ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (9)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Jörgen Olsen (M), Andreas Rydbo (M) Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S) Carina Johannesson (S) Michael Sjögren (KD) Vera Molin (FP) Cassandra Köbbel (M), Annika Andersson (V) Övriga närvarande Tjänstemän Kerstin B. Schiller, skolchef Anna Corneliusson, nämndsekreterare Marina Emanuelsson, förvaltningsekonom Patrik Finn, utvecklingsledare Torben Ferm, utredare 42.2, 47 Lars Utbult, rektor 42.1 Övriga Lena Ånskog, personalrepresentant 47 Justering Justerare Plats och tid Michael Sjögren Barn- och utbildningsförvaltningen, tisdag 4 november Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Anna Corneliusson Ordförande... Ingvar Svensson Justerare... Michael Sjögren Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset Underskrift...

2 Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDES Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Jörgen Olsen (M), Andreas Rydbo (M) Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S) Carina Johannesson (S) Michael Sjögren (KD) Vera Molin (FP) Cassandra Köbbel (M), Annika Andersson (V) Övriga närvarande Tjänstemän Kerstin B. Schiller, skolchef Anna Corneliusson, nämndsekreterare Marina Emanuelsson, förvaltningsekonom Patrik Finn, utvecklingsledare Torben Ferm, utredare 42.2, 47 Lars Utbult, rektor 42.1 Övriga Lena Ånskog, personalrepresentant 47 Justering Justerare Omedelbar justering Underskrifter Sekreterare... Paragraf 45 Anna Corneliusson Ordförande Justerare Ingvar Svensson Omedelbar justering Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset Underskrift...

3 Barn- och utbildningsnämnden BUN 42 Information och övriga frågor 1. Tema: Grundskola årskurs F-6 Lars Utbult, rektor Hedenskolan, presenterade sig själv och arbetet på Hedenskolan. 2. Framtida skollokaler Torben Ferm, utredare, informerade om det fortsatta arbetet i programgrupperna. Nya preliminära skisser är framtagna och tidsplanen har justerats. 3. Budgetuppföljning Marina Emanuelsson, förvaltningsekonom, informerade om att riktpunkt efter september, vid en jämn förbrukning, är 75 procent. Utfall efter september är 72 procent vilket innebär en positiv prognos med 443 tkr. Nämnden noterar det positiva resultatet. 4. Elevavräkning Marina Emanuelsson, förvaltningsekonom, informerade om underlaget som skickats ut som visar antalet elever per ö och per skola efter avräkning 15 september. 5. Förskoleplanering Kerstin B. Schiller, skolchef, informerade om att det i dagsläget ser ut att finnas tillräckligt med förskoleplatser inför vårterminen. 6. Skolinspektionens beslut efter bastillsyn av Öckerö gymnasieskola (dnr 38/14) Skolinspektionen har fattat beslut efter bastillsyn av Öckerö gymnasieskola. Enligt Skolinspektionen har det vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats. Skolinspektionen avslutar därmed tillsynen av Öckerö gymnasieskola. 7. Incident- och frånvarorapportering (dnr 7/14) Anna Corneliusson, nämndsekreterare, informerade om att det sedan senaste sammanträdet rapporterats en händelse rörande kränkande behandling som inträffat på Ankarets skola.

4 Barn- och utbildningsnämnden BUN 43 Dnr 86/14 Remiss: Ungdomsprogram Kommunstyrelsen har beslutat att remittera ett förslag till Ungdomsprogram till Barn- och utbildningsnämnden. Förslaget har tagits fram av ordförande för Socialnämnden, ordförande för Barn- och utbildningsnämnden samt ordförande för Kultur- och fritidsnämnden. Folkhälsoplanerare och Kultur- och fritidschef har deltagit i gruppen. Förslaget till Ungdomsprogram utgår bland annat från resultaten i LUPP-enkäten som genomfördes I kommunens vision anges att kommunen skall vara attraktiv, säker och trygg samt med en stark lokal demokrati. Ett ungdomsprogram skapar möjlighet att samla, strukturera samt förtydliga kommunens insatser för barn och unga. Förslaget till Ungdomsprogram innehåller tre mål: Skapa tydliga förutsättningar för ungdomar till delaktighet och till inflytande i lokala samhällsfrågor. Skapa tydliga förutsättningar för en god hälsa för ungdomar och möjligheter till att förbättra hälsa och trygghet i kommunen. Skapa tydliga förutsättningar som möjliggör för ungdomar att fortsätta leva och bo i Öckerö kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Förslag till Ungdomsprogram Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till Ungdomsprogram Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till Ungdomsprogram

5 Barn- och utbildningsnämnden BUN 44 Dnr 87/14 Anmälan, synpunkter och klagomål över bristfälliga lokaler Bergagårdsskolan Skolrådet på Bergagårdsskolan och vårdnadshavare har lämnat klagomål angående lokalerna på Bergagårdsskolan. Klagomålen gäller främst att lokalerna ej är ändamålsenliga och att underhållet brister vilket påverkar säkerhet och trivseln. Dessutom har Trähuset tillfälligts stängts av på grund av bristande inomhusmiljö i väntan på provtagning, analys och sanering. Ett möte har skett mellan representanter från kommunen, Öckerö fastighets AB och skolrådet för att klarlägga ansvarsfördelning och arbetsgång. Fortsatt samtal om åtgärder kommer att föras i styrgruppen för Framtida skollokaler. Barn- och utbildningsnämndens beslut Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en behovsbeskrivning som syftar till en behovsanmälan för skollokalerna på Bergagårdsskolan

6 Barn- och utbildningsnämnden BUN 45 Dnr 85/14 Remiss: Trafikstrategi för Öckerö kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott gav samhällsbyggnadsverksamheten i uppdrag att utarbeta en trafikstrategi. Trafikstrategin ska samordna trafikfrågor och tydliggöra dessa i förhållande till andra intressen i planering. Trafikstrategin är ett planeringsdokument med helhetssyn som visar hur kommunen ska arbeta för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart trafiksystem med en gemensam målbild. Barn- och utbildningsnämnden har fått möjlighet att lämna yttrande till förslaget. I tjänsteskrivelsen daterad föreslås att Barn- och utbildningsnämnden inte har några invändningar mot förslaget till trafikstrategi för Öckerö kommun, men att nämnden önskar tillstyrka följande strategier: - Faktisk och upplevd trygghet på och vid kommunens gång- och cykelvägar ska successivt öka. - Det måste vara attraktivt att åka kollektivt. En del i attraktiviteten är att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Trafikstrategi för Öckerö kommun Arbetsutskottets förslag Tjänsteskrivelse daterad överlämnas till Kommunstyrelsen som yttrande angående remiss 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Barn- och utbildningsnämndens beslut Tjänsteskrivelse daterad överlämnas till Kommunstyrelsen som yttrande angående remiss Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

7 Barn- och utbildningsnämnden BUN 46 Dnr 88/14 Fördjupad samverkan inom projektet SamTidigt Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen samarbetar för att, genom tidiga insatser, förbättra barn och ungdomars uppväxtvillkor i utsatta miljöer. Arbetet påbörjades genom projektet SamTidigt. För 2014 finns ett uppdrag att Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med Socialförvaltningen ska tillämpa de metoder som arbetats fram inom projektet och fortsätta arbetet i ordinarie verksamhet. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden ger skolchefen i uppdrag att fördjupa samverkan med Socialförvaltningen i arbetet kring barn i utsatta miljöer, genom att arbetssättet enligt projektet SamTidigt ska fortsätta och utvecklas. En första avrapportering till Barn- och utbildningsnämndens ska ske innan årsskiftet 14/15

8 Barn- och utbildningsnämnden BUN 47 Dnr 89/14 Åtgärdsplan med anledning av Skolinspektionens beslut för fritidshemmen I juni besökte Skolinspektionen kommunen för tillsyn av kommunens fritidshem. Tillsynen gjordes genom intervjuer och samtal med föräldrar, pedagoger och skolledning. Skolinspektionen har uppfattningen att föräldrar till elever i kommunens fritidshem känner trygghet med och har förtroende för personalen. Men fritidshemmen i kommunen behöver förbättras på flera punkter enligt skolinspektionen. De vill bland annat att personalen på fritidshemmen ska arbeta för att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling och att eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid och rekreation. Liksom på förskolorna behöver rutinerna förbättras när det gäller anmälan av kränkande behandling. Kommunen måste också förbättra arbetet när det gäller särskilt stöd till de elever som behöver detta. Skolinspektionen ålägger också kommunen att förbättra lokalerna eftersom skolinspektionen anser att de lokaler som finns idag inte duger för att syftet med utbildningen ska kunna uppnås. Kommunen måste åtgärda de brister som Skolinspektionen har påtalat i sina rapporter. Vidtagna åtgärder inom fritidshem ska redovisas senast 30 november. Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan där samtliga åtgärder är såväl tidssatta som kostnadsbedömda. Förvaltningen har gjort en övergripande åtgärdsplan som i dagsläget inte har kunnat kostnadsberäknas. En del av de föreslagna åtgärderna bör kunna lösas genom omfördelning av resurser och en del av åtgärderna ligger utanför nämndens ansvarområde, till exempel när det gäller lokaler. Beslutsunderlag Skolinspektionens beslut för fritidshemmen i Öckerö kommun, Åtgärdsplan med anledning av Skolinspektionens beslut för fritidshemmen, Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner åtgärdsplanen

9 Barn- och utbildningsnämnden BUN 48 Dnr 1/14 Redovisning av delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Besluten ska redovisas till Barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får Barn- och utbildningsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Följande delegationsbeslut redovisades: Skolplikt och rätt till utbildning Mottagande av elev i grundsärskolan (dnr 41/14), Kommunal vuxenutbildning Mottagande av elever under perioden januari till juli beviljanden Övergripande ekonomiska/administrativa/juridiska ärenden Tilläggsbelopp (dnr 79/14), Barn- och utbildningsnämndens beslut Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

10 Barn- och utbildningsnämnden BUN 49 Dnr 2/14 Meddelanden Barn- och utbildningsnämnden fick ta del av följande information. Från Skolinspektionen Skolinspektionens beslut efter bastillsyn av Öckerö gymnasieskola Från Förvaltningsrätten Beslut om överklagande angående tilläggsbelopp till föräldrakooperativet Björkdungen (dnr 73/13 och 74/13) - Förvaltningsrätten förklarar att förskolan har rätt till tilläggsbelopp. Målet återförvisas till Barn- och utbildningsnämnden för vidare handläggning avseende storleken på tilläggsbeloppen. Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen noteras.

11 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Patrik Finn Ärende: Trafikstrategi Öckerö kommun Diarienummer: 85/14 YTTRANDE GÄLLANDE TRAFIKSTRATEGI ÖCKERÖ KOMMUN (Dnr 0279/13) Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden 1. Tjänsteskrivelse daterad överlämnas till Kommunstyrelsen som yttrande angående remiss 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har inga invändningar mot förslaget till trafikstrategi för Öckerö kommun. Tillstyrkanden Barn- och utbildningsnämnden önskar tillstyrka två i Trafikstrategi Öckerö kommun nämnda strategier, nämligen: Trygghet, tillgänglighet och trivsel för gående och cyklande - Faktisk och upplevd trygghet på och vid kommunens gång- och cykelvägar ska successivt öka. Barn- och utbildningsnämnden instämmer i beskrivningen av att föräldrar i mycket hög grad transporterar sina barn till och från skola, förskola och fritids med hjälp av bil, vilket innebär ökad trafik, samt stora risker vid hämtning och lämning. För de äldre barnen skulle en del av denna trafik och dessa riskmoment kunna undvikas om föräldrarna upplevde det som säkert för barnen att själva ta sig till skolan till fots eller med hjälp av cykel. Säkerhetsaspekterna inbegriper inte endast trafiksäkra lösningar som goda och väl avskilda gång- och cykelvägar, utan även andra säkerhetsaspekter som god belysning, trygg genomsikt med mera. Tillgänglig och trivsam kollektivtrafik - Det måste vara attraktivt att åka kollektivt. En del i attraktiviteten är att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig. Många barnfamiljer upplever idag tid som en bristvara och gör många och svåra överväganden för att få livspusslet att gå ihop. Barn- och utbildningsnämnden vill understryka att för att Öckerö kommun skall kunna växa och attrahera barnfamiljer är möjligheterna till goda kommunikationer inom kommunen och inte minst kommunikationerna från kommunens alla öar in till fastlandet av yttersta vikt. Om inte stor vikt läggs vid detta kan befolkningsstrukturen för kommunen i allmänhet och för småöarna i synnerhet komma att utvecklas i en för framtiden ogynnsam riktning. De scenarier som beskrivs på s.10 belyser på ett bra sätt denna möjliga utveckling, vilket redan idag kan spåras i ett över tid vikande elevunderlag på de mindre öarna. Att även kommunikationerna inom kommunen är av största vikt belyses av att vissa elever på Björkö idag efter årskurs 6 fortsätter sin skolgång i Torslanda. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

12 ÅTGÄRDSPLAN MED ANLEDNING AV SKOLINSPEKTIONENS BESLUT FÖR FRITIDSHEMMEN Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan där samtliga åtgärder var såväl tidssatta som kostnadsbedömda. Åtgärdsplanen skulle vara framtagen innan kommunen svarar Skolinspektionen. Nedan presenteras Skolinspektionens kritik samt förvaltningens förslag till åtgärder. - klargöra mål för föräldrarna Få av föräldrarna känner till fritidshemmets pedagogiska uppdrag och att det skall vara ett komplement till förskoleklassen och fritidshemmet. Fritidshemmet ska ha eget föräldramöte, alternativt del av föräldramöte tillsammans med skola/förskoleklass. Vi kan utveckla föräldramötet på våren när föräldrar till de blivande förskoleklasserna träffar fritidshemspersonal samt förskoleklassläranra. Mål för verksamheten ska klargöras. Syftet med olika aktiviteter kopplas till målen. Varför vi tittar på en film, åker skridskor mm. Blogga i Unikum. Dokumentera på olika sätt. Anordna en kompetensutveckling för samtliga pedagoger i fritidshemmet med betoning på dokumentation och Unikum. - ge elever ledning och stimulans i lärandet Det finns skillnader i fritidshemmens möjligheter att ge stöd och stimulans så att elever ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Personal i fritidshemmen används inom skoltiden i så stor utsträckning att möjligheten att därutöver genomföra en planerad fritidsverksamhet är begränsad. Arbetet med barn i behov av särskilt stöd tar så mycket tid att självgående barn ibland lämnas ensamma och inte utmanas. Det saknas tid att lägga upp aktiviteter för att möta och stimulera barnen på ett strukturerat sätt. Det finns fritidshem med stora utvecklingsbehov utifrån organisation och kompetens. Omfördela resurser från skolan till fritidshemmet. Omvandla en del av tiden i skolan till en temporärt utökad planeringstid för att möte kritiken från Skolinspektionen. Se över organisationen på vissa fritidshem. - erbjuda meningsfull fritid och rekreation Verksamheten som erbjuds är i huvudsak tillsyn Förvaring. Exempel som ges är när barnen får se på film eller spela dataspel Äldre barn (10-13år) väljer bort att vara på fritids eftersom verksamheten inte är anpassade för deras åldersgrupp Föräldrarna upplever att barngrupperna är så stora och lokalerna så små att det inte finns någonstans att sitta ner och ta det lugnt för de elever som behöver det. Även om det i vissa fall finns rum saknas personal för att dela upp gruppen. Pilotprojektet på Björkö med fritidsklubb för äldre fritidsbarn prövas av andra fritidshem. Koppla aktiviteter till syftestexten, t.ex. leken, skridskoåkning, ipad-användning mm. Se över lokalanvändning och personaltäthet.

13 Planera lovaktiviteterna t.ex. med andra fritidshem för utbyte av erfarenheter samt besök i varandras verksamhet under loven. Ha en utedag i veckan under fritidstid. Använda idrottshallarna under fritidshemstiden. Tänka till om lekmiljön och satsa på organiserade lekar och mera lekutrustning. Erbjuda en inspirationsföreläsning till all personal på fritidshemmet. - samverka med övriga lärare Flera i personalen anger att det inte sker något sådant samarbete. Behov av att genomföra överlämningssamtal för akuta och praktiska frågor, planeringsmöten mm. har påtalats, men inte hörsammats. Gällande lokaler upplevs skolans behov ha företräde. Barnens möjligheter till aktiviteter begränsas därmed. Samverkan sker inte tillräckligt gällande barn i behov av särskilt stöd. Viktig information om saker som hänt under skoldagen överlämnas inte alltid till fritidspersonalen. Fritidshemmet erbjuder en studiehörna. Temaarbete tillsammans förskoleklass, skola och fritidshem. Organisera så att fritids får tillgång till fler lokaler där det upplevs trångt. Forum för informationsöverföring inför, eller deltagande i utvecklingssamtal. Skärpa upp rutiner kring: överlämning mellan verksamheterna. fritidspersonalens deltagande i elevhälsoarbetet. samverkan kring barn i behov av stöd. fritidhemmets medverkan på klasskonferenser. - anmäla signaler om kränkningar till hm - kartläggning och uppföljning i planen mot diskriminering och kränkande behandling Kränkning måste anmälas till huvudmannen Kartläggning, åtgärder mm. görs inte specifikt för fritidshemmen i arbeten med plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling måste utgå från en kartläggning som visar fritidshemmets specifika behov och förutsättningar. Rutin för anmälan och rapportering har arbetats om och omfattar samtliga verksamheter. Fritidshemmens kartläggning och handlingsplan ska finnas i plan mot diskriminering och kränkande behandling. - särskilt stöd skall ges Särskilt stöd till de elever som behöver det är framför allt riktat till skolverksamheten, elever får inte det stöd de behöver på fritidshemmet. Vissa elever behöver tillsyn i den utsträckning att aktiviteter ställs in. Barn med särskilda behov försvinner på fritids menar många föräldrar. Svårt att få till personal hävdar rektorerna Fritidshemmen ska delta i elevhälsoarbetet och i de fall särskilt stöd bedöms finnas för elever i skolan ska även behovet av stöd i fritidshemmet bedömas. - åtgärdsprogram ska omfatta fritids Elever som uppvisar svårigheter i fritidshemmet ges inte alltid det stöd de behöver och har rätt till och även om särskilt stöd ges finns de inte nedtecknade i åtgärdsprogram. - föräldrar ska informeras om elevens situation, trivsel och kunskapsutveckling i fritidshemmet

14 På morgonen är det många barn och få personal så informationsutbyte med hemmet är svårt att hinna med. Föräldrar önskar att det fanns en kontaktperson att lämna information till och få information av. Föräldrar får inte reda på de aktiviteter barnen har under sin skoltid och de kan inte lämna information om barnen som kan vara viktiga för personalen att känna till. All tid på föräldramöten handlar om skolverksamheten. Personal meddelar inte alltid om det skett en kränkning på fritidshemmen. Fritidspersonalen medverkar inte på utvecklingssamtalen. Informationen mellan fritidshemmen och hemmen fungerar inte i praktiken, föräldrar varken får eller kan lämna information om sina barn. Dessa punkter har ingått i klargöranden ovan. - lokalerna uppfyller inte kraven För utbildningen i fritidshem finns inte de lokaler som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppnås. Lokalerna är för små i förhållande till barngruppernas storlek. Svårt att få lugn och ro. Även i de fritidshem där det finns flera små rum är det för få personal för att eleverna skall kunna hållas under uppsikt. Fritidshemmen delar ibland lokaler med skolverksamheten, vilket innebär att allt måste städas undan så det inte går att få kontinuitet i projekt och skapande. Det finns inte tillräckligt med leksaker. Föräldrar ordnar fixarkvällar för att åtgärda brister i ute- och innemiljön till exempel lagar grindar, fixar lås och bygger leksaker till barnen eftersom detta inte finns i tillräcklig omfattning. Toaletterna är så dåliga att barnen håller sig hela dagarna. Att lokalerna utgör ett stort hinder för verksamheten delas av personal, föräldrar och rektorer. Fastighetsägaren gör en inventering av var toaletterna är för få och inrättar fler där det bedöms behövas. Samarbete med fastighetsbolaget ÖFAB har intensifierats. Rutiner ses över vad gäller anmälan om brister. Barn- och utbildningsförvaltningen påtalar ständigt behovet av ändamålsenliga lokaler. Framtida skollokaler är två stora byggprojekt som påbörjats och omfattar Hedenområdet och Brattebergsområdet. Dessa berör verksamheter i Hedens skola, Brattebergskolan, Öckerö förskola, Minnesstenskolan, Ankarets skola. Detta är etapp ett. Bergagårdskolan och Björkö skola omfattas av etapp två. Inga politiska beslut är tagna angående när etapp två påbörjas. Öckerö Kerstin B. Schiller

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer