Föreskrifter vinterförvaring Oscars Varv AB (OVAB)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreskrifter vinterförvaring Oscars Varv AB (OVAB)"

Transkript

1 Varsågod Här får du Oscars Varv AB:s (OVAB:s) föreskrifter som gäller fr.o.m De är gjorda för att du och dina båtgrannar ska bli så nöjda kunder som möjligt. Vi hoppas att du skall trivas med föreskrifterna, att du blir nöjd med hur det fungerar på vår vinterförvaring och med oss på OVAB. Har du idéer till ytterligare förbättringar är du alltid välkommen att kontakta oss! Bästa båthälsningar från oss på OVAB Avtal Rätt till nyttjande av vinteruppläggningsplats inomhus/utomhus, förutsätter ett för varje särskilt fall upprättat avtal med OVAB. Avtal får icke överlåtas, vare sig helt eller delvis, utan OVAB:s medgivande. I varje avtal skall vara angivet dag för ikraftträdande, uppsägningstid och förlängningstid. Utöver vad som anges i avtalet får båtägaren som inte i tid sagt upp avtalet rätt att vid försäljning av sin båt frånträda avtalet om och när OVAB kan upplåta avtalsobjektet till annan. Avgifter a. Avgift utgår enligt vid varje tidpunkt gällande, av OVAB fastställd taxa. b. Avgifterna skall inbetalas till OVAB i enlighet med utfärdad faktura och inom den på fakturan angivna tiden. Skulle så ej ske äger OVAB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag. Allmänna ordningsregler I båtägarens åtagande ingår att: a. Väl vårda och aktsamt bruka OVAB:s anläggning och utrustning samt uppträda skötsamt mot andra båtägare och OVAB:s personal. b. Vid trafik inom av OVAB:s anläggningsområde iakttaga varsamhet och i övrigt anpassa sig så att skada ej uppstår. c. Till OVAB omedelbart anmäla varje ändring av bostadsadress, postadress och telefonnummer, liksom varje förändring av typ, längd- och breddmått, höjdmått samt vikt på den båt avtalet avses gälla för. Sådan ändring införes av OVAB endast i OVAB:s register. d. Utöver OVAB:s föreskrifter noggrant efterleva tillämpliga författningar, såsom lagar, förordningar till skydd mot explosions och brandfara, vattenföroreningar och annan miljöförstörelse. I övrigt efterleva OVAB:s, brandmyndigheters och andra myndigheters föreskrifter såsom elsäkerhetsverkets föreskrifter. Sådana föreskrifter kan ändras. Om båtägaren inte godtager av OVAB genomförda ändringar eller tillägg, vilka icke är beroende av ändring i lag eller förordning, har han att säga upp avtalet inom i detsamma föreskriven tid. e. Båtägare får inte överlåta, utlåna, uthyra eller på annat sätt upplåta i avtalet angiven rätt med undantag för vad som anges i Överlåtelse av avtal. Båtägare kan efter skriftligt medgivande av OVAB få upplåta plats till annan. Båtägare skall vid upplåtelse av båtplats meddela OVAB namn, adress och telefonnummer till den person till vilken platsupplåtelse skall ske för godkännande av OVAB, samt ange båttyp och båtmått. Upplåtelse utan OVAB:s medgivande utgör grund för uppsägning.

2 f. Icke inom området uppföra byggnad av vad slag det vara må. g. Icke inom området vidtaga åtgärd som hindrar eller försvårar trafiken. h. Vidare åligger det båtägare att efterfölja följande ordningsregler: Endast av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger för fritidsbåtar får användas. Vid skrapning och slipning av båtar ska färgflagor och slipdamm samlas upp och lämnas på miljöstation. Lägg något under båten så att färgflagor och slipdamm inte tränger ner i golv och mark (Slipmaskin med filter/behållare kan underlätta uppsamlingen). Vid målning av båtar ska golv och mark täckas så att färgspill kan omhändertas. Färgburkar, olja och andra kemikalier får ej lämnas kvar under båten eller på uppställningsplatsen, Avfall och farligt avfall, t.ex. färgrester, förbrukad konserveringsvätska, olja och slipdamm, ska samlas upp och lämnas vid miljöstation. Avspolning av båtar får endast ske över spolplatta, Bullerstörande arbeten får inte utföras mellan kl och Särskilda bestämmelser om nyttjande av el m.m. a. Eluttagen är till för alla och får inte ockuperas av enskild båtägare. b. Båtägaren ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande föreskrifter; fn. elsäkerhetsverkets föreskrifter. Eluttag får av brandskydds- och säkerhetsskäl endast användas för handverktyg och batteriladdning. Båtägaren får inte ansluta elektrisk värmekälla av vad slag det vara må, utan OVAB:s i varje särskilt fall meddelade tillstånd. El får vara kopplad till båten enbart när båtägaren har full uppsikt över elanvändningen och anslutningarna. Alla kablar skall vara utan skarvar mellan uttagsboxen och relingslisten. Enbart jordade kablar får förekomma. Kablar som inte används skall tas bort och obevakade kablar som upptäcks på området kommer att kopplas ur. Se till att eventuella förlängningskablar är oskadade och godkända. c. Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för. d. Båtägaren får inte förvara eldfarlig olja, gasol eller andra explosiva eller brandfarliga ämnen liksom material av andra slag i inomhushall för vilka utrymmena ej är avsedda. e. Det är förbjudet att inom OVAB:s anläggning blästra och sprutlackera.

3 Särskilda regler för vinteruppläggningsplats Utöver vad som säges tidigare gäller för vinteruppläggningsplats följande: a. Båtägaren äger rätt att för uppläggning av egen båt nyttja anvisad uppläggningsplats från och med den 15 oktober till och med 31 april nästkommande år ( uppläggningsperioden ). OVAB kan, då särskilda omständigheter föreligger, för viss uppläggningsplats föreskriva annan uppläggningstid. För annan än angiven tidsperiod får OVAB debitera förhöjd avgift enligt OVAB:s vid var tid gällande prislista jämte eventuell flyttningskostnad. Vid uppläggningsperiodens, eller annan föreskriven uppläggningstids utgång, skall båten vara avlägsnad från uppläggningsområdet. Avtalstiden gäller från och med den dag som båten lagts på platsen, dock tidigast den 15 oktober, till och med nästföljande 31 april. Båten skall avlägsnas från platsen vid sistnämnda tidpunkt. Båtägaren äger inte nyttja båt, som är vinterupplagd för eget eller annans boende. b. Båtägaren skall före varje Uppläggningsperiod till OVAB ifylla och insända från OVAB översänd Föranmälan - vinteruppläggning. Sådan anmälan skall vara OVAB tillhanda senast vid den tidpunkt som anges i sagda handling. Sker inte anmälan inom föreskriven tid är OVAB och båtägaren överens om att avtalet om vinteruppläggningsplats därigenom upphör. Vid båtägarens byte till en större båt än vad som anges i vinteruppläggningsavtalet förbehåller sig OVAB rätten att pröva om OVAB, med hänsyn till förändring av längdmått, breddmått, höjdmått eller vikt, har kapacitet att lyfta, förvara och i övrigt hantera den nya båten. Om OVAB anser att de inte har sådan kapacitet äger OVAB rätt att säga upp avtalet om vinteruppläggningsplats till omedelbart upphörande. c Båtägaren skall i god tid före önskad dag beställa tid för inflyttning respektive utflyttning. d. Båt får endast uppläggas på plats som anvisats av personalen. Utrymme till intilliggande båt, såväl förut som akterut, som åt sidorna, som får disponeras av båtägaren uppgår till 50 cm utanför den egna båten. Avvikelse från ovan angivna mått får göras endast efter tillstånd av OVAB i varje särskilt fall och då mot särskild avgift. Båt eller täckningsanordning får under inga villkor inkräkta på de för brandgator avsedda utrymmena. e Täckning av båten skall utföras enligt försäkringsbolagens anvisningar. Täckning eller presenning får ej fästas i bockar eller uppallning eller på annat sätt så att båtens stabilitet därigenom äventyras. Undvik höga täckställningar då det äventyrar båtens stabilitet. f. Omedelbart före beställd utflyttning skall uppläggningsplatsen städas samt befrias från ställningsvirke och annat material. Om så ej sker äger OVAB rätt att debitera båtägaren för sådan städning eller avvakta med utflyttning till dess städning skett. OVAB tillhöriga bockar undanforslas av OVAB. Övrigt material, så som vagn eller vagga skall omedelbart efter utflyttning placeras i ställningsgård eller på av personalen anvisad plats. Vagnar, vaggor och ställningsvirke skall vara försedda med ägarens namn och telefonnummer. Säljer båtägaren under uppläggningsperioden sin båt kvarstår båtägarens samtliga förpliktelser gentemot OVAB enligt upplåtelseavtalet t.o.m. den avtalsperiod till vilket avtalet är uppsagt. Båtägaren ansvarar för att båten är borttransporterad från anläggningen vid uppläggningsperiodens utgång.

4 g. Båtägaren är skyldig att uppvisa försäkringsbevis. Detsamma gäller OVAB:s rätt att säga upp avtalet om båtägaren inte efterlever angivna skyldigheter. Dröjsmål från OVAB:s sida med enligt 8 c beställd upptagning eller sjösättning, liksom sådant dröjsmål från båtägarens sida, som orsakas av myndighets åtgärd, strejk, lockout, väderförhållande eller annan lika ingripande omständighet, som parterna ej råder över, medgiver ej tillägg eller nedsättning av avgift. Ansvar a. En förutsättning för att erhålla avtal med OVAB:s är att båtägaren tecknat en ansvarsförsäkring på båten. Underlåtenhet att teckna sådan försäkring ger OVAB rätt att med omedelbar verkan säga upp träffat avtal. b. För personskada ansvarar parterna i enlighet med allmänna skadeståndsregler. c. För sakskada ansvarar OVAB i samband med vinteruppläggning endast om båtägaren kan visa att OVAB eller någon som OVAB anlitat orsakat skadan genom vårdslöshet eller uppsåt. OVAB ikläder sig icke något förvaringsansvar för vinterupplagd båt. Det åligger båtägaren att fortlöpande kontrollera att båten ej skadas av uppallningsvirke eller köl- och sidobockar som kan ha ändrat läge under uppläggningstiden. d. Vid sakskada som anges i punkt c skall båtägaren inge anmälan till och reglering ske via det försäkringsbolag båtägaren anlitar. Kopia på anmälan skall tillställas OVAB. Vid fall av påvisad vårdslöshet från OVAB:s sida ersättes båtägaren med inom respektive försäkringsbolag lägsta förekommande självrisk. e. Båtägaren är skyldig ersätta OVAB för skada på OVAB:s anläggning, utrustning eller för annan skada av vad slag det vara må såsom miljöskada som orsakats av båtägaren eller av annan som handlat på båtägarens uppdrag. OVAB äger rätt att, om OVAB så önskar, från inbetald insats avräkna belopp motsvarande uppkommen skada. f. Av övrig skada än som här ovan angivits ersättes endast skäliga utlägg som den skadelidande haft och som han kan visa orsakats av vårdslöshet från motparten eller av denne anlitad person. g. Vid all skada utfäster sig den skadelidande att i första hand anlita sin egen försäkring. OVAB ansvarar inte för skada eller förlust om denna inte orsakats av vårdslöshet eller uppsåt. Övergiven och kvarlämnad egendom Är båten uppenbarligen övergiven, och har båtägaren inte avhörts under loppet av ett år från sommarrespektive vintersäsongens slut, äger OVAB rätt att sälja båten och ur försäljningslikviden täcka OVAB:s fordringar mot båtägaren under förutsättning: att båtägaren har obetalda förfallna avgifter som inte är föremål för rättslig prövning. att båtägaren genom skriftligt meddelande till uppgiven adress uppmanats att betala skulden och upplysts om att båten annars skall säljas efter 3 månader och att denna tid löpt ut. Egendom som båtägaren eljest lämnat kvar på upplåtarens område efter avtalstidens slut tillfaller upplåtaren utan lösen, omedelbart om den uppenbarligen saknar försäljningsvärde och annars tre månader efter att båtägaren skriftligen uppmanats att hämta den. Fungerande maskinverktyg, motorer, bilar och annan egendom av större värde skall dock anmälas till polismyndigheten.

5 Avtalsbrott I det fall OVAB i väsentlig omfattning bryter mot i avtal och föreskrifter angivna åtaganden utöver vad som sagts tidigare, äger båtägaren rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet. I det fall båtägaren dröjer med betalning av översänd faktura utöver en månad från sista betalningsdag eller 14 dagar sedan påminnelse därom tillställts båtägaren under uppgiven adress äger OVAB rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet och i vissa fall förbjuda rustningsarbete eller bortforsling av båten. OVAB äger även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om: a. Båtägaren före betalning för avtalsperioden går i konkurs eller eljest kommer på obestånd på sådant sätt att avtalade skyldigheter uppenbarligen ej kan fullgöras. b. Båtägaren handlar i strid mot vad som sägs i 4,6 eller 8. c. Båtägaren i övrigt bryter mot gällande ordnings- och säkerhetsregler enligt förevarande föreskrifter. d. Båtägaren i väsentlig omfattning åsidosätter avtalsenliga skyldigheter av synnerlig vikt för OVAB. e. Båtägaren underlåter att teckna försäkring jämlikt 11 a. Uppsägning av avtal Uppsägning av avtal, från OVAB:s eller båtägarens sida, skall för att vara gällande ske skriftligt. Överlåtelse av avtal Båtägaren äger inte överlåta rätten som följer av upplåtelseavtalet genom byte eller på annat sätt till annan båtägare. Vad gäller överlåtelse genom byte medges det endast till person som OVAB skäligen kan godta. Vid båtägarens dödsfall äger dödsboet rätt att överlåta upplåtelseavtalet till efterlevande make/maka, registrerad partner samt sambo som skäligen kan godtas av OVAB. Vid överlåtelse skall upplåtelseavtal träffas på de villkor som OVAB begär. Övrig överlåtelse av upplåtelseavtalet får inte ske om inte synnerliga skäl föreligger för sådan överlåtelse. Vad som avses med synnerliga skäl och huruvida synnerliga skäl föreligger avgör OVAB. Oscars Varv AB Varvstorget Lomma Tel Hemsida

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Textil, Second Hand Licensvillkor 2012-04-01 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011 Ansvarsförsäkring AN 1:3 Gäller från 1 januari 2011 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:3 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor......

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013 Ansvarsförsäkring AN 1:4 Gäller från 1 januari 2013 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:4 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor....

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Gar-Bo Försäkring AB. Försäkringsvillkor BF09. Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument

Gar-Bo Försäkring AB. Försäkringsvillkor BF09. Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument Försäkringsvillkor BF09 Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 5 1. Vem försäkringen gäller

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer