Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2 Sammanfattning Denna rapport beskriver utvecklingen av ett datorprogram för att förmedla information till olika mobiltelefoner. Flera olika befintliga tekniker undersöktes samt även några kommande tekniker. Denna undersökning blev sedan den grund varpå programmet baserades. Programmet (servern) togs fram i syfte att underlätta vid distribution av information till olika kunder. Genom att bygga upp en databas med respektive kunds telefonnummer, mobiltelefonmodell och önskad distributionsmetod kan programmet själv välja meddelandets format samt hur det ska distribueras. Personal eller andra program som skickar meddelanden via denna server behöver inte känna till mottagarens mobiltelefonmodell. De som skapar meddelandet sänder det till servern som sedan hanterar konvertering, formatering och distribution av meddelandet. Till detta program konstruerades även en klient som kommunicerar med servern. Klienten togs fram som en meddelandeeditor som vid start laddar ner befintliga mallar ifrån servern. Denna nedladdningsmöjlighet medför att mallar kan läggas till och förändras på servern och sedan automatiskt distribueras ut till respektive klient vid nästa nedladdning. Denna idé samt en insticksmodul-lösning på servern medför att nya tekniker kan läggas till. Dessa tekniker smälter in i programmet och kan således utnyttjas på ett för användaren redan bekant sätt. iii

3 iv

4 Abstract This report is the result of my Master s thesis project at the First Degree Programme in Mathematics and Computer Science at Stockholm University. The title of the report is Information streams between computer system and mobile phone. A general system for distribution of text based information via different mobile phone techniques. This report describes the development of a computer program to distribute information to different models of mobile phones. First, several distribution techniques, both existing and those under development, where examined. The results obtained in the investigation were then the starting point for the development of the program. The purpose of the program (server) was to make the distribution of information to different customers as easy as possible. By building a database containing information about each customer s phone number, mobile phone model and preferred distribution method, the program can select the proper message format and how to send it. Persons or other programs that send messages through this server do not need to know the recipient s mobile phone model. The sender creates the message and sends it to the server, which then handles the conversion, shaping and distribution of the message. A client was also created that communicates with this server. The client was created as a message editor that downloads the available templates from the server. This download function allows templates to be added or changed at the server and thereafter automatically be distributed to each client at their next download. This idea and a plugin-solution on the server allow for easy addition of future techniques. New techniques are incorporated into an environment already familiar to the user. v

5 vi

6 Förord Denna rapport är ett resultat av mitt examensarbete i datalogi, omfattande 20 poäng, vid institutionen för numerisk analys och datalogi (Nada) på Stockholms universitet. Arbetet har utförts på Aktiedirekt vid Stureplan i Stockholm. Handledare på Aktiedirekt har varit Erik Agsjö och på Nada har det varit Kai-Mikael Jää-Aro. Här vill jag passa på att tacka Kai-Mikael Jää-Aro för all hjälp med rapporten. Stockholm, sommaren 2002 Olle Persson vii

7 viii

8 Innehåll 1 Inledning Rapportöversikt Teknikbeskrivning GSM GSM-teknik GSM-celler GSM-kontrollkanaler GSM-faser SIM-kort Push-/Pull-teknologi Push-teknologi Pull-teknologi Förmedlingstekniker Short Message Service (SMS) Cell Broadcast SMS (CBS) Smart Messaging (SM) Wireless Application Protocol (WAP) SIM Application Toolkit (STK) Framtida tekniker Enhanced Messaging Service (EMS) Multimedia Messaging Service (MMS) Fler tekniker Utvärdering Analys Problem Syfte Förutsättningar Krav och önskemål Övergripande analys Fas Fas Detaljerad analys Identifierare Information (meddelandedata) Val av teknik vid skickning Teknikvalssystem (upp-/nerkonvertering) Konverteringssystem (språk) Skickningssystem Design Server...36 ix

9 4.2 Klient Implementation Problem och lösningar Startförlopp Klienten Granskning Slutsatser...53 Referenser...54 x

10 Förkortningar 3GPP 3rd Generation Partnership Project AD Aktiedirekt API Application Programming Interface CBS Cell Broadcast SMS CIMD Computer Interface for Messaging Distribution DMCP Dynamic Menu Control Protocol EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory EMS Enhanced Messaging Service ETSI European Telecommunications Standards Institute GPRS General Packet Radio Switching GSM Global System for Mobile Communication GUI Graphical User Interface HDML Handheld Device Markup Language HDTP Handheld Device Transport Protocol HTML HyperText Markup Language HTTP HyperText Transfer Protocol IMEI International Mobile Equipment Identity IMSI International Mobile Subscriber Identity IP Internet Protocol ISDN Integrated Services Digital Network ISO International Standards Organization ITTP Intelligent Terminal Transfer Protocol MExE Mobile Station Application Execution Environment MIME Multipurpose Internet Mail Extension MMS Multimedia Messaging Service MMSE Multimedia Messaging Service Environment MO Mobile Originating MT Mobile Terminating NBS Narrow Band Socket NMT Nordic Mobile Telephony OSI Open Systems Interconnect PAP Push Access Protocol PI Push Initiator PPG Push Proxy Gateway RAM Random Access Memory RDS Radio Data System RMI Remote Method Invocation ROM Read Only Memory SIA Session Initiation Application SIM Subscriber Identity Module SM Smart Messaging SMS Short Message Service SMSC Short Message Service Center SMTP Simple Message Transfer Protocol xi

11 STK TCP TTML UDP UI VAS WAE WAP WDP WML WSP WTA WTAI WTLS WTP XML SIM Application ToolKit Transmission Control Protocol Tagged Text Markup Language User Datagram Protocol User Interface Value Added Services Wireless Application Environment Wireless Application Protocol Wireless Datagram Protocol Wireless Markup Language Wireless Session Protocol Wireless Telephony Application Wireless Telephony Application Interface Wireless Transport Layer Security Wireless Transaction Protocol extended Markup Language xii

