SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning Ensamkommande flyktingbarn uppsägning av avtal Förändring av ansvaret för färdtjänstresor m.m Årsredovisning för Mediacenter, Jönköpings län Kostpolitiskt program uppföljning Information om rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL - första kvartalet

2 Plats och tid Kammarsalen i Habo kommunhus, torsdagen den 30 maj 2013, kl Beslutande Thomas Werthén (M) Jarl Karlsson (S) Lennart Vilhelmsson (KD)t.om David Svensson (S) Lars Elwing (M) Mats Spånberg (S) Åke Lundgren (KD) Zaine Andersson (M) Viveca Rydberg (S) Maria Alsén (FP) Maritha Josefsson (M) Egon Waldemarsson (C) Thomas Gustavsson (S) Marie Lindholm (KD) Hans-Eric Fransson (M) Morgan Malmborg (SD) Mary Eklund (S) Niklas Fungbrandt (M) Eva Damberg (S) Sven-Anders Nyström (M) Monica Haraldsson (S) Jerker Johansson (FP) Erik Johansson (M) Margareta Fick (MP) Per Jansson (S) Rose-Marie Timell Johansson (KD) Anita Bergman (M) Helena Persson (C) Gunnar Pettersson (S) Bengt Stensmo (M) Lotta Lindell (M) Hans Jarstig (KD) Göran Rehn (S) Rolf Westmar (M) Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande Ewa Wettebring, ej tjänstgörande ersättare Stellan Carlström, ordförande kommunrevisionen 47 Torbjörn Bengtsson, Deloitte 47 Rikard Almgren, miljö- och energistrateg 49 Jan-Åke Johansson, sekreterare Utses att justera Zaine Andersson och Thomas Gustavsson Paragrafer: Ordförande Justerande Sekreterare Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på Underskrift

3 Granskning av koncernstyrningen Kommunrevisionens ordförande Stellan Carlström redovisar att Habo kommuns revisorer gett Deloitte i uppdrag att granska kommunstyrelsens uppsikt av den verksamhet som bedrivs i kommunens helägda företag. Syftet med granskningen är att besvara revisionsfrågan Har kommunstyrelsen en tillfredsställande ägarstyrning av bolagen i koncernen?. Torbjörn Bengtsson, Deloitte, påpekar att det är viktigt med koncernstyrning med tanke på att bolagens omsättning är en väsentlig del av koncernens intäkter. Det har skett en skärpning i lagstiftningen beträffande kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen i huvudsak utövar sin styrning av bolagen i koncernen på ett ändamålsenligt sätt men det kan förbättras avseende tydlighet och uppföljning. s ordförande tackar för informationen och ärendet läggs till handlingarna. ---

4 Dnr KS13/ Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag Beslut beslutar att godkänna de föreslagna ändringarna. Ärendebeskrivning En ny lag om allmännyttiga bostadsbolag har antagits och även vissa ändringar i kommunallagen har skett vilket har föranlett att ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala bolagen har setts över. Detta har skett i samråd mellan kommunen och bolagen. Kommunchef Jan-Åke Johansson har beskrivit ärendet i en skrivelse daterad den 24 april 2013: Den nya lagen om allmännyttiga bostadsbolag innebär bland annat att bolagen ska ge en marknadsmässig avkastning. Detta innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och förbudet att driva företag i vinstsyfte. Syftet med den nya lagen är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala aktiebolag och privata hyresvärdar. Med anledning av denna nya lag föreslås i ett nytt stycke i ägardirektiv för Habo Bostäder AB att direktavkastningen (driftnetto/fastigheternas samlade marknadsvärde) ska långsiktigt vara i genomsnitt 6 %. Kommunallagen har ändrats från och med 2013 innebärande nya regler beträffande kommunala aktiebolag och om kommunens uppsiktsplikt. I Habo har det klart framgått ändamålen med kommunens bolag (Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB) i ägardirektiv och bolagsordningar. Detta innebär att lagändringen i denna del inte kräver några ändringar i ägardirektiv eller bolagsordningar. I samtliga ägardirektiv skrivs in att en uppföljning och eventuell revidering av ägardirektivet ska ske löpande (årligen). En nyhet är att det i bolagsordningen för varje bolag ska skrivas in att fullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan sådana beslut i verksamheten som är av principiellt betydelse eller annars av större vikt fattas. Detta föranleder att 5 i samtliga tre bolagsordningar föreslås få ändrad lydelse. Beträffande varje bolagsordning förslås också en smärre ändring i 12 (Ärenden på ordinarie bolagsstämma). För övrigt föreslås inga andra förändringar i bolagsordningarna. s behandling Thomas Werthén (M) berättar att man tagit intryck av rekommendationerna från revisionen. Thomas Werthén berättar att kommunledningen har en tät kontakt med bolagsledningen. Thomas Werthén anser att föreslagna ändringar ägandedirektiv och bolagsordningar är tillfyllest. --- Beslutet skickas till: Bolagen

