Infobladet för Kumlinge kommun. Separata anbud inlämnas för -Byggnadsarbeten -Elarbeten -VVS-arbeten. Den enes död är den andres bröd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infobladet för Kumlinge kommun. Separata anbud inlämnas för -Byggnadsarbeten -Elarbeten -VVS-arbeten. Den enes död är den andres bröd."

Transkript

1 Infobladet för Kumlinge kommun januari 2014 nr 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-6 sida 7 sida 8 info från kommunen info från föreningar och företag församlingen Nästa nummer av Kumlinge Nytt utkommer i månadsskiftet januarifebruari. Dead linen för material till det är Välkommen med ditt material! /satu Kumlinge kommuns informationsblad Ansvarig utgivare: Redaktör: kommundirektör Jim Eriksson Satu Numminen tel / Kommunkansliet har öppet vardagar kl och kl tel , fax , Kanslipersonalens e-post: INFO FRÅN HÄLSOVÅRDEN Telefontid mån fre kl Rådgivningen tel Akuta ärenden kl : Jourmobil Akuta ärenden övrig tid: Akuten Läsvärt i vinter: Gott och Friskt Nytt År, önskar Anne-Mai och Anna Kumlinge kommun utbjuder på entreprenad Renovering av Annagårdens serviceboende och daghem Separata anbud inlämnas för -Byggnadsarbeten -Elarbeten -VVS-arbeten Anbudshandlingar finns tillgängliga från den 10 januari Förfrågningsunderlag och information tillhandahålls av projektledaren Conny Eklund, tel , e-post Anbud skall inlämnas senast 10 februari Protokoll i kommunen Kommunens protokoll finns till påseende på biblioteket i Kumlinge. Dessutom finns protokollen även i en pärm på butikerna i Enklinge och Seglinge. De flesta protokollen läggs också ut på kommunens hemsida w w w. k u m l i n g e. a x Den enes död är den andres bröd eller Den enes rymling är den andres fångst sa en av de många som åt Bärö-forell på trettondagen.

2 Info från kommunen Senaste nytt från kommunstyrelsen, möte 2.12, beslut i urval: AVFALLSHANTERINGSAVGIFTER: Kommunstyrelsen föreslog för fullmäktige att sopavgifterna justeras från Se skild text. MEDLEMSKAP I ESIN: Kommunstyrelsen meddelar Företagsam Skärgård att man samtycker till att FS fortsätter att å skärgårdskommunernas vägnar vara medlem i organisationen European Small Islands Federation (ESIN). Organisationen arbetar på EU-nivå och med samarbetsprojekt för att befrämja lagstiftning, utveckling mm för små ösamhällen i Europa. FLYKTINGMOTTAGNING: Kommunstyrelsen diskuterade om Kumlinge ska avisera intresse att motta flyktingar. Man beslöt bordlägga frågan om tills mer information är tillgänglig i form av vilka krav som ställs på den mottagande kommunen. Integrationssamordnaren Johanna Fogelström ska bjudas till kommunen för att diskutera flyktingmottagning med förtroendevalda och tjänstemän. BEDÖMNING AV INDIVIDUELL ARBETSPRE- STATION: Kommunstyrelsen beslöt godkänna en instruktion för bedömning av individuell arbetsprestationen. Instruktionen används då individuella tillägg på lönen ska fördelas. I Kumlinge har utvärdering av individens arbetsprestation inte hittills använts som grund för utbetalning av individuella tillägg. Den lönepott som har använts till individuella tillägg har istället fördelas på något av följande sätt: -för att se till att alla uppnår en lön som stiger med en viss procent över minimilönen -jämn fördelning till alla -ökade utmaningar i en anställds arbetsuppgifter Senaste nytt från kommunfullmäktige, möte 12.12, beslut i urval: BEVILJANDE AV AVSKED: Kommuntekniker/byggnadsinspektör Åke Rönnqvist beviljades avsked från sin tjänst den Tjänsten har av kommunstyrelsen utannonserats att sökas. AVFALLSHANTERINGSAVGIFTER: Fullmäktige beslöt om justering av sopavgifterna från Se skild text. BUDGET FÖR 2014: Fullmäktige fastställde budget för Se skild text. Obs: detta möte hålls på Brändö, kumlingeföretagarna välkomna med! Samåkning ordnas. Start 13.25, retur Meddela ditt deltagande till Satu, tel senast VÄLMÖTT!! DEBRIEFING FÖR TURISTFÖRETAGARNA M.FL. INTRESSERADE (gärna också butikerna och andra som är i kontakt med våra tillfälliga besökare) tema: Samarbete över Skiftet Intresserade från Kumlinge är välkomna! Hotell & Restaurang Gullvivan måndagen 27 januari, kl ca Kl Kaffe och bulla. Närvarande presenterar sig och sin verksamhet. Programmet i detalj inte ännu klart men närvarande bl.a. Visit Ålands VD Lotta Berner-Sjölund, från Gustavs 3-5 företagare med Essi Vuontisjärvi i spetsen, marknadsförare för Ringvägen i Åboland, Turku touring m.fl. Diskussion om samarbete, form/innehåll, utökat eftersom det i dag mer eller mindre saknas samarbete. Diskussion också om Osnäs-infokontors utformning sommaren Även andra önskemål, idéer hur synas bättre både lokalt och på annan ort när det gäller turism i första hand. Välkomna! Arr. Närings- och utvecklingsnämnden i Brändö, för närmare information ring John tel Anmälan till John per e-post senast onsdagen 22 januari 2014 Använd kommunens kalender! Kommunens föreningar, byalag, fiskelag och dylika sammanslutningar kan från och med nu använda kommunens hemsida för att meddela om möten och andra tilldragelser. Kommunens hemsida har en kalender där informationen införs (se Tilldragelser som kan annonseras är till exempel årsmöten, allmänna möten, marknader, klubbkvällar, kurser, föreläsningar, utställningar, danser, fester mm. Tilldragelserna ska vara av karaktären öppna och allmänna och arrangeras av en sammanslutning.

3 Info från kommunen Kommunens budget för 2014 Kommunens budgetbok för 2014 är tillgänglig via kommunens hemsida, klicka förvaltningsekonomi. Budgeten kan sammanfattas med några nyckeltal: Verksamhetens nettokostnader, drift: (-2,7%) Driftsverksamhetens årsbidrag: Resultat: Investeringar, netto: Skuldbörda : 0 Lån som lyfts 2014: (=skuldbörda/invånare ca ) Investeringar 2014: Annagårdens renovering , kommunkansliets dränering och takvattenledning 6 000, projektering slambehandling vid fd soptippen 5 000, elanslutning återvinningscentral , materialdepåkärra till Enklinge (brand) 6 000, säkring av dricksvattentillgång för fastigheter anslutning till Apoteksbrunnen Skatteintäkterna och landskapsandelarna minskar, i första han som en följd av befolkningsminskningen i kommunen. I slutet av november uppgick invånarantalet till 330 invånare. Nya sopavgifter från Fullmäktige beslöt efter beredning av byggnadstekniska nämnden och kommunstyrelsen att höja sopavgifterna från Höjningen är 10% på avgifter som har kompostrabatt och något högre på avgifterna utan kompostrabatt. Höjningarna är en del i kommunens strävan att fastighetsägarna sammantaget ska stå för kostnaderna för sin avfallshantering. Det målet uppnås ännu inte med höjningen. Kommunens subvention av avfallshanteringen beräknas ännu uppgå till /år. Totalkostnaderna för avfallshanteringen uppstiger till uppskattningsvis och avgifterna beräknas inbringa ca Kommunen sköter administrationen och faktureringen från efter att samarbetet med TSJ-Klara upphört. En viktig ändring är att avgiften för fritidshus inte längre differentieras med utgångspunkt i om ägaren är bosatt i Kumlinge eller på annan ort. Däremot får den som äger och använder flera bostadshus (även fritidshus) sänkning av taxan för de övriga bostäderna. Man betalar alltså full avgift för den huvudsakliga bostaden och ekoavgift (45 ) för den andra. Prissättningen tar då hänsyn till att samma användare (hushåll/fritidshushåll) inte samtidigt kan producera avfall i två eller fler olika fastigheter inom samma uppsamlingsområde. Förutsättningen för avgiftslättnaden för den andra fastigheten är att ägaren också är användare till den. Om den andra fastigheten hyrs ut, eller om ägarens barn som ej hör till hushållet, använder den andra fastigheten som sitt huvudsakliga boende i Kumlinge så gäller inte lättnaden. Tidigare har kommunen haft olika avgifter för fritidshus utgående från om ägaren är fast bosatt i Kumlinge eller fast bosatt på annan ort. Enligt beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen är det inte tillåtet att motivera olika avgifter för fritidshus utgående från om ägaren har sitt stadigvarande boende i samma kommun eller inte har sitt stadigvarande boende där. Avgifterna för fritidhus är på samma nivå som ett stadigvarande bosatt hushåll på 2 personer. Fritidshusägare upplever ibland att avgiften är hög och hänvisar till att man vistas endast någon vecka i sitt fritidshus. Kommunen har tagit hjälp av den avfallsserviceombudsman som anlitas i Åbo-regionen och som utgår från vad som används som gängse avgiftsmodeller i olika regioner. Ombudsmannen lyfter fram följande: De relativt sett högre avfallsavgifterna för fritidshus kan dock i vissa kommuner vara motiverade. Till exempel i kommuner där fritidsbosättningen är stor, ökar avfallshanteringskostnaderna märkbart på grund av den större kapacitet man behöver ha för att klara av fritidsbosättningens avfallshantering. I Kumlinge finns ungefär dubbelt fler fritidshus än hushåll med stadigvarande boende. Avfallshanteringens kostnader fördubblas under sommarmånaderna då transporternas antal måste ökas och mängden avfall ökar markant. Avgifter från (inkl moms 24%): Priser med kompostrabatt/utan kompostrabatt Hushåll med stadigvarande boende: 1 person: 110 /150 2 personer: 154 /210 Minst 3 personer: 242 /332 Fritidshus: 154 /210 Ägare till flera bostäder inom uppsamlingsområdet: Den första övriga fastigheten: 45 ekoavgift Ytterligare fastigheter: 0 Företag/privata med uthyrningsstugor: Företag/privata som ej har egen insamling och hämtning från området: Pris per uthyrningsstuga: 154 /210 Företag/privata som har egen insamling och hämtning från området: a) Hämtning av både sorterat avfall och restavfall: kommunens debitering 0 b) Hämtning av endast restavfall, sorterat avfall förs till kommunens återvinningsstation: ekoavgift 45 /stuga.

4 januari 2014 nr 1 Info från kommunen ÄNTLIGEN RENOVERINGSDAGS! Efter flera års planering bjuds nu äntligen renoveringen av Annagårdens serviceboende och daghem ut på entreprenad. Anbudstiden för intresserade byggentreprenörer går ut i början av februari och förhoppningen är att byggstart sker i mars. Om renoveringen framskrider bra kan återflytten till Annagården ske alldeles från början av Annagården tömdes på verksamhet våren 2011 och sedan dess har kommunen haft sitt serviceboende i Enklinge servicehus och barnsomsorgen i ett bostadshus på Kumlinge. Båda dessa utlokaliseringar medför extra årliga driftskostnader för kommunen på euro. Bostäderna som finns i boendedelen av huset kommer att fräschas upp i någon mån och med olika åtgärder kommer de att bli handikappvänligare och mer lättarbetade för personalen. Tio lägenheter och ett avlastningsrum finns kvar. Två av de gamla lägenheterna kommer att rivas då vattenskadorna hade framskridit längst i dem, och en annan av de gamla lägenheterna blir förråd eller arbetsrum för hemtjänstledaren. Det är mycket bra att dessa privatägda lokaler varit tillgängliga, men speciellt servicehuset på Enklinge är inte ett fullgott hem för de äldre trots att det annars är ett sympatiskt hus. Bland annat saknas toaletter i de små bostadsrummen. Ett stort frågetecken är vad de slutliga kostnaderna för renoveringen blir. Hittills har omkring euro förbrukats på planering, fuktundersökningar och den pågående dräneringen. Vad slutnotan blir kan förmodligen uppskattas på ett kvalificerat sätt först då anbuden kommer in. Sedan kan också saker ske under byggtiden som förändrar kostnaderna. I den mån anbuden uppstiger till klart högre belopp än väntat är det fullmäktige som beslutar huruvida tilläggsbudgetering ska ske eller om renoveringen måste skalas ner. Under hösten har renoveringen av Annagården förberetts med nödvändiga dräneringsarbeten runt huset. Ett av grundproblemen för den fuktskadade Annagården har varit att grundvatten och ytvatten har skadat huset. Huset står lågt i förhållande till omgivningen. Annagården förefaller dock inte ha hunnit bli ansatt på ett oreparerbart sätt. Eftersom kommunen satsar på renovering tror man att byggnaden kan bli ett fullgott servicehus igen, men utan en gedigen förbättring av dräneringen skulle renoveringen förmodligen vara helt bortkastad. Enligt flera insatta kan man redan se att dräneringsarbetena haft effekt. Förutom att vatten kommit åt huset underifrån har även taket släppt genom vatten på något enstaka ställe. Dylika fel korrigeras i samband med renoveringen. Huset kommer också att bli bättre isolerat och det nya värmesystemet blir jord- eller bergvärme. Ventilationen baseras på luftåtervinning. Huset driftskostnader torde sänkas rejält jämfört med tidigare. Dräneringsarbeten har pågått under hösten vid Annagården i Kumlinge. Renoveringen av huset startar troligen under vårvintern. /kd Jim Eriksson

5 Info från kommunen TEKNISKA SEKTORN INFORMERAR Återvinningscentralen (=soptippen) Öppet på måndagar kl samt sista lördagen i månaden kl PÅ BESTÄLLNING! Besöket skall bokas per telefon , senast föregående arbetsdag. Miljötips från Agenda 21 - januari En igenfrostad frys kan dra nästan dubbelt så mycket el som en frostfri. När det är kallt utomhus kan du lägga frysvarorna i en korg på gården eller balkongen och sedan frosta av frysen utan att riskera att dina frysvaror tinar. Byggnadstekniska nämndens följande sammanträde hålls troligtvis i januari/februari Tjänsten som kommuntekniker/byggnadsinspektör är lediganslagen för tillfället och Fredrik Packalén vikarierar ännu i januari, på plats följande dagar: torsdag 2.1, fredag 3.1, fredag 10.1, torsdag 16.1, fredag 17.1, fredag 24.1, fredag SOCIALSEKTORN INFORMERAR Landskapsregeringen meddelar härmed att Missbrukarvårdens jourtelefonnummret upphör från och med den 1 januari Med bakgrund av att missbrukarvårdens jourtelefon inte längre nyttjas i den utsträckning som vore önskvärt meddelar landskapsregeringen att numret upphör att gälla från och med den 1 januari I dag väljer i stället missbrukare eller oroliga anhöriga i högre grad att ta kontakt via andra kanaler än via tel Landskapsregeringen betonar att det är viktigt att det finns möjlighet att få kontakt med sakkunniga för att få det stöd och den hjälp man behöver om man vill sluta med droger eller om man som anhörig har frågor om missbruk. Vid behov av stöd, råd och handledning gällande personers eget bruk av alkohol eller droger och vid oro kring närståendes missbruk kan kontakt tas till Alkohol och drogmottagningen, Mariehamns stad Tfn kl och kl Jourtelefon för anhöriga till missbrukare, Svenskspråkig riksomfattande jourtelefon Tfn måndag och torsdag kl BILDNINGSSEKTORN INFORMERAR BIDRAG 2014 Bildningsnämnden i Kumlinge kommun anslår bidrag att ansökas för kultur- ungdoms- idrott- eller fritidsverksamhet. Bidragen söks som verksamhetsunderstöd, projektbidrag eller stipendium. Blankett för ansökan finns på kommunens hemsida, eller kan fås av bildningschefen. Ansökan kan också formuleras fritt, men bör innehålla: - ändamål - sökande - adress - kontaktperson - kontaktuppgifter - sökt belopp - kontonummer för verksamhetsunderstöd; senast fastslagna verksamhetsberättelse och bokslut, samt preliminär budget och verksamhetsplan för innevarande år. Kommunen kan komma att begära in kompletterande uppgifter. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas. Ansökan behandlas enligt kommunens regelverk. Ansökan lämnas in senast den 31 januari 2014 till: Kumlinge kommun Bildningsnämnden Kumlinge Närmare upplysningar ger bildningschef Kaj Törnroos tel Bibliotekets öppethållningstider Måndag Torsdag Fredag Psykiatrisk jour, Ålands häslo- och sjukvård Tfn dygnet runt /Vik. socialinspektör Gunilla Lindqvist

6 Info från kommunen KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE Näringslivsnämnden i Kumlinge kommun upprätthåller följande kollektivtrafik: Alla turer skall beställas hos Lindéns Taxi. Beställningarna till tel senast dagen innan kl. 21. I turlistan: N = m/s Alfågelns eller m/s Knipans avgång / ankomst, norra linjen, Kumlinge norra färjfäste S = m/s Ejderns avgång / ankomst, tvärgående linjen, Snäckö färjfäste måndag tisdag onsdag torsdag fredag N 8.05 N N N N N N S N N N N N N N N N N S N N N N N N N Kollektivtrafiken längs huvudvägen är avgiftsfri. Hämtning utanför rutten 1-2. Observera att varje kund (eller kundgrupp med samma hållplats) måste boka sin resa till Lindéns. Det går inte att lita på att grannen har bokat eftersom vid vissa turer måste taxichauffören komma överens om detaljer med kunderna. Några ord om årets turlista för skärgårdsfärjorna Trots trafikarbetsgruppens och näringslivsnämndens många timmars arbete med turlistförslaget för 2014 samt otaliga diskussioner och förslag till ÅLR/trafikavdelningen är den fastslagna turlistan för 2014 långt ifrån optimal för Kumlinge, både gällande kommuninvånare och näringsliv. Turlistorna som finns på alandstrafiken.ax kan fortfarande innehålla fel, arbetet med korrekturläsningen fortsätter. Kort om norra linjens turlista för januari-mars (tiderna avser norra ff i K:ge): - morgonavgångar västerut är som förut: måndag 8.05, tisdag-lördag 9.10 (obs. 5 minuter tidigare), returen måndag-fredag 18.15, lördag långa Åbo-vardagarna är tisdag, torsdag och fredag (start 7.20, stop 21.10) - söndagsturerna är få: västerut och 20.35, österut söndagens hemresor västerifrån, Hummelvik och 19.30, österifrån, Osnäs och observera att några turer i norra linjens vinterturlista (fredag och söndag) körs först i april Och följande från Ålandstrafikens chef Gilla Karlsson: I januari och februari gäller bokningsreglerna från Från tas nya boknings-, ändrings- och avbokningsregler i bruk då de är direkt kopplade till nya webbokningen. Framöver kan det bli mer flexibla boknings-, ändringsoch avbokningsregler, men vi behöver få känna på vad programutvecklingen fr.o.m. 1 mars gett för möjligheter först. Sunt förnuft gäller ifall någon t.ex. blir akut sjuk; avboka snarast (möjligt via webben fr.o.m. 1 mars) och kontakta Ålandstrafiken snarast med godtagbar förklaring till den för sena avbokningen så ser vi vad vi kan göra. Grönt årskort gäller för person-, paketbil och traktor som är över 1,7 m, men släpet skall inte överstiga maxhöjden på 1,7 m då det är lastat. /trafikarbetsgruppen genom satu

7 Info från föreningar och företag Tack Församlingens adventbazar med kyrkkaffe och lotteri inbringade 600 euro. "Pysselgruppen" tackar alla givare och deltagare som bidrog till det goda resultatet. Behållningen delas mellan mission och arbete inom den egna församlingen. Gott Nytt År! hälsar Första hjälpen-gruppen till alla och envar! Vi fortsätter med våra sammankomster under vinter och vår. Den första temakvällen för året behandlar blödningar, sår och brännskador. Genom övning, diskussion, frågor och sakkunnig vägledning håller vi kunskap vid liv och får nyttig påminnelse om hur man bäst hjälper i olika situationer. Det är inte frågan om en regelrätt kurs, inte heller att man måste bli aktiv inom fhj-gruppen. Du som vill veta mera om första hjälpen i olika specifika situationer skall komma med; detta passar både för damer och herrar, gammal och ung! Vi samlas tisdagen den 21. januari 2014 kl vid branddepån i Kumlinge. Alla välkomna! Lägenhet (2 r+k) vid Kumlinge kulturcentrum, i Stenbacka är ledig att hyras. Den kan hyras för viss tid. Kallhyran är 177 / månad, värmekostnader tillkommer. Den som är intresserad kan kontakta Airi Pettersson, tel eller Jag hoppas att alla har haft en skön jul- och nyårshelg! Apoteket är igen öppet fr.o.m : varje vardag från strax efter kl 9 15 Välkommen! /Nina Blåsisolering Vi utför isolering med lösull i nybyggnationer som bostadshus, garage och sommarstugor. Även tilläggsisolering i äldre byggnader. Kontakt: Norrbo stugor, Bo Nordlund Tel: Transporter till/från Skärgården! Hejsan! Jag, John Nordberg, har startat ett åkeri vid namn In Via Ab. Jag är hemma från Kumlinge precis som bolaget mitt som är registrerat i Kumlinge. Jag har nyligen köpt en långtradare som jag har tänkt köra större och mindre leveranser till/från skärgården med så om ni har behov av nån form av transport så hör gärna av er! Bilen är 7m lång och släpet 13m långt, höjden på insidan är 2,85m, bredden 2,45m totalt så kan man lasta runt 120 m³. Kylmaskiner finns på både bil och släp så termotransporter är inget bekymmer. Hör gärna av er tid så kan man planera körningen och boka färjor i tid. Mvh, John Nordberg, In Via Ab. Mitt telefon nummer är: Min mail är: Seglinge ahl informerar: Öppethållningstiderna i vinter är måndag kl tisdag kl onsdag kl torsdag kl fredag kl lördag kl Välkommen att handla hos oss! ÅLANDS HISTORIA Hej! Jag heter Tero Mikael Tuliniemi och är magister i militär- och politisk historia, och bor sedan en tid på Kumlinge, i kulturcentret. Jag gör forskning för min doktorsavhandling som ska kallas 'Åland och Finlands inbördeskriget 1918'. Om det finns människor på orten som vet om Ålands/ Kumlinges historia på den där tiden, jag vore mycket glad att höra av Er! Här är min adress: Den som inte har mejl i användning kan söka upp mig på Kumlinge kulturcentret där jag bor. Ses!

8 Info från församlingen Gudstjänster och mässor 12. januari 1:a söndagen efter Trettondagen Mässa i S:ta Anna kl. 11 Kent Danielsson och Pertti Rasilainen 19. januari Andra söndagen efter Trettondagen Gudstjänst i S:t Jakob kl. 11 Ewert Gustafsson och Pertti Rasilainen 26. januari Tredje söndagen efter Trettondagen Mässa i S:ta Anna kl. 11 Kent Danielsson och Pertti Rasilainen. 2. februari Kyndelsmässodagen Gudstjänst i S:t Jakob kl. 11 Ewert Gustafsson och Pertti Rasilainen 9. februari Femte söndagen efter Trettondagen S:ta Anna kl. 11 Nattvard / andakt Solkulla, Brändö 19. januari kl februari kl. 14 Annagården, Enklinge 12. januari kl januari kl februari kl. 14 Församlingslunch 29. januari på Kumlinge 30. januari på Brändö Anmäl dig till Ewert, tel senast 27. januari Övrigt Konsert med Tomas Enroth och Tomas Lundin på Kumlinge 6. februari och på Brändö 7. februari. Välkommen! Kontaktuppgifter t.f Kyrkoherde Kent Danielsson, tel Predikobiträde Ewert Gustafsson, tel Kantor Pertti Pasilainen, tel Kyrkvaktmästare i Kumlinge Susanne Danielsson, tel Fastighetsskötare i Brändö Yvonne Nordlund, tel Kanslist Åsa Lundberg, tel Behöver ni skjuts till församlingens aktiviteter hör av er till Kent eller Ewert.

9 Info

10 Info

11 Info

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad Infobladet för Kumlinge kommun januari 2013 nr 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7 sida 8 info från kommunen kurser och jumpor annonser församlingen Nästa deadline är 25.1.2013. Materialet lämnas

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 92-100 21.11.2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Torsdagen den 21.11.2013 kl.19.45-20.15 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 142-152 02.12.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-15.55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

februari 2013 nr 2 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun FÖR SENIORER

februari 2013 nr 2 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun FÖR SENIORER Infobladet för Kumlinge kommun februari 2013 nr 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-4 sida 5 sida 6 info från kommunen info från föreningar och företag församlingen Nästa deadline är 25.2.2013. Materialet lämnas

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 132-141 12.11.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-16.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. NUMMER 1/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 9 januari kl.13.00 på Kapellhagen. Lumparlands

Läs mer

Lägenhet i Kattby uthyres

Lägenhet i Kattby uthyres Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland FRITIDSINFO-DECEMBER 2015 Är du intresserad av JAKTKORT nu arrangeras en kurs för ungdomar i samarbete med Finström med början i januari. Anmäl dig så

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

AKTUELLT I GETA KOMMUN

AKTUELLT I GETA KOMMUN KONTAKT Geta kommunkansli Getavägen 2115 AX-22 340 GETA Tel +358(0)18-49 300 Fax +358(0)18-49 390 www.geta.ax info@geta.ax Öppet mån-tor kl 9-15 (lunch 11-12) Kommundirektör: Gustav Blomberg 359 524 måndag-torsdag

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga jan-dec 2016

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga jan-dec 2016 GK/SS 29.12.2015 Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga jan-dec 2016 Bränsleturerna körs med tonnage enligt markerade turer i ordinarie turlista

Läs mer

Välkommen till VIKTIG INFORMATION!

Välkommen till VIKTIG INFORMATION! Välkommen till VIKTIG INFORMATION! Vi hälsar er välkomna till Entreprenad Expo 2013, och hoppas att ni ska få tre givande dagar! Nedan följer information som är bra att känna till inför och på mässan.

Läs mer

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga 29 sept - 31 dec 2015

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga 29 sept - 31 dec 2015 SS/GK 29.09.2015 Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga 29 sept - 31 dec 2015 Bränsleturerna körs med tonnage enligt markerade turer i ordinarie

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 49-55 12.12.2013

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 49-55 12.12.2013 KOMMUNFULLMÄKTIGE 49-55 12.12.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.30 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Göran Söderlund, I viceordförande

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 45 61 18.6.2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Tisdagen den 18.06.2013 kl.19.45-21.20 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Pär-Olof

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.30 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Göran Söderlund, I viceordförande

Läs mer

Eckerö infoblad Februari 2016

Eckerö infoblad Februari 2016 Eckerö infoblad Februari 2016 Kommunfullmäktige sammankallas torsdagen den 25 februari kl 19.00 Mötet hålls på kommunkansliet och är öppet för allmänheten. Nya kommunfullmäktige sammanträdde för första

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011 AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011 Föglö kommun lämnade vid årsskiftet 2010/2011 kommunalförbundet Åland Miljöservice (Mise). Från och med 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 6/2015, 06.10.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 19:00-19.40 Kommunkansliet i Geta (vid bankhuset), Vestergeta, Geta Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OM FÄRDTJÄNST... 2. ANSÖKNING OCH HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST... Riktlinjer:... 3. FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND... Riktlinjer:... 3.1 TILLSTÅNDSNIVÅER...

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån

Protokoll fört vid pleniföredragning Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån PROTOKOLL Nummer 11 13.12.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Närvarande Frånvarande Justerat CG - MP - NF - MN KS -TA - WV Omedelbart Ordförande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K 24.3.2014 1 Sammanträdestid: 24.3.2014 kl 18.30-19.45 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, viceordf. Jan

Läs mer

Välkommen till. 20 21 september 2013 Ring Knutstorp VIKTIG INFORMATION! 2013-06-12

Välkommen till. 20 21 september 2013 Ring Knutstorp VIKTIG INFORMATION! 2013-06-12 Välkommen till 20 21 september 2013 Ring Knutstorp VIKTIG INFORMATION! 2013-06-12 Vi hälsar er välkomna till Bilpark Live 2013, och hoppas att ni ska få två givande dagar! Nedan följer information som

Läs mer

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o.

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o. WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 12 17 DECEMBER 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 12 08.12 17.12 1 12.01 21.01 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida

Läs mer

Anvisningar och regler Med reservation för ändringar

Anvisningar och regler Med reservation för ändringar Anvisningar och regler 11.8.2014 Med reservation för ändringar Innehållsförteckning Fritidsbyråns anvisningar... 1 Ansökningstider för regelbundna hallturer görs enligt följande:... 2 Anvisningar och regler

Läs mer

Kommunsekreteraren informerar

Kommunsekreteraren informerar Nr 1/2015 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Kommunsekreteraren informerar Kommunfullmäktige höll möte 17.12.2014 och beslöt att godkänna nytt

Läs mer

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare PRAKTISKT/TEKNISK INFORMATION INFÖR SACO STUDENTMÄSSA PÅ MALMÖMÄSSAN 21-22 NOVEMBER 2014 Ansvariga Saco, arrangör Sandra Wahlgren Tfn: 070-7337188 E-post:sandra.wahlgren@saco.se www.saco.se/sacomassor

Läs mer

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Föglö, Brändö/Jurmo/Lappo, Kumlinge/Enklinge, Kökar och Sottunga maj-dec 2017

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Föglö, Brändö/Jurmo/Lappo, Kumlinge/Enklinge, Kökar och Sottunga maj-dec 2017 SS/ME/NK/GK 10.04.2017 Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Föglö, Brändö/Jurmo/Lappo, Kumlinge/Enklinge, Kökar och Sottunga maj-dec 2017 Bränsleturerna körs med tonnage enligt bränslemarkerade

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån

Protokoll fört vid pleniföredragning Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån PROTOKOLL Nummer 15 22.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Närvarande Frånvarande Justerat CG - RN - VT - CA - JE - WV FK Omedelbart Ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 35 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

Sundsvall Arena Cup 2013

Sundsvall Arena Cup 2013 Inbjudan till Sundsvall Arena Cup 2013 Sundsvalls Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Sundsvall Arena Cup 2013. Sundsvall Arena Cup riktar sig till hela klubben, grenordning

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning

Protokoll fört vid enskild föredragning PROTOKOLL Nummer 33 26.5.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Mika Nordberg Teknisk inspektör Joel

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 82-91 24.10.2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Torsdagen den 24.10.2013 kl.19.45-21.00 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015 AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015 Föglö kommun lämnade vid årsskiftet 2010/2011 kommunalförbundet Åland Miljöservice (Mise). Sedan 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden i

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

Information till dig som vårdnadshavare

Information till dig som vårdnadshavare Dnr 5.3.1-587/2015 Ekonomi och styrning, Sida 1 (5) Planeringsenheten 2015-03-09 Information Information till dig som vårdnadshavare Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal

Läs mer

MEKTEK GÅRD. SALONG HUVUDSAKEN semesterstä ngt v. 11 14-20 mars. Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

MEKTEK GÅRD. SALONG HUVUDSAKEN semesterstä ngt v. 11 14-20 mars. Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland SOMMARJOBB SOM STÄDVIKARIE Vill Du ha ett sommarjobb som städare i Hammarlands kommun. Vi kan erbjuda två skolelever, studerande eller andra unga ett

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Hemvård och hälsovård Läkardag

Hemvård och hälsovård Läkardag April 2014 Utgiven av Sottunga kommun Nästa nummer av Sottunga Nytt utkommer torsdagen den 7 maj. www.sottunga.ax Stopptid för material är måndagen den 5 maj kl. 18.00 Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

24-27 september 2009 MÄSSTIDER

24-27 september 2009 MÄSSTIDER 24-27 september 2009 MÄSSTIDER In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter Beställningar bör vara oss tillhanda senast: Fredag 21 augusti Vi reserverar oss för slutförsäljning. Beställningar Beställningar

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14

FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14 FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14 Folksam Scandinavian Open 2014 Särskilda bestämmelser Dressyr Samarbetspartner: Folksam Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 31-44 16.5.2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 16.05.2013 kl.19.45 21.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Pär-Olof

Läs mer

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Känner du att du vill kunna använda mer funktioner i Kapster eller Nextep? Vi hjälper dig att använda programmet för att du ska kunna få mer tid över till

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Under året har Finlands kommunförbunds förtjänsttecken tilldelats följande anställda och förtroendevalda inom kommunen:

Under året har Finlands kommunförbunds förtjänsttecken tilldelats följande anställda och förtroendevalda inom kommunen: Bolvik, Knutsboda Nyårsklockorna har ringt och vi har redan kommit en liten bit in på det nya året! På sitt sammanträde den 9 december godkände kommunfullmäktige Lemlands kommuns budget för år 2016 samt

Läs mer

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta. Punkt Vad Vem

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta. Punkt Vad Vem Protokoll nr 10-14 Möte Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Plats Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta Punkt Vad Vem 1 Mötet öppnas. Registrering av närvaro/förhinder Ordf Närvarande

Läs mer

Skärgårdsnämnden. Möteskallelse

Skärgårdsnämnden. Möteskallelse Skärgårdsnämnden Möteskallelse Kallelse nr: 1-2008 Tidpunkt: 4.2 2008 kl 1100-1500 Plats: Kallade: Kommungården, Kumlinge Till skärgårdsnämnden valda representanter från Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar,

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR september. Kommunkansliet informerar: Kommunstyrelsen. informerar: Äldreomsorgen. informerar: 9 / 2013 NY KOMMUNDIREKTÖR

SALTVIK. INFORMERAR september. Kommunkansliet informerar: Kommunstyrelsen. informerar: Äldreomsorgen. informerar: 9 / 2013 NY KOMMUNDIREKTÖR SALTVIK 9 / 2013 INFORMERAR september Samhällsinformation Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunkansliet

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1-11 07.01.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-19.50 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen

Läs mer

Är du orolig för dig själv, ditt barn, en anhörig, vän eller granne? Här kan du se vart du kan vända dig för råd och hjälp. Alla instanser har

Är du orolig för dig själv, ditt barn, en anhörig, vän eller granne? Här kan du se vart du kan vända dig för råd och hjälp. Alla instanser har Är du orolig för dig själv, ditt barn, en anhörig, vän eller granne? Här kan du se vart du kan vända dig för råd och hjälp. Alla instanser har tystnadsplikt. ALKOHOL- OCH DROGMOTTAGNINGEN Upplever du att

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Årshjul och former för dialog och samverkan med föreningar

Årshjul och former för dialog och samverkan med föreningar 2015-03-30 SID 1/6 Årshjul och former för dialog och samverkan med föreningar 1. Kontaktvägar/ ingångar a) till Idrott- och friluftsenheten (IoF); frågor om - bokningar och tider: lokalbokning@vallentuna.se

Läs mer

september 2013 nr 9 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Teater Mamma Mu! INFO FRÅN HÄLSOVÅRDEN

september 2013 nr 9 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Teater Mamma Mu! INFO FRÅN HÄLSOVÅRDEN Infobladet för Kumlinge kommun september 2013 nr 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från föreningar info från företag församlingen Nästa nummer av Kumlinge

Läs mer

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Sida 2 KUNSKAP MOTIVATION EKONOMI INSPIRATION STYRKA KOMPETENS GLÄDJE TRYGGHET UTBYTE WEBB UTVECKLING FÖRVALTNING KALENDARIUM 2014 DATUM KURS TID SIDAN SEPTEMBER

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

SKATTEKORT De som ej lämnat in skattekort för 2015 gällande arvoden bör senast den 10/ lämna in det till Hammarlands kommun kansli

SKATTEKORT De som ej lämnat in skattekort för 2015 gällande arvoden bör senast den 10/ lämna in det till Hammarlands kommun kansli Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland SKATTEKORT De som ej lämnat in skattekort för 2015 gällande arvoden bör senast den 10/11-2015 lämna in det till Hammarlands kommun kansli FRITIDSINFO

Läs mer

Katastrofgolfen slog nytt rekord med ett resultat på 3 761,70 euro. År 2014 var Katastrofgolfens resultat 2482,75 euro

Katastrofgolfen slog nytt rekord med ett resultat på 3 761,70 euro. År 2014 var Katastrofgolfens resultat 2482,75 euro INFORMATIONSBREV Nr 9 / 2015 Utgiven 8.10.2015 Ålands Distrikt Stort tack för din insats under Hungerdagen Hungerdagen år 2015 har gjort ett mycket bra resultat. Vi har ännu inte det slutgiltiga resultatet

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00.

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00. FÖREDRAGNINGSLISTA vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00. 1. VAL AV JUSTERINGSMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV TID FÖR JUSTERING Justeringsman: Clas-Jörgen Trohammar Justeringstid:

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av

Läs mer

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen 2 Innehållsförteckning Vad är en sjukresa?... 4 Vad gäller för sjukresa?... 4 Så här kan du resa... 5 För att resa med sjukresetaxi behövs

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

Information om fritids

Information om fritids Information om fritids Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-02 Var finns fritids? Fritids finns i skolans lokaler. Barnet går på det fritids som tillhör den skola där barnet är placerat. När har

Läs mer

Inbjudan till dansvecka 25/8 30/8-2014!

Inbjudan till dansvecka 25/8 30/8-2014! Inbjudan till dansvecka 25/8 30/8-2014 Vi i föreningen DansGlada Fötter i Kiruna har härmed nöjet att bjuda in er till en hel vecka med dans Under veckan erbjuder vi allt i från nybörjarkurs i bugg och

Läs mer

UTSTÄLLARINFORMATION. IT-MÄSSOR Öresund 2011 5-6 oktober MALMÖ ARENA / MALMÖ

UTSTÄLLARINFORMATION. IT-MÄSSOR Öresund 2011 5-6 oktober MALMÖ ARENA / MALMÖ UTSTÄLLARINFORMATION IT-MÄSSOR Öresund 2011 5-6 oktober MALMÖ ARENA / MALMÖ Vi hälsar Er välkomna som utställare och ser fram emot två givande dagar tillsammans. Nedan följer information som är viktig

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 D. nr 0368/13 Renhållningstaxa för Öckerö kommun 2014 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap 4 miljöbalken får kommunen meddela

Läs mer

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 8 27 AUGUSTI 2011. Smedsböle, 3 rum och kök, 74,5 m2, i fristående småhus på Lisafastersgränd 12, Smedsböle

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 8 27 AUGUSTI 2011. Smedsböle, 3 rum och kök, 74,5 m2, i fristående småhus på Lisafastersgränd 12, Smedsböle WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 8 27 AUGUSTI 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 9 15.09 24.09 10 20.10 29.10 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida 40,-

Läs mer

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net Sandpappret Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net SENSOMMARDANS I SANDA PARKEN Lördagen den 13 Augusti Gammeldans 15:00-18:00 till Kalle Jacobsson kvartett Grillbuffè ca 19:00 Dans 20:30-01:00 till DEAL

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling.

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. NUMMER 9/2012 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Nu är det Bingodags igen. Kom till Kapellhagen torsdagen

Läs mer

Val på Åland den 18 oktober 2015

Val på Åland den 18 oktober 2015 Val på Åland den 18 oktober 2015 Foldern är utgiven av Ålands landskapsregering 2015 Mera information hittar du på hemsidan www.val.ax Välkommen att delta i valen! Det är val till lagtinget och kommunernas

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-04-20 och 2016-04-20 13 cases found Diarienr. ÅLR 2016/2849 Reg.datum 15.4.2016 sdatum 20.4.2016 organ Näringsavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut Johansson Linnéa,

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

Sundsvall Arena Cup 2014

Sundsvall Arena Cup 2014 Inbjudan till Sundsvall Arena Cup 2014 Sundsvalls Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Sundsvall Arena Cup 2014. Sundsvall Arena Cup riktar sig till hela klubben, grenordning

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 18 9.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Julen 2009. Marsöfiskarens Delikatessbutik. Beställ en laxsida eller en rökt ål till dina speciella kunder eller personal.

Julen 2009. Marsöfiskarens Delikatessbutik. Beställ en laxsida eller en rökt ål till dina speciella kunder eller personal. Julbord 2009 i Jul på Corallen! Beställ en laxsida eller en rökt ål till dina speciella kunder eller personal. Marsöfiskarens Delikatessbutik Julen 2009 Eller varför inte ett presentkort? Julbord Boka

Läs mer

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa BLANKETT FÖR OLÄGENHETSANMÄLAN Personuppgifter Namn Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort mobil Ev. lägenhetsnr. Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

Närståendevårdarnas ålder och kön

Närståendevårdarnas ålder och kön Närståendevården, Tillsyn 2012 Här presenteras en sammanställning av kommunernas och närståendevårdarnas svar på den tillsyn av närståendevården som gjordes genom enkätutskick till kommunerna och närståendevårdarna.

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss.

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss. Mars 2015 Information till hyresgäster och närstående mars 2015 Hej här kommer mars månads brev till dig som bor på Brunnbäcksgatan 20 eller är närstående till någon av våra hyresgäster. Här berättar vi

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Dressyr Samarbetspartner: Folksam Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade.

Läs mer

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Bokningssystem för kulturbuss Den här manualen beskriver hur du ska göra för att boka din kulturbussbiljett. Om din skola inte redan har inloggningsuppgifter

Läs mer