SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999"

Transkript

1 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra Europa. Volvo lägger bud på Scania. RESULTAT Nio månader 1999 jämfört med nio månader 1998 Antal fakturerade lastbilar och bussar: (35 748), en ökning med 1 procent. Fakturering: MSEK (32 412), en ökning med 5 procent. Rörelseresultat: MSEK (2 490), en ökning med 46 procent. Rörelsemarginal totalt: 10,7 (7,7) procent. Rörelsemarginal Europaverksamheten: 13,4 (10,5) procent. Resultat efter finansnetto: MSEK (2 242). Nettovinst: MSEK (1 580). Vinst per aktie: SEK 11,30 (7,90). Tredje kvartalet 1999 jämfört med tredje kvartalet 1998 Antal fakturerade lastbilar och bussar: (11 038). Fakturering: MSEK (10 385). Rörelseresultat: MSEK (851), en ökning med 34 procent vilket motsvarar en marginal på 10,7 (8,2) procent. MARKNAD Nio månader 1999 jämfört med nio månader 1998 Orderingången av lastbilar på de västeuropeiska marknaderna ökade med 3 procent. Scanias marknadsandel för tunga lastbilar i västra Europa under perioden januari till september uppgick preliminärt till 14,8 (15,2) procent. I Latinamerika minskade antalet fakturerade lastbilar med 22 procent till följd av det fortsatt osäkra ekonomiska läget, marknadsandelen i Brasilien blev 31,6 (32,6) procent. Tredje kvartalet 1999 jämfört med tredje kvartalet 1998 Orderingången av lastbilar på de västeuropeiska marknaderna var fortsatt stark och ökade med 11 procent. I västra Europa ökade antalet fakturerade lastbilar med 15 procent. TIDIGARE BEDÖMNING STÅR FAST Nuvarande efterfrågan på marknaden stödjer vår tidigare bedömning om en förbättring av rörelseresultatet på 1,5 miljarder kronor för helåret, förutsatt att marknaderna i Latinamerika inte försvagas ytterligare under det fjärde kvartalet. Denna rapport finns även på 1

2 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 1999 Scanias rörelseresultat för årets första nio månader förbättrades med 46 procent, till MSEK 3 642, vilket är högre än fjolårets helårsresultat. Resultatförbättringen hänför sig i allt väsentligt till Europaverksamheten.* Verksamheten i Latinamerika påverkades negativt av lägre fakturerade volymer och försämrade marginaler. Lastbilsmarknaden i västra Europa fortsätter att vara stark. Scanias orderingång på de västeuropeiska marknaderna ökade något under årets första nio månader jämfört med motsvarande period Orderingången på de sydeuropeiska marknaderna samt Tyskland och Frankrike fortsatte att öka. I Storbritannien var orderingången oförändrad, medan den minskade i Nederländerna. Under tredje kvartalet ökade orderingången med 11 procent jämfört med tredje kvartalet Trots en stark marknad i Europa har priserna inte förbättrats. Under årets första nio månader registrerades enligt preliminär statistik ( ) tunga lastbilar i västra Europa, en ökning med 14,8 procent. Detta indikerar en totalmarknad på drygt lastbilar under Scanias marknadsandel i västra Europa var under perioden januari till september preliminärt 14,8 (15,2) procent. Scanias orderingång på lastbilar i centrala och östra Europa var 34 procent lägre under årets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången under tredje kvartalet låg i princip på samma nivå som under årets två första kvartal. På marknaderna i Asien fortsatte orderingången att förbättras från låga nivåer, ackumulerat och under tredje kvartalet, jämfört med motsvarande perioder I Latinamerika påverkades efterfrågan negativt av den ekonomiska osäkerheten. Efterfrågan på transporter var fortsatt dämpad. Scanias orderingång på lastbilar minskade under årets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år. Under tredje kvartalet noteras fortsatt lägre ränteläge och inflation i Brasilien. Valutaläget försämrades dock något. Den argentinska marknaden påverkades av landets höga skuldsättningsgrad, valutaoro samt fortsatt osäkerhet i samband med presidentvalet den 24 oktober. Totalmarknaden i Brasilien minskade under årets första nio månader med 21 procent till (13 057). Scanias marknadsandel uppgick till 31,6 (32,6) procent. Under året har flera konkurrenter startat produktion av tunga lastbilar i Brasilien. I Argentina minskade marknaden med 29 procent till (4 245) tunga lastbilar. Scania ökade marknadsandelen till 28,9 (27,2) procent. I västra Europa ökade Scania faktureringen av lastbilar med 13 procent till (22 683) under årets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år. I Latinamerika minskade faktureringen av Scanialastbilar med 22 procent till (5 969). Sammantaget ökade antalet fakturerade Scanialastbilar med 2 procent till (32 640). * Europaverksamheten är den del av Scanias verksamhet som förser samtliga marknader utom de 2

3 latinamerikanska med företagets produkter och tjänster. 3

4 Scanias orderingång på bussar ökade med 20 procent i den europeiska verksamheten medan den minskade med 36 procent i Latinamerika. Totalt var därmed orderingången på bussar 9 procent lägre under årets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet fakturerade bussar ökade med 10 procent i den europeiska verksamheten under årets första nio månader medan den minskade med 37 procent i Latinamerika. Totalt minskade antalet fakturerade bussar med 11 procent. Scanias försäljning av servicerelaterade produkter och tjänster visade på en fortsatt stark tillväxt. Faktureringen av serviceprodukter ökade med 10 procent under årets första nio månader jämfört med motsvarande period I Europaverksamheten ökade denna fakturering med 15 procent. Antalet fakturerade industri- och marinmotorer ökade med 14 procent under perioden. HÄNDELSER AV VIKT UNDER TREDJE KVARTALET AB Volvo träffade den 6 augusti en överenskommelse om att förvärva samtliga Investor ABs aktier i Scania. Samtidigt fattades beslut om att lämna ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare i Scania om att överlåta sina aktier till Volvo. Affären är föremål för behandling av EUs konkurrensmyndighet. Scanias styrelse har rekommenderat Scanias aktieägare att acceptera erbjudandet.* * Volvos erbjudande lämnas dock inte, direkt eller indirekt, i eller till Amerikas förenta stater, Australien, Japan eller Kanada och får inte accepteras i eller från dessa länder. Följaktligen lämnas inget erbjudande på Scanias amerikanska depåbevis. Under tredje kvartalet slutförde Scania förvärvet av den fristående distributören, Norsk Scania. Dessutom förvärvades det italienska finansbolaget Fiscar SpA. Vidare tecknades ett preliminärt avtal att förvärva återstående 50 procent av aktiekapitalet i Oy Scan-Auto Ab som distribuerar och marknadsför Scanias lastbilar och bussar i Finland. Norsk Scania och Fiscar SpA har konsoliderats i Scanias balansräkningar per den 30 september RESULTAT Under årets första nio månader fakturerade Scania (35 748) lastbilar och bussar, en ökning med 1 procent. Den värdemässiga faktureringen var för motsvarande period MSEK (32 412), en ökning med 5 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 46 procent till MSEK (2 490), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,7 (7,7) procent. 4

5 Fakturering i MSEK Fakturering och rörelsemarginal per kvartal Scaniagruppen Kv 1 98 Kv 2 98 Kv 3 98 Kv 4 98 Kv 1 99 Kv 2 99 Kv ,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Rörelsemarginal i procent Fakturering Rörelsemarginal I Europaverksamheten ökade antalet fakturerade lastbilar och bussar med 7 procent under årets nio första månader jämfört med motsvarande period Den värdemässiga faktureringen ökade med 11 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 42 procent till MSEK (2 600). Rörelsemarginalen ökade till 13,4 (10,5) procent. Ökade fordonsvolymer, en ökad försäljning av servicerelaterade produkter och tjänster, positiva valutaeffekter om cirka MSEK 300, förbättrad produktivitet, lägre garantikostnader samt ett förbättrat resultat för bussverksamheten påverkade resultatet positivt. Av den positiva valutaeffekten kan merparten hänföras till valutasäkringsåtgärder. Under tredje kvartalet förbättrades rörelsemarginalen till 13,1 (11,2) procent jämfört med tredje kvartalet Högre fordonsvolymer, ökad produktivitet och lägre garantikostnader bidrog till resultatförbättringen. Under årets första nio månader uppgick senarelagd vinstavräkning, till följd av operativ leasing, netto till MSEK 297 (259). Den europeiska kundfinansieringsverksamhetens rörelseresultat ökade ackumulerat till MSEK 101 (63) till följd av högre finansieringsvolymer. I Latinamerikaverksamheten minskade antalet fakturerade lastbilar och bussar med 25 procent under årets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till MSEK -322 (-367). Perioden påverkades negativt av lägre fakturerade volymer samt försämrade marginaler. Detta motverkades under första kvartalet till viss del av engångseffekter relaterade till devalveringen av den brasilianska valutan. Under tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till MSEK -68 (-96). Leveranser av lastbilar och komponenter till Europaverksamheten påverkade kvartalets resultat positivt. Rörelseresultatet för Svenska Volkswagenprodukter uppgick till MSEK 183 (195). Finansnettot uppgick till MSEK -418 (-248). Försämringen var hänförbar till Latinamerikaverksamheten, till följd av negativt kassaflöde, högre ränteläge samt omräkningseffekter av räntebärande balansräkningsposter i samband med devalveringen i Brasilien. 5

6 Scaniagruppens skattekostnader motsvarade 29,8 (29,4) procent av resultatet efter finansiella intäkter och kostnader. Scanias operativa kassaflöde, exklusive kundfinansieringsverksamheten, fortsatte att förbättras under det tredje kvartalet och uppgick till MSEK 763. Rörelsekapitalbindningen minskade något under tredje kvartalet och nettoinvesteringarna exklusive förvärv var lägre än motsvarande kvartal föregående år. Under tredje kvartalet påverkade förvärvet av Norsk Scania kassaflödet negativt. Scaniagruppens ackumulerade kassaflöde var MSEK 784. Bolagsförvärv har belastat kassaflödet under årets första nio månader med cirka MSEK 900. Exklusive förvärv uppgick Scaniagruppens kassaflöde till cirka 1,7 miljarder kronor. Kundfinansieringsverksamheten expanderade ackumulerat med MSEK Kassaflödet påverkas av nettoköpeskillingen för det förvärvade italienska finansbolaget. Finansieringsvolymen inklusive förvärv ökade med cirka MSEK

7 Antalet anställda uppgick vid periodens slut till personer, en ökning med personer sedan årets början. Förvärven av Norsk Scania och Italscandia innebar en ökning om drygt personer. I produktionen minskade antalet anställda med 166 personer i Europa och med 94 personer i Latinamerika. I de europeiska marknadsbolagen ökade antalet anställda främst till följd av ökade satsningar inom serviceorganisationen. Tidigare bedömning står fast Nuvarande efterfrågan på marknaden stödjer vår tidigare bedömning om en förbättring av rörelseresultatet på 1,5 miljarder kronor för helåret, förutsatt att marknaderna i Latinamerika inte försvagas ytterligare under det fjärde kvartalet. Södertälje den 25 oktober 1999 Leif Östling Verkställande direktör Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Denna rapport innehåller framåtriktad information som avspeglar företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana som hänför sig till ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på bolagets produkter. Denna rapport innebär inte att bolaget åtagit sig att komplettera denna framåtriktade information, utöver vad som följer av inregistreringskontraktet med Stockholms Fondbörs, om och när omständigheter inträffar som innebär förändringar i förhållande till då denna information lämnades. Magnus Hahn, Corporate Communications Tel , mobiltel Ulf Söderström, Corporate Communications Tel , mobiltel Cecilia Edström, Investor Relations Tel , mobiltel Oscar Stjerngren, Investor Relations Tel , mobiltel

8 RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE Nio månader Föränd- Okt 98 - Belopp i MSEK ring i % 1998 sept 99 Fakturering, antal fordon Europaverksamheten Latinamerikaverksamheten Summa Scaniaprodukter Fakturering, värde Europaverksamheten Latinamerikaverksamheten Internfakturering Summa Scaniaprodukter Svenska Volkswagenprodukter Totalt Rörelseresultat Europaverksamheten Latinamerikaverksamheten Kundfinansieringsverksamheten Summa Scaniaprodukter Svenska Volkswagenprodukter Totalt Rörelsemarginal i procent Europaverksamheten 13,4 10,5 11,2 13,2 Latinamerikaverksamheten -9,8-7,7-10,8-13,2 Summa Scaniaprodukter 11,5 8,2 8,4 10,8 Svenska Volkswagenprodukter 4,6 4,6 4,4 4,5 Totalt 10,7 7,7 7,9 10,1 FAKTURERING PER PRODUKTOMRÅDE Nio månader Föränd- Okt 98 - Belopp i MSEK ring i % 1998 sept 99 Lastbilar Bussar Motorer Serviceprodukter Begagnade fordon och övrigt Summa Scaniaprodukter Svenska Volkswagenprodukter Totalt

9 RESULTATRÄKNING Nio månader Föränd- Okt 98 - Belopp i MSEK ring i % 1998 sept 99 Fakturering Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Forsknings- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Resultat för kundfinansieringsverksamheten Andel av intressebolagens resultat Rörelseresultat 1) Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Skatter Minoritetsandel Nettovinst Antal aktier: 200 miljoner Rörelsemarginal i procent 10,7 7,7 7,9 10,1 Avkastning på eget kapital i procent 24,4 21,0 20,7 24,4 Avkastning på sysselsatt kapital exklusive kundfinansieringsverksamheten i procent 20,8 17,0 17,4 20,8 Vinst per aktie: SEK 11,30 7,90 11,25 14,65 Vinst per aktie enligt U.S. GAAP: SEK 11,70 7,85 11,20 15,10 1) Avskrivningar ingår med

10 RESULTAT PER KVARTAL Belopp i MSEK Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Fakturering Europaverksamheten Latinamerikaverksamheten Internfakturering Summa Scaniaprodukter Svenska Volkswagenprodukter Totalt Rörelseresultat Europaverksamheten Latinamerikaverksamheten Kundfinansieringsverksamheten Summa Scaniaprodukter Svenska Volkswagenprodukter Totalt Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Nettovinst Vinst per aktie, SEK 3,55 3,90 3,85 11,25 3,35 2,65 3,30 1,95 Rörelsemarginal i procent Europaverksamheten 13,1 14,2 12,7 11,2 12,7 11,2 11,1 9,3 Latinamerikaverksamheten -5,7-13,9-10,0-10,8-21,4-5,6-3,3-15,4 Scaniaprodukter 11,5 11,8 11,2 8,4 9,1 8,8 9,3 6,2 Svenska Volkswagenprodukter 4,4 4,5 5,0 4,4 4,0 4,4 4,7 4,6 10

11 Totalt 10,7 10,9 10,5 7,9 8,5 8,2 8,7 6,0 ANTAL PER KVARTAL Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 ORDERINGÅNG, LASTBILAR - Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt FAKTURERING, LASTBILAR - Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt ORDERINGÅNG, BUSSAR - Europa Latinamerika Övriga marknader Totalt FAKTURERING, BUSSAR - Europa Latinamerika Övriga marknader

12 Totalt Antalet fakturerade industri- och marinmotorer var (1 963) under de första nio månaderna

13 BALANSRÄKNING MED KUNDFINANSIERINGSVERKSAMHETEN REDOVISAD ENLIGT KAPITALANDELSMETODEN 30 sept 30 juni 31 mars 31 dec 30 sept Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Varulager Andra fordringar Räntebärande fordringar Likvida placeringar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsatt till pensioner Avsättningar Andra skulder Låneskulder Summa eget kapital och skulder Nettoskuldsättning exkl avsatt till pensioner Nettoskuldsättningsgrad 0,58 0,67 0,60 0,55 0,63 Eget kapital per aktie, SEK 63,05 60,05 62,70 59,25 54,90 13

14 BALANSRÄKNING KUNDFINANSIERINGSVERKSAMHETEN 30 sept 30 juni 31 mars 31 dec 30 sept Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Uthyrningstillgångar Finansiella fordringar Övriga tillgångar Kassa och Bank Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Låneskulder Andra skulder och avsättningar Summa eget kapital och skulder BALANSRÄKNING INKLUSIVE KUNDFINANSIERINGSVERKSAMHETEN 30 sept 30 juni 31 mars 31 dec 30 sept Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Varulager Andra fordringar Räntebärande fordringar Likvida placeringar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsatt till pensioner Avsättningar Andra skulder Låneskulder Summa eget kapital och skulder Soliditet, % 25,3 24,6 26,8 26,5 25,8 14

15 KASSAFLÖDESANALYS Nio månader Belopp i MSEK Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 3 Tillförda medel från verksamheten Förändring av rörelsekapitalet m m Kassaflöde från verksamheten Nettoinvesteringar Operativt kassaflöde exklusive kundfinansieringsverksamheten Expansion i kundfinansieringsverksamheten Förändring av nettoskuldsättning inklusive kundfinansieringsverksamheten Förändring av skuldsättning genom finansieringssaktiviteter Lämnad utdelning Nettoförändring av likvida medel och kortfristiga placeringar Effekt av valutakursförändringar på likvida medel och kortfristiga placeringar Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut

16 ANTAL ANSTÄLLDA 30 sept 30 juni 31 mars 31 dec 30 sept Produktionsbolagen m m Marknadsbolagen Europaverksamheten Latinamerikaverksamheten Kundfinansieringsbolagen Totalt antal anställda Scanias tio största lastbilsmarknader Antalet registrerade lastbilar under årets första nio månader Förändring i procent Tyskland * Storbritannien Frankrike Brasilien Spanien Italien Nederländerna Sverige Belgien Danmark Västra Europa * Marknadsandelar under årets första nio månader Tyskland * 9,1 8,5 Storbritannien 17,3 17,5 Frankrike 11,0 9,8 Brasilien 31,6 32,6 Spanien 14,9 16,3 Italien 12,2 12,2 Nederländerna 19,5 23,2 Sverige 47,0 44,8 Belgien 18,7 17,6 Danmark 29,5 29,8 Västra Europa * 14,8 15,1 16

17 * 1999 Preliminära siffror. 17

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999 RESULTAT I KORTHET Första kvartalet 1999 jämfört med första kvartalet 1998 Antal fakturerade lastbilar och bussar ökade med 11 procent till 12 910 (11 669). Faktureringen

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 2001-02-06 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Resultat i korthet Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett positivt rörelseresultat

Läs mer

Preliminärt resultat för Scania 1998

Preliminärt resultat för Scania 1998 1 (5) N99008SE / C 1999-01-18 Preliminärt resultat för Scania 1998 Scanias styrelse beslutade idag att lämna följande preliminära resultat för Scania 1998 samt en bedömning av utsikterna för 1999. Med

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2002

SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2002 22 April 2002 SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2002 Dämpningen av efterfrågan i västra Europa planade ut, åtminstone tillfälligtvis. Kostnadsanpassningarna i den europeiska verksamheten och åtgärdsprogrammen

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 1998

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 1998 1999-02-17 Resultatet 1998 klart bättre än 1997 RESULTAT I KORTHET SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 1998 Fjärde kvartalet 1998 jämfört med fjärde kvartalet 1997 Antal fakturerade lastbilar och

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2001

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2001 28 januari, 2002 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2001 Efter ett otillfredsställande 2001 kommer våra åtgärder med att anpassa produktionen till en lägre global efterfrågan, strukturförändringar

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

SCANIA HALVÅRSRAPPORT - JANUARI - JUNI 2002

SCANIA HALVÅRSRAPPORT - JANUARI - JUNI 2002 19 juli 2002 SCANIA HALVÅRSRAPPORT - JANUARI - JUNI 2002 Efterfrågan i Europa har utvecklats något bättre än vi förväntat, men en betydande osäkerhet kvarstår dock. I Latinamerika finns få ljuspunkter,

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2001

SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2001 26 april 2001 SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2001 Rörelseresultatet för Scaniaprodukter blev 943 miljoner kronor, en minskning med 10 procent. Den dämpning av efterfrågan i västra Europa som jag

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2002

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2002 31 Januari 2003 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2002 Under 2002 utvecklades efterfrågan i Europa något bättre än förväntat samtidigt som osäkerheten ökade. I Latinamerika var efterfrågan

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 26 april, 2006 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 En stark efterfrågan på transporter i Europa bidrar till en ökad orderingång. Efterfrågan påverkas också av att vissa europeiska kunder tidigarelägger

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2005

SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2005 27 juli 2005 SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2005 Scanias rörelseresultat för det första halvåret 2005 steg med 16 procent till cirka 3 500 miljoner kronor. Rörelsemarginalen steg till 11,5 procent.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 27 april 2005 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Scanias rörelseresultat för det första kvartalet 2005 ökade med 15 procent till 1 679 miljoner kronor. Rörelsemarginalen steg till drygt 12 procent.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2)

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2) GETINGE INDUSTRIER AB PRESSMEDDELANDE KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2001 Orderingången ökade med 60 % till 6.058,2 Mkr (3.782,6) Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2015

Scania delårsrapport januari mars 2015 23 april 2015 Scania delårsrapport januari mars 2015 Sammanfattning av första tre månaderna 2015 Rörelseresultatet minskade med 1 procent till MSEK 2 245 (2 257) Nettoomsättningen steg med 6 procent till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till Mkr (1 792). Kassaflödet under tredje kvartalet var Mkr (706).

Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till Mkr (1 792). Kassaflödet under tredje kvartalet var Mkr (706). Press release SKF - Niomånadersrapport 2001 Robust resultat för tredje kvartalet SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för de första nio månaderna 2001 på 2 296 Mkr (2 241). Exklusive engångsintäkterna

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader.

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader. H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2001-12-01 -- 2002-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 53.332 (46.528) inkl moms, en ökning med 15 procent jämfört med föregående

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 1999-12-01--2000-08-31 Perioden i korthet: Koncernens omsättning för niomånadersperioden uppgick till MSEK 25.428 (MSEK 23.549), en ökning med 8 procent jämfört med samma

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT * JANUARI SEPTEMBER 2006

SCANIA DELÅRSRAPPORT * JANUARI SEPTEMBER 2006 16 oktober, 2006 SCANIA DELÅRSRAPPORT * JANUARI SEPTEMBER 2006 Scania rapporterar rekordhögt resultat och kassaflöde för tredje kvartalet Leveranserna kommer att uppgå till cirka 65 000 fordon 2006 Rörelseresultatet

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké NovAseptic AB (publ) maj 2001-april 2002

Bokslutskommuniké NovAseptic AB (publ) maj 2001-april 2002 Sanitary equipment for aseptic and high purity processes Bokslutskommuniké NovAseptic AB (publ) maj 2001-april 2002 Nettoomsättning ökade med 57 procent till 125,4 (79,9) MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 1 081,4 Mkr (få 929,9) Resultat efter skatt ökade med 13 % till 58,7 Mkr (51,9) Resultat per aktie är 6:53

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Scania delårsrapport januari september 2015

Scania delårsrapport januari september 2015 27 oktober 2015 Scania delårsrapport januari september 2015 Sammanfattning av de första nio månaderna 2015 Rörelseresultatet steg med 11 procent till 7 046 MSEK (6 356) Nettoomsättningen steg med 6 procent

Läs mer