Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad"

Transkript

1 Infobladet för Kumlinge kommun januari 2013 nr 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7 sida 8 info från kommunen kurser och jumpor annonser församlingen Nästa deadline är Materialet lämnas in i redigerbar form och levereras helst per e-post: Obs: Skicka inte material till andra adresser eller via Facebook. Kumlinge kommuns informationsblad Ansvarig utgivare: Redaktör: kommundirektör Jim Eriksson Satu Numminen tel / Kommunkansliet har öppet vardagar kl och kl tel , fax , Kanslipersonalens e-post: ÅHS MEDDELAR Hälsovårdsmottagningen i Kumlinge by, vid skolan: Måndag-tisdag kl Beredskap kl Onsdag ledig, dagen kan variera. Torsdag-fredag kl Beredskap kl Lör-sön beredskap kl Vid akuta sjukdomsfall eller olyckor när hälsovårdaren inte är i tjänst, ring 112 eller akuten tel hälsar Anne-Mai Börja året med att se över dina hus... Kommunen kontaktas faktiskt nästan månatligen av familjer, par eller personer som skulle kunna tänka sig att bo i Kumlinge. Flera av dem frågar efter hus som man kan hyra eller köpa. Det vi skulle omedelbart behöva i Kumlinge är att - ni som äger hus skulle fundera om ni ska ha dem kvar stående tomma eller kan ni tänka er att hyra ut eller sälja dem, i så fall i vilket skick och på hurdana villkor - ni som har för lite att göra (???) skulle kanske bilda ett bolag som köper äldre hus och renoverar för att sedan hyra ut eller sälja dem. Vem vågar? Det förstnämnda är det viktigaste - nämligen utan hus ingen inflyttning. Hör av dig, oberoende hur du funderar! /Satu Numminen, nn-sekr., tel Protokoll i kommunen Kommunens protokoll finns till påseende på biblioteket i Kumlinge. Dessutom finns protokollen även i en pärm på butikerna i Enklinge och Seglinge. De flesta protokollen läggs också ut på kommunens hemsida w w w. k u m l i n g e. a x Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun!

2 Info från kommunen Senaste nytt från kommunfullmäktige, beslut i urval från mötet TAXOR INOM BARNOMSORGEN VERKSAM- HETSÅRET Fullmäktige beslöt att kommunen fortsätter att erbjuda avgiftsfrihet första året att barn tar del av den av kommunens ombesörjda barnomsorgen. Beslutet gäller verksamhetsåret Även under det verksamhetsår som pågår för närvarande är ett barns första dagis år avgiftsfritt. BUDGET 2013 OCH INVESTERINGAR Driftsverksamheten 2013: Verksamheten ska enligt budgeten bedrivas till klart lägre kostnader än under Kostnaderna budgeteras på en lägre nivå framför allt inom skola och hemservice. I skolan sker sammanslagningar av undervisningsgrupper vilket minskar personalkostnaderna. Skolans elevantal ser ut att minska och det var därför nödvändigt med vissa förändringar i undervisningsgrupperna. Dessutom budgeteras inte för speciallärartjänst. Även näringslivsnämnden minskar sin budget med en ganska hög procent. Skatteintäkter och landskapsandelar ser ut att hållas på ungefär samma nivå Enligt budgeten går kommunens driftsverksamhet euro på plus Detta tal är det som kallas årsbidrag. Med avskrivningar på cirka euro blir resultatet minus euro. Eftersom driftsverksamhetens överskott är så pass lågt som euro kommer alla utgifter som inte räknas till driftsverksamheten, dvs. investeringar och låneamorteringar, att minska på kommunens kontotillgodohavanden. Vid årsskiftet har kommunen drygt euro på sina konton. Investeringar 2013: Vid årsskiftet har kommunen drygt euro på sina konton. Den sista amorteringen på nuvarande år görs tidigt under året. Därefter är kommunen skuldfri. Senare under året planerar kommunen emellertid att inleda en rad investeringar på sammanlagt cirka 1,5 miljoner euro. Största enskilda investeringen är givetvis renoveringen av Annagården. Andra investeringar är färdigställande av reningsverk på Vårholms bostadsområde. Inom några år bör kommunen också ha genomfört sluttäckning av soptippen och förbättrat avloppsreningen vid skolan och Annagården. Det är dessa investeringar som ihop med den ekonomiskt ansträngda driftsverksamheten riskerar att först tömma kommunens konton och därefter tvinga kommunen till stora lån. För att en kommun ska kunna klara av att hantera stora lån bör man ha ett överskott från driftsverksamheten, dvs. ett stort positivt årsbidrag. Det är detta man inte ser ut att få under de närmaste åren, bland annat eftersom den befolkningsminskning som skett under 2012 slår ut i minskade landskapsandelar Befolkningsminskningen riskerar givetvis också att minska skatteintäkterna. Senaste nytt från kommunstyrelse, beslut i urval från mötet KALKYL FÖR KOMMUNENS EKONOMI ÅREN Kommunstyrelsens tog del av kalkyl för Kumlinge kommuns ekonomiska utveckling åren Kalkylens främsta syfte var att påvisa hur kommunens likviditet reagerar på de kommande årens investeringar och en moderat utveckling av driftskostnaderna. Kalkylen inbegriper bl.a. renovering av Annagården för ca 1,4 miljoner euro och de lån och låneamorteringar som kommunen skulle behöva på grund därav. Kalkylen visar framför allt på en problematik med driftsverksamheten kommande år. Den riskerar att går på minus istället för på plus som den borde. Denna olägenhet gör det mycket svårt att genomföra större investeringar. En bakgrund till de utmanande siffrorna är befolkningsminskningen under 2012, speciellt minskningen av barn, vilket leder till en klar minskning av landskapsandelar från ANNAGÅRDEN Kommunstyrelsen beslöt enligt följande vad gäller den fortsatta planeringen av Annagården-projektet. -Ärendet remitteras till kommundirektören som ombesörjer att vederbörande tjänstemän fortsätter beredningen av en renovering av Annagården utifrån idén om begränsad renovering av fastigheten. En konkret utgångsbild för begränsad renovering av Annagården utgörs av den ritning som tillställdes kommunstyrelsen inför mötet. Den begränsade renoveringen kan också planeras att omfatta andra delar av huset, så att renoveringen i yta motsvarar nämnda ritning. -Med tanke på en begränsad renovering av Annagården är det också nödvändigt att i enlighet med kommunfullmäktiges uppmaning (17.12) utreda praktiska och kostnadsmässiga innebörder av en permanent flytt av daghemmet till Kumlinge skola. Primärt skall det utredas vad iordningställande av biblioteket till permanent dagisverksamhet innebär kostnadsmässigt och praktiskt. Daghemmets kapacitet ska uppgå till ca 15 barn.

3 Info från kommunen -Det skall därtill utredas vilka köksfunktioner som måste upprätthållas i Annagården även om kommunens huvudkök, och därmed också äldreomsorgens, finns i Kumlinge skola. -Referenser för en renovering som innebär lyftning av Annagården bör införskaffas. -Resultat från pilottestet med mögelsanering är ett nödvändigt underlag som kommunstyrelsen behöver ha till handa då beslut om eventuell upphandling av renovering av Annagården ska fattas. ÅMHMs godkännande av resultaten är relevant. -Ett riktgivande pris för nybyggnad av äldreboende och dagis skall tas fram för ett boende med 9 lägenheter + 1 avlastningsrum samt daghem för barn. I prisförfrågan ska bland annat påpekas att byggnadens kök inte ska vara ett kök där klienternas måltider i huvudsak tillreds. -Annagårdens planeringskommitté upplöses härmed. Kommittén tackas för sitt arbete. En byggnadskommitté för projektet tillsätts senare. -Ledamot Åke Sundman skall vara kommunstyrelsen representant i tjänstemännens beredning. Sundman förväntas inte delta i de beredningsmöten som tjänstemännen håller men han ska erhålla rapportering om hur arbetet framskrider och ha möjlighet att ställa frågor. -Frågan om projektledarskap upptas på nästa kommunstyrelsemöte. ÅLANDS KOMMUNFÖRBUNDS FRAMTID Kommunstyrelsen beslöt att inte föreslår för fullmäktige att kommunen ska utträda ur Ålands kommunförbund. BREV TILL LANDSKAPSREGERINGEN OM FÄRJALTERNATIV, BOKNINGSRÄTT MM PÅ TVÄRGÅENDE LINJEN FRÅN På fullmäktigemötet den uttrycktes en önskan om att kommunstyrelsen eller näringslivsnämnden bevakar kommuninvånarnas och andra resenärers intressen när det gäller tvärgående linjen från och med Mer specifikt uttryckt handlar det om vilken färja som ska trafikera tvärgående vinterhalvåret och om möjligheter att boka kombinationer med tvärgående och södra linjen i Överö. Problematiken med Grisslans lastkapacitet för tunga fordon berörs också. Styrelseledamoten/trafikarbetsgruppens sekreterare Satu Numminen hade inför kst-mötet sammanställt ett utkast till brev som ska skickas till ÅLRledamöterna. Utkastet gicks genom på kst-mötet. Det slutliga brevet är bilaga till protokollet och det har förutom per vanlig post också sänts per e-post till samtliga ledamöter i Ålands landskapsregering. Diskutera samhällsreformen! Sannolikt hålls ett öppet möte om den planerade samhällsreformen på Åland i Kumlinge måndag 21 januari. Då har alla intresserade förtroendevalda och övriga invånare i Kumlinge möjlighet att samlas för att diskutera, ställa frågor och uttrycka sina åsikter om den samhällsreform som diskuteras på högsta politiska nivå i Åland för närvarande. Kansliminister Gun-Mari Lindholm kommer att delta i mötet. Det finns ännu ett visst mått av osäkerhet gällande tiden och platsen för mötet och därför ombeds alla intresserade se efter närmare uppgifter på anslagstavlor och kommunens hemsida. BILDNINGSSEKTORN INFORMERAR Biblioteket i Kumlinge by har öppet enligt följande: Måndagar Torsdagar Fredagar BYGGNADSTEKNISKA SEKTORN INFORMERAR Miljötips från Agenda 21 - kontoret, januari: Utmana en kompis med ett köpstopp! Reglerna bestämmer ni själva. Passa på och gå igenom vad ni har i garderoben, ge bort eller sälj sådant ni inte använder. NÄRINGSLIVSSEKTORN INFORMERAR De nya turlistorna för skärgårdstrafiken trädde i kraft Det kommer att dröja veckor ännu innan den tryckta Skärgårdsguiden blir färdig, i dagsläge måste man leta upp turlistorna på Ålandstrafikens hemsida I denna tidningen publiceras de färjors turlistor som trafikerar Kumlinge men observera att det kan finnas små fel i dem ännu. Bokningen på Ålandstrafiken har öppnat och i dagsläge kan man boka resor under årets första fyra månader. Turlistan för Vartsala-färjan mellan Gustavs och Osnäs har ändrat en aning från Den nya turlistan finns på på första sidan finns en lista på färjor på blå bakgrund, i den klickar man på Vartsala. Turliständringarna påverkar farandet till och från några av Viggens turer. Kollektivtrafiken i Kumlinge ändrades till att passa skärgårdsfärjornas turlistor. Tidtabellen på följande sida gäller i januari till att börja med.

4 Info från kommunen - kollektivtrafik KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE Näringslivsnämnden i Kumlinge kommun upprätthåller följande kollektivtrafik: Alla turer skall beställas hos Lindéns Taxi. Beställningarna till tel senast dagen innan kl. 21. I turlistan: N = m/s Alfågelns eller m/s Knipans avgång / ankomst, norra linjen, Kumlinge norra färjfäste S = m/s Ejderns avgång / ankomst, tvärgående linjen, Snäckö färjfäste måndag tisdag onsdag torsdag fredag N N N N N S S S N N N N N N N N N N S N N N N N N N Kollektivtrafiken längs huvudvägen är avgiftsfri. Hämtning utanför rutten 1-2. Observera att varje kund (eller kundgrupp med samma hållplats) måste boka sin resa till Lindéns. Det går inte att lita på att grannen har bokat eftersom vid vissa turer måste taxichauffören komma överens om detaljer med kunderna.

5 Info från kommunen - skärgårdstrafik

6 Kurser och jumpor VÅRENS MEDISKURSER i KUMLINGE VÄVKURS med Laila Kankare-Holm. Kursbörjan 23 januari hemma hos Laila. Vi väver onsdagar kl Då får man hjälp av Laila. Annars är det fritt fram att väva vilken dag eller tid som passar dej bäst. SY MED LAILA. Kursen hålls i skolan måndagar med början 4 februari kl Du kan sy stort eller smått, vara nybörjare eller "proffs". ORDNA DINA DIGITALA FOTON. Lärare: Siv Ekström Veckoslutskurs 6-7 april i skolan. Vi går igenom olika sätt att ordna bilder och mappar i datorn. Tiden meddelas på anslagstavlorna eller direkt till dem som anmält sig. GRUNDKURS I SALSA. Lärare Monica Lind. Veckoslutskurs 8-9 mars, i skolan. Ingen paranmälan behövs. Vi dansar individuellt. Tiden meddelas på anslagstavlorna eller direkt till dem som anmält sig. SPANSKA FÖR NYBÖRJARE. Lärare Monica Lind. Torsdagar med början 31 januari kl i skolan. TRÄSLÖJD OCH SVARVKURS. Lärare Kaj Lundberg. Tisdagar kl i skolan med början 5 februari. Roligt att arbeta tillsammans. Du kan vara nybörjare eller proffs" Det finns mera information i Mediskatalogen som kommer ut i dagarna. OBS! Det är viktigt att du anmäler dig så snart som möjligt till den eller de kurser du vill delta i. Läraren behöver tid till planering och Medis kräver minst 6 deltagare till kurserna. Välkommen på Medis-kurs! BUDGETARBETE I DIN FÖRENING Den här utbildningen tar upp ekonomi i föreningar, sambandet mellan budgeten och verksamheten, förståelse för ekonomiska grundbegrepp och hur du lär känna din budget. Detta är ingen kurs i bokföring. Vilka viktiga papper och rapporter behöver man hantera i föreningen, vad säger föreningslagen, vad kräver t ex skattemyndigheten. Målgrupp: Föreningsfunktionärer som vill lära sig mer om budgetarbete. Utbildningen är grundläggande, du behöver inga särskilda förkunskaper. Tillfället är gratis, anmäl dig på: eller Tid och plats: 24 januari i Kumlingeskola. Kursledare: Maria Malmberg, egenföretagare inom bokföring och redovisning. Ett samarbete mellan ABF-Åland och Bildningsnämnden i Kumlinge KOM IGÅNG MED MOTION (efter julmaten?) Väletablerade och omtyckta jumpor av olika slag fortsätter efter jul och nyårshelgerna enligt följande: BODYPUMP på tisdagar från 8.1 kl på Kumlinge skola. Det finns plats för nya deltagare, intresserade kan höra av sig till Åsa, tel NETTES JUMPA på Enklinge på onsdagar från 9.1 kl på Hembygdsgården. ÅSAS JUMPA på Enklinge på torsdagar från 10.1 kl på Hembygdsgården. Det går nu jättebra att delta från Kumlinge: åk Frida från Kumlinge till Enklinge och hem på Alfågeln efter jumpan kl från Enklinge. OBS: Datakursen med Kaj fortsätter tisdagen den 8 januari kl på skolan.

7 Annonser KUMLINGE ANDELSHANDEL TACKAR ALLA KUNDER FÖR DET GÅNGNA ÅRET OCH ÖNSKAR ER ALLA ETT GOTT NYTT ÅR. Sonja, Elena och Nalle ETT STORT TACK till Er alla som håller skottat och snyggt kring era postlådor. Det underlättar utdelarens arbete. Samtidigt önskar vi påminna övriga om att skotta, om och när det kommer snö igen. GOTT NYTT ÅR Ö. VI PÅ POSTEN Älghippa i Kumlinge! Markägare och Kumlingebor inbjuds till traditionsenlig Älghippa på Vikingalid lördagen den 19 januari kl Mat och kaffe med tillbehör Lotteri Dans till Bjarne Ekblom Inträde 10 Åldersgräns 18år. Välkomna Kumlinge Jaktlag TACK!!! Församlingens AdventBazar med kyrkkaffe och lotteri inbringade 740 euro. Pysselgruppen tackar alla givare och deltagare som bidrog till det goda resultatet. Behållningen delas mellan mission och arbete inom den egna församlingen. Gott Nytt År 2013! TORR VED SÄLJES Blandad ved för panna, färdigt på pallar. Tel / Sten SPARA SKIDSPÅREN Om och när det kommer snö igen vill vi skidsugna fortsätta njuta av fina spår som snälla skoterförare drar åt oss. Då hoppas vi att andra skoterförare respekterar våra skidspår och kör i krok för dem! Den ordnas det första halvmaratonloppet i den åländska skärgården, brändöluffen! På vägbankarna i Brändö går sträckan över sammanlagt 14 öar i skärgårdens vackraste natur och samtidigt genom flera byar. Loppet börjar vid Brändöhallen, går söderut till Torsholma färjfäste och tillbaka till målet, som också är vid Brändöhallen. Dessutom blir det motionslopp (10km) på samma sträcka (vändpunkt Baggholma), barnlopp på motionsrundan och fikalopp! Fikaloppet är öppet för alla: man promenerar, med eller utan stavar, från hallen till Djurholm och där blir det sedan kaffe och bulle. Mer information finns på brando.ax/brandoluffen eller vår facebook-sida brändöluffen. Välkommen hit! Kim Hohmann (projektledare brändöluffen)

8 Brändö-Kumlinge församling - januari GUDSTJÄNSTER 1.1 Nyårsdagen Högmässa i S:ta Jakob kl. 11. AL/MK Högmässa i S:ta Anna kl AL/MK 6.1 Trettondagen Högmässa i S:t Jakob kl. 11. AL/MK söndag efter trettondagen Högmässa i S:ta Anna kl. 11. AL/MK söndag efter trettondagen Högmässa i S:t Jakob kl. 11. AL/MK söndag före fastetiden Högmässa i S:ta Anna kl. 11. AL/Kaj-Gustav Sandholm ANNAGÅRDEN OCH SOLKULLA 2.1 De vackraste julsångerna på Annagården kl De vackraste julsångerna på Solkulla kl Veckomässa på Annagården kl Veckomässa på Solkulla kl. 14 Kauneimmat Joululaulut 5.1 kl. 14 i Brändö församlingshem AL/MK KYRKOHERDEN ÄR ANTRÄFFBAR På pastorskansliet i Kumlinge: Onsdagar kl På pastorskansliet i Brändö: Fredagar kl T.f. kyrkoherde Anna Lindén är ledig måndagar samt Under kyrkoherdens frånvaro ansvarar Kent Danielsson, , för kuratelet. KONTAKTUPPGIFTER Pastorskansliet i Brändö Pastorskansliet i Kumlinge T.f. kyrkoherde: Anna Lindén Kanslist: Åsa Lundberg Kyrkvaktmästare i Kumlinge: Susanne Danielsson Vik. kantor: Marja Karlsson Hemsida: Facebooksida: Sångstund på Solkulla kl Veckomässa på Annagården kl Veckomässa på Solkulla kl. 14

9 B

10 Info

11 Info

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR Infobladet för Kumlinge kommun mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-6 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från privatpersoner och föreningar och företag info från församlingen Nästa nummer

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Nu bygger vi 52 nya lägenheter!

Nu bygger vi 52 nya lägenheter! BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 2 2012 www.ludvikahem.se Midsommar i Ludvika! Nog är väl midsommar en av de finaste av alla våra svenska högtider? När midsommarstången är lövad

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Nr 10/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Tack för vänligt mottagande i kommunen. Jag har börjat arbeta som

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 mars. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 23 mars

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 28 Vinter 2010. Kallelse till årsmöte. Ordföranden har ordet

DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 28 Vinter 2010. Kallelse till årsmöte. Ordföranden har ordet E DSÄNGSBULLETINEN Utgåva 28 Vinter 2010 Nu närmast kommer förhoppningsvis en lugn och trevlig julhelg för oss alla. Därefter kör vi igång igen med full kraft. Ses vi inte tidigare, så ska det bli trevligt

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

AURORA. Kents röda önskelista. Motionera mera - ett sunt hälsoval! Vid denna. Att motionera. En högre växel! Möjligheternas. Ystad

AURORA. Kents röda önskelista. Motionera mera - ett sunt hälsoval! Vid denna. Att motionera. En högre växel! Möjligheternas. Ystad En högre växel! Vid denna tidpunkt på året är det vanligt att göra en reflektion över året som har gått, samtidigt som blicken fästs mot framtiden. Under året har vi tagit fram 25 stycken motioner till

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Förord. Hoppas att handboken kan hjälpa just dig framåt i dina funderingar! Niklas Ulfvens projektledare

Förord. Hoppas att handboken kan hjälpa just dig framåt i dina funderingar! Niklas Ulfvens projektledare Förord Handboken för byajour och byavaktmästare är ett resultat av det arbete som bedrivits inom ramen för projektet Service på ett nytt sätt. Med hjälp av handboken vill vi från projektets sida förmedla

Läs mer

Spelledarens administrativa guide (SLAG)

Spelledarens administrativa guide (SLAG) Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria rf Spelledarens administrativa guide (SLAG) En hjälpreda för ordnandet av lajv i Elorias regi Senast uppdaterad: 16.6.2014 2 av 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR-FÖRORD...

Läs mer

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad Tre förslag om fasaderna Brf Masthuggets historia del 2 Digital-tv via bredband eller kabel? TV-film om gamla Masthugget 1-09nytt MASTHUGGS Bostadsrättsföreningen Masthugget Målarverkstaden ommålad Ledare

Läs mer

/st. www.axums.se SNART ÄR DET DAGS! www.meca.se HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN TEL: 0303-74 99 55 ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

/st. www.axums.se SNART ÄR DET DAGS! www.meca.se HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN TEL: 0303-74 99 55 ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13) Öppet 9-20 alla dagar! Lödöse 0520-66 00 10 ICA Certifierade takläggare Ansvarsförsäkrade Lingonsylt 1,5kg Gäller t.o.m. söndag 20/3 mot kupong /st Välkommen till PwC Tillsammans förverkligar vi dina visioner

Läs mer

FINSTRÖM. Hitta formen till våren!

FINSTRÖM. Hitta formen till våren! Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 1/ JANUARI FINSTRÖMS 2014 KOMMUN Hitta formen till våren! Sidan 4 Rosengårds dagverksamhet Sidan 2 Skolslöjd

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

FSS Manual åt elevkårer

FSS Manual åt elevkårer FSS Manual åt elevkårer 1 Sisällys FSS Manual åt elevkårer... 1 Vem bestämmer i skolan?... 5 Elevkåren och elevkårsstyrelsen... 5 Lärarkåren och lärarmöten... 5 Rektor... 5 Övrig personal... 6 Direktion

Läs mer