SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning Ensamkommande flyktingbarn uppsägning av avtal Förändring av ansvaret för färdtjänstresor m.m Årsredovisning för Mediacenter, Jönköpings län Kostpolitiskt program uppföljning Information om rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL - första kvartalet

2 Plats och tid Kammarsalen i Habo kommunhus, torsdagen den 30 maj 2013, kl Beslutande Thomas Werthén (M) Jarl Karlsson (S) Lennart Vilhelmsson (KD)t.om David Svensson (S) Lars Elwing (M) Mats Spånberg (S) Åke Lundgren (KD) Zaine Andersson (M) Viveca Rydberg (S) Maria Alsén (FP) Maritha Josefsson (M) Egon Waldemarsson (C) Thomas Gustavsson (S) Marie Lindholm (KD) Hans-Eric Fransson (M) Morgan Malmborg (SD) Mary Eklund (S) Niklas Fungbrandt (M) Eva Damberg (S) Sven-Anders Nyström (M) Monica Haraldsson (S) Jerker Johansson (FP) Erik Johansson (M) Margareta Fick (MP) Per Jansson (S) Rose-Marie Timell Johansson (KD) Anita Bergman (M) Helena Persson (C) Gunnar Pettersson (S) Bengt Stensmo (M) Lotta Lindell (M) Hans Jarstig (KD) Göran Rehn (S) Rolf Westmar (M) Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande Ewa Wettebring, ej tjänstgörande ersättare Stellan Carlström, ordförande kommunrevisionen 47 Torbjörn Bengtsson, Deloitte 47 Rikard Almgren, miljö- och energistrateg 49 Jan-Åke Johansson, sekreterare Utses att justera Zaine Andersson och Thomas Gustavsson Paragrafer: Ordförande Justerande Sekreterare Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på Underskrift

3 Granskning av koncernstyrningen Kommunrevisionens ordförande Stellan Carlström redovisar att Habo kommuns revisorer gett Deloitte i uppdrag att granska kommunstyrelsens uppsikt av den verksamhet som bedrivs i kommunens helägda företag. Syftet med granskningen är att besvara revisionsfrågan Har kommunstyrelsen en tillfredsställande ägarstyrning av bolagen i koncernen?. Torbjörn Bengtsson, Deloitte, påpekar att det är viktigt med koncernstyrning med tanke på att bolagens omsättning är en väsentlig del av koncernens intäkter. Det har skett en skärpning i lagstiftningen beträffande kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen i huvudsak utövar sin styrning av bolagen i koncernen på ett ändamålsenligt sätt men det kan förbättras avseende tydlighet och uppföljning. s ordförande tackar för informationen och ärendet läggs till handlingarna. ---

4 Dnr KS13/ Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag Beslut beslutar att godkänna de föreslagna ändringarna. Ärendebeskrivning En ny lag om allmännyttiga bostadsbolag har antagits och även vissa ändringar i kommunallagen har skett vilket har föranlett att ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala bolagen har setts över. Detta har skett i samråd mellan kommunen och bolagen. Kommunchef Jan-Åke Johansson har beskrivit ärendet i en skrivelse daterad den 24 april 2013: Den nya lagen om allmännyttiga bostadsbolag innebär bland annat att bolagen ska ge en marknadsmässig avkastning. Detta innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och förbudet att driva företag i vinstsyfte. Syftet med den nya lagen är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala aktiebolag och privata hyresvärdar. Med anledning av denna nya lag föreslås i ett nytt stycke i ägardirektiv för Habo Bostäder AB att direktavkastningen (driftnetto/fastigheternas samlade marknadsvärde) ska långsiktigt vara i genomsnitt 6 %. Kommunallagen har ändrats från och med 2013 innebärande nya regler beträffande kommunala aktiebolag och om kommunens uppsiktsplikt. I Habo har det klart framgått ändamålen med kommunens bolag (Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB) i ägardirektiv och bolagsordningar. Detta innebär att lagändringen i denna del inte kräver några ändringar i ägardirektiv eller bolagsordningar. I samtliga ägardirektiv skrivs in att en uppföljning och eventuell revidering av ägardirektivet ska ske löpande (årligen). En nyhet är att det i bolagsordningen för varje bolag ska skrivas in att fullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan sådana beslut i verksamheten som är av principiellt betydelse eller annars av större vikt fattas. Detta föranleder att 5 i samtliga tre bolagsordningar föreslås få ändrad lydelse. Beträffande varje bolagsordning förslås också en smärre ändring i 12 (Ärenden på ordinarie bolagsstämma). För övrigt föreslås inga andra förändringar i bolagsordningarna. s behandling Thomas Werthén (M) berättar att man tagit intryck av rekommendationerna från revisionen. Thomas Werthén berättar att kommunledningen har en tät kontakt med bolagsledningen. Thomas Werthén anser att föreslagna ändringar ägandedirektiv och bolagsordningar är tillfyllest. --- Beslutet skickas till: Bolagen

5 Dnr KS13/ Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning Miljö-och energistrateg Rikard Almgren går igenom vad som hänt sedan 2009 beträffande miljöprogrammet och energi-och klimatstrategin. Rikard Almgren gör inledningsvis en översikt av beslutande organisation med mera, uppföljningsresultat, vad som händer nu och slutligen en sammanfattning. Totalt finns 8 övergripande mål, 18 delmål och 80 åtgärder i de aktuella programmen. Totalt har 70 procent av åtgärderna genomförts och vissa saker mycket positivt, till exempel minskning av energibehov i byggnader. Ett exempel på det mål som inte uppnåtts avser förnyelsebara drivmedel vid personbilstransporter. Efter genomgången och därpå följande frågestund tackar kommunfullmäktiges ordförande för lämnad information. ---

6 Ensamkommande flyktingbarn uppsägning av avtal Dnr KS13/66 Beslut beslutar att enligt socialnämndens förslag säga upp avtalet med Migrationsverket avseende mottagande av ensamkommande flyktingbarn. beslutar också att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda vad som krävs av Habo kommun för att denna verksamhet ska fungera beträffande planering av HVB-hem, planering av utslussningslägenheter, personalkompetens, chefskompetens, introduktion av chef och personal och slutligen tidsåtgång från beslut till start. beslutar slutligen att redovisning ska ske till kommunstyrelsen en gång varje halvår hur långt kommunen kommit i processen samt att fritids-och kulturförvaltningen får i uppgift att samordna och ta upp en diskussion med kyrkor och föreningar och privatpersoner om hur de kan vara en del i arbetet för att kunna integrera ungdomarna i vårt samhälle. Reservationer: Mats Spånberg (S) och Egon Waldemarsson (C) reserverar sig mot beslutet. Ärendebeskrivning Ärendet behandlades av socialnämnden den 3 april 2013 då följande framkom: Våren 2011 tecknade Habo kommun avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Placeringen av verksamheten på Västersol i Västerkärr hängde samman med att lokalen uppfyllde de krav som ställs på ett hem för vård och boende (HVB). Platsen är dock inte optimal utifrån kommunikations- och integrationsaspekt. I efterhand kan sägas att kommunen inte var fullt medveten om konsekvenserna av att ta emot ensamkommande flyktingbarn, främst beträffande det antal flyktingbarn avtalet skulle generera över tid och hur utslussningen skulle gå till. Någon konsekvensutredning före mottagandet gjordes inte. Kommunen har föräldraansvar (=försörjningsskyldighet) för barnen tills de avslutat gymnasieskolan, vanligtvis vid 21 års ålder. Barnen bor först i ett hem för vård och boende med bemanning dygnet runt. När barnen fyller 18 år, ska insatsen träningsbostad ges innan de är mogna att flytta till ett mer självständigt boende. Därefter finns behov av vanliga, mindre hyreslägenheter i Habo.

7 Forts. 50 Om Habo ska kunna uppfylla grundavtalet med nio platser, varav minst tre asylplatser, innebär det att kommunen i genomsnitt tar emot nio ensamkommande flyktingbarn per år, varav cirka två tredjedelar får permanent uppehållstillstånd. Det innebär att sex till sju ungdomar per år behöver egna lägenheter i fyra till fem år framöver. Dessa bostäder finns inte att tillgå i Habo kommun. Med tanke på bristen på lämpliga bostäder och nuvarande placering av HVB-hemmet, föreslås att kommunen gör ett uppehåll i mottagandet och att nuvarande verksamhet avvecklas. Avvecklingstiden beräknas till cirka 1-2,5 år då de nuvarande barnen slussats ut och nuvarande lokalavtal avslutas. När förutsättningarna ändras, ska kommunen ta upp frågan igen. Inför en sådan prövning, måste lokalfrågan för ett HVB-hem vara klar och tillgången på utslussningsbostäder i tillräckligt antal vara säkrad. Om kommunfullmäktige fattar beslut om att avveckla verksamheten behöver följande åtgärder vidtas: - Avtalet med Migrationsverket sägs upp med nio månaders verkan, - HVB-hemmet i Västersol sägs upp med nio månaders uppsägningstid, - Utslussningsbostäder för de barn som nu bor på Västersol och är över 18 år behöver säkras under avvecklingstiden, - Förhandlingar om avveckling av personal påbörjas. Kommunstyrelsen föreslår i beslut från den 15 maj 2013 att man enligt socialnämndens förslag ska säga upp avtalet med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. s behandling Thomas Werthén (M) inleder med att förklara en del missuppfattningar och felaktig information som har förekommit inför dagens sammanträde. Förberedelsen inför mottagandet innefattade bland annat möten på länsstyrelsen och studiebesök i bland annat Götene/Lidköping. Informationen då var att prövningen av asylansökan skulle ta tre till sex månader för varje person och genom ett samarbete med Mullsjö skulle kommunerna ta emot barn på ett år. Den stora tillströmningen av barn har inneburit att handläggningstiden för asylprocessen har förkortats väsentligt och numera bara tar en till två månader. Detta innebär i princip en fyrdubbling av antalet barn som strömmar igenom och som kommer att placeras ut på de angivna asylplatserna. Eftersom Mullsjö sedan också önskat att säga upp det gemensamma avtalet innebär det att Habo på egen hand skulle kunna få ta emot barn per år jämfört med barn gemensamt med Mullsjö. Migrationsverket tillåter inte att vi skriver avtal

8 Forts. 50 på mindre än tre asylplatser, och så fort en asylplats är ledig sänder Migrationsverket en ny person till kommunen. Kommunen har ingen möjlighet att med nuvarande bostadssituation ta emot så många barn varje år. Kvaliteten är viktigast och att ungdomarna får en bra integration i samhället. Inom två år kan vi förhoppningsvis lyckas att på nytt ta emot ensamkommande flyktingbarn. Thomas Werthén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Mats Spånberg (S) ger inledningsvis en eloge till Egon Waldemarsson och Centerpartiet men säger att han själv är mycket besviken på förslaget till kommunfullmäktige. För två år sedan var det med stolthet som han lämnade kommunfullmäktige när beslutet tagits om att Habo kommun skulle ta emot ensamkommande flyktingar. Det är pinsamt att problemen inte kunnat lösas och avtalet behöver enligt Mats Spånberg mening inte sägas upp. Mats Spånberg yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Hans Jarstig (KD) påpekar att frågan inte är lätt och att diskussioner skett vid åtskilliga tillfällen. Hans Jarstig säger att han är helt enig med Mats Spånberg att vi ska ta emot ensamkommande flyktingar, dock inte förrän vi kan säkra upp ett bra HVB-hem (hem för vård eller boende) och utslussningsbostäder. Socialnämnden var helt enig i förslaget till kommunfullmäktige. Det är enligt Hans Jarstig olyckligt med de rykten som sprids och vissa har påstått att kommunen ska upphöra helt med flyktingmottagningen. Detta stämmer inte för kommunen har fortfarande ett avtal med Migrationsverket att ta emot 30 flyktingar per år. Dock är det smärtsamt att tvingas göra ett uppehåll beträffande mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Hans Jarstig vill för KD-gruppen lägga följande tilläggsyrkande: Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda vad som krävs av Habo kommun för att denna verksamhet ska fungera beträffande planering av HVB-hem, planering av utslussningslägenheter, personalkompetens, chefskompetens, introduktion av chef och personal samt tidsåtgång från beslut till start. Hans Jarstig yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och det egna tilläggsyrkandet. Egon Waldemarsson (C) berättar om bakgrunden beträffande en pojke från Afghanistan. Familjen tvingades ta ett smärtsamt beslut att sända sin son till ett annat land för att förhindra honom att bli kidnappad av talibaner. Habo kommun bör ta sitt ansvar och inte säga upp avtalet. Studiebesök bör göras i andra kommuner som arbetar på ett annat sätt än Habo kommun. Egon Waldemarsson yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: Centerpartiet yrkar att återremittera ärendet för att bostadsproblematiken bör utredas djupare och att frågetecken kring organisation och arbetssätt ses över. Om kommunfullmäktige inte återremitterar ärendet och avtalet med Migrationsverket sägs upp vill Egon Waldemarsson göra följande tilläggsyrkande: Centerpartiet yrkar att brister i organisation och arbetssätt

9 Forts. 50 skyndsamt åtgärdas, lokaliteter för verksamheten iordningställs med högsta prioritet samt att avtal med Migrationsverket tecknas snarast och senast inom två år. Åke Lundgren (KD) riktar ett tack till alla i samhället som engagerat sig i frågan. Vi vill ta emot ensamkommande flyktingbarn men på ett bra sätt och med en bra integration. Åke Lundgren upplever dagens beslut som ett av de svåraste beslut han varit med om att fatta. Åke Lundgren ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag samt tilläggsyrkandet från Hans Jarstig. Jarl Karlsson (S) instämmer med Mats Spånberg att det var med stolthet beslutet togs i fullmäktige att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Det är idag besvärande att tvingas säga upp detta beslut men i nuläget är det ett helt riktigt beslut. Vi kan idag inte ge den kvalitet som vi bör ge ungdomarna. Från S-gruppens sida kommer vi att arbeta för att på nytt ta emot ensamkommande flyktingar. Jarl Karlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt stödjer Hans Jarstigs tilläggsyrkande. Viveca Rydberg (S) berättar att hon skrev motionen om att Habo kommun skulle ta emot ensamkommande flyktingbarn för att kommunen skulle ta ett solidariskt ansvar för världens barn och inte låta andra kommuner ta hela ansvaret. Vi begär inte ett fantastiskt mottagande utan att ungdomarna får en lugn vrå. Viveca Rydberg menar att kommunen negligerat frågan om byggande av ytterligare bostäder. Vi kan vända blicken mot Mullsjö som tänker fortsätta mottagandet av ensamkommande barn och enligt Viveca Rydberg kommer inte Migrationsverket skicka barn per år eftersom man givetvis inte vill förvärra situationen. Kommunstyrelsens förslag innebär att kommunen inte tar sitt ansvar. Viveca Rydberg yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall till Mats Spånbergs förslag. Morgan Malmborg (SD) berättar att Sverigedemokraterna var det enda parti som var emot mottagandet av ensamkommande flyktingbarn våren Morgan Malmborg anser och yrkar att ett omedelbart beslut även ska tas om uppsägning av avtalet om mottagandet av 30 flyktingar per år. Lars Elwing (M) tackar kommunalråden för bakgrundsbeskrivningen och framhåller att kommunen måste ha en värdig mottagning. Förutsättningarna har förändrats drastiskt och vi måste vara realistiska och göra ett uppehåll och analysera frågan. När det gäller frågan om byggande av lägenheter som dessutom ska vara billiga så är kostnadsbilden inte lätt att hantera. Lars Elwing yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Hans Jarstigs tilläggsyrkande. Jerker Johansson (FP) framhåller att nästan alla är överens om att vi ska fortsätta med flyktingmottagning. Dock är det märkligt att Migrationsverkets avtal är så fyrkantiga och inte kan anpassas mer efter kommunens förutsättningar. Jerker Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till Hans Jarstigs tilläggsyrkande.

10 Forts. 50 Thomas Werthén (M) vill tillägga att HVB-hem krävs enligt Socialstyrelsen vilket inte skulle behövas med tanke på ungdomarnas ålder och mognad. Vi skulle ha kunnat ta emot barn med enklare lösningar men det är inte tillåtet. Thomas Werthén stödjer Hans Jarstigs tilläggsyrkande med tillägget att det inte handlar om att lägga ner utan att göra ett uppehåll och göra det bättre i fortsättningen. Jarl Karlsson (S) vill föreslå en redaktionell ändring i ärendebeskrivningen från kommunstyrelsen. I kommunstyrelsens protokoll står det om förutsättningarna ändras kan kommunen komma att ta upp frågan längre fram. Jarl Karlsson föreslår ett utbyte av två ord innebärande följande skrivning: När förutsättningarna ändras ska kommunen ta upp frågan igen. Margareta Fick (MP) kommenterar den svåra situationen Habo kommun hamnat i. Margareta Fick stödjer Jarl Karlssons förslag att när förutsättningarna ändras ska kommunen komma att ta upp frågan längre fram. Margareta Fick stödjer också Egon Waldemarssons tilläggsförslag om tidsangivelse. Lennart Vilhelmsson (KD) upplever att det är en sorgens dag för Habo oavsett om vi är demokrater, liberaler eller har en annan ideologi. Det är sorgligt att vi ska behöva backa och ta ett omtag men det är självklart att vi ska ta emot dessa ungdomar framöver. Lennart Vilhelmsson vill lägga följande tilläggsförslag: Redovisning ska ske till kommunstyrelsen 1 gång per halvår var i processen kommunen finns, att fritids- och kulturförvaltningen får i uppgift att samordna och ta upp en diskussion med kyrkor och föreningar och privatpersoner om hur de kan vara en del i arbetet för att kunna integrera ungdomarna i vårt samhälle. För övrigt tillstyrker Lennart Vilhelmsson Hans Jarstigs förslag och yrkar avslag på Morgan Malmborgs tilläggsyrkande. Rose-Marie Timell Johansson (KD) redovisar fakta beträffande mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Hon beskriver reglerna med HVB-hem och utslussning och hjälp i egna lägenheter. Med hänsyn till bostadssituationen yrkar Rose-Marie Timell Johansson bifall till kommunstyrelsens förslag och Hans Jarstigs tilläggsyrkande. Gunnar Pettersson (S) vill betona att socialnämnden var eniga i beslutet men att man nu kommit till vägs ände. Det är ett smärtsamt beslut men han hoppas på ett omtag och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Hans Jarstigs tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordförande ställer först frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska återremitteras enligt Egon Waldemarssons förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

11 Forts. 50 Omröstning begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som röstar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den som röstar enligt Egon Waldemarssons förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 26 ja-röster och 7 nej-röster. Två ledamöter är frånvarande. Se bilaga 1A. har således beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Ordförande berättar därefter att han avser att ställa kommunstyrelsens förslag emot förslag om avslag från Mats Spånberg och Viveca Rydberg. Därefter avser ordföranden att lägga fram varje tilläggsyrkande var för sig. Ordförande ställer proposition på frågan om kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag, eller om kommunfullmäktige ska avslå förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar enligt Mats Spånbergs förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 26 ja-röster och 7 nej-röster. Två ledamöter är frånvarande. Se bilaga 1B. har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer därefter proposition på Hans Jarstigs tilläggsyrkande att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda vad som krävs av Habo kommun för att denna verksamhet ska fungera beträffande planering av HVB-hem, planering av utslussningslägenheter, personalkompetens, chefskompetens, introduktion av chef och personal samt tidsåtgång från beslut till start. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet från Hans Jarstig. Ordförande ställer därefter proposition på tilläggsyrkande från Egon Waldemarsson att brister i organisation skyndsamt åtgärdas, att lokaliteter för verksamheten iordningsställs med högsta prioritet samt att avtal med Migrationsverket tecknas snarast och senast inom två år. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. Ordförande ställer därefter proposition på Lennart Vilhelmssons

12 Forts. 50 tilläggsyrkande, att redovisning ska ske till kommunstyrelsen en gång varje halvår var i processen kommunen finns, att fritids-och kulturförvaltningen får i uppgift att samordna och ta upp en diskussion med kyrkor, föreningar och privatpersoner om hur de kan vara en del i arbetet för att kunna integrera ungdomarna i vårt samhälle. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Lennart Vilhelmssons tilläggsyrkande. Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna den av Jarl Karlsson föreslagna redaktionella ändringen och finner att kommunfullmäktige godkänt ändringen. Slutligen återstår Morgan Malmborgs tilläggsyrkande, att kommunen även ska säga upp avtalet om mottagandet av 30 flyktingar per år. Ordförande anser att yrkandet ej har med dagens ärende om ensamkommande flyktingbarn att göra och föreslår fullmäktige att yrkandet avvisas. Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att avvisa yrkandet. --- Beslutet skickas till: Socialnämnden Fritids-och kulturnämnden Migrationsverket

13 Dnr KS13/79 51 Förändring av ansvaret för färdtjänstresor m.m. Beslut beslutar att: - att godkänna överenskommelsen med landstinget rörande färdtjänstresor m.m. daterad den 8 februari 2013, - att kommunen tillsammans med Landstinget i Jönköpings län och länets övriga kommuner hemställer hos Finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2004:881) om kommunal ekonomisk utjämning höjs med 0,15 procentenheter för landstinget och sänks med 0,15 procentenheter för kommunerna. Ärendebeskrivning Under flera år har förts diskussion kring möjligheten att skapa en samordning kring regelverken för färdtjänst och sjukresor som idag ligger på olika huvudmän. Den 31 augusti 2012 tillsattes en projektgrupp med uppgift att ta fram förslag med målet att huvudmannaskapsförändringen ska genomföras till Projektgruppen har bestått av representanter från landstinget och kommunerna. Det kommunala beredningsorganet för regional kollektivtrafik har beslutat att rekommendera länets kommuner och landstinget att godkänna förslaget till överenskommelse, daterad den 8 februari 2013, inklusive en mellankommunal utjämning på tre år angående huvudmannaskapsförändring gällande färdtjänstresor. Förslaget till överenskommelse innebär i korthet att landstinget tar över myndighetsuppgiften att utfärda färdtjänsttillstånd från och med 2014, att landstinget kompenseras genom en skatteväxling på 15 öre och att en treårig mellankommunal utjämning sker. Överenskommelsen innebär även att ett gemensamt regelverk avseende färdtjänst införs inom länet. Förslaget innebär för Habo kommun en förlust på ca 1,8 miljoner kronor per år när den mellankommunala utjämningen har upphört. Den mellankommunala utjämningen ger Habo kommun ett bidrag under tre år enligt följande: kronor kronor kronor

14 Forts. 51 Finansdepartementet har påtalat att det krävs att respektive fullmäktige fattar beslut i frågan. --- Beslutet skickas till: Landstinget

15 Dnr KS13/ Årsredovisning för Mediacenter, Jönköpings län Beslut beslutar att godkänna årsredovisning 2012 för Mediacenter Jönköpings län, samt beviljar direktionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för år Ärendebeskrivning Mediacenter Jönköpings län har översänt årsredovisning, revisionsberättelse med mera för år 2012 och hemställer om att fullmäktige godkänner årsredovisningen samt beviljar direktionen ansvarsfrihet för år s behandling Mats Spånberg (S), som varit ledamot i direktionen för Mediacenter gör en kort redovisning av aktuellt läge beträffande Mediacenter i Jönköpings län. Omsättningen har sjunkit men resultatet är positivt. --- Beslutet skickas till: Mediacenter

16 Dnr KS13/84 53 Kostpolitiskt program uppföljning Beslut beslutar att godkänna redovisningen. Ärendebeskrivning Enligt Habo kommuns kostpolitiska program ska kvalitetsuppföljning av måltidsverksamheten ske en gång per år av ansvariga nämnder. Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en uppföljning med hjälp av enkäter till ansvariga för olika uppdrag såsom leverantör, rektorer och elever. Från hösten 2011 har det funnits två leverantörer, Habo kost och Sodexo, och sammanfattningsvis kan man konstatera att måluppfyllelsen för nöjda kunder inte har uppnåtts av någon leverantör. Man har i kostpolitiska programmet uppgett att målet är att 90 % av eleverna skall vara nöjda. Snittet totalt för årskurs 0-5 ligger på ca 70 % och snittet för årskurs 6-9 är så lågt som 32 %. Socialförvaltningen har använt sig av enkäter och fokusgruppintervjuer. Bland dem som besvarade enkäten är 85 % nöjda med maten. --- Beslutet skickas till: Habo Kost Sodexo Barn-och utbildningsnämnden Socialnämnden

17 Dnr KS13/ Information om rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL - första kvartalet 2013 Beslut Informationen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Socialnämnden har för första kvartalet 2013 meddelat till Socialstyrelsen och till kommunens revisorer fem gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 SoL samt ett gynnande beslut enligt 9 LSS som ej har verkställts inom tre månader från beslutsdatum eller där verkställighet avbrutits och ej återupptagits inom tre månader från avbrott. ---

18 Bilaga 1 Votering avseende paragraf nr 50 A B BESLUTANDE Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Thomas Werthén M X X Jarl Karlsson S X X Lennart Vilhelmsson KD David Svenson S X X Lars Elwing M X X Mats Spånberg S X X Åke Lundgren KD X X Zaine Andersson M X X Viveca Rydberg S X X Maria Alsén FP X X Maritha Josefsson M X X Egon Waldemarsson C X X Thomas Gustavsson S X X Marie Lindholm KD X X Hans-Eric Fransson M X X Morgan Malmborg SD X X Mary Eklund S X X Niklas Fungbrandt M X X Nicklas Gustavsson Eva Damberg S X X Jonas Sjögren KD Ann-Charlotte Kaljo Sven-Anders M X X Nyström Monica Haraldsson S X X Jerker Johansson FP X X Erik Johansson M X X Margareta Fick MP X X Per Jansson S X X Rose-Marie Timell Johansson KD X X Anita Bergman M X X Sonja Rundgren Helena Persson C X X Gunnar Pettersson S X X Bengt Stensmo M X X Lotta Lindell M X X Hans Jarstig KD X X Göran Rehn S X X Rolf Westmar M X X Summa: frånv frånv.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer