augusti 2012 nr 08 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "augusti 2012 nr 08 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun"

Transkript

1 Infobladet för Kumlinge kommun augusti 2012 nr 08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6-7 sida 8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från föreningar info från företag åsikter församlingen Nästa deadline är Materialet lämnas in i redigerbar form och levereras helst per e-post: Kumlinge kommuns informationsblad Ansvarig utgivare: Redaktör: kommundirektör Jim Eriksson Satu Numminen tel / Kommunkansliet har öppet vardagar kl och kl tel , fax , Kanslipersonalens e-post: KORTKORT Containern för farligt avfall har flyttats från kommunkansliets parkering till soptippen, läs mera längre fram i tidningen. För att tillfredsställa dricksvattenbehovet för brunnslösa människor har en kran installerats på skolbyggnadens norra vägg. Mera info finns vid kranen. Till salu eller uthyrning (övre Åkers) Bostadshus med 3 sovrum, kök, vardagsrum, toalett med dusch, delvis källare, pannrum med ved, el och oljepanna. På gården finns ladugård, garage och förrådsbyggnader. Tillhörande mark och jordareal kan säljas enskilt. Vid intresse kontakta: Leif Åkerfelt Lotta Åkerfelt Protokoll i kommunen Kommunens protokoll finns till påseende på biblioteket i Kumlinge. Dessutom finns protokollen även i en pärm på butikerna i Enklinge och Seglinge. Kumlinge Poliskansli håller semesterstängt 16/7-12/8 Vid brådskande ärenden under ovanstående tid vänligen kontakta polisen i Mariehamn. Tel: Påminnelse: Fredag 10.8 stänger apoteket kl I augusti kommer apoteket att vara stängt i 2 veckor: augusti. Undantag är måndagen den 20.8 då apotekare Mona Elmvik är på plats. Passa på att uträtta era apoteksärenden då! I övrigt hänvisas till Nya Apoteket på Norragatan 17, tel

2 Info från kommunen Senaste nytt från kommunstyrelsen, beslut i urval från mötet SAMARBETSFÖRSLAG OM TURISTISK DEL AV KOMMUNENS HEMSIDA: Kommunen har av Alandica Data och dess innehavare Thorsten Krüger fått ett samarbetsförslag, som går ut på att den av Krüger upprätthållna sidan ska integreras med kommunens nya hemsida, som konstrueras av företaget Majactive. Den av Alandica Data upprätthållna Kumlinge.info innehåller information med inriktning på besöksnäringen. Kommunstyrelsen beslutade att inte inleda samarbete med Alandica Data. I beslutet påpekas att trots att samarbete ej inleds är Alandica Datas sida Visit Kumlinge (www.kumlinge.info) är ett förtjänstfullt initiativ. Den sammanvägning som gjorts av fördelar och nackdelar kring de två vägvalen leder dock till ovan nämnda beslut. Alandica Data får ta del av de överväganden som framkommer i kommundirektörens beslutsunderlag. Ordförande Mia Hanström reserverade sig mot beslutet att inte inleda samarbete med Alandica Data. TRAFIKPROJEKTET NY TID : Otto Hojar från Föglö arbetar med ett förslag om framtidens trafikarrangemang i den åländska skärgården och för trafiken mellan Åland och närliggande regioner. Hojars projekt har fått politiskt stöd av Föglö kommun, som nu har sänt en förfrågan till de övriga skärgårdskommunerna om dessas intresse att vara med och finansiera en såkallad förprojektering. Kommunstyrelsen beslöt att Otto Hojar inbjuds att presentera projektet Ny Tid för kommunstyrelsen, fullmäktige och övriga intresserade den 21 augusti eller annat lämpligt datum. BUDGETUPPFÖLJNING : Respektive tjänsteman och nämnd har rapporterat till kommunstyrelsen om det ekonomiska utfallet för respektive uppgiftsområde under året 4-5 första månader. Sammanfattningsvis kan sägas att budgetjusteringar inte befanns vara vettiga att genomföra i detta skede av året. Helhetskostnadsbilden uppvisar acceptabel trend förhållande till budget. Dock har kostnader för oljeuppvärmning och vikarier uppnått budgeterad nivå redan vid mitten av året. Kommunalskatteskatteintäkterna antyder bra utfall på årsbasis sett till årets första 5 månader, men det kan inte uteslutas att de precis som senaste år sjunker mot slutet av året. KOMMANDE MÖTE OM SAMHÄLLSREFORM: Med anledning av de pågående diskussionerna och förberedelserna för en samhällsstrukturreform på Åland avser kommunstyrelsen ordna ett öppet möte om den aviserade samhällsstrukturreformen. Mötet ska vara öppet för alla intresserade. Mötets syfte är inte i första hand att komma fram till kommunens ståndpunkt i de många frågorna som berör samhällsreformen utan att sätta igång ett samtal i kommunen som bygger på fakta, för att sen när utredningar och diskussioner går vidare ha en bättre bas för beslut i kommunen. På mötet ska bland annat följande frågor diskuteras: *Vad är det som är viktigt att fortsättningsvis bestämma lokalt? *Vilka risker och möjligheter ser vi utifrån en liten skärgårdskommuns perspektiv med de olika modellerna? Tidpunkten för mötet är ännu oklar. Kommunstyrelsen beslöt att kommundirektören får i uppdrag att i början av augusti ordna ett möte kring den skisserade samhällstrukturreformen. Kansliminister Gun-Mari Lindholm eller annan person som varit delaktig i framtagande av de fyra modellerna för servicestrukturen inbjuds som expert/presentatör till tillfället. FÖRNYANDE AV VISIONS-DOKUMENT FÖR KUMLINGE: Kumlinge kommuns nuvarande visionsdokument sträcker sig fram till Kommunstyrelsen beslöt att under hösten inleda arbete med att ta fram ett nytt visionsdokument. Arbetet ska involvera samtliga förtroendevalda och tjänstemän. Första steget är att man går genom vilka av det nuvarande visionsdokumentets punkter som förverkligats. Senare hålls idékläckar-/visionsmöte med alla förtroendevalda. Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som ska fungera som sekretariat för arbetet. SKATTEINTÄKTSANALYS: Eftersom det ofta är vanskligt för en kommun att förutspå kommande års skatteintäkter har kommunstyrelsen och fullmäktige inför arbetet med budget 2013 bjudit in ÅSUBs utredningschef Katarina Fellman för ett samtal om hur skatteintäkter prognostiseras och hur kommunen själv kan införa lokala variabler i sin prognos för skatteintäkterna. Mötet hålls under andra halvan av augusti. Fellman ska också beskriva de demografiska utmaningar som hela Åland står inför, och som är en bidragande orsak till att en samhällsstrukturreform planeras.

3 Info från kommunen BYGGNADSTEKNISKA SEKTORN INFORMERAR Soptippens ÖPPETHÅLLNINGSTIDER Soptippen är öppen alla måndagar kl och sista lördagen i månaden kl.11-12, utan beställning. Containern för farligt avfall är flyttad från kommunkansliet till soptippen så nu lämnas även problemavfall där under ovannämnda öppethållningstid. De mindre skåpen för problemavfall på Seglinge och Enklinge är kvar vid butikerna och sköts av butikspersonalen, inlämning av avfall under butikernas öppethållningstid. ÖVRIGT OM AVFALLSHANTERING Under sommaren blir belastning på återvinningsstationen söder om Kumlinge by betydligt högre och därför uppmanas kumlingebor, såväl fastboende som sommargäster, sprida sitt avfall till stationerna på Snäckö och i norra Kumlinge, vid färjfästet. Det gäller att tänka efter lite och ta soporna med när man ändå har ärende utanför byn, tex. på väg ner till färjan, men det är viktigt för att återvinningsstationerna skall hållas städade och inte riskera bli överfulla under sommaren. DRICKSVATTEN Eftersom vattenkvalitén och ansvarsfrågan är oklar gällande den sk. butiksbrunnen vid Kumlinge andelshandel har kommunens tekniska sektor beslutat följande: På skolbyggnadens norra gavel, alltså på bibliotekets vägg mot vägen, har installerats en kran där allmänheten kan hämta dricksvatten. Vattnet är godkänt för dricksvatten. Högsta tillåtna hämtningsmängd är 50 liter per gång, de närmaste veckorna kommer att visa hur stort behovet av dricksvatten är och om mängden behöver begränsas även framledes. Vid kranen finns mera information. Miljötips - augusti Bränn inte brasor vid stranden. Askan och näringen sköljs då ut i havet. För åtminstone askan upp på land. BILDNINGSSEKTORN INFORMERAR Skolstarten i Kumlinge skola för höstterminen 2012 inleds på tisdag 21.8 kl Skoldagen slutar Biblioteket har öppet under augusti: Måndagar Torsdagar Fredagar Från och med Måndagar Torsdagar Fredagar Fritidsgruppens sista sommaraktiviteter Sommarfotboll på sportplan i Marskill, Kumlinge Onsdagarna 1.8 och kl för barn i ålder 7-12 år och kl för personer från 12 år uppåt. Ledare: Peter och David Hopp och Spring, på sportplan på Seglinge Torsdag kl för barn i ålder 5-9 år. Ledare: Anna och Sanna Öppet nät för allmänt bruk Skärgårdskontoret stängdes vid årsskiftet på grund av få användare så nu hänvisas besökare och sommarkumlingebor i behov av internet-uppkoppling till skolgården med sina bärbara datorer. Skolan har ett öppet trådlöst nät som fungerar ute. MEDIS INFORMERAR Kurser i Kumlinge under hösten Kontaktperson: Pia Strandberg, tel , , under bibliotekstid. Anmälningar till alla Kumlingekurser tas emot av kontaktpersonen. Obs anmälningsstart Tidigare anmälningar beaktas inte Data III - Fortsättning tisdag 18:30-20: (6 tillf. 18 lekt.) Kumlinge skola, lärare Kaj Törnroos Vi repeterar dokumenthantering, e-post och att söka på nätet. Utvecklar textdokument med bilder, rubriker etc. Enklare kalkylbehandling och diagram. Vi lär oss något om datorns kringutrustning, såsom skrivare, projektor och kamera. Möjligheter i molnet såsom lagring mm. Förkunskaper: Datorvana

4 Info från kommunen 2010 Bildbehandling lördag 13:00-18:00 och söndag 10:00-16: (1 veckoslut 12 lekt.) Kumlinge skola, lärare Siv Ekström Fortsättningskurs där vi fördjupar oss i olika möjligheter till redigering av digitala bilder. Ta gärna med din egen bärbara dator om du har en sådan. Du kan jobba med dina egna bilder. Trådlöst internet finns i skolan. Vi använder ett bildredigeringsprogram som finns på internet, så du behöver inte skaffa programvara. Förkunskaper: Grundkursen Digitalkameran eller motsvarande vana av bildhantering i datorn Smide i Lapposmedjan, Brändö fredag 15:00-20:30, lördag 9:00-14: och (2 veckoslut, 28 lekt.) Lappo smedja, lärare Anna Sundblom Lär dig forma det hårda materialet järn i den mysiga smedjan i Lappo, Brändö. Kursinnehållet bestäms utifrån kursens sammansättning. Tag med oömma icke eldfängda kläder, hörselskydd och mat. Allt material såsom kol och stål finns på plats. Materialkostnader tillkommer och betalas på plats. Möjlighet till enklare logi finns på Lappo. Ansvarig kontaktperson: Pia Strandberg, Kumlinge Vävkurs tisdag 18:30-21: (12 tillf. 48 lekt.) Kumlinge skola och hemma hos Laila lärare Laila Kankare-Holm Såväl grundtekniker som mera avancerat lärs ut. Kursen passar både nybörjare och längre hunna vävare Svarvkurs onsdag 18:30-21: (6 tillf. 20 lekt.) Kumlinge skola, lärare Kaj Lundberg Kursen riktar sig till nybörjare och längre hunna Beskärning av äppelträd söndag 12:45-15: (1 tillf. 4 lekt.) Samling på Kumlinge skola, lärare Magnus Sundlöf Obs! Smideskursen hålls på Lappo fastän den hör till Kumlinges kursutbud. Du kan fritt deltaga i kurser i vilken kommun på Åland som helst. Kursavgifterna är inte fastställda ännu. OBS! Anmälning alla kurser behövs. Kommer det inte tillräckligt många intresserade (i regel minst 6 st.) måste kursen inhiberas. Ring och anmäl dig så snabbt som möjligt, med början 10 september PERSONALEN PÅ KOMMUNKANSLIET HAR SEMESTER ENLIGT FÖLJANDE: Kommundirektör Jim Eriksson Byråsekreterare Marianne Eklund och Bildningschef Kaj Törnroos Kontaktperson under tiden i brådskande ärenden är bildningsnämndens ordförande Markku Lahtinen, tel Socialsekreterare Sussi Danielsson och Kontaktperson under tiden i brådskande ärenden är socialnämndens ordförande Thomas Fredriksen, tel Näringslivsnämndens sekreterare Satu Numminen jobbar hela sommaren men på deltid och delvis hemifrån som vanligt. Telefonen har ingen semester så det är bara att ringa, tel , om du har ärenden som gäller näringslivssektorn. Det går också bra att mejla Kommunkansliet har öppet igen efter semesterstängningen från 30.7 men under första veckan med reducerad personalstyrka.

5 Info från kommunen KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE Näringslivsnämnden i Kumlinge kommun upprätthåller följande kollektivtrafik: Alla turer skall beställas hos Lindéns Taxi. Beställningarna till tel senast dagen innan kl. 21. I turlistan: A= m/s Alfågelns avgång / ankomst, norra linjen, Kumlinge norra färjfäste E= m/s Ejderns avgång / ankomst, tvärgående linjen, Snäckö färjfäste måndag tisdag onsdag torsdag fredag A E E E A A A A E E A E E E E A A A A A E E E E E A A A A A E E E E E A A A A A Kollektivtrafiken längs huvudvägen är avgiftsfri. Hämtning utanför rutten 1-2. Observera att varje kund (eller kundgrupp med samma hållplats) måste boka sin resa till Lindéns. Det går inte att lita på att grannen har bokat eftersom vid vissa turer måste taxichauffören komma överens om detaljer med kunderna. JOUKKOLIIKENNE KUMLINGESSA HUOM: MAKSUTON!!! Kaikki vuorot on varattava etukäteen viimeistään edellisenä iltana klo 21. Lindéns Taxi, puh Aikataulussa: A= m/s Alfågeln'in tulo/meno Kumlingen pohjoisessa lauttasatamassa E= m/s Ejdern'in tulo/meno Snäckössä, eli Kumlingen eteläisessä lauttasatamassa PUBLIC TRANSPORT IN KUMLINGE Please note: free of charge! All tours must be booked latest at o clock on the evening before. Timetable: A= Alfågeln, arrival/departure to/from northern Kumlinge E = Ejdern, arriv al/departure to/from Snäckö, southern Kumlinge Denna tidtabell gäller bara till 20.8 eftersom sedan börjar skolan vilket i viss mån kommer att påverka kollektivturerna, som vanligt är det bäst att ringa till Lindéns för att kolla hur kollektivtrafiken körs.

6 Info från föreningar Säsongen för SommarTorg närmar sig sitt slut... Vi gamla har med glädje noterat att det funnits en klar föryngring i gänget i år, och det bådar ju gott för framtiden! :) Alla vi som har varit aktiva med försäljning tackar varmt våra kunder och värdfolket på de olika torgplatserna! Sista torgdagen är i Seglingehamnen i år på måndag 30.7 kl I Remmarhamnen är ännu 2 tisdagar kvar: 31.7 och 7.8, välkommen på uppköp från kl. 18! Tack för oss, och på återseende nästa sommar! Ännu hinner du se utställningen Seglinge förr och nu, den finns i skolsalen ovanför Seglinge andelshandel och hålls öppen alltid när butiken har öppet, dvs. t.o.m måndag, onsdag och fredag kl tisdag och torsdag kl lördag kl fr.o.m gäller höstöppethållningstiderna Välkommen in och se gamla föremål från skolans och butikens tid på ön!

7 presentation av... Ålands Fountainhouse rf Klubbhuset Pelaren Info från föreningar Det första Fountainhouse grundades i New York år 1948 och är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som finns på många platser runt om i världen. Klubbhuset Pelaren är öppet för människor från 18 år som har eller har haft någon form av psykisk ohälsa. Medlemskapet är frivilligt och utan tidsbegränsning. Att bli medlem kostar ingenting. Klubbhuset är en separat organisation som är helt skild från vården. Pelarens verksamhet bygger på den arbetsinriktade dagen, vilket innebär delaktighet i klubbhusets dagliga arbete. En viktig del är också den sociala gemenskapen och kamratstödet. Vår grundidé är att tro på den enskildes förmåga, vilja att förändra sin livssituation samt att återfå sitt egenvärde och få en meningsfull tillvaro. På Pelaren ingår man i ett arbetssammanhang där man blir respekterad för den man är, där ens röst räknas och ens resurser och kunskaper tillvaratas. Medlemmarna driver tillsammans med anställd personal hela verksamheten enligt Fountainhouseorganisationen fastställda riktlinjer. Den som är intresserad av att bekanta sig med Pelarens verksamhet eller vill bli medlem, så tveka inte att ta kontakt med oss. Klubbhuset Pelaren Kaptensgatan Mariehamn Tel , Mail: Hemsida: Öppettider: Mån-tors , fred samt dag före helg Vi har även öppet alla högtidsdagar så som julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton samt också sista söndagen i månaden och även en kväll i månaden. Arbetsuppgifterna består av receptionsarbete, bokföring, marknadsföring, matlagning i form av lunchservering för medlemmarna samt att driva huset i övrigt, med allt vad det innebär. På morgonen serveras gratis frukost och lunchen kostar 3,50. En av Pelarens målsättningar är också att stödja de medlemmar som vill börja studera eller arbeta. Inom organisationen finns något som kallas för övergångsarbete. Det är ett deltidsarbete på den öppna arbetsmarknaden som Pelaren har ett särskilt avtal med. Medlemmen har i och med det, stöd från klubbhuset för att kunna genomföra den arbetsperiod som är avtalad. ÖA hjälper på så sätt till att sänka tröskeln för medlemmarna att komma ut i arbetslivet. Medlemmarna äter lunch utanför Klubbhuset Pelaren på Kaptensgatan i Mariehamn. Dagarna på Pelaren fylls av olika arbetsuppgifter och uppdrag som var och ska sköta efter förmåga.

8 Info från företag Njut av sommaren i skärgården! Vi har 2 st. stugor som är till uthyrning på ENKLINGE i Kumlinge kommun, Ålands östra skärgård. Stuga 3; för 2-4 pers. 1 sovrum, allrum med bäddbar soffa, köksutrustning, bastu/tr, miljötoalett samt en stor altan. Stuga 2; finns 5 bäddar (1 hög-lågsäng), 2 sovrum, allrum med kokmöjlighet samt altan samt TC, bastu/tr och miljötoalett dela med stuga 3. Båda stugor har sjöutsikt, ca 80 m till strand/egen brygga med roddbåt. För mer info; Det större huset på hemsidan är uthyrt! Tag kontakt: Gunn-Britt, tel eller Henry, tel Öppet i augusti alla dagar kl Välkommen till Bärö! Restaurang Kastören håller öppet ännu i augusti, nämligen är köket öppet kl Lördagen den 4.8 är restaurangen abonnerad. Övriga tider enligt överenskommelse. Ring gärna på förhand och boka bord om du vill äta, tel FAB SMÅTALLS har lediga lägenheter i Kumlinge och Seglinge från och med september, ta kontakt om du är intresserad. Satu Numminen, tel , ordförande för bostadsbolaget Slyröjning med maskin utföres. Ta kontakt med Jan Englund, tel HYR HASSLEBO Ett hus på östra Kumlinge, bostadsyta c. 180m². Fullt inrett med 4 sovrum, kök, stort vardagsrum o matsal, 2 toaletter, 2 duschar, bastu, trådlöst bredband, telefon, jordvärme, kamin, gratis ved! Hyra all inclusive 800 euro/månad. Kontakta Thorsten Krűger, tel (0)

9 Åsikter En och annan ortsbo och fritidsboare har hunnit tänka på ett och annat under sommaren, därför viks den här sidan i tidningen för åsikter och tack-hälsningar. För allas trevnad: tänk på hur du sätter din soppåse i containern! Om du rör om den lite så att den ramlar ner så ryms det bättre, om det är fullt i första facket så kanske det får plats i nästa eller i nästa eller i nästa... Framförallt ska du inte lämna dina säckar utanför containern! Och vem kom på den befängda idén att lämna sin gamla gasgrill på återvinningsstationen mitt i byn?? Sånt ska lämnas till soptippen som har öppet alla måndagar kl och sista lördagen i månaden kl ! Pappkartonger ska vikas ihop - då får så mycket mer plats i en behållare! Eller hur?? Glas sätts bland glas, burkar i burkbehållaren osv osv. Inte allt huller om buller, det blir inge bra ju! Sopsortering är inte svårt, bara man bryr sig lite grann. Och gör man det så är våra återvinningsstationer så mycket trevligare att besöka - för oss alla! Det har skrivits så mycket om trafiken så jag vet int om jag ska skriva nån insändare. Den där turlistan som föreslås är i vilket fall som helst dålig för oss kumlingebor, både företagare och pendlare och ungdomar och familjer. Och om det går dåligt för oss så kommer det ju ganska snabbt att gå dåligt för hela kommunen. Sen behöver vi ingen trafik i den här kommunen. Uppgiven? TACK till alla som kom på trafikmötet på Seglinge, det var fint att kunna visa en sån stor och engagerad publik på den lilla ön. -bybo- TACK till alla kunder på min pannkaksförsäljning i Seglinge Gästhamn i juli. Min sista dag i sommar där blir på måndag 30.7 när det är torg i vår hamn. Välkommen då, hälsar Julia Ingen underskrift :)

10 juli 2012 nr 07 Info från företag VI GÖR - Bygglovsritningar och bygghandlingar - Avloppsplanering större och mindre - Målning, tapetsering, mindre byggarbeten - Farmartjänst och stugservice Kontakta Fredrik Packalén (F:ma Trygve Packalén) tel , e-post: adress: Småtalls, AX Seglinge. SLYRÖJNING Har du bekymmer med att sly i diket skrapar i bilen på väg till stugan eller huset? Eller med dikena längs åkrarna som växer fast av sly och buskar? Ring mig så fixar jag det! Jan Englund, tel

11 juli 2012 nr 07 Gott och blandat Inbjudan till allmänt informationstillfälle Ålands landskapsregering inbjuder till allmänt informationsmöte där landskapsregeringens remissförslag till skärgårdstrafikens turlistor för perioden presenteras. Informationsmötet hålls den kl i konferensrum Sälskär, självstyrelsegården, Strandgatan 37, Mariehamn. Frågor besvaras av byråchef Ian Bergström, , , Välkomna. INFO FRÅN HÄLSOVÅRDEN inför sommaren 2012 Telefontid måndag fredag kl Tel: eller Beredskap/ jour har vi ALLA dagar mellan Vid akuta sjukdomsfall ring Sjukvårdsmottagning i Kumlinge by har vi enligt tidsbeställning. SJUKVÅRDSUPPLYSNINGEN i Mariehamn svarar vardagar kl Tel Akuten når du på tel ALARMCENTRALEN tel SERVICE I KUMLINGE BY ÖPPETHÅLLNINGSTIDER KUMLINGE ANDELSHANDEL tel Öppet måndag-fredag kl lördag kl I juli även söndag kl Efter 1.9 höstöppethållningstid. POSTEN tel Öppet året om måndag-fredag kl. 9-12, ANDELSBANKEN i Postens lokal tel Öppet året om måndag-fredag kl. 9-12, ÅLANDSBANKEN i Postens lokal tel Öppet året om måndag-fredag kl. 9-12, APOTEKET tel Öppet året om mån-fre kl I juli lunchstängt kl Obs: I Kumlinge finns ingen bankautomat, inte heller på Enklinge, Seglinge eller Björkö. Torgförsäljningarna runt om på öarna tar emot enbart kontanter.

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad Infobladet för Kumlinge kommun januari 2013 nr 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7 sida 8 info från kommunen kurser och jumpor annonser församlingen Nästa deadline är 25.1.2013. Materialet lämnas

Läs mer

september 2012 nr 09 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Info från hälsovården

september 2012 nr 09 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Info från hälsovården Infobladet för Kumlinge kommun september 2012 nr 09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-4 sida 5-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från föreningar info från företag församlingen Nästa deadline är 25.09.2012.

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Innehållsförteckning DP01 STATISTIK OCH PROGNOS

Innehållsförteckning DP01 STATISTIK OCH PROGNOS Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Uppdraget... 2 1.2 Omfattning... 2 2 Arbetsmetodik och genomförande... 4 3 Statistik och trender... 5 3.1 Befolkningsutveckling... 5 3.2 Resandestatistik... 6

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI MIDSOMMAR PÅ HAMMARBO LÖVNING KL. 11.00 STÅNGRESNING KL. 15.00

HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI MIDSOMMAR PÅ HAMMARBO LÖVNING KL. 11.00 STÅNGRESNING KL. 15.00 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT STYRELSEN BEVILJAR STÄNGNINGEN BYGGNADSTEKNISKA KANSLI INFORMERAR! SEMESTER

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

oktober 2012 nr 10 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun

oktober 2012 nr 10 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Infobladet för Kumlinge kommun oktober 2012 nr 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-4 sida 5-6 sida 7 sida 8 info från kommunen info från föreningar info från företag församlingen Nästa deadline är 25.10.2012.

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och

Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och samlingsstället Klintsundet I norra mellersta skärgården, på

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Sammanfattning av anteckningar förda vid temadiskussioner

Sammanfattning av anteckningar förda vid temadiskussioner Bilaga 2 Sammanfattning av anteckningar förda vid temadiskussioner Temadiskussioner från juni 2013 Möjliga effekter av kortrutt Hur man kan resa utan bil mellan färjorna (berör särskilt unga och åldringar).

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR Infobladet för Kumlinge kommun mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-6 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från privatpersoner och föreningar och företag info från församlingen Nästa nummer

Läs mer

Protokoll i kommunen

Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun juni 2013 nr 6 INFO FRÅN HÄLSOVÅRDEN Telefontid mån fre kl. 9 10. Tel: 018-55511 eller 0407550259. Beredskap/ jour har vi VARDA- GAR mellan kl. 08 20. LÖR SÖN beredskap kl.

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september!

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Nedan följer information som är bra att känna till inför och under mässdagarna. Kontaktpersoner Fredrik Nyström, producent, 073-736 05 68, fredrik.nystrom@mentoronline.se

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI PROGRAM VÅREN 2014 Varmt välkomna till vårens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program, läs

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

november 2013 nr 11 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun

november 2013 nr 11 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Infobladet för Kumlinge kommun november 2013 nr 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-4 sida 5 sida 6-7 sida 8-9 sida 10 info från kommunen elevtexter info från föreningar info från företag församlingen Nästa

Läs mer

Obs! Vi är mycket noga med att alla barn har en medföljande ansvarig förälder med sig till badet. En olycka händer så lätt.

Obs! Vi är mycket noga med att alla barn har en medföljande ansvarig förälder med sig till badet. En olycka händer så lätt. Välkomna till läger U12:1 Lindvallen 22-25 november Nu börjar det dra ihop sig till årets första efterlängtade läger i Lindvallen. I år kommer vi inte ha några skidmöten utan istället lämnas det mer tid

Läs mer

PROTOKOLL. fört vid styrelsemöte 2009-01-25 kl.18.30-20.30

PROTOKOLL. fört vid styrelsemöte 2009-01-25 kl.18.30-20.30 GLASSEN 1 (5) fört vid styrelsemöte 2009-01-25 kl.18.30-20.30 Närvarande: Stig-Arne Sjögren Paul Nilsson Per-Anders Lindgren Carina Lundberg Catarina Hanell Åsa Bergström Daniel Fredlander Erik Nilsson

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Övärd Kopparholmarna

Övärd Kopparholmarna Övärd Kopparholmarna 2015-03-10 Naturreservatet Kopparholmarna Paradisöarna Kopparholmarna ligger ungefär två kilometer sydost om Arkösund. Öarna har sedan 1930-talet varit i försvarets ägo och allmänheten

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

UTHYRNINGSINFORMATION

UTHYRNINGSINFORMATION UTHYRNINGSINFORMATION ALLMÄNNA VILLKOR Ansvarig Ansvarig person 20 år eller äldre, skall underteckna hyreskontrakt och närvara på Sonnarp under hyrestiden för att uthyrning skall ske. Anläggningen Anläggningen

Läs mer

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren!

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren! Nr 3/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax Kommunens telefonlista Vi planerar att igen ge ut en ny version av kommunens telefonlista. Meddela

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

Kommunsekreteraren informerar

Kommunsekreteraren informerar Nr 1/2015 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Kommunsekreteraren informerar Kommunfullmäktige höll möte 17.12.2014 och beslöt att godkänna nytt

Läs mer

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Presentation Ett trevligt och tilltalande bostadshus uppfört i stående stock och träkonstruktion omkring 1946 i 1½ plan

Läs mer

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem. www.grastorp.se. Ekedals säteri. Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem. www.grastorp.se. Ekedals säteri. Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem www.grastorp.se Ekedals säteri Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell Stuga i Bjärby Ekarnas Golfmotell Dillingen Ekarnas Golfmotell

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING www.bocamp.se Välkommen till First Camp Ekerum Campingen ligger mycket attraktivt alldeles vid Kalmarsund endast en dryg mil från sommarmetropolen Borgholm med dess

Läs mer

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Presentation I hörnet Björkvägen-Solstrandstigen finns detta eleganta bostadshus som med sin personliga arkitektur

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare www.lyyski.ax E-post: tomas@lyyski.ax maria@lyyski.ax Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare Presentation Bostadshus med stor trevlig tomt i populära Västerkalmare i

Läs mer

Senaste nytt: 2013-12-24, God jul och Gott Nytt År. Önskar Styrelsen. 2013-12-10, Fyrens planerade Pubaftnar på Sjökrogen 2014

Senaste nytt: 2013-12-24, God jul och Gott Nytt År. Önskar Styrelsen. 2013-12-10, Fyrens planerade Pubaftnar på Sjökrogen 2014 Senaste nytt: 2013-12-24, God jul och Gott Nytt År Önskar Styrelsen 2013-12-10, Fyrens planerade Pubaftnar på Sjökrogen 2014 Torsdag 2014-01-09, från kl: 18:00 Onsdag 2014-02-05, från kl: 18:00 Tisdag

Läs mer

Hus i Othem på norra Gotland!

Hus i Othem på norra Gotland! Hus i Othem på norra Gotland! Lugnt och mysigt boende i tvåvåningshus på 90m² med full standard för upp till 6 personer. Stor fin trädgård med grillplats och inglasat lusthus. Huset består av övervåning

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt.

Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt. Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt. 59 Öppnande Ordförande öppnade mötet. Nils valdes till sekreterare. 60 Årsmöte Mötet

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Nr 10/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Tack för vänligt mottagande i kommunen. Jag har börjat arbeta som

Läs mer

Protokoll FÖR ARBETARSKYDDSKOMMISSIONEN VID MUSIK- OCH KULTURSKOLAN SANDELS. Tisdagen den 1.6.2010 kl.15.00 i Sandels.

Protokoll FÖR ARBETARSKYDDSKOMMISSIONEN VID MUSIK- OCH KULTURSKOLAN SANDELS. Tisdagen den 1.6.2010 kl.15.00 i Sandels. Protokoll FÖR ARBETARSKYDDSKOMMISSIONEN VID MUSIK- OCH KULTURSKOLAN SANDELS Tisdagen den 1.6.2010 kl.15.00 i Sandels. Leif Nystén, arbetarskyddschef, ordförande Niclas Joensuu, arbetarskyddsfullmäktige

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Sundsvall Arena Cup 2015

Sundsvall Arena Cup 2015 Inbjudan till Sundsvall Arena Cup 2015 Sundsvalls Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Sundsvall Arena Cup 2015. Välkomna! 26-27 september 2015 Sporthallsbadet, Sundsvall

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Sundsvall Arena Cup 2013

Sundsvall Arena Cup 2013 Inbjudan till Sundsvall Arena Cup 2013 Sundsvalls Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Sundsvall Arena Cup 2013. Sundsvall Arena Cup riktar sig till hela klubben, grenordning

Läs mer

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare PRAKTISKT/TEKNISK INFORMATION INFÖR SACO STUDENTMÄSSA PÅ MALMÖMÄSSAN 21-22 NOVEMBER 2014 Ansvariga Saco, arrangör Sandra Wahlgren Tfn: 070-7337188 E-post:sandra.wahlgren@saco.se www.saco.se/sacomassor

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

Katastrofgolfen slog nytt rekord med ett resultat på 3 761,70 euro. År 2014 var Katastrofgolfens resultat 2482,75 euro

Katastrofgolfen slog nytt rekord med ett resultat på 3 761,70 euro. År 2014 var Katastrofgolfens resultat 2482,75 euro INFORMATIONSBREV Nr 9 / 2015 Utgiven 8.10.2015 Ålands Distrikt Stort tack för din insats under Hungerdagen Hungerdagen år 2015 har gjort ett mycket bra resultat. Vi har ännu inte det slutgiltiga resultatet

Läs mer

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn 15-01-17 hem ETT sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn innehåll Workshop#1: Organisering & innehåll Sammanfattning av workshopen Diskussion/slutsatser 3 4-6 7 Organisering & innehåll Workshop

Läs mer

Verksamhetsplan för Fritids

Verksamhetsplan för Fritids Verksamhetsplan för Fritids För Karlskrona Montessorifriskola 2013/2014 2013-08-29 Innehåll Organisation... 3 Personal... 3 Rutiner... 3 Värdegrund... 4 Mål för 2013/2014... 5 Årsplan... 6 Bilaga 1- Vikarieinfo...

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014. Protokoll

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014. Protokoll 1. Mötet öppnas av rektor Jonas Sahlberg 2. Val av justerare Marlena Redhage Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014 Protokoll 3. Vilka är klassrepresentanterna i årets föräldraråd?presentationsrunda.

Läs mer

Infobladet för Kumlinge kommun. KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE 1-31.12.2012 Näringslivsnämnden i Kumlinge kommun upprätthåller följande kollektivtrafik:

Infobladet för Kumlinge kommun. KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE 1-31.12.2012 Näringslivsnämnden i Kumlinge kommun upprätthåller följande kollektivtrafik: Infobladet för Kumlinge kommun december 2012 nr 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7-8 sida 9-10 info från kommunen elevreportage info från föreningar och företag församlingen Nästa deadline

Läs mer

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN Föreningsmedlemskap Vår bostadsrättsförening är medlem i följande organisationer: Fastighetsägarna (tidigare Stockholms Fastighetsägareförening) Föreningen kan genom medlemskapet få juridisk och annan

Läs mer

VARBERGS BORDTENNISKLUBB hälsar Er hjärtligt välkomna till Varberg och årets upplaga av Ungdoms-SM.

VARBERGS BORDTENNISKLUBB hälsar Er hjärtligt välkomna till Varberg och årets upplaga av Ungdoms-SM. VARBERGS BORDTENNISKLUBB hälsar Er hjärtligt välkomna till Varberg och årets upplaga av Ungdoms-SM. VBTK grundades 1962. Föreningen har genom åren haft många framgångar både på herr- och damsidan. Damlaget

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Välkommen till. 20 21 september 2013 Ring Knutstorp VIKTIG INFORMATION! 2013-06-12

Välkommen till. 20 21 september 2013 Ring Knutstorp VIKTIG INFORMATION! 2013-06-12 Välkommen till 20 21 september 2013 Ring Knutstorp VIKTIG INFORMATION! 2013-06-12 Vi hälsar er välkomna till Bilpark Live 2013, och hoppas att ni ska få två givande dagar! Nedan följer information som

Läs mer

Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014

Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 Europaparlamentsval förättas söndagen den 25 maj 2014 kl. 9.00-20.00. Vallokalen i Hammarlands kommun finns i Kommungården,

Läs mer

Stora Opelträffen 21-25 juli

Stora Opelträffen 21-25 juli Inbjudan Stora Opelträffen 21-25 juli Välkomna till årets stora 25 års jubileum! Vi firar detta i sagolika Sunne som ligger i Värmland.Platsen vi ska vara på är i Sunne Swecamp i Kolsnäs. Campingen är

Läs mer

Vi som jobbar under helgen finns till ert förfogande under helgen. Ordinarie personal är: Jens Hjelte: 070-262 20 58 Mattias Cronskär: 070-378 04 67

Vi som jobbar under helgen finns till ert förfogande under helgen. Ordinarie personal är: Jens Hjelte: 070-262 20 58 Mattias Cronskär: 070-378 04 67 Välkomna till Storhogna. All infrastruktur är fixad, inklusive snö. Nu saknas bara att ni kommer. Här kommer information som kan hjälpa till under helgen. Om ni har frågor så får ni gärna kontakta någon

Läs mer

Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA

Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA Projekt Interreg IIIA Skärgård, genomförs av Åbo Universitet i Åbolands och Ålands skärgård

Läs mer

fint fint Fint på väggar och golv hemma hemma Kontakta oss och tillval för hela hemmet Läs mer på stockholmshem.se/finthemma

fint fint Fint på väggar och golv hemma hemma Kontakta oss och tillval för hela hemmet Läs mer på stockholmshem.se/finthemma Kontakta oss Vill du beställa eller har frågor om Fint Hemma? Kontakta oss så hjälper vi till! Kundtjänst: tel 08-508 39 000 Måndag torsdag 7.00-16.00 Fredag 7.00-15.00 Fint Hemma-butiker: Distrikt Västerort/Innerstaden

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o.

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o. WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 12 17 DECEMBER 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 12 08.12 17.12 1 12.01 21.01 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/ GOTLAND Semester vid Tofta Södra på Gotland! Välkommen till Gotland - Vill du vara med och uppleva Gotland i......sin vårskrud med blommande blåsippor på tomten!...sin sommarkappa med glada bruna ben!...sin

Läs mer

När-TV. 2012-03-20 Brf Marielund 1

När-TV. 2012-03-20 Brf Marielund 1 När-TV 2012-03-20 Brf Marielund 1 ÖPPET TIDER Mån Tors 07.00 16.00 Fredagar 07.00 14.00 Måndagar och fredagar är kontoret bemannat mellan 12.00 13.00 Självklart är ni välkomna till kontoret på andra tider.

Läs mer

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung V O L T 4 4 S a k Ö c H Ve Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Höstlov i stallet Kom och borsta och rykta på Nyckelbys hästar! 28-30 oktober 15.00 samlas vi fo r att pyssla

Läs mer

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10 SOL:s arbetsgrupper Denna skrift innehåller först och främst instruktioner för uppgifter som SOL:s arbetsgrupper har hand om, nämligen klubbvärdskap och soppkvällsvärdskap. På slutet finns också en beskrivning

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar 2015 TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Prislistor Biljetter, information, priser reguljära turer sid 3 Turlistor Luleå skärgård, reguljära turer Turlista Högsäsong, M/S Symfoni sid 4

Läs mer

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/ GOTLAND Semester vid Tofta Södra på Gotland! Välkommen till Gotland - Vill du vara med och uppleva Gotland i......sin vårskrud med blommande blåsippor på tomten!...sin sommarkappa med glada bruna ben!...sin

Läs mer

Prislista Vinter 2015-2016 Vi har öppet för boende året om Restaurangen öppnar den 20/12 till 10/4

Prislista Vinter 2015-2016 Vi har öppet för boende året om Restaurangen öppnar den 20/12 till 10/4 Prislista 2015-2016 Vi har öppet för boende året om Restaurangen öppnar den 20/12 till 10/4 Period A V 1-6 (3/1-13/2), V 15-26 (10/4-29/6) Period B V 52-53 (20/12-2/1), V 7-11(14/2-19/3) Period C V 12-14

Läs mer

PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti!

PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti! PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti! Varmt välkommen till en härlig cykelvecka i Dalarna med oss på Cykelklubben.se, YA Arena, Bancykelklubben och Cykelcity! I år är vi stolta över att få ge svenska

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer