augusti 2012 nr 08 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "augusti 2012 nr 08 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun"

Transkript

1 Infobladet för Kumlinge kommun augusti 2012 nr 08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6-7 sida 8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från föreningar info från företag åsikter församlingen Nästa deadline är Materialet lämnas in i redigerbar form och levereras helst per e-post: Kumlinge kommuns informationsblad Ansvarig utgivare: Redaktör: kommundirektör Jim Eriksson Satu Numminen tel / Kommunkansliet har öppet vardagar kl och kl tel , fax , Kanslipersonalens e-post: KORTKORT Containern för farligt avfall har flyttats från kommunkansliets parkering till soptippen, läs mera längre fram i tidningen. För att tillfredsställa dricksvattenbehovet för brunnslösa människor har en kran installerats på skolbyggnadens norra vägg. Mera info finns vid kranen. Till salu eller uthyrning (övre Åkers) Bostadshus med 3 sovrum, kök, vardagsrum, toalett med dusch, delvis källare, pannrum med ved, el och oljepanna. På gården finns ladugård, garage och förrådsbyggnader. Tillhörande mark och jordareal kan säljas enskilt. Vid intresse kontakta: Leif Åkerfelt Lotta Åkerfelt Protokoll i kommunen Kommunens protokoll finns till påseende på biblioteket i Kumlinge. Dessutom finns protokollen även i en pärm på butikerna i Enklinge och Seglinge. Kumlinge Poliskansli håller semesterstängt 16/7-12/8 Vid brådskande ärenden under ovanstående tid vänligen kontakta polisen i Mariehamn. Tel: Påminnelse: Fredag 10.8 stänger apoteket kl I augusti kommer apoteket att vara stängt i 2 veckor: augusti. Undantag är måndagen den 20.8 då apotekare Mona Elmvik är på plats. Passa på att uträtta era apoteksärenden då! I övrigt hänvisas till Nya Apoteket på Norragatan 17, tel

2 Info från kommunen Senaste nytt från kommunstyrelsen, beslut i urval från mötet SAMARBETSFÖRSLAG OM TURISTISK DEL AV KOMMUNENS HEMSIDA: Kommunen har av Alandica Data och dess innehavare Thorsten Krüger fått ett samarbetsförslag, som går ut på att den av Krüger upprätthållna sidan ska integreras med kommunens nya hemsida, som konstrueras av företaget Majactive. Den av Alandica Data upprätthållna Kumlinge.info innehåller information med inriktning på besöksnäringen. Kommunstyrelsen beslutade att inte inleda samarbete med Alandica Data. I beslutet påpekas att trots att samarbete ej inleds är Alandica Datas sida Visit Kumlinge (www.kumlinge.info) är ett förtjänstfullt initiativ. Den sammanvägning som gjorts av fördelar och nackdelar kring de två vägvalen leder dock till ovan nämnda beslut. Alandica Data får ta del av de överväganden som framkommer i kommundirektörens beslutsunderlag. Ordförande Mia Hanström reserverade sig mot beslutet att inte inleda samarbete med Alandica Data. TRAFIKPROJEKTET NY TID : Otto Hojar från Föglö arbetar med ett förslag om framtidens trafikarrangemang i den åländska skärgården och för trafiken mellan Åland och närliggande regioner. Hojars projekt har fått politiskt stöd av Föglö kommun, som nu har sänt en förfrågan till de övriga skärgårdskommunerna om dessas intresse att vara med och finansiera en såkallad förprojektering. Kommunstyrelsen beslöt att Otto Hojar inbjuds att presentera projektet Ny Tid för kommunstyrelsen, fullmäktige och övriga intresserade den 21 augusti eller annat lämpligt datum. BUDGETUPPFÖLJNING : Respektive tjänsteman och nämnd har rapporterat till kommunstyrelsen om det ekonomiska utfallet för respektive uppgiftsområde under året 4-5 första månader. Sammanfattningsvis kan sägas att budgetjusteringar inte befanns vara vettiga att genomföra i detta skede av året. Helhetskostnadsbilden uppvisar acceptabel trend förhållande till budget. Dock har kostnader för oljeuppvärmning och vikarier uppnått budgeterad nivå redan vid mitten av året. Kommunalskatteskatteintäkterna antyder bra utfall på årsbasis sett till årets första 5 månader, men det kan inte uteslutas att de precis som senaste år sjunker mot slutet av året. KOMMANDE MÖTE OM SAMHÄLLSREFORM: Med anledning av de pågående diskussionerna och förberedelserna för en samhällsstrukturreform på Åland avser kommunstyrelsen ordna ett öppet möte om den aviserade samhällsstrukturreformen. Mötet ska vara öppet för alla intresserade. Mötets syfte är inte i första hand att komma fram till kommunens ståndpunkt i de många frågorna som berör samhällsreformen utan att sätta igång ett samtal i kommunen som bygger på fakta, för att sen när utredningar och diskussioner går vidare ha en bättre bas för beslut i kommunen. På mötet ska bland annat följande frågor diskuteras: *Vad är det som är viktigt att fortsättningsvis bestämma lokalt? *Vilka risker och möjligheter ser vi utifrån en liten skärgårdskommuns perspektiv med de olika modellerna? Tidpunkten för mötet är ännu oklar. Kommunstyrelsen beslöt att kommundirektören får i uppdrag att i början av augusti ordna ett möte kring den skisserade samhällstrukturreformen. Kansliminister Gun-Mari Lindholm eller annan person som varit delaktig i framtagande av de fyra modellerna för servicestrukturen inbjuds som expert/presentatör till tillfället. FÖRNYANDE AV VISIONS-DOKUMENT FÖR KUMLINGE: Kumlinge kommuns nuvarande visionsdokument sträcker sig fram till Kommunstyrelsen beslöt att under hösten inleda arbete med att ta fram ett nytt visionsdokument. Arbetet ska involvera samtliga förtroendevalda och tjänstemän. Första steget är att man går genom vilka av det nuvarande visionsdokumentets punkter som förverkligats. Senare hålls idékläckar-/visionsmöte med alla förtroendevalda. Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som ska fungera som sekretariat för arbetet. SKATTEINTÄKTSANALYS: Eftersom det ofta är vanskligt för en kommun att förutspå kommande års skatteintäkter har kommunstyrelsen och fullmäktige inför arbetet med budget 2013 bjudit in ÅSUBs utredningschef Katarina Fellman för ett samtal om hur skatteintäkter prognostiseras och hur kommunen själv kan införa lokala variabler i sin prognos för skatteintäkterna. Mötet hålls under andra halvan av augusti. Fellman ska också beskriva de demografiska utmaningar som hela Åland står inför, och som är en bidragande orsak till att en samhällsstrukturreform planeras.

3 Info från kommunen BYGGNADSTEKNISKA SEKTORN INFORMERAR Soptippens ÖPPETHÅLLNINGSTIDER Soptippen är öppen alla måndagar kl och sista lördagen i månaden kl.11-12, utan beställning. Containern för farligt avfall är flyttad från kommunkansliet till soptippen så nu lämnas även problemavfall där under ovannämnda öppethållningstid. De mindre skåpen för problemavfall på Seglinge och Enklinge är kvar vid butikerna och sköts av butikspersonalen, inlämning av avfall under butikernas öppethållningstid. ÖVRIGT OM AVFALLSHANTERING Under sommaren blir belastning på återvinningsstationen söder om Kumlinge by betydligt högre och därför uppmanas kumlingebor, såväl fastboende som sommargäster, sprida sitt avfall till stationerna på Snäckö och i norra Kumlinge, vid färjfästet. Det gäller att tänka efter lite och ta soporna med när man ändå har ärende utanför byn, tex. på väg ner till färjan, men det är viktigt för att återvinningsstationerna skall hållas städade och inte riskera bli överfulla under sommaren. DRICKSVATTEN Eftersom vattenkvalitén och ansvarsfrågan är oklar gällande den sk. butiksbrunnen vid Kumlinge andelshandel har kommunens tekniska sektor beslutat följande: På skolbyggnadens norra gavel, alltså på bibliotekets vägg mot vägen, har installerats en kran där allmänheten kan hämta dricksvatten. Vattnet är godkänt för dricksvatten. Högsta tillåtna hämtningsmängd är 50 liter per gång, de närmaste veckorna kommer att visa hur stort behovet av dricksvatten är och om mängden behöver begränsas även framledes. Vid kranen finns mera information. Miljötips - augusti Bränn inte brasor vid stranden. Askan och näringen sköljs då ut i havet. För åtminstone askan upp på land. BILDNINGSSEKTORN INFORMERAR Skolstarten i Kumlinge skola för höstterminen 2012 inleds på tisdag 21.8 kl Skoldagen slutar Biblioteket har öppet under augusti: Måndagar Torsdagar Fredagar Från och med Måndagar Torsdagar Fredagar Fritidsgruppens sista sommaraktiviteter Sommarfotboll på sportplan i Marskill, Kumlinge Onsdagarna 1.8 och kl för barn i ålder 7-12 år och kl för personer från 12 år uppåt. Ledare: Peter och David Hopp och Spring, på sportplan på Seglinge Torsdag kl för barn i ålder 5-9 år. Ledare: Anna och Sanna Öppet nät för allmänt bruk Skärgårdskontoret stängdes vid årsskiftet på grund av få användare så nu hänvisas besökare och sommarkumlingebor i behov av internet-uppkoppling till skolgården med sina bärbara datorer. Skolan har ett öppet trådlöst nät som fungerar ute. MEDIS INFORMERAR Kurser i Kumlinge under hösten Kontaktperson: Pia Strandberg, tel , , under bibliotekstid. Anmälningar till alla Kumlingekurser tas emot av kontaktpersonen. Obs anmälningsstart Tidigare anmälningar beaktas inte Data III - Fortsättning tisdag 18:30-20: (6 tillf. 18 lekt.) Kumlinge skola, lärare Kaj Törnroos Vi repeterar dokumenthantering, e-post och att söka på nätet. Utvecklar textdokument med bilder, rubriker etc. Enklare kalkylbehandling och diagram. Vi lär oss något om datorns kringutrustning, såsom skrivare, projektor och kamera. Möjligheter i molnet såsom lagring mm. Förkunskaper: Datorvana

4 Info från kommunen 2010 Bildbehandling lördag 13:00-18:00 och söndag 10:00-16: (1 veckoslut 12 lekt.) Kumlinge skola, lärare Siv Ekström Fortsättningskurs där vi fördjupar oss i olika möjligheter till redigering av digitala bilder. Ta gärna med din egen bärbara dator om du har en sådan. Du kan jobba med dina egna bilder. Trådlöst internet finns i skolan. Vi använder ett bildredigeringsprogram som finns på internet, så du behöver inte skaffa programvara. Förkunskaper: Grundkursen Digitalkameran eller motsvarande vana av bildhantering i datorn Smide i Lapposmedjan, Brändö fredag 15:00-20:30, lördag 9:00-14: och (2 veckoslut, 28 lekt.) Lappo smedja, lärare Anna Sundblom Lär dig forma det hårda materialet järn i den mysiga smedjan i Lappo, Brändö. Kursinnehållet bestäms utifrån kursens sammansättning. Tag med oömma icke eldfängda kläder, hörselskydd och mat. Allt material såsom kol och stål finns på plats. Materialkostnader tillkommer och betalas på plats. Möjlighet till enklare logi finns på Lappo. Ansvarig kontaktperson: Pia Strandberg, Kumlinge Vävkurs tisdag 18:30-21: (12 tillf. 48 lekt.) Kumlinge skola och hemma hos Laila lärare Laila Kankare-Holm Såväl grundtekniker som mera avancerat lärs ut. Kursen passar både nybörjare och längre hunna vävare Svarvkurs onsdag 18:30-21: (6 tillf. 20 lekt.) Kumlinge skola, lärare Kaj Lundberg Kursen riktar sig till nybörjare och längre hunna Beskärning av äppelträd söndag 12:45-15: (1 tillf. 4 lekt.) Samling på Kumlinge skola, lärare Magnus Sundlöf Obs! Smideskursen hålls på Lappo fastän den hör till Kumlinges kursutbud. Du kan fritt deltaga i kurser i vilken kommun på Åland som helst. Kursavgifterna är inte fastställda ännu. OBS! Anmälning alla kurser behövs. Kommer det inte tillräckligt många intresserade (i regel minst 6 st.) måste kursen inhiberas. Ring och anmäl dig så snabbt som möjligt, med början 10 september PERSONALEN PÅ KOMMUNKANSLIET HAR SEMESTER ENLIGT FÖLJANDE: Kommundirektör Jim Eriksson Byråsekreterare Marianne Eklund och Bildningschef Kaj Törnroos Kontaktperson under tiden i brådskande ärenden är bildningsnämndens ordförande Markku Lahtinen, tel Socialsekreterare Sussi Danielsson och Kontaktperson under tiden i brådskande ärenden är socialnämndens ordförande Thomas Fredriksen, tel Näringslivsnämndens sekreterare Satu Numminen jobbar hela sommaren men på deltid och delvis hemifrån som vanligt. Telefonen har ingen semester så det är bara att ringa, tel , om du har ärenden som gäller näringslivssektorn. Det går också bra att mejla Kommunkansliet har öppet igen efter semesterstängningen från 30.7 men under första veckan med reducerad personalstyrka.

5 Info från kommunen KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE Näringslivsnämnden i Kumlinge kommun upprätthåller följande kollektivtrafik: Alla turer skall beställas hos Lindéns Taxi. Beställningarna till tel senast dagen innan kl. 21. I turlistan: A= m/s Alfågelns avgång / ankomst, norra linjen, Kumlinge norra färjfäste E= m/s Ejderns avgång / ankomst, tvärgående linjen, Snäckö färjfäste måndag tisdag onsdag torsdag fredag A E E E A A A A E E A E E E E A A A A A E E E E E A A A A A E E E E E A A A A A Kollektivtrafiken längs huvudvägen är avgiftsfri. Hämtning utanför rutten 1-2. Observera att varje kund (eller kundgrupp med samma hållplats) måste boka sin resa till Lindéns. Det går inte att lita på att grannen har bokat eftersom vid vissa turer måste taxichauffören komma överens om detaljer med kunderna. JOUKKOLIIKENNE KUMLINGESSA HUOM: MAKSUTON!!! Kaikki vuorot on varattava etukäteen viimeistään edellisenä iltana klo 21. Lindéns Taxi, puh Aikataulussa: A= m/s Alfågeln'in tulo/meno Kumlingen pohjoisessa lauttasatamassa E= m/s Ejdern'in tulo/meno Snäckössä, eli Kumlingen eteläisessä lauttasatamassa PUBLIC TRANSPORT IN KUMLINGE Please note: free of charge! All tours must be booked latest at o clock on the evening before. Timetable: A= Alfågeln, arrival/departure to/from northern Kumlinge E = Ejdern, arriv al/departure to/from Snäckö, southern Kumlinge Denna tidtabell gäller bara till 20.8 eftersom sedan börjar skolan vilket i viss mån kommer att påverka kollektivturerna, som vanligt är det bäst att ringa till Lindéns för att kolla hur kollektivtrafiken körs.

6 Info från föreningar Säsongen för SommarTorg närmar sig sitt slut... Vi gamla har med glädje noterat att det funnits en klar föryngring i gänget i år, och det bådar ju gott för framtiden! :) Alla vi som har varit aktiva med försäljning tackar varmt våra kunder och värdfolket på de olika torgplatserna! Sista torgdagen är i Seglingehamnen i år på måndag 30.7 kl I Remmarhamnen är ännu 2 tisdagar kvar: 31.7 och 7.8, välkommen på uppköp från kl. 18! Tack för oss, och på återseende nästa sommar! Ännu hinner du se utställningen Seglinge förr och nu, den finns i skolsalen ovanför Seglinge andelshandel och hålls öppen alltid när butiken har öppet, dvs. t.o.m måndag, onsdag och fredag kl tisdag och torsdag kl lördag kl fr.o.m gäller höstöppethållningstiderna Välkommen in och se gamla föremål från skolans och butikens tid på ön!

7 presentation av... Ålands Fountainhouse rf Klubbhuset Pelaren Info från föreningar Det första Fountainhouse grundades i New York år 1948 och är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som finns på många platser runt om i världen. Klubbhuset Pelaren är öppet för människor från 18 år som har eller har haft någon form av psykisk ohälsa. Medlemskapet är frivilligt och utan tidsbegränsning. Att bli medlem kostar ingenting. Klubbhuset är en separat organisation som är helt skild från vården. Pelarens verksamhet bygger på den arbetsinriktade dagen, vilket innebär delaktighet i klubbhusets dagliga arbete. En viktig del är också den sociala gemenskapen och kamratstödet. Vår grundidé är att tro på den enskildes förmåga, vilja att förändra sin livssituation samt att återfå sitt egenvärde och få en meningsfull tillvaro. På Pelaren ingår man i ett arbetssammanhang där man blir respekterad för den man är, där ens röst räknas och ens resurser och kunskaper tillvaratas. Medlemmarna driver tillsammans med anställd personal hela verksamheten enligt Fountainhouseorganisationen fastställda riktlinjer. Den som är intresserad av att bekanta sig med Pelarens verksamhet eller vill bli medlem, så tveka inte att ta kontakt med oss. Klubbhuset Pelaren Kaptensgatan Mariehamn Tel , Mail: Hemsida: Öppettider: Mån-tors , fred samt dag före helg Vi har även öppet alla högtidsdagar så som julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton samt också sista söndagen i månaden och även en kväll i månaden. Arbetsuppgifterna består av receptionsarbete, bokföring, marknadsföring, matlagning i form av lunchservering för medlemmarna samt att driva huset i övrigt, med allt vad det innebär. På morgonen serveras gratis frukost och lunchen kostar 3,50. En av Pelarens målsättningar är också att stödja de medlemmar som vill börja studera eller arbeta. Inom organisationen finns något som kallas för övergångsarbete. Det är ett deltidsarbete på den öppna arbetsmarknaden som Pelaren har ett särskilt avtal med. Medlemmen har i och med det, stöd från klubbhuset för att kunna genomföra den arbetsperiod som är avtalad. ÖA hjälper på så sätt till att sänka tröskeln för medlemmarna att komma ut i arbetslivet. Medlemmarna äter lunch utanför Klubbhuset Pelaren på Kaptensgatan i Mariehamn. Dagarna på Pelaren fylls av olika arbetsuppgifter och uppdrag som var och ska sköta efter förmåga.

8 Info från företag Njut av sommaren i skärgården! Vi har 2 st. stugor som är till uthyrning på ENKLINGE i Kumlinge kommun, Ålands östra skärgård. Stuga 3; för 2-4 pers. 1 sovrum, allrum med bäddbar soffa, köksutrustning, bastu/tr, miljötoalett samt en stor altan. Stuga 2; finns 5 bäddar (1 hög-lågsäng), 2 sovrum, allrum med kokmöjlighet samt altan samt TC, bastu/tr och miljötoalett dela med stuga 3. Båda stugor har sjöutsikt, ca 80 m till strand/egen brygga med roddbåt. För mer info; Det större huset på hemsidan är uthyrt! Tag kontakt: Gunn-Britt, tel eller Henry, tel Öppet i augusti alla dagar kl Välkommen till Bärö! Restaurang Kastören håller öppet ännu i augusti, nämligen är köket öppet kl Lördagen den 4.8 är restaurangen abonnerad. Övriga tider enligt överenskommelse. Ring gärna på förhand och boka bord om du vill äta, tel FAB SMÅTALLS har lediga lägenheter i Kumlinge och Seglinge från och med september, ta kontakt om du är intresserad. Satu Numminen, tel , ordförande för bostadsbolaget Slyröjning med maskin utföres. Ta kontakt med Jan Englund, tel HYR HASSLEBO Ett hus på östra Kumlinge, bostadsyta c. 180m². Fullt inrett med 4 sovrum, kök, stort vardagsrum o matsal, 2 toaletter, 2 duschar, bastu, trådlöst bredband, telefon, jordvärme, kamin, gratis ved! Hyra all inclusive 800 euro/månad. Kontakta Thorsten Krűger, tel (0)

9 Åsikter En och annan ortsbo och fritidsboare har hunnit tänka på ett och annat under sommaren, därför viks den här sidan i tidningen för åsikter och tack-hälsningar. För allas trevnad: tänk på hur du sätter din soppåse i containern! Om du rör om den lite så att den ramlar ner så ryms det bättre, om det är fullt i första facket så kanske det får plats i nästa eller i nästa eller i nästa... Framförallt ska du inte lämna dina säckar utanför containern! Och vem kom på den befängda idén att lämna sin gamla gasgrill på återvinningsstationen mitt i byn?? Sånt ska lämnas till soptippen som har öppet alla måndagar kl och sista lördagen i månaden kl ! Pappkartonger ska vikas ihop - då får så mycket mer plats i en behållare! Eller hur?? Glas sätts bland glas, burkar i burkbehållaren osv osv. Inte allt huller om buller, det blir inge bra ju! Sopsortering är inte svårt, bara man bryr sig lite grann. Och gör man det så är våra återvinningsstationer så mycket trevligare att besöka - för oss alla! Det har skrivits så mycket om trafiken så jag vet int om jag ska skriva nån insändare. Den där turlistan som föreslås är i vilket fall som helst dålig för oss kumlingebor, både företagare och pendlare och ungdomar och familjer. Och om det går dåligt för oss så kommer det ju ganska snabbt att gå dåligt för hela kommunen. Sen behöver vi ingen trafik i den här kommunen. Uppgiven? TACK till alla som kom på trafikmötet på Seglinge, det var fint att kunna visa en sån stor och engagerad publik på den lilla ön. -bybo- TACK till alla kunder på min pannkaksförsäljning i Seglinge Gästhamn i juli. Min sista dag i sommar där blir på måndag 30.7 när det är torg i vår hamn. Välkommen då, hälsar Julia Ingen underskrift :)

10 juli 2012 nr 07 Info från företag VI GÖR - Bygglovsritningar och bygghandlingar - Avloppsplanering större och mindre - Målning, tapetsering, mindre byggarbeten - Farmartjänst och stugservice Kontakta Fredrik Packalén (F:ma Trygve Packalén) tel , e-post: adress: Småtalls, AX Seglinge. SLYRÖJNING Har du bekymmer med att sly i diket skrapar i bilen på väg till stugan eller huset? Eller med dikena längs åkrarna som växer fast av sly och buskar? Ring mig så fixar jag det! Jan Englund, tel

11 juli 2012 nr 07 Gott och blandat Inbjudan till allmänt informationstillfälle Ålands landskapsregering inbjuder till allmänt informationsmöte där landskapsregeringens remissförslag till skärgårdstrafikens turlistor för perioden presenteras. Informationsmötet hålls den kl i konferensrum Sälskär, självstyrelsegården, Strandgatan 37, Mariehamn. Frågor besvaras av byråchef Ian Bergström, , , Välkomna. INFO FRÅN HÄLSOVÅRDEN inför sommaren 2012 Telefontid måndag fredag kl Tel: eller Beredskap/ jour har vi ALLA dagar mellan Vid akuta sjukdomsfall ring Sjukvårdsmottagning i Kumlinge by har vi enligt tidsbeställning. SJUKVÅRDSUPPLYSNINGEN i Mariehamn svarar vardagar kl Tel Akuten når du på tel ALARMCENTRALEN tel SERVICE I KUMLINGE BY ÖPPETHÅLLNINGSTIDER KUMLINGE ANDELSHANDEL tel Öppet måndag-fredag kl lördag kl I juli även söndag kl Efter 1.9 höstöppethållningstid. POSTEN tel Öppet året om måndag-fredag kl. 9-12, ANDELSBANKEN i Postens lokal tel Öppet året om måndag-fredag kl. 9-12, ÅLANDSBANKEN i Postens lokal tel Öppet året om måndag-fredag kl. 9-12, APOTEKET tel Öppet året om mån-fre kl I juli lunchstängt kl Obs: I Kumlinge finns ingen bankautomat, inte heller på Enklinge, Seglinge eller Björkö. Torgförsäljningarna runt om på öarna tar emot enbart kontanter.

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad Infobladet för Kumlinge kommun januari 2013 nr 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7 sida 8 info från kommunen kurser och jumpor annonser församlingen Nästa deadline är 25.1.2013. Materialet lämnas

Läs mer

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR Infobladet för Kumlinge kommun mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-6 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från privatpersoner och föreningar och företag info från församlingen Nästa nummer

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 mars. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 23 mars

Läs mer

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013 Informationsblad Oktober - December nr 4-2013 Kungsörs Återvinning &Secondhand Anders Olofsson Tel. 0227-149 90 Fax 0227-316 61 info@secondhandkungsor.se www.secondhandkungsor.se Ansvarig för info-bladet

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

INFOBLAD V28~MÅNDAG 6 JULI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V28~MÅNDAG 6 JULI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V28~MÅNDAG 6 JULI 2015. NUMMER 07/2015 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Kapellhagens personal önskar alla en trevlig sommar med mycket

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Nr 10/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Tack för vänligt mottagande i kommunen. Jag har börjat arbeta som

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

/st. www.axums.se SNART ÄR DET DAGS! www.meca.se HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN TEL: 0303-74 99 55 ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

/st. www.axums.se SNART ÄR DET DAGS! www.meca.se HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN TEL: 0303-74 99 55 ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13) Öppet 9-20 alla dagar! Lödöse 0520-66 00 10 ICA Certifierade takläggare Ansvarsförsäkrade Lingonsylt 1,5kg Gäller t.o.m. söndag 20/3 mot kupong /st Välkommen till PwC Tillsammans förverkligar vi dina visioner

Läs mer

HÄR JOBBAR JAG VAR JOBBAR DU?

HÄR JOBBAR JAG VAR JOBBAR DU? HÄR JOBBAR JAG VAR JOBBAR DU? En broschyr om distansarbete OM DU TRIVS NÄR DU ARBETAR ÄR DU EFFEKTIVARE; MERA PRODUKTIV, MERA KREATIV. ORGANISATIONEN VINNER PÅ ATT MEDARBETARNA TRIVS OCH ÄR PRODUKTIVA.

Läs mer

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN NYHETSBREV FRÅN YOUNG VOICES SAMHÄLLSINFORMATION VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN Young Voices har syftat till att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård genom att ta tillvara

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14. Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14. Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14 Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen Rätten till ett värdigt liv Adventstjärnorna som lyser i fönstren sprider ljus i

Läs mer

Två projekt, en teori

Två projekt, en teori Två projekt, en teori Linda Sjöblom & Victor Stenström Högskolan på Åland serienummer 38/2014 Hospitality Management Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare:

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén 21 TO 28.10 2010 8 Obs! Lekparken vid Familjehuset Ankaret öppnas i november Läs mera sid 2 Hemservicen och hemsjukvården i Pargas har flyttat Läs sid 2 Staden i Skä r gå rdshavet Gäddan och gänget simmar

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt 23-24 mars 2013 En sammanfattning av diskussioner och frågor 1 Innehåll Inledning 3 Distriktets nuläge 4 Nya distriktet 4 Mailadresser till distriktet 4 Information

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Röda Korset på Gotland

Röda Korset på Gotland Röda Korset på Gotland Rödakorshösten börjar i september! Nu kan vi snart lägga sommaren 2011 bakom oss och konstatera att den gick alldeles för fort men ändå blev innehållsrik. Första veckan på sommarlovet

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer