INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 103 Politisk vision och mål Budget Kommunalisering av hemsjukvården Nya motioner Avsägelse Information om rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS tredje kvartalet

2 165 Plats och tid: Kammarsalen i Habo kommunhus, torsdagen den 24 november 2011, kl Beslutande: Thomas Werthén (M) Jarl Karlsson (S) Lennart Vilhelmsson (KD) David Svensson (S) Zaine Andersson (M) Mats Spånberg (S) Åke Lundgren (KD) Viveca Rydberg (S) Maria Alsén (FP) Hans-Eric Fransson (M) Egon Waldemarsson (C) Thomas Gustavsson (S) Marie Lindholm (KD) Niklas Fungbrandt (M) Morgan Malmborg (SD) Mary Eklund (S) Ann-Charlotte Kaljo (M) Nicklas Gustavsson (S) Jonas Sjögren (KD) Lars-Göran Wärnbring (M) Monica Haraldsson (S) Jerker Johansson (FP) Anita Bergman (M) Margareta Fick (MP) Per Jansson (S) Rose-Marie Timell Johansson (KD) Bengt Stensmo (M) Sonja Rundgren (C) Anders Malmborg (S) Fredrik Wärnbring (M) Rolf Westmar (M) Emil Qvarnström (KD) Göran Rehn (S) Lars Elwing (M), ordförande Övriga deltagande: Claes-Arne Wahlin, ekonomichef Paragrafer: Jan-Åke Johansson, sekreterare Utses att justera: Bengt Stensmo och Göran Rehn Ordförande:... Justerande:.../... Sekreterare:... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunkontoret

3 166 Kf 103 Dnr KS11/61 Politisk vision och mål Beslut beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till styrdokument Politisk vision och mål inklusive kompletteringsförslag från Socialdemokraterna beträffande fritids-, natur- och kulturliv. Reservation: Den socialdemokratiska gruppen beslutar genom Jarl Karlsson att reservera sig mot beslutet till förmån för de egna förslagen. Ärendebeskrivning Ett förslag till politiska visioner och mål för perioden har tagits fram, med följande innehåll: Förord om Visioner och mål Visioner för Habo kommun en hållbar kommun Utvecklingsområden I Habo kommun ska barnen få en bra start i livet I Habo kommun ska det vara tryggt att bli äldre I Habo kommun ska alla känna social trygghet I Habo kommun ska det vara lätt att starta och driva företag I Habo kommun trivs alla på jobbet Ansvarsområden s behandling Thomas Werthén (M) redovisar kommunstyrelsens förslag till politiska visioner och mål Habo kommun för hela livet. Perioden har förlängts ett år in på nästa mandatperiod så att de nyvalda politikerna kan arbeta med målen under 2015 inför kommande år. Thomas Werthén går igenom de olika ansvarsområdena och poängterar att det är viktigt med återkoppling från verksamheterna. Thomas Werthén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i sin helhet. Jarl Karlsson (S) instämmer med Thomas Werthén att det är bra att perioden fastställs till så att nya fullmäktigeledamöter får vara med att besluta om nya mål. Jarl Karlsson har följande yrkanden: Utvecklingsområden Under rubriken utvecklingsområden yrkar Jarl Karlsson att skrivningen Konkurrensutsättning av kommunala verksamheter ska strykas då en

4 167 Kf 103 forts. konkurrensutsättning av kommunala verksamheter inte är något självändamål. I Habo kommun ska barnen få en bra start i livet Jarl Karlsson yrkar att målet Valfrihet för individen att välja olika pedagogiska inriktningar ska öka till 2015 ska strykas. I Habo kommun ska det vara tryggt att bli äldre Jarl Karlsson yrkar att meningen Valfrihet att välja kommunal eller annan utförare av hemtjänst/hemsjukvård ska strykas. I Habo kommun ska det vara lätt att starta och driva företag Jarl Karlsson yrkar att meningen Införa utmaningsrätt av kommunala verksamheter ska strykas. I Habo kommun trivs alla på jobbet Jarl Karlsson yrkar att en tredje punkt läggs till under mål: Heltid ska vara en rättighet. Deltid kan vara en möjlighet. I Habo kommun har vi ett innehållsrikt fritids-, natur-och kulturliv I handlingarna till kommunfullmäktige har utsänts ett kompletteringsförslag från Socialdemokraterna med olika mål, strategier och uppföljning gällande kommunens fritids-, natur- och kulturliv. Utöver att Jarl Karlsson yrkar bifall till ovanstående ändringsförslag och tilläggsförslag yrkar han bifall till kommunstyrelsens förslag i övrigt. Rose-Marie Timell Johansson (KD) framhåller att målen för kommande period är mycket viktiga men att de förslag som togs upp från början angående mål för barn och ungdomar och en meningsfull fritid behöver läggas till. Våra barn och ungdomar måste ha möjlighet till meningsfull fritid i vår närhet. Rose-Marie Timell Johansson tillstyrker Socialdemokraternas förslag om tilläggsmål beträffande fritids- och kulturlivet i Habo. Dock vill Rose-Marie Timell Johansson lägga till att utöver konstgräsplan på Slätten behövs också en konstfrusen isbana. Jerker Johansson (FP) framhåller att de framtagna målen är de bästa mål som tagits fram i Habo kommun. Jerker Johansson yrkar bifall till förslaget från Socialdemokraterna angående ett innehållsrikt fritid- och kulturliv men anser att det inte finns ekonomiska möjligheter att investera i konsfrusen isbana. För övrigt yrkar Jerker Johansson bifall till kommunstyrelsens förslag.

5 168 Kf 103 forts. Lennart Vilhelmsson (KD) står bakom kommunstyrelsens förslag till vision men vill dock ha med mål för ett innehållsrikt fritids- och kulturliv för våra barn och ungdomar. Lennart Vilhelmsson föreslår som tilläggsyrkande att ett uppdrag delegeras till kommunalråden och ordföranden i fritids-och kulturnämnden att göra vissa redaktionella textändringar i kompletteringsförslaget rörande innehållsrikt fritids-, natur- och kulturliv. Egon Waldemarsson (C) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag och tilläggsförslaget om innehållsrikt fritids- och kulturliv. Han ställer sig dock tveksam till isbana med tanke på att kommunen redan är högt belånade. Hans-Eric Fransson (M) tillstyrker också kommunstyrelsens förslag och tillägget om innehållsrikt fritids- och kulturliv dock ej konstfrusen isbana. Hans-Eric Fransson tillstyrker också Lennart Vilhelmssons tilläggsyrkande om språkliga justeringar med delegation till kommunalråd och ordförande i fritids-och kulturnämnd. Maria Alsén (FP) framhåller att det är viktigt att dokumentet blir levande för både kommuninvånare och anställda. Barnperspektivet är viktigt, dock innebär inte en isbana räddning för barn som inte mår bra. Maria Alsén instämmer med Jerker Johanssons yrkanden. Åke Lundgren (KD) tycker att det känns bra med de nya förslagen till mål för fritids-och kulturlivet. Åke Lundgren som själv är ordförande i fritids-och kulturnämnden ser det framtida arbetet som mycket spännande. Åke Lundgren yrkar bifall till förslaget med tilläggssidan om ett innehållsrikt fritids-och kulturliv med tillägget att en redaktionell ändring av den sistnämnda sidan kan behövas. Efter framlagda yrkanden vidtager en lång diskussion om för och nackdelar att lägga ut äldreomsorg på entreprenad. Ordföranden konstaterar att talarlistan är slut och avser därför att ställa de olika yrkandena under proposition. Utvecklingsområden Ordföranden finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag till skrivning och dels Jarl Karlssons förslag att orden Konkurrensutsättning av kommunala verksamheter ska strykas. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

6 169 Kf 103 forts. Omröstning begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Jarl Karlssons förslag om ändrad skrivning enligt ovan röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att stryka ovan nämnda mening. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 13 nej-röster. En ledamot är frånvarande. har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag om oförändrad text. I Habo kommun ska barnen få en bra start i livet Ordförande finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Jarl Karlssons förslag att stryka meningen Valfrihet för individen att välja olika pedagogiska inriktningar ska öka till Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. I Habo kommun ska det vara tryggt att bli äldre Ordförande finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Jarl Karlssons förslag att stryka meningen Valfrihet att välja kommunal eller annan utförare av hemtjänst/hemsjukvård. Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Jarl Karlssons förslag om att stryka ovan nämnda mening röstar nej. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 13 nej-röster. En ledamot är frånvarande. har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. I Habo kommun ska det vara lätt att starta och driva företag Ordförande finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Jarl Karlssons förslag att stryka meningen Införa utmaningsrätter av kommunala verksamheter. Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller

7 170 Kf 103 forts. kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Jarl Karlssons förslag till strykning av ovan nämnda mening röstar nej. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 12 nej-röster. En ledamot är frånvarande. har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. I Habo kommun trivs alla på jobbet Ordförande finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Jarl Karlssons tillägg med ett tredje mål med lydelsen Heltid ska vara en rättighet. Deltid kan vara en möjlighet. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Jarl Karlssons förslag. Omröstning begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja och den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att lägga till målet Heltid ska vara en rättighet. Deltid kan vara en möjlighet. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 12 nej-röster. En ledamot är frånvarande. har således beslutat att avslå tilläggsyrkandet. I Habo har vi ett innehållsrikt fritids-, natur- och kulturliv Ordförande finner att det föreligger ett kompletteringsförslag från Jarl Karlsson med flera till mål och strategier samt uppföljning under rubriken I Habo har vi ett innehållsrikt fritids-, natur- och kulturliv. Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Jarl Karlsson med fleras förslag. Ordförande ställer därefter proposition på Rose-Mari Timell Johanssons förslag om tillägg om konstisbana och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå yrkandet. Slutligen ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet från Lennart Vilhelmsson att kommunfullmäktige delegerar till kommunalråden och ordföranden i fritids-och kulturnämnden att göra eventuella redaktionella ändringar beträffande kompletteringsmålen under rubriken I

8 171 Kf 103 forts. Habo kommun har vi ett innehållsrikt fritids-, natur- och kulturliv. Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla detsamma. För övrigt finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. ---

9 172 Exp.: Kf 104 Dnr KS11/293 Budget 2012 Beslut beslutar att DRIFTBUDGET 1. s nettobudgetanslag uppgår till kronor. 2. Kommunrevisionens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 3. Överförmyndarverksamhetens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 4. Kommunstyrelsens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 5. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag uppgår till kronor. 6. Tekniska kontorets nettobudgetanslag uppgår till kronor. 7. VA-verksamhetens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 8. Avfallsverksamhetens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 9. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 10. Byggnadsnämndens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 11. Fritids- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 12. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 13. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 14. Miljönämndens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 15. Nettobudgetanslaget till lönepott uppgår till kronor. 16. Nettobudgetanslaget till pensioner uppgår till kronor.

10 173 Kf 104 forts. 17. Nettobudgetanslag till ökad semesterlöneskuld uppgår till kronor. 18. Nettobudgetanslag till justering av arbetsgivaravgifter uppgår till kronor. INVESTERINGBUDGET 19. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag uppgår till kronor. 20. Tekniskt kontorets nettobudgetanslag, administration, uppgår till kronor. 21. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, fastighetsavdelning, uppgår till kronor. 22. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, gata/park uppgår till kronor. 23. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, vatten/avlopp uppgår till kronor. 24. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, avfall, uppgår till kronor. 25. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 26. Fritid- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 27. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 28. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår till kronor. TAXOR OCH AVGIFTER 29. Taxor och avgifter för år 2012 fastställs enligt sidan 90 och följande sidor i budgetberedningens beslutsunderlag. SKATTESATS 30. Utdebiteringen för år 2012 fastställs till 21:33 kronor. PARTISTÖD

11 174 Kf 104 forts. 31. Partistödet för år 2012 fastställs till kronor i grundbidrag samt kronor i mandatbidrag. UPPLÅNING 32. Kommunens långfristiga upplåning vid utgången av år 2012 får uppgå till högst kronor, inklusive revers till Habo Energi om kronor. 33. Utöver den maximala långfristiga upplåningen, får tillfällig upplåning ske med högst kronor. SÄRSKILDA BUDGETANVISNINGAR 34. antar Särskilda budgetanvisningar, enligt sid i budgetberedningens beslutsunderlag, i 2012 års budget. ÖVRIGT 35. I övrigt fastställer kommunfullmäktige förslag till Budget 2012 enligt budgetberedningens beslutsunderlag. 36. Med hänvisning till synnerliga skäl (de senaste årens stora överskott samt förslag till ny kostnadsutjämning från och med 2013), beslutar kommunfullmäktige att avvika från balanskravet och fastställa resultaträkningen till kronor. 37. beslutar att inga helt nya tjänster får tillsättas förrän klarhet finns om förslaget till ny kostnadsutjämning, som ska fastställas av riksdagen under mars eller april månad Personalutskottet kan dock i undantagsfall godkänna att ny tjänst får tillsättas. Reservation: Mot beslutet reserverar sig den socialdemokratiska gruppen till förmån för eget yrkande beträffande utdebiteringen. Ärendebeskrivning Budgetberedningens beslutsunderlag till budget 2012 föreligger daterat Budgetberedningens förslag till resultatbudget uppvisar ett resultat om tkr, motsvarande -1,95 % av beräknade skatt- och bidragsintäkter. Vidare innebär beslutsunderlaget en nettoinvesteringsnivå av tkr. Nyupplåningen föreslås till tkr och motsvarar 67,1 % av nettoinvesteringsnivån. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisar kommunchefen MBLinformation om budgeten den 3 november i samverkansgruppen på

12 175 Kf 104 forts. kommunnivå, vilken resulterat i en särskild skrivelse från Lärarförbundet och Kommunal samma dag. I skrivelsen framförs protester mot att inte driftbudgeten för förskolorna räknats upp med hänsyn till ökad genomsnittlig vistelsetid för barnen. I övrigt har inga särskilda synpunkter på förslag till budget 2012 framförts. s behandling Ekonomichef Claes-Arne Wahlin berättar att kommunstyrelsen egentligen bara gjort en ändring beträffande budgetberedningens förslag nämligen att öka investeringsplanen med kr. Budgetberedningens förslag om förskola i Gustav Adolf församlingshem med en kostnad på kr ändras till nybyggnation av förskola i Fagerhult (för 7 miljoner kronor). Detta innebär att upplåningen behöver höjas med 6 milj. kronor och att räntekostnaden ökar med kronor. Kommunstyrelsens förslag till budget för 2012 uppvisar ett negativt resultat på nästan 9,1 miljoner kronor (minus kronor). Ekonomichefen kommenterar förslaget att det är unikt med en budget med ett minusresultat på drygt 9 miljoner kronor. Orsaken är att kommunen haft goda ekonomiska resultat de två gångna åren men framförallt ett nytt kostnadsutjämningsförslag som kan innebära en förbättring på sikt för kommunen på cirka 17 miljoner kronor. Ordföranden berättar att han avser att först ställa driftbudgeten under proposition, därefter investeringsbudget och så vidare fram till skattesatsen som behandlas sist. Driftbudget Thomas Werthén (M) framhåller att budgeten innebär ett unikt förslag, då det aldrig är bra att lägga en budget med minusresultat. Det finns dock särskilda skäl och det är viktigt att inte skära i verksamheterna då vi haft två bra år bakom oss och då vi förutsätter ett stort tillskott Vi behöver emellertid avvakta beslutet i riksdagen om kostnadsutjämningen innan några nya tjänster tillsätts. Dock bör personalutskottet kunna godkänna undantag. Thomas Werthén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i sin helhet. Jarl Karlsson (S) påpekar att det varit ett tufft år att lägga budget. Vi är överens om att bygga ut Kulturskolan och läktarutbyggnad och familjecentral. Dock måste vi ha tillfredsställande resultat med tanke på våra framtida investeringar. Vi borde ha resultatnivåer på miljoner kronor och vi bör inte öka vår skuldbörda. Skatteväxlingen innebär enligt Jarl Karlsson ett gyllene tillfälle, då kommunen kan bibehålla skattesatsen 21,66. Utöver förslaget beträffande skattesats tillstyrker Jarl

13 176 Kf 104 forts. Karlsson budgeten i övrigt. Morgan Malmborg (SD) har två yrkanden under driftsbudget nämligen att Habo kommun ska ge dubbla vårdnadsbidrag till alla med totalt kronor per månad samt att Habo kommun ska ansvara för att alla arbetslösa under 26 år får sysselsättning i kommunal eller privat regi. Morgan Malmborg yrkar på att besparingar sker i driftbudgeten genom att kommunen sparar in en halv kommunalrådslön innebärande att kommunalrådets tjänst bantas till 60 procent och oppositionsrådet till 40 procent. Samtidigt säger Sverigedemokraterna nej till ensamkommande flyktingbarn och yrkar på att Habo kommun tecknar ett nollavtal med Migrationsverket om mottagande av fler flyktingar. Lennart Vilhelmsson (KD) påpekar att budgeten är kvalificerad gissning och att när nästa budget läggs för 2013 så vet vi om förslaget om kostnadsutjämning har bifallits i riksdagen. Lennart Vilhelmsson är glad över ny familjecentral, att första steget tagits beträffande Träffpunkt Habo samt beträffande utbyggnad av Fagerhults förskola. Lennart Vilhelmsson tackar också för tilläggsyrkandet om att inga nya tjänster tillsätts i avvaktan på riksdagens beslut om kostnadsutjämningen. Jerker Johansson (FP) anser att budgeten är en bra budget sett utifrån verksamheterna. Den är dock dålig ur en kommunalekonomisk synvinkel men förhoppningsvis får vi positivt besked i mars Jerker Johansson vill undvika skattehöjningar i nuläget och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Åke Lundgren (KD) ser det som väldigt positivt med samsynen om budgeten som enligt Åke Lundgren innehåller 28,5 nya tjänster. Åke Lundgren yrkar bifall till att de nya tjänsterna inte tillsätts i avvaktan på riksdagens beslut med tillägget att personalutskottet kan bevilja undantag. Åke Lundgren anser inte att skattehöjning ska ske med 33 öre eftersom detta inte räcker om riksdagens beslut inte skulle gå igenom. Enligt Åke Lundgren ska kommunen avvakta vad som händer under våren. Åke Lundgren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Mats Spånberg (S) är orolig över kommunens ekonomi och yrkar att skattesatsen bibehålls (21,66) innebärande att kommunen inte behöver öka låneskulden i lika stor utsträckning. Hans-Eric Fransson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och påpekar att avtalet med landstinget om skatteväxling ska fullföljas innebärande oförändrad skatt för våra kommuninvånare och en sänkning med

14 177 Kf 104 forts. den kommunala skattesatsen med 33 öre. Hans-Eric Fransson yrkar bifall till driftsbudget, investeringsbudget och skattesats. Ordföranden finner att det föreligger ändringsförslag från Morgan Malmborg beträffande driftsbudgeten rörande vårdnadsbidrag och arbetslösa. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Morgan Malmborgs förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Investeringsbudget Inga säryrkanden har framkommit varför kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Taxor och avgifter Morgan Malmborg yrkar att trygghetslarm ska vara gratis. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till taxor och avgifter mot Morgan Malmborgs ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Övrigt Utöver skattesatsen finner ordföranden att det inte finns några säryrkanden beträffande partistöd, upplåning och övriga förslag (31-37). Skattesats Ordförande finner att det föreligger två förslag dels kommunstyrelsens förslag om en skattesats på 21,33 och dels Jarl Karlsson med fleras förslag om en skattesats på 21,66. Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Propositionsordning Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Jarl Karlsson med fleras förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat om oförändrad skattesats (21,66). Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 12 nej-röster. En ledamot är frånvarande. har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. ---

15 178 Exp: Landstinget (Styrgruppen Sammanhållen Hemvård i Jönköpings län ), Socialnämnden Kf 105 Dnr KS11/282 Kommunalisering av hemsjukvården Beslut beslutar att ställa sig positiv till ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården med ikraftträdande den 1 januari Ärendebeskrivning Regeringen vill på frivillig väg få till stånd ett enhetligt kommunalt huvudmannaskap för landets hemsjukvård. En nationell samordnare har utsetts med uppdrag att stödja landsting och kommuner att föra över ansvaret för hemsjukvården från landstingen till kommunerna. Socialstyrelsen har gjort en utvärdering som har visat på ett antal fördelar med kommunalt bedriven hemsjukvård. Fördelarna gäller såväl skattebetalarkollektivet som vårdtagarna. s behandling Maria Alsèn (FP) förklarar att förslaget glädjer henne mycket eftersom det ger möjlighet till en sammanhållen hemtjänst/hemsjukvård. Maria Alsén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Även Hans-Eric Fransson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att Habo kommun redan har haft ansvar för hemsjukvården i vårt tidigare län, Skaraborgs län. Slutligen yrkar också Jarl Karlsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. ---

16 179 Exp.: KS, (kommunsekr.) Kf 106 Nya motioner Beslut beslutar att remittera nedanstående motioner till kommunstyrelsen: 1. Motion om HBTQ-certifiering av kommunal verksamhet Viveca Rydberg (S) -se bilaga Motion-Hata barnfattigdom i Habo kommun Viveca Rydberg (S) -se bilaga Motion angående datorer Per Jansson (S) -se bilaga

17 180 Exp.: Länsstyrelsen, Löneavd., Therese Bomberg Kf 107 Avsägelse Dnr KS11/312 Therese Bomberg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Habo kommunfullmäktige på grund av arbetsmässiga och personliga skäl. Beslut beslutar att godkänna avsägelsen samt att begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. ---

18 181 Exp.: Kf 108 Dnr KS11/168 Information om rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS tredje kvartalet 2011 Beslut Informationen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Socialnämnden har för tredje kvartalet 2011 meddelat Socialstyrelsens och kommunens revisorer tre gynnande beslut enligt 9:e Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), som ej verkställt inom tre månader från beslutsdatum eller där verkställigheten avbrutits och ej återupptagits inom tre månader från avbrott. ---

19 182 Bilaga 1

20 183 Bilaga 2

21 184 Bilaga 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63 Besöksmål Vätterbäckar och industrihistoriskt museum -en förstudie information... 103 64 Parkeringsplatser vid Kärrsgårdens äldreboende och Habo Vårdcentrum... 104 65 Alléskolan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63 Information om Räddningstjänsten... 107 64 Kommuninvest-avtal om regress m.m.... 108 65 Svar på betänkadet Likvärdiga förutsättningar översyn av den kommunala utjämningen... 109

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-03-27 0 Innehållsförteckning 14 Folkhälsoplan 2014-2015... 23 15 Hastighetsplan - information... 24 16 Slutredovisning av investeringsprojekt... 25 17 Hagabodaskolan-tillbyggnad av hus 7 ( Hagenskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-02-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 8 Information från personalenheten... 13 9 Affärsplan Turism Habo vad har hänt och vad planeras... 14 10 Förskottering av 2013 års investeringsbudget VA i Västerkärr...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 53 Ekonomisk rapport tertial 1... 86 54 Budgetramar 2013-2015... 88 55 Kommunalisering av hemsjukvården avtal med landstinget och patientavgift... 92 56 Avsägelse... 94

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-04-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 33Miljöprogram och klimat-och energistrategier-uppföljning 2010... 56 34 Årsredovisning 2010... 57 35 Revisionsberättelse för 2010... 59 36 Svar på motion om utredning rörande

Läs mer

75 Ekonomisk uppföljning... 83. 76 Överenskommelse avseende regional kollektivtrafik... 84. 77 Lokalbehov för Habo ungdomsfritids/korttids...

75 Ekonomisk uppföljning... 83. 76 Överenskommelse avseende regional kollektivtrafik... 84. 77 Lokalbehov för Habo ungdomsfritids/korttids... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Ekonomisk uppföljning... 83 76 Överenskommelse avseende regional kollektivtrafik... 84 77 Lokalbehov för Habo ungdomsfritids/korttids... 85 78 Beredskapsplan för vattenförsörjningen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-05-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 43 Granskning av donationsfonder - revisionsrapport... 74 44 Miljöprogram och energi-och klimatstrategi uppföljning... 75 45 Medborgardialog redovisning från fullmäktigeberedning...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 29 Besök från Slättens rektorsområde 35 30 Ekonomisk månadsrapport 36 31 Budget: Ramförslag 2013-2015......37 32 Barn- och elevprognos per den 15 mars 2012...40 33 Ansökan om bidrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 105 Äldreomsorgsplan... 174 106 Detaljplan för Västerkärr 1:64 m.fl.... 177 107 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa..178 108 Attestreglemente... 180 109 Parlamentarisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-08-28 0 Innehållsförteckning Ärende 58 Information Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 97 59 Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 98 60 Förbud mot rökning i Habo

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 51 Kommunalisering hemsjukvård... 62 52 Delrapport barn som bevittnat våld i hemmet 2011... 63 53 Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 1... 64 54 Budget 2013 Rambehov, drift...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-11-28 0 Innehållsförteckning Ärende 92 Hemsjukvårdsavgift... 143 93 Budget 2014... 144 94 Delegation angående verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten... 153 95 Vision centrumutveckling...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 73 Information om lokaler... 86 74 Redovisning av flyktingmottagningen... 87 75 Månadsuppföljning Maj... 88 76 Mångkulturellt bokslut... 89 77 Information om uppdraget för MAS... 90

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 109 Avfallsplan och Renhållningsordning... 186 110 Svar på motion om bevarande av vårt industriella kulturarv (S)... 188 111 Svar på motion om att öka transparensen i Habo kommunfullmäktige

Läs mer

8 Ekonomisk uppföljning... 11. 9 Reservation och omfördelning av investeringsmedel VA... 12

8 Ekonomisk uppföljning... 11. 9 Reservation och omfördelning av investeringsmedel VA... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 8 Ekonomisk uppföljning... 11 9 Reservation och omfördelning av investeringsmedel VA... 12 10 Förskottering ur 2013 års investeringsbudget VA i Västerkärr... 13 11 Kommunal parkeringsövervakning...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 96 Taxa för plan-och byggverksamheten 2013... 150 97 Hemsjukvårdsavgift... 151 98 Budget 2013 beslutar följande:... 153 99 Svar på motion om tvättanläggning för bilar... 164 100 Ansökan

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp)

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-01-15 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande, (m) Ulla Wickstein

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

1 Aktuell betygsstatistik... 2. 2 Information om Auschwitz och Eisenhüttenstadt... 3. 3 Ekonomisk månadsrapport... 4

1 Aktuell betygsstatistik... 2. 2 Information om Auschwitz och Eisenhüttenstadt... 3. 3 Ekonomisk månadsrapport... 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Aktuell betygsstatistik... 2 2 Information om Auschwitz och Eisenhüttenstadt... 3 3 Ekonomisk månadsrapport... 4 4 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2012... 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-03-09 1 Innehållsförteckning Ärende 25 Information om familjecentralen... 3 26 Information om nya riktlinjer gällande arbetskläder... 4 27 Information om välfärdsteknologi... 5 28 Bokslut 2015...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Verksamhetschef Anders Johansson Omsorgschef Marianne Ek, 7, 13 LSS-handläggare Catarina Karlsson, 7, 13 Projektledare Asta Andersson, 7

Verksamhetschef Anders Johansson Omsorgschef Marianne Ek, 7, 13 LSS-handläggare Catarina Karlsson, 7, 13 Projektledare Asta Andersson, 7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal onsdagen den 13 april 2011, kl 09.00-12.00 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Marita Björkvall

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Miljöpris-utdelning... 2 2 Information om miljöförvaltningens verksamhet... 3 3 Landskapsanalys och känslighetsanalys... 4 4 Strategi för e-samhället... 6 5 Slutredovisning av personaladministrativt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm 1 /SammanträdePlats/, kommunhuset, kl 18:00 20.10 Plats och tid Tom Ekwall, Susanne Carlsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 20 oktober 2010... Bengt Odeholm Utses att justera Justeringens

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1 Plats och tid Torsdag 23 april 2009 19.00-20.55 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-10-15 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30 12.30 Beslutande Bengt Viktorsson (M), ordförande Maria Radivoj (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare Barbro Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-11-26 0 Innehållsförteckning Ärende 154 Ekonomisk uppföljning... 185 155 VA-plan, revidering... 186 156 Kommunalt flyktingmottagande i Habo... 187 157 Medborgarskapsceremoni... 188 158 Referensgrupp

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-11-16

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-11-16 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00-17.20 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Thomas Bäuml (M) Inger Krantz (M) kl 13.00-14.45,

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(5) 2012-03-26

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(5) 2012-03-26 1(5) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 17:05-18:30 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M) Isabell Korn (M) Daniel Madsen (M) Kajsa

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kommunstyrelsen 2011-06-13 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl. 8.15- Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S)

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:15 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Övriga deltagande Erik Nordén), VD

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 17.30 18.45 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Emmelie Rexhell (S) Peder Griph

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-10-20 kl. 13:00-15:15 108-123 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling (S) Håkan Joelsson (S) Josette Rask (C) Ingvar Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-12

Socialnämnden 2012-09-12 215 Omprövning av beslut avseende köp av extern plats... 2 216 Delegationsbeslut... 3 217 Personlig assistans och ledsagning i entreprenadform... 4 218 Brukarråd inom äldreomsorgen... 6 219 Delgivningar...

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 1 (10) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby den 14 december 2006 kl. 09.00 16.00 Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Handikapprådet 2013-05-16 1 (9 ) Plats och tid Kommunkontoret i Åsele, 2013-05-16, 9.00 12.00 Beslutande Vivianne Bäcklund Ordförande Stig Danielsson Gudrun Lindberg Maj Jonsson Gunilla

Läs mer

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86 2010-10-25 Plats och tid Riddarsalen, Centrumhuset, Ödeshög, måndag 25 oktober 2010 klockan 19:00-22:05 Beslutande Se särskild närvaroförteckning, sid 2 Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Övergripande analys avseende kostnadsbesparingar i Habo Energi 2007-2009... 122 76 Information om socialförvaltningens verksamhet... 123 77 Delfinansiering av omläggning av länsväg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20)

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 1 oktober 2007 kl 17.00 17.40 Paragrafer 261-277 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Ing-Marie Samuelsson

Läs mer

Sammanträdesdatum: 2013-07-11. Ersättare:

Sammanträdesdatum: 2013-07-11. Ersättare: "KOMMUN NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG (FÖRSTÄRKT) SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid: Storskogen 15:00-16:10 Ledamöter: Stig Rådahl (M), Ordförande Martin Wisell (KD), l:e vice ordförande Eva Christiernin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-06 1 (16)

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-06 1 (16) Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-06 1 (16) Plats och tid Stadshuset kl 14:00-16:30 Paragrafer 44-56 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer