SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 1998"

Transkript

1 Resultatet 1998 klart bättre än 1997 RESULTAT I KORTHET SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 1998 Fjärde kvartalet 1998 jämfört med fjärde kvartalet 1997 Antal fakturerade lastbilar och bussar: (13 942). Fakturering: MSEK (11 531), en ökning med 12 procent. Rörelseresultat i Europaverksamheten: MSEK (838), vilket motsvarar en marginal på 12,7 (9,5) procent. Rörelseresultat i Latinamerikaverksamheten: MSEK 295 (68), inklusive jämförelsestörande poster på MSEK 100 (100). Totalt rörelseresultat: MSEK (1 004), vilket motsvarar en marginal på 8,5 (8,7) procent. Helår 1998 jämfört med helår 1997 Antal fakturerade lastbilar och bussar: (46 976), en ökning med 6 procent. Fakturering: MSEK (39 719), en ökning med 14 procent. Faktureringen av serviceprodukter ökade med 11 procent till MSEK (5 649). Rörelseresultat: MSEK (3 047), en ökning med 18 procent, vilket motsvarar en marginal på 7,9 (7,7) procent. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader: MSEK (2 751). Nettovinst: MSEK (1 943). Vinst per aktie: SEK 11,25 (9,70). * Vinst per aktie enligt U.S. GAAP: SEK 11,20 (11,10). Föreslagen utdelning: SEK 6,50 (5,50). MARKNADEN I KORTHET Fjärde kvartalet 1998 jämfört med fjärde kvartalet 1997 Orderingången på lastbilar från de västeuropeiska marknaderna ökade med 10 procent. Orderingången i Latinamerika var betydligt lägre. Helår 1998 jämfört med helår 1997 Orderingången på lastbilar från de västeuropeiska marknaderna ökade med 13 procent. Scanias marknadsandel för lastbilar i västra Europa var 15,2 (15,1) procent. I Latinamerika minskade antalet fakturerade lastbilar med 21 procent och marknadsandelen i Brasilien var 33,4 (39,5) procent. * I bokslutet för 1998 tillämpas Redovisningsrådets utkast angående redovisning av inkomstskatter, vilket i allt väsentligt överensstämmer med motsvarande IAS-rekommendation. Tidigare perioders värden har anpassats i enlighet därmed. Denna rapport finns även på 1

2 KOMMENTARER 1998 OCH UTSIKTER 1999 Under 1998 slutfördes omställningen av lastbils- och bussproduktionen till 4-serien samt utbyggnaden av tillverkningskapaciteten till cirka fordon. Betydande investeringar i det europeiska marknadsledet har dessutom genomförts under de senaste åren. Ovanstående åtgärder har påverkat resultatet med cirka 1 miljard kronor per år under de tre senaste åren. Scania står nu väl rustat för att möta framtidens krav. Investeringstakten de närmaste åren kommer att bli betydligt lägre. Totalmarknaden i västra Europa ökade under 1998 med drygt 20 procent till rekordnivån tunga lastbilar. Scania kunde konsolidera sin marknadssandel och avancerade till näst största lastbilsmärke. Orderingången planade ut under senare delen av året, vilket pekar på att den europeiska marknaden 1999 kommer att stabiliseras på en hög nivå. Både orderingång och leveranser ökade på de västeuropeiska marknaderna under januari 1999 jämfört med motsvarande period föregående år. I centrala och östra Europa började året mycket bra, men till följd av den ekonomiska osäkerheten, föranledd av problemen i Ryssland, föll marknaden tillbaka och orderingången blev i stort oförändrad mot föregående år. I Asien var orderingången låg, men den allmänna utvecklingen i vissa länder verkar ha bottnat ut. I Latinamerika minskade orderingången med cirka 20 procent på grund av omställningen till nytt produktprogram samt ekonomisk osäkerhet under andra halvåret. Det genomförda investeringsprogrammet kommer att ge Scania möjligheter till ytterligare resultatförbättring. Materialkostnaderna kommer att bli lägre, produktiviteten ökar kontinuerligt samtidigt som kvalitetskostnaderna sänks och omställningseffekterna till 4-serien försvinner. Det gynnsamma valutaläget under andra halvåret 1998 har utnyttjats genom att valutasäkra stora delar av 1999 års planerade flöden. I ett flerårsperspektiv är förutsättningarna goda för en tillväxt på samtliga Scanias marknader, vilket kommer att förstärka Scanias intjäningsförmåga. Sammantaget, och förutsatt oförändrade volymer i Europaverksamheten, bedömer vi att det finns möjligheter till en förbättring av rörelseresultatet om cirka 1,5 miljarder kronor för Effekterna av maxidevalveringen i Brasilien är svåra att bedöma i dagsläget. Styrelsen och företagsledningen är övertygade om att Scania har goda förutsättningar att fortsätta som oberoende aktör i den tunga fordonsbranschen. 2

3 SCANIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 1998 Fjärde kvartalet Scanias orderingång på lastbilar i västra Europa ökade med 10 procent under det fjärde kvartalet 1998 jämfört med fjärde kvartalet Detta indikerar att den västeuropeiska marknaden bedöms vara fortsatt stark under första delen av Orderingången i centrala och östra Europa var lägre än under motsvarande period föregående år. Marknaderna i Fjärran Östern var svaga, men tecken tyder på att de nu nått sin bottennivå. Scanias orderingång på lastbilar i Latinamerika sjönk under fjärde kvartalet till följd av den ekonomiska turbulensen i Brasilien. Under fjärde kvartalet registrerades totalt (44 900) lastbilar i västra Europa, det vill säga en ökning med 18 procent, vilket indikerar en årstakt på över för Drygt Scanialastbilar registrerades, vilket gav en marknadsandel på 15,5 procent under det fjärde kvartalet. Under fjärde kvartalet fakturerades 17 procent fler Scanialastbilar i västra Europa än under motsvarande period föregående år. I centrala och östra Europa fakturerades 36 procent färre bilar, medan faktureringen i Latinamerika var 32 procent lägre under det fjärde kvartalet 1998 jämfört med fjärde kvartalet Helår I västra Europa ökade orderingången på lastbilar med 13 procent. I centrala och östra Europa låg orderingången på i stort sett samma nivå som föregående år till följd av en kraftig minskning under andra halvåret orsakad av den tilltagande ekonomiska osäkerheten, främst i Ryssland. I Latinamerika minskade orderingången med cirka 20 procent under året. Detta till stor del beroende på omställningen till 4-seriens lastbilar under första halvåret och därmed en lägre leveranskapacitet. Under andra halvåret minskade orderingången p g a allt större ekonomisk osäkerhet, främst i Brasilien. I Asien var orderingången låg under hela året. Den ackumulerade orderingången var på motsvarande nivå som under föregående år. Under 1998 registrerades totalt ( ) tunga lastbilar i västra Europa. Scanias marknadsandel var 15,2 (15,1) procent, vilket innebar att Scania blev näst största märke i västra Europa. Scania ökade sina marknadsandelar på nio av västra Europas lastbilsmarknader. Under året ökade Scania faktureringen i Europaverksamheten med 16 procent till (32 766) lastbilar. I västra Europa ökade faktureringen med 22 procent till lastbilar. Den positiva utvecklingen av marknaderna i centrala och östra Europa under första halvåret betydde att antalet fakturerade lastbilar ökade med 22 procent, trots den kraftiga nedgången under det andra halvåret. I Latinamerika fakturerade Scania 21 procent färre lastbilar under året. Den brasilianska marknaden minskade med 12 procent jämfört med 1997 och Scanias marknadsandel minskade till 33,4 (39,5) procent. 3

4 Scanias orderingång för bussar i Europa låg på samma nivå som under föregående år. Totalt sett minskade orderingången med 21 procent jämfört med föregående år påverkades positivt av en stor order från Egypten. Marknaden för tunga bussar var god i Europa. Antalet registrerade bussar ökade till (18 100) under Scanias marknadsandel uppgick till 7,5 (8,0) procent. I Brasilien var marknaden (13 400) bussar. Scanias marknadsandel var 9,0 (9,1) procent, trots att året präglades av omställningen till 4-seriens busschassier. På den växande europeiska marknaden kunde Scania, på grund av kvarstående omställningseffekter och därigenom bristande leveranskapacitet under det första halvåret, inte leverera tillräckligt många bussar för att behålla sina marknadsandelar. Den fakturerade volymen bussar minskade med 13 procent i Europaverksamheten. I Latinamerika minskade det fakturerade antalet bussar med 7 procent. Totalt uppgick faktureringen av bussar till (4 584). Faktureringen av industri- och marinmotorer minskade till (3 061). Det fakturerade värdet ökade på grund av att andelen marinmotorer ökade. Orderingången var i nivå med Faktureringen av serviceprodukter ökade under året med 11 procent till MSEK (5 649). Hela ökningen skedde i den europeiska verksamheten. Svenska Volkswagen ökade sina marknadsandelar i de växande personbils- och lätta lastbilssegmenten i Sverige. Andelen ökade till 24,4 (20,4) procent för personbilar och 43,7 (43,1) procent för lätta transportfordon. FAKTURERING OCH RESULTAT Fjärde kvartalet Scaniagruppen fakturerade under fjärde kvartalet (13 942) lastbilar och bussar. Den värdemässiga faktureringen ökade med 12 procent till MSEK (11 531). Rörelseresultatet ökade till MSEK (1 004), vilket motsvarar en marginal på 8,5 (8,7) procent. I Europaverksamheten ökade den fakturerade volymen med 8 procent. Den värdemässiga faktureringen ökade med 18 procent. Rörelseresultatet förbättrades till MSEK (838), en ökning med 57 procent. Rörelsemarginalen blev 12,7 (9,5) procent. Ökade volymer, ett förbättrat valutautfall på MSEK 200, ökat kapacitetsutnyttjande och lägre garantikostnader påverkade resultatet positivt. Ökad försäljning av serviceprodukter bidrog också till det förbättrade resultatet. Under fjärde kvartalet utgjordes en, jämfört med tidigare kvartal, större del av försäljningen av så kallad operativ leasing, där vinsten redovisas successivt under kontraktstiden. Framtida vinster till följd av dessa avtal var för fjärde kvartalet MSEK 170. Med beaktande av detta var den underliggande rörelsemarginalen cirka 1,5 procentenheter högre än den redovisade. I Latinamerikaverksamheten minskade den fakturerade volymen till (2 857) lastbilar och bussar. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 295 (68). Under fjärde kvartalet uppgick kostnader av engångskaraktär i form av personalreduktioner och övriga anpassningar till en lägre efterfrågan, till MSEK 100. Fjärde kvartalet föregående år innehöll en jämförelsestörande positiv post om cirka MSEK 100 avseende ett utslag gällande ett mål avseende indirekt skatt. 4

5 Helår Scaniagruppen fakturerade (46 976) lastbilar och bussar, en ökning med 6 procent. Det fakturerade värdet ökade med 14 procent till MSEK (39 719). Faktureringen av Scaniaprodukter ökade med 13 procent. Exklusive valutaeffekter uppgick ökningen till cirka 10 procent. Scaniagruppens rörelseresultat uppgick till MSEK (3 047) en ökning med 18 procent. Rörelseresultatet för den europeiska verksamheten (som omfattar samtliga marknader utom Latinamerika) ökade med cirka 70 procent till MSEK (2 309). Resultatet påverkades positivt av 14 procent högre fakturerade lastbils- och bussvolymer och positiva valutaeffekter om cirka MSEK 350. Faktureringen av serviceprodukter ökade med 12 procent. På kostnadssidan reducerades garanti- och materialkostnaderna samtidigt som ökade volymer bidrog till ett högre kapacitetsutnyttjande. De ökade satsningarna inom försäljnings- och distributionsorganisationen medförde högre kostnader. Europaverksamhetens resultat belastades fortfarande under 1998 av förhöjda garantikostnader samt omställningseffekter avseende det nya bussprogrammet. Garantikostnaderna låg fortsatt på en högre nivå än för det tidigare produktprogrammet. De fordon som lämnade produktionen under sista delen av året låg på samma kvalitetsnivå som den tidigare 3-serien. Rörelsemarginalen för Europaverksamheten ökade till 11,2 (7,9) procent. Under året medförde den ökade andelen av operativ leasing netto en uppskjuten vinstavräkning med MSEK 360 (200). Med beaktande av detta var den underliggande rörelsemarginalen cirka 1 procentenhet högre. Satsningen i försäljnings- och distributionsledet fortsatte under året. Tillsammans med den ökade volymen medförde detta att de totala försäljnings- och distributionskostnaderna ökade med 20 procent eller MSEK 944. Av ökningen var MSEK 200 hänförbara till den fortsatta integrationen och förstärkningen av distributionsnätet i Europa genom förvärv. Merkostnaden från förvärvade bolag har kompenserats av motsvarande bruttoresultat i rörelsen. Utanför Scanias Europaverksamhet medförde introduktionerna i Latinamerika ökade försäljningskostnader med MSEK 150. Den fortsatta expansionen av Svenska Volkswagenverksamheten medförde ökade försäljningskostnader med MSEK 120. Latinamerikaverksamhetens rörelseresultat uppgick till MSEK -662 (407). Omställningen till det nya produktprogrammet samt anpassningar till det nya marknadsläget beräknas ha påverkat rörelseresultatet negativt med cirka MSEK 500. Omställningen medförde, främst under första halvåret, betydligt lägre leveranskapacitet. Under andra halvåret försämrades marknadsläget, vilket påverkade volymerna negativt, och ett anpassningsprogram inleddes. Föregående års rörelseresultat påverkades positivt av engångseffekter avseende indirekta skatter på MSEK 170. Återstående försämring av rörelseresultatet förklaras främst av en volymnedgång på drygt lastbilar och bussar. De europeiska kundfinansieringsverksamhetens rörelseresultat ökade till MSEK 91 (73) bland annat till följd av högre finansieringsvolymer. Rörelseresultatet för Svenska Volkswagenprodukter uppgick till MSEK 250 (258). Ökade volymer motverkades av ett försämrat valutaläge och därmed lägre marginaler. 5

6 Finansnettot var MSEK -378 (-296). Detta var i nivå med föregående år, sedan en positiv engångseffekt om MSEK 71 från försäljningen av värdepapper i Latinamerika beaktats. Försämringen av finansnettot under fjärde kvartalet var hänförbar till Latinamerikaverksamheten. Scaniagruppens skattekostnad motsvarade 30 (29) procent av resultatet efter finansiella intäkter och kostnader. Scania kommer att överklaga ett beslut från skattemyndigheten, första instans, om en upptaxering motsvarande en ökad skattekostnad på cirka MSEK 100 för inkomståren 1994 till Tvisten gäller fördelning av forsknings- och utvecklingskostnader mellan de europeiska och latinamerikanska verksamheterna. Scania har inte gjort motsvarande avsättning. KASSAFLÖDE Fjärde kvartalet Scanias kassaflöde, exklusive kundfinansieringen, förbättrades under fjärde kvartalet till MSEK 521 (393). De högre volymerna i den europeiska verksamheten medförde en ökning av rörelsekapitalet. Investeringarna i Europaverksamheten var däremot lägre än under motsvarande period föregående år. Latinamerikaverksamhetens kassaflöde var fortsatt negativt, men förbättrades under fjärde kvartalet till följd av lägre rörelsekapitalbindning och lägre investeringar. Helår Kassaflödet för helåret 1998 uppgick till MSEK (-55). Tillförda medel ökade med MSEK 857 till följd av det förbättrade resultatet före avskrivningar. Rörelsekapitalbindningen ökade med MSEK 725 (742). Ökningen är hänförbar både till Europa och Latinamerika. I Europaverksamheten ökade kapitalbindningen både i lager och fordringar till följd av ökade volymer. Detta uppvägdes delvis av ökade rörelseskulder. I Latinamerikaverksamheten kunde rörelsekapitalbindningen fram till årsskiftet ej fullt ut anpassas till den lägre efterfrågan. Nettoinvesteringarna minskade med MSEK 978. De fortsatte att minska till följd av att investeringarna för produktion av 4-serien och för ökad kapacitet slutförts. Kundfinansieringsverksamheten expanderade under året med MSEK (2 319). Expansionen var särskilt stark under fjärde kvartalet Antalet anställda, inklusive 795 kontraktsanställda, uppgick vid årets utgång till (23 763), en minskning med 226 personer från årets början. I Europaverksamheten ökade antalet anställda med drygt 300 personer. Inom Latinamerikaverksamheten minskade antalet anställda med knappt 600 personer. År sekelskiftet Sedan december 1996 har ett samordningsprojekt drivits för att säkerställa att Scanias globala verksamhet inte äventyras på grund av fel i IT-systemens datumhantering på grund av sekelskiftet. Under andra halvåret 1998 genomfördes en extern revision av projektet inklusive samtliga vidtagna och planerade åtgärder inför sekelskiftet. I september 1999 kommer Scania att vara 2000 säkrat i alla avseenden. 6

7 I juli 1998 meddelade Scania att alla produkter klarar sekelskiftet. Sedan oktober 1998 är samtliga koncerngemensamma system säkrade, och under 1998 har nya år 2000-säkrade ekonomisystem installerats. Lokala system och samtliga inbäddade system skall vara åtgärdade till september Av Scanias leverantörer hade vid årsskiftet cirka 85 procent svarat att deras system är år 2000-säkrade. Ansvaret för beredskap för oförutsedda problem som kan uppstå i samband med sekelskiftet ligger inom företagets ordinarie krisgrupp. Den totala resursförbrukningen för hanteringen av sekelskiftet inom Scanias organisation uppskattas till MSEK 120, varav MSEK 50 under Huvuddelen av kostnaderna hänför sig till interna resurser inom ordinarie ramar. Den årliga IS/IT-kostnaden är cirka MSEK 800. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning om SEK 6,50 (5,50) per aktie med avstämningsdag 3 maj Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till MSEK Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 28 april 1999 kl 17:30 i Scaniarinken, Södertälje. Södertälje den 17 februari 1999 Leif Östling Verkställande direktör Bokslutskommunikén har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 7

8 Ekonomisk information från Scania Årsredovisningen för 1998 beräknas utkomma första veckan i april 1999 och hålls tillgänglig för allmänheten vid Scanias huvudkontor i Södertälje. Delårsrapport 3 månader, april 1999 Delårsrapport 6 månader, augusti 1999 Delårsrapport 9 månader, november 1999 Tilläggsinformation avseende redovisningsprinciper och definitioner. Vinstavräkningsprinciper vid försäljning med restvärdeåtaganden. Vid så kallad operativ leasing eller vid konventionell försäljning med restvärdeåtagande tillämpar Scania en successiv vinstavräkning i takt med amorteringen över kontraktstiden, alternativt lineärt över åtagandetiden. Vinstreservering motsvarande en betryggande värdering av restvärderisken kvarstår vid kontraktstidens utgång. Skatter I bokslutet för 1998 tillämpas Redovisningsrådets utkast angående redovisning av inkomstskatter, vilket i allt väsentligt överensstämmer med motsvarande IAS-rekommendation. Tidigare perioders värden har anpassats i enlighet därmed. Försäljningskostnader: Definieras som kostnader för centrala marknadsresurser, distributionskostnader för reservdelar samt samtliga omkostnader i marknadsbolagen inklusive goodwill och garantiersättningar. Administrationskostnader: Definieras som koncerngemensamma kostnader för företagsledningen samt för staber i Europa- och Latinamerikaverksamheterna. Denna rapport innehåller framåtriktad information som avspeglar företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana som hänför sig till ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på bolagets produkter. Denna rapport innebär inte att bolaget åtagit sig att komplettera denna framåtriktade information, utöver vad som följer av inregistreringskontraktet med Stockholms Fondbörs, om och när omständigheter inträffar som innebär förändringar i förhållande till då denna information lämnades. 8

9 RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE Föränd- Belopp i MSEK ring i % Fakturering, antal Europaverksamheten Latinamerikaverksamheten Summa Scaniaprodukter Fakturering, värde Europaverksamheten Latinamerikaverksamheten Internfakturering Summa Scaniaprodukter Svenska Volkswagenprodukter Totalt Rörelseresultat Europaverksamheten Latinamerikaverksamheten Kundfinansieringsverksamheten Summa Scaniaprodukter Svenska Volkswagenprodukter Totalt Rörelsemarginal i procent Europaverksamheten 11,2 7,9 Latinamerikaverksamheten -10,8 5,8 Summa Scaniaprodukter 8,4 7,9 Svenska Volkswagenprodukter 4,4 5,6 Totalt 7,9 7,7 FAKTURERING PER PRODUKTOMRÅDE Föränd- Belopp i MSEK ring i % Lastbilar Bussar Motorer Serviceprodukter Begagnade fordon och övrigt Summa Scaniaprodukter Svenska Volkswagenprodukter Totalt

10 RESULTATRÄKNING Föränd- Belopp i MSEK ring i % Fakturering Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Forsknings- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Resultat för kundfinansieringsverksamheten Andel av intressebolagens resultat Rörelseresultat 1) Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Skatter 2) Minoritetsandel -5-2 Nettovinst Antal aktier: 200 miljoner Rörelsemarginal i procent 7,9 7,7 Avkastning på eget kapital i procent 20,7 20,2 Avkastning på sysselsatt kapital exklusive kundfinansieringsverksamheten i procent 17,4 16,2 Avkastning på sysselsatt kapital i procent 12,7 13,1 Vinst per aktie: SEK 11,25 9,70 Vinst per aktie enligt U.S. GAAP: SEK 11,20 11,10 1) Avskrivningar ingår med ) Tidigare års värden har anpassats i enlighet med Redovisningsrådets utkast till rekommendation om Redovisning av Inkomstskatter. 10

11 RESULTAT PER KVARTAL 1998 Belopp i MSEK Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Fakturering Europaverksamheten Latinamerikaverksamheten Internfakturering Summa Scaniaprodukter Svenska Volkswagenprodukter Totalt Rörelseresultat Europaverksamheten Latinamerikaverksamheten Kundfinansieringsverksamheten Summa Scaniaprodukter Svenska Volkswagenprodukter Totalt Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Nettovinst Vinst per aktie, SEK 11,25 3,35 2,65 3,30 1,95 9,70 3,10 Rörelsemarginal i procent Europaverksamheten 11,2 12,7 11,2 11,1 9,3 7,9 9,5 Latinamerikaverksamheten -10,8-21,4-5,6-3,3-15,4 5,8 3,8 Scaniaprodukter 8,4 9,1 8,8 9,3 6,2 7,9 9,0 Svenska Volkswagenprodukter 4,4 4,0 4,4 4,7 4,6 5,6 6,0 Totalt 7,9 8,5 8,2 8,7 6,0 7,7 8,7 11

12 ANTAL PER KVARTAL 1998 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 ORDERINGÅNG, LASTBILAR - Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt FAKTURERING, LASTBILAR - Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt ORDERINGÅNG, BUSSAR - Europa Latinamerika Övriga marknader Totalt FAKTURERING, BUSSAR - Europa Latinamerika Övriga marknader Totalt Antalet fakturerade industri- och marinmotorer var (3 061) under

13 BALANSRÄKNING MED KUNDFINANSIERINGSBOLAGEN REDOVISADE ENLIGT KAPITALANDELSMETODEN 31 Dec 30 Sept 30 Juni 31 Mars 31 Dec Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Fastigheter, maskiner, inventarier etc Aktier och andelar Varulager Andra fordringar Räntebärande fordringar Likvida placeringar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsatt till pensioner Avsättningar Andra skulder Låneskulder Summa eget kapital och skulder Nettoskuldsättning exkl avsatt till pensioner Nettoskuldsättningsgrad 0,55 0,63 0,73 0,67 0,69 Eget kapital per aktie, SEK 59,25 54,90 51,70 53,60 51,80 Jämförelseperioder har uppdaterats med effekten av övergången till att följa Redovisningsrådets utkast till Rekommendation om Redovisning av Inkomstskatter. I enlighet med denna redovisas samtliga värderade skattefordringar. Det ingående egna kapitalet har härmed ökats med MSEK

14 BALANSRÄKNING KUNDFINANSIERINGSVERKSAMHETEN 31 Dec 30 Sept 30 Juni 31 Mars 31 Dec Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Uthyrningstillgångar Finansiella fordringar Övriga tillgångar Kassa och Bank Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Låneskulder Andra skulder och avsättningar Summa eget kapital och skulder BALANSRÄKNING INKLUSIVE KUNDFINANSIERINGSBOLAGEN 31 Dec 30 Sept 30 Juni 31 Mars 31 Dec Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Fastigheter, maskiner, inventarier, etc Aktier och andelar Varulager Andra fordringar Räntebärande fordringar Likvida placeringar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsatt till pensioner Avsättningar Andra skulder Låneskulder Summa eget kapital och skulder Soliditet, % 26,5 25,8 25,3 27,1 27,0 Jämförelseperioder har uppdaterats med effekten av övergången till att följa Redovisningsrådets utkast till Rekommendation om Redovisning av Inkomstskatter. I enlighet med denna redovisas samtliga värderade skattefordringar. Det ingående egna kapitalet har härmed ökats med MSEK

15 KASSAFLÖDESANALYS Jan-Dec 1998 Belopp i MSEK Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Tillförda medel från verksamheten Förändring av rörelsekapitalet m m Kassaflöde från verksamheten Nettoinvesteringar Operativt kassaflöde exklusive kundfinansieringsverksamheten Expansion i kundfinansieringsverksamheten Förändring av nettoskuldsättning inklusive kundfinansieringsverksamheten Förändring av skuldsättning genom finansieringssaktiviteter Lämnad utdelning Nettoförändring av likvida medel och kortfristiga placeringar Effekt av valutakursförändringar på likvida medel och kortfristiga placeringar Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut Jämförelseperioder har uppdaterats med effekten av övergång till att följa Redovisningsrådets utkast till Rekommendation om Redov inkomstskatter. 15

16 ANTAL ANSTÄLLDA 31 Dec 30 Sept 30 Juni 31 Mars 31 Dec Produktionsbolagen m m Marknadsbolagen Europaverksamheten Latinamerikaverksamheten Kundfinansieringsbolagen Totalt antal anställda Scanias tio största lastbilsmarknader Antalet registrerade lastbilar under året Förändring i procent Storbritannien Brasilien Tyskland Frankrike Nederländerna Spanien Italien Sverige Argentina Belgien Västra Europa Marknadsandelar under året Storbritannien 18,8 20,5 Brasilien 33,4 39,5 Tyskland 8,9 7,9 Frankrike 9,4 9,3 Nederländerna 22,7 20,1 Spanien 16,1 14,9 Italien 12,5 13,4 Sverige 46,1 43,0 Argentina 28,6 34,8 Belgien 17,8 18,0 Västra Europa 15,2 15,1 16

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999 RESULTAT I KORTHET Första kvartalet 1999 jämfört med första kvartalet 1998 Antal fakturerade lastbilar och bussar ökade med 11 procent till 12 910 (11 669). Faktureringen

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Preliminärt resultat för Scania 1998

Preliminärt resultat för Scania 1998 1 (5) N99008SE / C 1999-01-18 Preliminärt resultat för Scania 1998 Scanias styrelse beslutade idag att lämna följande preliminära resultat för Scania 1998 samt en bedömning av utsikterna för 1999. Med

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2001

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2001 28 januari, 2002 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2001 Efter ett otillfredsställande 2001 kommer våra åtgärder med att anpassa produktionen till en lägre global efterfrågan, strukturförändringar

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 2001-02-06 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2002

SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2002 22 April 2002 SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2002 Dämpningen av efterfrågan i västra Europa planade ut, åtminstone tillfälligtvis. Kostnadsanpassningarna i den europeiska verksamheten och åtgärdsprogrammen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Resultat i korthet Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett positivt rörelseresultat

Läs mer

SCANIA HALVÅRSRAPPORT - JANUARI - JUNI 2002

SCANIA HALVÅRSRAPPORT - JANUARI - JUNI 2002 19 juli 2002 SCANIA HALVÅRSRAPPORT - JANUARI - JUNI 2002 Efterfrågan i Europa har utvecklats något bättre än vi förväntat, men en betydande osäkerhet kvarstår dock. I Latinamerika finns få ljuspunkter,

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2001

SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2001 26 april 2001 SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2001 Rörelseresultatet för Scaniaprodukter blev 943 miljoner kronor, en minskning med 10 procent. Den dämpning av efterfrågan i västra Europa som jag

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2002

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2002 31 Januari 2003 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2002 Under 2002 utvecklades efterfrågan i Europa något bättre än förväntat samtidigt som osäkerheten ökade. I Latinamerika var efterfrågan

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 26 april, 2006 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 En stark efterfrågan på transporter i Europa bidrar till en ökad orderingång. Efterfrågan påverkas också av att vissa europeiska kunder tidigarelägger

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 27 april 2005 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Scanias rörelseresultat för det första kvartalet 2005 ökade med 15 procent till 1 679 miljoner kronor. Rörelsemarginalen steg till drygt 12 procent.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 1998

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 1998 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 1998 HIGHLIGHTS Tredje kvartalet 1998 jämfört med tredje kvartalet 1997 Rörelseresultatet ökade med 37 procent. I Europa ökade de fakturerade volymerna, vilket förbättrade

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT * JANUARI SEPTEMBER 2006

SCANIA DELÅRSRAPPORT * JANUARI SEPTEMBER 2006 16 oktober, 2006 SCANIA DELÅRSRAPPORT * JANUARI SEPTEMBER 2006 Scania rapporterar rekordhögt resultat och kassaflöde för tredje kvartalet Leveranserna kommer att uppgå till cirka 65 000 fordon 2006 Rörelseresultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2005

SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2005 27 juli 2005 SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2005 Scanias rörelseresultat för det första halvåret 2005 steg med 16 procent till cirka 3 500 miljoner kronor. Rörelsemarginalen steg till 11,5 procent.

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

ORDERINGÅNGEN UPPGICK TILL 4.932,2 MKR (4.304,0 MKR) EN ÖKNING MED 14,6% NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 4.884,7 MKR (4.345,0 MKR) EN ÖKNING MED 12,4%

ORDERINGÅNGEN UPPGICK TILL 4.932,2 MKR (4.304,0 MKR) EN ÖKNING MED 14,6% NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 4.884,7 MKR (4.345,0 MKR) EN ÖKNING MED 12,4% GETINGEKONCERNEN 1 PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1999 2000-01-31 ORDERINGÅNGEN UPPGICK TILL 4.932,2 MKR (4.304,0 MKR) EN ÖKNING MED 14,6% NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 4.884,7

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Fortsatt resultatförbättring på oförändrad marknad

Fortsatt resultatförbättring på oförändrad marknad Nettoomsättningen ökade till SEK 988,5 miljoner (811,2). Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK -35,6 miljoner (-41,6). Resultatet per aktie efter full skatt var SEK -2,57 (-3,81). Kassaflödet,

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Lindab JANUARI MARS 2001

Lindab JANUARI MARS 2001 Lindab JANUARI MARS 21 Lindabkoncernen januari mars 21 Försäljningen ökade med 3 procent till 1 159 MSEK (891) Kostnader av engångskaraktär i Storbritannien belastar resultatet med 3 MSEK Resultat efter

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader.

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader. H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2001-12-01 -- 2002-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 53.332 (46.528) inkl moms, en ökning med 15 procent jämfört med föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 1999-12-01--2000-08-31 Perioden i korthet: Koncernens omsättning för niomånadersperioden uppgick till MSEK 25.428 (MSEK 23.549), en ökning med 8 procent jämfört med samma

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer