SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Innehållsförteckning Ärende 87 Dagcentral för äldre vid Blå torget Budget Svar på motion om vad Spinnet har kostat skattebetalarna Svar på motion om gång-och cykelväg längs Malmgatan Avgift för trygghetslarm Arbetsordning för primärkommunal samverkan Politisk organisation från och med år Information om rapportering av ej verkställda beslut

2 Plats och tid Kammarsalen i Habo kommunhus, torsdagen den 27 november 2014, kl Beslutande David Svensson (S) Thomas Werthén (M) Lars Davidsson (KD) Morgan Malmborg (SD) Viveca Rydberg (S) Lars Elwing (M) Jarl Karlsson (S) Anders Rickman (FP) Hans Jarstig (KD) Olle Moln Teike (SD) Zaine Andersson (M) Hanna Englund (C) Mary Eklund (S) Margareta Fick (MP) Lotta Lindell (M) Nicklas Gustavsson (S) Marie Lindholm (KD) Lennart Karlsson (SD) Lena Svenningsson (S) Hans-Eric Fransson (M) Maria Alsén (FP) Viktor Davidsson (KD) Fredrik Wärnbring (M) Ulf Bertills (C) Joakim Lindblom (SD) Monica Haraldson (S) Lotta Hoffback Kaljo (M) Gunnar Pettersson (S) Lennart Vilhelmsson (KD) kl Åke Lundgren (KD) kl Johan Airaksinen (SD) Kerstin Klasson (MP) Ewa Wettebring (S) Bengt Stensmo (M) Lars-Åke Johansson (S) Thomas Gustafsson (S), ordförande Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande Nils-Inge Carlsson (S), ej tjänstgörande ersättare Åke Lundgren (KD), ej tjänstgörande ersättare Susanne Wahlström (M), ej tjänstgörande ersättare Liselotte Heinonen (FP), ej tjänstgörande ersättare Jan-Åke Johansson, sekreterare Utses att justera Viveca Rydberg och Lars Elwing Paragrafer: Ordförande Justerande Sekreterare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på Kommunledningskontoret Underskrift

3 KS14/ Dagcentral för äldre vid Blå torget Beslut beslutar att bevilja tilläggsanslag om kronor avseende hyra av lokal och personalkostnader för dagcentral för 2015, samt att investeringsmedel om kronor i socialnämndens budget flyttas över från 2014 till Ärendebeskrivning Socialnämnden beslutade den 8 oktober 2014 att föreslå kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag avseende hyra och lokal för dagcentral. Socialnämnden arbetade under 2012 fram en äldreomsorgsplan som antogs av kommunfullmäktige under I äldreomsorgsplanen påtalas vikten av tidiga och förebyggande insatser. I äldreomsorgsplanen beskrivs följande: Skapa en centralt belägen dagcentral. I lokalen ska frivilliga, föreningar och kommunen kunna bedriva verksamhet för äldre. Verksamheten syftar till att skapa gemenskap mellan äldre samt stärka och bevara äldres hälsa. Det ska finnas möjlighet till gemensamma måltider vid dagcentralen. Verksamheten ska bedrivas alla vardagar i veckan. Socialnämnden skriver i sitt protokoll att det nu finns möjlighet att verkställa ovanstående genom att centralt belägna lokaler finns disponibla genom att Habo Bostäder AB köpt fastigheten Bränninge 2:10 vid Blå torget. Beslut bör fattas under hösten Dagcentralen kan då tas i bruk från sommaren Årshyran beräknas till ca kronor per år. Personalkostnad för 0,5 årsarbetare i form av en samordnare uppgår till ca kronor per år. Utrustning uppskattas till kronor i investeringskostnad. Socialnämnden förutsätter att den hyreskostnad som finns budgeterad för Gullvivan istället kan användas till hyreskostnader för dagcentralen. s behandling Thomas Werthén (M) tycker att det är väldigt positivt att vi fått till en dagcentral på nuvarande plats i centrum. Habo Bostäder har köpt fastigheten och förhoppningsvis kan man bygga på med lägenheter för trygghetsboende. Hans Jarstig (KD) framhåller att socialnämnden diskuterat detta under hela mandatperioden. Lokalerna på Kärrsgården är undermåliga och Kristdemokraterna har även motionerat i frågan. Maria Alsén (FP) vill också tillstyrka och tycker att det är jättebra att bygga ut i centrum. Det blir en naturlig träffpunkt och förhoppningen enligt

4 Forts. 87 Maria Alsén är att det blir ett bra samarbete mellan vårdcentrum och dagcentralen. Jarl Karlsson (S) säger att även Socialdemokraterna har arbetat för en dagcentral i centrum. Det blir en tillgång för äldre och en social träffpunkt. Önskvärt är att det kan byggas på lägenheter och med tanke på att det är statsbidrag till investering i trygghetsboende så vore det fördelaktigt om detta kunde genomföras. Jarl Karlsson tillstyrker kommunstyrelsens förslag. --- Beslutet skickas till: Socialnämnden Habo Bostäder AB

5 KS14/ Budget 2015 Beslut beslutar att DRIFTBUDGET 1. s nettobudgetanslag uppgår till kronor. 2. Kommunrevisionens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 3. Överförmyndarverksamhetens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 4. Kommunstyrelsens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 5. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag uppgår till kronor. 6. Tekniska kontorets nettobudgetanslag uppgår till kronor. 7. VA-verksamhetens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 8. Avfallsverksamhetens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 9. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 10. Byggnadsnämndens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 11. Fritids- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 12. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 13. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 14. Miljönämndens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 15. Nettobudgetanslaget till lönepott uppgår till kronor. 16. Nettobudgetanslaget till pensioner uppgår till kronor. 17. Nettobudgetanslag till ökad semesterlöneskuld uppgår till kronor.

6 Forts Nettobudgetanslag till justering av arbetsgivaravgifter uppgår till kronor. 19. Nettobudgetanslag för nya avskrivningar uppgår till kronor. INVESTERINGBUDGET 20. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag uppgår till kronor. 21. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, fastighetsavdelning, uppgår till kronor. 22. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, gata/park uppgår till kronor. 23. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, vatten/avlopp uppgår till kronor. 24. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 25. Fritid- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 26. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag uppgår till kronor. 27. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår till kronor. TAXOR OCH AVGIFTER 28. Taxor och avgifter för år 2014 fastställs enligt sidan 98 och följande sidor i arbetsutskottets beslutsunderlag. SKATTESATS 29. Utdebiteringen för år 2015 fastställs till 22:17 kronor. PARTISTÖD 30. Partistödet för år 2015 fastställs till kronor i grundbidrag samt kronor i mandatbidrag. UPPLÅNING 31. Kommunens långfristiga upplåning vid utgången av år 2015 får uppgå till högst kronor, inklusive revers till Habo Energi om kronor.

7 Forts Utöver den maximala långfristiga upplåningen, får tillfällig upplåning ske med högst kronor. SÄRSKILDA BUDGETANVISNINGAR 33. antar Särskilda budgetanvisningar, enligt sid i arbetsutskottets beslutsunderlag, i 2015 års budget. ÖVRIGT I övrigt fastställer kommunfullmäktige förslag till Budget 2015 enligt arbetsutskottets beslutsunderlag. Ovanstående innebär att resultatet uppgår till kronor. s behandling Ekonomichef Claes-Arne Wahlin föredrar budgeten och framförallt de ändringar som skett efter budgetberedningens behandling. Budgeten är inte stark, ett mycket lågt budgeterat resultat. Investeringarna är också på en mycket hög nivå, nästan 113 miljoner kronor. Claes-Arne Wahlin redovisar också jämförelser mellan budget 2014 och förslag till budget för Exempelvis får socialnämnden ett tillskott på 15 miljoner kronor och barnoch utbildningsnämnden nästan 8 miljoner kronor. David Svensson (S) poängterar att det blir ett tufft budgetår framöver samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars Davidsson (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag och berättar att det varit stor enighet vid framtagandet av budgeten och de satsningar som sker på socialnämnden och barn-och utbildningsnämnden. Resultatet är en utmaning och hjärnkoll behövs på utgifterna. Thomas Werthén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och berättar att processen med noggrann genomgång av rambudgeten har medfört små förändringar i det slutliga budgetförslaget. De förändringar som har skett beror på volymförändringar. Ett vakande öga behövs fortsättningsvis på socialförvaltningens kostnader. Ulf Bertills (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag som är väl genomdiskuterat i sann Habo-anda. Dock växer Habo för fort och det är stora utmaningar för Habo kommun framöver men vi får alla hjälpas åt enligt Ulf Bertills. Anders Rickman (FP) berättar om en spännande budgetprocess, där det är extra viktigt att komma överens. Det innebär många kompromisser att man fått ge och ta. Vi från Folkpartiet ställer oss bakom budgetförslaget men vill framför allt lyfta fram att det är en engångsbudget då budgeten går

8 Forts 88 precis ihop. Vi måste prioritera mer framöver. Kommande investeringar innebär en mycket hög ny belåning som vi är oroliga för inom Folkpartiet. Slutligen är budgeten ett levande dokument och senast igår på kommunstyrelsen beslutade vi att godkänna avtal om flyktingmottagning och ensamkommande barn. De statliga medel som ges ska dock räcka till verksamheten och det ska varken bli någon kostnad eller vinst för Habo kommun. Anders Rickman yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Margareta Fick (MP) tillstyrker liggande förslag. Olle Moln Teike (SD) inleder med att nämna inför valet gick nästan alla partier ut med att man vill öka personaltätheten inom äldreomsorgen. Olle Moln Teike och Sverigedemokraterna yrkar att Öka personaltätheten inom äldreomsorgen från 0,67-0,71 Trygghetslarm ska vara gratis Ett tilläggsanslag på 3,6 miljoner kronor till barn-och utbildningsnämnden för att kunna bibehålla personaltätheten Kommunalrådens tjänster minskar med 0,4 miljoner Kommunen säger upp avtalen med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande och mottagande av ensamkommande flyktingbarn Avslag på att kommunen bygger ett HVB-hem på Ringvägen för 14,1 miljoner kronor Avslag på inköp av inventarier och it till HVB-hemmet 0,52 miljoner kronor Att Habo sporthall får ny läktare och ventilation för 8 miljoner kronor Anslag på kronor till projektering för en cykelväg mellan Habo och Mullsjö Anders Rickman (FP) anser att det är tråkigt att inte kommunerna har råd till cykelväg och ny läktare vid sporthallen men Sverigedemokraterna tar inte ekonomiskt ansvar. Byggande av HVB-hem och mottagande av ensamkommande barn betalas av staten och ska ej belasta kommunens budget. Sverigedemokraternas förslag är oansvarigt enligt Anders Rickman. Anders Rickman yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jarl Karlsson (S) berättar att Socialdemokraterna ställer upp på liggande budgetförslag även om det i princip är alliansmajoritetens förslag. Nästa budgetarbete för 2016 kan inte innebära lika dåligt resultat då resultatet för 2015 enligt budgetförslaget är alarmerande dåligt. Kommunen behöver egentligen 20 miljoner kronor i positivt resultat. Budgeten är dock väsentligt förstärkt för socialnämnden, barn-och utbildningsnämnden och

9 Forts 88 kommunledningskontoret. Förslagen från Sverigedemokraterna på ca 13,5 miljoner kronor är inte realistiska. Förslaget till ny politisk organisation innebär en besparing jämfört med den nuvarande organisationen. Beträffande HVB-hem så får kommunen ändå ta emot ensamkommande barn och har vi inget eget HVB-hem så får vi placera barnen i andra kommuner till väsentligt högre kostnader. Jarl Karlsson tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Johan Airaksinen (SD) anser att resurser till skolan och äldreomsorgen minskar på grund av ökade resurser till flyktingmottagningen. Kostnaden är kronor per dygn eller kronor per år för en enda ensamkommande. I de flesta kommuner så blir det ingen vinst utan tvärtom en förlust beträffande flyktingmottagningen för kommunens ekonomi. Lägg också till att det inte finns bostäder tillräckligt i Habo. Thomas Werthén (M) säger at han inte tänker diskutera siffror då det är en fråga för riksplanet när det gäller flyktingmottagningen. Om vi inte skriver avtal med Migrationsverket så blir kostnaderna för kommunen mycket dyrare. Maria Alsén (FP) anser att det är självklart att Habo kommun ska ta sitt ansvar och hjälpa till och bygga HVB-hem då familjerna och flyktingarna som kommer har fått lämna allt i sina hemländer och upplevt saker som vi inte kan föreställa oss. Ulf Bertills (C) säger att han själv tillhör en flyktingfamilj. Med Sverigedemokraternas politik skulle han inte stått där han står idag. Enligt Ulf Bertills borde kommunen byggt ett HVB-hem för länge sedan. Hans Jarstig (KD) säger sig vara lite beklämd över Sverigedemokraternas förslag. Flyktingmottagningen är ett noll-summespel ur ekonomisk synvinkel. Några medel från flyktingmottagningen till äldreomsorg och barn-och utbildningsnämndens verksamhet finns ej. Hans Jarstig yrkar avslag till Olle Moln Teikes yrkanden. s ordförande föreslår att han först ställer proposition på de punkter där det inte finns yrkanden under utan endast kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att godkänna kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer därefter proposition på de områden/verksamheter där det finns säryrkanden enligt följande: 1.Kommunstyrelsens nettobudgetanslag kronor

10 Forts 88 Sverigedemokraterna yrkar att kommunstyrelsens nettobudgetanslag sänks med 0,4 miljoner genom en minskning på kommunalrådens tjänster. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Sverigedemokraternas förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar enligt Sverigedemokraternas förslag röstar nej. Vinner nej ska anslaget för kommunstyrelsens verksamhet minskas med 0,4 miljoner kronor. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 5 nej-röster. 10 ledamöter avstår. Se bilaga 1. har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 2.Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag uppgår till kronor. Sverigedemokraterna yrkar på ett tilläggsanslag på 3,6 miljoner kronor för att bibehålla personaltätheten. Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar enligt Olle Moln Teikes och Sverigedemokraternas förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att öka barn-och utbildningsnämndens budget med 3,6 miljoner kronor. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 5 nej-röster. Se bilaga 2. har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 3. Socialnämndens nettobudgetanslag kronor Sverigedemokraterna yrkar på att personaltätheten ökar från 0,67 till 0,71 vilket innebär en ökning av budgeten med 1,5 miljoner kronor. Sverigedemokraterna yrkar också att trygghetslarm ska vara gratis. Slutligen yrkar Sverigedemokraterna att kommunen säger upp avtalet med

11 Forts 88 Migrationsverket att ta emot asylsökanden och att kommunen säger upp avtalet med Migrationsverket att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Ordförande bestämmer först att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag gentemot Sverigedemokraternas förslag om personaltäthet respektive trygghetslarm och därefter beträffande avtal med Migrationsverket. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag beträffande personaltäthet och trygghetslarm. Omröstning begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar enligt Olle Moln Teikes och Sverigedemokraternas förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att öka personaltätheten på särskilt boende samt att trygghetslarmet ska vara gratis. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 5 nej-röster. Se bilaga 3. har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag gentemot Sverigedemokraternas förslag att säga upp avtalen med Migrationsverket beträffande flyktingmottagning och ensamkommande flyktingbarn. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition; Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar enligt Olle Moln Teikes och Sverigedemokraternas förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat enligt Sverigedemokraternas förslag att säga upp avtalen med Migrationsverket. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 5 nej-röster. Se bilaga Investeringsbudget Sverigedemokraterna yrkar avslag på att kommunen bygger ett HVB-hem på Ringvägen för 14,1 miljoner kronor samt yrkar avslag på inköp och inventarier och it till HVB-hem 0,52 miljoner kronor samt att Habo sporthall får ny läktare och ventilation 8 miljoner kronor. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Sverigedemokraternas förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat

12 Forts 88 enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar enligt Olle Moln Teikes och Sverigedemokraternas förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat enligt Sverigedemokraternas förslag. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 5 nej-röster. Se bilaga 5. har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 5. Cykelväg Slutligen yrkar Sverigedemokraterna på ett anslag på kronor till projektering för en cykelväg mellan Habo och Mullsjö. Ordförande ställer proposition på Sverigedemokraternas förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå yrkandet. --- Beslutet skickas till: Samtliga förvaltningar Ekonomichef

13 KS14/ Svar på motion om vad Spinnet har kostat skattebetalarna Beslut beslutar att anse motionen vara besvarad med nedanstående redovisning. Thomas Werthén (M) anmäler jäv och deltar ej i handläggningen eller beslutet. Ärendebeskrivning Morgan Malmborg (SD) har i motion begärt att alla bidrag/utbetalningar till Spinnet i Habo AB från Habo kommun från 2009 till dags datum ska redovisas, samt att projektet Vätterbäckar och industrimuseum omedelbart avvecklas. Ekonomichef Claes-Arne Wahlin har i skrivelse daterad den 9 oktober 2014 redovisat att under perioden har ca kronor utbetalats till Spinnet i Habo AB. Av dessa utbetalningar utgör ett optionsavtal kronor. Avtalet upphör vid utgången av Resterande utbetalningar avser förhyrning av lokaler under nämnda tidsperiod, företrädes förhyrningar av fritid- och kulturförvaltningen. Beträffande projektet Vätterbäckar och industrimuseum har detta inte inneburit några utbetalningar till Spinnet i Habo AB. Projektet är skjutet på framtiden och det finns inte några investeringsmedel upptagna under planperioden s behandling Olle Moln Teike (SD) håller med om att det är viktigt att lokaler kan förhyras av fritids-och kulturförvaltningen men håller inte med om att kommunen ska betala ut kronor för en option för lokaler som inte ska användas. Jarl Karlsson (S) berättar att det gjorts en utredning som kommit fram till att Spinnets lokaler är lämpliga för ett besökscentrum för projektet Vätterbäckar och för ett industrihistoriskt muséum och att optionsavtalet upprättades för att lokalerna ej skulle användas till något annat. Tyvärr så har projektet skjutits på framtiden. Jarl Karlsson poängterar också att lokalerna på Spinnet är kommunens enda större profana lokaler som har många välbesökta arrangemang. För övrigt så har kostnaderna för projektet Vätterbäckar och industrimuseum inte betalats av kommunen utan med hjälp av Leader-medel och bidrag från Länsstyrelsen. Anders Rickman (FP) berättar att Folkpartiet röstat nej till projektet Vätterbäckar och industrimuseum på grund av att ekonomin för närvarande inte tillåter dessa investeringar. ---

14 Dnr KS13/ Svar på motion om gång-och cykelväg längs Malmgatan Beslut beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till att investeringsmedel finns upptagna i 2015 respektive 2016 års budget för att bygga gång- och cykelväg längs Kärrsvägen och Malmgatan. Ärendebeskrivning Åke Lundgren (KD) har lämnat in en motion om gång- och cykelväg längs Malmgatan och att kommunen ska utreda hur det går att binda samman gång- och cykelvägarna till ett mer sammanhängande system. Tekniska förvaltningen har låtit genomföra en förstudie på anläggande av gång- och cykelvägar längs Malmgatan och Kärrsvägen. Förstudien visade att kostnaderna för anläggande av gång- och cykelväg längs Malmgatan är ca 1,9 miljoner kronor och längs Kärrsvägen 1,6 miljoner kronor. I dessa kostnader ingår inte konsult- och byggherrekostnader. Tekniska förvaltningen föreslog i en skrivelse som behandlades i arbetsutskottet att i första hand att bygga en gång- och cykelväg längs Kärrsvägen om åtgärderna måste prioriteras. Budgetberedningen har i förslaget till kommunfullmäktige med nettokostnader 1,25 miljoner kronor för Kärrsvägen 2015 och 1,1 miljoner kronor för Malmgatan Dessa kostnader förutsätter att ett femtioprocentigt statsbidrag beviljas för projekten. s behandling Hans Jarstig (KD) tackar för behandlingen av motionen. Det är en viktig fråga framför allt med tanke på oskyddade trafikanter. Hans Jarstig yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. --- Beslutet skickas till: Teknisk chef

15 Dnr KS14/ Avgift för trygghetslarm Beslut beslutar att avgiften för digitalt trygghetslarm beslutas till 0,006 prisbasbelopp per månad samt att avgiften tas ut från och med månaden efter att den enskilde fått sitt digitala trygghetslarm installerat. Vidare föreslås att den nuvarande rabatten för personer som båda har trygghetslarm och som sammanbor tas bort gällande nya beslut om trygghetslarm. Ärendebeskrivning Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen vars syfte är att skapa trygghet för den enskilde. Trygghetslarm är en utrustning som äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning kan beviljas för att snabbt kunna larma om något har hänt. Den snabba teknikutvecklingen inom telefoniområdet gör att nuvarande analoga system har vissa brister, t.ex. kontrollen av larmens funktion. Det finns ett behov av att frekvent och på ett säkert sätt kunna kontrollera att larmen fungerar. Telia kommer successivt att släcka ner det analoga nätet. Av denna anledning är det nödvändigt att de analoga larmen byts ut till digitala larm. För den enskilde kommer bytet från analogt till digitalt larm innebära en större trygghet eftersom hemtjänsten kommer att få information när ett larm inte fungerar och åtgärder kan då snabbt sättas in. Denna möjlighet finns inte i nuvarande system. För 2014 är avgiften för den enskilde för analogt trygghetslarm 178 kronor per månad. Socialnämndens kostnad för inköp av digitala trygghetslarm är kronor styck. Bytet till digitala trygghetslarm innebär även att socialnämnden måste teckna mobilabonnemang för varje trygghetslarm. För närvarande är denna kostnad 65 kronor per månad och abonnemang. Socialnämnden har i sitt ramförslag budgeterat med kronor per år i tre år för kostnaden att köpa in samtliga trygghetslarm. Socialnämnden föreslår att avgiften för de nya digitala trygghetslarmen beslutas till 0,006 prisbasbelopp per år. För 2014 motsvarar detta 266 kronor per månad. Avgiften för digitalt trygghetslarm föreslås tas ut från och med månaden efter att det digitala larmet installerats. I de fall två personer sammanbor och båda har bistånd i form av trygghetslarm, betalar för närvarande den ene av dessa personer endast halv avgift för sitt trygghetslarm. Socialnämnden föreslår att denna rabatt tas bort i nya beslut om trygghetslarm, eftersom kostnaden för nämnden inte blir lägre av att

16 Forts 91 personer sammanbor. Vilken avgift den enskilde betalar för sitt trygghetslarm påverkas av vilken inkomst den enskildes har. Personer med låg inkomst betalar bara en del av avgiften eller ingen avgift alls till kommunen för sitt trygghetslarm. Av de 167 personer som för närvarande har trygghetslarm betalar 26 procent ingenting för sitt trygghetslarm. 38 procent betalar full avgift och 36 procent betalar endast en del av avgiften. s behandling Lennart Karlsson (SD) anser att trygghetslarm och säkerhet är en kostnad inte fullmäktige skulle behöva diskutera. Kostnad för administration, porto med mera utgör en stor del av intäkterna. Sverigedemokraterna vill enligt Lennart Karlsson ha riktiga larm men att kostnaden för larmen stannar på Habo kommun. Hans Jarstig (KD) berättar att enskilda fakturor inte skickas ut enbart beträffande trygghetslarmet. Många behöver dessutom inte betala något alls utan endast personer med ekonomiska möjligheter får betala för larmet. Maria Alsén (FP) poängterar att höjningen drabbar väldigt få pensionärer. Ulf Bertills (C) kommenterar trygghetslarmet med att fler och fler blir äldre och antalet larm kommer att öka. Biståndsbedömning sker i varje fall men de som inte har råd får larm ändå. Jarl Karlsson (S) poängterar att ingen blir utan larm av ekonomiska skäl och 26 procent av de som idag har larm betalar ingenting för trygghetslarmet. Vi värnar om de sämst ställda och förslaget till avgift är rimligt. Ordförande finner att det föreligger två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Lennart Karlssons förslag om att kostnaden ska stanna på Habo kommun innebärande att den som har trygghetslarm inte ska betala någon avgift. Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. --- Beslutet skickas till: Socialnämnden

17 Dnr KS14/ Arbetsordning för primärkommunal samverkan Beslut beslutar att godkänna Arbetsordning för primärkommunalt samverkansorgan, daterad den 29 oktober 2014, samt att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 25 september , första att-satsen. Ärendebeskrivning Arbetsordning för primärkommunalt samverkansorgan antogs av kommunfullmäktige (se bilagt protokoll 69). I den ursprungliga arbetsordningen var det inskrivet under punkten Revision att regionkommunens revisorer har till uppgift att utföra revision av det primärkommunala samverkansorganet. Vid möte mellan representanter för landstinget och kommunerna (Kommunalt forum) överenskoms att ändra skrivningen i arbetsordningen rörande revision till följande skrivning: Revision Med hänvisning till att PKS är ett samverkansorgan som primärkommunerna ansvarar för är revisionen av verksamhet och ekonomi ett ansvar för primärkommunerna. För revision av PKS verksamhet utser de befolkningsmässigt andra och tredje största kommunerna i regionen vardera en revisor. Dessa väljs av respektive kommuns fullmäktige och hämtas i kretsen av kommunrevisorer. Granskningen omfattar sedvanlig gransking av verksamhet och ekonomi samt frågan om ansvarsfrihet. Revisionsrapporten ska överlämnas till samtliga primärkommuner för godkännande samt även översändas till PKS och regionsstyrelsen. Revisorerna utses för en mandatperiod. I praktiken innebär detta att revisionen utförs av Värnamo och Nässjö kommuns revisorer. --- Beslutet skickas till: Region Jönköpings län Agneta Jansmyr

18 Dnr KS14/56 93 Politisk organisation från och med år 2015 Beslut beslutar att återremittera ärendet. Ärendebeskrivning Med anledning av valresultatet har Socialdemokraterna (S), Kristdemokraterna (KD), Centerpartiet (C) och Miljöpartiet (MP) beslutat att genom valsamverkan bilda en ny politisk majoritet för mandatperioden Den nya politiska majoriteten föreslår ett helhetspaket som innebär följande förslag till förändringar: 1. Kommunstyrelsens reglemente ändras beträffande kommunalråd, oppositionsråd och arbetsutskott ( 25, 26 och 29). Arbetsutskottet minskas från fem till tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av kommunstyrelsens presidium, det vill säga kommunstyrelsens ordförande med en tjänstgöringsgrad på 80 %, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande tillika oppositionsråd med en tjänstgöringsgrad på 55 % och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande med en tjänstgöringsgrad på 70 %. 2. Arvoden utöver ovan nämnda ersättning eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej till kommunstyrelsens presidium. 3. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska också vara 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Ingen särskild ersättning utbetalas för detta uppdrag. 4. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ska samtidigt vara ordförande i socialnämnden. Ingen särskild ersättning utgår för detta uppdrag. 5. Samtliga partier som är invalda i kommunfullmäktige erbjuds att delta i ram- och budgetberedningens arbete med en ledamot. Arbetsutskottet beslutade den 28 oktober att föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2014 enligt arbetsutskottets och den politiska majoritetens förslag till ny politisk organisation. s behandling Lars Elwing (M) ser tillbaka och framhåller att när olika politiska företrädare kommit överens i Habo så har det gällt framledes. Nu har dock

19 Forts 93 socialdemokraterna lämnat den parlamentariska gruppens förslag åt sidan. Den tillsatta parlamentariska gruppen tog fram ett förslag i god tid före valet för att slippa personliga hänsynstaganden. Det är viktigt att skilja på sak och person. Den nya majoriteten har visat på en maktfullkomlighet då man ändrar kommunstyrelsens reglemente till förmån för kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande. Man har även fastställt vem Moderaterna ska sätta som förste vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden. Beträffande kommunstyrelsens ordförande så anser Lars Elwing att man inte kan klara den uppgiften på 80 procent. Endast kontakten med näringslivet tar minst procent av arbetstiden och det är mycket viktigt med en stadigvarande kontakt med näringslivet. När det gäller kommunstyrelsens andre vice ordförande frågar Lars Elwing vad det är som gör att denne ska få en kommunalrådstjänst på 70 procent utan ytterligare arbetsuppgifter. Lars Elwing frågar också varför den nya majoriteten inte kan behålla ett arbetsutskott i kommunstyrelsen med fem ledamöter. Vari ligger demokratin när endast tre ledamöter och tre partier får delta i kommunstyrelsens arbetsutskott. Sammanfattningsvis anser Lars Elwing att förslaget från den nya majoriteten strider mot parlamentarikergruppens förslag som antagits av fullmäktige den 12 juni Lars Elwing yrkar från Moderaternas sida i första hand om återremiss för att få frågan beredd i den parlamentariska gruppen så väl den politiska organisationen som arvodesersättningen. I andra hand yrkar Lars Elwing och Moderaterna att kommunstyrelsens ordförande har sitt uppdrag på 100 procent i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 12 juni 2014, att ordförande i personalutskottet icke med nödvändighet kopplas samman med kommunstyrelsens ordförande, att vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden inte med nödvändighet kopplas samman med 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, att socialnämndens ordförande inte med nödvändighet kopplas samman med 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, att kommunstyrelsens 2 vice ordförande kvarhåller sin tjänstgöringsgrad i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 12 juni 2014 samt att kommunstyrelsens arbetsutskott består av 5 ledamöter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 12 juni Anders Rickman (FP) berättar att han haft äran att sitta med i parlamentarikergruppen som gjort ett bra arbete. Det bestämdes att förslaget som antogs av fullmäktige även skulle gälla efter valet. Folkpartiet har inte fått någon information om den nya politiska organisationen under hand. Det är viktigt att det är fem ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott och inte endast tre ledamöter. Anders Rickman anser att förslaget bör göras om, man bör tänka nytt. Jarl Karlsson (S) poängterar att huvudargumentet för förslaget är att undvika stora underskott som bland annat var fallet under 1990-talet. Framförallt har det varit dålig kommunikation mellan socialnämnd och

20 Forts 93 kommunstyrelse, respektive barn-och utbildningsnämnd och kommunstyrelse. Huvudorsaken är att åstadkomma en bättre kommunikation mellan de två största nämnderna och kommunstyrelsen för att få ordning på kommunens ekonomi. När det gäller arbetsuppgifterna och fördelning av dessa så får kommunstyrelsens ordförande och socialnämndsordföranden dela upp arbetsuppgifterna. Organisationen blir enligt förslaget dessutom billigare än nuvarande organisation. Den blir både billigare och bättre enligt Jarl Karlsson. Slutligen innebär förslaget att alla partierna ska vara med och känna ett ansvar och få varsin plats i ramoch budgetberedning. Thomas Werthén (M) anser att argumentet om ett bättre samarbete mellan kommunstyrelsen och barn-och utbildningsnämnden respektive socialnämnden är en efterkonstruktion. Detta togs inte upp i parlamentarikergruppen. Morgan Malmborg (SD) instämmer med Lars Elwing och yrkar återremiss. s ordförande finner att fullmäktige först måste ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras ikväll. Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras ikväll eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras ikväll. Omröstning begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som röstar att ärendet ska avgöras vid kvällens sammanträde röstar ja, den som röstar att ärendet ska återremitteras röstar nej. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 15 nej-röster. Se bilaga 6. Ett ärende ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Ordförande finner att den genomförda omröstningen innebär att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. --- Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

21 Information om rapportering av ej verkställda beslut Beslut Informationen läggs till handlingarna. Dnr KS14/151 Ärendebeskrivning Socialnämnden har för tredje kvartalet 2014 meddelat till Inspektionen för vård och omsorg samt till kommunens revisorer tre gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum eller där verkställighet avbrutits och ej återupptagits inom tre månader från avbrott. ---

22 Bilaga 1-5 BESLUTANDE Votering avseende paragraf nr Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej David Svensson S X X X X X Thomas Werthén M avstår X X X X Lars Davidsson KD X X X X X Morgan Malmborg SD X X X X X Viveca Rydberg S X X X X X Lars Elwing M avstår X X X X Jarl Karlsson S X X X X X Anders Rickman FP avstår X X X X Hans Jarstig KD X X X X X Olle Moln Teike SD X X X X X Zaine Andersson M avstår X X X X Hanna Englund C X X X X X Mary Eklund S X X X X X Margareta Fick MP X X X X X Maritha Josefsson Lotta Lindell M avstår X X X X Nicklas Gustavsson S X X X X X Marie Lindholm KD X X X X X Lennart Karlsson SD X X X X X Lena Svenningsson S X X X X X Hans-Eric Fransson M avstår X X X X Maria Alsén FP avstår X X X X Terése Svensson Viktor Davidsson KD X X X X X Niklas Fungbrandt Fredrik Wärnbring M avstår X X X X Ulf Bertills C X X X X X Joakim Lindblom SD X X X X X Monica Haraldson S X X X X X Lotta Hoffback-Kaljo M avstår X X X X Gunnar Pettersson S X X X X X Lennart Vilhelmsson KD X X X X X Agneta Karlsson Johan Airaksinen SD X X X X X Kerstin Klasson MP X X X X X Ewa Wettebring S X X X X X Bengt Stensmo M avstår X X X X Lars-Åke Johansson S X X X X X Thomas Gustafsson S X X X X X Summa: avstår

23 Bilaga 6 Votering avseende paragraf nr 93 BESLUTANDE Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej David Svensson S X Thomas Werthén M X Lars Davidsson KD X Morgan Malmborg SD X Viveca Rydberg S X Lars Elwing M X Jarl Karlsson S X Anders Rickman FP X Hans Jarstig KD X Olle Moln Teike SD X Zaine Andersson M X Hanna Englund C X Mary Eklund S X Margareta Fick MP X Maritha Josefsson Lotta Lindell M X Nicklas Gustavsson S X Marie Lindholm KD X Lennart Karlsson SD X Lena Svenningsson S X Hans-Eric Fransson M X Maria Alsén FP X Terése Svensson Viktor Davidsson KD X Niklas Fungbrandt Fredrik Wärnbring M X Ulf Bertills C X Joakim Lindblom SD X Monica Haraldson S X Lotta Hoffback-Kaljo M X Gunnar Pettersson S X Lennart Vilhelmsson Åke Lundgren KD X Agneta Karlsson Johan Airaksinen SD X Kerstin Klasson MP X Ewa Wettebring S X Bengt Stensmo M X Lars-Åke Johansson S X Thomas Gustafsson S X Summa: 20 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 103 Politisk vision och mål 2012-2015... 166 104 Budget 2012... 172 105 Kommunalisering av hemsjukvården... 178 106 Nya motioner... 179 107 Avsägelse... 180 108 Information om rapportering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63 Besöksmål Vätterbäckar och industrihistoriskt museum -en förstudie information... 103 64 Parkeringsplatser vid Kärrsgårdens äldreboende och Habo Vårdcentrum... 104 65 Alléskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-03-27 0 Innehållsförteckning 14 Folkhälsoplan 2014-2015... 23 15 Hastighetsplan - information... 24 16 Slutredovisning av investeringsprojekt... 25 17 Hagabodaskolan-tillbyggnad av hus 7 ( Hagenskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-05-26 0 Innehållsförteckning Ärende 53 Information om socialnämndens handlingsplan... 87 54 Information om sluttäckning av Sibbabo deponi... 88 55 Granskning av ansökan om ersättning för kostnader

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-28 0 Innehållsförteckning Ärende 41 Information om fritids- och kulturförvaltningens verksamhet... 48 42 Svar på motion om överlåtelse av Munkskogsgården till Munkaskogsföreningen... 49 43 Svar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-11-26 0 Innehållsförteckning Ärende 154 Ekonomisk uppföljning... 185 155 VA-plan, revidering... 186 156 Kommunalt flyktingmottagande i Habo... 187 157 Medborgarskapsceremoni... 188 158 Referensgrupp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-08-28 0 Innehållsförteckning Ärende 58 Information Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 97 59 Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 98 60 Förbud mot rökning i Habo

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63 Information om Räddningstjänsten... 107 64 Kommuninvest-avtal om regress m.m.... 108 65 Svar på betänkadet Likvärdiga förutsättningar översyn av den kommunala utjämningen... 109

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-10-08 1 Innehållsförteckning Ärende 82 Godkännande av dagordning... 3 83 Presentation av ny enhetschef... 4 84 Information om slutrapport delprojektet barn som anhöriga... 5 85 Mått avseende äldreomsorgen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-11-28 0 Innehållsförteckning Ärende 92 Hemsjukvårdsavgift... 143 93 Budget 2014... 144 94 Delegation angående verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten... 153 95 Vision centrumutveckling...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-02-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 8 Information från personalenheten... 13 9 Affärsplan Turism Habo vad har hänt och vad planeras... 14 10 Förskottering av 2013 års investeringsbudget VA i Västerkärr...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 53 Ekonomisk rapport tertial 1... 86 54 Budgetramar 2013-2015... 88 55 Kommunalisering av hemsjukvården avtal med landstinget och patientavgift... 92 56 Avsägelse... 94

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-15 09-24 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: HABO Plats: Landstatshuset Dnr: 201-6467-2014 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-05-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 43 Granskning av donationsfonder - revisionsrapport... 74 44 Miljöprogram och energi-och klimatstrategi uppföljning... 75 45 Medborgardialog redovisning från fullmäktigeberedning...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 105 Äldreomsorgsplan... 174 106 Detaljplan för Västerkärr 1:64 m.fl.... 177 107 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa..178 108 Attestreglemente... 180 109 Parlamentarisk

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 109 Avfallsplan och Renhållningsordning... 186 110 Svar på motion om bevarande av vårt industriella kulturarv (S)... 188 111 Svar på motion om att öka transparensen i Habo kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-08-24 1 Innehållsförteckning Ärende 81 Information om projekt arbetsglädje ger bra arbetsmiljö... 3 82 Månadsuppföljning juli... 4 83 Avgifter... 5 84 Budget 2017... 6 85 Informationsärenden... 8

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-03-26 0 Innehållsförteckning Ärende 19 Information om barn-och utbildningsförvaltningens verksamhet... 35 20 Policy för tätortsnära skogar... 36 21 Svar på motion rörande kommunala p-platser för samåkare

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-11-24 0 Innehållsförteckning Ärende 120 Reviderade taxor för miljönämndens verksamhet... 187 121 Avgifter för bistånd till äldre och funktionsnedsatta... 189 122 Avgift för servicetjänster... 192

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-04-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 33Miljöprogram och klimat-och energistrategier-uppföljning 2010... 56 34 Årsredovisning 2010... 57 35 Revisionsberättelse för 2010... 59 36 Svar på motion om utredning rörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-06 0 Innehållsförteckning Ärende 28 Energinyckeltal... 33 29 Ekonomisk uppföljning... 34 30 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 35 31 Köp av fastighet i centrumnära lägen - delegation...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-29 0 Innehållsförteckning Ärende 91 Information om räddningstjänstens verksamhet... 130 92 Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2015... 131 93 Bostäder för nyanlända och ungdomar... 132 94 Tillsyn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 96 Taxa för plan-och byggverksamheten 2013... 150 97 Hemsjukvårdsavgift... 151 98 Budget 2013 beslutar följande:... 153 99 Svar på motion om tvättanläggning för bilar... 164 100 Ansökan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-11-13 0 Innehållsförteckning Ärende 127 Samverkansprojekt för barn och unga... 142 128 Barn- och elevprognos... 143 129 Budget 2014... 144 130 Delegation till tekniska kontoret att uppdatera verksamhetsområden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-06-16 0 Innehållsförteckning Ärende 63 Godkännande av dagordning... 100 64 Uppföljning av miljöprogrammet... 101 65 Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2016... 102 66 Budgetramar 2017-2019... 103

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-11 0 Innehållsförteckning Ärende 35 Byggnation av bostäder vid Gröne vägen... 40 36 Preliminärt bokslutsresultat för 2014... 41 37 Svar på revisionsrapporten Granskning av kommunens arbete med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-06-03 1 Innehållsförteckning Ärende 64 Presentation av omsorgschef... 3 65 Redovisning av arbetsskador och tillbud 2014... 4 66 Presentation av barn- och ungdomssamordnaren... 5 67 Redovisning av

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan 17(36) Kf 69 Ks2015/0167 041 Budget 2016 och plan 2017-2020 Beslut beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och plan 2017-2020, förutom att arbetsutskottet i miljö- och byggnämnden ska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-10 0 Innehållsförteckning Ärende 107 Revisionsrapporten Granskning av upphandlingsprocessen... 127 108 Remissyttrande gällande ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, täktverksamhet Brogårdsand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-04-23 0 Innehållsförteckning Ärende 29 Information om miljöförvaltningens verksamhet... 48 30 Årsredovisning 2014... 49 31 Revisionsberättelse 2014... 51 32 Förfrågan om markförvärv från fristående

Läs mer

132 Information om barn- och elevprognos Övertagande av enskild väg Tekniska kontorets verksamhetsmål

132 Information om barn- och elevprognos Övertagande av enskild väg Tekniska kontorets verksamhetsmål INNEHÅLLSFÖRTECKNING 132 Information om barn- och elevprognos... 169 133 Övertagande av enskild väg 17460... 170 134 Tekniska kontorets verksamhetsmål 2012-2015... 171 135 Antagande av detaljplan för Västerkärr

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-05-12 0 Innehållsförteckning Ärende 96 Barn- och elevprognos... 116 97 Ekonomisk uppföljning... 117 98 Kommunens övergripande styrdokument aktuell förteckning... 118 99 Samverkan avfallshantering...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-03-09 1 Innehållsförteckning Ärende 25 Information om familjecentralen... 3 26 Information om nya riktlinjer gällande arbetskläder... 4 27 Information om välfärdsteknologi... 5 28 Bokslut 2015...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-08-25 0 Innehållsförteckning Ärende 76 Godkännande av dagordning... 121 77 Information om socialnämndens handlingsplan... 122 78 Framställan om tilläggsanslag för projektet arbetsglädje ger bra arbetsmiljö...

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-04 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Individärende... 4 3 Information om svar till arbetsmiljöverket med anledning av inspektion av särskilt boende... 5 4 Information

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 85 Besök från hjälpmedelscentralen... 4 86 Presentation av ny enhetschef... 5 87 Månadsuppföljning september... 6 88 Svar på granskning avseende verkställighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30 0 Innehållsförteckning 1 Granskningsrapport Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut... 2 2 Ny webbplats information... 3 3 Redovisning av förslag från parlamentariska gruppen... 4 4 Bestämmelser

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderata samlingspartiet 8 Kristdemokraterna 5 Folkpartiet 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

49 Habo Energi utbyggnad av fjärrvärmenät återställande av kapital... 52. 50 Ekonomisk uppföljning... 54. 51 Ägardirektiv för bolagen...

49 Habo Energi utbyggnad av fjärrvärmenät återställande av kapital... 52. 50 Ekonomisk uppföljning... 54. 51 Ägardirektiv för bolagen... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 49 Habo Energi utbyggnad av fjärrvärmenät återställande av kapital... 52 50 Ekonomisk uppföljning... 54 51 Ägardirektiv för bolagen... 55 52 Omfördelning av investeringsmedel för åtgärdande

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Övergripande analys avseende kostnadsbesparingar i Habo Energi 2007-2009... 122 76 Information om socialförvaltningens verksamhet... 123 77 Delfinansiering av omläggning av länsväg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 80-83 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 Ajournering, kl. 17.00 17.10 Beslutande Lisbet Westerberg (c) Inger Leander (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-28 0 Innehållsförteckning 14 Barnkonventionen information/utbildning... 20 15 Svar på remiss från Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 Innehållsförteckning Ärende 74 Rapport kostupphandling... 87 75 Utvärdering av resultatfonder i barn- och utbildningsnämnden... 88 76 Ekonomisk månadsrapport... 89 77 Aktuell kö till förskoleverksamhet

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-17 18 Innehållsförteckning Ärende 18 Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv... 20 19 Information från Bränninge förskole- och skolområde... 21 20 Ekonomisk månadsrapport... 22 21 Bokslut 2014...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-12 0 Innehållsförteckning Ärende 28 Ekonomisk uppföljning... 36 29 Hagabodaskolan tillbyggnad av hus 7 ( Hagenskolan )... 37 30 Yttrande angående vindkraftsetablering Hornamossen 1:8 med flera...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Miljöpris-utdelning... 2 2 Information om miljöförvaltningens verksamhet... 3 3 Landskapsanalys och känslighetsanalys... 4 4 Strategi för e-samhället... 6 5 Slutredovisning av personaladministrativt

Läs mer