd av jämlika kolleger -där det är möjligt, rekommenderade åtgärder för defekterna -definierade roller -inkluderar mätetal -formell process som är baserad på regler och checklistor -definierade start- och avslutskriterier för att acceptera programvaran Förberedelser innan mötet: -inspektionsrapport, lista över iakttagelser; -formell uppföljningsprocess(valfritt med processförbättringsprocess) 27

28 Testdesign 28

29 Testdesign 1(3) (1) Ekvivalensklassindelning (2) Gränsvärdesanalys Nummer mellan ) Testfall med test data exakt mellan ) Test data med värden under gränser: 0 och ) Test data med värden just över gränser: 2 och Parameter= månad Giltiga värden=1-12 Ogiltiga värden=0, -1 & 13-n (3) Beslutstabeller Uttag är mo jligt om kunden o nskar ta ut ett belopp som inte o verskrider kontots saldo. Om kunden önskar göra ett uttag som överskrider saldot är uttag endast mo jligt om kunden har en beviljad kredit.. Gränsvärdeanalys används som en del av stress och negativ testing (4)Tillståndsbaserad testning Ett system kan visa olika svar eller resultat beroende på vilka villkor och vilket tidigare händelseförlopp (dess olika tillstånd) som skett. I dessa fall kan systemet visas som ett tillståndsdiagram. Det tillåter testare att se programmet eller systemet i termer av tillstånd, övergångar mellan tillstånden, invärden eller händelser som gör att tillstånden ändras, dvs. en tillståndsövergång sker och de händelser som sker som resultat av dessa tillståndsövergångar. Tillstånden i systemet eller objektet som testas är separerade, identifierade och är av ändligt antal. En tillståndstabell visar förhållandet mellan tillstånd, indata och kan synliggöra övergångar som är ogiltiga. Tabellens övre halva innehåller olika villkor som ska testas. Den nedre halvan beskriver de olika händelser som sker baserat på valen i den övre halvan. Av tabellen framgår att det finns fyra möjliga scenarion som behöver testas. Genom att göra ett test per kolumn, kommer alla kombinationer av utlösande villkor att testas. 29

30 Testdesign 2(3) (5) Användningsfallsbaserad testning Tester kan härledas från användningsfall. Ett användningsfall beskriver interaktionen mellan aktörer, användare eller system, vilket producerar ett resultat av värde för en systemanvändare eller en kund. Användningsfall kan beskrivas på en abstrakt nivå (teknikoberoende affärsflöden på affärsprocessnivå), eller på systemnivå (systemanvändningsfall på funktionalitetsnivå). Varje användningsfall har förvillkor som måste vara uppfyllda för att användningsfallet skall fungera. Varje användningsfall avslutas med ett antal slutvillkor, vilka utgörs av observerbara resultat och systemets sluttillstånd när användningsfallet genomförts. Det krävs också att systemet har ett avsett sluttillstånd när användarscenariot är avslutat. Ett användningsfall har ett huvudflöde, dvs. det mest troliga scenariot, men kan även ha alternativa scenarion. 30

31 Testdesign 3(3) (6)Erfarenhetsbaserad testning Tester skapas baserat på testarens skicklighet och intuition och hans/hennes erfarenhet av liknande applikationer och teknologier. Som komplement till mer systematiska testtekniker, kan dessa tekniker vara mycket värdefulla genom att testfall identifieras, vilka annars inte skulle hittas via de mer formella teknikerna. Dock varierar effektiviteten hos denna typ av testning med erfarenheten hos testaren. En vanligt förekommande erfarenhetsbaserad teknik är felgissning, i vilken testare förutspår potentiella defekter utifrån sin tidigare erfarenhet. Ett strukturerat sätt att arbeta med felgissning är att göra en lista av möjliga defekter och därefter skriva tester som blottar dessa defekter. Detta systematiska angreppssätt kallas för felattack. MEN det räcker inte att tänka kreativt eller att försöka knäcka programmet Erfarenhetsbaserad testning är vad det heter! (James Bach) 31

32 Testroller Roll Utför Ansvarar för (dokument) Testare Exekverar tester Defekt rapport Testanalytiker Utvecklar testfall Planerar test exekvering Verifierar ändringar Testfall Testprotokoll Testledare Skapar testplan Skapar Iteration testplan Skapar teststrategi Administrerar test Defekt rapport Testrapport Testplan Teststrategi Status rapport 32

33 Mätetal & Mätning En mängd mätetal (typ av mätning, sort, enhet) med associerade mätvärden (faktiska värden) bör användas under hela livscykeln för programvaruutveckling för att hålla koll på olika aspekter av utvecklingen. Exempel på mätetal är planerade aktiviteter, täckningsgrad,arbetsbelastning, osv. För många mätetal är det fördelaktigt att fastsälla en uppskattad utveckling och sen jämföra den aktiska utvecklingen hos det aktuella mätetalet mot uppskattningen. Förankra mätetalen innan testerna startar. Sätt upp en enkel dashboard 33

34 Utvärdera test/defekter med KPI KPI (Key Performance Indicator) Mått för effektivitet hos en verksamhet. På svenska kallar man detta ofta nyckeltal för verksamheten. Vilka faktorer som mäts varierar från fall till fall, exempelvis: Kostnadsreduktion Maximal väntetid för en kund För att kunna identifiera nyckeltal måste man ha: en fördefinierad affärsprocess. tydliga mål / krav på affärsprocesser. kvantitativ / kvalitativ mätning av resultat och jämförelse med uppsatta mål. Undersöka skillnader och processer eller resurser för att uppnå kortsiktiga mål. När man identifierar nyckeltal tillämpas ofta förkortningen S.M.A.R.T. Nyckeltalen skall vara: (Specific, Measurable, Achievable, Result-oriented or Relevant, Time-bound) 34

35 Exempel KPI Namn Beskrivning Mättal Test: Pass/Fail/Block Uppgift om programvarans kvalitet (efter enhetstestning). Antal genomförda tester som godkänts dividerat med totalt antal tester som har genomförts. Antal kända defekter i produktion Mätning av den övergripande kvaliteten på systemet i produktion, i termer av antalet utestående defekter som accepteras med tillräckligt låg risk. Totalt antal defekter (klassificeras efter svårighetsgrad) dividerat med antalet defekter (klassificeras efter svårighetsgrad) i exit kriterier. 35

36 Verktyg Testmanagement: Quality Center, Test Manager (TFS), Rational TestManager, QuickTestPro, SilkCentral Test Manager, Fitnesse Prestanda: Load Runner Configuration Management: Rational ClearQuest, JIRA Krav: Rational Requirements Composer, DOORS, Enterprise Architect, ReQtest Process: ARIS 36

37 Men, de bästa testverktyg är. 37

38 Exempel på vanliga misstag vid test 38

39 (1) Test = Kvalité Inte bara testarens uppgift! 39

40 (2) Teststatus Testing går bra", ja vi har testat detta" testing skall vara klar' tills på tisdag" utan givet sammanhang. Att rapportera teststatus kräver att man tar upp risker, täckning, arbetsinsats, och hur det relaterar till nuvarande version och potentialen för den framtida utveckling. Vi borde rapportera utifrån affärsnyttan. Det är som när en man frågade stenhuggaren vad arbetar du med? Hugger sten svarade en medan na sta svarade Jag hja lper till att bygga en katedral! 40

41 (3) Testning är en färdighet 41

42 (4)Symptom/grundorsak Behandla inte symptomen! Sök och hitta grundorsaken! #1: Brist på systemtänkande #2: Översättnings/tolknings problem #3: Bristfällig process kunskap #4: Bristfällig teknologi kunskap 42

43 Standarder/Länkar/Litteratur [IEEE ] IEEE Std 829TM (1998) IEEE Standard for Software Test Documentation [IEEE 1028] IEEE Std 1028TM (2008) IEEE Standard for Software Reviews and Audits [IEEE 12207] IEEE 12207/ISO/IEC , Software life cycle processes [ISO 9126] ISO/IEC :2001, Software Engineering Software Product Quality ISTQB (www.istqb.com) SSTB (www.sstb.se) CMMI (http://www.sei.cmu.edu/cmmi/) TMMi (http://www.tmmifoundation.org/) Six Sigma (http://www.isixsigma.com/) [Hetzel, 1988] Hetzel, W. (1988) Complete Guide to Software Testing [Beizer, 1990] Beizer, B. (1990) Software Testing Techniques [Black, 2001] Black, R. (2001) Managing the Testing Process [Copeland, 2004] Copeland, L. (2004) A Practitioner s Guide to Software Test Design [Craig, 2002] Craig, Rick D. and Jaskiel, Stefan P. (2002) Systematic Software Testing 43

44 44

men borde vi inte också testa kraven?

men borde vi inte också testa kraven? men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST, 24 februari 2011 SQS Software Quality Systems Sweden AB Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning av

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Certifierad testare Grundnivå Kursplan

Certifierad testare Grundnivå Kursplan Certifierad testare Grundnivå Version 2011 International Software Testing Qualifications Board V2.2 Senaste versionen av detta dokument kan hämtas från http://www.sstb.se. Versioner av detta dokument hämtade

Läs mer

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013 Teststrategier och Testcertifiering Per Strandberg, Maj 2013 1 Lite om Test i Allmänhet och ISTQB Certifiering Mål med testning? Förebygga fel Hitta fel eller risk Underlätta och ge stöd vid utveckling

Läs mer

Agil testning i SCRUM

Agil testning i SCRUM Agil testning i SCRUM Petter Salomonsson Petter.salomonsson@addq.se Tel: 0708-398435 Kort presentation AddQ Consulting AB tydlig fokus på test och kvalitetssäkringstjänster erbjuder mycket erfarna konsulter

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind

men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST 15 års jubileum 14 oktober 2010 SQS Software Quality Systems Nordic Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning

Läs mer

Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09

Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09 Swedish Software Testing Board (SSTB) International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Agile Tester Certificate in Software Testing Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09 Tillåten tid:

Läs mer

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) Europa-projektet Testplan för Europa version 2 Dokumenthistorik Utgåva Datum Författare Kommentar 1 2008-12-16 Ulf Eriksson Ursprunglig version, utkast 2 2008-12-18

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer

Testning på 3 föreläsningar. PV7180 Verifiering och Validering. Litteratur. Vad är testning? Varför testa och olika syn? Målet med testning

Testning på 3 föreläsningar. PV7180 Verifiering och Validering. Litteratur. Vad är testning? Varför testa och olika syn? Målet med testning ning på 3 föreläsningar Första föreläsningen Översikt PV7180 Verifiering och Validering Föreläsning 3 ning del 1 Andra föreläsningen Coverage ing, OO-ing, Utvärdering av tekniker Tredje föreläsningen Automatiserad

Läs mer

Användning av testautomation inom Extendas utvecklingsorganisation

Användning av testautomation inom Extendas utvecklingsorganisation Testautomation Användning av testautomation inom Extendas utvecklingsorganisation Agenda Presentation av Extenda Vad är en POS? Test av POS Automatiska tester Sammanfattning 2 Kort historik 1982 Extenda

Läs mer

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Projektstart 1. Hantera kraven En bra process är grunden för att hantera kraven i ett säkerhetsprojekt. Det krävs att du har en tydlig spårbarhet mellan krav och

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

3 frågor att besvara

3 frågor att besvara TEST I EN VÄRLD AV INTEGRERADE SYSTEM FRÅN OLIKA LEVERANTÖRER Johan Östman 3 frågor att besvara Vilka krav är rimliga att ställa på leverantörens tester? Vad bör kommunen själv testa? Hur genomförs dessa

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Jonas Hermansson jonas.hermansson@prolore.se

Jonas Hermansson jonas.hermansson@prolore.se Jonas Hermansson jonas.hermansson@prolore.se Midlanda motorpark! Vem är Jonas Hermansson? Arbetar som konsult på Prolore Testspecialist med inriktning mot: Utveckling och införande av testprocesser Utveckling

Läs mer

V!cto. Att tjäna pengar genom bättre testning med

V!cto. Att tjäna pengar genom bättre testning med Att tjäna pengar genom testning med Att tjäna pengar genom testning med 1 (50) Det finns tre vägar till test: 1: Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga

Läs mer

BLI VÄN MED DIN BUGG. Frukostseminarium. Göteborg 2014-02-07

BLI VÄN MED DIN BUGG. Frukostseminarium. Göteborg 2014-02-07 SNART BÖRJAR DET! BLI VÄN MED DIN BUGG Frukostseminarium Göteborg 2014-02-07 AGENDA Introduktion Vad är en bugg? Vad innebär kvalitet i mjukvara? Buggutställning Att rapportera buggar En riktigt bra buggrapport

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Grunderna i testdesign

Grunderna i testdesign Grunderna i testdesign Den viktigaste delen av testarbetet!? Filosofiska rummet Every genuine test of a theory is an attempt to falsify it, or to refute it. Testability is falsifiability (Karl Popper:

Läs mer

ORDLISTA. Version 2.3

ORDLISTA. Version 2.3 ORDLISTA Version 2.3 Baserad på Standard Glossary of Terms used in Software Testing, version 2.3 Meddelande om upphovsrätt Detta dokument får kopieras i sin helhet eller delar av, så länge som referens

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Certifierad Testare. Avancerad Nivå

Certifierad Testare. Avancerad Nivå Avancerad Nivå Version 2007 2010-02-01 International Software Testing Qualifications Board Swedish Software Testing Board Copyright Detta dokument får kopieras i delar eller i sin helhet om källan anges

Läs mer

Innehåll. Kravhantering. Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering. Vad är kravhantering?

Innehåll. Kravhantering. Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering. Vad är kravhantering? Innehåll Kravhantering TDDD06 Introduktion till kravhantering Institutionen för datavetenskap (IDA) Linköpings universitet Kravhantering Omfattning Grundläggande koncept Aktörer Aktiviteter Artefakter

Läs mer

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades!

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades! Projektkaos. Chaos-rapporten 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget...... 66% misslyckades! 1 Standish Group, 2003 (www.standishgroup.com) Praxis Hantera krav Använd komponentarkitekturer

Läs mer

Agile-metoder, XP och ACSD

Agile-metoder, XP och ACSD Användarcentrerad systemdesign. Föreläsning 12 Agile-metoder, XP och ACSD Stefan Blomkvist MDI / IT, stefan.blomkvist@it.uu.se & Profdoc AB www.profdoc.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/s04 XP

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

PH Bicycle Storage 8000 Testplan

PH Bicycle Storage 8000 Testplan PH Bicycle Storage 8000 Testplan Projektdeltagare: Mattias Nordahl (dt07mn0@student.lth.se) Hannes Nevalainen (dt07hn2@student.lth.se) Daniel Olofsson (dt07do1@student.lth.se) Fredrik Andersson (dt07fa5@student.lth.se)

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

Certifierad testare. Kursplan för grundnivå Agil testare

Certifierad testare. Kursplan för grundnivå Agil testare Kursplan för grundnivå Agil testare Version 2014 International Software Testing Qualifications Board V1.03 Senaste versionen av detta dokument kan hämtas från http://www.sstb.se. Versioner av detta dokument

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Andreas Jönsson Examensarbete för 20 p, Institutionen för datavetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet Thesis

Läs mer

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Presentation Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Om AddQ Mission Vi skapar affärsnytta för kunden genom specialisttjänster inom test, kvalitetssäkring och effektivisering Tjänsteområden

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

Testning. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer

Testning. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer Testning 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer Testning ü Testningens huvudsakliga syfte är att reducera risker. ü Osäkerhetsfaktorer inom utvecklingen av ny programvara kan få ett projekt

Läs mer

Varför testar vi? Att skaka fram förankrade testuppdrag

Varför testar vi? Att skaka fram förankrade testuppdrag Varför testar vi? Att skaka fram förankrade testuppdrag SAST, Stockholm, 11-sep-2014 Rikard Edgren LearningWell Karlstad rikard.edgren@learningwell.se Agenda 1. Mitt största misstag 2. Testuppdrag 3. Exempel

Läs mer

Johan Lindman. Testproof AB Lugnets Allé 56 12068 Stockholm. Tel: 0730-740744 Mail: johan.lindman@testproof.se Web: www.testproof.

Johan Lindman. Testproof AB Lugnets Allé 56 12068 Stockholm. Tel: 0730-740744 Mail: johan.lindman@testproof.se Web: www.testproof. Testproof AB Lugnets Allé 56 12068 Stockholm Tel: 0730-740744 Mail: johan.lindman@testproof.se Web: www.testproof.se Johan Lindman Jag är en driven, samarbetsfokuserad och lösningsorienterad testledare.

Läs mer

på ett stort spelföretag Andreas Ström

på ett stort spelföretag Andreas Ström på ett stort spelföretag Andreas Ström - Spelföretag som är B2C och B2B orienterat. Bygger en pokerplattform som säljs och driftas som en tjänst till andra företag. - Grundades 1999 i Uppsala - Scrum sedan

Läs mer

Fem framgångsfaktorer för acceptanstest. Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson

Fem framgångsfaktorer för acceptanstest. Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson Fem framgångsfaktorer för acceptanstest Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson JESPER HÖGBERG Teststrateg och utbildare hos System Verification Testledning, teststrategier, partnerutveckling och kurser Civilingenjör

Läs mer

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Magnus Jonsson & Therese Hansson Flerårig erfarenhet från ett globalt utvecklingsprojekt där vi införde Agile & Scrum metodik i hela organisationen

Läs mer

Test av standardsystem Johan Gabrielsson

Test av standardsystem Johan Gabrielsson Test av standardsystem Johan Gabrielsson September 2012 Vem är jag? Accenture 13 år Test Community lead 5 år (Accenture Sverige) Samtliga testområden, men fokus på funktionella tester av både standardsystem

Läs mer

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

Lyckade projekt - finns det?

Lyckade projekt - finns det? Lyckade projekt - finns det? Maria Lindqvist Björkman Enea Business Software Enea Business Software 2002 Sida 1 Agenda Förväntningar kund & leverantör Statistik om projekt Framgångsfaktorer Exempel på

Läs mer

En utvärderingsmodell för testverktyg

En utvärderingsmodell för testverktyg En utvärderingsmodell för testverktyg Med inriktning på automatiserade högnivåtester Jonas Jansson Sofie Linnér Institutionen för informatik Systemvetenskapliga programmet Examensarbete på kandidatnivå,

Läs mer

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin AGILA METODER (för oss som inte kodar) Nina Berlin Agila värderingar 1. Individer och interaktioner framför processer och verktyg 2. Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 3. Kundsamarbete

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Opponentrapport på examensarbete Utveckling av ett affärssystem med Unified Process av Therese Sundström.

Opponentrapport på examensarbete Utveckling av ett affärssystem med Unified Process av Therese Sundström. Opponentrapport på examensarbete Utveckling av ett affärssystem med Unified Process av Therese Sundström. Författare Per Johansson, Henrik Wallinder Generellt Helhetsintrycket från genomläsning av uppsatsen

Läs mer

Certifierad testare SSTB Ingvar Nordström

Certifierad testare SSTB Ingvar Nordström Certifierad testare SSTB Ingvar Nordström Varför certifierad testare? Bland annat Att få test erkänt som en viktig och professionell yrkesroll. Att möjliggöra för testare att bli erkända hos arbetsgivare.

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Kravfångst? Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Gästföreläsning Datavetenskap 2012-02-12 Lars Hansson och Jan Bidner (ITS) ITS - IT-stöd och systemutveckling

Läs mer

Acceptanstest - är mer än du tror

Acceptanstest - är mer än du tror Acceptanstest - är mer än du tror SAST 14 oktober 2010 Henrik Rylander henrik.rylander@skatteverket.se kristina.snis@skatteverket Om skatteverket Skatteverket 10.800 personer är anställda vid Skatteverket.

Läs mer

Test av IT-system -brytpunkter, trender och framtid

Test av IT-system -brytpunkter, trender och framtid - We create new opportunities Test av IT-system -brytpunkter, trender och framtid Roger Thyrell, Principal Client Technical Manager Roger.Thyrell@systemverification.com ISTQB Certified Tester REQB Certified

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Projektplan, Cykelgarage

Projektplan, Cykelgarage Projektplan, Cykelgarage Johan Anderholm, (dt08ja5@student.lth.se) Jon Andersen (dt08ja8@student.lth.se) Marcus Carlberg (dt08mc4@student.lth.se) Simon Ekvy (dt08se2@student.lth.se) Stefan Johansson (dt08sj7@student.lth.se)

Läs mer

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23 Greger.Ohlsson@bita.eu BiTA Service Management Tjänsteområden inom utbildning och konsultation: IT-styrning IT-kvalitet IT-effektivitet

Läs mer

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions Testdriven utveckling Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions 2 Soarian Stort projekt, ca 400 personer i projektet Distribuerad utveckling i USA, Indien och Sverige Web baserat lösning med admin client

Läs mer

Praktikum i programvaruproduktion

Praktikum i programvaruproduktion Praktikum i programvaruproduktion Introduktion Föreläsare/Ansvarig: Pontus Boström Email:pontus.bostrom@abo.fi Rum A5055 Assistent: Petter Sandvik Email: petter.sandvik@abo.fi Rum: A5048 Föreläsningar:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förstudie för implementering av en ny arbetsmetod och automatiserad testning. Pernilla Eriksson. Högskoleexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Förstudie för implementering av en ny arbetsmetod och automatiserad testning. Pernilla Eriksson. Högskoleexamen Datateknik EXAMENSARBETE Förstudie för implementering av en ny arbetsmetod och automatiserad testning Pernilla Eriksson Högskoleexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Försäkringskassans svar till Riksrevisionen 2014-05-16 dnr 017721-2014

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Försäkringskassans svar till Riksrevisionen 2014-05-16 dnr 017721-2014 Riksrevisionen årlig revision 1 (14) 5.2 Systemgenererade listor över applikationsförändringar kan för närvarande inte produceras. Avsaknad av fullständiga listor över applikationsförändringar som har

Läs mer

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur Objekt-orienterad utveckling Saker man vill uppnå: Objektorienterad analys och design Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 16 mars 2005 en systematisk metod för att gå från problembeskrivning till färdigt

Läs mer

Mjukvarutest i agil systemutveckling

Mjukvarutest i agil systemutveckling Mjukvarutest i agil systemutveckling En undersökning på ett multinationellt företag Institutionen för informatik Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Framlagd: December, 2011 Författare: Handledare: Examinatorer:

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer

Läs mer

Projektarbete DAVC20

Projektarbete DAVC20 Projektarbete DAVC20 DAVC20, Per Strömgren 2002-10-28 Make a plan. Then follow the plan. Watts Humphrey 2 DAVC20, Per Strömgren, 1 Vad handlar detta om?! 3 DAVC20, Per Strömgren Examination För godkänt

Läs mer

2015-04-27. Detta har hänt... Agenda. Kursinformation. Föreläsning 5: Processer och vidareutveckling

2015-04-27. Detta har hänt... Agenda. Kursinformation. Föreläsning 5: Processer och vidareutveckling Föreläsning 5: Processer och vidareutveckling ETSA01 Ingenjörsprocessen 1 - Metodik VT15 Markus Borg Detta har hänt... Pratat krav, plan, design, test På gång att frysa kravspecifikationen Övning 3+4:

Läs mer

IT-projektledning - introduktion 725G62

IT-projektledning - introduktion 725G62 IEI Tommy Wedlund Läsanvisningar, IT-projektledning introduktion, 725G62 IT-projektledning - introduktion 725G62 Läsanvisningar tentamen inför tentamen I tentamen ingår följande kurslitteratur: The IBM

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

IBM Software Group. Agil Acceptans Test. Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com. SAST 15-års jubileum 2010. 2010 IBM Corporation

IBM Software Group. Agil Acceptans Test. Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com. SAST 15-års jubileum 2010. 2010 IBM Corporation IBM Software Group Agil Acceptans Test Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com SAST 15-års jubileum 2010 2010 IBM Corporation IBM Grundades 1911, i Sverige sedan 1928 400 000 anställda i 170 länder; forskare,

Läs mer

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System Magnus Juvas Qwise Om oss: Qwise Vi hjälper systemutvecklingsteam att bli bättre. Vi är experter på ALM och Team System. Vi

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Konsultprofil. Bild. Lindström IT. Testledare. Patric Lindström Född: 1968. Lindström IT. Sammanfattning. Nationalitet: Svensk. Kontaktinformation

Konsultprofil. Bild. Lindström IT. Testledare. Patric Lindström Född: 1968. Lindström IT. Sammanfattning. Nationalitet: Svensk. Kontaktinformation Testledare Patric Lindström Född: 1968 Nationalitet: Svensk Kontaktinformation Mobil: 072 732 732 5 Bild Porsvägen 3A 146 37 Tullinge patric@lindstromit.se Sammanfattning Jag är en mycket erfaren testledare

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

BITA projektet. Brukarcentrerat IT stöd för personlig Assistans

BITA projektet. Brukarcentrerat IT stöd för personlig Assistans BITA projektet Brukarcentrerat IT stöd för personlig Assistans Bakgrund LSS/LASS projektet Förstudie med grundlig genomgång av (14) kommuners processer inom LSS/LASS Processkartläggning, målanalys, problemanalys,

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Kvalitetssäkra ditt projekt med kontinuerlig integration

Kvalitetssäkra ditt projekt med kontinuerlig integration Kvalitetssäkra ditt projekt med kontinuerlig integration Mathias Olausson http://olausson.net/blog Om oss: QWise Vi hjälper systemutvecklingsteam att bli bättre. Vi är experter på ALM och Team System.

Läs mer

ALM Live: Scrum + VSTS

ALM Live: Scrum + VSTS ALM Live: Scrum + VSTS Explained and distilled for Everyone! Micael Herkommer micael.herkommer@inexor.se Introduktion Micael Herkommer Developer Coach & Solutions Architect INEXOR EPiServer Professional

Läs mer

Objektorientering. Grunderna i OO

Objektorientering. Grunderna i OO Objektorientering Grunderna i OO 1 Systemutveckling Tre systemnivåer: Verksamhet Informationssystem Datasystem Huvuduppgifterna i ett systemutvecklingsarbete: Verksamhetsanalys Informationsbehovsanalys

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

SAST Q1. Som att börja arbeta på ett nytt jobb. Testautomatisera med Modell-baserad testning

SAST Q1. Som att börja arbeta på ett nytt jobb. Testautomatisera med Modell-baserad testning SAST Q1 Som att börja arbeta på ett nytt jobb Testautomatisera med Modell-baserad testning Christina Nordström Kristian Karl Christina Nordström Test sedan 1996 Aldrig testautomatiserat Enhetschef Testenheten

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Kravfångst? Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Gästföreläsning Datavetenskap 2011-02-15 Therese Söderlund, Lars Hansson och Jan Bidner (ITS) ITS - Enheten

Läs mer

Examinering i ITIL Foundation

Examinering i ITIL Foundation Examinering i ITIL Foundation Exempelhäfte A, version 5.1 Flervalsfrågor Instruktioner 1. Alla 40 frågorna ska besvaras. 2. Alla svar ska markeras i svarstabellen som följer med. 3. Du har 60 minuter på

Läs mer

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 1(6) Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 Innehåll Bilaga 1. Kravspecifikation... 2 Bilaga 2: Checklista för årsmötesprocessen... 3 Bilaga 3: Om typen av möten som ska stödjas... 5 Bilaga 4. Kvalitetsplan...

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Software Testing Hur svårt kan det vara!?!

Software Testing Hur svårt kan det vara!?! Software Testing Hur svårt kan det vara!?! Per Erik Strandberg Våren 2013 Miss Baker was a squirrel monkey who became one of the first two animals launched into space by the United States and recovered

Läs mer

Testautomation av sammansatta och mobila applikationer. Magnus Nilsson Lemontree

Testautomation av sammansatta och mobila applikationer. Magnus Nilsson Lemontree Testautomation av sammansatta och mobila applikationer Magnus Nilsson Lemontree Agenda Kravställning och rapportering Hur hanterar man manuella tester tillsammans med automatiska tester Genomgång av lösningar

Läs mer

Detta har hänt... Sammanfattning - Krav. Agenda F2. Föreläsning 2: Projektplanering & granskning

Detta har hänt... Sammanfattning - Krav. Agenda F2. Föreläsning 2: Projektplanering & granskning Föreläsning 2: ering & granskning Ingenjörsprocessen metodik ETSA01 VT14 Jonas Wisbrant Detta har hänt... Pratat och provat kravhantering Bildat projektgrupper :-) Skaffat litteratur? Kommit igång med

Läs mer

Testarens roll i en förunderlig NFI Testforum 2013-04-16

Testarens roll i en förunderlig NFI Testforum 2013-04-16 Testarens roll i en förunderlig föränderlig värld NFI Testforum 2013-04-16 AGENDA The man behind the mask Vem är jag? En historisk tillbakablick Testning, silver bullets och testyrkets utveckling Olika

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år Javautvecklare 400 YH-poäng, 2 år Utbildningsfakta Kurser (12 stycken) Grundläggande programmering och javaverktyg 50 yhp Grafiskt gränssnitt och interaktion 20 yhp Internet, webb och webbramverk 40 yhp

Läs mer

Hjälp oss! Ordförande har ordet. SAST SIG kring säkerhetstestning

Hjälp oss! Ordförande har ordet. SAST SIG kring säkerhetstestning Kalender -12-03 Q4 SAST Väst -12-04 Q4 Stockholm: Strategi, organisation och lite politik" 2015-01-22 Stockholm: SIG om säkerhetstestning 2015-02-19 Q1 Stockholm: How to improve software quality - DevOp

Läs mer