12 1 Inledning Detta examensarbete har utförts på Aktiedirekt (AD) som är ett nätmäkleriföretag som erbjuder sina kunder att handla med aktier och liknande papper via Internet. Examensarbetet bygger på att AD även förmedlar information till sina kunder via Internet. Nya kanaler har blivit tillgängliga och AD har arbetat för att även dra nytta av dem. En kanal som vuxit sig stark och som blivit spännande är mobiltelefonin. Mobiltelefonen är intressant då den har blivit var mans egendom, detta gäller speciellt Aktiedirekts kunder. Dagens 1 mobiltelefoner tillhandahåller inte bara teknik för vanliga telefonsamtal utan numera finns det även många olika typer av tekniker för att skicka information till mobiltelefonen. Detta är intressant då det leder till att man får en kanal till kunden som kunden har tillgång till var som helst samt när som helst. Det i sin tur öppnar för många olika tänkbara informationsförmedlingstjänster (aktiekurser, börshändelserapportering etc.). Eftersom AD får tillgång till, och förmedlar olika typer av ekonomisk information (nyheter, ekonomiska nyheter, kampanjinformation etc.) så är det både i AD och i kundens intresse att förmedla den så snabbt som möjligt. Detta eftersom denna typ av information är viktig på dagens börsmarknader. Kunden tjänar på det eftersom han får tillgång till information snabbt, dvs. han kan utnyttja den vid handel på börsen. Aktiedirekt tjänar på det då det leder till lojala och nöjda kunder. Problemet för AD har varit att det finns många olika tekniker och mobiltelefoner. Detta har gjort det besvärligt att dra nytta av de tillgängliga tekniker som finns. Aktiedirekt ville att dagens tekniker skulle granskas och sedan skulle ett program konstrueras. Syftet med detta program var att skapa en grund för befintliga och kommande tekniker så att AD skulle kunna dra nytta av dem och därmed förmedla sin information även via denna kanal. Under slutskedet av examensarbetet blev Aktiedirekt uppköpta av ett annat nätmäkleriföretag. Detta ledde till att all utveckling av programvaror lades ned direkt, vilket i sin tur ledde till att driftstester av examensarbetet inte blev möjliga. Detta gjorde att designen av klienten och servern inte kunde testas och utvärderas i en fullt realistisk miljö. 1 Granskningen av förmedlingstekniker skedde under år

13 1.1 Rapportöversikt Denna rapport består av tre större delar. Först beskrivs tekniker därefter analys och design samt sist implementationen. Kapitel 2 beskriver de befintliga tekniker som fanns och som var mest relevanta för detta exjobb. Där tas också några av de kommande teknikerna upp som skulle kunna passa in i det program som detta exjobb ledde fram till. Kapitel 3 och 4 beskriver analys och design av programmet. Först behandlas problem och syfte för att sedan gå in på en översiktlig analys. Denna efterföljs av en mer detaljerad analys som beskriver de problem och lösningar som upptäcktes. Till sist beskrivs designen av server och klient samt hur designen av användargränssnittet togs fram. Kapitel 5 tittar på implementationen av programmet, beskriver själva startförloppet för server och klient samt några av de viktigaste delarna i servern. Här visas även hur klientens användargränssnitt ser ut, används samt till sist en granskning som påtalar brister och oklarheter i programmet. 2

14 2 Teknikbeskrivning Antalet mobiltelefoner (Bild 1) ökar och nya modeller kommer ut med ny teknik. Teknikerna blir mer och mer avancerade och ger därmed utrymme för nya möjligheter till kommunikation. Bild 1 Några olika mobiltelefoner som finns på marknaden. De mobiltelefonsystem som används idag är NMT (Nordic Mobile Telephony), GSM (Global System for Mobile Communication) samt GPRS (General Packet Radio Switching) som nyligen blivit tillgängligt. Vid årsskiftet 2001/2002 fanns det 7,15 miljoner abonnemang i Sverige (NMT + GSM + GPRS) vilket motsvarar en marknadspenetration på ungefär 80 % enligt MobilTeleBranchen (MTB I Sverige är det GSM som än så länge dominerar marknaden stort. 2.1 GSM Idén om ett cellbaserat mobilt radiosystem, uppfanns i början av 70- talet vid Bell Laboratories i USA. Men inte förrän i början av 80-talet kom det analoga kommersiella system som använde den cellbaserade strukturen (förklaras i avsnitt 2.1.1). I Skandinavien lanserades Nordic Mobile Telephones (NMT)-450 och i Storbritannien/Irland kom Total Access Communication Systems (TACS). Tyskland och Portugal använde C-450 medan Frankrike och Italien utvecklade egna standarder [GSM History]. Dessa analoga system växte snabbt i Europa, speciellt i Skandinavien och Storbritannien. Ett problem som uppstod var att varje land utvecklade sina egna system. Detta ledde till inkompatibilitet mellan olika länders mobiltelefoni. För att åtgärda detta växande problem skapades 1982 Groupe Spécial Mobile (GSM) av Conference of European Posts and Telecommunication (CEPT). GSM fick i uppgift att skapa ett standardiserat cellbaserat mobilt radiosystem (GSM-förkortningen kom senare att stå för Global System for Mobile Communication). 3

15 Detta system skulle uppfylla följande kriterier: Effektivt utnyttjande av frekvenser. God ljudkvalitet. Kompatibilitet med system som ISDN (Integrated Services Digital Network). Billiga telefoner och basstationer. Stöd för internationell roaming (verbet roam betyder ungefär ströva eller flacka och internationell roaming innebär att en mobiltelefon kan röra sig fritt mellan olika länders GSM-nät). Stöd för handburna enheter. Stöd för nya typer av tjänster. Till skillnad mot de tidigare nätverken var GSM baserat på digital teknik. Vad det gällde effektivt utnyttjande av frekvenser var de digitala nätverken bättre än de analoga. Företagen bakom de analoga nätverken föreslog att ytterligare frekvenser skulle utnyttjas för att överkomma detta problem men då frekvensantalet är begränsat förkastades detta förslag GSM-teknik En viktig del i de nya mobiltelefonnäten var deras skalbarhet. Det var viktigt eftersom de skulle täcka både tät- och glesbefolkade områden. Problemet med skalbarheten har med frekvensutnyttjande att göra. I GSM900 finns 124 tillgängliga frekvenser. Om en frekvens används av en sändare kan inga andra sändare använda samma frekvens inom den första sändarens sändningsavstånd. Eftersom det bara finns ett begränsat antal frekvenser och stora områden ska täckas, så fungerar det inte att öka sändningsstyrkan för att täcka dessa. För om man t.ex. låter en sändare täcka en hel stad, kan bara 124 personer ringa samtidigt. Det kanske inte låter så farligt men om man tänker sig en stad med en miljon invånare då är det inte längre acceptabelt. Starkare sändare ger inte en skalbar lösning. Antalet samtidiga telefonsamtal i olika områden kan man dock reglera genom att införa två regler: 1. Sändningsstyrkan i varje cell anpassas så att intilliggande celler inte störs. 2. Grannceller använder inte samma frekvenser utan återanvändning av frekvenser sker i ett visst mönster. Dessa regler leder till att man kan återanvända frekvenser i olika områden och därmed får man en skalbar lösning som fungerar över stora samt olika typer av landområden. 4

16 Genom att implementera dessa regler kan man uppnå den skalbarhet som eftersöks. I områden där många samtal görs under en och samma tidsperiod placeras ett flertal master ut med låg sändningsstyrka och i områden där färre samtal sker samtidigt placeras ett mindre antal master med högre sändningsstyrka. Mast som använder frekvensmängd A Mast som använder frekvensmängd B Mast som använder frekvensmängd C Mast som använder frekvensmängd D Bild 2 Hur celler kan se ut samt exempel på hur olika frekvensuppsättningar kan placeras ut för att inte störa varandra [GSM HKP]. I Bild 2 ser man ett exempel på hur ett täckt område kan se ut. Notera att samtliga grannar till varje mast använder sig av olika uppsättningar av frekvenser för att inte störa varandra GSM-celler Cellen är, som vi tidigare sett, grunden till hur man kan skapa ett skalbart mobiltelefonnät. Det som kallas cell (se Bild 3) är området kring en eller ett fåtal sändare. M o b i l t e l e f o n m a s t Cell Bild 3 Området kring en eller ett fåtal sändare (här representerade av en mobiltelefonmast) kallas för cell. Cellens storlek (representerat av ovalen) bestäms av hur stor sändningsstyrka som sändaren/sändarna använder. 5

17 Cellerna organiseras i grupper och dessa grupper kallas för kluster. Hur många celler som ingår i ett kluster varierar i olika områden. Antalet är viktigt då det ger hur många samtal som kan ske vid samma tillfälle i klustret. Få celler per kluster medför att fler samtal kan ske samtidigt och tvärtom ger fler celler få samtal vid samma tillfälle [GSM JGS]. Eftersom cellerna ska täcka olika typer av områden, från stora områden med gles befolkning till små områden med hög befolkning, används olika typer av celler. Det finns fyra typer av celler: Macro-celler Macro-celler används i glesbefolkade områden. Dessa celler använder hög sändningsstyrka som därmed medför att ett stort område kan täckas. Det vill säga få celler kan täcka stora områden. Detta leder dock till att antalet telefonsamtal som kan göras samtidigt begränsas. Micro-celler Micro-celler används i tätbefolkade områden. I dessa celler sänder man med lägre styrka och täcker därför mindre områden. Detta innebär att fler celler behövs för att täcka området. I och med att fler celler används ökar även antalet telefonsamtal som kan ske samtidigt inom denna region. Selective-celler Ibland finns det regioner som inte lämpar sig för cirkulära celler. Vanlig micro-cell täcker 360 grader runt masten Selec tive- cell med 240 gradig täckning Selective- ce ll med 120 gradig täckning Bild 4 Till vänster en cell med 360 graders täckning. Mitten och till höger två exempel på selective-celler. Till exempel vid täckning av en tunnelmynning är det inte nödvändigt att använda en cell som täcker 360 grader utan det kan räcka med en 120-gradig selective-cell (se Bild 4) som riktas in mot tunnelmynningen. I områden/platser där inte en 360-gradig täckning behövs, används selective-celler. 6

18 Umbrella-celler Umbrella-celler används i regioner där många micro-celler korsas under en kort tid. Till exempel vid en motorväg, där små celler används, kommer det att ske många överlämningar (när en mobiltelefon förflyttas från en cell till en annan där den nya cellen övertar hanteringen av telefonsamtalet kallas det för en överlämning). Alla dessa överlämningar medför onödigt mycket administrativt arbete. För att undvika detta beteende introducerade man umbrella-celler. En umbrella-cell arbetar parallellt (på en annan uppsättning frekvenser) med ett antal micro-celler. När ett telefonsamtal genererar många överlämningar kopplas det samtalet över till umbrella-cellen. Därmed kan denna celltyp ta vid och minska antalet nödvändiga överlämningar GSM-kontrollkanaler En kontrollkanal är en radiokanal som överför administrativa data mellan mobiltelefonen och GSM-nätet. Kontrollkanalerna har till uppgift att sköta bland annat dessa uppgifter: Informera om inkommande samtal till mobiltelefonen. Sköta initiering av telefonsamtal. Tillhandahålla information om nätverkets kvalité. Hålla reda på var mobiltelefonen befinner sig. Synkronisera mobiltelefonen till nätverket. Tala om för mobiltelefonen vilken frekvens den ska använda. Hantera överlämning mellan cellerna. Kontrollkanalerna kan som sagt ses som administrativa kanaler. Men de tillhandahåller också tjänster såsom SMS (Short Message Service) som kommer att behandlas senare (se avsnitt 2.3.1). Eftersom dessa kanaler inte utnyttjar lika mycket bandbredd som vid ett vanligt telefonsamtal kan t.ex. tjänsten SMS användas även fast det inte går att ringa ett telefonsamtal GSM-faser GSM har utvecklats i olika faser. I GSM-standarden kallas de för Phases. Här följer några exempel på vad som tillfördes i de olika faserna [Phases]: Fas 1 Vanliga samtal, upptaget, inget svar. Telefonen ej nåbar. Vidarekoppling. 7

19 Spärra vissa utgående/inkommande samtal. SMS (Short Message Service) Tillåter skickning av textmeddelanden till och från mobiltelefoner (se avsnitt 2.3.1). Global roaming Besök ett annat land som har GSM samt ett roamingavtal (innebär att de två ländernas mobiltelefonoperatörer har en överenskommelse) och telefonen kan användas med sitt vanliga telefonnummer/abonnemang. Fas 2 Multipartssamtal Möjlighet till telefonsamtal med flera personer samtidigt. Vänteläge Placera ett samtal i vänteläge. Samtal väntar Informerar om ett inkommande samtal under det pågående samtalet. Mobile Data Services Tillåter handenheten (mobiltelefon eller liknande GSM-enhet) att kommunicera med datorer. Mobile Fax Service Tillåter handenheten att sända, hämta och ta emot faxmeddelanden. Nummerpresentation Tjänst som tillåter telefonanvändaren att se inkommande samtals telefonnummer innan man svarar. Samtalskostnadsöversikt Service för att hålla reda på samtalskostnaderna. Cell Broadcast Tillåter handenheten att ta emot ett slags SMS (se avsnitt 2.3.2). Fas 2+ Uppgradering och förbättring av existerande tjänster. Förbättringar av SIM. Största delen av uppgraderingen i Fas 2+ innebar förbättringar inom dataöverföringar SIM-kort I en mobiltelefon finns det ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) som är en viktig del i GSM-nätet (se Bild 5). Bild 5 Det finns 2 storlekar på SIM-kort. Här är den mindre varianten, dock något förstorad (normalt 2,5*1,5 cm). Den större varianten är stor som ett kreditkort. 8

20 Det är SIM-kortet som ger mobiltelefonen tillgång till GSM-nätet. I SIM-kortet finns nämligen information om vilket nät (nätverksoperatör) mobiltelefonen ska koppla upp sig mot. Det finns även information som används vid autentifiering och säkerhet (bland annat finns en kryptonyckel som används av nätverket för att skydda telefonsamtalen) i GSM-nätet. SIM-kortet har ett unikt identifikationsnummer kallat för IMSI (International Mobile Subscriber Identity) som tillsammans med mobiltelefonens unika identifierare IMEI (International Mobile Equipment Identity) ger tillgång till mobiltelefonnätet. Detta ger en extra mobilitet då användaren kan ta sitt SIM-kort och använda det i vilken annan kompatibel mobiltelefon som helst och därifrån ringa och ta emot sina egna samtal (innan SIM-kortet kom var abonnemangen bundna till mobiltelefonen). För att ringa ett telefonsamtal krävs alltså både en mobiltelefon och ett SIM-kort. Det finns dock ett undantag och det är speciella larmnummer. Dessa larmnummer (t.ex. 112) kan ringas utan ett SIM-kort. SIM-kortet har också blivit ett lagringsställe för t.ex. olika telefontjänster, telefonbok, SMS och annan telefonnummerinformation som vidarekoppling, spärrade samtal och samtalstid. Kortens lagringskapacitet ökar hela tiden och numera finns det också SIM-kort med en liten processor i sig. Dessa beskrivs senare i SIM Application Toolkit (se avsnitt 2.3.5). 2.2 Push-/Pull-teknologi Det finns två olika metoder för att sända information till en användares klientenhet (t.ex. en dator eller mobiltelefon som kan kommunicera med en server) Push-teknologi Push innebär att information skickas till användarens klientenhet utan att en förfrågan har gjorts (se Bild 6). Här kan SMS användas som ett exempel. På en server genereras information som sedan skickas till användarens klientenhet utan att användaren skickat en förfrågan. Push Klient Server Bild 6 Servern initierar och skickar informationen till klienten. 9

21 Ett annat sätt att definiera push på är: Push initieras alltid ifrån servern Pull-teknologi Pull innebär att information skickas till användarens klientenhet efter att en förfrågan har gjorts (se Bild 7), exempelvis vid Internetsurfning. Användaren klickar på en länk på en webbsida. Detta genererar en förfrågan från klienten till servern. Servern skickar sedan tillbaka den efterfrågade informationen till klienten. Pull förfrågan Svar Klient Server Bild 7 Klienten efterfrågar information som servern sedan förmedlar till klienten. Ett annat sätt att definiera pull på är: Pull initieras alltid ifrån klienten. 2.3 Förmedlingstekniker Idag finns det många olika tekniker för att skicka information till mobiltelefoner. Här beskrivs de tekniker som har testats och andra liknande tekniker som eventuellt skulle kunna fungera för spridning av information till mobiltelefoner Short Message Service (SMS) SMS används för att skicka meddelanden till och från mobiltelefoner. Dessa meddelanden kan bestå av max 160 tecken eller 70 tecken om t.ex. arabiska eller kinesiska används. SMS skapades som en del i GSM Fas 1-standarden. Det första SMSmeddelandet tror man skickades över Vodafones GSM-nätverk i Storbritannien december Det skickades från en pc till en mobiltelefon [GSMWorld]. För att kunna skicka SMS behövs en mobiltelefon med stöd för SMS, ett SIM-kort med abonnemang eller kontantkort knutet till en telefonoperatör som tillhandahåller tjänsten SMS. SMS skickas med ett förbindelselöst protokoll, det vill säga det skapas ingen direktkontakt mellan sändare och mottagare då ett SMS skickas, 10

22 vilket sker vid ett vanligt telefonsamtal. Detta leder till att skickade SMS inte alltid kommer fram i samma ordning som de skickas och man kan inte heller säga när ett meddelande kommer fram till mottagaren. För att lösa det senare problemet har man infört en bekräftelsefunktion som skickar en bekräftelse till sändaren då meddelandet har levererats till mottagaren. MO (Mobile Originating) MT (Mobile Terminating) Mobiltelefonmast SMSC Mobiltelefonmast SMS Bild 8 Skiss av förloppet då ett SMS skickas. Som man här kan se sker skickningen av ett SMS i två steg, MO samt MT. [GSM 03.40] För att skicka ett SMS till en annan mobiltelefon så sker själva överföringen i två steg. Första steget kallas Mobile Originating (MO) och det andra kallas för Mobile Terminating (MT). MO är steget då meddelandet skickas från mobiltelefonen till SMS-Centret (SMSC) och MT är sista biten ifrån SMSC till den egentliga mottagarens mobiltelefon (se Bild 8). SMSC lagrar meddelandet tills det kan skickas vidare till mottagaren. Hur länge det lagras beror på flera faktorer. Vanligtvis skickas det vidare med en gång. Men om mobiltelefonen är avstängd eller av någon annan anledning inte är tillgänglig för nätverket, sparas meddelandet en viss tid. Varje SMS har en giltighetstid som kan sättas då det skickas. Giltighetstiden brukar ligga runt en vecka men varierar mellan olika mobiltelefonoperatörer. SMS-meddelandet sparas hos SMSC tills mobiltelefonen kan ta emot meddelandet eller så går giltighetstiden ut vilket medför att det kasseras. Själva överföringen av SMS sker över GSM-kontrollkanalerna (se avsnitt 2.1.3). Detta leder till ett annorlunda beteende jämfört med vanliga telefonsamtal. Då kontrollkanalerna inte behöver samma bandbredd som vid ett vanligt telefonsamtal kan SMS även skickas då det inte är möjligt att ringa ett vanligt telefonsamtal. En annan fördel är att det är möjligt att ta emot SMS då man talar i telefonen. 11

23 Man är inte bara begränsad till att skicka SMS med hjälp av mobiltelefon utan det går även att använda en dator med modem (se Bild 9). Dator Modem Dator Internet SMSC Bild 9 Exempel på olika sätt att koppla upp sig mot SMSC. Datorn ringer upp SMSC med hjälp av modemet och kommunicerar sedan via ett speciellt protokoll för att skicka SMS. Här debiteras telefonsamtalet samt kanske en viss kostnad per skickat SMS till telefonräkningen. Nu finns det även mobiltelefonoperatörer som erbjuder kommunikation med SMSC via Internet. Detta innebär att ett användarnamn och lösenord erhålls av mobiltelefonoperatören som sedan kan användas för att koppla upp sig mot SMSC med TCP/IP. Därefter sker kommunikationen med SMSC på liknande sätt som med modemet men uppkopplingstiden försvinner nästan helt. Till detta användarnamn är ett konto kopplat som debiteras enligt överenskommet kontrakt med mobiltelefonoperatören. SMS-roaming SMS-roaming innebär att mobiltelefonanvändaren kan förflytta sig mellan olika operatörers mobiltelefonnät och fortfarande kunna ta emot/skicka SMS. Detta är möjligt om bägge mobiltelefonoperatörer tillhandahåller SMS-tjänsten samt att de har en voice-roaming överenskommelse. Voice-roaming innebär att vanliga mobiltelefonsamtal kan göras mellan dessa två mobiltelefonnät. Det är inte självklart att alla mobiltelefonoperatörer vill tillåta den här möjligheten. Orsaken till det är att det tekniskt sett leder till att konkurrenter får tillgång till deras kontrollkanaler, vilket inte alla mobiltelefonoperatörer är villiga att gå med på. 12

24 2.3.2 Cell Broadcast SMS (CBS) I Fas 2 av GSM-standarden introducerades CBS [GSM 03.41]. CBS utnyttjar samma kontrollkanaler som SMS gör men mottagaren är inte en enskild mottagare utan alla som befinner sig inom ett specifikt område. Här kommer GSM-cellerna in i bilden (se avsnitt 2.1.2). CBS gör det möjligt att skicka ett slags SMS till ett område (en eller flera celler) eller rent av till hela mobila nätverket. Det är alltså möjligt att informera ett okänt antal personer som befinner sig inom ett begränsat område. Hur ofta, hur länge och vilket område som meddelandet ska sändas ut till, bestäms på förhand mellan mobiltelefonoperatören och informationsspridaren. Dessa meddelanden har en begränsning på 93 tecken per CBS. Upp till 15 CBS kan kedjas ihop (sammanbindas) till ett större makromeddelande. Varje CBS har ett identifikationsnummer som lagras i telefonen under en viss tid (tiden är olika beroende på märke/modell) för att förhindra att samma meddelande tas emot flera gånger. För att mobiltelefonen ska kunna välja vilka meddelanden som den ska ta emot så tilldelas varje CBS en meddelandeklass. Denna klass talar om vilken kategori och vilket språk meddelandet består av. Detta gör att man som användare har möjlighet att välja vilken typ av meddelanden som man vill ta emot och på motsvarande sätt vilka som ska ignoreras. Användningsområden som CBS lämpar sig för är allmän information som riktar sig till grupper inom ett specifikt område. Några exempel skulle kunna vara information om väder, trafik, reklam eller annan lokal information Smart Messaging (SM) Smart Messaging är ytterligare ett steg i utvecklingen för att förmedla information och olika sorter av data till mobiltelefonerna. Med SM kan man till sin mobiltelefon bl.a. föra över ringningssignaler, visitkortsinformation och små bilder. SM är framtaget av Nokia och är ingen öppen standard vilket betyder att det främst är Nokias mobiltelefoner som stöder denna teknik. I mars 1997 offentliggjorde Nokia sitt Smart Messaging-koncept [SM]. Den definierar format för hur olika typer av meddelanden ska se ut. Från början byggde SM på en teknik som heter Narrow Band Socket (NBS) som togs fram av Intel och Nokia. Det fanns två tankar bakom NBS: 13

25 1. Protokollet skulle modelleras efter de kända internetprotokollen UDP och TCP med viss modifikation (t.ex. minskades de paketadministrativa data som skickas med vid UDP och TCP) för att optimera transport över långsamma bärare. 2. Designen av Application Programming Interface (API) för NBS skulle använda ett redan känt API inom nätverksprogrammering. Det paradigm som valdes var portar och därmed fick utvecklarna ett välkänt API som de redan var vana att använda. Lite senare togs NBS upp i WAP Forums (se avsnitt 2.3.4) standard Wireless Datagram Protocol (WDP). Detta ledde sedermera till en rekommendation att använda WDP istället för NBS. Idag tillåter Smart Messaging en mängd olika bärare. I Bild 10 visas några av de möjligheter som finns. Smart Messages UDP/IP Över UDP Data call Över WDP WDP Andra bärare Över NBS NBS GSM SMS Nyckelordshuvud Bild 10 Exempel på hur Smart Messaging-meddelanden kan förmedlas. Som man ser i Bild 10 så kan man även skicka SM direkt över SMS. Här blir förfarandet lite annorlunda än om man skickar via WDP och NBS. För att mottagarenheten ska kunna känna igen ett SM-meddelande måste en identifierare läggas in i SMS-meddelandet. Först i varje SMS läggs ett litet huvud in som talar om vilken sorts meddelande som skickas. Detta huvud gör det även möjligt att kedja (sammanbinda) flera SMS till ett större SM-meddelande. När detta huvud upptäcks slussas den efterföljande informationen vidare till respektive tolkningsprogram. 14

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Projektpresentation Wapspel

Projektpresentation Wapspel Projektpresentation Wapspel Innehållsförteckning Projektets namn:...2 Uppdragsgivare:...2 Deltagare och ansvarsfördelning:...2 Adress till www-dokumentation:...2 Adress till WAP-spelet:...2 Adress till

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

IT för personligt arbete F2

IT för personligt arbete F2 IT för personligt arbete F2 Nätverk och Kommunikation DSV Peter Mozelius Kommunikation i nätverk The Network is the Computer Allt fler datorer är sammankopplade i olika typer av nätverk En dators funktionalitet

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

Nulägesanalys & Kravspecifikation

Nulägesanalys & Kravspecifikation Nulägesanalys & Kravspecifikation Thord Schibler/Johan André Examensarbetare vid AU-System Mobile 1999 3 augusti 1999 Innehåll Ordlista & Förkortningar 1 1 Bakgrund 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Avgränsningar...

Läs mer

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11 Boka mobilt med WAP! Innehållsförteckning Mobilt Internet med WAP 2 Hur får man igång det? 3 Så loggar du in i systemet 4 Så väljer du dag och objekt 5 Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Föreläsning i webbdesign Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Klient Server Klient (Client kund) ED program för ad utnydja tjänster som begärs

Läs mer

Mobilteknik. Begränsningar och möjligheter

Mobilteknik. Begränsningar och möjligheter Mobilteknik Begränsningar och möjligheter Mobilteknik Begränsningar Skärmstorlek, läsbarhet i solljus Datahastighet i luften Batteritid, Prestanda, minnesstorlek Olika tekniker/standarder Möjligheter Beräkningar

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

TDDD80. Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS. Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA)

TDDD80. Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS. Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA) TDDD80 Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA) Internet Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv

Läs mer

TCP/IP och Internetadressering

TCP/IP och Internetadressering Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström TCP/IP och Internetadressering Slideset

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

vad kan det göra för mobila användare?

vad kan det göra för mobila användare? artikel Upptäck WWAN med bredband Upptäck WWAN med bredband vad kan det göra för mobila användare? Det blir allt viktigare med en snabb och smidig Internetuppkoppling för att lyckas i arbetet och vara

Läs mer

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström Nätverk Jonas Sjöström jonas.sjostrom@dis.uu.se Baserat primärt på kapitel 4 i Brookshear (2008) samt valda kapitel ur Gralla Agenda 1. Protokoll 2. LAN och WAN 3. Kort om infrastruktur 4. Paketering och

Läs mer

Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet

Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet Se Se också Intro en en streamad videoinspelning som som finns finns på på nätet nätet Innehåll Kort om grundläggande nätverkskoncept

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

ShoreTel Mobility - Användarguide

ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility är en App för arbetssamtal till Android, iphone, ipad och ipod Touch. Mobility App använder sig av såväl trådlösa WiFi nätverk, mobila datanätverk samt

Läs mer

WWW. Exempel på klientsidan. Överföring av en html-fil. Snyggare variant. Verkligt format. Meddelandeformat för begäran HTTP

WWW. Exempel på klientsidan. Överföring av en html-fil. Snyggare variant. Verkligt format. Meddelandeformat för begäran HTTP Exempel på klientsidan WWW Javascript-interpretator XML-interpretator HTML-interpretator Java-interpretator CSS-interpretator Använder TCP Kan återanvända uppkoppling Inga tillstånd hos servern OS API

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1

Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1 Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1 Läsanvisningarna för denna föreläsning ska kombineras med nästa föreläsning.

Läs mer

Webbserver och HTML-sidor i E1000 KI

Webbserver och HTML-sidor i E1000 KI 1 Funktion och användningsområde E1000-terminalen (E1032-E1151) kan användas som webbserver. En webbserver är ett program som hanterar filer som ska visas i en webbläsare som exempelvis Internet Explorer.

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Föreläsning 7. Varför Standardisera? Standarder

Föreläsning 7. Varför Standardisera? Standarder Föreläsning 7 förstå varför standardisering är viktig känna till standardiseringsorganisationer inom tele/datakommunikationsbranschen känna till varifrån specifikationer för centrala protokoll hittas Varför

Läs mer

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Litteratur Nätverk, Internet och World Wide Web Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Beekman kap 9-11 Varierar i olika upplagor. Läs alla kapitel om nätverk och Internet och webb Olika typer

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL... 3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER... 3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC... 3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER... 3 PIN- OCH PUK-KODER...

Läs mer

Mobiltelefon?! Välkommen till en presentation av om mobiltelefonens historia, teknik och funktioner och framtid mm.

Mobiltelefon?! Välkommen till en presentation av om mobiltelefonens historia, teknik och funktioner och framtid mm. Mobiltelefon?! Välkommen till en presentation av om mobiltelefonens historia, teknik och funktioner och framtid mm. Mobiltelefon?! Presentation gjord av: Jan G. Janne Westin Tel: 070-655 47 19 E-post:

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

Kapitel 13: (Maria Kihl)

Kapitel 13: (Maria Kihl) Kapitel 13: Telefoninäten Jens A Andersson (Maria Kihl) Jämförelse med OSI-modellen OSI-modellen Applikation Presentation Session Transport Nät Länk Fysisk TCP/IP-modellen Applikation Transport Nät IP-bärande

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer PLC8A:1 E1000 operatörsterminaler En operatörsterminal ger ett gränssnitt mellan männinska-maskin, (MMI människa-maskininteraktion, HMI Human Machine Interface) Alla terminalerna i E1000-serien är utvecklade

Läs mer

Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP

Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP Jens A Andersson (Maria Kihl) Rep: Protokollstruktur i en repeterare Sändare Repeterare Mottagare nätadapter överföring nätadapter nätadapter

Läs mer

iphone app - Users Net2 AN1116-SE Allmänt Starta Appen

iphone app - Users Net2 AN1116-SE Allmänt Starta Appen iphone app - Users Allmänt Denna app finns tillgänglig hos Apple App Store. Appen fungerar på alla iphone eller ipad med ios 5.1 eller högre. Starta Appen När Appen laddats ner och installerats finns ikonen

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Telefoninäten. Jens A Andersson

Telefoninäten. Jens A Andersson Telefoninäten Jens A Andersson Referens-modeller OSI-modellen Applikation Presentation Session Transport Nät Länk Fysisk TCP/IP-modellen Applikation Transport Nät IP-bärande nät 2 Data communication After

Läs mer

Manual Komma igång med Softphone-klient

Manual Komma igång med Softphone-klient Manual Komma igång med Softphone-klient Innehållsförteckning 1 Komma igång... 3 2 Registrera nytt Mina Sidor konto... 3 2.1 Registrera nytt konto via Mina Sidor... 3 2.2 Registrera nytt konto via Företagsportalen...

Läs mer

Kom igång med Provectus Groupware

Kom igång med Provectus Groupware Kom igång med Provectus Groupware Provectus Groupware är en sammarbetsplattform för arbetsgrupper som innehåller alla de funktioner som en modern Microsoft Exchange lösning gör så som e-post, kalender,

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Föreläsning 5. Vägval. Vägval: önskvärda egenskaper. Mål:

Föreläsning 5. Vägval. Vägval: önskvärda egenskaper. Mål: Föreläsning 5 Mål: Förstå begreppet vägval Känna till vägvalsstrategier förstå växlingen i Internet Förstå grundfunktionaliteten i TCP och UDP Först skillnaderna mellan TCP och UDP Förstå grundfunktionaliteten

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

Icarus Skicka SMS via GSM-modem.

Icarus Skicka SMS via GSM-modem. Icarus Skicka SMS via GSM-modem. Rev 1.20, Keylogic AB, 2014-07-03. GSM modemet Keylogic AB säljer modem av märket Indunium. Modemet levereras med en antenn med ca 1m kabel. Anslutningen är RS232. Strömadapter

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

5 Internet, TCP/IP och Applikationer

5 Internet, TCP/IP och Applikationer 5 Internet, TCP/IP och Applikationer Syfte: Förstå begreppen förbindelseorienterade och förbindelselösa tjänster. Kunna grundläggande egenskaper hos IP (från detta ska man kunna beskriva de viktigaste

Läs mer

Voice over IP / SIP. Switching Costs SIP. Motivation for VoIP. Internet Telephony as PBX replacement. Internet Telephony Modes.

Voice over IP / SIP. Switching Costs SIP. Motivation for VoIP. Internet Telephony as PBX replacement. Internet Telephony Modes. Voice over IP / SIP Motivation for VoIP Baserat på material från Henning Schulzrinne, Columbia University. 1 2 Internet Telephony as PBX replacement Switching Costs 3 4 Internet Telephony Modes SIP SIP

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

IP-telefoni för nybörjare

IP-telefoni för nybörjare IP-telefoni för nybörjare Erik Morin 1 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 2 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 3 Från ett system till ett annat De flesta användare behöver inte alls bry sig

Läs mer

Fjärruppkoppling med MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00282A 2010-01

Fjärruppkoppling med MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00282A 2010-01 Fjärruppkoppling med MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00282A 2010-01 1 Funktion och användningsområde Med hjälp av 3G Routern MRD-310 finns möjlighet att via modem fjärransluta till ett Ethernetnätverk

Läs mer

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten BREDBAND 1000 MBIT REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv väljer och aktiverar leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala

Läs mer

Sju riktlinjer vid utveckling av hemsidor för mobil och desktop

Sju riktlinjer vid utveckling av hemsidor för mobil och desktop Sju riktlinjer vid utveckling av hemsidor för mobil och desktop Denna artikel går igenom hur du gör en hemsida användarvänlig till både vanliga desktopdatorer och mobilanvändare utan att behöva ha två

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör.

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör. 1. Hur tar du reda på om din mobil är operatörslåst eller ej? Din mobil får inte vara operatörslåst. För att kunna ringa med LandNCalls SIM kort måste du säkerställa att du inte har en operatörslåst telefon.

Läs mer

RAY MOBILT KUNDKORT STÖDDA TELEFONER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV KORTET

RAY MOBILT KUNDKORT STÖDDA TELEFONER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV KORTET 1 RAY MOBILT KUNDKORT Det mobila kundkortet är ett kort som kan laddas ned till mobiltelefonen. Det motsvarar det traditionella kundkortet av plast. I det har kundens namn, kundnummer och kortets giltighetstid

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00283C 2011-05

MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00283C 2011-05 MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00283C 2011-05 1 Funktion och användningsområde Med hjälp av 3G-routern MRD-310 finns möjlighet att via det mobila telenätet ansluta till ett Ethernetnätverk bestående

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

EXAMENSARBETE. Krav och möjligheter för programvara till framtidens mobila terminaler. Billy Byberg. Civilingenjörsprogrammet

EXAMENSARBETE. Krav och möjligheter för programvara till framtidens mobila terminaler. Billy Byberg. Civilingenjörsprogrammet 2000:121 EXAMENSARBETE Krav och möjligheter för programvara till framtidens mobila terminaler Billy Byberg Civilingenjörsprogrammet Institutionen för Systemteknik Avdelningen för Programvaruteknik 2000:121

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration Förutom trådbundna nätverk så finns det tekniker som möjliggör trådlös kommunikation Trådlös kommunikation

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F3: Kapitel 4 och 5

Grundläggande nätverksteknik. F3: Kapitel 4 och 5 Grundläggande nätverksteknik F3: Kapitel 4 och 5 Kapitel 4 OSI TRANSPORT LAYER Transportlagrets sy=e Segment av data skall nå räa applikabon hos både avsändare och moaagare Uppdelning av dataströmmen från

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Mobila enheter. Regler och rekommendationer. Mobiltelefoner Smarta mobiltelefoner Surfplattor. Fastställd av IT-chefen 2013-09-20 Version 1.

Mobila enheter. Regler och rekommendationer. Mobiltelefoner Smarta mobiltelefoner Surfplattor. Fastställd av IT-chefen 2013-09-20 Version 1. UFV 2013/907 Mobila enheter Regler och rekommendationer Mobiltelefoner Smarta mobiltelefoner Surfplattor Fastställd av IT-chefen 2013-09-20 Version 1.0 UPPSALA UNIVERSITET Regler och rekommendationer Mobila

Läs mer

Introduktion... 2. Lync-/SfB-Infrastruktur... 2. Cellips infrastruktur... 2. Brandväggskrav... 2. Lync/SfB Server PSTN Gateway...

Introduktion... 2. Lync-/SfB-Infrastruktur... 2. Cellips infrastruktur... 2. Brandväggskrav... 2. Lync/SfB Server PSTN Gateway... INNEHÅLL Introduktion... 2 Lync-/SfB-Infrastruktur... 2 Cellips infrastruktur... 2 Brandväggskrav... 2 Lync/SfB Server PSTN Gateway... 4 SIP-trunk-konfiguration... 4 Enterprise Voice... 7 1. Dial Plan...

Läs mer

Datakommunikation I 5p

Datakommunikation I 5p kommunikation I 5p Magnus Jonsson Internet Satellite Laptop computer Workstation Ethernet Cray Supercomputer Satellite dish Datorkommunikation Många förkortningar Många detaljer (t.ex. protokollspecifikationer)

Läs mer

OH Slides F: Wide Area Networks

OH Slides F: Wide Area Networks OH Slides F: Wide Area Networks Packet-/circuit-switching ISDN ATM Many of the following slides includes figures from F. Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems. fourth edition,

Läs mer

2. Låsa upp iphone? Hur går iphone-upplåsning till? Upplåsning av iphone delas normalt in i 2 huvuddelar:

2. Låsa upp iphone? Hur går iphone-upplåsning till? Upplåsning av iphone delas normalt in i 2 huvuddelar: 1. Hur tar du reda på om din mobil är operatörslåst eller ej? Din mobil får inte vara operatörslåst. För att kunna ringa med LandNCalls SIM kort måste du säkerställa att du inte har en operatörslåst telefon.

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort Mobilt Guide för Telia Refill kontantkort Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Refill kontantkort, hur du laddar det med samtalstid, vilka tjänster

Läs mer