5 Dnr KS13/ Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning Miljö-och energistrateg Rikard Almgren går igenom vad som hänt sedan 2009 beträffande miljöprogrammet och energi-och klimatstrategin. Rikard Almgren gör inledningsvis en översikt av beslutande organisation med mera, uppföljningsresultat, vad som händer nu och slutligen en sammanfattning. Totalt finns 8 övergripande mål, 18 delmål och 80 åtgärder i de aktuella programmen. Totalt har 70 procent av åtgärderna genomförts och vissa saker mycket positivt, till exempel minskning av energibehov i byggnader. Ett exempel på det mål som inte uppnåtts avser förnyelsebara drivmedel vid personbilstransporter. Efter genomgången och därpå följande frågestund tackar kommunfullmäktiges ordförande för lämnad information. ---

6 Ensamkommande flyktingbarn uppsägning av avtal Dnr KS13/66 Beslut beslutar att enligt socialnämndens förslag säga upp avtalet med Migrationsverket avseende mottagande av ensamkommande flyktingbarn. beslutar också att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda vad som krävs av Habo kommun för att denna verksamhet ska fungera beträffande planering av HVB-hem, planering av utslussningslägenheter, personalkompetens, chefskompetens, introduktion av chef och personal och slutligen tidsåtgång från beslut till start. beslutar slutligen att redovisning ska ske till kommunstyrelsen en gång varje halvår hur långt kommunen kommit i processen samt att fritids-och kulturförvaltningen får i uppgift att samordna och ta upp en diskussion med kyrkor och föreningar och privatpersoner om hur de kan vara en del i arbetet för att kunna integrera ungdomarna i vårt samhälle. Reservationer: Mats Spånberg (S) och Egon Waldemarsson (C) reserverar sig mot beslutet. Ärendebeskrivning Ärendet behandlades av socialnämnden den 3 april 2013 då följande framkom: Våren 2011 tecknade Habo kommun avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Placeringen av verksamheten på Västersol i Västerkärr hängde samman med att lokalen uppfyllde de krav som ställs på ett hem för vård och boende (HVB). Platsen är dock inte optimal utifrån kommunikations- och integrationsaspekt. I efterhand kan sägas att kommunen inte var fullt medveten om konsekvenserna av att ta emot ensamkommande flyktingbarn, främst beträffande det antal flyktingbarn avtalet skulle generera över tid och hur utslussningen skulle gå till. Någon konsekvensutredning före mottagandet gjordes inte. Kommunen har föräldraansvar (=försörjningsskyldighet) för barnen tills de avslutat gymnasieskolan, vanligtvis vid 21 års ålder. Barnen bor först i ett hem för vård och boende med bemanning dygnet runt. När barnen fyller 18 år, ska insatsen träningsbostad ges innan de är mogna att flytta till ett mer självständigt boende. Därefter finns behov av vanliga, mindre hyreslägenheter i Habo.

7 Forts. 50 Om Habo ska kunna uppfylla grundavtalet med nio platser, varav minst tre asylplatser, innebär det att kommunen i genomsnitt tar emot nio ensamkommande flyktingbarn per år, varav cirka två tredjedelar får permanent uppehållstillstånd. Det innebär att sex till sju ungdomar per år behöver egna lägenheter i fyra till fem år framöver. Dessa bostäder finns inte att tillgå i Habo kommun. Med tanke på bristen på lämpliga bostäder och nuvarande placering av HVB-hemmet, föreslås att kommunen gör ett uppehåll i mottagandet och att nuvarande verksamhet avvecklas. Avvecklingstiden beräknas till cirka 1-2,5 år då de nuvarande barnen slussats ut och nuvarande lokalavtal avslutas. När förutsättningarna ändras, ska kommunen ta upp frågan igen. Inför en sådan prövning, måste lokalfrågan för ett HVB-hem vara klar och tillgången på utslussningsbostäder i tillräckligt antal vara säkrad. Om kommunfullmäktige fattar beslut om att avveckla verksamheten behöver följande åtgärder vidtas: - Avtalet med Migrationsverket sägs upp med nio månaders verkan, - HVB-hemmet i Västersol sägs upp med nio månaders uppsägningstid, - Utslussningsbostäder för de barn som nu bor på Västersol och är över 18 år behöver säkras under avvecklingstiden, - Förhandlingar om avveckling av personal påbörjas. Kommunstyrelsen föreslår i beslut från den 15 maj 2013 att man enligt socialnämndens förslag ska säga upp avtalet med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. s behandling Thomas Werthén (M) inleder med att förklara en del missuppfattningar och felaktig information som har förekommit inför dagens sammanträde. Förberedelsen inför mottagandet innefattade bland annat möten på länsstyrelsen och studiebesök i bland annat Götene/Lidköping. Informationen då var att prövningen av asylansökan skulle ta tre till sex månader för varje person och genom ett samarbete med Mullsjö skulle kommunerna ta emot barn på ett år. Den stora tillströmningen av barn har inneburit att handläggningstiden för asylprocessen har förkortats väsentligt och numera bara tar en till två månader. Detta innebär i princip en fyrdubbling av antalet barn som strömmar igenom och som kommer att placeras ut på de angivna asylplatserna. Eftersom Mullsjö sedan också önskat att säga upp det gemensamma avtalet innebär det att Habo på egen hand skulle kunna få ta emot barn per år jämfört med barn gemensamt med Mullsjö. Migrationsverket tillåter inte att vi skriver avtal

8 Forts. 50 på mindre än tre asylplatser, och så fort en asylplats är ledig sänder Migrationsverket en ny person till kommunen. Kommunen har ingen möjlighet att med nuvarande bostadssituation ta emot så många barn varje år. Kvaliteten är viktigast och att ungdomarna får en bra integration i samhället. Inom två år kan vi förhoppningsvis lyckas att på nytt ta emot ensamkommande flyktingbarn. Thomas Werthén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Mats Spånberg (S) ger inledningsvis en eloge till Egon Waldemarsson och Centerpartiet men säger att han själv är mycket besviken på förslaget till kommunfullmäktige. För två år sedan var det med stolthet som han lämnade kommunfullmäktige när beslutet tagits om att Habo kommun skulle ta emot ensamkommande flyktingar. Det är pinsamt att problemen inte kunnat lösas och avtalet behöver enligt Mats Spånberg mening inte sägas upp. Mats Spånberg yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Hans Jarstig (KD) påpekar att frågan inte är lätt och att diskussioner skett vid åtskilliga tillfällen. Hans Jarstig säger att han är helt enig med Mats Spånberg att vi ska ta emot ensamkommande flyktingar, dock inte förrän vi kan säkra upp ett bra HVB-hem (hem för vård eller boende) och utslussningsbostäder. Socialnämnden var helt enig i förslaget till kommunfullmäktige. Det är enligt Hans Jarstig olyckligt med de rykten som sprids och vissa har påstått att kommunen ska upphöra helt med flyktingmottagningen. Detta stämmer inte för kommunen har fortfarande ett avtal med Migrationsverket att ta emot 30 flyktingar per år. Dock är det smärtsamt att tvingas göra ett uppehåll beträffande mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Hans Jarstig vill för KD-gruppen lägga följande tilläggsyrkande: Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda vad som krävs av Habo kommun för att denna verksamhet ska fungera beträffande planering av HVB-hem, planering av utslussningslägenheter, personalkompetens, chefskompetens, introduktion av chef och personal samt tidsåtgång från beslut till start. Hans Jarstig yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och det egna tilläggsyrkandet. Egon Waldemarsson (C) berättar om bakgrunden beträffande en pojke från Afghanistan. Familjen tvingades ta ett smärtsamt beslut att sända sin son till ett annat land för att förhindra honom att bli kidnappad av talibaner. Habo kommun bör ta sitt ansvar och inte säga upp avtalet. Studiebesök bör göras i andra kommuner som arbetar på ett annat sätt än Habo kommun. Egon Waldemarsson yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: Centerpartiet yrkar att återremittera ärendet för att bostadsproblematiken bör utredas djupare och att frågetecken kring organisation och arbetssätt ses över. Om kommunfullmäktige inte återremitterar ärendet och avtalet med Migrationsverket sägs upp vill Egon Waldemarsson göra följande tilläggsyrkande: Centerpartiet yrkar att brister i organisation och arbetssätt

9 Forts. 50 skyndsamt åtgärdas, lokaliteter för verksamheten iordningställs med högsta prioritet samt att avtal med Migrationsverket tecknas snarast och senast inom två år. Åke Lundgren (KD) riktar ett tack till alla i samhället som engagerat sig i frågan. Vi vill ta emot ensamkommande flyktingbarn men på ett bra sätt och med en bra integration. Åke Lundgren upplever dagens beslut som ett av de svåraste beslut han varit med om att fatta. Åke Lundgren ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag samt tilläggsyrkandet från Hans Jarstig. Jarl Karlsson (S) instämmer med Mats Spånberg att det var med stolthet beslutet togs i fullmäktige att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Det är idag besvärande att tvingas säga upp detta beslut men i nuläget är det ett helt riktigt beslut. Vi kan idag inte ge den kvalitet som vi bör ge ungdomarna. Från S-gruppens sida kommer vi att arbeta för att på nytt ta emot ensamkommande flyktingar. Jarl Karlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt stödjer Hans Jarstigs tilläggsyrkande. Viveca Rydberg (S) berättar att hon skrev motionen om att Habo kommun skulle ta emot ensamkommande flyktingbarn för att kommunen skulle ta ett solidariskt ansvar för världens barn och inte låta andra kommuner ta hela ansvaret. Vi begär inte ett fantastiskt mottagande utan att ungdomarna får en lugn vrå. Viveca Rydberg menar att kommunen negligerat frågan om byggande av ytterligare bostäder. Vi kan vända blicken mot Mullsjö som tänker fortsätta mottagandet av ensamkommande barn och enligt Viveca Rydberg kommer inte Migrationsverket skicka barn per år eftersom man givetvis inte vill förvärra situationen. Kommunstyrelsens förslag innebär att kommunen inte tar sitt ansvar. Viveca Rydberg yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall till Mats Spånbergs förslag. Morgan Malmborg (SD) berättar att Sverigedemokraterna var det enda parti som var emot mottagandet av ensamkommande flyktingbarn våren Morgan Malmborg anser och yrkar att ett omedelbart beslut även ska tas om uppsägning av avtalet om mottagandet av 30 flyktingar per år. Lars Elwing (M) tackar kommunalråden för bakgrundsbeskrivningen och framhåller att kommunen måste ha en värdig mottagning. Förutsättningarna har förändrats drastiskt och vi måste vara realistiska och göra ett uppehåll och analysera frågan. När det gäller frågan om byggande av lägenheter som dessutom ska vara billiga så är kostnadsbilden inte lätt att hantera. Lars Elwing yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Hans Jarstigs tilläggsyrkande. Jerker Johansson (FP) framhåller att nästan alla är överens om att vi ska fortsätta med flyktingmottagning. Dock är det märkligt att Migrationsverkets avtal är så fyrkantiga och inte kan anpassas mer efter kommunens förutsättningar. Jerker Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till Hans Jarstigs tilläggsyrkande.

10 Forts. 50 Thomas Werthén (M) vill tillägga att HVB-hem krävs enligt Socialstyrelsen vilket inte skulle behövas med tanke på ungdomarnas ålder och mognad. Vi skulle ha kunnat ta emot barn med enklare lösningar men det är inte tillåtet. Thomas Werthén stödjer Hans Jarstigs tilläggsyrkande med tillägget att det inte handlar om att lägga ner utan att göra ett uppehåll och göra det bättre i fortsättningen. Jarl Karlsson (S) vill föreslå en redaktionell ändring i ärendebeskrivningen från kommunstyrelsen. I kommunstyrelsens protokoll står det om förutsättningarna ändras kan kommunen komma att ta upp frågan längre fram. Jarl Karlsson föreslår ett utbyte av två ord innebärande följande skrivning: När förutsättningarna ändras ska kommunen ta upp frågan igen. Margareta Fick (MP) kommenterar den svåra situationen Habo kommun hamnat i. Margareta Fick stödjer Jarl Karlssons förslag att när förutsättningarna ändras ska kommunen komma att ta upp frågan längre fram. Margareta Fick stödjer också Egon Waldemarssons tilläggsförslag om tidsangivelse. Lennart Vilhelmsson (KD) upplever att det är en sorgens dag för Habo oavsett om vi är demokrater, liberaler eller har en annan ideologi. Det är sorgligt att vi ska behöva backa och ta ett omtag men det är självklart att vi ska ta emot dessa ungdomar framöver. Lennart Vilhelmsson vill lägga följande tilläggsförslag: Redovisning ska ske till kommunstyrelsen 1 gång per halvår var i processen kommunen finns, att fritids- och kulturförvaltningen får i uppgift att samordna och ta upp en diskussion med kyrkor och föreningar och privatpersoner om hur de kan vara en del i arbetet för att kunna integrera ungdomarna i vårt samhälle. För övrigt tillstyrker Lennart Vilhelmsson Hans Jarstigs förslag och yrkar avslag på Morgan Malmborgs tilläggsyrkande. Rose-Marie Timell Johansson (KD) redovisar fakta beträffande mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Hon beskriver reglerna med HVB-hem och utslussning och hjälp i egna lägenheter. Med hänsyn till bostadssituationen yrkar Rose-Marie Timell Johansson bifall till kommunstyrelsens förslag och Hans Jarstigs tilläggsyrkande. Gunnar Pettersson (S) vill betona att socialnämnden var eniga i beslutet men att man nu kommit till vägs ände. Det är ett smärtsamt beslut men han hoppas på ett omtag och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Hans Jarstigs tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordförande ställer först frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska återremitteras enligt Egon Waldemarssons förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

11 Forts. 50 Omröstning begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som röstar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den som röstar enligt Egon Waldemarssons förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 26 ja-röster och 7 nej-röster. Två ledamöter är frånvarande. Se bilaga 1A. har således beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Ordförande berättar därefter att han avser att ställa kommunstyrelsens förslag emot förslag om avslag från Mats Spånberg och Viveca Rydberg. Därefter avser ordföranden att lägga fram varje tilläggsyrkande var för sig. Ordförande ställer proposition på frågan om kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag, eller om kommunfullmäktige ska avslå förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar enligt Mats Spånbergs förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 26 ja-röster och 7 nej-röster. Två ledamöter är frånvarande. Se bilaga 1B. har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer därefter proposition på Hans Jarstigs tilläggsyrkande att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda vad som krävs av Habo kommun för att denna verksamhet ska fungera beträffande planering av HVB-hem, planering av utslussningslägenheter, personalkompetens, chefskompetens, introduktion av chef och personal samt tidsåtgång från beslut till start. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet från Hans Jarstig. Ordförande ställer därefter proposition på tilläggsyrkande från Egon Waldemarsson att brister i organisation skyndsamt åtgärdas, att lokaliteter för verksamheten iordningsställs med högsta prioritet samt att avtal med Migrationsverket tecknas snarast och senast inom två år. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. Ordförande ställer därefter proposition på Lennart Vilhelmssons

12 Forts. 50 tilläggsyrkande, att redovisning ska ske till kommunstyrelsen en gång varje halvår var i processen kommunen finns, att fritids-och kulturförvaltningen får i uppgift att samordna och ta upp en diskussion med kyrkor, föreningar och privatpersoner om hur de kan vara en del i arbetet för att kunna integrera ungdomarna i vårt samhälle. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Lennart Vilhelmssons tilläggsyrkande. Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna den av Jarl Karlsson föreslagna redaktionella ändringen och finner att kommunfullmäktige godkänt ändringen. Slutligen återstår Morgan Malmborgs tilläggsyrkande, att kommunen även ska säga upp avtalet om mottagandet av 30 flyktingar per år. Ordförande anser att yrkandet ej har med dagens ärende om ensamkommande flyktingbarn att göra och föreslår fullmäktige att yrkandet avvisas. Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att avvisa yrkandet. --- Beslutet skickas till: Socialnämnden Fritids-och kulturnämnden Migrationsverket

13 Dnr KS13/79 51 Förändring av ansvaret för färdtjänstresor m.m. Beslut beslutar att: - att godkänna överenskommelsen med landstinget rörande färdtjänstresor m.m. daterad den 8 februari 2013, - att kommunen tillsammans med Landstinget i Jönköpings län och länets övriga kommuner hemställer hos Finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2004:881) om kommunal ekonomisk utjämning höjs med 0,15 procentenheter för landstinget och sänks med 0,15 procentenheter för kommunerna. Ärendebeskrivning Under flera år har förts diskussion kring möjligheten att skapa en samordning kring regelverken för färdtjänst och sjukresor som idag ligger på olika huvudmän. Den 31 augusti 2012 tillsattes en projektgrupp med uppgift att ta fram förslag med målet att huvudmannaskapsförändringen ska genomföras till Projektgruppen har bestått av representanter från landstinget och kommunerna. Det kommunala beredningsorganet för regional kollektivtrafik har beslutat att rekommendera länets kommuner och landstinget att godkänna förslaget till överenskommelse, daterad den 8 februari 2013, inklusive en mellankommunal utjämning på tre år angående huvudmannaskapsförändring gällande färdtjänstresor. Förslaget till överenskommelse innebär i korthet att landstinget tar över myndighetsuppgiften att utfärda färdtjänsttillstånd från och med 2014, att landstinget kompenseras genom en skatteväxling på 15 öre och att en treårig mellankommunal utjämning sker. Överenskommelsen innebär även att ett gemensamt regelverk avseende färdtjänst införs inom länet. Förslaget innebär för Habo kommun en förlust på ca 1,8 miljoner kronor per år när den mellankommunala utjämningen har upphört. Den mellankommunala utjämningen ger Habo kommun ett bidrag under tre år enligt följande: kronor kronor kronor

14 Forts. 51 Finansdepartementet har påtalat att det krävs att respektive fullmäktige fattar beslut i frågan. --- Beslutet skickas till: Landstinget

15 Dnr KS13/ Årsredovisning för Mediacenter, Jönköpings län Beslut beslutar att godkänna årsredovisning 2012 för Mediacenter Jönköpings län, samt beviljar direktionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för år Ärendebeskrivning Mediacenter Jönköpings län har översänt årsredovisning, revisionsberättelse med mera för år 2012 och hemställer om att fullmäktige godkänner årsredovisningen samt beviljar direktionen ansvarsfrihet för år s behandling Mats Spånberg (S), som varit ledamot i direktionen för Mediacenter gör en kort redovisning av aktuellt läge beträffande Mediacenter i Jönköpings län. Omsättningen har sjunkit men resultatet är positivt. --- Beslutet skickas till: Mediacenter

16 Dnr KS13/84 53 Kostpolitiskt program uppföljning Beslut beslutar att godkänna redovisningen. Ärendebeskrivning Enligt Habo kommuns kostpolitiska program ska kvalitetsuppföljning av måltidsverksamheten ske en gång per år av ansvariga nämnder. Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en uppföljning med hjälp av enkäter till ansvariga för olika uppdrag såsom leverantör, rektorer och elever. Från hösten 2011 har det funnits två leverantörer, Habo kost och Sodexo, och sammanfattningsvis kan man konstatera att måluppfyllelsen för nöjda kunder inte har uppnåtts av någon leverantör. Man har i kostpolitiska programmet uppgett att målet är att 90 % av eleverna skall vara nöjda. Snittet totalt för årskurs 0-5 ligger på ca 70 % och snittet för årskurs 6-9 är så lågt som 32 %. Socialförvaltningen har använt sig av enkäter och fokusgruppintervjuer. Bland dem som besvarade enkäten är 85 % nöjda med maten. --- Beslutet skickas till: Habo Kost Sodexo Barn-och utbildningsnämnden Socialnämnden

17 Dnr KS13/ Information om rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL - första kvartalet 2013 Beslut Informationen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Socialnämnden har för första kvartalet 2013 meddelat till Socialstyrelsen och till kommunens revisorer fem gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 SoL samt ett gynnande beslut enligt 9 LSS som ej har verkställts inom tre månader från beslutsdatum eller där verkställighet avbrutits och ej återupptagits inom tre månader från avbrott. ---

18 Bilaga 1 Votering avseende paragraf nr 50 A B BESLUTANDE Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Thomas Werthén M X X Jarl Karlsson S X X Lennart Vilhelmsson KD David Svenson S X X Lars Elwing M X X Mats Spånberg S X X Åke Lundgren KD X X Zaine Andersson M X X Viveca Rydberg S X X Maria Alsén FP X X Maritha Josefsson M X X Egon Waldemarsson C X X Thomas Gustavsson S X X Marie Lindholm KD X X Hans-Eric Fransson M X X Morgan Malmborg SD X X Mary Eklund S X X Niklas Fungbrandt M X X Nicklas Gustavsson Eva Damberg S X X Jonas Sjögren KD Ann-Charlotte Kaljo Sven-Anders M X X Nyström Monica Haraldsson S X X Jerker Johansson FP X X Erik Johansson M X X Margareta Fick MP X X Per Jansson S X X Rose-Marie Timell Johansson KD X X Anita Bergman M X X Sonja Rundgren Helena Persson C X X Gunnar Pettersson S X X Bengt Stensmo M X X Lotta Lindell M X X Hans Jarstig KD X X Göran Rehn S X X Rolf Westmar M X X Summa: frånv frånv.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-05-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 43 Granskning av donationsfonder - revisionsrapport... 74 44 Miljöprogram och energi-och klimatstrategi uppföljning... 75 45 Medborgardialog redovisning från fullmäktigeberedning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-08-28 0 Innehållsförteckning Ärende 58 Information Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 97 59 Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 98 60 Förbud mot rökning i Habo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-03-27 0 Innehållsförteckning 14 Folkhälsoplan 2014-2015... 23 15 Hastighetsplan - information... 24 16 Slutredovisning av investeringsprojekt... 25 17 Hagabodaskolan-tillbyggnad av hus 7 ( Hagenskolan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63 Besöksmål Vätterbäckar och industrihistoriskt museum -en förstudie information... 103 64 Parkeringsplatser vid Kärrsgårdens äldreboende och Habo Vårdcentrum... 104 65 Alléskolan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 103 Politisk vision och mål 2012-2015... 166 104 Budget 2012... 172 105 Kommunalisering av hemsjukvården... 178 106 Nya motioner... 179 107 Avsägelse... 180 108 Information om rapportering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-04-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 33Miljöprogram och klimat-och energistrategier-uppföljning 2010... 56 34 Årsredovisning 2010... 57 35 Revisionsberättelse för 2010... 59 36 Svar på motion om utredning rörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-02-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 8 Information från personalenheten... 13 9 Affärsplan Turism Habo vad har hänt och vad planeras... 14 10 Förskottering av 2013 års investeringsbudget VA i Västerkärr...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-05-26 0 Innehållsförteckning Ärende 53 Information om socialnämndens handlingsplan... 87 54 Information om sluttäckning av Sibbabo deponi... 88 55 Granskning av ansökan om ersättning för kostnader

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63 Information om Räddningstjänsten... 107 64 Kommuninvest-avtal om regress m.m.... 108 65 Svar på betänkadet Likvärdiga förutsättningar översyn av den kommunala utjämningen... 109

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 53 Ekonomisk rapport tertial 1... 86 54 Budgetramar 2013-2015... 88 55 Kommunalisering av hemsjukvården avtal med landstinget och patientavgift... 92 56 Avsägelse... 94

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 109 Avfallsplan och Renhållningsordning... 186 110 Svar på motion om bevarande av vårt industriella kulturarv (S)... 188 111 Svar på motion om att öka transparensen i Habo kommunfullmäktige

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 105 Äldreomsorgsplan... 174 106 Detaljplan för Västerkärr 1:64 m.fl.... 177 107 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa..178 108 Attestreglemente... 180 109 Parlamentarisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-11-26 0 Innehållsförteckning Ärende 154 Ekonomisk uppföljning... 185 155 VA-plan, revidering... 186 156 Kommunalt flyktingmottagande i Habo... 187 157 Medborgarskapsceremoni... 188 158 Referensgrupp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Övergripande analys avseende kostnadsbesparingar i Habo Energi 2007-2009... 122 76 Information om socialförvaltningens verksamhet... 123 77 Delfinansiering av omläggning av länsväg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Miljöpris-utdelning... 2 2 Information om miljöförvaltningens verksamhet... 3 3 Landskapsanalys och känslighetsanalys... 4 4 Strategi för e-samhället... 6 5 Slutredovisning av personaladministrativt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-28 0 Innehållsförteckning Ärende 41 Information om fritids- och kulturförvaltningens verksamhet... 48 42 Svar på motion om överlåtelse av Munkskogsgården till Munkaskogsföreningen... 49 43 Svar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30 0 Innehållsförteckning 1 Granskningsrapport Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut... 2 2 Ny webbplats information... 3 3 Redovisning av förslag från parlamentariska gruppen... 4 4 Bestämmelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-28 0 Innehållsförteckning 14 Barnkonventionen information/utbildning... 20 15 Svar på remiss från Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-11-28 0 Innehållsförteckning Ärende 92 Hemsjukvårdsavgift... 143 93 Budget 2014... 144 94 Delegation angående verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten... 153 95 Vision centrumutveckling...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-03-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 22 Information om barn-och utbildningsförvaltningens verksamhet... 40 23 Habo Energi AB-utbyggnad av fjärrvärmenät-återställande av kapital... 41 24 Ägardirektiv för de

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

49 Habo Energi utbyggnad av fjärrvärmenät återställande av kapital... 52. 50 Ekonomisk uppföljning... 54. 51 Ägardirektiv för bolagen...

49 Habo Energi utbyggnad av fjärrvärmenät återställande av kapital... 52. 50 Ekonomisk uppföljning... 54. 51 Ägardirektiv för bolagen... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 49 Habo Energi utbyggnad av fjärrvärmenät återställande av kapital... 52 50 Ekonomisk uppföljning... 54 51 Ägardirektiv för bolagen... 55 52 Omfördelning av investeringsmedel för åtgärdande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-06 0 Innehållsförteckning Ärende 28 Energinyckeltal... 33 29 Ekonomisk uppföljning... 34 30 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 35 31 Köp av fastighet i centrumnära lägen - delegation...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 96 Taxa för plan-och byggverksamheten 2013... 150 97 Hemsjukvårdsavgift... 151 98 Budget 2013 beslutar följande:... 153 99 Svar på motion om tvättanläggning för bilar... 164 100 Ansökan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-11-27 0 Innehållsförteckning Ärende 87 Dagcentral för äldre vid Blå torget... 145 88 Budget 2015... 147 89 Svar på motion om vad Spinnet har kostat skattebetalarna... 155 90 Svar på motion om gång-och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-02-24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 Information från Habo Kraft om elnätets status... 11 6 Framtidsplan för Habo tätort-fördjupad översiktsplan 2011... 12 7 Översiktlig granskning av exploateringskalkylering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-19 21 Innehållsförteckning Ärende 15 Besök från Hagaboda skolområde... 23 16 Funktioner i InfoMentor... 24 17 Ekonomisk månadsrapport... 25 18 Uppföljning av kostpolitiskt program 2011-2012...

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-11-12

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-11-12 Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-12 Innehållsförteckning Ärende 28 Föregående protokoll... 32 29 Brottsförebyggande... 33 30 Samverkansorganisation barn/unga-förslag på ny organisation...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 89 Information om tekniska förvaltningens verksamhet... 145 90 Delårsrapport med prognos för helåret... 146 91 Utlåtande avseende delårsrapport Habo kommun 2011-08-31- kommunrevisionen...

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

75 Ekonomisk uppföljning... 83. 76 Överenskommelse avseende regional kollektivtrafik... 84. 77 Lokalbehov för Habo ungdomsfritids/korttids...

75 Ekonomisk uppföljning... 83. 76 Överenskommelse avseende regional kollektivtrafik... 84. 77 Lokalbehov för Habo ungdomsfritids/korttids... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Ekonomisk uppföljning... 83 76 Överenskommelse avseende regional kollektivtrafik... 84 77 Lokalbehov för Habo ungdomsfritids/korttids... 85 78 Beredskapsplan för vattenförsörjningen

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-20 1 Innehållsförteckning Ärende 74 Information om systematiskt kvalitetsarbete... 3 75 Besök från Bäckgatans förskola... 4 76 Tertial 2 med delårsbokslut... 5 77 Måltidsservice Sodexo... 6 78

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-29 0 Innehållsförteckning Ärende 91 Information om räddningstjänstens verksamhet... 130 92 Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2015... 131 93 Bostäder för nyanlända och ungdomar... 132 94 Tillsyn

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-06 0 Innehållsförteckning Ärende 15 Ekonomisk uppföljning... 18 16 Svar på remiss av Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting... 19

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Aktuell betygsstatistik åk 6... 3 2 Aktuell betygsstatistik åk 7-9... 4 3 Ekonomisk månadsrapport... 5 4 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Val av ersättare i fritids- och kulturnämndens presidie 2 2 Val av ledamot och ersättare i kommunala handikapprådet 3 3 Val av ledamot och ersättare i kommunala pensionärsrådet 4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-22 1 Innehållsförteckning Ärende 20 Information från Hagens förskole- och skolområde... 3 21 Besök av studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte... 4 22 Ekonomisk månadsrapport... 5 23 Granskning av

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-05-04 43 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-05-04 kl 18.00-19.55 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Rickard Simonsson, tf direktör Örebro läns landsting,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-15 09-24 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: HABO Plats: Landstatshuset Dnr: 201-6467-2014 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 73 Information om lokaler... 86 74 Redovisning av flyktingmottagningen... 87 75 Månadsuppföljning Maj... 88 76 Mångkulturellt bokslut... 89 77 Information om uppdraget för MAS... 90

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-11-05 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.05, 11.05-11.50 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer