Sammanfattning av Sveriges partnerskapsavtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av Sveriges partnerskapsavtal 2014 2020"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Sammanfattning av Sveriges partnerskapsavtal Bryssel 29 oktober 2014 Sveriges partnerskapsavtal (PA) är det övergripande strategiska dokumentet som täcker de investeringar som görs från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), som tillsammans bildar Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF). Partnerskapsavtalet skildrar i stora drag hur dessa fyra fonders ekonomiska medel ska användas för att hjälpa Sverige att nå landets mål som rör smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Partnerskapsavtalet är en länk mellan det europeiska perspektivet och EU 2020-målen och det svenska perspektivet, som grundar sig på Sveriges utmaningar och möjligheter. Några viktiga utgångspunkter för den socio-ekonomiska analysen, som partnerskapsöverenskommelsen grundar sig på, är Sveriges nationella reformprogram för 2014, de landsspecifika rekommendationerna för 2014, Europeiska kommissionens principförklaring från 2012 samt programutvärderingar från perioden Sverige har för att se till att ESI-fonderna används på bästa sätt såväl enskilt som kompletteringsmässigt valt att lägga fokus på de följande övergripande prioriteringarna, som har en stark koppling till Europa 2020-målen om smart, hållbar och inkluderande tillväxt: främjande av konkurrenskraft, kunskaper och innovation, förstärkning av det hållbara och effektiva bruket av resurser för hållbar tillväxt, ökad sysselsättning, främjande av anställningsbarhet och förbättrad tillgång till arbetsmarknaden. Dessa tre prioriteringar är knutna till tio tematiska mål 1, som ska se till att åtgärder under de fyra fonderna tar itu med de specifika utmaningarna och hjälper Sverige att nå målen med Europa 2020-strategin. Detaljer kring fördelningen per tematiskt mål presenteras i tabell 1. Program Eruf genomförs av ett nationellt operativt program (OP) och åtta regionala OP. ESF genomförs av ett nationellt operativt ESF-program samt en särskild tilldelning till ungdomssysselsättningsinitiativet (USI). Dessutom kommer det att finnas ett EJFLU-program för landsbygdsutveckling och ett program som stöds av EHFF. De tre sistnämnda programmen kommer att ha underordnade regionala handlingsplaner. Vidare kommer det att finnas ett program för lokalt ledd utveckling (LLU) 2 som kan finansieras från flera håll. Det får 8,5 miljoner euro från Eruf och 8,3 miljoner euro från ESF i stöd. 1 Sverige har valt att finansiera investeringar under 10 av de 11 möjliga tematiska målen, endast det tematiska målet "institutionell kapacitet" har inte beaktats 2 I Sverige hanteras detta operativa program av Jordbruksverket 1

2 Europeiska regionala utvecklingsfonden Erufs anslag till Sverige är omkring 945 miljoner euro. 31 procent av anslaget stöder åtgärder under det tematiska målet "stöd till SMF". 28 procent av anslaget går till åtgärder under tematiskt mål "forskning och innovation". 18 procent går till tematiskt mål "koldioxidsnålt samhälle", 10 procent till tematiska målet "IKT" och 8 procent till tematiskt mål "transport och infrastruktur". Förvaltningsmyndigheten som hanterar och styr de nio Eruf-programmen kommer att vara samma som under föregående period, Tillväxtverket. Insatserna inom ramen för regionalfonden syftar till att stärka den regionala konkurrenskraften och hållbar tillväxt. Nationella och regionala insatser bör vara kompletterande, skapa värde inom den regionala tillväxtpolitiken och främja strukturförändrande insatser inom de prioriterade områdena innovation, entreprenörskap och den gröna ekonomin. Inom det tematiska målet "forskning och innovation" kommer Erufs investeringar hjälpa till att skapa stabila miljöer för forskning och innovation i syfte att stärka samspelet mellan forskning och industri, för att öka kommersialiseringsförmågan och för att bidra till mer innovation. Erufs nationella och regionala program är avsedda att komplettera nationell politik för regionala smarta specialiseringsstrategier och att stärka forsknings- och innovationsmiljöer i hela landet. Aktiviteter inom ramen för tematiskt mål "IKT" kommer att bidra till att ge företag och organisationer tillgång till snabbt bredband. Bredband med hög kapacitet prioriteras i områden där de kommersiella förhållandena för bredbandsinstallation saknas. Analysen visar att tillgång till snabbt bredband är viktigt för tillväxt, förmågan att driva företag och för att kunna erbjuda bra offentliga tjänster. Ökad bredbandstäckning är nödvändigt för att öka produktiviteten och konkurrenskraften i glest befolkade områden. Investeringarna under landsbygdsutvecklingsprogrammet och den regionala utvecklingsfonden är ordnade på så sätt att de kompletterar och stärker varandra. Eruf kommer att stödja de ortssammanbindande nätverken medan investeringarna i landsbygdsutvecklingsprogrammet kommer att fokuseras på att slutanvändarna kan koppla upp sig. Åtgärder som rör bredbandsinfrastrukturen inom ramen för Eruf förutses endast i de tre regionala programmen längst i norr, som alla presenterar särskilda svårigheter med väldigt liten befolkning och långa avstånd. I fråga om det tematiska målet "stöd till SMF" kommer investeringarna i detta område att bidra till att små och medelstora företag stärks, vilket i sin tur bidrar till Europa 2020-målen om forskning och innovation, samt sysselsättning. Eruf-insatserna bistår med att främja entreprenörskap och med att utveckla företag regionalt och nationellt. För att insatserna i de olika programmen ska få maximal genomslagskraft ligger fokus på specifika regionala förhållanden, samarbete över programgränser, en kombination av entreprenörskap och innovation samt åtgärder för att uppmuntra företag med tillväxtpotential. Mot bakgrund av detta understryker partnerskapsavtalet även vikten av att koppla insatser med de smarta specialiseringsstrategierna och prioriterade områdena i tematiskt mål 1. Åtgärder inom programmen kommer även underblåsa små och medelstora företags vilja och förmåga till internationalisering. Partnerskapsavtalet understryker även vikten av en väl fungerande kapitaltillförsel för att skapa och utveckla företag. Företagens behov av externt kapital bör huvudsakligen tillgodoses på den privata marknaden, men det finns specifika områden där marknaden misslyckas med att tillhandahålla kompletterande finansiering, särskilt under tidiga utvecklingsfaser. Sålunda, riskkapitalprojekt, med fokus på eget kapital, kommer att genomföras enligt metodiken under 2

3 perioden med direktinvesteringar jämte privat kapital (i de åtta regionala programmen). I tillägg, ska det nationella Eruf-programmet stödja åtgärder för att förbättra tillförseln av riskkapital i allmänhet under de tidiga stadierna och för att främja etablerandet av fler privata aktörer på riskkapitalmarknaden. Erufs insatser inom det tematiska målet "koldioxidsnålt samhälle" bör främja ett effektivare energiutnyttjande och användning av förnybar energi, liksom försök att utveckla teknik för att minska utsläppen. Eruf kommer att stödja investeringar i små och medelstora företag inom dessa områden med positiv inverkan på miljön och som bidrar till ökad energimedvetenhet på företagen. Vidare kommer Eruf att stödja nätverk, kluster och inkubatorer för små och medelstora företag som arbetar med energieffektivisering. En annan viktig fråga för programmen är den ökade potentialen för kommersialisering av innovationer inom energisektorn. Dessutom kommer utvecklingen av strategier och planer för hållbar och energieffektiv stadsplanering att stödjas, med tyngdvikt på energibevarande och icke-fossil energi. Inom detta område kommer insatser göras för att få fram kapital till företag vars aktiviteter bidrar till övergången till en koldioxidsnål ekonomi. En fond för tidiga investeringar i företag, med fokus på en koldioxidsnål ekonomi, ska upprättas. Investeringar under det tematiska målet "Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur" kommer bara att genomföras i de två norra glest befolkade områdena. God tillgänglighet och ett effektivt transportsystem är av stor strategisk vikt för Sverige. I de glest befolkade delarna av landet är investeringar i transportinfrastrukturen av stor betydelse för såväl miljö som företag, så att arbetskraften kan bli mer rörlig och tillgängligheten till marknaderna öka. De långa avstånden innebär dessutom att regionerna är kraftigt beroende av fossila bränslen och vägtransporter. Eruf-insatser i det här området kommer att bidra till hållbara transportlösningar som underlättar förbindelser mellan företag och ökar arbetskraftens rörlighet. Fokuset kommer att ligga på ökad kapacitet i det befintliga transportsystemet, med avseende på identifierade flaskhalsar, anslutning till TEN-T-nätverket, multimodala lösningar och en sänkning av utsläppen av växthusgaser. Europeiska socialfonden ESF:s tilldelning till Sverige är 774 miljoner euro, plus en särskild tilldelning till ett ungdomssysselsättningsinitiativ (USI) på 44 miljoner euro till tre av Sveriges åtta NUTS 2- regioner. ESF-tilldelningen är 45 procent av tilldelningen för strukturfonderna, vilket är en ökning från 42,5 procent under den tidigare perioden. I partnerskapsavtalet beskrivs att användningen av ESF är nära förbunden med de landsspecifika rekommendationerna för Sverige och Kommissionens principförklaring från 2012: Att stödja åtgärder som ökar deltagandet på arbetsmarknaden och social inkludering för sårbara grupper, i synnerhet ungdomar och personer med invandrarbakgrund. Över 70 procent av tilldelningen från ESF och USI kommer att investeras i arbetsmarknadsintegration av personer som befinner sig i utkanten av arbetsmarknaden. Vägar till arbetsmarknadsintegration, (åter)utbildning och enskild coaching är de viktigaste verktygen som används. Åtgärderna som finansieras via ESF kompletterar de relevanta nationella politiska instrumenten. Tjugo procent av ESF-anslaget används till att stödja verksamhet inom det tematiska målet "Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom", genom åtgärder för aktiv integration för att förbättra anställbarheten för de mest utsatta grupperna. Resten av ESF:s investeringar går till företag och anställda för att skapa 3

4 förhållanden som gör att arbetstagare stannar kvar på sitt nuvarande eller nya arbete längre, huvudsakligen genom åtgärder för livslångt lärande. Den större delen av tilldelningen från ESF och den specifika USI-tilldelningen hanteras i ett gemensamt nationellt MP som omfattar 810 miljoner euro i stöd från Unionen. Under det enhetliga nationella OP kommer det att finnas åtta regionala åtgärdsplaner som ska se till att de ESF- och USI-stödda åtgärderna anpassas helt till regionala förhållanden. Det underlättar även koordinationen med de åtgärder som stöds genom Eruf i regionerna. Myndigheten som hanterar och kontrollerar ESF är samma som under den tidigare perioden, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige. Certifieringsmyndigheten har åtta regionala kontor. ESF OP och YEI kommer att fokusera stödet på följande investeringsprioriteringar: Hållbar integrering av ungdomar på arbetsmarknaden, särskilt ungdomar som är arbetslösa eller saknar utbildningsplats, inklusive ungdomar som riskerar social utslagning och ungdomar från marginaliserade grupper i samhället, bland annat genom att genomföra ungdomsgarantin. Tillgång till arbete för arbetssökande och för icke-aktiva personer, inklusive de långtidsarbetslösa och människor långt från arbetsmarknaden, t.ex. genom lokala sysselsättningsinitiativ, samt stöd till arbetstagarnas rörlighet. Aktiv integration för att förbättra anställbarhet, inklusive främjandet av lika möjligheter och aktivt deltagande. Förbättring av arbetsmarknadsutbildningssystemen, underlätta övergången från utbildning till arbete samt att stärka yrkesutbildningssystemen och deras kvalitet, bland annat genom mekanismer för kompetensförväntan, anpassning av läroplaner, dubbla lärandesystem och lärlingssystem. Förbättrad tillgång till livslångt lärande för alla åldersgrupper, uppgradering av kunskaper, färdigheter och kvalifikationer hos arbetskraften, samt främja flexibla utbildningsvägar, bland annat genom yrkesvägledning och validering av förvärvade kompetenser. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling EJFLU:s anslag till Sverige är miljoner euro. EJFLU kommer att tillåta stöd för att öka jordbrukares och andra landsbygdsföretags kunskaper, liksom samarbete mellan företag. Denna ökning kan leda till affärsutveckling, fler företag på landsbygden och en förstärkning av konkurrens- och attraktionskraften i form av mer gynnsamma förhållanden för utvecklingen av landsbygdsområden. Genom EJFLU finns det stöd för att skapa operativa grupper som består av aktörer som hanterar innovativa lösningar. Dessa grupper är avsedda för utveckling och tester. Dessa insatser på innovationsområdet anses viktiga för den långsiktiga konkurrenskraften. EJFLU kan även ge stöd för att fler unga människor ska ge sig in i jordbrukssektorn. Ytterligare prioriteringar inkluderas för att minska den digitala klyftan mellan land och stad genom att öka tillgängligheten av bredbandsnätverk som når slutanvändaren. Naturområden och uppodlade områden är viktiga för innovativ utveckling och regionernas attraktionsförmåga. Därför kan med EJFLU:s hjälp aktiviteter iordningsställas för att vidareutveckla entreprenörskap, egenföretagande och landsbygdsområdens attraktionskraft. Användningen och utvecklingen av lokala resurser och lokala särdrag kan genom EJFLU leda till nya produktmöjligheter och till att nya marknader öppnas. Insatser kommer även göras för att skydda de svenska mervärdena, bland annat det höga djurskyddet, den goda djurhälsan och det miljövänliga jordbruket. EJFLU strävar mot att stärka en hållbar utveckling av landsbygdsområden för att kunna ta itu med miljöproblem och klimatförändringar, samt för att bidra till hållbar hantering av naturresurser. Produktion av biogas och ökad energieffektivitet, samt minskad användning av 4

5 fossil energi inom jordbruket, är viktiga stödområden. Jordbrukarna uppmuntras att förbättra luftkvaliteten genom minskade utsläpp. Öppna landskap anses vara avgörande för livskraftiga landsbygdsområden. Sådana omfattar inslag av våtmarker och dammar, som stöds av EJFLU. En viktig insats är att tillåta den biologiska mångfalden i skogen att upprätthållas. Insatser som görs inom ramen för landsbygdsutvecklingsfonden omfattar bevarandet av betesmarker, minskade utsläpp av näringsämnen i luft och vatten samt en minskning av riskerna med växtskyddsprodukter. Det kommer även att utgå riktat stöd till ekologisk produktion, samt till jordbruk i bergsområden och andra områden med betydande naturliga begränsningar. Landsbygdsområdena är rika på lokala resurser och EJFLU ämnar stödja en hållbar användning av dessa resurser. Det finns attraktiva naturvärden och kulturella värden som bland annat påverkar turismen. Tillgång till en väl utvecklad infrastruktur och en god allmän servicenivå är nödvändiga villkor för en gynnsam utveckling av landsbygdsområden. EJFLU ämnar därför stödja aktiviteter som ska utföras för att bidra till landbygdsområdenas attraktionskraft genom förbättrade tjänster, kulturella aktiviteter och fritidsaktiviteter, turism och utvecklingen av naturen och kulturarvet. Sveriges landsbygd karakteriseras av starkt lokalt engagemang, vilket underlättar för att hitta effektiva lösningar som bygger på en integrerad strategi. Sverige arbetar med ett nytt sätt att främja gemenskapsledd lokal utveckling (GLU) med stöd från flera fonder, vilket är särskilt intressant eftersom lokala samhällen kan ta över ansvaret för målen i Europa 2020-strategin. Åtgärder för gemenskapsledd lokal utveckling kommer att genomföras inom alla fonder. Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF:s totala anslag till Sverige är 119,5 miljoner euro. Det huvudsakliga målet är att stödja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken och därmed säkerställa en hållbar utveckling av fiskerinäringen och vattenbruket. Detta omfattar t.ex. stöd till utveckling av selektiv fiskeutrustning och miljövänliga produktionsmetoder, samt till skydd av havsmiljön. Stöd kommer även att utgå för att stärka teknisk utveckling, innovation och kunskapsöverföring. För övrigt kommer betydande summor från EHFF att användas för att stärka kontrollen och genomdriva den gemensamma fiskeripolitiken, samt för att förbättra tillgången till vetenskaplig kunskap och datainsamling. Slutligen kommer EHFF att stödja främjandet av ekonomisk tillväxt, social inkludering och nya arbetstillfällen i samhällen som är beroende av fisket. EHFF:s stöd till Sverige kommer att hanteras genom ett operativt program, som för närvarande håller på att utarbetas. Mekanismer ska införas för koordination med andra ESI-fonder, i synnerhet vad avser lokal utveckling (GLU). Förvaltnings- och kontrollmyndigheten kommer att vara samma som under den tidigare perioden: Jordbruksverket. 5

6 Tabell 1: Uppdelning av tilldelningar efter tematiskt mål och fond (förutom territoriellt samarbete) i euro, med stöd från Unionen Tematiskt mål Eruf ESF SF EJFLU EHFF Totalt 01. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation ,00 0,00 0, ,00 0, , Förbättra tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik ,00 0,00 0, ,00 0, , Förbättra konkurrenskraften för små och medelstora företag, lantbrukssektorn (för EJFLU) och fiskeri- och lantbrukssektorn (för EHFF) ,00 0,00 0, , , , Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer ,00 0,00 0, ,00 0, , Främja anpassning till klimatförändringar, riskförebyggande och riskhantering 0,00 0,00 0, ,00 0, , Bevara och beskydda miljön och främja resurseffektivitet 0,00 0,00 0, , , , Främja hållbara transporter och eliminera flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Främja hållbar och högkvalitativ sysselsättning och stödja arbetskraftens rörlighet 0, ,00 0, , , , Främja social inkludering, samt bekämpa fattigdom och diskriminering , ,00 0, ,00 0, , Investera i utbildning, vidareutbildning och yrkesutbildning för kompetens och livslångt lärande 0, ,00 0, ,00 0, , Förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och aktörer och öka effektiviteten i den offentliga förvaltningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Teknisk assistans , ,00 0, , , ,00 Totalt , ,00 0, , , ,00 6

7 Tabell 2: Tilldelning till ESIF-program Program ESI-fund (Eruf, ESF, sammanhållningsfonde n, EJFLU, EHFF eller USI) Totalt stöd från Unionen i euro 2014SE05M9OP001 - Youth Employment Initiative USI , SE05M9OP001 Europeiska socialfonden ESF , SE16M2OP001 - Community Led Local Development ESF , SE16M2OP001 - Community Led Local Development Eruf , SE16RFOP001 - Skåne Blekinge OP Eruf , SE16RFOP002 - Småland och Öarna OP Eruf , SE16RFOP003 - Västsverige OP Eruf , SE16RFOP004 - Östra Mellansverige OP Eruf , SE16RFOP005 - Stockholm OP Eruf , SE16RFOP006 - Norra Mellansverige OP Eruf , SE16RFOP007 - Mellersta Norrland OP Eruf , SE16RFOP008 - Övre Norrland OP Eruf , SE16RFOP009 - National Programme Eruf , SE14MFOP001- Maritime and Fisheries Programme EHFF , SE06RDNP001 - Rural Development Programme EJFLU ,00 Totalt ,00 7

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Bakgrund..ett nationellt uppdrag att ta fram ett nytt operativ program för Östra Mellansverige för regionalfonden utgå ifrån EU:s strategi..ett uppdrag från fem länsaktörer

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Sammanfattning av partneravtal för Finland 2014-2020

Sammanfattning av partneravtal för Finland 2014-2020 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 7 oktober 2014 Sammanfattning av partneravtal för Finland 2014-2020 Övergripande information PA täcker fyra medel: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelsen

Partnerskapsöverenskommelsen Hearing den 18 juni 2013 Regionalfonden 2014-2020 Regionala programmen (8st) Totalt 85% av regionalfonden Nationella programmet. Totalt 15% av regionalfonden 17% Mål 1-3 Forskning/innovation, Tillgång

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Gemensam fondförordning Partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) Horisontella förordningen 2015-12-18

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

ERUF:s roll i den regionala tillväxtpolitiken och de nya programmens logik

ERUF:s roll i den regionala tillväxtpolitiken och de nya programmens logik ERUF:s roll i den regionala tillväxtpolitiken och de nya programmens logik Carolina Schönbeck, Tillväxtverket 1 Om regional tillväxtpolitik 2 De givna förutsättningarna i respektive län sätter ramarna

Läs mer

Programperioden

Programperioden Programperioden 2014-2020 -Lite om det vi vet och lite om det vi gissar. 1 Regelverk 2007-2013 Allmän förordning, 1083/2006 Regionalfondsförordning, 1080/2006 Tillämpningsförordning, 1828/2006 Svensk förordning,

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Landsbygdsdepartementet. Europadagen 2012

Landsbygdsdepartementet. Europadagen 2012 Europadagen 2012 Den nya landsbygdspolitiken i EU EU-processen Råds- och parlamentsarbetet rådsarbetsgrupper under 2012, beslut (förhoppningsvis) under första halvåret 2013 (gäller flera relevanta råds-

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman EU 2020 är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Den har tre prioriteringar om smart, hållbar och inkluderande tillväxt

Läs mer

Regional tillväxtpolitik allas ansvar?

Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Anna Olofsson, Enheten för Regional tillväxt, Från regionalpolitik till en regional tillväxtpolitik 1995 - Regionalpolitikens mål: att skapa förutsättningar för hållbar

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden , som samfinansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt

Läs mer

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde Insatsområde Passionerat Entreprenörskap i samverkan Fond Mål Indikator Målvärde Landsbygdsfonden EJFLU Förbättrad konkurrenskraft hos företag genom hållbart användande av humankapital Minskat sjukskrivningstal

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik 1.Lissabon, Göteborg G och Hela EU skall leva! 2. Perioden 2007-2013 2013 3. Nya utmaningar + verktyg 4. Partnerskap 5. Sveriges strategi 2007-2013 2013 6. JEREMIE

Läs mer

Hur beskriver och analyserar vi EUmålen utifrån ett svenskt sammanhang? Reglabs årskonferens 2013 Wolfgang Pichler

Hur beskriver och analyserar vi EUmålen utifrån ett svenskt sammanhang? Reglabs årskonferens 2013 Wolfgang Pichler Hur beskriver och analyserar vi EUmålen utifrån ett svenskt sammanhang? Reglabs årskonferens 2013 Wolfgang Pichler Analysprocessen... Regional tillväxt 2013 En rapport om tillstånd och utveckling i Sveriges

Läs mer

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader 2016-05-17 Termer kring och Leader I tabellen hittar du termer som ska användas kring lokal ledd utveckling och Leader i extern kommunikation. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning. Använd listan

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Roland BLADH 30 augusti 2012. Roland.Bladh@ec.europa.eu

Roland BLADH 30 augusti 2012. Roland.Bladh@ec.europa.eu Europa 2020 och Socialfonden Roland BLADH 30 augusti 2012 DG Employment, Social Affairs and Inclusion Roland.Bladh@ec.europa.eu www.ec.europa.eu/social europa eu/social Sammanhållningspolitiken 2014-20

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Kort om Tillväxtverket Arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och

Läs mer

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Stockholmsregionen Björne Hegefeldt Internationella avdelningen 1 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 2 11 tematiska mål 1. Stärka forskning och innovation

Läs mer

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014 Botnia-Atlantica 2014-2020 Uppstartskonferens Umeå, 11 december 2014 Norge: Nordland Fylkeskommune Sverige: Västerbotten Västernorrland Nordanstigs kommun Finland: Mellersta Österbotten Österbotten Södra

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1

Protokoll fört vid pleniföredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1 PROTOKOLL Nummer 2 21.9.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1 Närvarande Frånvarande Justerat CG - MP - TA - MN - WV KS - NF Omedelbart Ordförande

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Gemensam fondförordning Partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) Horisontella förordningen 2015-12-01

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Senaste nytt Programstart: tidigast 15 dec 2014 => beslut majjuni Kompletteringsarbete och förhandlingar med EUkommissionen pågår Bredband och hållbara transporter? Smart specialisering en knäckfråga

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

Ålands innovationsstrategi

Ålands innovationsstrategi Ålands strategi för smart specialisering Landskapsregeringen 12.5.2015 Bilaga 6 Krav på en innovationsstrategi enligt den allmänna strukturfondsförordningen för finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Övervakningskommittén 11 maj 2016

Övervakningskommittén 11 maj 2016 Övervakningskommittén 11 maj 2016 Grundläggande om lokalt ledd utveckling Regelverk Vad innebär Leadermetoden? Budget Urvalskriterier En ansökans väg genom systemen Vad går det att söka stöd för? Jordbruksverket

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige. Antaget vid Europaforum Norra Sverige XXI, Östersund 13 mars 2015 Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige. Europaforum Norra Sverige

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling B8-0165/2016 27.1.2016 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0106/2016 i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen om öars

Läs mer

2015-12-18. 15 oktober 2015

2015-12-18. 15 oktober 2015 15 oktober 2015 Information om Operativt program för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Socialfonden (ESF) 2014-2020 Uppdraget och bakgrund Samordning med andra

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2016 om öars särskilda situation (2015/3014(RSP))

ANTAGNA TEXTER. Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2016 om öars särskilda situation (2015/3014(RSP)) Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER P8_TA(2016)0049 Öars särskilda situation Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2016 om öars särskilda situation (2015/3014(RSP)) Europaparlamentet utfärdar

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige 2014-2020 Möjligheternas landsbygd Tranås, 8 oktober 2015 johan.magnusson@jordbruksverket.se Leadermetoden Boende och verksamma driver och påverkar

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden Programmet ska ge: lönsamma och livskraftiga företag aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Är vägledande och styrande för det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Läs mer

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar samt att säkerställa att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Thanos Pinakas Linnea Hagblom 1 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Läs mer

EUROPA 2020 Smart & hållbar tillväxt för alla EUs tillväxtstrategi -> mål

EUROPA 2020 Smart & hållbar tillväxt för alla EUs tillväxtstrategi -> mål EUROPA 2020 Smart & hållbar tillväxt för alla EUs tillväxtstrategi -> mål Sysselsättning Forskning och innovation Klimat och energi Utbildning Fattigdom och socialutestängning 75 % av 20 64- arbeta. 3

Läs mer

L 347/470 Europeiska unionens officiella tidning 20.12.2013

L 347/470 Europeiska unionens officiella tidning 20.12.2013 L 347/470 Europeiska unionens officiella tidning 20.12.2013 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning

Läs mer

Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder. Innehållsförteckning

Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder. Innehållsförteckning Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder Innehållsförteckning Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder... 1 Beskrivning av delåtgärd 1.1, Stöd till yrkesutbildnings- och

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04.

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 21.6.2013 2011/0276(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 543 Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04.00) Ändrat

Läs mer

Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden ESI-fonderna Fondöverskridande samverkan 2014-2020

Läs mer

Operativprogrammet för Eruf och ESF har två typer av urvalskriterier, obligatoriska och prioriterande:

Operativprogrammet för Eruf och ESF har två typer av urvalskriterier, obligatoriska och prioriterande: Bilaga 5 Urvalskriterier För varje ansökan om finansiering, kommer en bedömning att göras huruvida projektet uppfyller och till vilken grad med programmets urvalskriterier. Uppfyller ett projekt inte urvalskriterierna

Läs mer

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 27 N10 1 (5) Europeiska Gemenskapen Datum Dnr 23.4.2015 ÅLR 2015/896 Enligt sändlista Bilaga 1 Hänvisning Initiativ Kontaktperson Christel Lindholm Ärende TILLSÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSKOM-

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Urvalskriterier. Operativprogrammet för Eruf och ESF har två typer av urvalskriterier, obligatoriska och prioriterande:

Urvalskriterier. Operativprogrammet för Eruf och ESF har två typer av urvalskriterier, obligatoriska och prioriterande: Bilaga 1 till N1015E07_28042015 Urvalskriterier För varje ansökan om finansiering, kommer en bedömning att göras huruvida projektet uppfyller och till vilken grad med programmets urvalskriterier. Uppfyller

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven ESF10feb/ E Ramel Tematiska mål Mål 10 Investera i yrkesutbildning och livslångt lärande 1626 Mål

Läs mer

Teman i Botnia-Atlantica 2014-2020- programmet

Teman i Botnia-Atlantica 2014-2020- programmet Teman i Botnia-Atlantica 2014-2020- programmet I EU:s regelverk för sammanhållningspolitiken 2014-2020 föreslås elva tematiska mål med underliggande investeringsprioriteringar som anger möjlig inriktning

Läs mer