Samverkan mot Social oro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan mot Social oro"

Transkript

1 Samverkan mot Social oro Metodhandbok Jesper Lindblom En sammanfattning från Västerorts Polismästardistrikt

2 Förord Social oro är ett relativt nytt begrepp för ett fenomen som under de senare åren drabbat socioekonomiskt utsatta områden runt om i Europa. Projektet Metodhandbok för samverkan mot Social oro baseras på kunskap och praktiska erfarenheter från flera olika sektorer och yrkesgrupper både på strategisk och operativ nivå. Vi anser att det är viktigt att värna om demokratin och arbeta demokratifrämjande med fokus på mänskliga rättigheter. Under arbetsprocessen med projektet har samarbete bedrivits med FoU Väst, Göteborgs Universitet och Malmö Högskola. Detta har möjliggjort för oss att sätta våra kunskaper och erfarenheter i ett sammanhang med samhällsvetenskapliga teorier och tidigare forskning. Metodhandboken är en vägledning där professionella och ideella aktörer kan ta del av och implementera erfarenheter och framgångsrika praktiska arbetssätt i samverkan mot social oro. Metodhandboken erbjuder således inte ett exakt facit för hur samverkansarbetet ska genomföras eftersom varje kontext är unik, utan det är en vägledning med fokus på långsiktigt samverkansarbete som bedrivs utifrån lägesbilderna; grön, gul, röd och orange. För att motverka negativa utfall av multifaktoriella orsaker till social oro krävs tvärsektoriell samverkan från högsta strategiska nivå till lägsta operativa nivå. Projektet bygger på en utvärdering av samverkansarbetet i Järvaområdet samt lärdomar från studiebesök i Uppsala, Göteborg och Malmö samt London, Köpenhamn och Paris. Gemensamt för dessa områden är att de har drabbats av social oro i form av våldsamma upplopp, skadegörelse, anlagda bil- och skolbränder och stenkastning mot företrädare för samhället. Alla projektpartners som ingår i arbetet med metodhandboken är verksamma i de svenska städer som drabbats av omfattande social oro vilket gjort det möjligt att jämföra kunskap och erfarenheter utifrån olika kontext. Jesper Lindblom

3 Innehåll METODHANDBOK FÖR SAMVERKAN MOT SOCIAL ORO... 1 TEORETISKT RAMVERK... 3 SOCIAL ORO... 4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN... 7 LÄGESBILD... 7 Lokalt strukturerad samverkan... 8 ERFARENHETER... 9 SLUTORD FORSKNING OCH RAPPORTER BILAGA... 13

4 Metodhandbok för samverkan mot Social oro I svenska städer finns flera utanförskapsområden där den socioekonomiska statusen är betydligt lägre än övriga samhället. Dessa områden har stora ungdomsgrupper och en förhållandevis hög andel går ut grundskolan med ofullständiga betyg. Även arbetslösheten och kriminaliteten är högre än genomsnittet. I dessa områden pågår en normaliseringsprocess mot kriminella attityder. Samverkansaktörer som arbetar i stadsdelarna har de senaste åren sett en tendens till att allt fler ungdomar avskärmar sig från det etablerade samhället och bildar subkulturer med egna värderingar, normer och lagar (Polismyndigheten i Stockholms län, 2012). Kriminalitet är acceptabelt i dessa områden och en allt större andel ungdomar tycks anse att brottslighet mot auktoriteter är ett naturligt beteende. Konsekvenserna blir att ungdomarnas chanser till att integreras i det svenska samhället minskar, samt att boende och samhällsaktörer upplever otrygghet och rädsla. Hög kriminalitet i ett område medför också att inflyttningar och etablering av näringsliv minskar eller uteblir. Detta leder till en självsegregering där området drivs av de destruktiva krafterna vilket ytterligare försvårar integration för nyanlända personer (Polismyndigheten i Stockholms län, 2012). Samverkan 1 i Västerort, Stockholm har byggts upp successivt, både i projektform och i den dagliga linjeverksamheten. Idag finns ett brett nätverk med samverkansaktörer som har god kunskap om varandras roller och arbetsuppgifter. Man har tagit lärdom av de tidigare misslyckade försöken till samverkan vilket bidragit med viktiga erfarenheter för framtiden. Utan de tidigare försöken finns en risk för att man inte lyckats utveckla det breda nätverk som finns idag då dessa var det första steget till kontakt mellan de olika organisationerna. År 2010 startade arbetet med projektet; Metodhandbok för samverkan mot Social oro. Projektet är EUfinansierat av Integrationsfonden och ägs av Polismästaren i Västerorts Polismästardistrikt. Projektpartners är Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltningar. I projektet ingår även nyanlända tredjelandsmedborgare. En referensgrupp bildades med deltagare från polismyndigheterna och stadsdelsförvaltningarna i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö, 1 Samverkan i brottsförebyggande arbete innebär att parterna tillför sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper, för att gemensamt minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningar (inkl. rädsla) av brott (Brå, 2010). 1

5 Polisutbildningen samt Brandskyddsföreningen. Samarbete har även bedrivits med Göteborgs Universitet, Malmö Högskola och FoU Väst. Syftet med metodhandboken är att sprida erfarenheter och framgångsrika arbetssätt i samverkan mot social oro och ungdomar. Social oro avser anlagda bil- och skolbränder, stenkastning, skadegörelse, upplopp, samt hot och våld. Handlingarna utförs oftast av ungdomsgrupperingar vars handlingar riktas mot företrädare för samhället (Botkyrka kommun, 2010). Metodhandboken vänder sig främst till samverkansaktörer inom polis och kommun, där skola, socialtjänst och fritidsverksamhet ingår i kommunens ansvar. Andra användare kan vara brandförsvaret, ansvariga för kollektiva färdmedel, trossamfund, ideella organisationer, goda och relevanta krafter samt vissa yrkesutbildningar som t.ex. polishögskolan och socionomprogrammen. Målet är att nyanlända personer ska ha goda möjligheter att integreras i det svenska samhället och att fler ungdomar ska gå ut skolan med fullständiga betyg och öka sina möjligheter att bli självförsörjande som vuxna. Det borde innebära en minskad grogrund för kriminalitet och utslagning bland unga i framtiden. Fältstudier 2 i Järvaområdet utfördes i områdena Rinkeby, Tensta och Husby med fokus på vilka samverkansformer som tillämpades och vilka samverkansaktörer som medverkade i dem. Syftet med studien var att åskådliggöra framgångsrika arbetssätt inom samverkansarbete samt vilka fallgropar man bör undvika i ett samverkansarbete. Fältstudien utgick från kvalitativa semistrukturerade intervjuer, observationsstudier samt enkätstudier. Respondenter var personer som projektgruppen identifierade som nyckelpersoner för samverkansarbetet i Järvaområdet. Studiebesök har genomförts i svenska och europeiska städer som drabbats av Social oro. De städer som besöktes är Uppsala, Göteborg och Malmö samt London, Köpenhamn och Paris. Den information som inhämtades från respektive stad präglades av vilka personer projektet träffade, vilken roll de hade i sin organisation samt hur studiebesöket planerades. Genom att samla in nya kunskaper och erfarenheter från städerna var syftet att styrka, avfärda och utveckla samverkansarbetet i Järvaområdet. 2 För mer info om fältstudierna och studiebesöken, se Utvärdering av samverkan för att förebygga social oro i Järvaområdet,

6 Teoretiskt ramverk Kortfattat tar metodhandboken en tydlig utgångspunkt i en modell som baseras på rutinaktivitetsteorin. I modellen är samverkan det centrala där arbetssätten och dess åtgärder riktas mot ungdomarna, platsen och den sociala kontrollen (Clarke & Eck, 2006). Ett exempel på arbetssätt som presenteras i metodhandboken är ungdomscentrum där åtgärder riktas mot ungdomar och föräldrar som är i behov av hjälp och stöd. Ett annat exempel är vikten av att städa upp platsen från lösa föremål och tillhyggen, övergivna bilar och öppna containrar, i syfte att systematiskt inventera ett område ur brotts- och trygghetssynpunkt. Nattvandringar är ett exempel där syftet är att öka den sociala kontrollen. Det ska tilläggas att de flesta arbetssätten berör och får effekt på alla tre områden i rutinaktivitetsteorin eftersom ungdomarna, platsen och den sociala kontrollen korrelerar med varandra, exempelvis mikroplatsprojekt som både fokuserar på platsens betydelse för brott och att öka den sociala kontrollen. Vi har lagt stor vikt vid applicerandet av samhällsvetenskapliga teorier bakom arbetssätten som i metodhandboken identifieras som framgångsrika, främst från den kriminologiska och sociologiska disciplinen. Exempelvis utgår den integrerade teorin (Torstensson & Wikström, 1995) från att individen kommer till en situation med en viss benägenhet att bryta mot lagens regler. Denna benägenhet bestäms i stor utsträckning av individens grad av självkontroll och styrkan hos de sociala banden till det konventionella samhället. Från brottspreventiv synpunkt innebär detta att målet är att stärka samhällets sociala kontroll och individens sociala band till det konventionella samhället. Det engelska ordet strain översätts till svenska som smärta eller frustration och är en stor riskfaktor för kriminalitet, avvikande beteende och sociala problem. Strainteorin är en strukturell teori som menar att kriminalitet och avvikande beteende grundar sig i samhällsstrukturen (Merton, 1968). Sammanfattningsvis har vi med kriminologiska och sociologiska teorier skapat oss ett teoretiskt ramverk som förklarar problematiken med social oro och ungdomskriminalitet från både samhälls- och individnivån. Arbetssätten som projektet identifierat som framgångsrika har vi sedan applicerat och ställt i relation till det teoretiska ramverket. 3

7 Social oro Forskning 3 kring Social oro pekar på fem nivåer av riskfaktorer till varför ungdomar involverar sig i destruktiva handlingar och kriminalitet. Samhället Avser bl.a. rådande konjunkturläge, integration, arbetsmarknad, attityder till invandring och kulturella värderingar. På den övergripande samhällsnivån uppstår segregation när sociala och geografiska skillnader sammanfaller. I segregerade områden som drabbats av Social oro råder socioekonomisk utsatthet och en hög grad av arbetslöshet. Närsamhället Avser bl.a. socioekonomisk status, resurstillgång, boendemiljö och prosociala förebilder. Signifikativt för utsatta områden är att det råder ett utanförskap till det övriga samhället. Den socioekonomiska statusen är låg och tillgången till samhällsresurser är ofta knappa. Detta föder känslor av orättvisa och maktlöshet. Boendemiljön kan också präglas av dålig standard och trångboddhet. Inom närsamhället saknas ofta pro-sociala förebilder och naturliga träffpunkter där ungdomar möter vuxna. Ofta ökar närvaron av ungdomsgrupperingar som ägnar sig åt kriminalitet. 3 FoU Väst (Russell Turner, 2013) 4

8 Familjen Avser bl.a. familjeförhållanden och boendesituation. Avsaknaden av pro-sociala förebilder inom familjen utgör en riskfaktor, det kan t.ex. handla om våld i hemmet eller att familjemedlemmar är inblandade i kriminell verksamhet. En dålig förebild eller avsaknaden av en manlig förebild inom familjen utgör en riskfaktor framförallt för pojkar. Lågt engagemang från föräldrar samt för sträng disciplin utgör också en riskfaktor. Trångboddhet är vanligt förekommande hos många familjer i utsatta områden vilket gör att ungdomar undviker att vara hemma och stannar ute längre på kvällarna. Vänner Avser bl.a. meningsfull fritid och tillhörighet. I utsatta områden finns en stark misstro och bitterhet mot samhället man anser sig stå utanför. Ofta dras ungdomar till andra frustrerade ungdomar i samma situation. I dessa destruktiva gemenskaper känner man sig plötsligt erkänd, meningsfull och stolt. Känslan av tillhörighet och tillit är otroligt viktig. Individnivå Avser bl.a. psykisk (o)hälsa, utvecklingsfas, impulsivitet och behov. Anledningen till att en individ involverar sig i social oro eller kriminalitet kan bero på ett ökat behov av social status, självförtroende eller självkänsla. Individen söker status och respekt, känslan av att bli någon. I samband med oroligheterna kan individen triggas igång av drivande krafter, samtidigt kan även grupptryck spela en betydande roll i samband med oroligheterna eftersom det ofta är ett mindre antal som är drivande. De drivande är ofta unga män med en kriminell livsstil som tjänar på samhällsföraktet som odlas i dessa områden. Det finns ett samspel mellan alla nivåer där individnivån ses som ett filter för övriga nivåer, där vi ser världen genom våra egna linser. Utanförskapet löper som en röd tråd genom alla nivåer vilket gör att det i utsatta områden bildas egna normer, värderingar och lagar. Unga män med kriminella värderingar gynnas av detta utanförskap och den misstro mot samhället som odlas eftersom man vill hålla samhällsinstitutioner på avstånd. Detta skapar en ond cirkel där utanförskap föder ännu mer social isolering. Strukturell prevention: Bättre levnadsförhållanden För att samhället ska vara tryggt och säkert krävs tvärsektoriell samverkan mellan myndigheter och samhälle från högsta strategiska nivå till lägsta operativa nivå. Politiker måste ta beslut och arbeta för att motverka segregation och förbättra människors levnadsförhållanden. Åtgärder krävs som ökar människors möjligheter till arbete och utbildning, förbättrad vård, barnomsorg och fritidsverksamhet, och därmed minskar människors utsatthet för socioekonomisk stress. Det 5

9 är viktigt att ge nyanlända personer förutsättningar för att integreras i samhället och arbeta mot segregation och negativa attityder till invandring. Social prevention: Att stödja familjer och individer Den sociala preventionen riktar sig mot individer, familjer och grupper av barn och ungdomar som är i behov av stöd. Utsatta områden måste få förstärkta samhällsresurser för att minska utanförskapet och den socioekonomiska stressen. Elever med psykiska, beteende- och/eller skolproblem behöver stöd av berörda parter. Fokus på att stärka ungdomars självförtroende och självkänsla i positiv mening. Med fördel genomförs även hembesök i olika informations- och kunskapssyften samt oro- och konsekvenssamtal. Det är viktigt att stärka boendemiljön och minska trångboddheten, samt skapa meningsfull fritid och öka närvaron av pro-sociala förebilder i områdena vilket är ett viktigt komplement till den verksamhet som bör bedrivas på skolor. Situationsanpassad prevention: Områdes- och platsbaserade åtgärder Eftersom en del bostadsområden är särskilt utsatta för social oro är det viktigt med samordnade områdesbaserade analyser och insatser. I samverkan inventeras ett område ur trygghetssynpunkt där platser som kan orsaka social oro åtgärdas, t.ex. genom att avlägsna bråte, brännbara föremål och skymda platser med dålig belysning. Därefter tar man fram förslag på ytterligare kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Det är även av stor betydelse att identifiera mikroplatser och hot spots där man även analyserar vilka typer av händelser det är som sker. En sådan analys kan synliggöra en del av motiven och den aktivitet som sker i kontexten, exempelvis vid bilbränder kan vissa typer av motiv ligga bakom såsom försäkringsbedrägerier eller rent spänningssökande. Anläggs skolbränder på dagtid eller kvällstid respektive natten har det sannolikt olika orsaker. Brinner det i containrar kan det finnas ytterligare andra skäl. Utifrån en gemensam lägesbild kan berörda parter ta fram förslag på lämpliga åtgärder, t.ex. olika förändringar i gatumiljön. Åtgärder krävs för att stärka civilsamhället och den sociala kontrollen. Goda krafter kan ge värdefull information om vilka aktiviteter som sker på platsen, om det brukar ske en upptrappning innan oroligheter utbryter eller om oroligheterna brukar utlösas av en specifik händelse. I detta skede kan man med fördel analysera statistik över tid. Risken för att bli upptäckt är en avskräckande faktor för ungdomar, därför är det betydelsefullt att skapa flöden och uppehållsplatser för vuxna. 6

10 Förutsättningar för samverkan Resultaten som framgår i fältstudien och studiebesöken delas in i fyra huvudkategorier: grundförutsättningar, värdeadderande faktorer, komplexa faktorer samt förbättringsområden. Grundförutsättningar Avser faktorer som anses grundläggande för att samverkan ska fungera, t.ex. gemensam lägesbild och mogen organisation. Värdeadderande faktorer Avser faktorer som utvecklat samverkan till det bättre, t.ex. uppmuntran och tydlighet. Komplexa faktorer Avser faktorer som är värdeadderande, men som kan vara riskfyllda och påverka samverkansarbetet negativt, t.ex. överarbetning och media. Förbättringsområde Avser faktorer som är bristfälliga och som kräver förbättring då de identifieras som värdefulla, t.ex. föräldrarnas roll. Lägesbild Arbetssätten som presenteras i metodhandboken tar sin utgångspunkt i fyra lägen: Grönt Gult Rött Orange Grönt läge I det gröna läget råder normalläge med linjeverksamhet. Här bedrivs det långsiktiga brottsförebyggande arbetet med inriktning på ungdomar och på att förbättra strukturer och rutiner i linjeverksamheten, och i samverkansarbetet. Gult läge I gult läge har underrättelse inkommit gällande oroligheter eller specifik händelse som kan medföra att våldsamheter utbryter. I gult läge är det viktigt att förbereda samverkansorganisationen för det röda läget. 7

11 Rött läge I detta skede har situationen eskalerat till kollektiva våldsyttringar i form av anlagda bränder, stenkastning, skadegörelse, samt våld och hot mot samhällsföreträdare. Det är viktigt att snabbt dämpa oroligheterna genom att implementera den organisation och de åtgärder som planerats. Orange läge Efter oroligheterna är det viktigt att förmedla information till de boende i området samt till alla inblandade samverkansaktörer. Den lokala samverkansorganisationen upprätthålls till efterverkningarna återgått till grönt läge. Arbetssätten som projektet identifierat som framgångsrika bedrivs som en process där de flesta av arbetssätten i den dagliga linjeverksamheten bedrivs även i de övriga lägesbilderna. Det kan exempelvis handla om utsättningsmöten som i grönt läge genomförs helgdagar samt lovdagar, men som under oroligheter intensifieras och istället hålls dagligen. Detsamma gäller oro- och konsekvenssamtal med ungdomar som också intensifieras under oroligheter. Arbetssätten är alltså inte tillämpbara endast under en enda specifik lägesbild, utan genomförs under de flesta lägesbilder där varje inträffad händelse/situation är unik och kräver särskilda åtgärder. Projektet har även tagit fram en checklista som utgör ett underlag för att bedöma huruvida det finns fara för social oro i ett område. Med hjälp av checklistan kan samverkansaktörer tillsammans avgöra vilken lägesbild som råder och ta fram åtgärdsförslag. Lokalt strukturerad samverkan I Göteborg, Malmö och Uppsala använder man sig av en framgångsrik lokal samverkansstruktur som är hämtad från Köpenhamn, där man sedan 1970-talet utvecklat en samverkansstruktur bestående av socialtjänst, skola och polis (SSP). Strukturen omfattar hela staden och inriktar sig på brottsförebyggande arbete med barn och ungdomar. Även i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning i Stockholm har man inom stadsdelen skapat en samverkansstruktur som hämtat inspiration i Köpenhamnsmodellen. Behovet av en fast och strukturerad samverkansmetod i svenska storstäder uppstod som en respons på det ökade antalet uppgörelser mellan kriminella grupperingar, en ökad rekrytering till kriminella gäng bland ungdomar samt förekomsten av våldsamma upplopp i utsatta områden. Man ansåg att den etablerade modell som fanns i Köpenhamn skulle fungera ute i stadsdelarna då den gav förutsättningar för en konkret och tydlig linje i samverkan och i insatserna för ungdomarna. Hos polis och stad fanns önskemål om en gemensam organisation som tillsammans kunde samverka tvärsektoriellt och genomföra gemensamma insatser. 8

12 Syftet är att skapa alternativ för barn och ungdomar som hamnat snett och kommit på villovägar. Det kan handla om en fritidskontakt, en smidig och snabb kontakt med socialtjänsten eller en praktikplats. På detta sätt skapar man ett långsiktigt brottsförebyggande arbete och ett sammanhang där ungdomar omhändertas och ges förutsättningar för att utvecklas positivt. Tidig upptäckt och skyndsamhet är viktiga och framgångsrika faktorer i samverkansarbetet. En lokalt strukturerad samverkan mellan socialtjänst, skola och polis förenklar och underlättar arbetet med det vi i projektet identifierat som grundförutsättningar för samverkansarbete, exempelvis gemensam lägesbild, regelbundna samverkansmöten på flera nivåer, mogen organisation, tid, kontinuitet, personliga relationer, engagemang och stöd från ledningen. Arbete på individnivå bygger på att vårdnadshavaren skriftligen godkänner att anställda från de tre myndigheterna får lov att lösa sekretessen och diskutera öppet om deras barn. Genom att de olika myndigheterna delger varandra information om hur de arbetar kring ett barn eller ungdom, ges bättre förutsättningar till att genomföra åtgärder samspelt och i rätt ordning. Erfarenheter Studiebesöken visar att samverkansmetoderna som används i de besökta svenska städerna till stor del bedrivs likartat. Att samverkansmetoderna liknar varandra inom Sverige är inte förvånande då myndigheter och organisationer kommunicerar och utbyter erfarenheter med varandra, samt att gemensamma styrdokument tagits fram av svenska myndigheter där arbetssätt och riktlinjer anges. Majoriteten av framgångsfaktorerna för samverkan som framhävs i studiebesöken liknar även de som framhävs i London och Köpenhamn. I Järvaområdet finns en samstämmighet i vad som saknas i samverkansarbetet. Samma farhågor och brister lyftes fram, t.ex. de stora utmaningarna som problematiken medför. Andra grundproblem är att det inte finns ett nationellt samverkansforum för organisationerna och att samverkan är svår att mäta. Ett nationellt samverkansforum är av betydelse främst för att samverkansarbetet ska kunna fortgå även då det sker omorganisationer inom myndigheter. Tvärsektoriell samverkan är därför av yttersta vikt. I London 2011 var det tydligt hur ungdomarna snabbt kunde mobilisera sig genom sociala medier, i synnerhet Facebook och Twitter. Sociala medier var även ett värdefullt verktyg för polisen och kommunen då man efter upploppen kunde mobilisera befolkningen, så att de kunde hjälpa till att städa upp områdena som drabbats hårdast. Ett annat mönster som framträdde var 9

13 att de flesta ungdomar som greps i samband med upploppen blev gripna inom av radie av 1 km från sina egna hem. Polisens strategi var att hålla en hög polisiär närvaro samt arbeta kontinuerligt och långsiktigt tillsammans med kommunen. Polisen har även etablerat god relation och samverkan med Imamen för den största moskén i London vilket varit värdefullt i samband med oroligheter. Under upploppen träffades kommunen och polisen tillsammans med andra aktörer i området, t.ex. skola, socialtjänst, renhållningsarbetare, parkeringsvakter och volontärer, varje morgon kl Kommunen sammankallade och var ansvariga för dessa möten. Syftet med mötena var att utbyta information, skapa en gemensam lägesbild, och utifrån problembilden och gemensamma prioriteringar upprätta handlingsplaner, där det tydligt framgick vad som skulle göras, hur det skulle göras, vem som skulle göra vad samt vem/vilka som var ansvariga. Sammanfattningsvis kunde CSP (Community Saftey Partnerships meetings) konstatera att även om det uppstod oroligheter i vissa områden så kunde flera upplopp förhindras genom hög polisiär närvaro, långsiktig samverkan med kommunen och dagliga utsättningsmöten under oroligheterna. I Köpenhamn vittnar Rigspoliti om utsatta områden där de förväntat sig social oro men inga våldsamma händelser uppstått. Under upploppen 2008 anlades 780 bränder. Endast tre av bränderna anlades i Fyn som är ett av de mest segregerade och socialt utsatta områdena i Köpenhamn. Till skillnad från de andra städerna som omfattats av projektet var de ingen specifik händelse eller specifikt ingripande från polisen som utlöste upploppen 2008 i Köpenhamn. Däremot hade missnöje grott bland ungdomarna under en längre tid som sedan kulminerade. Missnöjet grundade sig i att ungdomar med utländsk härkomst känt sig trakasserade på grund av ständiga poliskontroller. De uppgav även att det ska ha förekommit rasistiska tillmälen i samband med kontrollerna. Polisen i Köpenhamn arbetar mycket relationsskapande där analyser av upploppen visat att det finns ett behov av en kulturförändring. Därför arbetar polisen mycket med vilka signaler man sänder ut till ungdomarna. Vad säger vi? Hur säger vi? Vad gör vi? Hur gör vi skillnad på människor och människor? Polisen föredrar att kalla de områden där den sociala utsattheten är som störst för utsatta områden, till skillnad från regeringen som kallar dessa områden för Ghetton. Regeringen har tagit fram den s.k. ghettolistan, som är gemensamt framtagen över partigränserna innehållande nationella punkter för insatser i dessa områden. Planerna kan t.ex. bygga på snabba reaktioner, synlighet och relationer. 10

14 Gemensamt för både London och Köpenhamn är att deras välutvecklade samverkansarbete bygger på struktur, regelbundenhet, kontinuitet och personliga relationer. En förutsättning för att nå dit är fokus och prioritet från högsta ledningen. Studiebesöket från Paris visade att polisen inte arbetar brottsförebyggande i någon större utsträckning, utan att arbetet i första hand är inriktat på olika former av bekämpning och repressivt arbete. I Frankrike finns även möjligheter att stifta lagar och begränsa människors rörelsefrihet på ett annat sätt än i Sverige. Vi anser inte att detta är förenligt med åtgärderna som måste vidtas för att komma tillrätta med de multifaktoriella orsakerna till social oro där man måste samverka över organisationsgränserna i alla nivåer i samhället. Den lokala Polisen i det utsatta området Seine-Saint-Denis arbetar endast med samverkan på strategisk nivå där bl.a. borgmästare, skolchefer, fastighetsägare och polisen ingår. Veckovisa möten bedrivs där man bestämmer strategin. Någon samverkan med exempelvis trossamfund förekommer inte, snarare försöker polisen infiltrera muslimska föreningar som ett led i att bekämpa terrorismen. Slutord Samverkansarbetet i London har visat sig vara mycket framgångsrikt på flera sätt. Utsättningsmöten mellan polis, kommun och övriga samverkansaktörer visade sig i samband med upploppen 2011 vara ett mycket framgångsrikt arbetssätt för att skapa gemensamma insatser och åtgärder. Utsättningsmöten bedrivs även i de svenska städerna som omfattas av projektet vilket presenteras mer djupgående i metodhandboken. Även arbetet med sociala medier visade sig vara ett framgångsrikt verktyg i London, både för polisens men även för ungdomarnas räkning. Vi anser att samverkansarbetet med sociala medier måste utvecklas i Sverige där man på olika sätt kan mobilisera samhällets företrädare, samt informera allmänheten i samband med oroligheter. Även detta område presenteras mer djupgående i metodhandboken. Studiebesöken i de svenska städerna, samt London och Köpenhamn visar att det är otroligt viktigt att arbeta relationsskapande i utsatta områden. Det krävs även att nationella partier arbetar tillsammans med gemensamma åtgärder för att stävja problematiken då grundorsakerna är rotade på samhällsnivån, t.ex. segregation, utanförskap och socioekonomiskt utsatthet. Som tidigare nämnts går inte Paris strategier mot social oro att implementera i Sverige då dem enbart arbetar repressivt, vilket enligt oss inte är den rätta vägen att gå för att komma tillrätta med problematiken. 11

15 I arbetet med projektet har föräldrar, utbildning och arbete visat sig vara de största risk- och skyddsfaktorerna. För att uppnå resultat krävs en lokalt strukturerad samverkan över organisationsgränserna där man bejakar och bemöter alla multifaktoriella orsaker till social oro och kriminalitet. Det krävs att man gemensamt tar tag i problematiken på alla nivåer i samhället, från högsta strategiska nivå ner till lägsta operativa nivå. Multifaktoriella riskfaktorer grundar sig i fem nivåer i samhällsstrukturen: Samhället (politik, demokrati m.m.), närsamhället (socioekonomisk status, normbildningar, social kontroll m.m.), familjen (avsaknad av pro-sociala förebilder, förhållanden, boendesituation m.m.), vänner (meningsfull fritid, tillhörighet m.m.), samt individnivå (psykisk ohälsa, missbruk m.m.). Det är en sammantagning av dessa faktorer som skapar de största riskerna, där varje kontext (område och individ) är unik. Det finns alltså ingen given samverkansstruktur eller givna arbetssätt som fungerar i alla områden. Det är heller inte givet att tidigare forskning kan appliceras i en svensk kontext. Vi menar dock att våra arbetssätt är tillämpbara och värda att spridas då dem varit framgångsrika i de städer som omfattats av detta projekt. De flesta kommuner har lokala Brå där det redan bedrivs någon form av samarbete mellan aktörer. Denna metodhandbok är en vägledning till hur man kan utveckla och arbeta vidare med strukturerad samverkan utifrån ungdomar och social oro. Forskning och rapporter Botkyrka kommun. (2010). Att hantera social oro och upplopp. Del av en hållbar samhällsutveckling. Botkyrka Kommun. Brå. (2010). Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, Information och förlag. Clarke, Ronald V., Eck, J. (2006) Bli en problemlösande brottsanalytiker i 55 steg. Polishögskolan 2006:1. Merton, Robert K. (1968). Social theory and social structure enl. ed. New York: Free press. Polismyndigheten i Stockholms län. (2012). Utvärdering av samverkan för att förebygga social oro i Järvaområdet. Stockholm: Polismyndigheten Torstensson, M., & Wikström, P-O. (1995). Brottsprevention och problemorienterat polisarbete. Rikspolisstyrelsen. Stockholm: Gotab. 12

16 Bilaga Varningssignaler/indikatorer på social oro Denna checklista är ett förslag till hur en analys kan underlättas när det gäller att bedöma om det finns en fara för social oro i en stadsdel. Checklistan är tänkt att användas i ett samverkanssammanhang mellan kommun/stadsdelar, polis och räddningstjänsten. Signaler och tecken måste tolkas och sättas i ett sammanhang. Ett områdes problembild och samhälleliga resurser varierar och förändras över tid. Nr Värdera nedanstående i skala 1 4, där 1 stämmer inte alls och 4 stämmer mycket bra Polis och andra aktörer 1 Har polisen gjort någon omfattande insats i området som uppfattats som kränkande eller diskriminerande? 2 Har polisen gjort ingripande mot enskilda personer som uppfattats som kränkande eller diskriminerande? 3 Har några andra aktörer (väktare, trafikvakter, räddningstjänst och andra myndighetsutövare) hindrats eller blivit utsatta för provokationer? Kommunen/stadsdelen och omvärlden 4 Har kommunen/stadsdelen genomfört större neddragningar/förändringar i olika avseenden (socialtjänst, fritid, skola m fl.) som föranlett missnöjesyttringar? 5 Finns det social oro i andra stadsdelar av kommunen eller i andra delar av Sverige? 6 Finns det någon våldsam konflikt i omvärlden (staden, Sverige eller internationellt) som påverkar kommunen/stadsdelen? 7 Förekommer politisk aktivitet i form av t.ex. kampanjer, namninsamlingar, demonstrationer eller ockupationer som tyder på ett missnöje från delar av befolkningen? Tecken på oro 8 Har det förekommit stenkastning eller hot mot poliser? 9 Har det förekommit anlagda bränder i området? 10 Finns det något mönster när det gäller anlagd brand av mindre omfattning/falsklarm? 11 Finns upplag av stenar och tillhyggen vid platser nära anlagd brand? 12 Finns det ryktesspridning i området? 13 Finns det diskussioner på sociala medier som kan tyda på oro? 14 Finns det personer som nyligen har frihetsberövats/frigivits med anledning av oro? 15 Har ledande kriminella nyligen frigivits? 16 Har media rapporterat kring läget i kommunen/stadsdelen? 17 Finns annan underrättelseinformation? Andra aspekter 18 Är det skollov eller nära förestående lov? 19 Är det helgdagar eller nära förestående helgdag? 20 Är väderläget gynnsamt för utomhusaktiviteter? 13

Varför kastar de sten?

Varför kastar de sten? Varför kastar de sten? - om konflikter och erkännande Per-Olof Hallin, Alban Jashari, Carina Listerborn, Margareta Popoola 2 MSB:s kontaktpersoner: Anders Axelsson, tfn 010-240 55 45 Alexandra Johansson,

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

BEGREPP OCH ERFARENHETER

BEGREPP OCH ERFARENHETER Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem - Prioriterat mål för Göteborgs Stad 2012 2014 BEGREPP OCH ERFARENHETER Innehåll Inledning...3

Läs mer

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ISBN: 978-91-85483-60-0 Artikelnr 2007-123-31 Omslag Jupiter Reklam AB Foto Matton Sättning Edita Västra Aros AB Tryck

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. BRÅ-rapport 2001:15

Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. BRÅ-rapport 2001:15 Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser BRÅ-rapport 2001:15 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Hot mot demokrati och värdegrund - en lägesbild från Malmö

Hot mot demokrati och värdegrund - en lägesbild från Malmö Hot mot demokrati och värdegrund - en lägesbild från Malmö Centrum för Asymmetriska Hot och TerrorismStudier (CATS) Magnus Ranstorp Josefine Dos Santos FHS/CATS RAPPORT 2 (37) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter Många vill veta men svaren är få Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter NOVEMBER 2010 Syftet med rapporten är att redovisa kunskaper,

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Kampen för att bli Någon

Kampen för att bli Någon Kampen för att bli Någon Bilder av förorten och riskfyllda utvecklingsvägar i Göteborg Torbjörn Forkby Susanne Liljeholm Hansson Rapport 1:2011 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En

Läs mer

Att inte följa den förväntade vägen

Att inte följa den förväntade vägen Att inte följa den förväntade vägen En studie om ungdomar utanför gymnasieskolan och om det kommunala uppföljningsansvaret Marianne Lundgren Jan Magnusson Rapport 3:2009 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter

Läs mer

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden?

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? En förstudie om beräkningar av kostnader och potentiella besparingar vid förebyggande insatser kring barn och unga i riskzon.

Läs mer

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige The attempt to find a unique explanation for political violence is the same chance that you succeed in the attempt to find an explanation for holes della

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer