oktober 2012 nr 10 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "oktober 2012 nr 10 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun"

Transkript

1 Infobladet för Kumlinge kommun oktober 2012 nr 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-4 sida 5-6 sida 7 sida 8 info från kommunen info från föreningar info från företag församlingen Nästa deadline är Materialet lämnas in i redigerbar form och levereras helst per e-post: Välkommen med ditt material till vår gemensamma kommuntidning! Kumlinge kommuns informationsblad Ansvarig utgivare: Redaktör: kommundirektör Jim Eriksson Satu Numminen tel / Kommunkansliet har öppet vardagar kl och kl tel , fax , Kanslipersonalens e-post: Ledigt kontorsutrymme I kommunkansliet i Kumlinge finns ett ledigt kontorsrum som fortsättningsvis får användas som arbetsutrymme tillfälligt eller varaktigt av intresserade invånare och fritidsbosatta. Rummet i fråga är det som tidigare användes av skoldirektören. I rummet finns tillgång till nätanslutning (internet) som kan användas för den egna arbetsdatorn. Temporär användning av rummet är tillvidare avgiftsfri. Den som vill vara säker på att rummet är tillgängligt vid önskad tidpunkt kan kontakta kommunkansliet på förhand för att boka rummet. Protokoll i kommunen Kommunens protokoll finns till påseende på biblioteket i Kumlinge. Dessutom finns protokollen även i en pärm på butikerna i Enklinge och Seglinge. KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE Näringslivsnämnden i Kumlinge kommun upprätthåller följande kollektivtrafik: Alla turer skall beställas hos Lindéns Taxi. Beställningarna till tel senast dagen innan kl. 21. I turlistan: A= m/s Alfågelns avgång / ankomst, norra linjen, Kumlinge norra färjfäste E= m/s Ejderns avgång / ankomst, tvärgående linjen, Snäckö färjfäste måndag tisdag onsdag torsdag fredag A E E E A A A A E E A E E E E A A A A A E E E E A A A A A E E E E E A A A A A Kollektivtrafiken längs huvudvägen är avgiftsfri. Hämtning utanför rutten 1-2. Observera att varje kund (eller kundgrupp med samma hållplats) måste boka sin resa till Lindéns. Det går inte att lita på att grannen har bokat eftersom vid vissa turer måste taxichauffören komma överens om detaljer med kunderna. Hälsovården hälsar att informationen om säsongsvaccin dröjer, i dagsläge finns inga datum bestämda för vaccinering. Följ med lokala tidningar, annonsering inom oktober, eller kontakta hälsovården. Telefontiden är vardagar kl. 9-10, vänligen respektera tiden!

2 Info från kommunen Senaste nytt från kommunstyrelsen, beslut i urval från mötet TRAFIKPROJEKTET NY TID : Kommunstyrelsen beslöt att Kumlinge stöder förprojekteringen i trafikprojektet Ny Tid med 500 euro. Ett flertal av de övriga skärgårdskommunerna stöder också projektet, i likhet med en rad företag och privatpersoner. Ny Tid är en långsiktig vision för hur trafiken till, från och över Åland kunde gå i framtiden. Otto Hojar från Föglö är initiativtagare och han presenterade visionerna för kommunstyrelsen och andra inbjudna. Projektet försöker se in i en framtid där bland annat den nuvarande färjetrafiken till och från Åland inte har samma framskjutna och gynnade position som den har idag. Då behövs andra lösningar för att Åland inte ska hamna för mycket vid sidan av trafik- och transportströmmarna. I nuläget handlar projektet inte om konkreta byggnadsåtgärder utan om att förankra idéerna bland invånare, företag, kommuner, statliga myndigheter m.fl. Den förprojektering som kommunen torde ha en budget på euro. Mer om de konkreta visionerna kan läsas på BUDGETDIREKTIV FÖR BUDGET 2013: Kommunstyrelsens budgetdirektiv till nämnder och tjänstemän innebär en målsättning att minska nästa års nettodriftskostnader med cirka 4 % ( ).Målsättningen torde vara realistisk med tanke på att landskapet tar över kostnaderna för geriatrisk sjukvård på Gullåsen, och med tanke på att skolans undervisningstimmar minskar som en följd av minskat elevunderlag. Målsättningen är också nödvändig med tanke på att driftskostnaderna det senaste året har befunnit sig på en högre nivå då kommunen har dagis och äldreomsorg utlokaliserade till externa fastigheter som man betalar hyra och skötselkostnader för. FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG I KUMLINGE OCH SYNPUNKTER ANGÅENDE DIMENSIO- NERINGEN AV ANNAGÅRDENS SERVICEBO- ENDE: Kommunstyrelsen diskuterade renoveringsplanerna för Annagården och tog del av prognoser för de äldre befolkningsgrupperna i kommunen år framåt i tiden. Denna diskussions huvuddel hölls på fullmäktiges möte följande kväll. UTLÅTANDE, ANSÖKAN OM JORDFÖR- VÄRV: Kommunstyrelsen hade inget att invända mot att Andelsbanken för Åland beviljas jordförvärv för den fastighet på Enklinge som ska övergå i bankens ägo som en följd av fusionen med Lappo Andelsbank. Kommunstyrelsens utlåtande ska sändas till landskapets kansliavdelning. Senaste nytt från kommunfullmäktige, beslut i urval från mötet VAL AV REVISORER FÖR BOKSLUT : Fullmäktige valde Salme Sjöblom till revisorssuppleant för ordinarie revisorn Inga-Lill Borg. Kommunens ordinarie revisorer är OFR-, GRMrevisor Andreas Holmgård från Audiator Ab och Inga-Lill Borg samt Ingvar Henriksson. VAL AV VALNÄMNDER FÖR ÅLÄNDSKA VAL, RIKS- OCH EU-VAL: Fullmäktige utsåg nya valnämnder för Kumlinge och Enklinge röstningsområden. Valnämnderna är de personer som sitter och sköter ruljansen i vallokalerna på valdagen. I Enklinges nya valnämnd ingår Markku Lahtinen ordf., Chatarina Lönnroth-Sundman vice ordf., Kristina Grönvall, Karl-Erik Engblom och Mikael Engblom. I Kumlinges nya valnämnd ingår Eivor Englund- Karlsson ordf., Nina Carlssson vice ordf., Anders Söderlund, Edvin Söderlund och Hans Eriksson. Seglinge röstningsområde upphörde för några år sedan. FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG I KUMLINGE OCH SYNPUNKTER ANGÅENDE DIMENSIONE- RINGEN AV ANNAGÅRDENS SERVICEBOEN- DE: Fullmäktige diskuterade renoveringen av Annagården och framtidens äldreomsorg i kommunen tillsammans med ledamöter från socialnämnden, kommunstyrelsen samt tjänstemän och planeringskommittén för Annagårdens renovering. I sitt beslut gick fullmäktige mot kommunstyrelsen, som dagen innan beslöt att planeringskommittén ska ta fram en kostnadskalkyl för ett nybyggt serviceboende så att beslutsfattarna skulle få något att jämföra med då beslut om renovering ska fattas. Fullmäktige förväntar sig emellertid att planeringskommittén fokuserar fullt ut på att slutföra planeringen av en renovering och inte funderar på nybygge. Detta bland annat eftersom man antog att framtagandet av en kostnadskalkyl för ett nybygge kräver resurser som planeringskommittén och projektledaren (Åke Rönnqvist) behöver ägna fullt ut åt renoveringsplaneringen. Diskussionen utmynnade också i att fullmäktige uttryckte en förväntan att den fortsatta planeringen av renoveringen ska ta sikte på att Annagården ska ha 10 lägenheter. En sådan ritning för den renoverade Annagården har också tagits fram tidigare. I den ritningen blir 1-2 av de nuvarande lägenheterna personalrum och kansli och ytterligare en lägenhet blir förråd. Minskningen av antalet lägenhet stöds av ambitionen att i framtiden idka en sådan hemvård att äldre invånare bor i sina hem längre. Hemmens högre standard torde också vara till gagn för ett längre hemboende.

3 Info från kommunen Planeringskommitténs projektledare Åke Rönnqvist upplyste bland annat om att en mögelsaneringsmetod kommer att testas i en av de fuktskadade lägenheterna. Om metoden har framgång kommer den att tillämpas även i de övriga delar huset som behöver utsättas för sanering. Metoden innebär exempelvis att ingreppen i golven blir något enklare än tidigare farhågor gjort gällande. Under tiden undersöks också lösningar för att förbättras husets energiprestanda. Det finns i nuläget åtgärdsförslag och kostnadskalkyler för ett flertal av de åtgärder som måste vidtas vid en renovering av Annagården. Då det nämnda mögelsaneringstestet är genomfört torde sträckan vara relativt kort till ett beslut om att upphandla entreprenader för renovering. NY HEMSIDAN LANSERAS Kommunens hemsida ser nu helt annorlunda ut! Kommunen har köpt en ny sida från företaget Majactive eftersom den tidigare leverantören PBS inte längre säljer hemsidor. Kommunens arbetsgrupp för hemsidan, bestående av Jim Eriksson, Kaj Törnroos och Satu Numminen, har jobbat med de nya sidornas innehåll under september och nu börjar en stor del av informationen vara på plats. Under sista veckan i september har ett tiotal testpersoner bekantat sig med sidan och kommenterat både innehåll och utseende. Ändringar och tillägg har gjorts och kommer ännu att göras. Sidan är fortfarande under uppbyggnad och arbetet fortsätter, senare kommer också fler språkversioner (finska och engelska). Från måndag 1.10 är sidan tillgänglig för alla! Arbetsgruppen tar gärna emot fler kommentarer av er användare, både kommuninvånare och besökare, för att få till en så snygg och informativ sida som möjligt. Kommentarerna kan sändas till TEKNISKA SEKTORN INFORMERAR Miljötips - oktober Håll spisplattor rena från smuts innan det bränns fast. Tvätta spisen med ljummet vatten och diskmedel. Ha kastruller eller stekpannor med samma diameter som plattan så utnyttjas värmen från spisen maximalt. Återvinningscentralen Alltså i folkmun soptippen :) där även problemavfallsskåpet finns, har öppet alla måndagar kl samt sista lördagen i månaden kl Soptippsbesöket skall bokas hos Kjäll Törnroos, tel , senast föregående arbetsdag. BILDNINGSSEKTORN INFORMERAR Biblioteket i Kumlinge by har öppet enligt följande: Måndagar Torsdagar Fredagar Bibbavikarie sökes Bildningsnämnden söker en huvudvikarie för bibliotekarien Under de tillfällen då bibliotekarien har semester eller andra ledigheter behövs en inskolad vikarie som kan handha de sysslor som hör ihop med utlåning och mottagning av lånade böcker. Det är inte frågan om ett anställningsförhållande utan vikarien anställs från gång till gång när behovet finns. Arbetstiden som vikarie är under de timmar biblioteket är öppet, och i de fall det handlar om flera dagar i sträck även en fastslagen städtid. Lönen är enligt avtal. Som vikarie har man ingen skyldighet att ta de vikariat som uppstår, men är den som tillfrågas i första hand. Inskolning i de arbetsuppgifter som finns kommer att ges av bibliotekarien. Så om du är intresserad av biblioteksverksamheten och gillar att betjäna kunder så skicka in en intresseanmälan senast per brev eller e-post till: Bildningschef Kaj Törnroos, Stipendium Kumlinge kommun utdelar 2 stycken stipendier á 200 till studerande på högskolenivå. För att kunna erhålla stipendiet skall följande uppfyllas: - Studierna bedrivs på högskola eller universitet - Det är heltidsstudier - Den sökande har avgångsbetyg från Kumlinge skola eller är mantalsskriven i Kumlinge kommun - Ansökan är kommunen tillhanda senast den 31 december 2012 Beslut om stipendiet fattas på bildningsnämndens därpå följande möte. Om det inkommer fler än 2 ansökningar som uppfyller kraven avgörs det genom lottdragning vilka som erhåller stipendiet. Stipendiet kan endast erhållas en gång per utbildning Ansökan formuleras fritt, men innehåller minst följande: namn, personsignum, adress, högskola/universitet, studieinriktning, intyg över studierätten, kontaktuppgifter och bankkonto. Ansökan skall riktas till Bildningsnämnden Kumlinge kommun Kumlinge

4 Info från kommunen INSTÄLLDA MEDISKURSER Följande kurser i Kumlinge måste ställas in på grund av för svagt intresse. -Bildbehandling, lärare Siv Ekström -Svarvkurs, lärare Kaj Lundberg -Datakursen, lärare Kaj Törnroos, hålls som planerat, men inte i Medis regi. Är du är intresserad kan du delta i smideskursen oktober på Lappo, trots att första kurstillfället varit? I så fall meddela Pia. Kursavgiften blir naturligtvis reducerad. SOCIALA SEKTORN INFORMERAR Kumlinge kommun anställer till Annagårdens daghem en barnskötare i arbetsavtalsförhållande för tiden Arbetstiden är förlagd till tisdagar kl , 15,69 % av heltid 38,25 h/vecka i allmän arbetstid. För ytterligare information vänligen kontakta daghemsföreståndare Ann-Cathrin Lahtinen, tel eller tf socialsekreterare Susanne Danielsson, tel , e-post Ansökningar bör vara socialnämnden tillhanda senast den 9 oktober 2012 under adress: Socialnämnden, KUMLINGE Kumlinge den 25 september 2012 Socialnämnden NÄRINGSLIVSSEKTORN INFORMERAR Näringslivsnämnden arbetar med budgeten för 2013, dels ska i budgeten inrymmas en stor del av den tidigare verksamheten, dels några nya idéer. Av två budgetmöten har det första hållits och det andra kvarstår, datum är inte fastslaget men före mitten av oktober ska nämndens beslut om budget vara taget. Den som har idéer till nya projekt eller förbättringsförslag som gäller något av nämndens verksamhetsområden kan höra av sig till ordförande Torbjörn Engman eller till sekreteraren Satu Numminen. Gemensamma marknadsföringsdagar i Hansa , kommer du med? Snart är det dags igen att synas och höras, skärgårdskommunerna har nämligen platsen i Hansakvarteret bokad fredag-söndag mot slutet av november. Under dessa dagar kan företagare mitt i folkvimlet sälja sina produkter, både upplevelser ss. resor och boende och fysiska produkter ss. hantverk och glögg. Kommunerna marknadsför sig som både boende- och besöksort. Platsen gör det möjligt att nå tiotusentals kunder under dessa dagar! Det kostar ingenting för dig som företagare att komma med men reglerna är följande: alla som kommer med skall prata och berätta om alla kommuner och dessutom hjälpa till med försäljningen av allas produkter under mat-mm.pauser. Du kan komma med en, två eller tre dagar. Boendet och resorna står du själv för. Anmäl ditt intresse fortast möjligt! Eller ring och fråga om något är oklart. Senast vill jag veta vilka som vill vara med i Hansa bland julhandlande stressade stadsbor som inget annat önskar sig än naturnära skärgårdsprodukter och ett livslångt besök på en ö i den levande skärgården ;) Missa inte chansen att fånga dem! Satu Numminen, Företagsam Skärgård r.f., tel eller Trafik Under sensommaren gick turlistdiskussionen het. Kommunen mötte trafikavdelningen för att diskutera olika alternativ för trafik från och uppvaktade även landskapsregeringen i frågan. Ett nytt förslag utlovades från trafikavdelningen, kommunen väntar ännu på det. Så fort förslaget kommer skall trafikarbetsgruppen bereda ärendet till den instans som ska besluta om kommunens utlåtande. Under tiden har landskapsregeringen beslutat om följande ändring i Alfågelns turlista: Avgången kl från Hummelvik tisdag-lördag senareläggs till kl från 1.10 till årets slut. Tiderna för mellanhamnarna är oförändrade och Enklinge trafikeras på beställning som i gällande turlista. Avgången kl från Torsholma skall inte påverkas av denna ändring.

5 Info från föreningar BOLLKLUBBEN pågår nu på onsdagkvällar, första gruppen kl och andra 19.45, som ledare fungerar Ken Johansson. MIMOSEL GYMNASTIKEN Startar tisdagen den 2 oktober kl servicehuset i Enklinge Nya och gamla deltagare VÄLKOMNA arr: Folkhälsan i Kumlinge Eivor Englund-Karlsson MEDICINSK YOGA i församlingssalen Startar måndagen den 1 oktober kl. 18:30 Klä dig varmt i mjuka kläder och ta med filt och kudde. Alla övningar utförs lugnt och inkännande, alltid med utgångspunkt utifrån utövarens egen förmåga och kapacitet. Alla som vill kan. Hälsostegen 2012 gå steg på 30 dagar! Samla steg - för den egna hälsan och för din Folkhälsanförening! Delta i Folkhälsans motionskampanj Hälsostegen mellan 1.10 och Rekommendationen är steg om dagen, under kampanjtiden blir steg - klarar du det? Kolla adressen och gå med - stegräkningen har börjat! Om du inte är medlem i föreningen ännu kan du registrera dig som medlem på samma gång. Bland deltagarna utlottas fina priser och den lokalförening som har gått mest vinner ett pris. För mer information och frågor ring Eivor tel Varmt välkomna! Arrangör: Folkhälsan i Kumlinge OBS: ANMÄL DIG GENAST!!! Biblioteks/kulturnämnden i Brändö arrangerar en resa till Hair Avresa från Kumlinge 6:45, abonnerad buss till och från Åbo från Osnäs. Hemfärd med Viggen kl. 18:45 från Osnäs, 20:00 från Torsholma. Pris: 55 (biljett 42, resa 13 ). Anmälning senast till Brändö kommunbibliotek, eller

6 Info från föreningar Operation Hungerdagen på gång! Information från älgjaktlaget i Kumlinge Torsdagen den 11 oktober säljer vi ärtsoppa och pannkaka i Kumlingeby från kl 11! Passa på att hämta rejäl mat och samtidigt hjälpa att bekämpa hungern i världen med ditt bidrag! Ta med lämplig matkärl om du vill hämta hem. För er på Seglinge och Enklinge finns listor i butikerna där ni kan beställa den mängd ni vill ha, så skriv på i tid. Röda Korset, Kumlinge avd. Genomförd älgjaktlagstävling Vi har skjutit den årliga älgjaktlagstävlingen inom Kumlinge. Tävlingen sköts under söndagen på Enklinge skjutbana och gick ut på att skjuta 2 st serier på 8 skott på samma princip som det nya älgprovet. Man skjuter första skottet på stillastående figur och andra skottet på löpande figur. Älgfiguren startar med en fördröjning på 2 sekunder efter att första skottet skjutits. Lagtävlingen vanns av Enklinge på 402 poäng. Laget bestod av Mathias Enqvist, Jan Malmberg och Andreas Enqvist Andra plats gick till Kumlinge på 358 poäng. I laget ingick Jonny Forss, Valter Ekblom samt Bruno Hellberg Tyvärr hade inte Seglinge något lag med denna gång. Vandringspriset för bästa resultat gick till Mathias Enqvist från Enklinge jaktlag. Resultat individuellt: 1. Mathias Enqvist, Enklinge, 143 p. 2. Jan Malmberg, Enklinge 130 p. 3. Andreas Enqvist, Enklinge 129 p. 4. Henry Enqvist, Enklinge 126 p. 5. Jonny Forss, Kumlinge 125 p. 6. Johan Enqvist, Enklinge 124 p. 7. Valter Ekblom, Kumlinge 121 p. 8. Anders Enqvist, Enklinge 117 p. 9. Linus Grönvall, Enklinge 113 p. 10. Bruno Hellberg, Kumlinge 112 p. 11. Sigurd Söderlund, Kumlinge 80 p. Jakten i Kumlinge börjar sista helgen i oktober 26/27. Om allt går som planerat så är det köttutdelning åt markägare fredagen den 2 november på eftermiddagen. Vi gör som vanligt att vi kör ut köttet till dem som är hemma. DE SOM INTE ÄR HEMMA skall kontakta jaktlaget och meddela hur vi skall göra med deras kött. Alltså bara de som är borta skall meddela jaktlaget ni andra får köttet hemlevererat under fredagen. Vid händelse av dålig jaktlycka så meddelas detta på anslagstavlan under vecka 44. Årets Älghippa är planerad till den 19 januari på Vikingalid, mera info kommer senare. Vi påminner gärna alla som rör sig i skogen: Bär gärna någon färggran mössa eller något annat synligt plagg. Det här gäller inte bara den helgen vi jagar älg, det finns jägare i skogen hela hösten. Du syns också bättre om det händer dig något och du behöver hjälp. Vid frågor tag kontakt med någon i jaktlaget eller jaktledaren på telefon Hälsar Kumlinge Älgjaktlag Torolf Information från älgjaktlaget i Seglinge Älgjakten börjar på Seglinge lördagen den Alla vil(l)iga drevkarlar och kvinnor är mycket välkomna i vårt glada gäng, hör av dig till Satu, tel , om du vill vara med! Allmänheten uppmanas hålla sig på vägar och stigar under jakthelgerna och att klä sig grant vid utevistelse utanför bykärnan. Färggrann klädsel rekommenderas annars också under utevistelse eftersom rådjursjakt pågår redan. Hälsningar Jan Malmberg Tel

7 Info från företag Hasslebo Gästhem, Koras massage & friskvård samt Alandica Data tackar alla kunder och samarbetspartners för denna säsong. Vi, Kora & Thorsten avreser den 10 oktober mot söder och gästhemmet är stängt över denna vinter. Vi är kontaktbara via våra personliga eller samt telefonnummer Nu under hösten och vintern har Kumlinge andelshandel mindre öppet, det betyder att vi fortsätter med öppettiderna måndagar 10:00-14:00 tisdag - fredag 10:00-17:00 lördag 10:00-13:00 Välkommen in och handla! DU KAN GÖRA BESTÄLLNINGAR PÅ DE PRODUKTER SOM DU VILL HA, MEN SOM INTE VI HAR T.EX. KÖTT, BRÖD, MJÖLKPRODUKTER M.M. FAB Småtalls hyr ut lägenheter i Kumlinge och Seglinge. Det finns 2 st. treor att hyra i Kumlinge och 1 st. tvåa i Seglinge, inflyttningsklara inom kort. Vid intresse kontakta Satu Numminen, ordförande i styrelsen för bostadsbolaget, tel Apoteket är stängt torsdag 4 oktober. Öppet igen på fredagen! Nu tänkte jag starta en hälsoklubb på Enklinge. Fyra onsdagar i rad (10.10, 17.10, och 31.10) träffas vi hos mej kl 13. Tar först en promenad tillsammans, och efter det fikar vi hälsosamt hemma hos mej samtidigt som jag pratar en liten stund om vikten av god hälsa! Klubben kostar 12 euro/person (3 euro/tillfälle). Låter det intressant? Anmäl dej till Åsa, tel Om intresse finns kan jag ordna detta på Kumlinge också, hör av er! Glada laxens julbord 7-9 december. Transport ordnas från Kumlinge och Enklinge färjfästen med m/s Våga. Bokning görs på tel Två sittningar per dag kl 13 och kl 18. Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber står i beråd att byta leverantör av ekonomitjänster BKF utbjuder på entreprenad EKONOMIFÖRVALTNING bokföring, fakturering mm från och med Följande löpande bokföringstjänster behövs: - Fakturering av linjehyror för internetabonnemang 1 gång i kvartalet (4 ggr/år), cirka 320 kunder. - Fakturering av anslutningsavgifter 1 gång i kvartalet (4 ggr/år), cirka 120 kunder, minskar vartefter fiberanslutningar har betalts klart. Några kunder har direktdebitering. Sannolikt önskar fler kunder framöver få sina fakturor till sin nätbankstjänst (e-faktura). - Uppföljning av fakturabetalningar och vid behov utsändning av påminnelser. - Upprätthålla ett kundregister som andelslaget kan uppdatera, alt. ett faktureringssystem som kan ta emot uppdateringar av andelslaget. Vid uppstarten av samarbetet tillhandahåller BKF kundregister. - Fakturamottagning, där andelslaget endast behöver godkänna fakturor eller korrigera felaktiga uppgifter. Fakturor kan skannas och sändas per e-post till BKF för godkännande. - Bokföring av BKFs inkomster och utgifter, 5-20 st verifikat per månad - Moms-rapportering - Uppgörande av bokslut - Telefonservice angående fakturering ca 2 h/månad I offerten skall ett fast pris per kvartal eller månad erbjudas och ett timpris för andra arbeten. Faktureringsvolymen är hösten 2012 ca 440 fakturor i kvartalet. I samband med att samarbetet inleds uppgörs ett avtal mellan BKF och entreprenören. Förfrågningar om arbetsuppgifterna kan riktas till Jim Eriksson ( ), Anbud skall vara inlämnade senast fredag klockan till: Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber, c/o Kumlinge kommunkansli, Kumlinge

8 Brändö-Kumlinge församling informerar GUDSTJÄNSTER söndag efter pingst Högmässa i S:ta Anna kl. 11. AL/Marja Karlsson års Kumlinge-konfirmander med föräldrar hälsas särskilt välkomna söndag efter pingst Högmässa i S:t Jakob kl. 11. AL/Marja Karlsson söndag efter pingst Högmässa i S:ta Anna kl. 11. AL/Marja Karlsson Reformationsdagen Högmässa i S:t Jakob kl. 11. AL/Marja Karlsson. Obs! Vintertid! 3.11 Alla Helgons Dag All Helgona -mässa i S:t Jakob kl. 11 med ljuständning för de under året avlidna. AL All Helgona gudtjänst i S:ta Anna kl. 11 med ljuständning för de under året avlidna. GH söndag efter pingst Högmässa i S:ta Anna kl. 11. AL/Marja Karlsson ANNAGÅRDEN OCH SOLKULLA 3.10 Veckomässa på Annagården kl AL/Christina Johansson 5.10 Veckomässa på Solkulla kl. 14. AL/Marja Karlsson Sångstund på Annagården kl Christina Johansson Sångstund på Solkulla kl. 14 Marja Karlsson Veckomässa på Annagården kl Göran Hellberg/Christina Johansson Veckomässa på Solkulla kl. 14 Göran Hellberg/Marja Karlsson Sångstund på Solkulla kl. 14 AL/Marja Karlsson Veckomässa på Annagården kl AL/Christina Johansson KYRKOHERDEN ÄR ANTRÄFFBAR På pastorskansliet i Kumlinge: Tisdag onsdag kl På pastorskansliet i Brändö: Torsdag fredag kl T.f. kyrkoherde Anna Lindén är ledig måndagar samt och på kurs Under kyrkoherdens frånvaro ansvarar Göran Hellberg, , för kuratelet. KONTAKTUPPGIFTER Pastorskansliet i Brändö Pastorskansliet i Kumlinge T.f. kyrkoherde: Anna Lindén Kanslist: Åsa Lundberg Kyrkvaktmästare i Kumlinge: Susanne Danielsson Brändö-Kumlinge församling finns nu på både internet: och Facebook: BrandoKumlingeForsamling. Besök oss gärna!

9 september 2012 nr 09 Info från företag FAB Småtalls hyr ut lägenheter i Kumlinge och Seglinge. Från 1.9 och 1.10 finns det 2 st. treor att hyra i Kumlinge och 1 st. tvåa i Seglinge. Vid intresse kontakta Satu Numminen, ordförande i styrelsen för bostadsbolaget, tel HYR HASSLEBO Ett hus på östra Kumlinge, bostadsyta c. 180m². Fullt inrett med 4 sovrum, kök, stort vardagsrum o matsal, 2 toaletter, 2 duschar, bastu, trådlöst bredband, telefon, jordvärme, kamin, gratis ved! Hyra all inclusive 800 euro/månad. Kontakta Thorsten Krűger, tel (0) Från och med måndag 3 september börjar vi med höstliga öppethållningstider på Kumlinge andelshandel Då har vi öppet måndagar 10:00-14:00 Tisdag - fredag 10:00-17:00 Lördag 10:00-13:00 Välkommen in och handla! Till salu eller uthyrning (övre Åkers) Bostadshus med 3 sovrum, kök, vardagsrum, toalett med dusch, delvis källare, pannrum med ved, el och oljepanna. På gården finns ladugård, garage och förrådsbyggnader. Tillhörande mark och jordareal kan säljas enskilt. Vid intresse kontakta: Leif Åkerfelt Lotta Åkerfelt Kom Vidare I Din Personliga och Professionella Utveckling! 1) Röst/Tal/Sång/Uttrycksförmåga Förbättra din: - röstanvänding - sångteknik - uttrycksförmåga - andning och avslappning 45min/40e 2) Tremorwork Specialträning för förbättrad andning, avslappning, röstanvändning och kroppsmedvetenhet. 60min/60e 3) Beliefwork Skapa positiv förändring i ditt liv genom att förändra dina inre tankemönster. En revolutionerande metod som behandlar hela människan på djupet. Första gången: 45 min/50e Övriga gånger: 30min/50e och 60min/95e Under mina år som skådespelare, röst/ dramalärare, regissör och intuitiv coach har jag samlat på mig verktyg och tekniker som fungerar. Kontakta mig, Camilla Hellberg, så skräddarsyr vi ett pass som passar just dig. Camilla Hellberg är utbildad till skådespelare vid Teaterhögskolan I Helsingfors, Associate Teacher of Fitzmaurice Voicework och Advanced Thetahealing Parctitioner i New York.

10 september 2012 nr 09

11 september 2012 nr 09 Info

12 september 2012 nr 09 Info

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad Infobladet för Kumlinge kommun januari 2013 nr 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7 sida 8 info från kommunen kurser och jumpor annonser församlingen Nästa deadline är 25.1.2013. Materialet lämnas

Läs mer

september 2012 nr 09 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Info från hälsovården

september 2012 nr 09 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Info från hälsovården Infobladet för Kumlinge kommun september 2012 nr 09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-4 sida 5-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från föreningar info från företag församlingen Nästa deadline är 25.09.2012.

Läs mer

februari 2013 nr 2 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun FÖR SENIORER

februari 2013 nr 2 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun FÖR SENIORER Infobladet för Kumlinge kommun februari 2013 nr 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-4 sida 5 sida 6 info från kommunen info från föreningar och företag församlingen Nästa deadline är 25.2.2013. Materialet lämnas

Läs mer

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K-3 14.4.2014 1 K Sammanträdestid: 14.4.2014 kl 18.30-19.05 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, vice ordf.

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 50-56 18.09.2012 1 Sammanträdestid: 19.45-21.15 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Ingrid Nygård-Sundman, I viceordförande

Läs mer

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 39-48, 4K

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 39-48, 4K SOCIALNÄMNDEN 39-48, 4K-8 27.5.2014 1 K Sammanträdestid: 27.5.2014 kl 18.30-18.50 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, vice ordf.

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.30 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Göran Söderlund, I viceordförande

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

Infobladet för Kumlinge kommun

Infobladet för Kumlinge kommun Infobladet för Kumlinge kommun november 2012 nr 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7-8 sida 9 sida 10 info från kommunen elevreportage info från föreningar info från företag församlingen Nästa

Läs mer

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K 24.3.2014 1 Sammanträdestid: 24.3.2014 kl 18.30-19.45 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, viceordf. Jan

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 31-40 03.10.2013

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 31-40 03.10.2013 KOMMUNFULLMÄKTIGE 31-40 03.10.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-19.35 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Göran Söderlund, I viceordförande

Läs mer

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga 29 sept - 31 dec 2015

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga 29 sept - 31 dec 2015 SS/GK 29.09.2015 Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga 29 sept - 31 dec 2015 Bränsleturerna körs med tonnage enligt markerade turer i ordinarie

Läs mer

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga jan-dec 2016

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga jan-dec 2016 GK/SS 29.12.2015 Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga jan-dec 2016 Bränsleturerna körs med tonnage enligt markerade turer i ordinarie turlista

Läs mer

augusti 2012 nr 08 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun

augusti 2012 nr 08 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Infobladet för Kumlinge kommun augusti 2012 nr 08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6-7 sida 8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från föreningar info från företag åsikter församlingen Nästa deadline

Läs mer

Lägenhet i Kattby uthyres

Lägenhet i Kattby uthyres Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland FRITIDSINFO-DECEMBER 2015 Är du intresserad av JAKTKORT nu arrangeras en kurs för ungdomar i samarbete med Finström med början i januari. Anmäl dig så

Läs mer

Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd Ålands skärgårdsnämnd Protokoll nr: 3/07 Tidpunkt: 28.9 kl 1300-1500 Plats: Lagtinget, Konferensrum 1 Deltagare: Roger Husell, Brändö, Ethel Sundblom, Föglö, Mats Perämaa och Jim Eriksson, Kumlinge, Harry

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 132-141 12.11.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-16.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 114-121 17.09.2012 1 Sammanträdestid: 20.15-21.35 19.00-20.10 Otto Hojars presentation för styrelsen av projektet Ny Tid Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie:

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 SOCIALNÄMNDEN 57-65, 21 K Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge kommunkansli 9 september 2015

Organ Nr Datum Sida 1 SOCIALNÄMNDEN 57-65, 21 K Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge kommunkansli 9 september 2015 1 SOCIALNÄMNDEN 57-65, 21 K- 07.09.2015 22 K Sammanträdestid: 07.09.2015 kl 18.30-19.30 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, vice

Läs mer

Infobladet för Kumlinge kommun. Separata anbud inlämnas för -Byggnadsarbeten -Elarbeten -VVS-arbeten. Den enes död är den andres bröd.

Infobladet för Kumlinge kommun. Separata anbud inlämnas för -Byggnadsarbeten -Elarbeten -VVS-arbeten. Den enes död är den andres bröd. Infobladet för Kumlinge kommun januari 2014 nr 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-6 sida 7 sida 8 info från kommunen info från föreningar och företag församlingen Nästa nummer av Kumlinge Nytt utkommer i månadsskiftet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. NUMMER 2/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 14 februari, alla Hjärtansdag kl 13.00 på

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

SKOLHUSET I LAPPO Brändö

SKOLHUSET I LAPPO Brändö SKOLHUSET I LAPPO Brändö Skolhuset på Lappo är till salu. Byggnaden är ca 380 kvm och lämpar sig i första hand till affärs och/eller turismverksamhet i andra hand som bostadshus med en eller flera lägenheter.

Läs mer

september 2013 nr 9 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Teater Mamma Mu! INFO FRÅN HÄLSOVÅRDEN

september 2013 nr 9 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Teater Mamma Mu! INFO FRÅN HÄLSOVÅRDEN Infobladet för Kumlinge kommun september 2013 nr 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från föreningar info från företag församlingen Nästa nummer av Kumlinge

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

SKATTEKORT De som ej lämnat in skattekort för 2015 gällande arvoden bör senast den 10/ lämna in det till Hammarlands kommun kansli

SKATTEKORT De som ej lämnat in skattekort för 2015 gällande arvoden bör senast den 10/ lämna in det till Hammarlands kommun kansli Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland SKATTEKORT De som ej lämnat in skattekort för 2015 gällande arvoden bör senast den 10/11-2015 lämna in det till Hammarlands kommun kansli FRITIDSINFO

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april 4 / 2010 INSKRIVNING I SKOLORNA

SALTVIK. INFORMERAR april 4 / 2010 INSKRIVNING I SKOLORNA SALTVIK 4 / 2010 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Skol-

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDE N NÄRINGS- OCH SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Onsdagen den 18 april 2012 kl 18.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Nn 1 Kallelse och beslutsförhet 2.

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Kommunsekreteraren informerar

Kommunsekreteraren informerar Nr 1/2015 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Kommunsekreteraren informerar Kommunfullmäktige höll möte 17.12.2014 och beslöt att godkänna nytt

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 70-76 17.12.2012 1 Sammanträdestid: 18.30-21.00 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Ingrid Nygård-Sundman, I viceordförande

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. Mitt mål är det att leva ett liv som jag inte har behov att ta semester ifrån.

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. Mitt mål är det att leva ett liv som jag inte har behov att ta semester ifrån. SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax September 2015 Aktuellt Händelsekalender 5.9 Höstfest i skolan 7.9 Läkardag 9.9 Besök från Skördefestkontoret 10.9

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Infobladet för Kumlinge kommun. KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE 1-31.12.2012 Näringslivsnämnden i Kumlinge kommun upprätthåller följande kollektivtrafik:

Infobladet för Kumlinge kommun. KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE 1-31.12.2012 Näringslivsnämnden i Kumlinge kommun upprätthåller följande kollektivtrafik: Infobladet för Kumlinge kommun december 2012 nr 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7-8 sida 9-10 info från kommunen elevreportage info från föreningar och företag församlingen Nästa deadline

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

AKTUELLT I GETA KOMMUN

AKTUELLT I GETA KOMMUN KONTAKT Geta kommunkansli Getavägen 2115 AX-22 340 GETA Tel +358(0)18-49 300 Fax +358(0)18-49 390 www.geta.ax info@geta.ax Öppet mån-tor kl 9-15 (lunch 11-12) Kommundirektör: Gustav Blomberg 359 524 måndag-torsdag

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Gilla oss på facebook!

Gilla oss på facebook! Gilla oss på facebook! Hej och välkommen till en ny danstermin hos oss på DF Studio Danza! Terminen startar vecka 36, dvs måndag till söndag. Innan du gör din anmälan är det viktigt att du läser igenom

Läs mer

VANDRINGSRESA TILL COMOSJÖN, ITALIEN 25.8-2.9.2011

VANDRINGSRESA TILL COMOSJÖN, ITALIEN 25.8-2.9.2011 SALTVIK 2 / 2011 INFORMERAR februari Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens motto

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens motto SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Maj 2016 Aktuellt Händelsekalender 7.5 Brandutrustning testas 9.5 Läkardag 11.5 Brandinspektion 18.5 Nina Fellman

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 31-44 16.5.2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 16.05.2013 kl.19.45 21.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Pär-Olof

Läs mer

Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE

Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE 1 Ordförande Nils-Erik Nilsson öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna. Till stämmans ordförande valdes Nils-Erik Nilsson. Till sekreterare valdes Michael Vuorio.

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014. Protokoll

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014. Protokoll 1. Mötet öppnas av rektor Jonas Sahlberg 2. Val av justerare Marlena Redhage Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014 Protokoll 3. Vilka är klassrepresentanterna i årets föräldraråd?presentationsrunda.

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1-11 07.01.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-19.50 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA!

SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA! SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA! OM UPPSKJUTARBETEENDE & ATT ÄNDRA SITT BETEENDE CHRISTINA JOHANSSON, STUDENTHÄLSAN W WW. HIS. SE / STUDENTHALSAN Bild 1 DAGS ATT BÖRJA H T T P S : / / W W W. Y O U T U B

Läs mer

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem S:t Görans församlingshem 13.01.2015 18.30 20.03 2 NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla Beijar Christian Birney Julia Eriksson Hans Erik Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Flink Margareta Forsbom

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 110-116 24.09.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Obs! Karolinas lektioner startar vecka 5 pga att hon är på Jamaica för studier i Dancehall.

Obs! Karolinas lektioner startar vecka 5 pga att hon är på Jamaica för studier i Dancehall. Gilla oss på facebook! DF Studio Danza Bryggaregatan 18-20 50338 Borås info@studiodanza.nu Hej och välkommen till en ny danstermin hos oss på DF Studio Danza! Terminen startar vecka 4, dvs måndag den 25

Läs mer

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN REGLEMENTE FÖR BARNDAGVÅRDSVERKSAMHETEN I FÖGLÖ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 82/06-12-14 att gälla fr.o.m. 1.1.2007. Allmänt om barndagvård Enligt BarnomsorgsL för landskapet Åland 1997/14 har

Läs mer

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Bokningssystem för kulturbuss Den här manualen beskriver hur du ska göra för att boka din kulturbussbiljett. Om din skola inte redan har inloggningsuppgifter

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I ECKERÖ Sammanträdestid Måndagen den 7 december 2009 kl.19.00-22.00 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

SOCIALNÄMNDEN I ECKERÖ Sammanträdestid Måndagen den 7 december 2009 kl.19.00-22.00 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A I ECKERÖ Sammanträdestid Måndagen den 7 december 2009 kl.19.00-22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. 184 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 2. 185 Val av

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 5 januari 2015 kl. 19:00-20.40 Matsalen i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte för Lyåns Älgjaktlag, Söndagen den kl på Mekianos kontor.

Protokoll fört vid Årsmöte för Lyåns Älgjaktlag, Söndagen den kl på Mekianos kontor. Protokoll fört vid Årsmöte för Lyåns Älgjaktlag, Söndagen den 2015-08-23 kl. 17.05 på Mekianos kontor. 1. Mötets öppnande. Dan Danielsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Val av ordförande för mötet.

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Tidtabell. 19 augusti - 8 december 2013

Tidtabell. 19 augusti - 8 december 2013 Tidtabell 19 augusti - 8 december 2013 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och

Läs mer

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder.

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder. Sundbybergs IK Fotboll P98 Information till spelar och föräldrar inför säsongen 2012. Hej Spelare och Förälder! Dags för en ny härlig fotbollsäsong med förhoppningsvis goda resultat och glada miner. Ni

Läs mer

W e b b k a t a l o g

W e b b k a t a l o g DESIGNERSTUDION W e b b k a t a l o g 2010 H ö s t & V i n t e r Vi skrädda rs yr anpassade H e l h e t s l ö s n i n g a r U t b i l d n i n g a r S t r a t e g i e r Vi erbj uder I n t e r n & e x t

Läs mer

Information till dig som vårdnadshavare

Information till dig som vårdnadshavare Dnr 5.3.1-587/2015 Ekonomi och styrning, Sida 1 (5) Planeringsenheten 2015-03-09 Information Information till dig som vårdnadshavare Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal

Läs mer

Program för Våren 2015

Program för Våren 2015 Program för Våren 2015 Säkert vårtecken M/S Lagaholm Föreningslokal / Besöksadress Doktorsstigen 2 312 31 Laholm Öppet, Måndag - Torsdag 09.30-13.30 Kansliet: 0430-10088 E-post ordförande:claes@surfia.nu

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll från styrelsemöte i Nyköpings BIS Friidrott torsdagen den 20/5 2010. Deltagare närvarande: (vid pennan) Kent Andersson Mikael Carlsson Lars Hallberg Thomas Andreasson Siv

Läs mer