INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 53 Ekonomisk rapport tertial Budgetramar Kommunalisering av hemsjukvården avtal med landstinget och patientavgift Avsägelse Avsägelse Val av nämndeman Fyllnadsval av ledamot till fritids-och kulturnämnden Fyllnadsval av ledamot till fritids-och kulturnämnden Val av 2:e vice ordförande i fritids-och kulturnämnden Fyllnadsval av ersättare i miljönämnden

2 Plats och tid: Kammarsalen i Habo kommunhus, torsdagen den 14 juni 2012, kl ande: Thomas Werthén (M) Jarl Karlsson (S) Christina Adler (KD) David Svensson (S) Zaine Andersson (M) Mats Spånberg (S) Åke Lundgren (KD) Maritha Josefsson (M) Camilla Lindén (S) Maria Alsén (FP) Hans-Eric Fransson (M) Thomas Gustavsson (S) Marie Lindholm (KD) Niklas Fungbrandt (M) Morgan Malmborg (SD) Mary Eklund (S) Ann-Charlotte Kaljo (M) Nicklas Gustavsson (S) Jonas Sjögren (KD) Erik Johansson (M) Monica Haraldsson (S) Jerker Johansson (FP) Lars-Göran Wärnbring (M) Per Jansson (S) Rose-Marie Timell Johansson (KD) Fredrik Wärnbring (M) Gunnar Pettersson (S) Lotta Lindell (M) Rolf Westmar (M) Emil Qvarnström (KD) Göran Rehn (S) Lars Elwing (M) Övriga deltagande: Claes-Arne Wahlin, ekonomichef, Paragrafer: Peter Olofsson, socialchef, 55 Monica Jönsson, MAS, 55 Jan-Åke Johansson, sekreterare Utses att justera: Nicklas Gustavsson och Jonas Sjögren Ordförande:... Justerande:.../... Sekreterare:... ANSLAG/BEVIS Organ: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret Underskrift:

3 Exp:Samtliga nämnder Kf 53 Dnr KS12/130 Ekonomisk rapport tertial 1 beslutar att godkänna lämnad redovisning samt att uppmana de nämnder som befarar att underskott kan komma att uppstå under 2012 att vidta åtgärder som i största möjliga mån minimerar detta. Ärendebeskrivning Ekonomisk redovisning för de fyra första månaderna rapporteras av ekonomikontoret i tertialuppföljning 2012:1. Underlaget grundas på förbrukningen till och med april månad och det förväntade resultatet vid årets slut. Prognosen pekar på en negativ avvikelse för verksamheterna jämfört med budget på kronor. s behandling Ekonomichef Claes-Arne Wahlin redovisar den ekonomiska uppföljningen för perioden januari april Prognosen för 2012 har dock förbättrats väsentligt efter april månads utgång och i dagarna har besked lämnats om att en återbetalning kommer att ske av inbetalda avtalsenliga avgifter för 2007 och Claes-Arne Wahlin berättar att han varit i källaren och tagit reda på vilka belopp som inbetalats dessa år och kommit fram till att det handlar om 7,2 miljoner kronor. Eftersom utsänd redovisning erhöll en beräknad intäkt på ytterligare 1 miljon så innebär detta att prognosen blir ytterligare 6,2 miljoner bättre. Dessutom har Kommuninvest beslutat att ge utdelning till kommunerna vilket innebär att Habo kommun får ca kronor under Således blir prognosen för 2012 års resultat 7,1 miljoner bättre vilket innebär att för närvarande är prognosen ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Thomas Werthén (M) tycker att beskedet om återbetalningen är jättekul, och när året är slut kanske underskottet inte längre är något underskott. Med hänsyn till uppmaningen till nämnder som befarar underskott att vidtaga åtgärder kanske detta kan innebära att underskotten för verksamheterna blir mindre. Thomas Werthén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

4 Kf 53 forts. Jarl Karlsson (S) instämmer med Thomas Werthén att det naturligtvis är väldigt positivt med beskedet om återbetalningen. Enligt Jarl Karlsson har vi en väldigt dålig budget för 2012 och det finns en del besvärande negativa poster som ofta beror på att kommunen ökar sin befolkning. Det är viktigt att verksamheterna följer upp driftskostnaderna för att göra de åtgärder som är möjliga. Jarl Karlsson yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag. ----

5 Exp:Samtliga nämnder Kf 54 Dnr KS12/127 Budgetramar beslutar att kommunens nettokostnader för verksamheten 2013 ska uppgå till kronor, för år 2014 till kronor samt för år 2015 till kronor, att kommunens totala nettoinvesteringar för 2013 ska uppgå till kronor, för år 2014 till kronor samt för år 2015 till kronor, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till frågan om hantering av underskottet i samband med höstens budget, i den händelse negativa besked kommer avseende skatteutjämningssystemet; samt att ge nämnderna i uppdrag att komma in med konsekvensbeskrivningar på tilldelad budgetram. Reservationer Jarl Karlsson (S), David Svensson (S), Mats Spånberg (S), Thomas Gustavsson (S), Mary Eklund (S), Nicklas Gustavsson (S), Monica Haraldsson (S), Per Jansson (S), Gunnar Pettersson (S), Göran Rhen (S) och Camilla Lindén (S) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. Ärendebeskrivning Nämnderna har lämnat förslag på resursförändringar för åren 2013 till Budgetberedningen har träffat nämnderna för genomgång av inlämnade förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter diskuterat förslagen. Under arbetet har vissa förändringar gjorts innebärande att föreslagna verksamhetsförändringar reducerats. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2012 presenterade Thomas Werthén (M) ett förslag till rambudget från allianspartierna. Kommunstyrelsens majoritet beslutade sedan att föreslå kommunfullmäktige att fastställa rambudgeten för i enlighet med alliansens förslag till nettokostnader för verksamheten, total investeringskostnad och finansiering. s behandling Thomas Werthén (M) kommenterar budgetförslaget och nämner att begärda investeringar från nämnderna var på närmare 100 miljoner kronor

6 Kf 54 forts. men efter budgetberedningens behandling är investeringsbeloppet för 2013 drygt 50 miljoner kronor. Efter kommunstyrelsens behandling av budgeten har signaler kommit om att LSS-boendet-korttidsboendet/fritids kommer att bli två miljoner dyrare. Thomas Werthén yrkar på ett tillskott på två miljoner kronor, vilket innebär att den totala investeringen för boendet ökar från fem till sju miljoner kronor. När det gäller driftbudgeten innebär förslaget från kommunstyrelsen att nämnderna får en viss neddragning på totalt 3,5 miljoner kronor (0,7 procent) men för övrigt får nämnderna de medel som begärts. Finansieringen förutsätts ske genom ett nytt skatteutjämningsförslag och skulle detta inte beslutas och träda ikraft från den 1 januari 2013 får vi återkomma till frågan i höst hur underskottet ska hanteras. Thomas Werthén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med tillägget att investeringsbudgeten ska utökas med 2 miljoner kronor för LSS-korttidsboende Gunnar Pettersson (S) framhåller att korttidsboendet på Malmgatan är i bedrövligt skick och att det finns ett stort behov av nya lokaler. Boendet ska också ge stimulans och utveckling och tillgodose barnens behov och samtidigt en bättre arbetsmiljö för personalen. Gunnar Pettersson yrkar också att investeringsbudgeten ska utökas enligt Thomas Werthéns förslag. Med anledning av förändringen i investeringsbudgeten redovisar ekonomichef Claes-Arne Wahlin att resultatet för 2013 förändrats något och för 2013 innebär budgetresultatet ett resultat på kronor (8,1 miljoner kronor). Investeringsbudgeten ligger mellan 50 och 65 miljoner varje år under perioden Jarl Karlsson (S) meddelar att han inte har samma uppfattning beträffande finansieringen som Thomas Werthén. Eftersom riksdagen ännu inte fattat något nytt beslut om skatteutjämningen så innebär rambudgeten att budgeten för 2013 inte är finansierad. Jarl Karlsson föreslår att utdebiteringen höjs med 1 krona (1:00) vilket innebär att resultatet för 2013 beräknas till drygt 14 miljoner kronor. Den utlagda besparingen på barn-och utbildningsnämnden på 1 miljon kronor behöver då inte genomföras och därför föreslår Jarl Karlsson att barn-och utbildningsnämndens driftbudget utökas med 1 miljon kronor. Socialdemokraterna anser att alliansens budgetförslag är oansvarigt med tanke på många investeringar kommande år. Jarl Karlsson tillägger att kommunen kan sänka skatten kommande år om det nya skatteutjämningsförslaget går igenom i riksdagen. Åke Lundgren (KD) yrkar bifall till drift-och investeringsbudgeten inklusive tillägget med 2 miljoner kronor till korttidsboende (LSS). Åke Lundgren förklarar sig nöjd med att det inte är så stora besparingar men

7 Kf 54 forts. det är viktigt att nämnderna kommer in med konsekvensbeskrivningar beträffande budgetförslagen. När det gäller budget för fritid-och kulturnämnden behövs verkligen en kultursekreterare så fort budgeten tillåter detta. Från fritid-och kultur har konstgräs prioriterats. Det är positivt att familjecentral med hela beloppet 4,5 miljoner kronor finns med och kan bli verklighet Alliansen har enats att inte ta slutlig ställning till finansieringen utan skattesatsen tas i november månad. Utjämningskommittéens förslag tar hänsyn till den aktuella situationen i kommunerna och skulle innebära en ökning på miljoner kronor för Habo. Det gäller att vi påverkar våra riksdagsmän att ta ställning till utjämningskommittéens förslag. Det är enligt Åke Lundgren ingen oansvarig rambudget. Jerker Johansson (FP) vill påpeka att ramarna till verksamheterna ökar med 22 miljoner kronor och exempelvis får skolan 10 miljoner mer och socialförvaltningen 8,5 miljoner ytterligare Diskussion om finansiering tar vi i november månad enligt Jerker Johansson. Investeringsbudgeten är hög men Folkpartiet står bakom ökningen med 2 miljoner kronor till korttidsboende (LSS). Jerker Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag inklusive tillägget på 2 miljoner kronor till investeringsbudgeten. Mats Spånberg (S) påpekar att ytterligare 20 miljoner kronor inte innebär några verksamhetsförbättringar utan i bästa fall kan vi behålla nuvarande verksamhet. Mats Spånberg yrkar bifall till minskad besparing på 1 miljon kronor till barn-och utbildningsnämnden. Ordföranden avser att behandla kommunstyrelsens att-satser i tur och ordning och börjar med att-sats nummer 1, om kommunens nettokostnader för verksamheterna Ordförande finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Jarl Karlssons förslag om minskad besparing med 1 miljon kronor avseende barn-och utbildningsnämnden, vilket innebär att Jarl Karlssons förslag innebärande att kommunens nettokostnader för verksamheten 2013 ska uppgå till , för år samt för år 2015 till kronor. Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Propositionsordning Följande propositionsordning godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Jarl Karlssons förslag röstar nej.

8 Kf 54 forts. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att minska besparingen till barn-och utbildningsnämnden med 1 miljon kronor. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 12 nej-röster. Tre ledamöter är frånvarande. Se bilaga 1. har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag (attsats nr 2), och tilläggsyrkandet från Thomas Werthén, Gunnar Pettersson, Åke Lundgren och Jerker Johansson beträffande utökning av investeringsbudgeten med 2 miljoner kronor för korttidsboende (LSS). Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutat att utöka investeringsbudgeten med 2 miljoner kronor. Ordförande finner också att det föreligger två förslag beträffande finansieringen (att-sats nr 3), dels kommunstyrelsens förslag att få i uppdrag att återkomma med frågan om hantering av underskott i samband med höstens budget i den händelsen negativa besked kommer avseende skatteutjämningssystemet samt Jarl Karlssons förslag att höja utdebiteringen med en krona. Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Propositionsordning Följande propositionsordning godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Jarl Karlssons förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att öka utdebiteringen med en krona från och med Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 11 nej-röster. Tre ledamöter är frånvarande. Se bilaga 2. har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Slutligen ställer kommunfullmäktiges ordförande proposition på att-sats nummer 4 att ge nämnderna i uppdrag att komma in med konsekvensbeskrivningar på tilldelad budgetram och finner att kommunfullmäktige beslutat att bevilja densamma. ----

9 Exp.: Regionförbundet, Ulf Granath Kf 55 Dnr KS12/64 Kommunalisering av hemsjukvården avtal med landstinget och patientavgift beslutar att godkänna avtal mellan Jönköpings läns landsting och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende. beslutar att beslut om patientavgift tas i samband med beslut om budget 2013 i november Ärendebeskrivning Primärkommunala nämnden (PKN) Jönköpings län och Planeringsdelegationen (PD) landstinget i Jönköpings län har den 4 maj beslutat att godkänna Avtal mellan landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Avtalet innehåller värdegrund, viljeinriktning, definitioner, avgränsningar, ekonomisk reglering och uppföljning för länets framtida hemsjukvård. Till avtalet hör 12 bilagor. Parterna har för avsikt att inför avtalets ikraftträdande utarbeta ett fördjupningsdokument innehållande bakgrundsfakta och stöd i tillämpningen. Det föreliggande förslaget till avtal har utarbetats i enlighet med avsiktsförklaringens värdegrund och viljeinriktning. Socialnämnden föreslår ( 51) att kommunfullmäktige godkänner avtal mellan Jönköpings läns landsting och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Kommunen har liksom landstinget rätt att ta ut patientavgift för utförd vård. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige inför patientavgift för hemsjukvård om 250 kronor/månad/patient. s behandling Socialchef Peter Olofsson berättar att samtliga kommuner i länet har uttalat sig positivt om förändringen av huvudmannaskapet för hemsjukvården. För Habo kommun innebär det att kommunen får ca tio nya medarbetare från landstinget. Finansiering sker genom skatteväxling, landstinget minskar sin budget med 34 öre och kommunen höjer motsvarande belopp. Eftersom detta innebär olika villkor för respektive kommun föreslås en utjämning på fem år.

10 Kf 55 forts. Monica Jönsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, berättar att utöver hemsjukvård ingår hemrehab, sjukgymnast och arbetsterapeut. Kommunen tar över palliativ vård, hjälp med mediciner, strokepatienter, träning i hemmet med mera. Förutsättningen för hemsjukvård är att patienten ska vinna på att få vård i hemmet istället för att flera gånger per dag besöka vårdcentralen. Maria Alsén (FP) anser att förslaget till avgift 250 kronor per månad innebär en försämring för patienterna jämfört med nuvarande ordning. Maria Alsén yrkar att avgifterna beslutas först i november Jarl Karlsson (S) tillstyrker Maria Alséns förslag om handläggning beträffande avgiften. Ordförande ställer först proposition på förslaget till avtal med landstinget och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet att patientavgiften om 250 kronor lyfts ur och behandlas i samband med budgeten senare i höst. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit tilläggsyrkandet. ----

11 Exp.: Anders Malmborg, Lön, Lst, Fritids o kult.nämnd Kf 56 Dnr KS12/156 Avsägelse Anders Malmborg (S) har avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i valnämnden och som ersättare i fritids-och kulturnämnden. beslutar att godkänna avsägelsen, att beträffande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen. ---

12 Exp.: Agneta Hedengran, Lön, Miljönämnd Kf 57 Dnr KS12/161 Avsägelse Agneta Hedengren, ersättare i miljönämnden, har inkommit med avsägelse med anledning av att hon inom kort kommer att flytta till Jönköpings kommun. beslutar att godkänna avsägelsen. ----

13 Exp.: Eva Johansson, Jönköpings tingsrätt Kf 58 Dnr KS12/162 Val av nämndeman Med anledning av att Roger Sandström, som är nämndeman för Habo kommun vid Jönköpings tingsrätt, avlidit ska en ny nämndeman utses. Valberedningens förslag beslutar att för återstående tid av mandatperioden fram till den 31 december 2014 utse Eva Johansson, Box 19, Habo, till nämndeman vid Jönköpings tingsrätt. beslutar enligt valberedningens förslag. ----

14 Exp.: Thomas Alsén, Jimmy Mellberg, Lön, Fritidsoch kulturnämnd Kf 59 Dnr KS12/162 Fyllnadsval av ledamot till fritids-och kulturnämnden Med anledning av att Roger Sandström (FP), avlidit ska fyllnadsval ske som ledamot i fritids-och kulturnämnden. Valberedningens förslag beslutar att för återstående tid av mandatperioden fram till den 31 december 2014 utse Thomas Alsén, Kyrkvägen 35, Habo som ny ledamot i fritids-och kulturnämnden. Till ny ersättare efter Thomas Alsén föreslås Jimmy Mellberg, Skolgatan 11, Habo. beslutar enligt valberedningens förslag. ----

15 Exp.: Mats Thorsén, Staffan Ivarsson, Lön, Fritidsoch kulturnämnd Kf 60 Dnr KS12/100 Fyllnadsval av ledamot till fritids-och kulturnämnden Staffan Ivarsson (M) som avflyttat till Jönköpings kommun har avsagt sig uppdraget som ledamot i fritids-och kulturnämnden. Valberedningens förslag beslutar att för återstående tid av mandatperioden fram till den 31 december 2014 utse Mats Thorsén, Lundgatan 185, Habo som ny ledamot i fritids-och kulturnämnden. beslutar enligt valberedningens förslag. ----

16 Exp.: Fredrik Wärnbring, Staffan Ivarsson, Lön, Fritidsoch kulturnämnd Kf 61 Dnr KS12/100 Val av 2:e vice ordförande i fritids-och kulturnämnden Eftersom Staffan Ivarsson (M) har avsagt sig uppdraget som 2:e vice ordförande i fritid-och kulturnämnden ska en ny 2:e vice ordförande utses för återstående del av mandatperioden. Valberedningens förslag beslutar att för återstående tid av mandatperioden fram till den 31 december 2014 utse Fredrik Wärnbring, Mogatan 3, Habo till ny 2:e vice ordförande i fritids-och kulturnämnden. beslutar enligt valberedningens förslag. ----

17 Exp.: Agneta Hedengren, Birgitta Ström, Lön, Miljönämnden Kf 62 Dnr KS12/161 Fyllnadsval av ersättare i miljönämnden Agneta Hedengren (FP) har i skrivelse avsagt sig platsen som ersättare i miljönämnden med anledning av att hon inom kort flyttar till Jönköpings kommun. Valberedningens förslag beslutar att för återstående tid av mandatperioden fram till den 31 december 2014 utse Birgitta Ström, Kullevägen 8, Habo till ny ersättare i miljönämnden. beslutar enligt valberedningens förslag. ----

18 BESLUTANDE Votering avseende paragraf nr Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Thomas Werthén M X X Jarl Karlsson S X X Lennart Vilhelmsson Christina Adler KD X X David Svensson S X X Zaine Andersson M X X Mats Spånberg S X X Åke Lundgren KD X X Maritha Josefsson M X X Viveca Rydberg Camilla Lindén S X X Maria Alsén FP X X Hans-Eric Fransson M X X Egon Waldemarsson C Thomas Gustavsson S X X Marie Lindholm KD X X Niklas Fungbrandt M X X Morgan Malmborg SD X X Mary Eklund S X X Ann-Charlotte Kaljo M X X Nicklas Gustavsson S X X Jonas Sjögren KD X X Erik Johansson M X X Monica Haraldsson S X X Jerker Johansson FP X X Anita Bergman Lars-Göran Wärnbring M X X Margareta Fick MP Per Jansson S X X Rose-Marie Timell Johansson KD X X Bengt Stensmo Fredrik Wärnbring M X X Sonja Rundgren C Gunnar Pettersson S X X Lotta Lindell M X X Rolf Westmar M X X Emil Qvarnström KD X X Göran Rehn S X X Lars Elwing M X X Summa: frånv frånv.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63 Besöksmål Vätterbäckar och industrihistoriskt museum -en förstudie information... 103 64 Parkeringsplatser vid Kärrsgårdens äldreboende och Habo Vårdcentrum... 104 65 Alléskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 103 Politisk vision och mål 2012-2015... 166 104 Budget 2012... 172 105 Kommunalisering av hemsjukvården... 178 106 Nya motioner... 179 107 Avsägelse... 180 108 Information om rapportering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63 Information om Räddningstjänsten... 107 64 Kommuninvest-avtal om regress m.m.... 108 65 Svar på betänkadet Likvärdiga förutsättningar översyn av den kommunala utjämningen... 109

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-02-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 8 Information från personalenheten... 13 9 Affärsplan Turism Habo vad har hänt och vad planeras... 14 10 Förskottering av 2013 års investeringsbudget VA i Västerkärr...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-03-27 0 Innehållsförteckning 14 Folkhälsoplan 2014-2015... 23 15 Hastighetsplan - information... 24 16 Slutredovisning av investeringsprojekt... 25 17 Hagabodaskolan-tillbyggnad av hus 7 ( Hagenskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-08-28 0 Innehållsförteckning Ärende 58 Information Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 97 59 Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 98 60 Förbud mot rökning i Habo

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-05-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 43 Granskning av donationsfonder - revisionsrapport... 74 44 Miljöprogram och energi-och klimatstrategi uppföljning... 75 45 Medborgardialog redovisning från fullmäktigeberedning...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 105 Äldreomsorgsplan... 174 106 Detaljplan för Västerkärr 1:64 m.fl.... 177 107 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa..178 108 Attestreglemente... 180 109 Parlamentarisk

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-04-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 33Miljöprogram och klimat-och energistrategier-uppföljning 2010... 56 34 Årsredovisning 2010... 57 35 Revisionsberättelse för 2010... 59 36 Svar på motion om utredning rörande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 109 Avfallsplan och Renhållningsordning... 186 110 Svar på motion om bevarande av vårt industriella kulturarv (S)... 188 111 Svar på motion om att öka transparensen i Habo kommunfullmäktige

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Miljöpris-utdelning... 2 2 Information om miljöförvaltningens verksamhet... 3 3 Landskapsanalys och känslighetsanalys... 4 4 Strategi för e-samhället... 6 5 Slutredovisning av personaladministrativt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-11-28 0 Innehållsförteckning Ärende 92 Hemsjukvårdsavgift... 143 93 Budget 2014... 144 94 Delegation angående verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten... 153 95 Vision centrumutveckling...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Övergripande analys avseende kostnadsbesparingar i Habo Energi 2007-2009... 122 76 Information om socialförvaltningens verksamhet... 123 77 Delfinansiering av omläggning av länsväg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 96 Taxa för plan-och byggverksamheten 2013... 150 97 Hemsjukvårdsavgift... 151 98 Budget 2013 beslutar följande:... 153 99 Svar på motion om tvättanläggning för bilar... 164 100 Ansökan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-03-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 22 Information om barn-och utbildningsförvaltningens verksamhet... 40 23 Habo Energi AB-utbyggnad av fjärrvärmenät-återställande av kapital... 41 24 Ägardirektiv för de

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-28 0 Innehållsförteckning 14 Barnkonventionen information/utbildning... 20 15 Svar på remiss från Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 50 Motion om konstgräsplan... 57 51 Habos historia... 58 52 Regional kulturplan 2012 2013 remiss från Landstinget i Jönköpings län... 59 53 Informationsärenden... 60 54Föreningsträff...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-28 0 Innehållsförteckning Ärende 41 Information om fritids- och kulturförvaltningens verksamhet... 48 42 Svar på motion om överlåtelse av Munkskogsgården till Munkaskogsföreningen... 49 43 Svar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 51 Kommunalisering hemsjukvård... 62 52 Delrapport barn som bevittnat våld i hemmet 2011... 63 53 Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 1... 64 54 Budget 2013 Rambehov, drift...

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-06 0 Innehållsförteckning Ärende 28 Energinyckeltal... 33 29 Ekonomisk uppföljning... 34 30 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 35 31 Köp av fastighet i centrumnära lägen - delegation...

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-02-24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 Information från Habo Kraft om elnätets status... 11 6 Framtidsplan för Habo tätort-fördjupad översiktsplan 2011... 12 7 Översiktlig granskning av exploateringskalkylering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

75 Ekonomisk uppföljning... 83. 76 Överenskommelse avseende regional kollektivtrafik... 84. 77 Lokalbehov för Habo ungdomsfritids/korttids...

75 Ekonomisk uppföljning... 83. 76 Överenskommelse avseende regional kollektivtrafik... 84. 77 Lokalbehov för Habo ungdomsfritids/korttids... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Ekonomisk uppföljning... 83 76 Överenskommelse avseende regional kollektivtrafik... 84 77 Lokalbehov för Habo ungdomsfritids/korttids... 85 78 Beredskapsplan för vattenförsörjningen

Läs mer

49 Habo Energi utbyggnad av fjärrvärmenät återställande av kapital... 52. 50 Ekonomisk uppföljning... 54. 51 Ägardirektiv för bolagen...

49 Habo Energi utbyggnad av fjärrvärmenät återställande av kapital... 52. 50 Ekonomisk uppföljning... 54. 51 Ägardirektiv för bolagen... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 49 Habo Energi utbyggnad av fjärrvärmenät återställande av kapital... 52 50 Ekonomisk uppföljning... 54 51 Ägardirektiv för bolagen... 55 52 Omfördelning av investeringsmedel för åtgärdande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-11 0 Innehållsförteckning Ärende 104 Information från NyföretagarCentrum... 126 105 Redovisning av inkomna budgetförslag... 127 106 Riktlinjer för resultatutjämningsreserv... 128 107 Avsättning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 89 Information om tekniska förvaltningens verksamhet... 145 90 Delårsrapport med prognos för helåret... 146 91 Utlåtande avseende delårsrapport Habo kommun 2011-08-31- kommunrevisionen...

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-05-26 0 Innehållsförteckning Ärende 53 Information om socialnämndens handlingsplan... 87 54 Information om sluttäckning av Sibbabo deponi... 88 55 Granskning av ansökan om ersättning för kostnader

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 1 (8) Paragrafer 81-83 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 21 oktober kl. 19.00-19.35 Beslutande Enligt till

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 16.00 18.00 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Ove Klingstedt, s Ingela Gustafsson, m Lars-Olof Jönsson,

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-11-26 0 Innehållsförteckning Ärende 154 Ekonomisk uppföljning... 185 155 VA-plan, revidering... 186 156 Kommunalt flyktingmottagande i Habo... 187 157 Medborgarskapsceremoni... 188 158 Referensgrupp

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-11-27 0 Innehållsförteckning Ärende 87 Dagcentral för äldre vid Blå torget... 145 88 Budget 2015... 147 89 Svar på motion om vad Spinnet har kostat skattebetalarna... 155 90 Svar på motion om gång-och

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

132 Information om barn- och elevprognos Övertagande av enskild väg Tekniska kontorets verksamhetsmål

132 Information om barn- och elevprognos Övertagande av enskild väg Tekniska kontorets verksamhetsmål INNEHÅLLSFÖRTECKNING 132 Information om barn- och elevprognos... 169 133 Övertagande av enskild väg 17460... 170 134 Tekniska kontorets verksamhetsmål 2012-2015... 171 135 Antagande av detaljplan för Västerkärr

Läs mer

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S)

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S) 1(8) Plats och tid Ledamöter Medborgarhusets A -sal i Alafors -direktjusterade p kl. 18.00-20:20 Inga-Lill Andersson (S), ordförande Paula Örn (S) Björn Norberg (S) Klas Karlsson (S) Dennis Ljunggren (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-09-17

Kommunfullmäktige 2012-09-17 Kommunfullmäktige 2012-09-17 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Frank Norgren (S) Patrick Nyman (C) Leif Nilsson (S) Monica Forsgren (S) Calle Morgården

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

(Ajournering 10 minuter under 188)

(Ajournering 10 minuter under 188) 2008-10-28 Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 17.00-18.45. (Ajournering 10 minuter under 188) Beslutande Heléne Björklund, s, ordförande Per-Olov Larsen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(8)

Sammanträdesprotokoll 1(8) Sammanträdesprotokoll 1(8) Plats och tid Måndagen den 5 september 2011, 17.30 19.25 Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Frida Jansson (S), Christer Filipsson

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-15 09-24 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: HABO Plats: Landstatshuset Dnr: 201-6467-2014 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer