SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2005"

Transkript

1 27 juli 2005 SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2005 Scanias rörelseresultat för det första halvåret 2005 steg med 16 procent till cirka miljoner kronor. Rörelsemarginalen steg till 11,5 procent. Nettovinsten ökade med 16 procent till miljoner kronor vilket gav en vinst per aktie på 11,58 kronor (10,00). Trots osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen på hemmamarknaden Västeuropa, var orderingången på fordon i stort sett oförändrad. Serviceförsäljningen och kundfinansieringen visade en fortsatt positiv utveckling, säger VD Leif Östling. FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET Första halvåret Kv 2 Föränd- Antal MEUR* ring i % Lastbilar och busschassier Orderingång Leveranser Intäkter och resultat MSEK (om inte annat anges) Intäkter Scaniagruppen Rörelseresultat Fordon och Service Rörelseresultat Kundfinansiering Rörelseresultat Resultat före skatt Nettovinst Rörelsemarginal, i procent 11,5 11,1 11,0 11,0 Avkastning på eget kapital, i procent 21,7 18,5 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och Service, i procent 29,0 24,0 Vinst per aktie, SEK 11,58 10,00 5,81 5,13 Kassaflöde, Fordon och Service Antal anställda, 30 juni Antal aktier: 200 miljoner** * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,4385 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. ** aktier ägda av Scanias dotterbolag Ainax har eliminerats. Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Denna rapport finns även på 1

2 SCANIA, FÖRSTA HALVÅRET 2005 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Scanias rörelseresultat för det första halvåret 2005 steg med 16 procent till cirka miljoner kronor. Rörelsemarginalen steg till 11,5 procent. Nettovinsten ökade med 16 procent till miljoner kronor vilket gav en vinst per aktie på 11,58 kronor (10,00). Trots osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen på hemmamarknaden Västeuropa, var orderingången på fordon i stort sett oförändrad. Serviceförsäljningen och kundfinansieringen visade en fortsatt positiv utveckling. I Västeuropa var orderingången i stort sett oförändrad på tunga lastbilar medan leveranserna steg 9 procent. Efterfrågan var stark i de nordiska länderna medan de kontinentaleuropeiska marknaderna sammantaget var svagare. Scania har ökat marknadsandelen något i Västeuropa till 13,5 procent (13,1). Marknaderna i Central- och Östeuropa visade tecken på en stabilisering efter årets svaga inledning. Efterfrågan har varit stark på lastbilar med Euro 4-motorer, det vill säga motorer som klarar de emissionskrav som kommer att gälla för fordon inom EU från den 1 oktober Scania har hittills levererat mer än lastbilar med Euro 4-motorer. Men de kommande emissionskraven och därtill kopplade ekonomiska incitament gör att kunderna ställs inför svåra investeringsbeslut. Detta, tillsammans med ett högt oljepris samt en svag utveckling i de kontinentaleuropeiska ekonomierna, leder till en osäkerhet om efterfrågan på tunga lastbilar i västra Europa. Stigande ålder på den europeiska lastbilsflottan gör dock att det finns ett fortsatt stort ersättningsbehov. Därmed kvarstår bedömningen att marknaden för tunga lastbilar i västra Europa på några års sikt kommer att överstiga tidigare toppnotering från år 2000 då tunga lastbilar registrerades. Ett stort flöde av begagnade fordon till Central- och Östeuropa kommer också att bidra till en hög efterfrågan. I Latinamerika har den brasilianska centralbankens räntehöjningar skapat en osäkerhet om landets ekonomiska utveckling. En stark orderingång i Brasilien vändes till en betydande nedgång i slutet av perioden. Nedgången kompenseras till viss del av efterfrågan i Argentina och Chile. I Asien noterade Sydkorea en dämpad efterfrågan medan Indonesien och Taiwan visade en bra utveckling. För bussar ökade såväl orderingång som leveranser under det första halvåret. Marknaden i Norden var stark, och i Finland tecknade Scania det första kontraktet för bussar med Euro 4-motorer. Efterfrågan i Storbritannien fortsatte att utvecklas väl medan den dämpades i Latinamerika mot senare delen av perioden. Ökade materialpriser och produktionskostnader har fått successivt starkare genomslag i resultatet under första halvåret. Stålpriserna har kulminerat och vi förväntar oss att lägre stålpriser får genomslag i Scanias materialkostnader första halvåret Scania fortsätter arbetet med att anpassa antalet anställda i europaproduktionen efter förra årets extra bemanning i samband med lanseringen av den nya lastbilsserien. Visstidskontrakt som löper ut under andra halvåret kommer inte att förlängas. Sedan årsskiftet har ett antal anställda lämnat produktionen i Europa och vid årets slut kommer ytterligare personer att ha slutat. I Latinamerika har däremot vissa nyanställningar gjorts. Scania har förvärvat den belgiska återförsäljaren Universal Auto group, med en omsättning på cirka 40 miljoner euro Därmed äger Scania närmare 80 procent av det belgiska försäljnings- och servicenätverket. Säkerhet och bränslesnål körning premieras av Scania genom tävlingen Young European Truck Driver. Intresset för att delta har fördubblats sedan förra tävlingsomgången 2003, och i år tävlar europeiska förare. Finalen äger rum i september i Sverige. Liknande initiativ pågår i Latinamerika, Asien och i Sydafrika. 2

3 MARKNAD Lastbilar Scanias orderingång för första halvåret 2005 uppgick till (28 385) lastbilar, en minskning med 2 procent. Under andra kvartalet uppgick orderingången till (14 263) enheter, en ökning med 1 procent. I västra Europa ökade orderingången med 1 procent till enheter under det första halvåret. De nordiska marknaderna utvecklades starkt och Scania var marknadsledande i samtliga länder. På övriga större marknader ökade orderingången i Frankrike medan den minskade i Tyskland, Holland och Italien. Den totala marknaden för tunga lastbilar i västra Europa ökade med 7 procent till cirka Registreringar av Scanialastbilar uppgick till cirka enheter, motsvarande en marknadsandel på cirka 13,5 (13,1) procent. I centrala och östra Europa minskade orderingången det första halvåret 2005 med 12 procent till lastbilar. I Latinamerika sjönk orderingången med 7 procent. Orderingången i Asien sjönk med 8 procent. På Scanias övriga marknader ökade orderingången med 17 procent. Under det andra kvartalet ökade orderingången i västra Europa med 6 procent. De nordiska länderna och Frankrike visade en god utveckling medan orderingången sjönk i Tyskland och Italien. I centrala och östra Europa gick orderingången ned med 2 procent medan nedgången i Latinamerika var 27 procent. Asien steg med 5 procent och övriga marknader med 32 procent. Antal registrerade Scanialastbilar, Scanias 10 största marknader, januari-juni Förändring i % Storbritannien Brasilien Frankrike Tyskland Italien Spanien Nederländerna Sverige Belgien Turkiet Scanias marknadsandel, tunga lastbilar, Scanias 10 största marknader, januari-juni, procent Storbritannien 16,1 17,4 Brasilien 24,6 23,0 Frankrike 8,9 9,4 Tyskland 7,7 7,0 Italien 13,6 14,0 Spanien 10,6 12,0 Nederländerna 19,9 19,1 Sverige 46,5 43,5 Belgien 15,1 16,4 Turkiet 5,9 7,0 Bussar Scanias orderingång för bussar ökade första halvåret 2005 med 33 procent och uppgick till enheter. Under andra kvartalet uppgick orderingången till (1 440), en ökning med 18 procent. I Europa ökade orderingången med 36 procent under första halvåret och i Latinamerika steg orderingången med 47 procent. På övriga marknader ökade Scanias orderingång med 14 procent. Under det andra kvartalet steg orderingången i Europa med 39 procent medan den minskade i Latinamerika med 24 procent. På övriga marknader steg orderingången med 46 procent. Industri- och marinmotorer Scanias leveranser för första halvåret 2005 minskade med 1 procent och uppgick till enheter. Orderingången sjönk med 7 procent till enheter. Efterfrågan på industri- och marinmotorer har minskat i Kina medan Tyskland, Storbritannien och de nordiska länderna visade en bra utveckling. 3

4 INTÄKTER Under första halvåret 2005 levererade Scania (24 060) lastbilar, en ökning med 9 procent. Leveranserna av busschassier uppgick till (2 492) enheter, en ökning med 17 procent. Intäkterna ökade med 12 procent till MSEK (27 201), främst på grund av ökade volymer. Positiva valutaeffekter påverkade intäkterna med cirka MSEK 400. Intäkterna från försäljningen av nya fordon ökade med 15 procent. Serviceintäkterna ökade med 7 procent i såväl i svenska kronor som i utländska valutor och uppgick till MSEK (5 636). Under det andra kvartalet uppgick intäkterna till MSEK (14 118). Valutaeffekter påverkade positivt med cirka MSEK 450. Intäkterna från försäljningen av nya fordon ökade med 19 procent. Serviceintäkterna ökade med 12 procent motsvarande 10 procent i lokala valutor. RESULTAT Scanias rörelseresultat ökade med 16 procent till MSEK (3 025) under första halvåret Under andra kvartalet ökade rörelseresultatet med 16 procent till MSEK (1 560). Rörelseresultatet för Fordon och Service ökade med 15 procent till MSEK (2 812) under första halvåret Det nya lastbilsprogrammet och högre fordonsvolymer bidrog främst till resultatförbättringen. Den ökade serviceförsäljningen bidrog även positivt. Ovanstående positiva effekter motverkades av ökade material- och produktionskostnader. Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK (1 122). Efter justering för aktivering med MSEK 181 (195) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 137 (26) ökade den redovisade kostnaden till MSEK (953). Intäkter per marknad (MSEK), Scanias tio största marknader, januari-juni Förändring i % Storbritannien Brasilien Sverige Frankrike Tyskland Italien Spanien Finland Nederländerna Norge LEVERERADE FORDON (antal) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 INTÄKTER (MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 RÖRELSERESULTAT (MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv * 2005* * 2005* * 2004 och 2005 i enlighet med IFRS 4

5 Jämfört med första halvåret 2004 uppgick valutaeffekterna avista till cirka MSEK 170. Valutasäkringsresultatet uppgick till MSEK Under första halvåret 2004 påverkade valutasäkringar resultatet med MSEK -50. Jämfört med första halvåret 2004 uppgick därmed den totala positiva valutaeffekten till MSEK 50. Rörelseresultatet för det andra kvartalet ökade med 17 procent och uppgick till MSEK (1 450). Jämfört med det andra kvartalet 2004 uppgick valutaeffekterna avista till cirka MSEK 235. Valutasäkringsresultatet uppgick till MSEK Under andra kvartalet 2004 påverkade valutasäkringar resultatet positivt med MSEK 30. Den totala positiva valutaeffekten uppgick därmed till MSEK 65. Rörelseresultatet för Kundfinansieringen ökade med 18 procent och uppgick till MSEK 251 (213). Resultatet påverkades positivt av ökade volymer på marknader med högre räntemarginal. Detta motverkades något av ökade rörelsekostnader. Dessutom förbättrades resultatet av lägre kostnader för såväl befarade som konstaterade kreditförluster. Storleken på portföljen uppgick vid utgången av juni till cirka MSEK , vilket innebär en ökning sedan utgången av 2004 med cirka MSEK I lokala valutor ökade portföljen med 3 procent. Scanias totala finansnetto uppgick till MSEK -56 (-185). Räntenettot förbättrades med MSEK 60 till MSEK -90 huvudsakligen till följd av lägre räntekostnader i Latinamerika. Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till MSEK 34 (-35). I detta ingick MSEK 16 (0) av positiva värderingseffekter avseende finansiella instrument där säkringsredovisning inte tillämpats. Vidare påverkade förvärvet av Ainax finansiella intäkter positivt med MSEK 50. Övriga finansiella kostnader avsåg främst bankkostnader i samband med omläggning av låneprogram. Scaniagruppens skattekostnad motsvarade 32,7 (29,6) procent av resultatet efter finansiella intäkter och kostnader. För helåret 2004 uppgick skattekostnaden till 31,3 procent. Nettovinsten ökade med 16 procent och uppgick till MSEK (2 000). KASSAFLÖDE Scanias kassaflöde för Fordon och Service uppgick till MSEK 941 (822). Exklusive förvärv uppgick kassaflödet till MSEK (862). Kassaflödet för andra kvartalet exklusive förvärv uppgick till MSEK 907 (520). Rörelsekapitalbindningen ökade med MSEK 90 under första halvåret 2005, huvudsakligen beroende på säsongsmässigt ökade lager under första kvartalet, vilket delvis motverkades av minskade fordringar. Nettoinvesteringarna exklusive förvärv uppgick till MSEK (1 321), varav aktivering av utvecklingsutgifter ingick med MSEK 181 (195). Nettoeffekten av förvärv uppgick till MSEK 152. Förvärvet av Ainax hade en positiv effekt på MSEK 86 under första kvartalet medan nettoinvesteringarna avseende förvärv under andra kvartalet uppgick till MSEK

6 ÖVRIGT VD:s anställningsvillkor Styrelsen har beslutat förlänga den verkställande direktören anställningsavtal med tre år att gälla till och med 31 mars Den verkställande direktörens fasta ersättning har fastställts till SEK per år samt en årlig extra pensionsavsättning om SEK att gälla från 1 januari 2006 och under hela förlängningsperioden. Anställningsavtalet föreskriver att avtalade löne- och incentiveförmåner skall fullföljas för förlängningsperioden om anställningen skulle upphöra till följd av uppsägning från bolagets sida, dock att den extra pensionsavsättningen i så fall skall upphöra. Förutvarande villkor att anställningen skulle upphöra automatiskt tolv månader efter det att Volkswagen AG minskat aktieägarandelen i Scania AB direkt eller indirekt så att den understiger 5 procent har utgått. Övriga villkor kvarstår oförändrade för förlängningsperioden. Antalet anställda Antalet anställda uppgick vid utgången av första halvåret 2005 till , jämfört med vid utgången av Inom den industriella delen var det totala antalet anställda i stort sett oförändrat. Inom den europeiska delen minskade bemanningen med cirka 200 personer vilket motverkades av motsvarande ökning inom den latinamerikanska delen. Inom det globala försäljningsledet ökade antalet anställda med 400 dels till följd av organisk tillväxt dels till följd av förvärv. Redovisningsprinciper I enlighet med IAS-förordningen som antogs av EU 2002 föreskrivs att börsnoterade företag inom hela den europeiska unionen från och med år 2005 ska tillämpa internationella redovisningsstandarder, IFRS, i sin koncernredovisning. Således är Scanias kvartalsrapport för första halvåret 2005 utformad i enlighet med de av EU antagna IFRS standarderna samt de av EU antagna tolkningarna av gällande standarder, IFRIC. Denna rapport har utformats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Skillnaderna mellan IFRS och Swedish GAAP återfinns på sidan 18 och 19. I Scanias Årsredovisning för räkenskapsåret 2004 presenteras en beskrivning av vilka redovisningsprinciper som påverkades av övergången till IFRS. För beskrivning av de redovisningsprinciper som Scania tillämpar i kvartalsrapporten för första halvåret 2005, se avsnittet Ändrade redovisningsprinciper 2005 i årsredovisningen för Förvärv av verksamheter Under första halvåret har Scania genomfört fyra förvärv varav två bedömts materiella och redovisas separat. De övriga förvärven redovisas sammanslaget, se vidare tabell sidan 11. Södertälje, 27 juli 2005 LEIF ÖSTLING Verkställande direktör Halvårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 6

7 Ekonomisk information från Scania Scanias rapport januari-september 2005 kommer att offentliggöras den 1 november Denna rapport innehåller framåtriktad information som avspeglar företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana som hänför sig till ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på bolagets produkter. Denna rapport innebär inte att bolaget åtagit sig att komplettera denna framåtriktade information, utöver vad som följer av inregistreringskontraktet med Stockholmsbörsen, om och när omständigheter inträffar som innebär förändringar i förhållande till då denna information lämnades. I rapporten för första kvartalet 2005, konstaterades följande av VD Leif Östling: Eurons förstärkning mot den amerikanska dollarn och ett fluktuerande oljepris håller tillbaka den ekonomiska aktiviteten i Europa. På flertalet marknader, till exempel i Tyskland, Frankrike och Italien, ligger den ekonomiska tillväxten på låga nivåer. Detta påverkar den privata konsumtionen och industrins efterfrågan, och ger en osäkerhet om efterfrågan på tunga lastbilar. Innevarande år är därför att ses som ett mellanår i tillväxten i västra Europa. I Latinamerika räknar Scania med att se en fortsatt stark marknad under första halvåret I Asien ser vi för närvarande positiva signaler från Sydkorea. Även i Turkiet har efterfrågan börjat ta fart efter en svag inledning på året. Mot bakgrund av den stora volymen lastbilar som registrerades vid slutet av 1990-talet, finns det under de kommande åren ett fortsatt ersättningsbehov. På några års sikt väntas marknaden för tunga lastbilar i västra Europa överstiga tidigare toppnotering från år 2000, då tunga lastbilar registrerades. Till marknadstillväxten bidrar också en fortsatt export av begagnade fordon till Central- och Östeuropa. Kontaktpersoner: Cecilia Edström, Corporate Relations tel mobil tel Stina Thorman, Investor Relations tel mobil tel Eric Österberg, Corporate Communications tel mobil tel Scania AB (publ) Södertälje tel Organisationsnummer Sverige fax

8 Resultaträkning Första halvåret Förändring i % Kv 2 Helår om inte annat anges MEUR* jul 04- jun 05 Fordon och Service Försäljningsintäkter Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Forsknings- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Andel av intressebolags resultat Rörelseresultat Fordon och Service Kundfinansiering Ränte- och hyresintäkter Kostnader för räntor och Ränteintäkter, netto Andra intäkter och kostnader Bruttoresultat Kreditförluster Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat Kundfinansiering Rörelseresultat Räntenetto Övriga finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatter Nettovinst Minoritetsandel Avskrivningar ingår med Antal aktier: 200 miljoner 2 Rörelsemarginal, i procent 11,5 11,1 11,0 11,0 11,5 11,7 Avkastning på eget kapital, i procent 3 21,7 18,5 21,5 Vinst per aktie, SEK 11,58 10,00 5,81 5,13 21,33 22,91 1 Utgifterna för forskning och utveckling uppgick till MSEK (1 122), av vilket MSEK 44 (169) var kapitaliserat netto. 2 Efter emissionen av aktier vid förvärvet av Ainax uppgår det totala antalet aktier i Scania AB till Det totala antalet aktier uppgår till efter eliminering av internt innehav inom Scaniagruppen. 3 Beräkningsbasen baseras på rullande 12 månader. * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9, 4385 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. 8

9 Intäkter och leveranser, Fordon och Service Första halvåret om inte annat anges MEUR* Förändring i % 2004 jul 04- jun 05 Intäkter Lastbilar Bussar** Motorer Serviceprodukter Begagnade fordon och övrigt Intäktsperiodisering Summa Intäkter 5 Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Summa Totalt antal levererade enheter Lastbilar Bussar** Motorer Avser skillnad mellan resultatavräknad fakturering och faktureringsvärde baserat på leveranser. 5 Intäkter från externa kunder fördelade efter var kunderna är lokaliserade. * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. ** Inklusive karosserade bussar. 9

10 Resultat per kvartal SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI om inte annat anges MEUR* Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Fordon och Service Försäljningsintäkter Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Forsknings- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Andel av intressebolags resultat Rörelseresultat, Fordon och Service Kundfinansiering Ränte- och hyresintäkter Kostnader för räntor och avskrivningar Ränteintäkter, netto Andra intäkter och kostnader Bruttoresultat Kreditförluster Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat, Kundfinansiering Rörelseresultat Räntenetto Övriga finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatter Nettovinst Minoritetsandel Vinst per aktie, SEK 5,81 5,78 21,33 6,84 4,49 5,13 4,87 Rörelsemarginal, i procent 11,0 12,1 11,5 13,1 10,4 11,0 11,2 * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. 10

11 Balansräkning om inte annat anges MEUR* 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Varulager Andra fordringar 6) Räntebärande fordringar Likvida placeringar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsatt till pensioner Andra avsättningar Andra skulder Låneskulder Summa eget kapital och skulder Inkl. marknadsvärdet för derivat av lånesäkringar N/A N/A N/A N/A Soliditet, i procent 27,5 30,8 30,3 29,5 28,1 29,0 * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. Förvärvade verksamheter om inte annat anges Köpesumma Netto tillgångar Goodwill Antal anställda Kv 1 Ainax Kv 2 Återförsäljare, Belgien Övrigt 7) Fullständig redovisning kommer göras i årsredovisningen för Avser mindre förvärv i Frankrike och Namibia. 11

12 Förändring i eget kapital Första halvåret IFRS Swedish GAAP om inte annat anges MEUR* Eget kapital, 1 januari Effekt av förändrade redovisningsprinciper, öppningsbalans Eget kapital, 1 januari, IFRS justerad Effekt av förändrade redovisningsprinciper (RR29) - 26 Omvärderingsreserv kassaflödessäkring Valutakursdifferenser Nettovinst Utdelning till aktieägare Totalt eget kapital hänförligt till Scania ABs aktieägare, 30 juni Minoritetsandel Eget kapital, 30 juni Helåret 2004 IFRS Swedish GAAP om inte annat anges MEUR* Eget kapital, 1 januari Effekt av förändrade redovisningsprinciper, öppningsbalans Eget kapital, 1 januari, IFRS justerad Effekt av förändrade redovisningsprinciper (RR29) Valutakursdifferenser Nettovinst Utdelning Totalt eget kapital hänförligt till Scania ABs aktieägare, 31 december Minoritetsandel Eget kapital, 31 december * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. 8 IAS 32 och IAS 39 som behandlar redovisning av finansiella instrument träder i kraft 1 januari 2005 med tillämpning framåt, vilket innebär att ingen omräkning av jämförelsetal sker. Enligt IAS 39 skall samtliga derivat marknadsvärderas och redovisas i balansräkningen, vilket innebär att derivat som tidigare redovisats off-balance nu redovisas i balansräkningen. Nettningsreglerna i IAS 32 har medfört att finansiella instrument som tidigare redovisats med ett nettobelopp nu bruttoredovisas. Den totala effekten per 1 januari 2005 är att tillgångarna ökat med 1 189, långfristiga skulder ökat med 835 och kortfristiga skulder med 323. Eget kapital påverkas med 22 med hänsyn tagen till skatteeffekt. 9 Scania presenterar jämförelsesiffror till IFRS reglerna från och med första januari De övergångseffekter som uppkom i öppningsbalansen var hänförliga till komponentavskrivning av byggnader i enlighet med IAS 16. Totalt påverkade övergången de materiella tillgångarna i balansräkningen med MSEK 282 varav 190 påverkade det egna kapitalet. Utöver denna justering av öppningsbalansen skedde även en omklassificering av minoritetsintressen som i enlighet med IFRS redovisas inom det egna kapitalet. 12

13 Kassaflödesanalys 10 Första halvåret om inte annat anges MEUR* Kv 2 Kv 1 Kv 2 Kv 1 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Icke kassaflödespåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital varav: Fordon och Service Kundfinansiering Förändring i rörelsekapital mm, Fordon och Service Kassaflöde från verksamheten Investeringsverksamheten Nettoinvesteringar, Fordon och Service Nettoinvesteringar i kreditportfölj mm, Kundfinansiering Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från Fordon och Service Kassaflöde från Kundfinansiering Finansieringsverksamheten Förändring av skuldsättning genom finansieringsaktiviteter Lämnad utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Effekt av valutakursförändringar på likvida medel Likvida medel vid periodens slut * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. 10 Övergången till IFRS har inte resulterat i någon materiell påverkan på Scanias kassaflödesanalys. 13

14 Antal anställda jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Industri mm Försäljnings- och servicebolag Fordon och Service Kundfinansiering Totalt antal anställda

15 Balansräkning per rörelsegren SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI om inte annat anges MEUR* 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Fordon och Service TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Varulager Andra fordringar Räntebärande fordringar Likvida placeringar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsatt till pensioner Andra avsättningar Andra skulder Låneskulder Summa eget kapital och skulder Inkl. marknadsvärdet för derivat av lånesäkringar N/A N/A N/A N/A Nettoskuldsättning exkl. avsättningar till pensioner samt inkl. derivat enligt ovan Kundfinansiering TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Uthyrningstillgångar Andra materiella anläggningstillgångar Varulager Andra fordringar Finansiella fordringar Likvida placeringar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsatt till pensioner Andra avsättningar Andra skulder Låneskulder Summa eget kapital och skulder * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. 15

16 Balansräkning per rörelsegren SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI om inte annat anges MEUR* 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Elimineringar TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Andra fordringar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Andra skulder Summa eget kapital och skulder Scaniagruppen TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Varulager Andra fordringar Räntebärande fordringar Likvida placeringar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsatt till pensioner Andra avsättningar Andra skulder Låneskulder Summa eget kapital och skulder Inkl. marknadsvärdet för derivat av lånesäkringar N/A N/A N/A N/A * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. 16

17 Antal per kvartal (per geografiskt område) SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Orderingång, lastbilar Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Levererade lastbilar Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Orderingång, bussar** Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Levererade bussar** Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt ** Inklusive karosserade bussar. 17

18 SWE GAAP Sammandrag Resultaträkning SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2005 SWE GAAP SWE GAAP IFRS IFRS SWE GAAP IFRS Kv2 Kv1 Kv 2 Kv1 Helår Helår om inte annat anges Förändring Förändring Fordon och Service Försäljningsintäkter Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Forsknings- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Andel av intressebolags resultat Rörelseresultat Fordon och Service Kundfinansiering Ränte- och hyresintäkter Kostnader för räntor och avskrivningar Ränteintäkter, netto Andra intäkter och kostnader Bruttoresultat Kreditförluster Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat Kundfinansiering Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatter Minoritetsandel Nettovinst Minoritetsandel Avskrivningar ingår med Rörelsemarginal, i procent 10,7 10,8 11,0 11,2 11,2 11,5 Avkastning på eget kapital, i procent 18,1 17,6 18,5 17,9 20,8 21,5 Vinst per aktie, SEK 4,86 4,61 5,13 4,87 20,39 21,33 18

19 SWE GAAP Sammandrag Balansräkning SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2005 SWE GAAP IFRS SWE GAAP IFRS om inte annat anges 30 jun 30 jun Förändring 31 dec 31 dec Förändring TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Varulager Andra fordringar Räntebärande fordringar Likvida placeringar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsatt till pensioner Andra avsättningar Andra skulder Låneskulder Summa eget kapital och skulder Soliditet, % 27,9% 28,1% 30,0% 30,3% 13 IFRS-övergången påverkar rörelsekostnaderna positivt, beroende på återläggning av goodwillavskrivningar gjorda under 2004 enligt Swedish GAAP samt komponentavskrivningarna som justerats till följd av ändrade avskrivningstider på materiella anläggningstillgångar. 14 Skatten påverkas av de förändrade avskrivningstiderna på materiella anläggningstillgångar enligt IAS I enlighet med IAS 27, Koncernredovisning och redovisning av innehav i dotterföretag, redovisas årets nettovinst utan att hänsyn har tagits till minoritetsintresset. Istället sker separat upplysning om hur mycket av resultatet som utgör minoritetens andel. 16 I enlighet med IFRS 3, Företagsförvärv, samgåenden, har inga goodwillavskrivningar genomförts i den omräknade balansräkningen för 2004 enligt IFRS. Den totala effekten på helåret 2004 blev en ökning av det bokförda goodwillvärdet med MSEK 166. Påverkan på första halvåret 2004 av de återlagda goodwillavskrivningarna uppgick till MSEK Scanias materiella anläggningstillgångar har påverkats av IFRS-övergången genom att komponentavskrivningar har tillämpats på Scanias byggnader. IAS 16, Materiella anläggningstillgångar, anger att den aktiverade kostnaden för en tillgång ska allokeras på de olika större beståndsdelarna som tillgången består av. Avskrivningstiderna har till följd av denna anpassning påverkats av övergången till IFRS. Effekten till följd av användandet av komponentavskrivningar på Scania var för helåret 2004 att det bokförda värdet på materiella anläggningstillgångar ökade med MSEK 312, påverkan på första halvåret var en ökning med MSEK Andra avsättningar påverkas av skatteeffekten till följd av ändrade avskrivningstider på materiella anläggningstillgångar enligt IAS

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 27 april 2005 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Scanias rörelseresultat för det första kvartalet 2005 ökade med 15 procent till 1 679 miljoner kronor. Rörelsemarginalen steg till drygt 12 procent.

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 26 april, 2006 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 En stark efterfrågan på transporter i Europa bidrar till en ökad orderingång. Efterfrågan påverkas också av att vissa europeiska kunder tidigarelägger

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999 RESULTAT I KORTHET Första kvartalet 1999 jämfört med första kvartalet 1998 Antal fakturerade lastbilar och bussar ökade med 11 procent till 12 910 (11 669). Faktureringen

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT * JANUARI SEPTEMBER 2006

SCANIA DELÅRSRAPPORT * JANUARI SEPTEMBER 2006 16 oktober, 2006 SCANIA DELÅRSRAPPORT * JANUARI SEPTEMBER 2006 Scania rapporterar rekordhögt resultat och kassaflöde för tredje kvartalet Leveranserna kommer att uppgå till cirka 65 000 fordon 2006 Rörelseresultatet

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 2001-02-06 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Scania delårsrapport januari september 2015

Scania delårsrapport januari september 2015 27 oktober 2015 Scania delårsrapport januari september 2015 Sammanfattning av de första nio månaderna 2015 Rörelseresultatet steg med 11 procent till 7 046 MSEK (6 356) Nettoomsättningen steg med 6 procent

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Scania delårsrapport januari juni 2015

Scania delårsrapport januari juni 2015 17 juli 2015 Scania delårsrapport januari juni 2015 Sammanfattning av de första sex månaderna 2015 Rörelseresultatet steg med 11 procent till 4 737 MSEK (4 276) Nettoomsättningen steg med 7 procent till

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2015

Scania delårsrapport januari mars 2015 23 april 2015 Scania delårsrapport januari mars 2015 Sammanfattning av första tre månaderna 2015 Rörelseresultatet minskade med 1 procent till MSEK 2 245 (2 257) Nettoomsättningen steg med 6 procent till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2009

Scania delårsrapport januari-september 2009 26 oktober Scania delårsrapport januari-september Rörelseresultatet sjönk till MSEK 1 042 (10 455) och resultat per aktie sjönk till 0,38 (9,21) kronor Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Efterfrågan förväntas vara på en fortsatt hög nivå under det andra kvartalet.

Efterfrågan förväntas vara på en fortsatt hög nivå under det andra kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2005 Fortsatt stark tillväxt. Den enskilt högsta faktureringssiffran någonsin för ett kvartal och ett starkt resultat. Faktureringen ökade med 11 procent

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2002

SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2002 22 April 2002 SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2002 Dämpningen av efterfrågan i västra Europa planade ut, åtminstone tillfälligtvis. Kostnadsanpassningarna i den europeiska verksamheten och åtgärdsprogrammen

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

SCANIA HALVÅRSRAPPORT - JANUARI - JUNI 2002

SCANIA HALVÅRSRAPPORT - JANUARI - JUNI 2002 19 juli 2002 SCANIA HALVÅRSRAPPORT - JANUARI - JUNI 2002 Efterfrågan i Europa har utvecklats något bättre än vi förväntat, men en betydande osäkerhet kvarstår dock. I Latinamerika finns få ljuspunkter,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Scania delårsrapport januari-juni 2008

Scania delårsrapport januari-juni 2008 25 juli 2008 Scania delårsrapport januari-juni 2008 Rörelsemarginalen steg till 16,6 procent (14,7) och nettomarginalen ökade till 12,1 procent (10,2) Leveranserna uppgick till 39 574 (37 578) fordon Nettoomsättningen

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2012

Scania delårsrapport januari mars 2012 24 april 2012 Scania delårsrapport januari mars 2012 Sammanfattning av de första tre månaderna 2012 Rörelseresultatet sjönk till MSEK 2 323 (3 339), resultatet per aktie till 2,24 (3,14) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

Scania bokslutskommuniké januari-december 2007

Scania bokslutskommuniké januari-december 2007 6 februari 2008 Scania bokslutskommuniké januari-december 2007 Scania rapporterar rekordresultat, volymer och kassaflöde Efterfrågan är fortsatt hög på Scanias produkter Service- och tjänsteförsäljning

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2011

Scania delårsrapport januari-september 2011 21 oktober 2011 Scania delårsrapport januari-september 2011 Sammanfattning av de första nio månaderna 2011 Rörelseresultatet steg till MSEK 9 657 (9 021), resultatet per aktie steg till 9,11 (7,63) kronor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2)

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2) GETINGE INDUSTRIER AB PRESSMEDDELANDE KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2001 Orderingången ökade med 60 % till 6.058,2 Mkr (3.782,6) Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Rörelseresultatet

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2001

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2001 28 januari, 2002 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2001 Efter ett otillfredsställande 2001 kommer våra åtgärder med att anpassa produktionen till en lägre global efterfrågan, strukturförändringar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Resultat i korthet Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett positivt rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2002

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2002 31 Januari 2003 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2002 Under 2002 utvecklades efterfrågan i Europa något bättre än förväntat samtidigt som osäkerheten ökade. I Latinamerika var efterfrågan

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB TREMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB TREMÅNADERSRAPPORT H & M HENNES & MAURITZ AB TREMÅNADERSRAPPORT 2006-12-01--2007-02-28 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets första tre månader till MSEK 16 772 (15 071), en ökning med 11

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-dec Nettoomsättning 3 019 3 308 2 923

Läs mer

Scania delårsrapport januari juni 2012

Scania delårsrapport januari juni 2012 20 juli 2012 Scania delårsrapport januari juni 2012 Sammanfattning av de första sex månaderna 2012 Rörelseresultatet sjönk till MSEK 4 257 (6 652), resultatet per aktie till 4,06 (6,18) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 Rapportperioden januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 496 Mkr (595 Mkr) Resultatet före skatt uppgick till 14 Mkr (6 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 12

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

KABE AB > 349,0 (354,6). > 20,1 (23,5). > 2:23 (2:61). > (30 869). > 7,6 % (8,7). KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS

KABE AB > 349,0 (354,6). > 20,1 (23,5). > 2:23 (2:61). > (30 869). > 7,6 % (8,7). KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS KABE AB (publ.) > en uppgick till 349,0 Mkr (354,6). > Resultat efter skatt uppgick till 20,1 Mkr (23,5). > Resultat per aktie var 2:23 (2:61). > Rörelseresultatet uppgick till 26 470 (30 869). > Rörelsemarginalen

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPEN Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att stärka imagen hos varumärken inom framför allt modeoch textilindustrin.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer