september 2012 nr 09 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Info från hälsovården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "september 2012 nr 09 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Info från hälsovården"

Transkript

1 Infobladet för Kumlinge kommun september 2012 nr 09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-4 sida 5-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från föreningar info från företag församlingen Nästa deadline är Materialet lämnas in i redigerbar form och levereras helst per e-post: Välkommen med ditt material till vår gemensamma kommuntidning! Kumlinge kommuns informationsblad Ansvarig utgivare: Redaktör: kommundirektör Jim Eriksson Satu Numminen tel / Kommunkansliet har öppet vardagar kl och kl tel , fax , Kanslipersonalens e-post: Info från hälsovården Under resten av året arbetar AnneMaj och Annina Enqvist vid hälsovården i Kumlinge. Kontakta oss i första hand under telefontiden kl på tel Berörda personer ombeds tänka på följande: Säsongsinfluensavaccinationen börjar i oktober, mera info i nästa KumlingeNytt 3 och 5 år gamla barn ska besöka en tandhygienist, 4 och 6 år gamla ska besöka en tandläkare. Föräldrarna sköter själva om att boka tiden på tel Man kan välja mellan Godby och Mariehamn. Protokoll i kommunen Kommunens protokoll finns till påseende på biblioteket i Kumlinge. Dessutom finns protokollen även i en pärm på butikerna i Enklinge och Seglinge. KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE Näringslivsnämnden i Kumlinge kommun upprätthåller följande kollektivtrafik: Alla turer skall beställas hos Lindéns Taxi. Beställningarna till tel senast dagen innan kl. 21. I turlistan: A= m/s Alfågelns avgång / ankomst, norra linjen, Kumlinge norra färjfäste E= m/s Ejderns avgång / ankomst, tvärgående linjen, Snäckö färjfäste måndag tisdag onsdag torsdag fredag A E E E A A A A E E A E E E E A A A A A E E E E A A A A A E E E E E A A A A A Kollektivtrafiken längs huvudvägen är avgiftsfri. Hämtning utanför rutten 1-2. Observera att varje kund (eller kundgrupp med samma hållplats) måste boka sin resa till Lindéns. Det går inte att lita på att grannen har bokat eftersom vid vissa turer måste taxichauffören komma överens om detaljer med kunderna. Kollektivtrafikens tidtabell är fastställd för september månad. Oktobers tidtabell fastställs om några veckor när skolans schema för oktober-december klarnat.

2 Info från kommunen Senaste nytt från kommunstyrelsen, beslut i urval UTLÅTANDE OM TURLISTOR: Kommunstyrelsen slog fast kommunens utlåtande om landskapets förslag till turlistor för skärgårdstrafiken från I utlåtandet finns dels en bedömning av vilka följder för transportmöjligheter, näringsliv och invånare landskapsregeringes förslag skulle innebära, dels ett förslag till alternativ uppbyggnad av ruttsystemet. Kommunens utlåtande har tagits fram och vidareutvecklats i trafikarbetsgruppen, i näringslivsnämnden och slutligen på kommunstyrelsens möte, där också fullmäktiges ledamöter var närvarande och kunde uttala sig om kommunens utlåtande. Agneta Enqvist reserverade sig mot kommunstyrelsens utlåtande med hänvisning till vissa av formuleringarna i utlåtandet, främst utlåtandets förslag om kortruttsmodell enligt vilken norra linjen inte skulle trafikera via Enklinge till Hummelvik under sommar- och vinterturlista. Kommunens utlåtande är tillgängligt på kommunkansliet, och kan även på begäran sändas per e-post till intresserade. Utlåtandet finns också uppladdat på den informella facebook-sida som kallas Skärgårdstrafikens framtid som har över 1000 medlemmar. På denna sida kan man också finna andra kommuners utlåtanden , mötet hölls på Enklinge ANHÅLLAN FRÅN ANDELSLAGET BKF BRÄNDÖ-KUMLINGE FIBER: Kommunstyrelsen samtyckte till BKFs anhållan, vars bakgrund är följande: BKF har till Brändö och Kumlinge kommuner lämnat in en anhållan om att fördelningen av inäkter från linjehyror (från internet, IP-TV) i det lokala fibernätet ska fortsätta såsom hittills, det vill säga så att 80% tillfaller BKF och 20% stomnätsägaren Brändö kommun. Enligt tidigare överenskommelse skulle fördelningen ändras från så att fördelningen blir 60%-40%. Den främsta motiveringen som BKF anger till fortsatt fördelning 80%-20% är att fibercentralerna, och därmed kostnaderna, blev en del av distributionsnätet som BKF äger och ansvarar för. I ett tidigare skede var det meningen att dessa centraler skulle vara en del av stomnätet. Det totala intäkterna från linjehyror beräknas 2012 uppstiga till euro exkl moms. UTLÅTANDE OM ANSÖKAN OM JORDFÖR- VÄRV: Kommunstyrelsen beslöt meddela landskapsregeringen att man inte har något att anmärka mot att de svenska medborgarna Ove och Eddy Martinssons ansökan om jordförvärvstillstånd godkänns. Förvärvet gäller ¾ av fastigheten Biskopsgård 9:17 i Kumlinge. I egenskap av bröstarvingar äger sökandena den resterande fjärdedelen av fastigheten sedan tidigare. UTLÅTANDE OM ANSÖKAN OM JORDFÖR- VÄRV: Kommunstyrelsen beslöt meddela landskapsregeringen att man inte har något att anmärka mot att Ilkka Suirolas, Villmanstrand, ansökan om jordförvärvstillstånd godkänns. Förvärvet gäller fastigheten Lingemo 6:17, 4300 m2, belägen längs landskapsvägen cirka 2 km söder om norra färjfästet. Fastigheten har ett bostadshus. ANHÅLLAN FRÅN ANNAGÅRDENS PLANE- RINGSKOMMMITTÉ: Kommunstyrelsen godkände anhållan, som handlar om följande. Planeringskommittén för Annagården begärde tillåtelse att till en kostnad som uppskattas till högst ca euro genomföra ett förhandstest för att utröna huruvida den tänkta mögelsaneringsmetoden för Annagården fungerar. Testet skulle utföras i en av de mögel- och fuktdrabbade lägenheterna i Annagården. Ett dylikt test anses ganska snabbt ge en indikator på om mögelsaneringen enligt den tänka metoden kan lyckas för hela huset. Att göra denna test anses vara klokare än att direkt genomföra hela mögelsaneringen till fullt pris utan klara indikatorer på att saneringen lyckas.genom testet kan man uppnå dokumenterat beslutsunderlag för slutlig bedömning av föreslagen metod. Resultat förväntas uppnås inom en månad från att pilotprojektet kan inledas. ÖPPEN DISKUSSION: Omkring 30 invånare, mestadels från Enklinge, deltog i den öppna diskussionen som kommunstyrelsen bjudit in till i Enklinge hembygdsgård. Diskussionen kom enbart att handla om skärgårdstrafiken, och i synnerhet om kommunens utlåtande om landskapsregeringens turlistförslag. Några av de närvarande framförde stark kritik mot kommunledningen för att man anser att denna inte tagit Enklinge i tillräckligt beaktande i kommunens utlåtande. Det framkom också synpunkter av mer praktisk natur när det gäller följderna av lagda ruttförslag.

3 Info från kommunen Annagården - lägesrapport (APK = Annagårdens PlaneringsKommitté) Under sommaren har delar av ytterpanelen rivits från väggarna. Syftet är att blottlägga de delar som är mögelangripna eller på ngt vis skadade. Behövliga saneringsåtgärder kan beslutas mera exakt då skadornas typ och omfattning är mera preciserade. Under sommaren har även en partiell dränering av grunden utförts. Dräneringen syftar till sänka vattennivån på det mesta av det högre belägna vattnet under golven. En grundligare dränering utförs då / om beslut fattas för en totalrenovering av Annagården. Under höstens lopp bör beslut fattas om renovering eller ej, kanske ngt annat alternativ blir aktuellt. Renoveringsbeslutsunderlaget består av budgetanbud som begärs in då nödvändiga politiska / kommittébeslut fattats. APK måste fatta beslut om vad renoveringen ska innefatta, först därefter kan anbud begäras in för att få kostnadsbilden klar. ÅMHM har ett visst inflytande vid dessa val eftersom de är beslutsfattande / godkännande / övervakande myndighet. Själva huset planeras delvis om för att fylla de krav som framtida verksamhet ställer. Någon utbyggnad blir knappast genomförd men en omdisponering av utrymmena sker för att fylla framtida krav. Vårholm Vårholms planeområde närmar sig färdigställandet av de delar som ingår i byggentreprenaden.utöver entreprenaden har anbud inbegärts för vatten- och avloppsreningsverk. Verkställandetidpunkten för dessa är avhängig behovet av servicen till sålda tomter. Ny anhållan till ÅMHM om finansiering av renovering En anhållan om finansiering och godkännanden enligt hälsovårdslagen har inlämnats i Augusti 2012 till ÅMHM. Ny anhållan görs i nära framtid till ÅMH om pilotprojekt omfattande mögelsanering ANNAGÅRDEN - PILOTPROJEKT I MÖGEL- BEKÄMPNING (Texten är en förkortning av beslutsunderlaget) 1. Syfte: Ge politikerna bättre underbyggda beslutsunderlag - Det är lättare att ta beslut grundade på fakta - Visa hur mögelbekämpningen utförs i praktiken, arbetsmetoder och medel - Uppnå dokumenterat beslutsunderlag för slutlig bedömning av föreslagen bekämpningsmetod 2. ÅMHM har möjlighet att delta som observatörer 3. Road Map: - Kst har frigjort medel enligt förslag från APK - APK beslutar att piloten utförs, varpå: Fukt- och mögelhalter mäts och dokumenteras kontinuerligt från starten Fukthalten mäts och pilotprojektet startar då fukthalten är på rätt nivå (förutsättning för att överhuvudtaget utföra piloten) Samtidigt genast efter APK s beslut delgetts sänks undergrundens grundvatten under och i närheten av den föreslagna lägenheten (dränering, eventuellt pumpning) All panel avlägsnas från utsidan av lägenheten Värmen regleras till rätt nivå Mögelbekämpningen startar 2 arbetsdagar efter piloten avklarats kan de första visuella och sinnliga intrycken inhämtas (ser det bra ut / luktar det eller måste vi tänka på ett annat alternativ?) Slutomdöme fås då fukthalten sjunkit till normala nivåer Officiella mätningar utförs för mögel- och fukthalter Miljötips - september Salvor och krämer sitter kvar i din hud under en lång tid. Välj ekologiska produkter eller produkter med miljömärkningar. Då gör du både dig själv och miljön en tjänst. Återvinningscentralen Alltså i folkmun soptippen :) där även problemavfallsskåpet finns, har öppet alla måndagar kl samt sista lördagen i månaden kl Från 15.9 skall soptippsbesöket igen bokas hos Kjäll Törnroos, tel , senast föregående arbetsdag. OBS: Forskare i Finlands Miljöcentral SYKE är intresserade av medborgarnas observationer inom marina områden. Kolla in sidan Om du är intresserad av att bidra med dina observationer och kunskaper om naturen så tas de tacksamt emot. Ta också en titt på sidan

4 Info från kommunen BILDNINGSSEKTORN INFORMERAR Biblioteket i Kumlinge by har öppet enligt följande: Måndagar Torsdagar Fredagar Inbjudan till bibban - pappor, mammor och småbarn Föräldrar och småbarn (ingen undre åldersgräns) inbjuds till biblioteket för en biblioteksintroduktion och trevlig samvaro med andra föräldrar och barn. Vi berättar om hur ett bibliotek fungerar, visar var lämpliga böcker finns, lyssnar på en berättelse i mysig stämning. Torsdagen den 20 september kl Biblioteket bjuder på saft & bulle (och kaffe). Välkomna! Bidrag 2013 De föreningar som beviljats verksamhetsbidrag för 2012 kontaktas under september av bildningschefen för att få ett preliminärt belopp som kommer att sökas för Detta för att underlätta budgetarbetet. Så med anledning av detta är det önskvärt att föreningarna på förhand funderar kring ansökans storlek. Den uppgivna summan är inte bindande. Även andra föreningar kan kontakta bildningschefen för att preliminäranmäla ansökan för Kaj Törnroos, bildningschef, tel Senaste nytt från bildningsnämnden, beslut i urval Bildningsnämnden hade möte den 22 augusti för att bland annat behandla vem som ska efterträda Birgitta Nynäs som blir pensionär efter den sista september. Birgitta har jobbat hos oss sedan 1995, dvs drygt 16 år! Till tjänsten som lektor i engelska och finska fanns ingen behörig sökande för båda ämnena, men däremot tre behöriga för undervisning i engelska. Lösningen blev att under det här läsåret separera undervisningen i engelska och finska, för att under året se över de tjänster som finns på skolan överlag till nästa läsår. Så, nämndens beslut blev att Johanna Nordman undervisar årskurserna 3-8 i engelska och Ulla- Karin Newton årskurs 9. Finska och vissa övriga timmar ordnas bland de lärare som redan är anställ- da av bildningschefen. Och under läsåret kommer därför Monica Lind att undervisa i finska 10 veckotimmar, och huvuddelen av de timmar som blir över undervisar Ulla- Karin i. Allt detta kommer att göra att skolans schema görs om helt och hållet från oktober och det blir en ny situation, när Birgitta inte längre jobbar hos oss. Lite kort information om skolan för läsåret just nu: Antal elever: 22 st. 3 i åk 1, ingen i åk 2, 3 i åk 3, 3 i åk 4, 1 i åk 5, 2 i åk 6, 4 i åk 7, 3 i åk 8, och 3 i åk 9. Anställda just nu: Kaj Törnroos, bildningschef och undervisar i teknisk slöjd åk 8-9 och studievägledning åk 9. Gunilla Henriksson, klasslärare i åk 1-3, historia, religion. Mathilda Öström, klasslärare åk 4-6, matematik, fysik, kemi, biologi/geografi. Johanna Nordman, lektor i svenska, hemkunskap, textilslöjd, hälsokunskap, etc. Birgitta Nynäs, lektor i engelska och finska. Ulla-Karin Newton, timlärare, biologi/geografi, elevhandledning, specialundervisning, etc. Monica Lind, timlärare, idrott, biologi/geografi, musik, bildkonst, kreativ profil. Johan Enqvist, timlärare i teknisk slöjd och Ringa-Maj Engblom, husmor. NÄRINGSLIVSSEKTORN INFORMERAR Näringslivsnämnden har skött om en sambeställning av plastkassar, där lokala företag har köpt annonsutrymme. Plastkassarna finns nu i Kumlinge och kan köpas av vem som helst. De lokala butikerna har redan fått sina första kassar (handlar om närmare kassar som levererats till butikerna), så kom ihåg att kolla in dem nästa gång du handlar! Butikerna betalar samma pris för kassarna som alla andra, alltså inköpspriset. Kassarna säljs i förpackningar med 500 st. En låda kostar 52,45 euro inklusive moms. Intresserad av att köpa kassar till ditt företag? Kontakta Satu Numminen, tel eller Utvärdering av turistsäsongen Näringslivsnämnden kommer att ordna ett möte för turistföretagare samt andra som möter turister i sina uppdrag. Syftet med mötet är att utvärdera den gångna säsongen och bolla idéer varav de bästa kan tas med när näringslivsnämnden arbetar med budgeten för Datum och plats för mötet meddelas brevledes till turistföretagare som annonserar i kommunens trycksaker, andra kan hålla ögonen öppna efter inbjudan på anslagstavlorna!

5 Info från föreningar och privatpersoner Dags att komma igång igen med all sorts rörelse! Tyvärr kan vi erbjuda färre gympor i höst då vi inte har lika många ledare. Är det någon som känner för att dra någon motionsaktivitet, så hör av er till folkhälsan! Alla motionsaktiviteter är välkomna, vi vill gärna erbjuda så många möjligheter vi bara kan! Detta har vi på gång: Nettes gympa på Enklinge. Alla onsdagar kl på hembygdsgården. Start 3 oktober. Anmälan till Nette, tel Åsas gympa på Enklinge. Alla torsdagar kl på hembygdsgården. Start 6 september. Anmälan till Åsa, tel Denna gympa är för oss som vill svettas! Bodypump på Kumlinge. Alla tisdagar kl på skolan. Start 4 september. Anmälan till Åsa, tel OBS: även tidigare deltagare ska anmäla sig på nytt! Yoga med Eivor. Anmälan till Eivor, tel Mimosel. Startar i början av oktober, tid meddelas senare. Minella. Info kommer senare! Bollklubben står ännu utan ledare. Är det någon som är intresserad av att dra bollklubben, måndag- eller onsdagkvällar, så hör av dej till Siv Schåman, tel Gällande gymmet önskar vi att alla besökare följer några viktiga regler. -Nyckeln är personlig = den som betalat för gymkortet är den som får använda gymmet. -Ungdomar under 16 år MÅSTE ha en myndig person med sig. -Du är i gymmet på eget ansvar. -Använd endast rena inneskor i gymmet Skärgårdsmarknad på torget i samband med skördefesten! Årets skärgårdsmarknad kommer att ordnas på lördag 22.9 på torget i Mariehamn kl Sussi Nordberg från Vårdö sköter om annonsering och information om marknaden. Anmäl ditt intresse om deltagandet till Airi, tel , före den och berätta vilka produkter du kommer att ha med dig. Kumlinge Byalags kalender 2013 Byalaget har planer på att göra en efterföljare till Kumlinge kalendern Därför samlar vi bilder. Bilderna ska föreställa sådant som kumlingebor gör på sin fritid. Vi vill att du lämnar in dina förslag till bilder inom september! Vid frågor kontakta Airi, tel Efterlysning! Vill du låna ut gamla hela övergivna trasmattor och löpare eller borddukar? Jag behöver sådana för att göra skolan hemtrevlig under sista veckoslutet i september då skärgårdskvinnoseminariet hålls i Kumlinge. Hör av dig! Ring då : eller / Eivor. TACK TILL ALLA BESÖKARE OCH ARRANGÖRER FÖR ETT TREVLIGT FORNELDARNAS FIRANDE I REMMARHAMNEN LÖRDAGEN DEN 25.8! Detta är viktigt för allas trevnad och säkerhet! Böckerna som finns i gymmet får man gärna låna hem och hämta inspiration från, men kom ihåg att lämna tillbaka dom inom rimlig tid, så alla har samma chans! I oktober kommer folkhälsan att ordna en hälsodag på Kumlinge, mera info kommer senare, håll utkik! Vi önskar er en skön höst! hälsar styrelsen

6 Info från föreningar

7 Info från föreningar

8 Info från föreningar

9 Info från företag FAB Småtalls hyr ut lägenheter i Kumlinge och Seglinge. Från 1.9 och 1.10 finns det 2 st. treor att hyra i Kumlinge och 1 st. tvåa i Seglinge. Vid intresse kontakta Satu Numminen, ordförande i styrelsen för bostadsbolaget, tel HYR HASSLEBO Ett hus på östra Kumlinge, bostadsyta c. 180m². Fullt inrett med 4 sovrum, kök, stort vardagsrum o matsal, 2 toaletter, 2 duschar, bastu, trådlöst bredband, telefon, jordvärme, kamin, gratis ved! Hyra all inclusive 800 euro/månad. Kontakta Thorsten Krűger, tel (0) Från och med måndag 3 september börjar vi med höstliga öppethållningstider på Kumlinge andelshandel Då har vi öppet måndagar 10:00-14:00 Tisdag - fredag 10:00-17:00 Lördag 10:00-13:00 Välkommen in och handla! Till salu eller uthyrning (övre Åkers) Bostadshus med 3 sovrum, kök, vardagsrum, toalett med dusch, delvis källare, pannrum med ved, el och oljepanna. På gården finns ladugård, garage och förrådsbyggnader. Tillhörande mark och jordareal kan säljas enskilt. Vid intresse kontakta: Leif Åkerfelt Lotta Åkerfelt Kom Vidare I Din Personliga och Professionella Utveckling! 1) Röst/Tal/Sång/Uttrycksförmåga Förbättra din: - röstanvänding - sångteknik - uttrycksförmåga - andning och avslappning 45min/40e 2) Tremorwork Specialträning för förbättrad andning, avslappning, röstanvändning och kroppsmedvetenhet. 60min/60e 3) Beliefwork Skapa positiv förändring i ditt liv genom att förändra dina inre tankemönster. En revolutionerande metod som behandlar hela människan på djupet. Första gången: 45 min/50e Övriga gånger: 30min/50e och 60min/95e Under mina år som skådespelare, röst/ dramalärare, regissör och intuitiv coach har jag samlat på mig verktyg och tekniker som fungerar. Kontakta mig, Camilla Hellberg, så skräddarsyr vi ett pass som passar just dig. Camilla Hellberg är utbildad till skådespelare vid Teaterhögskolan I Helsingfors, Associate Teacher of Fitzmaurice Voicework och Advanced Thetahealing Parctitioner i New York.

10

11 Info

12 Info

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad Infobladet för Kumlinge kommun januari 2013 nr 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7 sida 8 info från kommunen kurser och jumpor annonser församlingen Nästa deadline är 25.1.2013. Materialet lämnas

Läs mer

oktober 2012 nr 10 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun

oktober 2012 nr 10 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Infobladet för Kumlinge kommun oktober 2012 nr 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-4 sida 5-6 sida 7 sida 8 info från kommunen info från föreningar info från företag församlingen Nästa deadline är 25.10.2012.

Läs mer

september 2013 nr 9 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Teater Mamma Mu! INFO FRÅN HÄLSOVÅRDEN

september 2013 nr 9 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Teater Mamma Mu! INFO FRÅN HÄLSOVÅRDEN Infobladet för Kumlinge kommun september 2013 nr 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från föreningar info från företag församlingen Nästa nummer av Kumlinge

Läs mer

februari 2013 nr 2 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun FÖR SENIORER

februari 2013 nr 2 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun FÖR SENIORER Infobladet för Kumlinge kommun februari 2013 nr 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-4 sida 5 sida 6 info från kommunen info från föreningar och företag församlingen Nästa deadline är 25.2.2013. Materialet lämnas

Läs mer

SKOLNÄMNDEN I KÖKAR. Sammanträdestid Torsdagen den 31 mars 2016 kl

SKOLNÄMNDEN I KÖKAR. Sammanträdestid Torsdagen den 31 mars 2016 kl SKOLNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll nr 3 / 2016 Sammanträdestid Torsdagen den 31 mars 2016 kl. 13.00 14.25. Sammanträdesplats Kökar Grundskola ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.30 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Göran Söderlund, I viceordförande

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1-11 07.01.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-19.50 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 132-141 12.11.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-16.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

augusti 2012 nr 08 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun

augusti 2012 nr 08 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Infobladet för Kumlinge kommun augusti 2012 nr 08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6-7 sida 8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från föreningar info från företag åsikter församlingen Nästa deadline

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

Infobladet för Kumlinge kommun. Separata anbud inlämnas för -Byggnadsarbeten -Elarbeten -VVS-arbeten. Den enes död är den andres bröd.

Infobladet för Kumlinge kommun. Separata anbud inlämnas för -Byggnadsarbeten -Elarbeten -VVS-arbeten. Den enes död är den andres bröd. Infobladet för Kumlinge kommun januari 2014 nr 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-6 sida 7 sida 8 info från kommunen info från föreningar och företag församlingen Nästa nummer av Kumlinge Nytt utkommer i månadsskiftet

Läs mer

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR Infobladet för Kumlinge kommun mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-6 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från privatpersoner och föreningar och företag info från församlingen Nästa nummer

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 31-40 03.10.2013

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 31-40 03.10.2013 KOMMUNFULLMÄKTIGE 31-40 03.10.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-19.35 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Göran Söderlund, I viceordförande

Läs mer

SKOLNÄMNDEN I KÖKAR. Sammanträdestid Tisdagen den 21 april 2015 kl

SKOLNÄMNDEN I KÖKAR. Sammanträdestid Tisdagen den 21 april 2015 kl SKOLNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll nr 2 / 2015 Sammanträdestid Tisdagen den 21 april 2015 kl. 12.30 14.30. Sammanträdesplats Kökar Grundskola ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren Madelene,

Läs mer

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Presentation Ett trevligt och tilltalande bostadshus uppfört i stående stock och träkonstruktion omkring 1946 i 1½ plan

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Måndag Lördag 27.2 3.3

Måndag Lördag 27.2 3.3 Sportlov 2012 Måndag Lördag 27.2 3.3 Hela veckan har vi sportlovskul på alla biblioteken i Nykarleby Kom och plocka korgen full med böcker I fantasin är du astronaut, fotograf, guide, veterinär eller serviceperson

Läs mer

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga 29 sept - 31 dec 2015

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga 29 sept - 31 dec 2015 SS/GK 29.09.2015 Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga 29 sept - 31 dec 2015 Bränsleturerna körs med tonnage enligt markerade turer i ordinarie

Läs mer

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 1-14 15.02.2014

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 1-14 15.02.2014 BILDNINGSNÄMNDEN 1-14 15.02.2014 1 Sammanträdestid: 16.15 20.30 Sammanträdesplats: Skolans högstadium Beslutande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Markku Lahtinen, ordförande Annika Fredriksen,

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

Denna veckas innehåll: Matsedel

Denna veckas innehåll: Matsedel Sista dag för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till Anders, anders.baltsjo@kommun.gellivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel NA prov SV NY faktureringsadress Öppethus Eva,Anders borta Efterlysning

Läs mer

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga jan-dec 2016

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga jan-dec 2016 GK/SS 29.12.2015 Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga jan-dec 2016 Bränsleturerna körs med tonnage enligt markerade turer i ordinarie turlista

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN BILDNINGSNÄMNDEN 23-32 16.05.2013 1 Sammanträdestid: 19.00-21.30 Sammanträdesplats: Skolans högstadium Beslutande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Markku Lahtinen, ordförande Annika Fredriksen,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 110-116 24.09.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd Ålands skärgårdsnämnd Protokoll nr: 3/07 Tidpunkt: 28.9 kl 1300-1500 Plats: Lagtinget, Konferensrum 1 Deltagare: Roger Husell, Brändö, Ethel Sundblom, Föglö, Mats Perämaa och Jim Eriksson, Kumlinge, Harry

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Frågor och svar om Vindängen-flytten till Mårtensbro. Allmänna frågor om saneringen och flytten

Frågor och svar om Vindängen-flytten till Mårtensbro. Allmänna frågor om saneringen och flytten Frågor och svar om Vindängen-flytten till Mårtensbro Det här dokumentet samlar en del frågor som ställts kring flytten. Vartefter nya frågor kommer upp strävar vi till att komplettera dokumentet regelbundet.

Läs mer

november 2013 nr 11 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun

november 2013 nr 11 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Infobladet för Kumlinge kommun november 2013 nr 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-4 sida 5 sida 6-7 sida 8-9 sida 10 info från kommunen elevtexter info från föreningar info från företag församlingen Nästa

Läs mer

SKOLHUSET I LAPPO Brändö

SKOLHUSET I LAPPO Brändö SKOLHUSET I LAPPO Brändö Skolhuset på Lappo är till salu. Byggnaden är ca 380 kvm och lämpar sig i första hand till affärs och/eller turismverksamhet i andra hand som bostadshus med en eller flera lägenheter.

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 70-76 17.12.2012 1 Sammanträdestid: 18.30-21.00 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Ingrid Nygård-Sundman, I viceordförande

Läs mer

VANDRINGSRESA TILL COMOSJÖN, ITALIEN 25.8-2.9.2011

VANDRINGSRESA TILL COMOSJÖN, ITALIEN 25.8-2.9.2011 SALTVIK 2 / 2011 INFORMERAR februari Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a PROTOKOLL Nummer 51 6.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Wille Valve

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

Infobladet för Kumlinge kommun

Infobladet för Kumlinge kommun Infobladet för Kumlinge kommun november 2012 nr 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7-8 sida 9 sida 10 info från kommunen elevreportage info från föreningar info från företag församlingen Nästa

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Geta kommun Biblioteks- och kulturnämnden

Geta kommun Biblioteks- och kulturnämnden Sammanträde 6/2008 Tid och plats: Måndagen den 24 november 2008 kl. 19.00 Geta skola, biblioteket Ärenden: 44 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 45 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 46 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

10.00 Musik med Erik, Idrott i Tippenhallen. Glöm ej idrottkläder, inneskor och handduk. Lämna in idrottsläxan om mat och rörelse.

10.00 Musik med Erik, Idrott i Tippenhallen. Glöm ej idrottkläder, inneskor och handduk. Lämna in idrottsläxan om mat och rörelse. KLASS vecka DENNA VECKA: Meddelande: Kom ihåg att logga in på schoolsoft och läsa ditt barns IUP!! OBS Alla barn behöver fylla på sina extrakläderslådor. Det är blött nu... Vi arbetar här: Alex Helin Sjukanmälan:

Läs mer

STRANDNÄRA TOMTER, Bellarshamn, Brändö

STRANDNÄRA TOMTER, Bellarshamn, Brändö STRANDNÄRA TOMTER, Bellarshamn, Brändö Presentation Brändö är en av Ålands attraktiva skärgårdskommuner med goda förbindelser till både fasta Åland och till det finska fastlandet. Lyyskis Fastigheter kan

Läs mer

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o.

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o. WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 12 17 DECEMBER 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 12 08.12 17.12 1 12.01 21.01 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida

Läs mer

Allergier Årstadalsskolan är en nötfri skola. Detta innebär att vi inte får äta eller ta med oss några slags nötter till skolan.

Allergier Årstadalsskolan är en nötfri skola. Detta innebär att vi inte får äta eller ta med oss några slags nötter till skolan. KALENDARIUM höstterminen 2015 Höstterminens första dag 19/8 Lov, studiedagar och planeringsdagar Jullov 21/12-7/1 på studiedagar och lovdagar har fritids öppet Dagar då vi vill att ni hämtar era barn kl

Läs mer

Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12

Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12 Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare Magdi väljs 3. Godkännande av dagordning 4. Vad gör alla? TTPA: Har börjat två nya kurser, Teaterkritik och Skådespelare

Läs mer

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Nr 10/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Tack för vänligt mottagande i kommunen. Jag har börjat arbeta som

Läs mer

Beslut: Förslaget omfattades.

Beslut: Förslaget omfattades. ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 26.4.2011 Styrelsemöte 7/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 15.30 17.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Inger Rosenberg-Mattsson, viceordförande Tony Asumaa Karin Holmberg Anita

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 26.01.2015 1 Sammanträdestid Måndagen den 26 januari 2015 kl 18.30-20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Bokningssystem för kulturbuss Den här manualen beskriver hur du ska göra för att boka din kulturbussbiljett. Om din skola inte redan har inloggningsuppgifter

Läs mer

VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD

VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD VN VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD Nr 5 läsåret 2013/14, 21 mars 2014 Rektor har ordet! Tiden går fort när man har roligt, sägs det och vi är redan i mars månad. Det blev inte så mycket snö och kyla men lite skridskoåkning

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Varmt välkomna till Naturkunskap- och geografistugan

Varmt välkomna till Naturkunskap- och geografistugan Spanskastöd Spanskstöd - onsdagar i sal 401 mellan 14.30 och 15.30 Måndagar kl. 15.00-16.00 i sal 505. Alla som vill är välkomna. Hälsningar Boel Nohre Carlsten Mattecentrum på skolan Mattecentrum har

Läs mer

Kommunsekreteraren informerar

Kommunsekreteraren informerar Nr 1/2015 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Kommunsekreteraren informerar Kommunfullmäktige höll möte 17.12.2014 och beslöt att godkänna nytt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 85-94 Sida 1 /11 Sammanträdestid Torsdagen den kl.18.30 20:15 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit Johansson,

Läs mer

Styrelsemöte 15 juni 2015

Styrelsemöte 15 juni 2015 SANDSBRO SKOLAS FÖRÄLDRAFÖRENING Styrelsemöte 15 juni 2015 Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Jessica Karlsson Christina Björnfot Caroline Högfeldt Coucher Linda Bülow Jana Friberg,Camilla

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Hej på er! Näst sista veckan innan höstlovet, oj vad tiden har gått fort! Vi har fortsatt vårt arbete med vår storyline Bondgården och denna vecka så fick vi ett sms från

Läs mer

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Reglus Östman Pedagogisk Planering Fritidshemmet 5/14/2013 Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Kvarnbyskolan 2013 05 20 Beskrivning

Läs mer

Klass: IUP-häftet 6-9. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen.

Klass: IUP-häftet 6-9. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. Namn: Klass: 1 6-9 IUP-häftet Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. 2 Vad är IUP-häftet? Det här är ditt IUP-häfte där du utvärderar

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 45 61 18.6.2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Tisdagen den 18.06.2013 kl.19.45-21.20 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Pär-Olof

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 11.02.2015 Nr: 2 Paragrafer: 19-32 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 11 februari 2015 kl. 19.00-21.30 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 12

SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 12 SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 12 MATSEDEL vecka 12 Måndag Varmkorv, potatismos Tisdag Fiskgratäng, potatis Onsdag Pasta, skinksås Torsdag Chili con carne, ris Fredag Kycklingsoppa, mjukt bröd Öppet

Läs mer

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014. Protokoll

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014. Protokoll 1. Mötet öppnas av rektor Jonas Sahlberg 2. Val av justerare Marlena Redhage Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014 Protokoll 3. Vilka är klassrepresentanterna i årets föräldraråd?presentationsrunda.

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Socialtjänsten Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Extra fokus kommer vi under våren lägga på gruppen anhöriga till person med psykisk funktionsnedsättning. Detta gör vi med en serie föreläsningar,

Läs mer

Lägenhet i Kattby uthyres

Lägenhet i Kattby uthyres Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland FRITIDSINFO-DECEMBER 2015 Är du intresserad av JAKTKORT nu arrangeras en kurs för ungdomar i samarbete med Finström med början i januari. Anmäl dig så

Läs mer

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Art: Kallelse till styrelsemöte nr 1-2017 Ordinarie medlemmar Ersättare Plats: Hamnkontoret [+] Johan Ehn, ordförande Tid: Tisdag 17 januari 2017 kl. 18:30 [ ] Jan

Läs mer

Stallarholmsskolan Åk 6-9 Läsåret 2012-13

Stallarholmsskolan Åk 6-9 Läsåret 2012-13 Stallarholmsskolan Elevens val Åk 6-9 Läsåret 2012-13 Varsågod! Välj det som passar dig! Från en förhoppningsvis inbjudande meny väljer du den aktivitet på elevens val som passar just dig och dina intressen

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2016 3 28 Sammanträdestid Torsdagen den 11 augusti 2016 kl. 15.15 16.40. Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kim Tähtinen, ordförande Leif

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Protokoll från Ålands Skärgårdsnämnds möte 1-2012

Protokoll från Ålands Skärgårdsnämnds möte 1-2012 Protokoll från Ålands Skärgårdsnämnds möte 1-2012 Tidpunkt: Måndagen den 26.03.2012, kl.12.00-15.00 Plats: Ålands lagting, mötesrum Nyhamn i entréplanet Närvarande: Minister Fredrik Karlström, ordförande

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

AKTUELLT I GETA KOMMUN

AKTUELLT I GETA KOMMUN AKTUELLT I GETA KOMMUN Planerade projekt Kommunen har begärt in flera anbud de senaste veckorna. Aktuella projekt är uteplatser till Hemgården, renovering av lägenhet 3 vid Hemgården samt upphandling av

Läs mer

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 1 Sammanträdestid: 19.45- Sammanträdesplats: Skolans högstadium Beslutande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Markku Lahtinen, ordförande Annika Fredriksen, vice

Läs mer

Festis år 3. v.39. Skolan: v.40. Skarpnäcks skola Kärrtorpsvägen Johanneshov. Sjukanmälan: Päron: Apelsin: y

Festis år 3. v.39. Skolan: v.40. Skarpnäcks skola Kärrtorpsvägen Johanneshov. Sjukanmälan: Päron: Apelsin: y Hej! Festis år 3 v.39 www.skarpnacksskola.stockholm.se Sjukanmälan: Päron: 076 1293098 Apelsin: 076 1294450 y Skarpnäcks skola Kärrtorpsvägen 95 121 55 Johanneshov Skolan: v.40 * Måndag: Frukt till rasten.

Läs mer

AKTUELLT I GETA KOMMUN

AKTUELLT I GETA KOMMUN KONTAKT Geta kommunkansli Getavägen 2115 AX-22 340 GETA Tel +358(0)18-49 300 Fax +358(0)18-49 390 www.geta.ax info@geta.ax Öppet mån-tor kl 9-15 (lunch 11-12) Kommundirektör: Gustav Blomberg 359 524 måndag-torsdag

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

10 km 5 km. Jogga. motionslopp för tjejer. 6 maj 2017 kl Mariehamn, Åland

10 km 5 km. Jogga. motionslopp för tjejer. 6 maj 2017 kl Mariehamn, Åland sjöjungfrun 6 maj 2017 kl. 14.30 Mariehamn, Åland motionslopp för tjejer Jogga Gå 10 km 5 km Arrangör: Ålands Motionsförbund r.f. Östra Esplanadgatan 7 AX-22100 Mariehamn tel. +358 (0)18 15464 e-mail:

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2014 SEPTEMBER

PROGRAM HÖSTEN 2014 SEPTEMBER PROGRAM HÖSTEN 2014 Varmt välkomna till höstens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program,

Läs mer

Hyresstatistik Gerd Lindqvist Tel Boende 2016: Medelmånadshyran i april uppgick till 10,00 euro per kvadratmeter

Hyresstatistik Gerd Lindqvist Tel Boende 2016: Medelmånadshyran i april uppgick till 10,00 euro per kvadratmeter Gerd Lindqvist Tel. 018-25582 Boende 2016:1 15.6.2016 Hyresstatistik 2016 Medelmånadshyran i april uppgick till 10,00 euro per kvadratmeter De åländska hyresbostädernas medelmånadshyra var 10,00 euro per

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 20.01.2014 1 Sammanträdestid Måndagen den 20 januari 2014 kl 18.30-19.30 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer