Föreskrifter. fr.o.m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreskrifter. fr.o.m. 070101"

Transkript

1 Föreskrifter fr.o.m

2 Varsågod Här får du GREFABs föreskrifter som gäller fr o m Vi har framförallt gjort en del förändringar i föreskrifterna som gäller utlåning och överlåtelse av båtplatser. Läs gärna lite extra där. Det har även tillkommit nya ordningsregler som handlar om miljön i våra hamnar om dessa kan du läsa mer om i 4. Vidare skall noteras att 11 utgått med följd av att 12 enligt nuvarande föreskrifter blivit 11 osv. Ändringarna har, som du säkert förstår, kommit till för att ytterligare förstärka kvalitén i vårt system i dessa tider med långa köer för den som behöver en ny plats, parallellt med detta arbetar vi givetvis även på andra sätt för att kunna erbjuda nya platser. En sak har alla förändringarna i föreskrifterna gemensamt. De är gjorda för att du och dina båtgrannar ska bli så nöjda kunder som möjligt och är framtagna bl.a. med de kontinuerliga, positiva samtal vi för med t.ex. hamnföreningarna som grund. Vi hoppas alltså att du skall trivas med föreskrifterna, att du blir nöjd med hur det fungerar i våra hamnar och med oss på GREFAB. Har du idéer till ytterligare förbättringar är du alltid välkommen att kontakta oss! Bästa båthälsningar från oss på GREFAB Föreskrifter gällande inom Göteborgsregionens fritidshamnar AB, GREFAB, förvaltade hamnanläggningar för fritidsbåtar.

3 1 Avtal Rätt till nyttjande av båtplats, vinteruppläggningsplats, förvaringshytt, eller annan disposition av markområde eller anläggning, förutsätter ett för varje särskilt fall upprättat avtal med GREFAB. Rättighet att teckna avtal inom hamnens område är i första hand förbehållen kommunmedlem i GREFABs ägarkommuner. Sådant avtal får icke överlåtas - vare sig helt eller delvis - utan GREFABs medgivande, se även I varje avtal skall vara angivet dag för ikraftträdande, uppsägningstid och förlängningstid. Utöver vad som anges i avtalet får båtägaren som inte i tid sagt upp avtalet rätt att vid försäljning av sin båt frånträda avtalet om och när GREFAB kan upplåta avtalsobjektet till annan. 3 Avgifter a. Avgift utgår enligt vid varje tidpunkt gällande, av GREFAB fastställd taxa. b. Avgifterna skall inbetalas till GREFAB i enlighet med utfärdad faktura och inom den på fakturan angivna tiden. Skulle så ej ske äger GREFAB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag. 4 Allmänna ordningsregler I båtägarens åtagande ingår att a. Väl vårda och aktsamt bruka hamnens anläggningar och utrustning samt uppträda skötsamt mot andra båtägare och GREFABs personal. b. Vid trafik inom av hamnens mark- och vattenområde iakttaga varsamhet, gällande fartbegränsningar och i övrigt anpassa sig så att skada ej uppstår. c. Till GREFAB omedelbart anmäla varje ändring av bostadsadress, postadress och telefonnummer, liksom varje förändring av typ, längd- och breddmått, djupgång samt vikt på den båt avtalet avses gälla för. Sådan ändring införes av GREFAB endast i GREFABs register. d. Utöver GREFABs föreskrifter noggrant efterleva tillämpliga författningar, såsom lagar, förordningar till skydd mot explosionsoch brandfara, vattenföroreningar och annan miljöförstörelse. I övrigt efterleva GREFABs, brandmyndigheters och andra myndigheters föreskrifter såsom elsäkerhetsverkets föreskrifter.

4 Sådana föreskrifter kan ändras. Om båtägaren inte godtager av GREFAB genomförda ändringar eller tillägg, vilka icke är beroende av ändring i lag eller förordning, har han att säga upp avtalet inom i detsamma föreskriven tid. e. Båtägare får inte överlåta, utlåna, uthyra eller på annat sätt upplåta i avtalet angiven rätt med undantag för vad som anges i 15. Båtägare kan efter skriftligt medgivande av GREFAB få upplåta båtplats till annan. Sådan upplåtelse får dock inte ske det första året båtägaren innehar båtplatsen och endast vara av tillfällig art, som längst sammanlagt tre år under båtägarens sammantagna kontraktstid med GREFAB. Båtägare skall vid upplåtelse av båtplats meddela GREFAB namn, adress och telefonnummer till den person till vilken båtplatsupplåtelse skall ske för godkännande av GREFAB, samt ange båttyp och båtmått. Vid upplåtelse i andra hand är båtägaren ansvarig för båtplatsen och andra skyldigheter som följer av avtalet. Båtägaren äger härvid endast utta ersättning som motsvarar vid varje tillfälle utgående ersättning eller avgift enligt avtalet mellan GREFAB och båtägaren. Upplåtelse utan GREFABs medgivande utgör grund för uppsägning enligt 13 b. f. Icke inom hamnområdet uppföra byggnad av vad slag det vara må. g. Icke inom hamnområdet vidtaga åtgärd som hindrar eller försvårar trafiken. h. Vidare åligger det båtägare att efterfölja följande ordningsregler: Endast av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger för fritidsbåtar får användas, Vid skrapning och slipning av båtar ska färgflagor och slipdamm samlas upp och lämnas på miljöstation. Lägg något under båten så att färgflagor och slipdamm inte tränger ner i marken (Slipmaskin med filter/behållare kan underlätta uppsamlingen), Vid målning av båtar ska marken täckas så att färgspill kan omhändertas, Färgburkar, olja och andra kemikalier får ej lämnas kvar under båten eller på uppställningsplatsen, Avfall och farligt avfall, t.ex. färgrester, förbrukad konserveringsvätska, olja och slipdamm, ska samlas upp och lämnas vid hamnens miljöstation, Avspolning av båtar får endast ske över spolplatta, Bullerstörande arbeten får inte utföras mellan kl och

5 5 Särskilda bestämmelser om nyttjande av el m.m. a. Leverans av el och vatten på bryggorna sker under perioden 15 april till 31 oktober. Leverans av el på land sker mellan klockan till Eluttagen är till för alla och får inte ockuperas av enskild båtägare. b. Båtägaren ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande föreskrifter; fn. elsäkerhetsverkets föreskrifter. Eluttag på land och bryggor får av brandskydds- och säkerhetsskäl endast användas för handverktyg och batteriladdning. Båtägaren får inte inom hamnen ansluta elektrisk värmekälla av vad slag det vara må, utan GREFABs i varje särskilt fall meddelade tillstånd. El får vara kopplad till båten enbart när båtägaren har full uppsikt över elanvändningen och anslutningarna. Alla kablar skall vara utan skarvar mellan uttagsboxen och relingslisten. Enbart jordade kablar får förekomma. Kablar som inte används skall tas bort och obevakade kablar som upptäcks på området kommer att kopplas ur. Se till att eventuella förlängningskablar är oskadade och godkända för utomhusbruk. Låt inte elkablar ligga kvar nattetid, på vintern riskerar de att plogas av. c. Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för. d. Båtägaren får inte förvara eldfarlig olja, gasol eller andra explosiva eller brandfarliga ämnen liksom material av andra slag i hytt, sjöbod, mastskjul eller inomhushall för vilka utrymmena ej är avsedda. e. Det är förbjudet att inom hamnens anläggning blästra och sprutlackera. 6 Särskilda regler för båtplats Utöver vad ovan sagts gäller särskilt för båtplats följande. a. Båtägaren äger endast rätt att nyttja båtplatsen för egen båt. Båtägaren äger dock inte nyttja båtplatsen för större båt än vad GREFAB så medger enligt gällande båtplatsavtal. Båtägaren får nyttja båtplatsen från och med 15 april fram till uppläggningsdagen, dock längst till och med 31 oktober samma år. b. I båtägarens åtagande ingår att: hålla båten tillfredsställande förtöjd samt hålla förtöjningsgods i fullgott skick och i händelse av underkännande omedelbart utbyta detsamma, om GREFAB så påfordrar överflytta båten till annan båtplats,

6 om båten sjunker eller blir liggande i marvatten genast vidtaga åtgärder för båtens upptagande eller länsning, icke under eller på bryggor o dyl. förvara jolle eller annan båt. Släpjolle får dock förtöjas inom båtplatsens vattenområde. c. Nytecknas avtal under pågående säsong sker avgiftsdebitering från den dag erbjuden båtplats accepteras av nyttjanderättshavaren, dock senast avtalets utskriftsdatum. d. Båtägaren får inte nyttja båt vid förtöjningsplats eller på annan plats inom hamnområdet för eget eller annans boende med undantag för tillfällig övernattning. e. Båtägaren skall vid anmodan kunna uppvisa ett giltigt försäkringsbevis, varav framgår att den båtägare med vilken GREFAB har avtal också är försäkringstagare. Båtägaren skall vidare vid varje byte av båt för GREFAB uppvisa giltigt försäkringsbevis. Om båtägaren vid anmodan eller byte av båt inte visar upp giltigt försäkringsbevis, oavsett skäl härtill, eller oskäligt dröjer med att uppvisa sådant försäkringsbevis, äger GREFAB rätt att säga upp avtalet. 7 Om anvisad båtplats inte bereder erforderlig säkerhet eller om den i övrigt är behäftad med brist, skall båtägaren anmäla felet till GREFAB omgående i syfte att bereda GREFAB tillfälle avhjälpa bristen. Om bristen inte avhjälps inom tid som med hänsyn till omständigheterna är skälig har båtägaren rätt till prisavdrag som svarar mot felet. Om GREFAB inte i tid tillhandahåller avtalad båtplats, eller tillfällig båtplats, har båtägaren rätt till nedsättning av avgiften som svarar mot förseningen. Sådant dröjsmål som orsakas av myndigheters åtgärd, strejk, lockout, väderförhållanden eller annan lika ingripande omständighet som GREFAB ej råder över eller borde ha räknat med ger dock ej båtägaren nedsättning av avgift. GREFAB ansvarar icke för intrång förorsakat av annan båtägare. 8 Särskilda regler för vinteruppläggningsplats Utöver vad som säges i 1-5 gäller för vinteruppläggningsplats följande: a. Båtägaren äger rätt att för uppläggning av egen båt nyttja anvisad uppläggningsplats från och med den 1 september till och med 31 maj nästkommande år ( Uppläggningsperioden ). GREFAB kan, då särskilda omständigheter föreligger, för viss uppläggningsplats föreskriva annan uppläggningstid. För annan än angiven tidsperiod får GREFAB debitera förhöjd avgift enligt GREFABs vid var tid gällande prislista jämte eventuell flyttningskostnad.

7 Vid uppläggningsperiodens, eller annan föreskriven uppläggningstids utgång, skall båten vara avlägsnad från uppläggningsområdet. Båtägaren äger dock rätt att efter tillstånd från GREFAB och på förtöjningsplats som anvisas av bolaget nyttja platsen för att låta egen båt vinterligga i sjön. Avtalstiden gäller från och med den dag som båten lagts på platsen, dock tidigast den 1 november, till och med nästföljande 14 april. Båten skall avlägsnas från platsen vid sistnämnda tidpunkt. Båtägaren äger inte nyttja båt, som är vinterupplagd eller ligger i sjön, för eget eller annans boende. b. Båtägaren skall före varje Uppläggningsperiod till GREFAB ifylla och insända från GREFAB översänd Föranmälan - vinteruppläggning. Sådan anmälan skall vara GREFAB tillhanda senast vid den tidpunkt som anges i sagda handling. Sker inte anmälan inom föreskriven tid är GREFAB och båtägaren överens om att avtalet om vinteruppläggningsplats därigenom upphör. Vid båtägarens byte till en större båt än vad som anges i vinteruppläggningsavtalet förbehåller sig GREFAB rätten att pröva om GREFAB, med hänsyn till förändring av längdmått, breddmått, djupgång eller vikt, har kapacitet att lyfta, förvara och i övrigt hantera den nya båten. Om GREFAB anser att de inte har sådan kapacitet äger GREFAB rätt att säga upp avtalet om vinteruppläggningsplats till omedelbart upphörande. c Båtägaren skall i god tid före önskad dag beställa tid för upptagning respektive sjösättning. Se information i Hemmahamn. Sådan bokning sker hos hamnpersonalen i den hamn vinteruppläggningsavtalet gäller. d. Av vinteruppläggningstaxan framgår vilka tjänster GREFAB kan erbjuda och i vilken omfattning dessa ingår i vinteruppläggningsavgiften. Sådan beställning noteras på ovan angiven föranmälan. e. Om båtägaren inte önskar utnyttja de i vinteruppläggningstaxan ingående tjänsterna, medges inget avdrag för ej nyttjad tjänst, ankommer det på båtägaren själv att utan kostnad för GREFAB ombesörja vinteruppläggningsåtgärderna med iakttagande av reglerna i dessa föreskrifter. Vid upptagning och sjösättning inom hamnen skall därvid nyttjas de för ändamålet avsedda fasta eller rörliga anordningar som ingår i hamnens utrustning eller som eljest tillhandahålles genom GREFABs försorg. Sådana anordningar som är motordrivna får endast manövreras av hamnpersonalen eller annan person som erhållit GREFABs uppdrag.

8 f. Båt får endast uppläggas på plats som anvisats av hamnpersonalen. Utrymme till intilliggande båt - såväl förut som akterut, som åt sidorna - som får disponeras av båtägaren uppgår till 25 cm utanför den egna båten. Avvikelse från ovan angivna mått får göras endast efter tillstånd av GREFAB i varje särskilt fall och då mot särskild avgift. Båt eller täckningsanordning får under inga villkor inkräkta på de för brandgator avsedda utrymmena. g Täckning av båten skall utföras enligt försäkringsbolagens anvisningar. Täckning eller presenning får ej fästas i bockar eller uppallning eller på annat sätt så att båtens stabilitet därigenom äventyras. Undvik höga täckställningar då det äventyrar båtens stabilitet. h. Omedelbart före beställd sjösättning skall uppläggningsplatsen städas samt befrias från ställningsvirke och annat material. Ställningarna skall vara isärmonterade och väl hopbuntade. Om så ej sker äger GREFAB rätt att debitera båtägaren för sådan städning eller avvakta med sjösättning till dess städning skett. GREFAB tillhöriga bockar undanforslas av GREFAB. Övrigt material, såsom vagn eller vagga skall omedelbart efter sjösättning placeras i ställningsgård eller på av hamnpersonalen anvisad plats. Endast isärmonterade vaggor får placeras inom hamnområdet. Båtvagnar får, i vissa hamnar efter tillstånd från GREFAB och efter nyttjandetidens utgång placeras på av bolaget anvisad plats. Vagnar, vaggor och ställningsvirke skall vara försedda med ägarens namn och telefonnummer. i. Säljer båtägaren under Uppläggningsperioden sin båt kvarstår båtägarens samtliga förpliktelser gentemot GREFAB enligt upplåtelseavtalet t.o.m. den avtalsperiod till vilket avtalet är uppsagt. Båtägaren ansvarar för att båten är borttransporterad från hamnen vid Uppläggningsperiodens utgång. j. Vad som stadgas i 6 e) ovan avseende båtägarens skyldigheter att uppvisa försäkringsbevis gäller även för vinteruppläggningsplats. Detsamma gäller GREFABs rätt att säga upp avtalet om båtägaren inte efterlever angivna skyldigheter. 9 Dröjsmål från GREFABs sida med enligt 8 c beställd upptagning eller sjösättning, liksom sådant dröjsmål från båtägarens sida, som orsakas av myndighets åtgärd, strejk, lockout, väderförhållande eller annan lika ingripande omständighet, som parterna ej råder över, medgiver ej tillägg eller nedsättning av avgift.

9 10 Särskilda regler för förvaringshytt eller sjöbod Båtägaren äger rätt att nyttja förvaringshytt eller sjöbod under avtalstiden 1 april - 31 mars påföljande år. GREFAB och båtägaren är överens om att om avtal om båtplats/vinteruppläggning upphör att gälla skall avtal som avser hytt/sjöbod samtidigt upphöra att gälla. 11 Ansvar a. En förutsättning för att erhålla avtal i GREFABs hamnar är att båtägaren tecknat en ansvarsförsäkring på båten. Underlåtenhet att teckna sådan försäkring ger GREFAB rätt att med omedelbar verkan säga upp träffat avtal. b. För personskada ansvarar parterna i enlighet med allmänna skadeståndsregler. c. För sakskada ansvarar GREFAB i samband med vinteruppläggning endast om båtägaren kan visa att GREFAB eller någon som GREFAB anlitat orsakat skadan genom vårdslöshet eller uppsåt. GREFAB ikläder sig icke något förvaringsansvar för vinterupplagd båt. Det åligger båtägaren att fortlöpande kontrollera att båten ej skadas av uppallningsvirke eller köl- och sidobockar som kan ha ändrat läge under uppläggningstiden. I samband med upplåtelse av båtplats ansvarar GREFAB endast om skada på båt eller utrustning beror på fel, vilket ej avhjälpts i enlighet med vad som sägs i 7. d. Vid sakskada som anges i punkt c skall båtägaren inge anmälan till och reglering ske via det försäkringsbolag båtägaren anlitar. Kopia på anmälan skall tillställas GREFAB. Vid fall av påvisad vårdslöshet från GREFABs sida ersättes båtägaren med inom respektive försäkringsbolag lägsta förekommande självrisk. e. Båtägaren är skyldig ersätta GREFAB för skada på GREFABs anläggning, utrustning eller för annan skada av vad slag det vara må såsom miljöskada som orsakats av båtägaren eller av annan som handlat på båtägarens uppdrag. GREFAB äger rätt att, om GREFAB så önskar, från inbetald insats avräkna belopp motsvarande uppkommen skada. f. Av övrig skada än som här ovan angivits ersättes endast skäliga utlägg som den skadelidande haft och som han kan visa orsakats av vårdslöshet från motparten eller av denne anlitad person. g. Vid all skada utfäster sig den skadelidande att i första hand anlita sin egen försäkring. GREFAB ansvarar inte för skada eller förlust om denna inte orsakats av vårdslöshet eller uppsåt.

10 12 Övergiven och kvarlämnad egendom Är båten uppenbarligen övergiven, och har båtägaren inte avhörts under loppet av ett år från sommar- respektive vintersäsongens slut, äger GREFAB rätt att sälja båten och ur försäljningslikviden täcka GREFABs fordringar mot båtägaren under förutsättning: att båtägaren har obetalda förfallna avgifter som inte är föremål för rättslig prövning. att båtägaren genom skriftligt meddelande till uppgiven adress uppmanats att betala skulden och upplysts om att båten annars skall säljas efter 3 månader och att denna tid löpt ut. Egendom som båtägaren eljest lämnat kvar på upplåtarens område efter avtalstidens slut tillfaller upplåtaren utan lösen, omedelbart om den uppenbarligen saknar försäljningsvärde och annars tre månader efter att båtägaren skriftligen uppmanats att hämta den. Fungerande maskinverktyg, motorer, bilar och annan egendom av större värde skall dock anmälas till polismyndigheten. 13 Avtalsbrott I det fall GREFAB i väsentlig omfattning bryter mot i avtal och föreskrifter angivna åtaganden utöver vad som sägs i 7 andra stycket och 9, äger båtägaren rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet. I det fall båtägaren dröjer med betalning av översänd faktura utöver en månad från sista betalningsdag eller 14 dagar sedan påminnelse därom tillställts båtägaren under uppgiven adress äger GREFAB rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet och i vissa fall förbjuda rustningsarbete eller bortforsling av båten. GREFAB äger även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om: a. Båtägaren före betalning för avtalsperioden går i konkurs eller eljest kommer på obestånd på sådant sätt att avtalade skyldigheter uppenbarligen ej kan fullgöras. b. Båtägaren handlar i strid mot vad som sägs i 4,6 eller 8. c. Båtägaren i övrigt bryter mot gällande ordnings- och säkerhetsregler enligt förevarande föreskrifter. d. Båtägaren i väsentlig omfattning åsidosätter avtalsenliga skyldigheter av synnerlig vikt för GREFAB. e. Båtägaren underlåter att teckna försäkring jämlikt 11 a.

11 14 Uppsägning av avtal Uppsägning av avtal, från GREFABs eller båtägarens sida, skall för att vara gällande ske skriftligt. 15 Överlåtelse av avtal Båtägaren äger inte överlåta rätten som följer av upplåtelseavtalet genom byte eller på annat sätt till annan båtägare. Vad gäller överlåtelse genom byte medges det endast till person som är placerad i GREFABs byteskö och som GREFAB skäligen kan godta. Vid båtägarens dödsfall äger dödsboet rätt att överlåta upplåtelseavtalet till efterlevande make/maka, registrerad partner samt sambo som skäligen kan godtas av GREFAB. Vid överlåtelse skall upplåtelseavtal träffas på de villkor som GREFAB begär. Övrig överlåtelse av upplåtelseavtalet får inte ske om inte synnerliga skäl föreligger för sådan överlåtelse. Vad som avses med synnerliga skäl och huruvida synnerliga skäl föreligger avgör GREFAB.

12 GREFAB Göteborgsregionens Fritidshamnar AB Norra Hamngatan 40, Göteborg Tel , fax Hamn Telefon Saltholmen Björlanda Kile Fiskebäck Hinsholmskilen Hovås Torslanda

Föreskrifter vinterförvaring Oscars Varv AB (OVAB)

Föreskrifter vinterförvaring Oscars Varv AB (OVAB) Varsågod Här får du Oscars Varv AB:s (OVAB:s) föreskrifter som gäller fr.o.m. 2012-10-01. De är gjorda för att du och dina båtgrannar ska bli så nöjda kunder som möjligt. Vi hoppas att du skall trivas

Läs mer

Hamnordning för båtar inom ÖHF s hamnar

Hamnordning för båtar inom ÖHF s hamnar Hamnordning för båtar inom ÖHF s hamnar 1. Avtal Rätt till nyttjande av båtplats, vinteruppställningsplats, sjöbod eller annan disposition av markområde eller anläggning, förutsätter ett för varje särskilt

Läs mer

GKSS HAMNORDNING A. ALLMÄNT B. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER. B.1. I båtplatsinnehavarens åtagande ingår att:

GKSS HAMNORDNING A. ALLMÄNT B. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER. B.1. I båtplatsinnehavarens åtagande ingår att: GKSS HAMNORDNING I enlighet med beslut i GKSS styrelses fastställs denna hamnordning för GKSS hamn och markområde i Långedrag att gälla från 2006-04-15 och tills vidare. A. ALLMÄNT Rätt till permanent

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Sida 1 av 10 Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter. sid 1 2. Föreskrifter vid sjö- och torrsättning. sid 2 3. Föreskrifter för hamnverksamheten.

Läs mer

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea Avtal nr Samarbetsavtal SveaWebPay Mellan Svea Ekonomi AB, 556489-2924 (Svea) och nedan angivna Leverantör har följande samarbetsavtal tecknats enligt villkor i detta avtal,med bilagor. Fält markerade

Läs mer

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Gäller från 2012-06-01 Konsument 2011-12-05 2(16) 2011-12-05 3(16) Sammanfattning

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010)

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor ( Avtalet ) gäller för tjänsten Coop mobil kontantkort ( Tjänsten ) till en konsument

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar NÄT 2012 H Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) 1(12) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) NÄT 2012 K (rev) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Valdemarsviks Sparbank (525002-3982), Box 144, 615 23 Valdemarsvik, 0123-129

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Allmänna villkor Leaseonline AB

Allmänna villkor Leaseonline AB Allmänna villkor Leaseonline AB 1. Villkor - Avtal Om Underhållsservice OBS! Det åligger Leasetagaren att boka in och utföra service på Fordonet vid rätt tidpunkt enligt respektive biltillverkares servicerekommendationer.

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser NÄT 2004 N 1 (10) Gäller hos Växjö Energi Elnät AB fr o m 2004-08-01 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer