Monika Torstensson, utvecklingssamordnare barn/ungdom - Socialförvaltning Pia Widegren, utvecklingsledare - Bildningsförvaltning Datum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monika Torstensson, utvecklingssamordnare barn/ungdom - Socialförvaltning Pia Widegren, utvecklingsledare - Bildningsförvaltning Datum: 2014-11-19"

Transkript

1 Samverkanstrappan En guidning till rätt hjälp Monika Torstensson, utvecklingssamordnare barn/ungdom - Socialförvaltning Pia Widegren, utvecklingsledare - Bildningsförvaltningg Datum:

2 Innehåll Samverkanstrappan... 0 Inledning... 2 Om Motala... 2 Hur genomförde vi arbetet med Psynktrappan?... 3 Förankring... 3 Handlingsplan... 3 Om arbetet på/med de olika trappstegen fram till och med augusti Basen = upptäckt... 4 Trappsteg 1 Information... 4 Trappsteg 2 Vägvisarfunktion... 5 Trappsteg 3 Stafettpinne... 6 Trappsteg 4 Samordnad Individuell Plan (SIP)... 7 Trappsteg 5 - Samordnat Stöd... 7 Resultatet Samverkanstrappan... 9 Information... 9 Vägvisare... 9 Samordnad plan Implementering Film Film Film Film Vad har arbetet med Psynktrappan fört med sig?

3 Inledning Senhösten 2013 fick vi i Motala besök av SKL:s Psynkprojekt temat för sammansatta behov. Vi hade blivit tillfrågande, om vi skulle vilja ställa upp och testa en metod, en teoretisk modell, som skulle innebära, att de som sökte vårt stöd skulle få en bra guidning att ta sig fram i vårdutbudet. Man kallade modellen Psynktrappan. Vi som var samlade för att få närmare information om uppdraget, var vår ledningsgrupp för Psynkarbetet i Motala det vill säga verksamhetschefer och nyckelpersoner från olika delar av landstinget och kommunen. Det uppdrag, som senare formulerades var att vi, med Psynktrappan som utgångspunkt, skulle skapa en modell, som visar hur barn/ungdomar och deras vårdnadshavare utifrån individuella behov guidas till den vård och behandling barnet/ungdomen behöver. Om Motala Motala ligger i Östergötland, vid norra Vättern och har drygt innevånare. I tätorten bor ca personer. Antal barn mellan 0 och 18 år är ca och unga vuxna mellan 19 och 24 år är ca Östergötlands läns landsting är indelat i tre länsdelar, där Motala tillhör den västra länsdelen. Motala har ett lasarett och såväl barnmedicin, habilitering som barnpsykiatri finns stationerade på orten. Samarbetsklimatet mellan olika verksamheter som arbetar med barn och ungdom upplevs generellt som gott. Motala är med i två teman i Psynk och har inom kommunen dessutom ett särskilt prioriterat uppdrag från politiken kring Barn och ungas uppväxtvillkor. Vi har därför valt att arbetet med Psynktrappan utgår ifrån den styrgrupp som redan fanns. I styrgruppen ingår förutom bildnings- och socialchef även närsjukvårdsdirektören. Även ledningsgruppen för Psynk med åtta verksamhetschefer eller motsvarande från såväl kommun och landsting har varit ett dialogforum. 2

4 Hur genomförde vi arbetet med Psynktrappan? Övergripande I och med avtalet med SKL hade vi möjlighet att avsätta tid för två personer på vardera 25 %, som skulle hålla ihop uppdraget. Den ena har haft ett övergripande ansvar och den andra har arbetat mycket med informationsdelen. Vi tror, att det är svårt att driva ett utvecklingsarbete utan att ha särskild tid för detta, då det handlar om att skaffa information från olika verksamheter, såväl kommunala som inom landstinget och ta och hålla ihop nya initiativ. Det är också viktigt att arbetet är förankrat i den högsta ledningen, eftersom det under resans gång kommer att finnas behov av att samverka, förändra mm på sätt, som kanske inte alla tycker är bra. Vår styrgrupp i Psynkarbetet har då kunnat fatta ett beslut, som alla ska följa. En annan framgångsfaktor har varit att samla en liten arbetsgrupp cirka en gång/månad med representanter från Bildnings- och Socialförvaltning, Kommunledningsförvaltning (folkhälsosamordnare) och en nyckelperson inom närsjukvårdens stab. Där har vi fått stöd och en öppen och rak feedback kring innehållet i arbetet och en nödvändig kunskap om olika förvaltningskulturer. Förankring För vår del skedde den huvudsakliga förankringen, att vi skulle ta oss an uppgiften att prova trappmodellen, i princip vid det första mötet med SKL. Till detta var ledningsgruppen för Psynk samt en del nyckelpersoner inbjudna och alla var positiva till tanken att kunna skapa en bra struktur. Frågan fördes till styrgruppen för Psynk, som gav klartecken. Dessa beslut gav oss möjlighet att kunna inhämta uppgifter och föra dialog med verksamheter på olika sätt i vårt arbete. Handlingsplan Vi började vårt arbete med att göra en grov handlingsplan (se bilaga 1) utifrån varje trappstegs begrepp, där vi utgick från den definition som tagits fram av SKL. Först beskrev vi vad vi behövde undersöka för att få en bild hur det fungerade i Motala och skissade på olika arbetssätt. Det tydliggjordes vem som ansvarade för olika delar av arbetet och en första tidplan för de olika delarna upprättades. Handlingsplanen har följts upp kontinuerligt förändrats och kompletterats. 3

5 Om arbetet på/med de olika trappstegen fram augusti till och med Basen = upptäckt Mot slutet av arbetsprocessen kände vi att vi alltmer började prata p om Upptäckt. Vi kände att det var en sorts bas som genomsyradee hela tanken med Samverkanstrappan. Därför lade vi till denna del som en bas under trappan.. I texten till denna del betonade vi vikten av att de, som möter och arbetar med barn och ungdomar, tidigt upptäcker dem som behöverr särskilt stöd eller hjälp. Många gånger förstår man inte själv vad som kan vara hjälpsamt. Till hjälp för och vid upptäckt hänvisar vi då till sagamotala.se och Samverkanstrappan. Där menar vi att man får vägledning om vart man kan vända sig omm barn och unga mår dåligt. Där finns även kontaktuppgifter till de verksamheter som finns i broschyren på Informations- steget. Trappsteg 1 Information I Motalaa har vi använt oss av SKL:s saga-modell (Samarbete Gemensamt G Ansvar för barn och unga) för att uppfylla PRIO-kravet att lämna information om verksamheterr för barn och unga. Detta har inneburit att vårt tänk har utgått från hur sagamotala.se skulle kunna utvecklas. Pia är den av oss, som också har goda kunskaper om hur sakerr och ting hänger ihop bakom dataskärmen, och har haft en massa kontakter med verksamheter inom kommun och landsting om hur informationen ska formuleras. Hennes arbete har h också varit fokuserat på att hitta en struktur hur landsting och kommun kan få del av varandras uppdateringar. Ett annat mål har varit att texten, översättningar mm ska fungera för olika målgrupper och sagamotala.se har testats av t ex ungdomar av olika nationalitet på Hallen, kommunens fritidsgård för äldre ungdomar, av vuxna på sfi-undervisningen och i gymnasiesärskolan. Alla har varit positiva. I vår trappa har blivit ett slags nav och marknadsföring av siten har varit och är fortfarande en viktig del i arbetet. Vi har gjort ett kort i plånboksstorp rlek, som vii delat ut brett tilll verksamheter, skolungdom med flera. Vi har också gjort riktad reklam på Facebook till alla medlemmar boende i Motala och Vadstena kommun under sommaren, samt gjort en del presentationer i olika arbetsgrupper. 4

6 Trappsteg 2 Vägvisarfunktion När det gäller Vägvisarfunktionen så gick vi igenom i vilka fall vi bedömde attt det var angeläget med en mer handfast vägvisning och hur gjorde man i olika verksamheter. Metoden vi använde var att samla representanter från olika verksamheter inom det vi benämner Första Linjen. De frågor vi ställde och diskuterade kring var: Hur kan man nå er verksamhet? När kan man nå den? Fungerar ni som en hänvisningsfunktion? Når ni ut med ert budskap till dem ni vill? Om ej: Vad skulle kunna förbättra detta? Har ni några kreativa idéerr om info i allmänhet? Hur säkerställer ni att förändringar i verksamhetens arbete når n ut till allmänheten? De verksamheter som inte kunde närvaraa lämnade in skriftliga svar. Vi analyserade dialogen och svaren och kom fram till hur vi vill definiera och underlätta att hänvisning sker. Dels har vi tagit fram en beskrivning hur vi vill att var och en som möter personer med problem ska agera: Vad ska du som vägvisare göra när någon ringer till dig och någon annan kan ge bättre hjälp och stöd? 1. Alltid: Tydligt förmedla till vilken verksamhet man borde vända sigg och varför denna bedöms bättre. Erbjuda attt ta en kontakt och be någon ringa upp. 2. Om svaret blir nej trots att det bedöms finnas behov ochh det kännss tveksamt om man kommer att ta egen kontakt: Fråga om man får återkomma till personen om en tid för att höra hur det lyckats. 3. Om det upplevs myckett tveksamtt om man kommer att ta en egen kontakt och det samtidigt känns mycket angeläget attt man erbjuds någon form av stöd d och hjälp: Ta själv ta emot personen för en första kontaktkt och vid behov insistera på att få vara stafettpinne. (Se nästa trappsteg!) Som vägvisare är det dessutom viktigt att ha god kännedom om sagamotala.se för att kunna hänvisa vidare till denna sida. s Vi såg också ett behov av en broschyr med kort verksamhetsbeskrivning, målgrupp, telefonnummer mm. Detta dels utifrånn vetskapen att alla inte är bekväma med att använda datorerr och dels för att ge den samladee bilden av var man man få hjälp och stöd. Den kommer att översättas till andra språk. Nedan sid 2 3: 5

7 Trappsteg 3 Stafettpinne Metoden för att komma till slutsatser vad man gör som stafettpinne var densamma som för vägvisare. Samma arbetsgrupp fick fundera över ett antal frågor med dialog resp skriftliga s svar. Hur gör ni för att se till att personer får stöd av andra än er om o detta behövs? När upplever ni att det fungerar bra/ mindre bra? Idéer om hur ev svagheter kan förbättras. Våra slutsatser var att det fanns två olika situationer att beskriva. Vad gör du som stafettpinne? A. När det handlar om en överflyttning När du uppfattar att någon annan verksamhet skulle kunna ge g ett bättree stöd än din egen, förklarar du hur och varför detta är fallet. Ni har en dialog omm hur kontakten ska ske och på vilket sätt du ska kunna stödja. Kanske kan det ske genom att du d beställerr en tid eller är med på ett första gemensamt möte. Hör alltidd av dig tilll personen och o kontrollera att mötet blivit av. B. När du bedömer att flera verksamhete er behöver träffas och gemensamt g ge hjälp och stöd Blir bedömningen att det handlar om att flera verksamheter behöver samverka tar du initiativ till att beskriva ett SIP-/Resursmöte och ser till att en inbjudan sker. Se särskild rutin Resursmöte /SIP 6

8 Trappsteg 4 Samordnad Individuell Plan (SIP) Det lagstadgade kravet på att en SIPP ska göras om en familj f har kontakt med flera verksamheter och insatserna/hjälpen behöver samordnas, stimuleras genomm de PRIO-pengar, som Socialstyrelsen fördelar. För att kommunen gemensamt skulle få kunskap om fakta f och utformning, hade vi tidigt ett möte med representanter från skola, socialtjänst (myndighet och utförare) tillsammans med temaledare Psynk. Syftet var att hitta rätt bland begreppen. Landstinget bedömde sig ha en bra kunskap kring sakfrågan. Efter dettaa möte bildades en arbetsgrupp, där även landstinget ingår. Uppdraget är att skapa s rutiner, ta ställning till implementering mm. En viktig del av arbetet har också varit att beskrivaa hur metoden med Resursmöten (se bilaga) blir en del av rutinen. Arbetsgruppen har träffats regelbundett och kommit fram till en preliminär rutin r för Socialförvaltningenn i Motala och en handlingsplan för hur det ska s säkerställas att allaa i behov av SIP ska erbjudas detta från f och med Att den är preliminär beror på att ett länsövergripande arbete med gemensam rutin, blankett mm pågår under hösten I Motala erbjuderr vi också förskolan/skolan och i vissa fall polisen möjlighet m att påtala attt en SIP behöver göras. Dessa, liksom de icke myndighetsutövande delarna av socialtjänsten anmäler behov av Resursmöten till vårr verksamhet BarnCentrum. Resursmöte 1 plockar fram resurser och behov och Resursmöte 2 formulerar f gemensamt en SIP. För att underlätta för de verksamhetsföreträdare som ska ta initiativ i tilll SIP, har vi börjat skapa ett hjälpmedel, som vi placerar under en flik på sagamotala.se. När det gäller de samordnade planerna håller vi bl a på att formulera en del med Vanligaa frågor. Frågorna och svaren har vi till största delen hämtat från en Powerpoint från f Psynkss hemsida av Maria Nyström Agback, jurist på Socialstyrelsen. Trappsteg 5 Samordnat Stöd Vi började med att ställa oss frågann vad som egentligenn menades med koordinator. Samtalspartner var i huvudsak den arbetsgrupp kring Sammansatta behovv som finnss som en del i Psynkarbetet. Gruppen har representanter från skola, förskola, elevhälsa, socialtjänst myndighet och utförare, fritid, barnpsykiatrin och habilitering en. De frågor vi inledningsvis ställde oss var För vilka målgrupper skulle en koordinator kunna vara till hjälp. h Beskriv i vilken omfattning i tid ochh längd och i vilka olika typer avv situationerr kan de användas. Olika kompetens för olika typer av uppdrag? Vem/vilka ger uppdrag? Möjliga anställningsformer och organisering. Dialogerna sammanfattades för återkoppling från bl a styrgrupp s ledningsgrupp i Psynkprojektet. Slutprodukten kan formuleras enligt nedan: En del av dem som vi möter i arbetet har många kontakter, något somm kan bli både svårt att hålla ordning på och vara tidskrävande. Det är viktigt att se till att planansvarig, utses vid både SIP-resp Resursmöten i syftee att hjälpa till med detta. 7

9 För en del barn, unga och föräldrar, med ett sammansatt behov av stöd, krävs en insats utöver det som kan ges utifrån befintliga verksamheter. Ett stödteam kan bistå med delar i en SIP för att underlätta för berörda att hålla ihop sin dagliga tillvaro. (En skrivning kring detta presenteras för politikerna i Bildnings- och Socialnämnden inom kort) För barn och ungdomar med neuropsykiatriska störningar/funktionshinder finns ett samverkansforum, Nätet, där gemensamma planer för dessa barn behandlas. 8

10 Resultatet Samverkanstrappan När vi har arbetat med Trappan har vi, efter att i tanken och med varandra fört olika resonemang, kommit fram till att den inte är till för att förklara för brukarna, utan är ett hjälpmedel för professionella. Den kommer att vara nåbar från sagamotala.se, där den i och för sig är åtkomlig för alla. Vi har döpt om den och skälet till detta är, att vi bedömer att Psynk är en benämning som lever just nu medan Samverkan är ett tidlöst begrepp. Psynk kan också vara utmanande i förhållande till brukare som ev tar del av begreppet. En trappa som förklaringsmodell till våra brukare bedömde vi likaså vara mindre bra. Hur hjälpsamt är det om man upplever att man står på översta trappsteget? Samtal i vår arbetsgrupp har även lett fram till att Trappan inte fångar in en av de viktigaste delarna när det gäller hjälpbehov, nämligen att upptäcka. Det finns en stor grupp människor som inte själva tar initiativ till att få hjälp och stöd av olika skäl. En del av dem kommer att hitta rätt i o m marknadsföringen av sagamotala.se, men fortfarande finns det många som inte riktigt kan se att de skulle kunna vinna på att familjen får stöd utifrån. En viktig grupp att fokusera på är därför upptäckarna som oftast inte tillhör de professionella". Dessa är baspersonal från t ex BVC, förskolan, lärare med flera inom skolan, polis och aktiva i olika föreningar som möter unga. Just för denna grupp ser vi sagamotala.se och Samverkanstrappan som särskilt viktig och ett stort fokus kommer att läggas på implementeringen till denna grupp. Arbetet på de olika stegen kommer att gå vidare: Information Vi strävar mot ett minimum av extra broschyrer. De som finns ska vara aktuella, enhetliga och finnas på webben. Ett uppdrag att ta fram riktlinjer/checklista för detta kommer att ges till webbredaktörer till hösten, Broschyrerna ska också kvalitetssäkras genom att använda brukargrupper. Landstinget har redan gjort detta arbete. Vägvisare Vi ska arbeta med att försöka förtydliga olika verksamheters ansvarsområden bl a med hjälp av resultaten från de mätningar som f n pågår i första linjens verksamheter. Kanske går det att 9

11 få fram ett underlag, som kan leda till ett beslut kring huvudfåror och nedtecknas i ett samverkansavtal. På betydligt längre sikt skulle man kunna utveckla informationen om olika verksamheter om vilka metoder man använder och för vilka målgrupper de passar osv. Detta skulle kunna underlätta för professionella med hänvisning eller remisser. Samordnad plan Arbetet med att utforma rutin för Samordnad Individuell Plan fortgår ytterligare en tid. Nedan visas ett exempel på hur Samverkanstrappan ser ut just nu på sagamotala.se 10

12 Implementering Ingenting av det vi arbetat fram får ett värde förrän vi fått ut det i våra organisationer, inte minst bland basarbetarna. Vi har därför valt att försöka se till att alla får en kort information kring det som vi upplever viktigast. Vi kommer att använda oss av den digitala tekniken genom att göra filminspelningar 5 10 minuter kring fyra viktiga punkter. Se nedan: Film 1 Allmän introduktion om Psynk samt det politiska uppdraget Barn och ungas uppväxtvillkor. ( 5 min) Enskilda intervjuer med styrgruppens medlemmar Något på webben av Ing-Marie Wieselgren 2 3 Power Point med muntlig beskrivning vad Motala gjort. Film 2 Beskrivning av Samverkanstrappan med fördjupning sagamotala.se. (10-15 min) Powerpoint på hela trappan En titt på varje trappsteg Ev ett kort inslag från webbinspelningen i Stockholm Genomgång av uppbyggnad och olika funktioner på sagamotala. Film 3 Om SIP och resursmöten (6 7 min) Vad är SIP använda lite av webbfilm på skl:s hemsida Powerpoint på rutiner och var man kan hitta hjälp hur man gör Film 4 Skolnärvaro (ca 5 min) Lite bakgrund viktigt varför osv Arbetsgruppens resultat Hur gör man om man vill göra likadant? Filmerna kommer att lämnas ut en och en alt de två första vid samma tillfälle och de ska visas på samtliga arbetsplatsträffar. Starten beräknas till oktober. Efter genomgång kommer de att finnas på intranätet. När det gäller t ex de samordnade planerna kommer en mer djupgående utbildning att ges till dem som är initiativtagare. Det finns också planer på att göra en avslutningskonferens för hela Psynk-projektet för chefer, politiker och nyckelpersoner. 11

13 Vad har arbetet med Psynktrappan fört med sig? Arbetet med Psynktrappan som s modelll har inneburit att vi fått möjlighet att utifrån en tankemodell ta fram en beskrivning av samverkan med en tydlig struktur.. Den har inneburit, att vi fått möjlighet att tänka ännu tydligare med barnet i fokus. Arbetet harr också tillsammans med annat Psynkarbete förtt med sig att vi gemensamt sett s nya möjligheter. Genom omstruktureringar och nya verksamhete er skulle vi kunna fåå till arbete/metoder, som vi bedömer är smartare och effektivare än det vi gör idag. Bl a har arbetet med Samverkanstrappann också medfört att vi tänkt nytt kring olika funktioner bl a utifrån genomgångarna av vad vi hade och vad vi behövde. Detta betyder att vi dels har tagitt fram en skiss på en sammanslagning av två verksamheter, en särskild undervisningsgruppp och en verksamhet inom socialtjänsten, som bl a kartlägger barn medd neuropsykiatriska störningar eller funktionshinder. Vidare har vi lagt ett förslag till en funktion vi kallarr stödteam som s med en gemensam bred kompetenss ska kunna stödja familjer och ungdomar praktiskt och konkret i olika situationer. Deras arbete ska utgå från en SIP. Båda dessa förslag stårr i begrepp att lyftas till politiken med önskan att få ett uppdrag att gå vidare. Vi har också kunnat se att samarbetet mellan olika vårdgivare och o organisationer har gynnats utifrån att vi haft Psynkarbetet och arbetet med Psynktrappan som en gemensam arbetsuppgift. Klimatet i de olika grupperna, som Psynks ledningsgrupp och olika arbetsgrupper har blivit friare och öppnare. Med vänlig hälsning till Psynken för stödet i arbetet Monika Torstensson Utvecklingssamordnare b/u Pia Widegren Utvecklingsledare Version

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Att leda en evidensbaserad praktik

Att leda en evidensbaserad praktik Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer