Upplands Våsby. kommun 1 stockholm län ETT TRYGGARE SMEDBY A KS2014:528. Polisheten. Parterna atar sig att:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upplands Våsby. kommun 1 stockholm län ETT TRYGGARE SMEDBY A428.197 2014 KS2014:528. Polisheten. Parterna atar sig att:"

Transkript

1 Upplands Våsby Polisheten kommun 1 stockholm län A KS2014:528 Samverkansöverenskommelse Med atgärdsplaner för Medborgarlöften Upplands Väsby kommun och Polismyndigheten i Stockholms län, Norrorts Polismästardistrikt, tecknar en gemensam överenskommelse för att öka tryggheten 1 kommunen. Kommunen och Polisen har efter en gemensam lägesbeskrivning valt att prioritera följande: ETT TRYGGARE SMEDBY Parterna atar sig att: Följa de beslutade atgärdsplanerna De beslutade atgärdsplanerna ska verkställas inom den överenskomna tidsperioden pa tva ar och ansvaret aligger utförarna. Utförarna åläggs uppföljning av resultatet i enlighet med gällande atgärdsplaner. Samverkansöverenskommelsen löper fran och med 1januari 2015 till och med 31 december Slutrapporteringen sker under varen Upplands Väsby den 29 december 2014 Mathias Bohman Kommunstyrelsens or förande Upplands Väsby kommun Annika Eriksson Polismästare Norrorts Polismästardistrikt

2

3 Åtgärdsplan Ett tryggare Smedby MÅL Att genom olika atgärder öka tryggheten i omradet BAKGRUND: Under varen 2014 gick ett brev ut till chefer och enhetschefer inom kommun och polisen, privata utförare och nyckelpersoner för att identifiera problemområden inför ett nytt samverkansavtal mellan kommun och polis. Allmänheten gavs ocksa möjligheten att paverka genom att maila in förslag. En arbetsgrupp med representanter fran kommun och polis analyserade materialet vilket resulterade i sex olika problemförslag som presenterades för övergripande trygghetsradet i maj Efter en diskussion där alla aktörer fick komma till tals sa enades radet om att prioritera otrygghet och brottslighet i Smedbyomradet. NOLLMÄTNING som ligger till grund för de identifierade insatserna Trygghetsenkät besvarad av boende Polisens statistik över brott och händelser Fastighetsbolagen Väsbyhem och Stenas boendeundersökningar Tva workshops med boende och nyckelpersoner i omradet MEDBORGARLÖFTEN: l nollmätningen samt workshops med nyckelpersoner, identifierades att följande fem kategorier behöver lyftas för att skapa ett tryggare Smedby: Bil och mopedtraf.k Göra en inventering av all trafikskyltning och se till att de överensstämmer med de lokala trafikföreskrifterna. Ansvarig: Trafikingenjör Kristoffer Kvarnström i samverkan med gatuchef Jörgen Wihlner Se över trafikhinder i form av bommar, farthinder mm, och i förekommande fall utöka dessa. Ansvarig: Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar* Polisen ska tillämpa nolltolerans vad gäller trafikbrott i omradet. Fastighetsägare och kommun ska tillämpa nolltolerans vad gäller felparkerade övergivna bilar. Ansvarig: Kommunal mark: Trafikingenjör Kristoffer Kvarnström i samverkan med gatuchef Jörgen Wihlner Samverkansparter:Privat mark: Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar* Information ut till vardnadshavare via kommunens högstadieskolor varje var om vad som gäller vid mopedkörning. och preventionssamordnare Carol me Ankarström Utbildningsdag för mopedister i omradet under varje var.

4 Un2domsgrupperinpar Polis ska vistas kontinuerligt i Smedby för att kunna identifiera ungdomsgrupperingar och skapa relationer med dessa för att pa sa vis påbörja ett förändringsarbete. Kommunens fliltarbetare ska vistas kontinuerligt i Smedby för att kunna identifiera ungdomsgrupperingar och skapa relationer med dessa för att pa sa vis pabörja ett förändringsarbete. Ansvarig: Fältare Malm Rahlenius, Frida Blom och brottsförebyggare fältare Anders Karlsson Orosamtal med vardnadshavare till ungdomar i omradet, där polis och fältarbetare bedömer att det är aktuellt. samt fältare Malm Rahlenius och Frida Blom Utveckla nattvandringen i området Ansvarig: Brottsförebyggare/fältare Anders Karlsson Samverkansparter: Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar*, polisens volontärer, föreståndare Aziz Rhassane Unga Ornar, skolorna i omradet** Utveckla sommarjobb för ungdomar, sa de som bor i Smedby ocksa får arbeta där. Ansvarig: Brottsförebyggare/f ältare Anders Karlsson Samverkansparter: Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar* samt förestandare Aziz Rhassane Unga Ornar Anordna turneringar minst en gång per ar mellan ungdomar, polis, brandkar och föräldrar. Ansvarig: Gruppledare Brandkaren Attunda Peter Eriksson i samrad med Thomas Liljedahl distriktschef Upplands Väsby Samverkansparter: Förestandare Aziz Rhassane Unga Omar, närpolisbeffil Mattias Tillberg och skolorna i omradet** Åtgärder kring skolor och förskolor Se över belysning, buskage och lösa trämöbler föremal, samt kameraövervakning kring skolor och förskolor. Ansvarig: Förvaltare Triantafi l Ios Bakiris Samverkansparter: Skolor** och förskolor*** i omradet Samverka för att komma tillrätta med säkerhetsproblemet att ungdomar vistas pa skolor och förskolor under helger och lov. (ex ungdomar pensionärer som adopterar skola/förskola) Ansvarig: Säkerhetschef Anita Ackeberg Samverkansparter: Skolor** och förskolorttt i omradet

5 Ökad trygghet och trivsel Sträva efter att öppna Ekebobadet. Ansvarig: Stena Fastigheter Marc Siösteen och t.f. kultur fritidschef Maria Röstberg Jogga med polis, brandkar och kommun vid ett tillfälle varannan vecka. Samverkansparter: Brandkaren Attunda samt kommunens tjänstemän och politiker Polisen ska öka sin patrullerade närvaro. Öka uppdragen med polisens volontärer för att öka synligheten. Ansvarig: Närpolisbef dl Mattias Tillberg Undersöka intresset för att starta upp/bygga vidare pa Grannsamverkan Genomföra regelbundna omradesgemensamma aktiviteter. Varje nyckelaktör ansvarar för en aktivitet per ar (Exempel som kommit upp: Bjuda in växtföretag för att tipsa om planteringar i omradet/hemma, Loppis, idrottstävlingar: Smedby-OS, Talangjakt, information fran Anhöriga Mot Droger, hundklubben, mm mm) Ansvarig sammankallande: Brottsförebyggare fältare Anders Karlsson Samverkansparter: Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar* Gallra och röja vegetation som upplevs som hinder för tryggheten. Ansvarig: Stadsträdgårdmästare Nils Oden i samverkan med driftchef Rickard Widblom Samverkansparter: Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar*. Öka antalet papperskorgar och se till att de töms ofta. Ansvarig: DriftchefRickard Widblom Samverkansparter: Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar*. Se över och atgärda växtlighet samt renhallning i och runt busshallplatser Ansvarig: Stadsträdgardmästare Nils Oden i samverkan med driftchef Rickard Widblom Samverkansparter: Operativ kontaktperson Arriva Christian Waktén Allmän uppsnyggning och restaurering av strategiska plaster. Ansvarig: Stadsträdgardmästare Nils Oden i samverkan med driftchef Rickard Widblom Samverkansparter: Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar*.

6 Belysning Kontinuerlig inventering av belysningen i omradet, både gang/cykelvägar och fasadbelysning, samt underhall av dessa. Ansvarig: Kommunal belysning Gatuingenjör Carina Nordin i samverkan med gatuchef Jörgen Wihiner Samverkansparter: Belysning pa privat mark Fas ighetsbolag och bostadsrättsföreningar*. Se över lämpliga platser ffir innovativ utsmyckad belysning Ansvarig: Stadsträdgardmästare Nils Oden i samverkan med gatuchef Jörgen Wihlner Samverkansparter: Fastighetsbolag och bostadsrättsfbreningart. Se över belysningen i tunnlama till och fran Smedbyomradet Ansvarig: Gatuingenjör Carina Nordin i samverkan med gatuchef Jörgen Wihlner Sprida kommunens felanmälningsnummer, för snabba atgärder vid trasig belysning. Ansvarig: Säkerhetssamordnare Sören Svanäng Information Kommunen knyter en informatör till projektet och gör minst fyra informationsinsatser per ar om de atgärder som genomförs. Ansvarig: Kommunikatör Anna Kelfve Inrätta ett lokalt informationsblad rör Smedbyomradet, som gar ut till alla boende och andra aktörer regelbundet. Ansvarig layout: Kommunikatör Anna Kelfve Samverkansparter: Samtliga deltagare i avtalet *Fastighetsbolag och Bostadsrättsföreningar som samverkar i omradet: Stena Fastigheter (Marc Siösteen), Väsbyhem (Åsa Allestam), BRF Travgatan (Aiki Parts), BRF Smedby Stallgatan (Maritha Carlsson), BRF Ekebo (Susana Vesterlund), BRF Smedby 3 (Therese Barvell Rappel). ** Skolor som verkar i omradet: Smedbyskolan (Gabriella Brundin), Sverige-finska och Engelskaskolan (Maija Vola) ~ Förskolor som verkar i omradet: Sverigefinska förskolan (Maija Vola), Senapskornets förskola (Carina Ågren), Förskolan Smedby Hage (Anita Lindoff), Förskolan Solkatten (Anita Lindoff).

7 TIDSPLAN OCH UPPFÖLJNING AV SAMVERKANSAVTALET Samverkansavtalet löper under 2 ar fran och med 1januari 2015 till och med 31 december En gang per halvår sammankallar kommunens preventionssamordnare till en delavstämning da de punkter i atgärdsplanen som är genomförda checkas av. En plan för hur vi ska na de punkter som aterstar tas fram. Ansvarig: Preventionssamordnare Caroline Ankarström Efter avtalets utgang, men senast 31 mars 2017, redovisas en uppföljande mätning av nolläget och atgärdsplanen följs upp. och preventionssamordnare Caroline Ankarström Förbehall: Polisen kommer fran 1januari 2015 omorganiseras till en myndighet för hela Sverige. 1 och med detta kan vissa delar i överenskommelsen komma att förändras för polisens räkning. Samrad med kommunen ska ske innan nödvändiga förändringar i överenskommelsen görs.

8

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

Samverkan mot Social oro

Samverkan mot Social oro Samverkan mot Social oro Metodhandbok Jesper Lindblom En sammanfattning från Västerorts Polismästardistrikt www.polisen.se Förord Social oro är ett relativt nytt begrepp för ett fenomen som under de senare

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017

En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017 En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017 Förord Samverkansrådet mot idrottsrelaterad brottslighet, som leds av Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer

Monika Torstensson, utvecklingssamordnare barn/ungdom - Socialförvaltning Pia Widegren, utvecklingsledare - Bildningsförvaltning Datum: 2014-11-19

Monika Torstensson, utvecklingssamordnare barn/ungdom - Socialförvaltning Pia Widegren, utvecklingsledare - Bildningsförvaltning Datum: 2014-11-19 Samverkanstrappan En guidning till rätt hjälp Monika Torstensson, utvecklingssamordnare barn/ungdom - Socialförvaltning Pia Widegren, utvecklingsledare - Bildningsförvaltningg Datum: 2014-11-19 Innehåll

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer