Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010"

Transkript

1 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan

2 Likabehandlingsplan för förskolor och skolor i Norrköpings kommun I Norrköpings kommuns förskolor, grundskolor, skolbarnsomsorg, gymnasieskolor och vuxenutbildning ska alla barn och elever kunna känna sig trygga och ha lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Ingen form av kränkande behandling, mobbning, rasistiska yttringar och våld ska förekomma. Var och en har ett ansvar för att, utifrån sina egna förutsättningar, bidra till att skapa den goda lärandemiljön och arbetsplatsen. Alla barn och elever och vuxna i verksamheten förväntas respektera detta och inte utsätta andra barn eller elever för någon slags kränkande handlingar. Om det ändå sker förväntas varje anställd som får kännedom om detta att omedelbart agera enligt den egna enhetens handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling (Kerstin Tägtström, programsekreterare, December, 2006). Anette Ulvestaf Nilsson Rektor Eva-Marie Forsberg Rektor Caroline Strid Rektor Anna Nilsson Kurator Karin Soukka Kurator Tack alla föräldrar, elever och personal som hjälpt till vid revideringsarbetet! 2

3 Innehåll...1 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR...2 I NORRKÖPINGS KOMMUN...2 LINDÖENHETEN...4 VISION...4 GRUNDSYN...4 KÄND FÖR ALLA!...4 BARN/ELEVER...4 VÅRDNADSHAVARE...5 PERSONAL...5 ÖVERGRIPANDE ANSVAR...5 DEFINITIONER...6 KRÄNKANDE BEHANDLING...6 OLIKA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING...6 FÖREBYGGANDE ARBETE...7 PÅ ENHETSNIVÅ...7 PÅ PERSONALNIVÅ...8 PÅ BARN-/ELEVNIVÅ...8 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE...9 NULÄGESBESKRIVNING...10 ÖVRIGT... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. VAD HAR GJORTS FÖREGÅENDE LÄSÅR OCH VAD ÅTERSTÅR ATT GÖRA UNDER DETTA?...12 RIKTLINJER OCH ARBETSGÅNG...14 RIKTLINJER OCH ARBETSGÅNG FÖR FÖRSKOLAN...14 RIKTLINJER FÖR SKOLAN...14 ARBETSGÅNG FÖR SKOLAN...15 ARBETSGÅNG DÅ ANSTÄLLD DISKRIMINERAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT KRÄNKER BARN/ELEV...16 UPPRÄTTANDE AV LIKABEHANDLINGSPLAN

4 Vi bryr oss om varandra och visar varandra respekt; Genom att vi är mot varandra så som vi vill andra ska vara mot oss. Ingen får mobbas, trakasseras, kränkas eller diskrimineras. LINDÖENHETEN Lindöenheten utgörs av fem förskolor, Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten samt tre skolor, Långtorpsskolan (år F-3), Bråviksskolan F-6 och Lindöskolan (år F-3). Sammanlagt är det ungefär 750 barn och elever inom enhetens verksamheter. Då det hädanefter står skola innefattas även fritidsverksamheten, grundtanken är alltid hela barnet, hela dagen. Vision Lindöenheten ska vara en trygg och vänlig plats, där ingen blir utsatt för negativa handlingar. Ingen form av kränkande behandling accepteras på Lindöenhetens förskolor, skolor och fritidshem. Barn och vuxna ska känna att omgivningen reagerar med full kraft, så fort som möjligt, om problem uppstår. Om kränkande behandling och mobbing förekommer betraktas det som en olaglig handling och det krävs att det ovillkorligen upphör. Vår vision är att föräldrar och barn/elever görs delaktiga och upplever att de har möjlighet att påverka trygghetsarbetet på Lindöenheten. Grundsyn Vi är enligt lag skyldiga att motverka alla former av kränkande behandling och mobbing. Vår likabehandlingsplan bygger på skollagen, lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (svensk författningssamling, 2006:67) samt enhetens grundsyn. Lindöenhetens gemensamma grundsyn sammanfattas enligt följande: Alla människor har lika värde. Alla barn och vuxna, ges möjlighet att växa och utvecklas. Alla, barn och vuxna, möts med respekt och respekterar varandra. Likabehandlingsplanen ska vara känd, och följas av alla som vistas på enheten. KÄND FÖR ALLA! Likabehandlingsplanen ska vara känd för barn/elever, vårdnadshavare och personal på Lindöenheten. Barn/elever Likabehandlingsplanen görs känd för barn i förskolan genom deras föräldrar samt personal. I skolan görs den känd för elever genom att lärare tillsammans med 4

5 kontaktpersoner från trygghetsgruppen informerar om den vid varje läsårsstart. Klasslärare ansvarar för att det omnämns i veckobrev till vårdnadshavare. Den form av likabehandlingsplan som enhetens kamratstödjare har gjort, en förenklad och mer lättillgänglig version, skickas hem till alla barn och elever. Detta sker när barnen börjar förskolan och sen när de börjar förskoleklass. Vårdnadshavare Vårdnadshavare till barn i förskolan informeras om likabehandlingsplanen under barnets inskolningsperiod och sedan på föräldramöten. När barnen börjar på förskolan får vårdnadshavare ett skriftligt exemplar och information om att det också går att hitta informationen på enhetens hemsida. Den personal som särskilt ansvarar för trygghetsarbetet visas på foto i förskolornas tamburer, för att vårdnadshavare ska veta vem de kan vända sig till för att få mer information. Vårdnadshavare till elever i skolan informeras i veckobrev, på föräldraråd och föräldramöten om likabehandlingsplanen. Det görs vid varje läsårsstart och lärare/ansvarig pedagog ansvarar för detta. Likabehandlingsplanen finns också på enhetens hemsida: Personal Det görs genom fortlöpande information och diskussion på personalkonferenser och andra gemensamma forum, exv pedagogiska möten. Rektorerna ansvarar för detta. På förskolorna är trygghetsarbete och likabehandling en huvudrubrik på den första personalkonferensen för läsåret. ÖVERGRIPANDE ANSVAR Alla vuxna och personal, oavsett befattning, arbetslag, avdelning inom förskolan etc. känner och tar ansvar för alla barn inom verksamheten. Alla vuxna och elever/barn som vistas på enheten är ansvariga för att värdegrund, ordningsregler och likabehandlingsplan åtföljs. Det övergripande ansvaret för elevstödet ligger på enhetens ledningsgrupp men enhetens Trygghetsgrupp har ett särskilt ansvar och intresse för att utveckla, följa upp och utvärdera trygghetsarbete och likabehandlingsplan. I trygghetsgruppen ingår rektorer, pedagoger från alla verksamheter, samt kurator och skolsköterska. När trygghetsgruppen kallar till samtal och uppföljning sker detta på lektions- eller verksamhetstid. Det innebär att medlemmarna i gruppen frigörs från ordinarie arbetsuppgifter för att genomföra sitt uppdrag. 5

6 DEFINITIONER Lindöenheten utgår från följande definitioner i trygghetsarbetet. Kränkande behandling Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkande behandling kan vara: - Fysiska (exv. slag och knuffar) - Verbala (exv. hot, glåpord) - Psykosociala (exv. utfrysning och ryktesspridning, blickar, gester) - Textburna (exv. lappar, sms, mail) Upplevelser av kränkande behandling är ingen åsiktsfråga och kan inte ifrågasättas, den som upplever sig kränkt måste alltid tas på allvar. Det är inte handlingen i sig som definieras som kränkande utan om en handling upplevs som kränkande av den som utsätts. Olika former av kränkande behandling 1. Mobbing 2. Diskriminering 3. Sexuella trakasserier 4. Rasism och främlingsfientlighet 5. Kränkning på grund av sexuell läggning Nedanstående definitioner är delvis hämtade ur Olikas lika värde, som publicerats vid myndigheten för skolutveckling. 1. Mobbing Med mobbing menar vi då en person upprepade gånger blir utsatt för kränkande handlingar, psykiskt och/eller fysiskt våld, från en eller flera personer. Det som skiljer mobbing ifrån annan kränkande behandling är att den som blir mobbad utsätts flera gånger under en längre tidsperiod. Mobbing innefattar också obalans i makt de/den som mobbar har makt över och förtrycker den som utsätts. Mobbing kan utövas av en eller flera personer, mot en eller flera personer. Mobbing kan liksom annan kränkande behandling vara fysik, verbal, psykosocial (exv. utfrysning, blickar) och textburen. 2. Diskriminering Med diskriminering menar vi negativ särbehandling och kränkning av individer utifrån grunder som kön, etnisk eller nationell bakgrund, religion, social status, funktionshinder och sexuell läggning. Det handlar om särbehandling som missgynnar, kränker eller begränsar de drabbades fri- och rättigheter. Diskriminering kan utföras av individer, grupper eller samhällsinstitutioner. 6

7 3. Sexuella trakasserier Med sexuella trakasserier menar vi kränkningar som anspelar på kön och sexualitet. Det kan t ex vara tafsningar och ryktesspridning. Den vanligaste formen av sexuella trakasserier är verbala, som t ex nedsättande uttryck, könsord eller ord som anspelar på sexuell läggning. 4. Rasism och främlingsfientlighet Med rasism och främlingsfientlighet menar vi då någon på något sätt kränker eller nedvärderar någon annan utifrån uppfattningar om att människor är olika värda beroende på etnisk bakgrund. 5. Kränkning på grund av sexuell läggning Det innebär att någon nedvärderar eller på annat sätt kränker en annan person med anknytning till sexuell läggning. Det kan ta sig uttryck i såväl verbala, som fysiska eller textburna kränkningar. FÖREBYGGANDE ARBETE Vi förebygger kränkningar och mobbing och skapar ett gott klimat på enheten genom en gemensam grundsyn samt tydliga trivsel- och ordningsregler. Värdegrundsfrågor har alltid en självklar plats i den dagliga pedagogiska verksamheten. Grunden i det förebyggande arbetet utgörs av att vuxna som vistas på enheten bemöter varandra och barn och elever med respekt. Alla vuxna på enheten ska agera goda förebilder. På enhetsnivå I personalrummen på enhetens skolor har man brevlådor där samtliga medarbetare på skolan kan lägga lappar med iakttagelser gjorda på skolan. Ambitionen är att det ska underlätta det förebyggande arbetet samt att i tid få kännedom om sådant som kan leda till att elev känner sig kränkt. För ökad trygghet krävs en särskild kännedom om de platser på skolan som upplevs som särskilt otrygga. Dessa har man fått fram genom en enkätundersökning till vårdnadshavare. De har i den fått angett vilka platser de anser att deras barn upplever som otrygga. Dessa är: - omklädningsrum och duschar - kapprum - matsal - korridorer - toaletter - entréer - Skolgården i stort - Cykelparkeringen - Dungen/skogen - Bakom skolbyggnaden - Fotbollsplan I det förebyggande arbetet är det viktigt att upprätthålla och följa de överenskomna ordningsregler. En del i att öka tryggheten på skolorna är att se över de ordningsregler 7

8 som finns på skolan med jämna mellanrum. Alla elever har möjlighet att vara delaktiga men utsedda elevrådsrepresentanter tillsammans med pedagoger har ett särskilt uppdrag. Ordningsreglerna granskas sedan av ett sumpmässigt urval av föräldrar. Något som är att betrakta både som en åtgärd och som förebyggande arbete är att det har gått ut en uppmaning till vårdnadshavare att inte låta sina barn ha med sig mobiler till skolan. På personalnivå Samtliga pedagoger och annan elevvårdande personal (förskola och skola) försöker hela tiden ta del av nya kunskaper på området. Trygghetsgruppen har ett särskilt ansvar för att inhämta och sprida kunskaper kring det elevvårdande området. Pågående: Utbildning av personal i SET (social emotionell träning, en metod för livskunskap). Tanken är att det ska spridas till övriga att ta del av. Enheten har som mål att alla pedagoger ska utbilda sig i KOMET. Ett par pedagoger kommer varje år att utbilda sig i skolkomet. Komet är en förkortning på KOmmunikationsMETod, och handlar om ett förhållningsätt mellan lärare och barn, som bygger på att se och stärka det positiva. På barn-/elevnivå Det förebyggande värdegrundsarbetet på barn- och elevnivå kan se olika ut i de olika verksamheterna och i de olika klasserna på enheten. Hösten 2008 infördes Livskunskap på schemat. Livskunskap är en social emotionell träning där barnen får arbeta med livsfrågor. Det finns många olika metoder som man både inom förskolan och skolan använder sig av i det förebyggande arbetet. Som exempel kan nämnas: Fadderverksamhet: På Lindöskolan är elever i år 3 faddrar till elever i förskoleklass. På Långtorpskolan har man faddrar i år 1. Faddersystem på Bråviksskolan är under diskussion. Massage: Barnen/eleverna ger varandra massage. Grundtanken är avslappning och att våga ha kroppskontakt på ett mjukt sätt. Kill- och tjejgrupper: Ansvariga pedagoger eller andra som arbetar med elevvården har dessa grupper. Arbetet anpassas till det behov som just dessa elever behöver, t ex konflikthantering och samarbetsövningar. Drama: Vissa klasser har schemalagt drama där man arbetar mycket med olika värdegrundsövningar. Både inom förskolan och skolan finns det särskilda dramapedagoger som stöttar och kompletterar övriga pedagoger i det. Charlie/Bettan: Bettan riktar sig till förskolan upp till år 3 och Charlie till klasserna 4-6. I grunden är det en metod för att arbeta med att stärka självkänslan och för att stärka gruppen som helhet. Dumpa ord: Det går ut på att man i klassen tillsammans med sin lärare går igenom vilka ord som är ok att säga till varandra och vilka ord som inte är ok. SET: Social emotionell träning. Så snart personal har genomgått kursen har man för avsikt att använda även det som metod i livskunskap. Gruppen som grogrund: Gruppstärkande övningar/aktiviteter. 8

9 Övriga aktiviteter som också är att se som förebyggande arbete är: Samlingar sker främst på förskolan och är ett verktyg man använder sig av för att lyfta saker som har hänt och prata med barnen om hur man är mot varandra. Rastvärdar Personalen har till ansvar att utse rastvärdar ur personalen till varje rast. Det ska sålunda hela tiden finnas vuxna ute på skolgården bland barnen. Rastvärdarna har på sig gula västar för att barnen enklare ska kunna se dom. Även om det inte kallas rastvärdar i förskolan så är det där en självklarhet att det alltid ska finnas vuxna där barnen är. Vid uteaktivitet är det alltid någon som cirkulerar d v s går runt på gården, för att se alla barn och ligga steget före. Observationer På förskolan arbetar man med att regelbundet och systematiskt observera barnen i olika situationer för att upptäcka negativa beteenden. Det kan också förekomma inom skolan. ART Lindöenheten har arbetat med ART sedan Under varje läsår har vi haft flera ART-grupper på mellanstadiet. ART går övergripande ut på att jobba med känslor och självförtroende i blandade grupper om ca 8 stycken elever. Särskilt utbildad personal genomför detta. Kamratstöd Kamratstödet fungerar både förebyggande och som ett verktyg för att upptäcka kränkningar. Genom att ständigt påminna och arbeta med dessa frågor och göra eleverna delaktiga tror vi på ökad trygghet i skolan. I varje klass finns det två stycken kamratstödjare. DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE Vår vision är att föräldrar och elever ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka trygghetsarbetet på Lindöenheten. Ambitionen är att barn och elever fortlöpande ska göras delaktiga och ha möjlighet till inflytande över sin skolvardag, det sker i det lilla i klassrumsverksamheten. De görs också delaktiga genom mer organiserade former som i elevråd och kamratstöd. Vårdnadshavare görs delaktiga och har möjlighet till att påverka genom forum som föräldramöten och föräldraråd. Elevråd Elevrådet fungerar som ett forum för elever att föra fram sina åsikter i olika frågor, t ex vilka regler som ska gälla på fotbollsplanen. Från varje klass är det två representanter utsedda att delta i elevrådet. De frågor som tas upp har först beretts på respektive klassråd. Kamratstöd Trygghetsgruppen genom utsedda representanter ansvarar för kamratstödsarbetet. För att som elev få bli kamratstödjare skriver man en ansökan till dessa. Kamratstödet 9

10 träffas var tredje vecka för att diskutera sådant som eleverna iakttagit som kan uppfattas kränkande och vidare vad man kan göra åt det. Kamratstödjarna återkopplar sedan till sin respektive klass. Det kan t ex vara att de återkopplar en fråga av typen Vad kan du göra när du ser eller hör att någon inte får vara med?. Föräldramöte Förskolan anordnar föräldramöten en gång per termin, men här sker också en naturlig daglig kontakt med vårdnadshavare, vid lämning och hämtning av barnen. I skolan har varje klass alltid ett föräldramöte per termin. Vid behov kallas det till extra föräldramöten. Emellanåt förekommer det också att flera klasser har gemensamma föräldramöten. Föräldraforum Nytt för i år är föräldraforum som vi kommer att ha istället för föräldraråd för att se om vi kan få hit fler föräldrar. På dessa forum diskuteras olika aktuella frågor på förskolan och skolan. Information om olika händelser och verksamheter ges också. Rektor ansvarar för dessa men pedagoger och vårdnadshavare kan också hålla i det aktuella mötet. Vårdnadshavare ansvarar för att föra protokoll vid varje möte. Föräldraråd hålls minst två gånger per termin i både förskolan och skolan. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal har man både inom förskola och skola och de är att se som ett självklart forum där det ges möjlighet till delaktighet och inflytande kring elevens hela skolsituation. NULÄGESBESKRIVNING På samtliga enhetens förskolor pågår utvecklingsarbete kring Årsplanen. Detta är ett arbetssätt för att tydliggöra struktur och kvalité i förskolans verksamhet Förskolorna arbetar medvetet med att utveckla ett undersökande arbetssättet samt att skapa spännande lärmiljöer som lockar till lärande enligt målen i förskolans läroplan. Några ur förskolans personal har deltagit i nätverk kring genus och jämställdhet. Lindöenhetens två skolor har detta läsår blivit tre vilket inneburit en del omorganisationer både när det gäller personal och elever. Skolornas lärmiljöer har förändrats och enheten arbetar tydligare utifrån Vygotskjis pedagogiska tänk. Detta har inneburit förändringar i den pedagogiska miljön med fler möjligheter till flexibilitet. På Lindö, Långtorp och Bråviksskolan arbetar man med det berättande rummet vilket för en del personal och barn kan ta en tid att anpassa sig i. En förändring för eleverna på Bråviksskolan är den översyn som finns med mycket glas och öppna lokaler. På Lindöskolan arbetas det för fullt med att skapa en trevlig och anpassad miljö då elevantalet minskat och byggnader ska försvunna. Eleverna har flyttat in i huvudbyggnaden där all undervisning och aktiviteter bedrivs. Utemiljön är idag betydligt öppnare vilket vi tror skapar större trygghet för barnen då översyn blir bättre. Mindre konflikter sker då eleverna har större ytor att röra sig på vilket gör att barnen inte behöver gå på varandra. På Långtorpskolan har man under hösten arbetat med att anpassa rutiner och regler utifrån de förändringar man gjort där. 10

11 Enkäter För att fånga upp förekomst av kränkande behandling genomförs enkätundersökningar bland personal, vårdnadshavare och elever Under hösten fick samtliga föräldrar på skolorna fylla i en enkät om hur deras barn upplever trygghet i skolan. Någon förskola fick även fylla i enkäten. Vi fick en hög svarsfrekvens på hela enheten. Resultaten vi fick fram var väldigt positiva då majoriteten (ca 95%) av alla föräldrar upplever att deras barn alltid eller ofta är trygga i skolan. På fritidshemmet var 94% alltid eller ofta trygga i skolan. Majoriteten av föräldrarna upplever att deras barn alltid eller ofta har någon att leka med på rasten. Svaren skiljde sig inte åt mellan pojkar och flickor. Några föräldrar på Bråviksskolan önskade ett bättre överlämnande mellan skola och fritidshem samt mer personal ute på mornarna. Under detta år arbetar vi med för att öka tryggheten på fritidshemmen men även under skoldagen då vi strävar efter alla barn ska trivas under hela sin dag i skolan. Det ska inte var någon skillnad mellan skola och fritidshem. 11

12 Vad har gjorts föregående läsår och vad återstår att göra under detta? I övrigt har det arbetats och görs fortfarande kring följande: Vad? Hur? Ansvarig När Raster Rastvärdar bär gula västar för att synas bättre. All personal Genomfört Ev. införa rastvärdsstation. En fast plats där det alltid ska finnas en rastvärd. All personal Under diskussion Rastvärdandet som stående punkt att gå igenom på morgonmöten. För att förhindra att det är för få värdar ute på rasten. All personal Pågående Bli bättre på att få syn på mobbing och kränkningar Behövs det planerad och organiserad rastaktivitet i större utsträckning? diskutera trygghetsarbete i hela personalgruppen samt fortsätta att utveckla och förbättra vårt arbetssätt. Rektor samt övrig personal All personal Under diskussion Påminna om brevlådan för eleverna att lämna meddelanden till trygghetsgruppen. Trygghetsgrupp med hjälp av kamratstödjare Ordningsregler Hänga upp händelsekarta över var på skolan mobbing och kränkningar sker. Se till att ordningsreglerna är kända för alla på skolan. Kamratstödjarna och Trygghetsgrupp Rektor Genomfört 12

13 Barnen i gråzonen - utanförskap och utfrysning I personalgruppen diskutera och utarbeta strategier för att få syn på tyst mobbing, utanförskap och utfrysning. Rektor och trygghetsgrupp Utveckling av kamratstöd I större utsträckning lägga lappar i lådan över gjorda iakttagelser. Ev. starta kamratstödsutbildning, via Friends som alternativ. Rektor och trygghetsgrupp Trygghets-grupp Under diskussion Elevinflytande Arbeta för att öka kamratstödets status, Kamratstödet är delaktiga i upprättande av likabehandlingsplan och brukarversionen. Har också i uppdrag att föra ut information till sina klasser och återföra till trygghetsgruppen. Trygghets-grupp Trygghetsgrupp Föräldrainflytande När vuxna kränker Individuell trygghetsenkät till alla elever. För att få kunskap om hur de ser på tryggheten på skolan Föräldrar har gjorts delaktiga i trygghetsarbetet genom föräldraråd och trygghetsenkät. Inför upprättande av likabehandlingsplanen blir utvalda föräldrar ombedda komma med synpunkter. Tydliggöra för barnen vart de kan vända sig om de upplever sig kränkta av någon vuxen på skolan. Rektor och trygghetsgrupp Rektor och trygghetsgrupp Rektor och all personal Återkommande 13

14 RIKTLINJER OCH ARBETSGÅNG Nedan beskrivs Lindöenhetens riktlinjer och arbetsgång kring utredning och åtgärder vid händelser som innebär brott mot Barn och elevskyddslagen. Riktlinjer och arbetsgång för förskolan De grundläggande riktlinjerna på förskolan är, liksom i skolan, att närmaste berörda pedagoger i första hand försöker lösa de konfliktsituationer som uppstår. Även här utgår man från att det är handlingen som åtgärdas och arbetar för att inte skuldbelägga barnet. Om situationen bedöms som kränkning diskuterar arbetslaget tillsammans vilka åtgärder som ska vidtas. Arbetslaget har också möjlighet till rådfrågning och stöd av styrgruppen i detta. Berörda vårdnadshavare kontaktas samma dag som händelsen inträffat. Inom förskolan sker naturligt en daglig kontakt med vårdnadshavare detta samarbete är mycket viktigt för att få stopp på negativa beteenden. Det barn som blir utsatt för någon form av kränkande behandling tas på allvar och stöttas. Observationer, åtgärder och samtal dokumenteras och sparas. Riktlinjer för skolan Mindre bråk och konflikter hanteras (utreds och åtgärdas) i första hand av berörda klasslärare, pedagoger och andra vuxna på plats. Därefter, samma dag, kontaktas vårdnadshavare. 1. Pedagog samtalar med berörda elever, utreder och dokumenterar det inträffade genom ett händelseprotokoll. 2. Pedagog kontaktar berörda elevers föräldrar. Kontakten/samtalet diarieförs i särskild diarielista. Även försök till, men ej uppnådd kontakt diarieförs. Vid allvarligare och upprepade fall av trakasserier, kränkningar och mobbing kontaktas skolans trygghetsgrupp. I de fall där pedagoger på egen hand utreder och åtgärdar även allvarligare och upprepade fall av mobbing och kränkningar skrivs händelseprotokoll som sedan förvaras i den sekretesskyddade elevmappen. När enheten, genom pedagog, elev, vårdnadshavare eller annan vuxen fått kännedom om att elev kan vara utsatt tar sålunda trygghetsgruppen vid, jämte pedagogens kontinuerliga värdegrundsarbete. Kamratstödsfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka kränkande behandling och mobbing. Trygghetsgruppens arbete går ut på att den som utsatts tas på allvar för det denne upplever. En stor del i arbetet är att försöka reparera den otrygghet som kränkningen kan ha medfört. Det är också av största vikt att inte skuldbelägga förövaren som person utan det är handlingen i sig som fokuseras. Trygghetsgruppens uppgift är att genom samtal utreda och sakligt tala om det som har hänt och därmed också kräva att eleven/eleverna omedelbart upphör med det som uppfattas kränkande. En grundläggande tanke att man alltid ska vara två vid utrednings- och åtgärdsarbetet kring kränkningar. Trygghetsarbetet grundar sig på samtal med berörda elever och allt ska dokumenteras. 14

15 Eftersom enhetens tre skolor är olika stora uppbyggnaderna något olika ut, man arbetar dock i stort utifrån en gemensam grundtanke och arbetsgång. I trygghetsgruppen på Bråviksskolan arbetar man med kontaktpersoner. Avsikten med det är att det tydligt ska framgå vem man ska vända sig till om man vill ha stöd från dessa grupper. Långtorpskolan och Lindöskolan som är mindre har ingen sådan uppdelning. Arbetsgång för skolan Utredningsfas 1. Pedagog fyller i checklista för att därefter kontakta trygghetsgruppens kontaktperson. Checklistan gås igenom tillsammans för att utreda om trygghetsgruppen ska gå in i ärendet eller ej, samt för att få tips och råd. 2. Om trygghetsgruppen går in bestämmer gruppen vilka som går in i ärendet. Kontinuerlig återkoppling sker vidare mellan kontaktperson och berörda lärare/pedagoger under hela arbetets gång. Om det är nödvändigt informeras även rektor. Åtgärdsfas 3. Samtal förs med inblandade elever (förövare och utsatt). Särskild samtalsmall. Vad, vem/vilka, när, var, hur, är grundläggande utgångspunkter i samtal med både förövare och utsatt. Tillvägagångssättet för samtal anpassas efter problematik och individ (det kan t ex ske i grupp eller enskilt, med eller utan vårdnadshavares närvaro). 4. Kontaktpersonen tar kontakt med inblandade elevers vårdnadshavare samma dag som samtalet sker. I klasserna F-2 ska kontakten med vårdnadshavare så långt det är möjligt tas innan samtalet med barnet sker. Ibland finns det anledning till att kontakta vårdnadshavare innan samtalet med eleven sker även i de andra åldersgrupperna 5. Återkoppling ges till berörda pedagoger och andra vuxna på skolan. Uppföljningsfas 6. Efter ca en vecka har kontaktpersonen uppföljningssamtal med samtliga inblandade. Även dessa dokumenteras. Vid behov kopplas också annan elevvårdande personal såsom kurator, speciallärare/specialpedagog och skolsköterska in. Här är det viktigt att tänka på att både den som varit utsatt och den som har utsatt någon kan vara i behov av stöd. Det kan också bli aktuellt att respektive klasslärare svarar för ytterligare uppföljning. 7. Berörd personal informeras så att samtliga kan ha extra uppsikt kring att den kränkande behandlingen har upphört. Kontaktpersonen har extra uppsikt kring den elev det berör under resterande tid på skolan. 8. Om kränkningen inte upphör ansvarar närmaste rektor för vidare åtgärder. I samarbete med ansvarig lärare sammankallar rektor till elevvårdskonferens. Inför elevvårdskonferensen upprättas ett åtgärdsprogram av ansvarig lärare. 9. Grova överträdelser kan leda till att kontakt tas med socialtjänst eller polis för konsultation om vidare åtgärder. Avslut 10. När trygghetsgruppen avslutar ärendet skriver man ett dokumentationsprotokoll som förvaras i elevvårdsakt samt i trygghetsgruppens pärm. Då man på skolan får kännedom om e-mobbing och andra Internetrelaterade kränkningar arbetar man på samma vis som beskrivs ovan. Om det är så att det inte 15

16 alls berör skolan och relationerna mellan barnen under skoltid för man vidare det till vårdnadshavare, liksom i andra fall då skolan får kännedom om sådant som rör barnens fritid. Det som dokumenteras förvaras i två exemplar. Ett exemplar i trygghetsgruppens inlåsta pärmar, samt i respektive elevs sekretesskyddade elevmapp hos kurator. Pedagog har ansvar för att informera kurator och rektor. Viktigt att ha i åtanke är att det vid samtalen kan komma fram information som inte faller under trygghetsgruppensarbete utan istället faller under Hur gör vi när vi misstänker att ett barn far illa. Då är det denna handlingsplan som också tar vid, parallellt med trygghetsgruppens arbete. Det är av stor betydelse att arbetet inte blandas samman, bl a på grund av lagen om anmälningsskyldighet. ARBETSGÅNG DÅ ANSTÄLLD DISKRIMINERAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT KRÄNKER BARN/ELEV När barn upplever sig ha blivit kränkt av vuxen kan eleven vända sig till någon vuxen eller skriva en lapp/brev och lägga i kamratbrevlådan. Informationen förs sedan vidare till rektor. Då rektor får kännedom att elev diskrimineras eller på annat sätt kränks av personal på enheten är rektor ålagd att vidta de åtgärder som anses nödvändiga. Vid sådana händelser är arbetsgången som följer: 1. Rektor samtalar med den anställde samt de vårdnadshavare som berörs. 2. Någon, av rektor utsedd, samtalar med det barn/elev som det berör. 3. Personalkontoret kopplas in och nödvändiga åtgärder vidtas, exv. förbättringskontrakt. UPPRÄTTANDE AV LIKABEHANDLINGSPLAN Enhetens likabehandlingsplan upprättas utifrån trygghetsenkäter och frågeformulär till barn och föräldrar, även utifrån utvärdering och diskussion i personalgruppen som helhet och i trygghetsgruppen. Rektor och trygghetsgruppen har ett särskilt ansvar för att upprättande görs men förändringsarbetet i övrigt är ett gemensamt ansvar för all personal på enheten. 16

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010/2011

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010/2011 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010/2011 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor

Läs mer

Lindöenheten. Bråviksskolan. Likabehandlingsplan /plan mot kränkande behandling

Lindöenheten. Bråviksskolan. Likabehandlingsplan /plan mot kränkande behandling Lindöenheten Bråviksskolan Likabehandlingsplan /plan mot kränkande behandling En plan för en trygg miljö Läsåret 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BRÅVIKSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN...

Läs mer

Lindöenheten Lindöskolan Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling 2013-2014 En plan för en trygg miljö Förskoleklass Skola 1-3 Fritidshem

Lindöenheten Lindöskolan Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling 2013-2014 En plan för en trygg miljö Förskoleklass Skola 1-3 Fritidshem Lindöenheten Lindöskolan Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling 2013-2014 En plan för en trygg miljö Förskoleklass Skola 1-3 Fritidshem INNEHÅLLSFÖRTECKNING LIKABEHANDLINGSPLAN... 2 LINDÖSKOLANS

Läs mer

Lindöskolan. Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling En plan för en trygg miljö. Lindöenheten

Lindöskolan. Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling En plan för en trygg miljö. Lindöenheten Lindöenheten Lindöskolan Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling 2014-2015 En plan för en trygg miljö Lindö Förskoleklass Skola 1-3 Fritidshem INNEHÅLLSFÖRTECKNING LIKABEHANDLINGSPLAN... 2

Läs mer

Lindöskolans Likabehandlingsplan

Lindöskolans Likabehandlingsplan Lindöenheten Lindöskolan 2015/2016 Lindöskolans Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för en trygg miljö Förskoleklass Skola 1-3 Fritidshem INNEHÅLLSFÖRTECKNING LIKABEHANDLINGSPLAN...

Läs mer

Bråviksskolan. Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling En plan för en trygg miljö. Lindöenheten

Bråviksskolan. Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling En plan för en trygg miljö. Lindöenheten Bråviksskolan Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling 2013-2014 En plan för en trygg miljö Förskoleklass Skola 1-6 Fritidshem Lindöenheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

BRÅVIKSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING

BRÅVIKSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING BRÅVIKSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING En plan för en trygg miljö 2015/2016 Förskoleklass Skola 1-6 Fritidshem Lindöenheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 0 BRÅVIKSSKOLANS

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan Hulans enhet

Likabehandlingsplan Hulans enhet 1 (9) 2014-2015 Hulans enhet Likabehandlingsplan Hulans enhet Hulanskolan Uppdaterad 2014-09-01 2 Inledning I skollagen och läroplanerna slås fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratins

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Inledning Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling gäller för Tävelsås förskola. Vision Förskolan ska

Läs mer

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Skärgårdens förskolor Dalarö Ornö Utö Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Bankgiro Box 94 Odinsvägen 31 Dalarö Växel: 08-50150416 137 70

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se Likabehandlingsplan Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19 1 Inledning I både Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö) samt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Ur skolplan för Tanums kommun Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Värdegrunden handlar om det demokratiska uppdraget- om ett förhållningssätt till våra medmänniskor, alla människors lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lillåns Södra skola 2014/15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lillåns Södra skola 2014/15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Lillåns Södra skola 2014/15 2 Innehåll 1. Lagstiftning... 4 2. Vision... 5 3. Uppföljning, utvärdering och analys av trygghetsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Rumskulla skola och fritidshem

Rumskulla skola och fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Rumskulla skola och fritidshem Område VÄST PLAN MOT DISKRIMNERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla skola och fritidshem Läsåret 2014/2015 Innehåll: 1.

Läs mer

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Vision På Tanneforsskolan ska alla känna sig trygga. Genom denna trygghet skapas förutsättningar för ett allsidigt lärande. Uppdraget Ny lag: Från 2006-04-01

Läs mer

Hagaströms skolas. Trygghetsplan innehållande likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2010/2011

Hagaströms skolas. Trygghetsplan innehållande likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2010/2011 Hagaströms skolas Trygghetsplan innehållande likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleklass årskurs 6 2010/2011 På vår skola arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för lärande

Läs mer

Beckombergaskolans likabehandlingsplan

Beckombergaskolans likabehandlingsplan 1 Beckombergaskolans likabehandlingsplan Förkortad och förenklad version 2 Beckombergaskolans Likabehandlingsplan På Beckombergaskolan ska alla känna sig trygga. Här är vi lika viktiga men inte lika. Ingen

Läs mer

Beckombergaskolan. Beckombergaskolans likabehandlingsplan Läsåret Förkortad och förenklad version

Beckombergaskolan. Beckombergaskolans likabehandlingsplan Läsåret Förkortad och förenklad version 1 Beckombergaskolan Beckombergaskolans likabehandlingsplan Läsåret 2014-2015 Förkortad och förenklad version 2 Beckombergaskolans Likabehandlingsplan 2014-2015 På Beckombergaskolan ska alla känna sig trygga.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer

BRÅVIKSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

BRÅVIKSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BRÅVIKSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING En plan för en trygg miljö 2016/2017 Förskoleklass Skola 1-6 Fritidshem Lindöenheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 0 BRÅVIKSSKOLANS

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

ÄNGÅSSKOLAN

ÄNGÅSSKOLAN ÄNGÅSSKOLAN 2015-09-21 Likabehandlingsplan Ängåsskolan 2015/2016 Ängåsskolans likabehandlingsplan är grundad på LGR 11, FN:s Barnkonvention Skollagen och DO, vilken innehåller förbud mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstiernaskolan Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4 Värdegrund... 4

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

DET DU GÖR, SPELAR ROLL

DET DU GÖR, SPELAR ROLL DET DU GÖR, SPELAR ROLL Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2009-2010 inom Bagarmossen Brotorps skolor Bakgrund Bagarmossen Brotorps likabehandlingsplan

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Eneryda förskola Enelyckan INLEDNING Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen, som började gälla fr.o.m 1 april 2006, ska varje

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Högadalsskolan

Likabehandlingsplan. för. Högadalsskolan Likabehandlingsplan för Högadalsskolan Reviderad maj 2014 Värdegrund för Högadalsskolan Alla barn skall kunna gå till Högadalsskolan och känna sig trygga, sedda och stimulerade. Vi lever alla i sammanhang

Läs mer

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Gimo Skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Verksamhetsår 2016 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800 6 kap. 6-10 ) förbjuder

Läs mer

Arbetsgivarens/huvudmannens representant. Kramfors Kommun, BKU-nämnden

Arbetsgivarens/huvudmannens representant. Kramfors Kommun, BKU-nämnden LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Enhet: Nordingrå skola och fritidshem Verksamhetsåret: 2010-2011 Syfte Förebygga diskriminering Främja likabehandling Förverkliga skolans vision Bestämmelser

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Datum 2008-12-05 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Det demokratiska uppdraget skall utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. All planering, alla aktiviteter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2015-12-02 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vår värdegrund Vi verkar

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Loviselundsskolan. Loviselundsskolans likabehandlingsplan Läsåret Förkortad och förenklad version

Loviselundsskolan. Loviselundsskolans likabehandlingsplan Läsåret Förkortad och förenklad version 1 Loviselundsskolan Loviselundsskolans likabehandlingsplan Läsåret 2016-2017 Förkortad och förenklad version 2 Loviselundsskolan Likabehandlingsplan 2016-2017 På Loviselundsskolan ska alla känna sig trygga.

Läs mer

Q Reviderat: Filnamn: Handlingsplan - mot kränkande behandling och diskriminering

Q Reviderat: Filnamn: Handlingsplan - mot kränkande behandling och diskriminering Handlingsplan mot kränkande behandling och diskriminering Barkarö Skolor Datum 2011-12-01 Ansvariga Gunnel Kristiansson rektor, Annika Sundström och Nina Pettersson Mål Målet för oss på Barkarö skola är

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Logårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 Förskolan: Stenbacka Likabehandlingsplan - Handlingsplan mot kränkande

Läs mer