SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning Ensamkommande flyktingbarn uppsägning av avtal Förändring av ansvaret för färdtjänstresor m.m Årsredovisning för Mediacenter, Jönköpings län Kostpolitiskt program uppföljning Information om rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL - första kvartalet

2 Plats och tid Kammarsalen i Habo kommunhus, torsdagen den 30 maj 2013, kl Beslutande Thomas Werthén (M) Jarl Karlsson (S) Lennart Vilhelmsson (KD)t.om David Svensson (S) Lars Elwing (M) Mats Spånberg (S) Åke Lundgren (KD) Zaine Andersson (M) Viveca Rydberg (S) Maria Alsén (FP) Maritha Josefsson (M) Egon Waldemarsson (C) Thomas Gustavsson (S) Marie Lindholm (KD) Hans-Eric Fransson (M) Morgan Malmborg (SD) Mary Eklund (S) Niklas Fungbrandt (M) Eva Damberg (S) Sven-Anders Nyström (M) Monica Haraldsson (S) Jerker Johansson (FP) Erik Johansson (M) Margareta Fick (MP) Per Jansson (S) Rose-Marie Timell Johansson (KD) Anita Bergman (M) Helena Persson (C) Gunnar Pettersson (S) Bengt Stensmo (M) Lotta Lindell (M) Hans Jarstig (KD) Göran Rehn (S) Rolf Westmar (M) Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande Ewa Wettebring, ej tjänstgörande ersättare Stellan Carlström, ordförande kommunrevisionen 47 Torbjörn Bengtsson, Deloitte 47 Rikard Almgren, miljö- och energistrateg 49 Jan-Åke Johansson, sekreterare Utses att justera Zaine Andersson och Thomas Gustavsson Paragrafer: Ordförande Justerande Sekreterare Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på Underskrift

3 Granskning av koncernstyrningen Kommunrevisionens ordförande Stellan Carlström redovisar att Habo kommuns revisorer gett Deloitte i uppdrag att granska kommunstyrelsens uppsikt av den verksamhet som bedrivs i kommunens helägda företag. Syftet med granskningen är att besvara revisionsfrågan Har kommunstyrelsen en tillfredsställande ägarstyrning av bolagen i koncernen?. Torbjörn Bengtsson, Deloitte, påpekar att det är viktigt med koncernstyrning med tanke på att bolagens omsättning är en väsentlig del av koncernens intäkter. Det har skett en skärpning i lagstiftningen beträffande kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen i huvudsak utövar sin styrning av bolagen i koncernen på ett ändamålsenligt sätt men det kan förbättras avseende tydlighet och uppföljning. s ordförande tackar för informationen och ärendet läggs till handlingarna. ---

4 Dnr KS13/ Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag Beslut beslutar att godkänna de föreslagna ändringarna. Ärendebeskrivning En ny lag om allmännyttiga bostadsbolag har antagits och även vissa ändringar i kommunallagen har skett vilket har föranlett att ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala bolagen har setts över. Detta har skett i samråd mellan kommunen och bolagen. Kommunchef Jan-Åke Johansson har beskrivit ärendet i en skrivelse daterad den 24 april 2013: Den nya lagen om allmännyttiga bostadsbolag innebär bland annat att bolagen ska ge en marknadsmässig avkastning. Detta innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och förbudet att driva företag i vinstsyfte. Syftet med den nya lagen är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala aktiebolag och privata hyresvärdar. Med anledning av denna nya lag föreslås i ett nytt stycke i ägardirektiv för Habo Bostäder AB att direktavkastningen (driftnetto/fastigheternas samlade marknadsvärde) ska långsiktigt vara i genomsnitt 6 %. Kommunallagen har ändrats från och med 2013 innebärande nya regler beträffande kommunala aktiebolag och om kommunens uppsiktsplikt. I Habo har det klart framgått ändamålen med kommunens bolag (Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB) i ägardirektiv och bolagsordningar. Detta innebär att lagändringen i denna del inte kräver några ändringar i ägardirektiv eller bolagsordningar. I samtliga ägardirektiv skrivs in att en uppföljning och eventuell revidering av ägardirektivet ska ske löpande (årligen). En nyhet är att det i bolagsordningen för varje bolag ska skrivas in att fullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan sådana beslut i verksamheten som är av principiellt betydelse eller annars av större vikt fattas. Detta föranleder att 5 i samtliga tre bolagsordningar föreslås få ändrad lydelse. Beträffande varje bolagsordning förslås också en smärre ändring i 12 (Ärenden på ordinarie bolagsstämma). För övrigt föreslås inga andra förändringar i bolagsordningarna. s behandling Thomas Werthén (M) berättar att man tagit intryck av rekommendationerna från revisionen. Thomas Werthén berättar att kommunledningen har en tät kontakt med bolagsledningen. Thomas Werthén anser att föreslagna ändringar ägandedirektiv och bolagsordningar är tillfyllest. --- Beslutet skickas till: Bolagen

5 Dnr KS13/ Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning Miljö-och energistrateg Rikard Almgren går igenom vad som hänt sedan 2009 beträffande miljöprogrammet och energi-och klimatstrategin. Rikard Almgren gör inledningsvis en översikt av beslutande organisation med mera, uppföljningsresultat, vad som händer nu och slutligen en sammanfattning. Totalt finns 8 övergripande mål, 18 delmål och 80 åtgärder i de aktuella programmen. Totalt har 70 procent av åtgärderna genomförts och vissa saker mycket positivt, till exempel minskning av energibehov i byggnader. Ett exempel på det mål som inte uppnåtts avser förnyelsebara drivmedel vid personbilstransporter. Efter genomgången och därpå följande frågestund tackar kommunfullmäktiges ordförande för lämnad information. ---

6 Ensamkommande flyktingbarn uppsägning av avtal Dnr KS13/66 Beslut beslutar att enligt socialnämndens förslag säga upp avtalet med Migrationsverket avseende mottagande av ensamkommande flyktingbarn. beslutar också att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda vad som krävs av Habo kommun för att denna verksamhet ska fungera beträffande planering av HVB-hem, planering av utslussningslägenheter, personalkompetens, chefskompetens, introduktion av chef och personal och slutligen tidsåtgång från beslut till start. beslutar slutligen att redovisning ska ske till kommunstyrelsen en gång varje halvår hur långt kommunen kommit i processen samt att fritids-och kulturförvaltningen får i uppgift att samordna och ta upp en diskussion med kyrkor och föreningar och privatpersoner om hur de kan vara en del i arbetet för att kunna integrera ungdomarna i vårt samhälle. Reservationer: Mats Spånberg (S) och Egon Waldemarsson (C) reserverar sig mot beslutet. Ärendebeskrivning Ärendet behandlades av socialnämnden den 3 april 2013 då följande framkom: Våren 2011 tecknade Habo kommun avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Placeringen av verksamheten på Västersol i Västerkärr hängde samman med att lokalen uppfyllde de krav som ställs på ett hem för vård och boende (HVB). Platsen är dock inte optimal utifrån kommunikations- och integrationsaspekt. I efterhand kan sägas att kommunen inte var fullt medveten om konsekvenserna av att ta emot ensamkommande flyktingbarn, främst beträffande det antal flyktingbarn avtalet skulle generera över tid och hur utslussningen skulle gå till. Någon konsekvensutredning före mottagandet gjordes inte. Kommunen har föräldraansvar (=försörjningsskyldighet) för barnen tills de avslutat gymnasieskolan, vanligtvis vid 21 års ålder. Barnen bor först i ett hem för vård och boende med bemanning dygnet runt. När barnen fyller 18 år, ska insatsen träningsbostad ges innan de är mogna att flytta till ett mer självständigt boende. Därefter finns behov av vanliga, mindre hyreslägenheter i Habo.

7 Forts. 50 Om Habo ska kunna uppfylla grundavtalet med nio platser, varav minst tre asylplatser, innebär det att kommunen i genomsnitt tar emot nio ensamkommande flyktingbarn per år, varav cirka två tredjedelar får permanent uppehållstillstånd. Det innebär att sex till sju ungdomar per år behöver egna lägenheter i fyra till fem år framöver. Dessa bostäder finns inte att tillgå i Habo kommun. Med tanke på bristen på lämpliga bostäder och nuvarande placering av HVB-hemmet, föreslås att kommunen gör ett uppehåll i mottagandet och att nuvarande verksamhet avvecklas. Avvecklingstiden beräknas till cirka 1-2,5 år då de nuvarande barnen slussats ut och nuvarande lokalavtal avslutas. När förutsättningarna ändras, ska kommunen ta upp frågan igen. Inför en sådan prövning, måste lokalfrågan för ett HVB-hem vara klar och tillgången på utslussningsbostäder i tillräckligt antal vara säkrad. Om kommunfullmäktige fattar beslut om att avveckla verksamheten behöver följande åtgärder vidtas: - Avtalet med Migrationsverket sägs upp med nio månaders verkan, - HVB-hemmet i Västersol sägs upp med nio månaders uppsägningstid, - Utslussningsbostäder för de barn som nu bor på Västersol och är över 18 år behöver säkras under avvecklingstiden, - Förhandlingar om avveckling av personal påbörjas. Kommunstyrelsen föreslår i beslut från den 15 maj 2013 att man enligt socialnämndens förslag ska säga upp avtalet med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. s behandling Thomas Werthén (M) inleder med att förklara en del missuppfattningar och felaktig information som har förekommit inför dagens sammanträde. Förberedelsen inför mottagandet innefattade bland annat möten på länsstyrelsen och studiebesök i bland annat Götene/Lidköping. Informationen då var att prövningen av asylansökan skulle ta tre till sex månader för varje person och genom ett samarbete med Mullsjö skulle kommunerna ta emot barn på ett år. Den stora tillströmningen av barn har inneburit att handläggningstiden för asylprocessen har förkortats väsentligt och numera bara tar en till två månader. Detta innebär i princip en fyrdubbling av antalet barn som strömmar igenom och som kommer att placeras ut på de angivna asylplatserna. Eftersom Mullsjö sedan också önskat att säga upp det gemensamma avtalet innebär det att Habo på egen hand skulle kunna få ta emot barn per år jämfört med barn gemensamt med Mullsjö. Migrationsverket tillåter inte att vi skriver avtal

8 Forts. 50 på mindre än tre asylplatser, och så fort en asylplats är ledig sänder Migrationsverket en ny person till kommunen. Kommunen har ingen möjlighet att med nuvarande bostadssituation ta emot så många barn varje år. Kvaliteten är viktigast och att ungdomarna får en bra integration i samhället. Inom två år kan vi förhoppningsvis lyckas att på nytt ta emot ensamkommande flyktingbarn. Thomas Werthén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Mats Spånberg (S) ger inledningsvis en eloge till Egon Waldemarsson och Centerpartiet men säger att han själv är mycket besviken på förslaget till kommunfullmäktige. För två år sedan var det med stolthet som han lämnade kommunfullmäktige när beslutet tagits om att Habo kommun skulle ta emot ensamkommande flyktingar. Det är pinsamt att problemen inte kunnat lösas och avtalet behöver enligt Mats Spånberg mening inte sägas upp. Mats Spånberg yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Hans Jarstig (KD) påpekar att frågan inte är lätt och att diskussioner skett vid åtskilliga tillfällen. Hans Jarstig säger att han är helt enig med Mats Spånberg att vi ska ta emot ensamkommande flyktingar, dock inte förrän vi kan säkra upp ett bra HVB-hem (hem för vård eller boende) och utslussningsbostäder. Socialnämnden var helt enig i förslaget till kommunfullmäktige. Det är enligt Hans Jarstig olyckligt med de rykten som sprids och vissa har påstått att kommunen ska upphöra helt med flyktingmottagningen. Detta stämmer inte för kommunen har fortfarande ett avtal med Migrationsverket att ta emot 30 flyktingar per år. Dock är det smärtsamt att tvingas göra ett uppehåll beträffande mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Hans Jarstig vill för KD-gruppen lägga följande tilläggsyrkande: Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda vad som krävs av Habo kommun för att denna verksamhet ska fungera beträffande planering av HVB-hem, planering av utslussningslägenheter, personalkompetens, chefskompetens, introduktion av chef och personal samt tidsåtgång från beslut till start. Hans Jarstig yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och det egna tilläggsyrkandet. Egon Waldemarsson (C) berättar om bakgrunden beträffande en pojke från Afghanistan. Familjen tvingades ta ett smärtsamt beslut att sända sin son till ett annat land för att förhindra honom att bli kidnappad av talibaner. Habo kommun bör ta sitt ansvar och inte säga upp avtalet. Studiebesök bör göras i andra kommuner som arbetar på ett annat sätt än Habo kommun. Egon Waldemarsson yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: Centerpartiet yrkar att återremittera ärendet för att bostadsproblematiken bör utredas djupare och att frågetecken kring organisation och arbetssätt ses över. Om kommunfullmäktige inte återremitterar ärendet och avtalet med Migrationsverket sägs upp vill Egon Waldemarsson göra följande tilläggsyrkande: Centerpartiet yrkar att brister i organisation och arbetssätt

9 Forts. 50 skyndsamt åtgärdas, lokaliteter för verksamheten iordningställs med högsta prioritet samt att avtal med Migrationsverket tecknas snarast och senast inom två år. Åke Lundgren (KD) riktar ett tack till alla i samhället som engagerat sig i frågan. Vi vill ta emot ensamkommande flyktingbarn men på ett bra sätt och med en bra integration. Åke Lundgren upplever dagens beslut som ett av de svåraste beslut han varit med om att fatta. Åke Lundgren ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag samt tilläggsyrkandet från Hans Jarstig. Jarl Karlsson (S) instämmer med Mats Spånberg att det var med stolthet beslutet togs i fullmäktige att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Det är idag besvärande att tvingas säga upp detta beslut men i nuläget är det ett helt riktigt beslut. Vi kan idag inte ge den kvalitet som vi bör ge ungdomarna. Från S-gruppens sida kommer vi att arbeta för att på nytt ta emot ensamkommande flyktingar. Jarl Karlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt stödjer Hans Jarstigs tilläggsyrkande. Viveca Rydberg (S) berättar att hon skrev motionen om att Habo kommun skulle ta emot ensamkommande flyktingbarn för att kommunen skulle ta ett solidariskt ansvar för världens barn och inte låta andra kommuner ta hela ansvaret. Vi begär inte ett fantastiskt mottagande utan att ungdomarna får en lugn vrå. Viveca Rydberg menar att kommunen negligerat frågan om byggande av ytterligare bostäder. Vi kan vända blicken mot Mullsjö som tänker fortsätta mottagandet av ensamkommande barn och enligt Viveca Rydberg kommer inte Migrationsverket skicka barn per år eftersom man givetvis inte vill förvärra situationen. Kommunstyrelsens förslag innebär att kommunen inte tar sitt ansvar. Viveca Rydberg yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall till Mats Spånbergs förslag. Morgan Malmborg (SD) berättar att Sverigedemokraterna var det enda parti som var emot mottagandet av ensamkommande flyktingbarn våren Morgan Malmborg anser och yrkar att ett omedelbart beslut även ska tas om uppsägning av avtalet om mottagandet av 30 flyktingar per år. Lars Elwing (M) tackar kommunalråden för bakgrundsbeskrivningen och framhåller att kommunen måste ha en värdig mottagning. Förutsättningarna har förändrats drastiskt och vi måste vara realistiska och göra ett uppehåll och analysera frågan. När det gäller frågan om byggande av lägenheter som dessutom ska vara billiga så är kostnadsbilden inte lätt att hantera. Lars Elwing yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Hans Jarstigs tilläggsyrkande. Jerker Johansson (FP) framhåller att nästan alla är överens om att vi ska fortsätta med flyktingmottagning. Dock är det märkligt att Migrationsverkets avtal är så fyrkantiga och inte kan anpassas mer efter kommunens förutsättningar. Jerker Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till Hans Jarstigs tilläggsyrkande.

10 Forts. 50 Thomas Werthén (M) vill tillägga att HVB-hem krävs enligt Socialstyrelsen vilket inte skulle behövas med tanke på ungdomarnas ålder och mognad. Vi skulle ha kunnat ta emot barn med enklare lösningar men det är inte tillåtet. Thomas Werthén stödjer Hans Jarstigs tilläggsyrkande med tillägget att det inte handlar om att lägga ner utan att göra ett uppehåll och göra det bättre i fortsättningen. Jarl Karlsson (S) vill föreslå en redaktionell ändring i ärendebeskrivningen från kommunstyrelsen. I kommunstyrelsens protokoll står det om förutsättningarna ändras kan kommunen komma att ta upp frågan längre fram. Jarl Karlsson föreslår ett utbyte av två ord innebärande följande skrivning: När förutsättningarna ändras ska kommunen ta upp frågan igen. Margareta Fick (MP) kommenterar den svåra situationen Habo kommun hamnat i. Margareta Fick stödjer Jarl Karlssons förslag att när förutsättningarna ändras ska kommunen komma att ta upp frågan längre fram. Margareta Fick stödjer också Egon Waldemarssons tilläggsförslag om tidsangivelse. Lennart Vilhelmsson (KD) upplever att det är en sorgens dag för Habo oavsett om vi är demokrater, liberaler eller har en annan ideologi. Det är sorgligt att vi ska behöva backa och ta ett omtag men det är självklart att vi ska ta emot dessa ungdomar framöver. Lennart Vilhelmsson vill lägga följande tilläggsförslag: Redovisning ska ske till kommunstyrelsen 1 gång per halvår var i processen kommunen finns, att fritids- och kulturförvaltningen får i uppgift att samordna och ta upp en diskussion med kyrkor och föreningar och privatpersoner om hur de kan vara en del i arbetet för att kunna integrera ungdomarna i vårt samhälle. För övrigt tillstyrker Lennart Vilhelmsson Hans Jarstigs förslag och yrkar avslag på Morgan Malmborgs tilläggsyrkande. Rose-Marie Timell Johansson (KD) redovisar fakta beträffande mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Hon beskriver reglerna med HVB-hem och utslussning och hjälp i egna lägenheter. Med hänsyn till bostadssituationen yrkar Rose-Marie Timell Johansson bifall till kommunstyrelsens förslag och Hans Jarstigs tilläggsyrkande. Gunnar Pettersson (S) vill betona att socialnämnden var eniga i beslutet men att man nu kommit till vägs ände. Det är ett smärtsamt beslut men han hoppas på ett omtag och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Hans Jarstigs tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordförande ställer först frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska återremitteras enligt Egon Waldemarssons förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

11 Forts. 50 Omröstning begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som röstar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den som röstar enligt Egon Waldemarssons förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 26 ja-röster och 7 nej-röster. Två ledamöter är frånvarande. Se bilaga 1A. har således beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Ordförande berättar därefter att han avser att ställa kommunstyrelsens förslag emot förslag om avslag från Mats Spånberg och Viveca Rydberg. Därefter avser ordföranden att lägga fram varje tilläggsyrkande var för sig. Ordförande ställer proposition på frågan om kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag, eller om kommunfullmäktige ska avslå förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar enligt Mats Spånbergs förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 26 ja-röster och 7 nej-röster. Två ledamöter är frånvarande. Se bilaga 1B. har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer därefter proposition på Hans Jarstigs tilläggsyrkande att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda vad som krävs av Habo kommun för att denna verksamhet ska fungera beträffande planering av HVB-hem, planering av utslussningslägenheter, personalkompetens, chefskompetens, introduktion av chef och personal samt tidsåtgång från beslut till start. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet från Hans Jarstig. Ordförande ställer därefter proposition på tilläggsyrkande från Egon Waldemarsson att brister i organisation skyndsamt åtgärdas, att lokaliteter för verksamheten iordningsställs med högsta prioritet samt att avtal med Migrationsverket tecknas snarast och senast inom två år. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. Ordförande ställer därefter proposition på Lennart Vilhelmssons

12 Forts. 50 tilläggsyrkande, att redovisning ska ske till kommunstyrelsen en gång varje halvår var i processen kommunen finns, att fritids-och kulturförvaltningen får i uppgift att samordna och ta upp en diskussion med kyrkor, föreningar och privatpersoner om hur de kan vara en del i arbetet för att kunna integrera ungdomarna i vårt samhälle. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Lennart Vilhelmssons tilläggsyrkande. Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna den av Jarl Karlsson föreslagna redaktionella ändringen och finner att kommunfullmäktige godkänt ändringen. Slutligen återstår Morgan Malmborgs tilläggsyrkande, att kommunen även ska säga upp avtalet om mottagandet av 30 flyktingar per år. Ordförande anser att yrkandet ej har med dagens ärende om ensamkommande flyktingbarn att göra och föreslår fullmäktige att yrkandet avvisas. Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att avvisa yrkandet. --- Beslutet skickas till: Socialnämnden Fritids-och kulturnämnden Migrationsverket

13 Dnr KS13/79 51 Förändring av ansvaret för färdtjänstresor m.m. Beslut beslutar att: - att godkänna överenskommelsen med landstinget rörande färdtjänstresor m.m. daterad den 8 februari 2013, - att kommunen tillsammans med Landstinget i Jönköpings län och länets övriga kommuner hemställer hos Finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2004:881) om kommunal ekonomisk utjämning höjs med 0,15 procentenheter för landstinget och sänks med 0,15 procentenheter för kommunerna. Ärendebeskrivning Under flera år har förts diskussion kring möjligheten att skapa en samordning kring regelverken för färdtjänst och sjukresor som idag ligger på olika huvudmän. Den 31 augusti 2012 tillsattes en projektgrupp med uppgift att ta fram förslag med målet att huvudmannaskapsförändringen ska genomföras till Projektgruppen har bestått av representanter från landstinget och kommunerna. Det kommunala beredningsorganet för regional kollektivtrafik har beslutat att rekommendera länets kommuner och landstinget att godkänna förslaget till överenskommelse, daterad den 8 februari 2013, inklusive en mellankommunal utjämning på tre år angående huvudmannaskapsförändring gällande färdtjänstresor. Förslaget till överenskommelse innebär i korthet att landstinget tar över myndighetsuppgiften att utfärda färdtjänsttillstånd från och med 2014, att landstinget kompenseras genom en skatteväxling på 15 öre och att en treårig mellankommunal utjämning sker. Överenskommelsen innebär även att ett gemensamt regelverk avseende färdtjänst införs inom länet. Förslaget innebär för Habo kommun en förlust på ca 1,8 miljoner kronor per år när den mellankommunala utjämningen har upphört. Den mellankommunala utjämningen ger Habo kommun ett bidrag under tre år enligt följande: kronor kronor kronor

14 Forts. 51 Finansdepartementet har påtalat att det krävs att respektive fullmäktige fattar beslut i frågan. --- Beslutet skickas till: Landstinget

15 Dnr KS13/ Årsredovisning för Mediacenter, Jönköpings län Beslut beslutar att godkänna årsredovisning 2012 för Mediacenter Jönköpings län, samt beviljar direktionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för år Ärendebeskrivning Mediacenter Jönköpings län har översänt årsredovisning, revisionsberättelse med mera för år 2012 och hemställer om att fullmäktige godkänner årsredovisningen samt beviljar direktionen ansvarsfrihet för år s behandling Mats Spånberg (S), som varit ledamot i direktionen för Mediacenter gör en kort redovisning av aktuellt läge beträffande Mediacenter i Jönköpings län. Omsättningen har sjunkit men resultatet är positivt. --- Beslutet skickas till: Mediacenter

16 Dnr KS13/84 53 Kostpolitiskt program uppföljning Beslut beslutar att godkänna redovisningen. Ärendebeskrivning Enligt Habo kommuns kostpolitiska program ska kvalitetsuppföljning av måltidsverksamheten ske en gång per år av ansvariga nämnder. Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en uppföljning med hjälp av enkäter till ansvariga för olika uppdrag såsom leverantör, rektorer och elever. Från hösten 2011 har det funnits två leverantörer, Habo kost och Sodexo, och sammanfattningsvis kan man konstatera att måluppfyllelsen för nöjda kunder inte har uppnåtts av någon leverantör. Man har i kostpolitiska programmet uppgett att målet är att 90 % av eleverna skall vara nöjda. Snittet totalt för årskurs 0-5 ligger på ca 70 % och snittet för årskurs 6-9 är så lågt som 32 %. Socialförvaltningen har använt sig av enkäter och fokusgruppintervjuer. Bland dem som besvarade enkäten är 85 % nöjda med maten. --- Beslutet skickas till: Habo Kost Sodexo Barn-och utbildningsnämnden Socialnämnden

17 Dnr KS13/ Information om rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL - första kvartalet 2013 Beslut Informationen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Socialnämnden har för första kvartalet 2013 meddelat till Socialstyrelsen och till kommunens revisorer fem gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 SoL samt ett gynnande beslut enligt 9 LSS som ej har verkställts inom tre månader från beslutsdatum eller där verkställighet avbrutits och ej återupptagits inom tre månader från avbrott. ---

18 Bilaga 1 Votering avseende paragraf nr 50 A B BESLUTANDE Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Thomas Werthén M X X Jarl Karlsson S X X Lennart Vilhelmsson KD David Svenson S X X Lars Elwing M X X Mats Spånberg S X X Åke Lundgren KD X X Zaine Andersson M X X Viveca Rydberg S X X Maria Alsén FP X X Maritha Josefsson M X X Egon Waldemarsson C X X Thomas Gustavsson S X X Marie Lindholm KD X X Hans-Eric Fransson M X X Morgan Malmborg SD X X Mary Eklund S X X Niklas Fungbrandt M X X Nicklas Gustavsson Eva Damberg S X X Jonas Sjögren KD Ann-Charlotte Kaljo Sven-Anders M X X Nyström Monica Haraldsson S X X Jerker Johansson FP X X Erik Johansson M X X Margareta Fick MP X X Per Jansson S X X Rose-Marie Timell Johansson KD X X Anita Bergman M X X Sonja Rundgren Helena Persson C X X Gunnar Pettersson S X X Bengt Stensmo M X X Lotta Lindell M X X Hans Jarstig KD X X Göran Rehn S X X Rolf Westmar M X X Summa: frånv frånv.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-05-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 43 Granskning av donationsfonder - revisionsrapport... 74 44 Miljöprogram och energi-och klimatstrategi uppföljning... 75 45 Medborgardialog redovisning från fullmäktigeberedning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-08-28 0 Innehållsförteckning Ärende 58 Information Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 97 59 Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 98 60 Förbud mot rökning i Habo

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-02-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 8 Information från personalenheten... 13 9 Affärsplan Turism Habo vad har hänt och vad planeras... 14 10 Förskottering av 2013 års investeringsbudget VA i Västerkärr...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 53 Ekonomisk rapport tertial 1... 86 54 Budgetramar 2013-2015... 88 55 Kommunalisering av hemsjukvården avtal med landstinget och patientavgift... 92 56 Avsägelse... 94

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Övergripande analys avseende kostnadsbesparingar i Habo Energi 2007-2009... 122 76 Information om socialförvaltningens verksamhet... 123 77 Delfinansiering av omläggning av länsväg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-11-28 0 Innehållsförteckning Ärende 92 Hemsjukvårdsavgift... 143 93 Budget 2014... 144 94 Delegation angående verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten... 153 95 Vision centrumutveckling...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-11-12

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-11-12 Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-12 Innehållsförteckning Ärende 28 Föregående protokoll... 32 29 Brottsförebyggande... 33 30 Samverkansorganisation barn/unga-förslag på ny organisation...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-11 0 Innehållsförteckning Ärende 104 Information från NyföretagarCentrum... 126 105 Redovisning av inkomna budgetförslag... 127 106 Riktlinjer för resultatutjämningsreserv... 128 107 Avsättning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-10 0 Innehållsförteckning Ärende 107 Revisionsrapporten Granskning av upphandlingsprocessen... 127 108 Remissyttrande gällande ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, täktverksamhet Brogårdsand

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S) 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Besök hos Habo idrottsförening... 37 33 Kulturstipendium 2012... 38 34 Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionshindrade... 39 35 Driftsbidrag till idrottsföreningar 2012...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-26 Innehållsförteckning Ärende 1 Föregående protokoll... 2 2 Brottsförebyggande... 3 3 Föreläsning om droger... 4 4 Räddningstjänsten... 5 5 Folkhälsoplan

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-10-08 1 Innehållsförteckning Ärende 82 Godkännande av dagordning... 3 83 Presentation av ny enhetschef... 4 84 Information om slutrapport delprojektet barn som anhöriga... 5 85 Mått avseende äldreomsorgen...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Joakim Cannerfors kommungemensam skola/förskola 44 Stefan Eriksson kommungemensam skola/förskola 44

Joakim Cannerfors kommungemensam skola/förskola 44 Stefan Eriksson kommungemensam skola/förskola 44 PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 17.00 20.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 43 53 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Tobias Edin (V) Lotta Samuelsson (FP) Birgitta Bergman

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06 Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-06 Innehållsförteckning 24 Föregående protokoll... 28 25 Brottsförebyggande... 29 26 Verksamhetsplan - utkast... 31 27 Rapport från konferens...

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer