Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2 Sammanfattning Denna rapport beskriver utvecklingen av ett datorprogram för att förmedla information till olika mobiltelefoner. Flera olika befintliga tekniker undersöktes samt även några kommande tekniker. Denna undersökning blev sedan den grund varpå programmet baserades. Programmet (servern) togs fram i syfte att underlätta vid distribution av information till olika kunder. Genom att bygga upp en databas med respektive kunds telefonnummer, mobiltelefonmodell och önskad distributionsmetod kan programmet själv välja meddelandets format samt hur det ska distribueras. Personal eller andra program som skickar meddelanden via denna server behöver inte känna till mottagarens mobiltelefonmodell. De som skapar meddelandet sänder det till servern som sedan hanterar konvertering, formatering och distribution av meddelandet. Till detta program konstruerades även en klient som kommunicerar med servern. Klienten togs fram som en meddelandeeditor som vid start laddar ner befintliga mallar ifrån servern. Denna nedladdningsmöjlighet medför att mallar kan läggas till och förändras på servern och sedan automatiskt distribueras ut till respektive klient vid nästa nedladdning. Denna idé samt en insticksmodul-lösning på servern medför att nya tekniker kan läggas till. Dessa tekniker smälter in i programmet och kan således utnyttjas på ett för användaren redan bekant sätt. iii

3 iv

4 Abstract This report is the result of my Master s thesis project at the First Degree Programme in Mathematics and Computer Science at Stockholm University. The title of the report is Information streams between computer system and mobile phone. A general system for distribution of text based information via different mobile phone techniques. This report describes the development of a computer program to distribute information to different models of mobile phones. First, several distribution techniques, both existing and those under development, where examined. The results obtained in the investigation were then the starting point for the development of the program. The purpose of the program (server) was to make the distribution of information to different customers as easy as possible. By building a database containing information about each customer s phone number, mobile phone model and preferred distribution method, the program can select the proper message format and how to send it. Persons or other programs that send messages through this server do not need to know the recipient s mobile phone model. The sender creates the message and sends it to the server, which then handles the conversion, shaping and distribution of the message. A client was also created that communicates with this server. The client was created as a message editor that downloads the available templates from the server. This download function allows templates to be added or changed at the server and thereafter automatically be distributed to each client at their next download. This idea and a plugin-solution on the server allow for easy addition of future techniques. New techniques are incorporated into an environment already familiar to the user. v

5 vi

6 Förord Denna rapport är ett resultat av mitt examensarbete i datalogi, omfattande 20 poäng, vid institutionen för numerisk analys och datalogi (Nada) på Stockholms universitet. Arbetet har utförts på Aktiedirekt vid Stureplan i Stockholm. Handledare på Aktiedirekt har varit Erik Agsjö och på Nada har det varit Kai-Mikael Jää-Aro. Här vill jag passa på att tacka Kai-Mikael Jää-Aro för all hjälp med rapporten. Stockholm, sommaren 2002 Olle Persson vii

7 viii

8 Innehåll 1 Inledning Rapportöversikt Teknikbeskrivning GSM GSM-teknik GSM-celler GSM-kontrollkanaler GSM-faser SIM-kort Push-/Pull-teknologi Push-teknologi Pull-teknologi Förmedlingstekniker Short Message Service (SMS) Cell Broadcast SMS (CBS) Smart Messaging (SM) Wireless Application Protocol (WAP) SIM Application Toolkit (STK) Framtida tekniker Enhanced Messaging Service (EMS) Multimedia Messaging Service (MMS) Fler tekniker Utvärdering Analys Problem Syfte Förutsättningar Krav och önskemål Övergripande analys Fas Fas Detaljerad analys Identifierare Information (meddelandedata) Val av teknik vid skickning Teknikvalssystem (upp-/nerkonvertering) Konverteringssystem (språk) Skickningssystem Design Server...36 ix

9 4.2 Klient Implementation Problem och lösningar Startförlopp Klienten Granskning Slutsatser...53 Referenser...54 x

10 Förkortningar 3GPP 3rd Generation Partnership Project AD Aktiedirekt API Application Programming Interface CBS Cell Broadcast SMS CIMD Computer Interface for Messaging Distribution DMCP Dynamic Menu Control Protocol EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory EMS Enhanced Messaging Service ETSI European Telecommunications Standards Institute GPRS General Packet Radio Switching GSM Global System for Mobile Communication GUI Graphical User Interface HDML Handheld Device Markup Language HDTP Handheld Device Transport Protocol HTML HyperText Markup Language HTTP HyperText Transfer Protocol IMEI International Mobile Equipment Identity IMSI International Mobile Subscriber Identity IP Internet Protocol ISDN Integrated Services Digital Network ISO International Standards Organization ITTP Intelligent Terminal Transfer Protocol MExE Mobile Station Application Execution Environment MIME Multipurpose Internet Mail Extension MMS Multimedia Messaging Service MMSE Multimedia Messaging Service Environment MO Mobile Originating MT Mobile Terminating NBS Narrow Band Socket NMT Nordic Mobile Telephony OSI Open Systems Interconnect PAP Push Access Protocol PI Push Initiator PPG Push Proxy Gateway RAM Random Access Memory RDS Radio Data System RMI Remote Method Invocation ROM Read Only Memory SIA Session Initiation Application SIM Subscriber Identity Module SM Smart Messaging SMS Short Message Service SMSC Short Message Service Center SMTP Simple Message Transfer Protocol xi

11 STK TCP TTML UDP UI VAS WAE WAP WDP WML WSP WTA WTAI WTLS WTP XML SIM Application ToolKit Transmission Control Protocol Tagged Text Markup Language User Datagram Protocol User Interface Value Added Services Wireless Application Environment Wireless Application Protocol Wireless Datagram Protocol Wireless Markup Language Wireless Session Protocol Wireless Telephony Application Wireless Telephony Application Interface Wireless Transport Layer Security Wireless Transaction Protocol extended Markup Language xii

12 1 Inledning Detta examensarbete har utförts på Aktiedirekt (AD) som är ett nätmäkleriföretag som erbjuder sina kunder att handla med aktier och liknande papper via Internet. Examensarbetet bygger på att AD även förmedlar information till sina kunder via Internet. Nya kanaler har blivit tillgängliga och AD har arbetat för att även dra nytta av dem. En kanal som vuxit sig stark och som blivit spännande är mobiltelefonin. Mobiltelefonen är intressant då den har blivit var mans egendom, detta gäller speciellt Aktiedirekts kunder. Dagens 1 mobiltelefoner tillhandahåller inte bara teknik för vanliga telefonsamtal utan numera finns det även många olika typer av tekniker för att skicka information till mobiltelefonen. Detta är intressant då det leder till att man får en kanal till kunden som kunden har tillgång till var som helst samt när som helst. Det i sin tur öppnar för många olika tänkbara informationsförmedlingstjänster (aktiekurser, börshändelserapportering etc.). Eftersom AD får tillgång till, och förmedlar olika typer av ekonomisk information (nyheter, ekonomiska nyheter, kampanjinformation etc.) så är det både i AD och i kundens intresse att förmedla den så snabbt som möjligt. Detta eftersom denna typ av information är viktig på dagens börsmarknader. Kunden tjänar på det eftersom han får tillgång till information snabbt, dvs. han kan utnyttja den vid handel på börsen. Aktiedirekt tjänar på det då det leder till lojala och nöjda kunder. Problemet för AD har varit att det finns många olika tekniker och mobiltelefoner. Detta har gjort det besvärligt att dra nytta av de tillgängliga tekniker som finns. Aktiedirekt ville att dagens tekniker skulle granskas och sedan skulle ett program konstrueras. Syftet med detta program var att skapa en grund för befintliga och kommande tekniker så att AD skulle kunna dra nytta av dem och därmed förmedla sin information även via denna kanal. Under slutskedet av examensarbetet blev Aktiedirekt uppköpta av ett annat nätmäkleriföretag. Detta ledde till att all utveckling av programvaror lades ned direkt, vilket i sin tur ledde till att driftstester av examensarbetet inte blev möjliga. Detta gjorde att designen av klienten och servern inte kunde testas och utvärderas i en fullt realistisk miljö. 1 Granskningen av förmedlingstekniker skedde under år

13 1.1 Rapportöversikt Denna rapport består av tre större delar. Först beskrivs tekniker därefter analys och design samt sist implementationen. Kapitel 2 beskriver de befintliga tekniker som fanns och som var mest relevanta för detta exjobb. Där tas också några av de kommande teknikerna upp som skulle kunna passa in i det program som detta exjobb ledde fram till. Kapitel 3 och 4 beskriver analys och design av programmet. Först behandlas problem och syfte för att sedan gå in på en översiktlig analys. Denna efterföljs av en mer detaljerad analys som beskriver de problem och lösningar som upptäcktes. Till sist beskrivs designen av server och klient samt hur designen av användargränssnittet togs fram. Kapitel 5 tittar på implementationen av programmet, beskriver själva startförloppet för server och klient samt några av de viktigaste delarna i servern. Här visas även hur klientens användargränssnitt ser ut, används samt till sist en granskning som påtalar brister och oklarheter i programmet. 2

14 2 Teknikbeskrivning Antalet mobiltelefoner (Bild 1) ökar och nya modeller kommer ut med ny teknik. Teknikerna blir mer och mer avancerade och ger därmed utrymme för nya möjligheter till kommunikation. Bild 1 Några olika mobiltelefoner som finns på marknaden. De mobiltelefonsystem som används idag är NMT (Nordic Mobile Telephony), GSM (Global System for Mobile Communication) samt GPRS (General Packet Radio Switching) som nyligen blivit tillgängligt. Vid årsskiftet 2001/2002 fanns det 7,15 miljoner abonnemang i Sverige (NMT + GSM + GPRS) vilket motsvarar en marknadspenetration på ungefär 80 % enligt MobilTeleBranchen (MTB I Sverige är det GSM som än så länge dominerar marknaden stort. 2.1 GSM Idén om ett cellbaserat mobilt radiosystem, uppfanns i början av 70- talet vid Bell Laboratories i USA. Men inte förrän i början av 80-talet kom det analoga kommersiella system som använde den cellbaserade strukturen (förklaras i avsnitt 2.1.1). I Skandinavien lanserades Nordic Mobile Telephones (NMT)-450 och i Storbritannien/Irland kom Total Access Communication Systems (TACS). Tyskland och Portugal använde C-450 medan Frankrike och Italien utvecklade egna standarder [GSM History]. Dessa analoga system växte snabbt i Europa, speciellt i Skandinavien och Storbritannien. Ett problem som uppstod var att varje land utvecklade sina egna system. Detta ledde till inkompatibilitet mellan olika länders mobiltelefoni. För att åtgärda detta växande problem skapades 1982 Groupe Spécial Mobile (GSM) av Conference of European Posts and Telecommunication (CEPT). GSM fick i uppgift att skapa ett standardiserat cellbaserat mobilt radiosystem (GSM-förkortningen kom senare att stå för Global System for Mobile Communication). 3

15 Detta system skulle uppfylla följande kriterier: Effektivt utnyttjande av frekvenser. God ljudkvalitet. Kompatibilitet med system som ISDN (Integrated Services Digital Network). Billiga telefoner och basstationer. Stöd för internationell roaming (verbet roam betyder ungefär ströva eller flacka och internationell roaming innebär att en mobiltelefon kan röra sig fritt mellan olika länders GSM-nät). Stöd för handburna enheter. Stöd för nya typer av tjänster. Till skillnad mot de tidigare nätverken var GSM baserat på digital teknik. Vad det gällde effektivt utnyttjande av frekvenser var de digitala nätverken bättre än de analoga. Företagen bakom de analoga nätverken föreslog att ytterligare frekvenser skulle utnyttjas för att överkomma detta problem men då frekvensantalet är begränsat förkastades detta förslag GSM-teknik En viktig del i de nya mobiltelefonnäten var deras skalbarhet. Det var viktigt eftersom de skulle täcka både tät- och glesbefolkade områden. Problemet med skalbarheten har med frekvensutnyttjande att göra. I GSM900 finns 124 tillgängliga frekvenser. Om en frekvens används av en sändare kan inga andra sändare använda samma frekvens inom den första sändarens sändningsavstånd. Eftersom det bara finns ett begränsat antal frekvenser och stora områden ska täckas, så fungerar det inte att öka sändningsstyrkan för att täcka dessa. För om man t.ex. låter en sändare täcka en hel stad, kan bara 124 personer ringa samtidigt. Det kanske inte låter så farligt men om man tänker sig en stad med en miljon invånare då är det inte längre acceptabelt. Starkare sändare ger inte en skalbar lösning. Antalet samtidiga telefonsamtal i olika områden kan man dock reglera genom att införa två regler: 1. Sändningsstyrkan i varje cell anpassas så att intilliggande celler inte störs. 2. Grannceller använder inte samma frekvenser utan återanvändning av frekvenser sker i ett visst mönster. Dessa regler leder till att man kan återanvända frekvenser i olika områden och därmed får man en skalbar lösning som fungerar över stora samt olika typer av landområden. 4

16 Genom att implementera dessa regler kan man uppnå den skalbarhet som eftersöks. I områden där många samtal görs under en och samma tidsperiod placeras ett flertal master ut med låg sändningsstyrka och i områden där färre samtal sker samtidigt placeras ett mindre antal master med högre sändningsstyrka. Mast som använder frekvensmängd A Mast som använder frekvensmängd B Mast som använder frekvensmängd C Mast som använder frekvensmängd D Bild 2 Hur celler kan se ut samt exempel på hur olika frekvensuppsättningar kan placeras ut för att inte störa varandra [GSM HKP]. I Bild 2 ser man ett exempel på hur ett täckt område kan se ut. Notera att samtliga grannar till varje mast använder sig av olika uppsättningar av frekvenser för att inte störa varandra GSM-celler Cellen är, som vi tidigare sett, grunden till hur man kan skapa ett skalbart mobiltelefonnät. Det som kallas cell (se Bild 3) är området kring en eller ett fåtal sändare. M o b i l t e l e f o n m a s t Cell Bild 3 Området kring en eller ett fåtal sändare (här representerade av en mobiltelefonmast) kallas för cell. Cellens storlek (representerat av ovalen) bestäms av hur stor sändningsstyrka som sändaren/sändarna använder. 5

17 Cellerna organiseras i grupper och dessa grupper kallas för kluster. Hur många celler som ingår i ett kluster varierar i olika områden. Antalet är viktigt då det ger hur många samtal som kan ske vid samma tillfälle i klustret. Få celler per kluster medför att fler samtal kan ske samtidigt och tvärtom ger fler celler få samtal vid samma tillfälle [GSM JGS]. Eftersom cellerna ska täcka olika typer av områden, från stora områden med gles befolkning till små områden med hög befolkning, används olika typer av celler. Det finns fyra typer av celler: Macro-celler Macro-celler används i glesbefolkade områden. Dessa celler använder hög sändningsstyrka som därmed medför att ett stort område kan täckas. Det vill säga få celler kan täcka stora områden. Detta leder dock till att antalet telefonsamtal som kan göras samtidigt begränsas. Micro-celler Micro-celler används i tätbefolkade områden. I dessa celler sänder man med lägre styrka och täcker därför mindre områden. Detta innebär att fler celler behövs för att täcka området. I och med att fler celler används ökar även antalet telefonsamtal som kan ske samtidigt inom denna region. Selective-celler Ibland finns det regioner som inte lämpar sig för cirkulära celler. Vanlig micro-cell täcker 360 grader runt masten Selec tive- cell med 240 gradig täckning Selective- ce ll med 120 gradig täckning Bild 4 Till vänster en cell med 360 graders täckning. Mitten och till höger två exempel på selective-celler. Till exempel vid täckning av en tunnelmynning är det inte nödvändigt att använda en cell som täcker 360 grader utan det kan räcka med en 120-gradig selective-cell (se Bild 4) som riktas in mot tunnelmynningen. I områden/platser där inte en 360-gradig täckning behövs, används selective-celler. 6

18 Umbrella-celler Umbrella-celler används i regioner där många micro-celler korsas under en kort tid. Till exempel vid en motorväg, där små celler används, kommer det att ske många överlämningar (när en mobiltelefon förflyttas från en cell till en annan där den nya cellen övertar hanteringen av telefonsamtalet kallas det för en överlämning). Alla dessa överlämningar medför onödigt mycket administrativt arbete. För att undvika detta beteende introducerade man umbrella-celler. En umbrella-cell arbetar parallellt (på en annan uppsättning frekvenser) med ett antal micro-celler. När ett telefonsamtal genererar många överlämningar kopplas det samtalet över till umbrella-cellen. Därmed kan denna celltyp ta vid och minska antalet nödvändiga överlämningar GSM-kontrollkanaler En kontrollkanal är en radiokanal som överför administrativa data mellan mobiltelefonen och GSM-nätet. Kontrollkanalerna har till uppgift att sköta bland annat dessa uppgifter: Informera om inkommande samtal till mobiltelefonen. Sköta initiering av telefonsamtal. Tillhandahålla information om nätverkets kvalité. Hålla reda på var mobiltelefonen befinner sig. Synkronisera mobiltelefonen till nätverket. Tala om för mobiltelefonen vilken frekvens den ska använda. Hantera överlämning mellan cellerna. Kontrollkanalerna kan som sagt ses som administrativa kanaler. Men de tillhandahåller också tjänster såsom SMS (Short Message Service) som kommer att behandlas senare (se avsnitt 2.3.1). Eftersom dessa kanaler inte utnyttjar lika mycket bandbredd som vid ett vanligt telefonsamtal kan t.ex. tjänsten SMS användas även fast det inte går att ringa ett telefonsamtal GSM-faser GSM har utvecklats i olika faser. I GSM-standarden kallas de för Phases. Här följer några exempel på vad som tillfördes i de olika faserna [Phases]: Fas 1 Vanliga samtal, upptaget, inget svar. Telefonen ej nåbar. Vidarekoppling. 7

19 Spärra vissa utgående/inkommande samtal. SMS (Short Message Service) Tillåter skickning av textmeddelanden till och från mobiltelefoner (se avsnitt 2.3.1). Global roaming Besök ett annat land som har GSM samt ett roamingavtal (innebär att de två ländernas mobiltelefonoperatörer har en överenskommelse) och telefonen kan användas med sitt vanliga telefonnummer/abonnemang. Fas 2 Multipartssamtal Möjlighet till telefonsamtal med flera personer samtidigt. Vänteläge Placera ett samtal i vänteläge. Samtal väntar Informerar om ett inkommande samtal under det pågående samtalet. Mobile Data Services Tillåter handenheten (mobiltelefon eller liknande GSM-enhet) att kommunicera med datorer. Mobile Fax Service Tillåter handenheten att sända, hämta och ta emot faxmeddelanden. Nummerpresentation Tjänst som tillåter telefonanvändaren att se inkommande samtals telefonnummer innan man svarar. Samtalskostnadsöversikt Service för att hålla reda på samtalskostnaderna. Cell Broadcast Tillåter handenheten att ta emot ett slags SMS (se avsnitt 2.3.2). Fas 2+ Uppgradering och förbättring av existerande tjänster. Förbättringar av SIM. Största delen av uppgraderingen i Fas 2+ innebar förbättringar inom dataöverföringar SIM-kort I en mobiltelefon finns det ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) som är en viktig del i GSM-nätet (se Bild 5). Bild 5 Det finns 2 storlekar på SIM-kort. Här är den mindre varianten, dock något förstorad (normalt 2,5*1,5 cm). Den större varianten är stor som ett kreditkort. 8

20 Det är SIM-kortet som ger mobiltelefonen tillgång till GSM-nätet. I SIM-kortet finns nämligen information om vilket nät (nätverksoperatör) mobiltelefonen ska koppla upp sig mot. Det finns även information som används vid autentifiering och säkerhet (bland annat finns en kryptonyckel som används av nätverket för att skydda telefonsamtalen) i GSM-nätet. SIM-kortet har ett unikt identifikationsnummer kallat för IMSI (International Mobile Subscriber Identity) som tillsammans med mobiltelefonens unika identifierare IMEI (International Mobile Equipment Identity) ger tillgång till mobiltelefonnätet. Detta ger en extra mobilitet då användaren kan ta sitt SIM-kort och använda det i vilken annan kompatibel mobiltelefon som helst och därifrån ringa och ta emot sina egna samtal (innan SIM-kortet kom var abonnemangen bundna till mobiltelefonen). För att ringa ett telefonsamtal krävs alltså både en mobiltelefon och ett SIM-kort. Det finns dock ett undantag och det är speciella larmnummer. Dessa larmnummer (t.ex. 112) kan ringas utan ett SIM-kort. SIM-kortet har också blivit ett lagringsställe för t.ex. olika telefontjänster, telefonbok, SMS och annan telefonnummerinformation som vidarekoppling, spärrade samtal och samtalstid. Kortens lagringskapacitet ökar hela tiden och numera finns det också SIM-kort med en liten processor i sig. Dessa beskrivs senare i SIM Application Toolkit (se avsnitt 2.3.5). 2.2 Push-/Pull-teknologi Det finns två olika metoder för att sända information till en användares klientenhet (t.ex. en dator eller mobiltelefon som kan kommunicera med en server) Push-teknologi Push innebär att information skickas till användarens klientenhet utan att en förfrågan har gjorts (se Bild 6). Här kan SMS användas som ett exempel. På en server genereras information som sedan skickas till användarens klientenhet utan att användaren skickat en förfrågan. Push Klient Server Bild 6 Servern initierar och skickar informationen till klienten. 9

21 Ett annat sätt att definiera push på är: Push initieras alltid ifrån servern Pull-teknologi Pull innebär att information skickas till användarens klientenhet efter att en förfrågan har gjorts (se Bild 7), exempelvis vid Internetsurfning. Användaren klickar på en länk på en webbsida. Detta genererar en förfrågan från klienten till servern. Servern skickar sedan tillbaka den efterfrågade informationen till klienten. Pull förfrågan Svar Klient Server Bild 7 Klienten efterfrågar information som servern sedan förmedlar till klienten. Ett annat sätt att definiera pull på är: Pull initieras alltid ifrån klienten. 2.3 Förmedlingstekniker Idag finns det många olika tekniker för att skicka information till mobiltelefoner. Här beskrivs de tekniker som har testats och andra liknande tekniker som eventuellt skulle kunna fungera för spridning av information till mobiltelefoner Short Message Service (SMS) SMS används för att skicka meddelanden till och från mobiltelefoner. Dessa meddelanden kan bestå av max 160 tecken eller 70 tecken om t.ex. arabiska eller kinesiska används. SMS skapades som en del i GSM Fas 1-standarden. Det första SMSmeddelandet tror man skickades över Vodafones GSM-nätverk i Storbritannien december Det skickades från en pc till en mobiltelefon [GSMWorld]. För att kunna skicka SMS behövs en mobiltelefon med stöd för SMS, ett SIM-kort med abonnemang eller kontantkort knutet till en telefonoperatör som tillhandahåller tjänsten SMS. SMS skickas med ett förbindelselöst protokoll, det vill säga det skapas ingen direktkontakt mellan sändare och mottagare då ett SMS skickas, 10

22 vilket sker vid ett vanligt telefonsamtal. Detta leder till att skickade SMS inte alltid kommer fram i samma ordning som de skickas och man kan inte heller säga när ett meddelande kommer fram till mottagaren. För att lösa det senare problemet har man infört en bekräftelsefunktion som skickar en bekräftelse till sändaren då meddelandet har levererats till mottagaren. MO (Mobile Originating) MT (Mobile Terminating) Mobiltelefonmast SMSC Mobiltelefonmast SMS Bild 8 Skiss av förloppet då ett SMS skickas. Som man här kan se sker skickningen av ett SMS i två steg, MO samt MT. [GSM 03.40] För att skicka ett SMS till en annan mobiltelefon så sker själva överföringen i två steg. Första steget kallas Mobile Originating (MO) och det andra kallas för Mobile Terminating (MT). MO är steget då meddelandet skickas från mobiltelefonen till SMS-Centret (SMSC) och MT är sista biten ifrån SMSC till den egentliga mottagarens mobiltelefon (se Bild 8). SMSC lagrar meddelandet tills det kan skickas vidare till mottagaren. Hur länge det lagras beror på flera faktorer. Vanligtvis skickas det vidare med en gång. Men om mobiltelefonen är avstängd eller av någon annan anledning inte är tillgänglig för nätverket, sparas meddelandet en viss tid. Varje SMS har en giltighetstid som kan sättas då det skickas. Giltighetstiden brukar ligga runt en vecka men varierar mellan olika mobiltelefonoperatörer. SMS-meddelandet sparas hos SMSC tills mobiltelefonen kan ta emot meddelandet eller så går giltighetstiden ut vilket medför att det kasseras. Själva överföringen av SMS sker över GSM-kontrollkanalerna (se avsnitt 2.1.3). Detta leder till ett annorlunda beteende jämfört med vanliga telefonsamtal. Då kontrollkanalerna inte behöver samma bandbredd som vid ett vanligt telefonsamtal kan SMS även skickas då det inte är möjligt att ringa ett vanligt telefonsamtal. En annan fördel är att det är möjligt att ta emot SMS då man talar i telefonen. 11

23 Man är inte bara begränsad till att skicka SMS med hjälp av mobiltelefon utan det går även att använda en dator med modem (se Bild 9). Dator Modem Dator Internet SMSC Bild 9 Exempel på olika sätt att koppla upp sig mot SMSC. Datorn ringer upp SMSC med hjälp av modemet och kommunicerar sedan via ett speciellt protokoll för att skicka SMS. Här debiteras telefonsamtalet samt kanske en viss kostnad per skickat SMS till telefonräkningen. Nu finns det även mobiltelefonoperatörer som erbjuder kommunikation med SMSC via Internet. Detta innebär att ett användarnamn och lösenord erhålls av mobiltelefonoperatören som sedan kan användas för att koppla upp sig mot SMSC med TCP/IP. Därefter sker kommunikationen med SMSC på liknande sätt som med modemet men uppkopplingstiden försvinner nästan helt. Till detta användarnamn är ett konto kopplat som debiteras enligt överenskommet kontrakt med mobiltelefonoperatören. SMS-roaming SMS-roaming innebär att mobiltelefonanvändaren kan förflytta sig mellan olika operatörers mobiltelefonnät och fortfarande kunna ta emot/skicka SMS. Detta är möjligt om bägge mobiltelefonoperatörer tillhandahåller SMS-tjänsten samt att de har en voice-roaming överenskommelse. Voice-roaming innebär att vanliga mobiltelefonsamtal kan göras mellan dessa två mobiltelefonnät. Det är inte självklart att alla mobiltelefonoperatörer vill tillåta den här möjligheten. Orsaken till det är att det tekniskt sett leder till att konkurrenter får tillgång till deras kontrollkanaler, vilket inte alla mobiltelefonoperatörer är villiga att gå med på. 12

24 2.3.2 Cell Broadcast SMS (CBS) I Fas 2 av GSM-standarden introducerades CBS [GSM 03.41]. CBS utnyttjar samma kontrollkanaler som SMS gör men mottagaren är inte en enskild mottagare utan alla som befinner sig inom ett specifikt område. Här kommer GSM-cellerna in i bilden (se avsnitt 2.1.2). CBS gör det möjligt att skicka ett slags SMS till ett område (en eller flera celler) eller rent av till hela mobila nätverket. Det är alltså möjligt att informera ett okänt antal personer som befinner sig inom ett begränsat område. Hur ofta, hur länge och vilket område som meddelandet ska sändas ut till, bestäms på förhand mellan mobiltelefonoperatören och informationsspridaren. Dessa meddelanden har en begränsning på 93 tecken per CBS. Upp till 15 CBS kan kedjas ihop (sammanbindas) till ett större makromeddelande. Varje CBS har ett identifikationsnummer som lagras i telefonen under en viss tid (tiden är olika beroende på märke/modell) för att förhindra att samma meddelande tas emot flera gånger. För att mobiltelefonen ska kunna välja vilka meddelanden som den ska ta emot så tilldelas varje CBS en meddelandeklass. Denna klass talar om vilken kategori och vilket språk meddelandet består av. Detta gör att man som användare har möjlighet att välja vilken typ av meddelanden som man vill ta emot och på motsvarande sätt vilka som ska ignoreras. Användningsområden som CBS lämpar sig för är allmän information som riktar sig till grupper inom ett specifikt område. Några exempel skulle kunna vara information om väder, trafik, reklam eller annan lokal information Smart Messaging (SM) Smart Messaging är ytterligare ett steg i utvecklingen för att förmedla information och olika sorter av data till mobiltelefonerna. Med SM kan man till sin mobiltelefon bl.a. föra över ringningssignaler, visitkortsinformation och små bilder. SM är framtaget av Nokia och är ingen öppen standard vilket betyder att det främst är Nokias mobiltelefoner som stöder denna teknik. I mars 1997 offentliggjorde Nokia sitt Smart Messaging-koncept [SM]. Den definierar format för hur olika typer av meddelanden ska se ut. Från början byggde SM på en teknik som heter Narrow Band Socket (NBS) som togs fram av Intel och Nokia. Det fanns två tankar bakom NBS: 13

25 1. Protokollet skulle modelleras efter de kända internetprotokollen UDP och TCP med viss modifikation (t.ex. minskades de paketadministrativa data som skickas med vid UDP och TCP) för att optimera transport över långsamma bärare. 2. Designen av Application Programming Interface (API) för NBS skulle använda ett redan känt API inom nätverksprogrammering. Det paradigm som valdes var portar och därmed fick utvecklarna ett välkänt API som de redan var vana att använda. Lite senare togs NBS upp i WAP Forums (se avsnitt 2.3.4) standard Wireless Datagram Protocol (WDP). Detta ledde sedermera till en rekommendation att använda WDP istället för NBS. Idag tillåter Smart Messaging en mängd olika bärare. I Bild 10 visas några av de möjligheter som finns. Smart Messages UDP/IP Över UDP Data call Över WDP WDP Andra bärare Över NBS NBS GSM SMS Nyckelordshuvud Bild 10 Exempel på hur Smart Messaging-meddelanden kan förmedlas. Som man ser i Bild 10 så kan man även skicka SM direkt över SMS. Här blir förfarandet lite annorlunda än om man skickar via WDP och NBS. För att mottagarenheten ska kunna känna igen ett SM-meddelande måste en identifierare läggas in i SMS-meddelandet. Först i varje SMS läggs ett litet huvud in som talar om vilken sorts meddelande som skickas. Detta huvud gör det även möjligt att kedja (sammanbinda) flera SMS till ett större SM-meddelande. När detta huvud upptäcks slussas den efterföljande informationen vidare till respektive tolkningsprogram. 14

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström Nätverk Jonas Sjöström jonas.sjostrom@dis.uu.se Baserat primärt på kapitel 4 i Brookshear (2008) samt valda kapitel ur Gralla Agenda 1. Protokoll 2. LAN och WAN 3. Kort om infrastruktur 4. Paketering och

Läs mer

Mobiltelefon?! Välkommen till en presentation av om mobiltelefonens historia, teknik och funktioner och framtid mm.

Mobiltelefon?! Välkommen till en presentation av om mobiltelefonens historia, teknik och funktioner och framtid mm. Mobiltelefon?! Välkommen till en presentation av om mobiltelefonens historia, teknik och funktioner och framtid mm. Mobiltelefon?! Presentation gjord av: Jan G. Janne Westin Tel: 070-655 47 19 E-post:

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Icarus Skicka SMS via GSM-modem.

Icarus Skicka SMS via GSM-modem. Icarus Skicka SMS via GSM-modem. Rev 1.20, Keylogic AB, 2014-07-03. GSM modemet Keylogic AB säljer modem av märket Indunium. Modemet levereras med en antenn med ca 1m kabel. Anslutningen är RS232. Strömadapter

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

vad kan det göra för mobila användare?

vad kan det göra för mobila användare? artikel Upptäck WWAN med bredband Upptäck WWAN med bredband vad kan det göra för mobila användare? Det blir allt viktigare med en snabb och smidig Internetuppkoppling för att lyckas i arbetet och vara

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Telefoninäten. Jens A Andersson

Telefoninäten. Jens A Andersson Telefoninäten Jens A Andersson Referens-modeller OSI-modellen Applikation Presentation Session Transport Nät Länk Fysisk TCP/IP-modellen Applikation Transport Nät IP-bärande nät 2 Data communication After

Läs mer

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Litteratur Nätverk, Internet och World Wide Web Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Beekman kap 9-11 Varierar i olika upplagor. Läs alla kapitel om nätverk och Internet och webb Olika typer

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

UaFS 2/2007 00.36 Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR TELEFONANVÄNDNING. 1 Allmänt sid 1.1 Allmänt 1 1.2 Definitioner/förklaringar 2

UaFS 2/2007 00.36 Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR TELEFONANVÄNDNING. 1 Allmänt sid 1.1 Allmänt 1 1.2 Definitioner/förklaringar 2 Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR TELEFONANVÄNDNING Fastställda av kommunstyrelsen den 27 september 2006, 235 (tidigare regler antagna den 31 mars 2004, 69 upphävs) Innehållsförteckning 1 Allmänt sid 1.1 Allmänt

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Dyna Pass. Wireless Secure Access

Dyna Pass. Wireless Secure Access Dyna Pass Wireless Secure Access Säkerheten kring lösenord är ofta debatterad och det finns ett antal viktiga frågor man bör ställa sig. Några exempel på detta är: Hur stor risk ligger i den mänskliga

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

Telia Mobile Premium Services

Telia Mobile Premium Services Telia Mobile Premium Services Innehåll produktinformation Telia Mobile Premium Services 3 Ett komplett erbjudande 4 Sätt priset snabbare själv. Testa nya prismodeller. 5 Teknisk översikt 6 teknik Telia

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

OH Slides F: Wide Area Networks

OH Slides F: Wide Area Networks OH Slides F: Wide Area Networks Packet-/circuit-switching ISDN ATM Many of the following slides includes figures from F. Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems. fourth edition,

Läs mer

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 13: Telefoninäten Jens A Andersson (Maria Kihl) Spanning Tree Att bygga träd av grafer som kan se ut hur som helst Hindra paket att gå runt i oändliga loopar Bygga effektiva transportvägar Spanning

Läs mer

MOBILTELEFONENS HISTORIA

MOBILTELEFONENS HISTORIA MOBILTELEFONENS HISTORIA Institutionen för datateknik (IDt) Mälardalens högskola 6 oktober 2004 Västerås Författare: Martin Rydberg Peter Winbo mrg02002@student.mdh.se pwo02001@student.mdh.se 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort Mobilt Guide för Telia Refill kontantkort Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Refill kontantkort, hur du laddar det med samtalstid, vilka tjänster

Läs mer

ShoreTel Mobility - Användarguide

ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility är en App för arbetssamtal till Android, iphone, ipad och ipod Touch. Mobility App använder sig av såväl trådlösa WiFi nätverk, mobila datanätverk samt

Läs mer

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning Studentlitteratur Studentlitteratur 1 Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 2 FÖRORD... 11 3 SPRÅKBRUK... 13 4 LÄSTIPS BOKENS UPPLÄGG... 16 5 REGISTRERADE VARUMÄRKEN... 18 6 REFERENSER... 19

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008 IP Telefoni en möjlighet som är här nu Nortech, November 2008 Agenda presentation Vad är IP Telefoni Historik och marknad Kundvärden och nya möjligheter Framtid och nya aktörer 2 Internet Telefoni Internet

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Kom igång med Provectus Groupware

Kom igång med Provectus Groupware Kom igång med Provectus Groupware Provectus Groupware är en sammarbetsplattform för arbetsgrupper som innehåller alla de funktioner som en modern Microsoft Exchange lösning gör så som e-post, kalender,

Läs mer

RAY MOBILT KUNDKORT STÖDDA TELEFONER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV KORTET

RAY MOBILT KUNDKORT STÖDDA TELEFONER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV KORTET 1 RAY MOBILT KUNDKORT Det mobila kundkortet är ett kort som kan laddas ned till mobiltelefonen. Det motsvarar det traditionella kundkortet av plast. I det har kundens namn, kundnummer och kortets giltighetstid

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

QuickTime Streaming Server, en introduktion

QuickTime Streaming Server, en introduktion [Översättning saknas] Relaterat: Webbpublicering och Quicktime Streaming från miki Information om hur man lägger upp webbdokument och Quicktime-filmer för streaming från filservern miki. (140) Svenskt

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Kerstin Frenckner, tel 790 7143, e-post kfrenck@nada.kth.se 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Frivillig labb ATT GÖRA WEBBSIDOR

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Nimbus Alarm Server. Installationsguide

Nimbus Alarm Server. Installationsguide Nimbus Alarm Server Installationsguide Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Manual i pappersformat Av miljöhänsyn levererar vi inte längre manualer i pappersformat. Manualen finns som PDF-fil

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

Det blir aldrig något

Det blir aldrig något Per-Olof Persson Det blir aldrig något Det är rena snurren kring det nya europeiska digitala mobilsystemet GSM. Den så viktiga lanseringen på marknaden av ett nytt och dyrbart system liknar mest ett fiasko.

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2) Skräddarsy Teman Startsidansbakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2) Skräddarsy Teman Startsidansbakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll Mobilt Guide för Telia Mobil Full koll Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Mobil Full koll abonnemang, hur det fungerar, hur du laddar det med extra

Läs mer

Föreläsning 6. Nät management (1/3) Nät management (2/3) Nätstyrning Intelligenta nät Protokoll och protokollfamiljer Exempelsystem: ISDN

Föreläsning 6. Nät management (1/3) Nät management (2/3) Nätstyrning Intelligenta nät Protokoll och protokollfamiljer Exempelsystem: ISDN Föreläsning 6 Nätstyrning Intelligenta nät Protokoll och protokollfamiljer Exempelsystem: ISDN 10/22/01 Bengt Sahlin 1 Nät management (1/3) Network management Nätet kräver styrning, operativ aktivitet,

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Introduktion - LAN Design och switching concepts Basic Switch Concepts and Configuration Frågor? Referenser. Nätverksteknik 2

Introduktion - LAN Design och switching concepts Basic Switch Concepts and Configuration Frågor? Referenser. Nätverksteknik 2 DT113G - Nätverksteknik 2, 7,5 hp Nätverksteknik 2 Lennart Franked email:lennart.franked@miun.se Tel:060-148683 Informationsteknologi och medier / Informations- och Kommunikationssystem (ITM/IKS) Mittuniversitetet

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering...

Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering... Fastställda av rektor 20.11.2013 ANVISNINGAR FÖR FILTRERING AV E-POST Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering... 1 2 Förmedling av e-post

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

IP-telefoni för nybörjare

IP-telefoni för nybörjare IP-telefoni för nybörjare Erik Morin 1 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 2 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 3 Från ett system till ett annat De flesta användare behöver inte alls bry sig

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Manual för BAMS. Svenska Bangolfförbundet

Manual för BAMS. Svenska Bangolfförbundet Manual för BAMS Svenska Bangolfförbundet BAMS Resultatrapportering från mobila enheter Det är möjligt att rapportera resultat från mobila enheter till Bangolf Arena (BA). Man kan skapa ett fjärrgränssnitt

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer

Användarguide Ventelo Mobil 3G

Användarguide Ventelo Mobil 3G Användarguide Ventelo Mobil 3G Kom igång med Ventelo Mobil I denna guide hittar du information om bl.a. hur du på ett enkelt sätt aktiverar ditt abonnemang. Har du frågor, är du alltid välkommen att ringa

Läs mer

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Laboration: Processautomation och kvalitetssäkring vt 2005 Claes Buckwalter clabu@itn.liu.se 1 Introduktion Den här laborationen handlar om processautomation

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Systembeskrivning. Inklusive beskrivning av klienterna. Juni 2009. Författare: Ted Björling, Accedo Broadband AB

Systembeskrivning. Inklusive beskrivning av klienterna. Juni 2009. Författare: Ted Björling, Accedo Broadband AB Systembeskrivning Inklusive beskrivning av klienterna Juni 2009 Författare: Ted Björling, Accedo Broadband AB Alex Johnsson, Patrick Broman och Fredrik Eldh, Mobile Sorcery AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars.

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars. Att välja mellan native- eller webbapp Bakgrund Marknaden för smarta mobiltelefoner ökar kraftigt. Därför ser allt fler företag och organisationer behovet av att göra digitalt innehåll tillgängligt för

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för Fidelix

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för Fidelix Installationsguide Nimbus Alarm Server för Fidelix TroSoft AB Box 2055 144 02 RÖNNNINGE 08 532 57262 Fidelix Sverige AB Sokraftsvägen 16A 135 70 Stockholm 08 556 558 30 Om larmöverföring Överföringen görs

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam Nödsamtal över IP Nils Weidstam Dagens situation 112-samtal i Sverige transiteras alltid genom Telias tnät Inkopplingen mellan Telias transitväxlar och SOS-centralerna (PSAP = Public Safety Answering Point)

Läs mer

2013-06-03. Användarmanual

2013-06-03. Användarmanual 2013-06-03 Användarmanual Inledning Denna användarmanual finns för att du på enklast möjliga sätt skall kunna uppdatera din utövarinformation via ADAMS. Var uppmärksam på att vissa bilder kan se annorlunda

Läs mer

Ibas forensics Mobila enheter 2013-02-19

Ibas forensics Mobila enheter 2013-02-19 Ibas forensics Mobila enheter Torbjörn Lofterud, Computer forensics analyst @ Ibas Kroll Ontrack Torbjorn.Lofterud@ibas.se 2013-02-19 Om Ibas Grundat 1978 Ägare: Kroll Ontrack Affärsområden - Data Recovery

Läs mer

Internet och kommunikation. Kommunikation

Internet och kommunikation. Kommunikation Internet och kommunikation Internet är bara en del av kommunikationsutveckling. Andra typer av kommunikation: - rökpuffar - runskrift - tal - ord - telefon 1 Kommunikation För kommunikation krävs minst

Läs mer