85 Handlingar presenteras vid mötet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "85 Handlingar presenteras vid mötet."

Transkript

1 STORFORS KOMMUN Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde. Tid: Onsdagen den 18 juni 2014, kl Plats: Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, Storfors. Ärenden Sid Paragraf 1 Företagsbesök. 2 Val av protokolljusterare. 3 Meddelande. l 4 Kommunchefens anmälningsärenden S Revisionsberättelse för Värmlands läns 5 Vårdförbund Årsredovisning för Värmlands läns 9 Vårdförbund Revidering av förbundsordning för 52 Samordningsförbundet Östra Värmland, Filipstad-storfors. 8 Uppdaterade arvodesbestänrmelser för 61 Storfors kommun.

2 Ärenden 9 Yttrande över länsstyrelsens remiss angående utökat strandskydd. Sid 70 Paragraf 10 Medborgarförslag:Bevarande av de kvarvarande tätortsnära skogarna runt Storfors tätort. 85 Handlingar presenteras vid mötet. 11 Anställning av personlig assistent, 87,98 %, tillsvidareanställning Anställning av personliga assistenter 72,75 timmar per vecka, tidsbegränsad Anställning av handledare Jobbcentrum, 100 %, tillsvidareanställning Anställning av Lärare Sv A, 100 %, tillsvidareanställning Anställning av förskollärare, 100 %, vikariat Tjänsteförrättande kommunchef sommaren Handlingar lämnas senare. Hans Jildesten Ordförande

3 STORFORS KOMMUN 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträ.desdatum Sida Ko=unstyrelsens arbetsutskott (8) KSAU Meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting, cirknlär 14:13 Samverkan mellan ko=unal räddningstjänst och Sjöfarts-verkets räddningshelikoptrar. 14: 1 7 Budgetfiirutsättningar for åren :18 Ko=unal fastighetsavgift, prognos :19 Introduktionsanställningar BU1 och BAL 14:20 Ny lag om registerkontroll av persdoner som ska arbeta med barn. 14:22 Arbetsdomstolens dorn 2014 nr 9 om avsked av läkarsekreterare 14:23 Arbetsdomstolens dorn, AD 2014 nr 22 angående avskedande aven ko=unal fastighetschef. Bergslagens Räddningstjänst Protokoll från Direktionen for Bergslagens Räddningstjänst Dnr KS /12. Intresseföreningen Bergslaget Kallelse till årsmöte den 16 maj 2014 i Skinnskatteberg. Kristinehamns kommun - Administrativa nämuden Protokoll från Administrativa nämnden Dnr KS Värmlands KreditgarantiIörening Kallelse och inbjudan till foreningsstä=a/årsmöte den 9 juni 2014 i Karlstad. Dnr KS West Sweden Kallelse till West Swedens foreningsstä=a 2014 den 16 juni 2014 i Göteborg. Dnr KS Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4 STORFORS KOMMUN 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott S(8) KSAU forts. Länsstyrelsen Värmland Beslut S-09 om att bevilja bidrag ur bygdemedel med högst IS 000 kronor till K väggeshyttans byalag. Dur KS S Karlstads kommun - Kommunstyrelsen ProtokoIl2014-0S Biogasproduktion i Karlstad - Aterredovisning. Dur KS Karlstads kommun - Drifts- och servicenämnden ProtokoIl2014-0S-16 l-s. 2 Klient som tjänst - avrop från Karlstads kommuns avtal. Den gemensamma drifts- och servicenämnden erbjuder hårdvara som surfplattor, datorer, skärmar och dockningsstationer som tjänst till ko=uner i Värmland. Tjänsten avropas från Karlstads kommuns avtal. 3 Print som ijänst - avrop från Karlstads ko=uns avtal. Den gemensamma drifts- och servicenämnden erbjuder print som tjänst till kommuner i Värmland. Tjänsten avropas från Karlstads kommun. DurKS Migrationsverket Brev inkom från Migrationsverket angående aktuell information om boende får Asylsökande. Migrationsverket öppnar fler boenden får asylsökande. Miunesanteckningar fårda vid Samtalsforum S-1S. Arbetsmarknadsdepartementet Information om att från och med 1 apri1201s böljar ändringar i lagen om svenskt medborgarskap gälla. Ändringens syftar till att tydligare använda medborgarskapet som en viktigt verktyg i integrationsprocessen. Folder finns på regeringens webbplats som beskriver ändringarna. Folkder: Ett medborgarskap som grundas på samhörighet Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 STORFORS KOMMUN 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ko=unstyrelsens arbetsutskott (8) KSAU forts. Polismyndigheten Värmland Beslut : Tillståndsbevis enligt ardniugslagen (1993: 1617) Sökande: Socialdemokraterna i Storfors. Allmän sammankomst Uppställande av tält 3x3 ro, informationsbard, utdelning av flygblad., bjuda på godis och prata med allmänheten. Tid: kl kl1s kllo /alladagar llö /alla dagar. Plats: 1 Gång- och cykelväg mellan Vargbroskolan och sjön alt. Någon sida av matsalen till Vargbroskolan. 2. Plan utanför Änglagårds förskola och IOGTs Vårt hus, Kyrksten. 3. I kanten av P-plats/asfaltsplan, Bjurtjäms skola. Dm KS Bevis om anmälan Slag av tillställning: Offentlig tillställning och begagnande av offentlig plats: LöpartävlingImax 200 st! samt marknadsstånd med försäljning av dryck och lättare förtäring. Tid: från kl Plats: Vargbroskolan- V argbron-solvik-vargbroskolan, Storfars. Dm KS Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 STORFORS KOMMUN 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ko=unstyrelsens arbetsutskott (8) KSAU forts. Polismyndigheten Värmland Beslut : Tillståndsbevis enligt ordningslagen (1993: 1617) Sökande: MHF Storfors. Slag av tillställning Begagnande av offentlig plats och allmän sammankomst: Bilkortege med högtalare. Tid: kl Plats:.. Kortegeväg IeA parkeringen-kroppavägen-skolgatan-strandgatan- Ö Koltorpsvägen-Kroppavägen-Tallbacksgatan-Kyrkogatan-Fallvägen Bäckvägen-Notbindarvägen-Djupadalsgatan-Smedbygatan Stationsgatan-Djupadalsgatan-Gärdesgatan-Sågaregatan-Lillforsvägen Gjutåsvägen-Linrothsvägen-Skogkärrsgatan-Björkåsgatan-Lillforsvägen Småstugevägen-Sågaregatan-Fiskarstigen-Torpgatan-Småstugevägen Berggatan-Västerängsvägen-Lillforsvägen-Sågaregatan-Häggdrågsgatan Stakar Lasses gata- Bäckvägen-Gärdesgatan-Ringvägen-Bäckvägen Gärdesgatan-Djupadalsgatan-Stationsgatan-Parkgatan Folketshusparkeringen. Dm KS Beslut : Tillståndsbevis enligt ordnings lagen (1993: 1617) Sökande: LO-distrikt Örebro och Värmland. Slag av tillställning Allmilnn sammankomst och begagnande av offentlig plats: Uppställning av tält 4x4 m och utdelning av informationsmaterial inför EU-valet 2014 samt bjuda på kaffe! dryck. Tid: kl Plats: Utanför ko=unhuset, Djupadalsgatan 20, Storfors. Dm KS Östra Värmlands övenörmyndamämnd Protoko Dm KS Justerandes signatur UtdragsbestyJkande

7 litj STORFORS KOMMUN TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 Handläggare: Lennart Aronsson Datum: Dm: KS KF Revisionsberättelse 2013 för Värmlands läns Vårdförbund Av medlemmarna i förbundet utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits av direktionen i Värmlands läns vårdförbund. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller for verksamheten. Den ansvarar också for att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med förbundets uppdrag. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs for att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Revisorerna har löpande tagit del av direktionens verksamhet via protokoll och andra underlag, samt genom dialog med förbundsledningen. Vidare har räkenskaperna och den interna kontrollen granskats. Revisorerna har biträtts av sakkunnigt biträd från KPMG. Resultatet och omfattningen av genomförd granskning framgår nedan och av bifogad granskningsrapport. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning för 2013 har uppnåtts av förbundet. Avseende de verksamhetsmässiga målen for god ekonomisk hushållning har förbundet i allt väsentligt uppnått de mål som förbundet har redovisat i årsredovisningen. Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den interna kontrollen bedöms varit tillräcklig. Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer i Värmlands läns vårdförbund tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att kommunalförbundets årsredovisning godkänns.

8 6 Beslutsunderlag Värmlands läns Vårdförbund Direktionsprotokoll 3, Revisionsberättelse för år 2013 Bokslut 2013 Förslag till beslut Tillstyrka att förbundsdirektionen för Värrnlands läns Vårdförbund bevilj as ansvarsfrihet för år Lennart Aronsson Ko=unsekreterare Beslutet ska skickas till: Vännlands läns Vårdförbund

9 7 Värmlands läns Vårdförbund Revisorerna Till Kommunfullmäktige i: Arvlka kommun Eda kommun Filipstads kommun Forsbaga kommun Grums kommun l-lagfors kommun Hammarö kommun Karlstad kommun _,; STORFORS KOMMUN I Kils kommun Kristinehamns kommun Munkfors kommun Storfors kommun Snnne kommun Säffle kommun TOI'sby kommun Arjängs kommun I -- I 201~ -05~ 1 6 DIarienr:.\S.. i?... s..q..\.:t:... Q L?Q Dlarleplanbet:... Revisionsberättelse för år 2013 Vi, av medlemmarna I förbundet utsedda revisorer, bar granskat den verksamhet som bedrivits av direktionen i Värmlands läns vårdförbund. Direktionen ansvarar föl' att verksambeten bedrivs i enlighet med gällande må~ beslut och l'iktlinjer samt de föreskl'ifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också får att det finns en tillräcklig intern kontroll -i verksamheten. Revisoremas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva om verksambeten bedrivits i enlighet med förblmdets uppdrag. Gl'anskningen bar utfålts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomföjts med den inriktning och omfattning som behövs föl' att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi har löpande tagit del av direktionens verksambet via protokoll och andra undedag, samt genom dialog med förbundsledningen. Vidare har räkenskapema och den intema kontrollen gmnskats. I revisionen hal' vi biträtts av sakkunnigt biträde från KPMG. Resultatet ocb omfattningen av genomfård granskning framgår nedan och av bifogad granskningsrapport. De finansiella målen fdr god ekonomisk hushållning får 2013 har uppnåtts av fårbundet Avseende de verksamhetsmässiga målen föl' god ekonomisk hushållning har förbundet i allt väsentligt uppnått de mål som förbundet har redovisat i årsredovisningen. Vi bedömer sammantaget att direktionen hill' bedrivit verksamheten på ett ändamålsenlil,>! och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskapel'lla bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den intel'lla kontrollen bedöms varit tillräcklig.

10 8 Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsf,'ihet och att kommunalförbundets årsredovisning godl<linns, Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer i Värmlands läns vål'dforbund FOl~haga fri L,L (/ Göran!tigleit

11 9 ~ STORFORS KOMMUN TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Datum: Dnr: KS Kommunfullmäktige Årsredovisning för VärmIands läns Vårdförbund 2013 Vännlands läns Vårdförbund har överlämnat bokslut 2013 för behandling i ägarkommunemas kommunfulhnäktige. Sammanfattning Förbundet redovisar för 2013 ett sammantaget överskott på 20 l tkr. Detta ionebär att balanskravet har uppfyllts. Budget för 2013 utgjorde ett resultat på 822 tkr. Detta har iute uppnåtts då resultatet för 2013 har belastas med en återbetalning till medlemskommunerna med 600 tkr samt effekten aven budgeterad ökniug av pensionsskulden med l 247 tkr, på grund av ändrad kalkylränta. De finansiella målen för god ekonomisk hushållniug för 2013 har uppnåtts. Förbundet redovisar utfallet av mätbara verksamhetsmässiga mål rör god ekonomisk hushållning beträffande kvantitet som kvalitet Avseende de kvantietsmässiga målen har rorbundet iute fullt ut nått beläggniugsmålen rör akut-och utredniugshemmet Flöjten. Av de kvalitetsmässiga mål som redovisats har rorbundet i allt väsentligt uppnått sina mål. Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisniug godkänns. Beslutsunderlag Bokslut 2013 ror Vännlands läns Vårdförbund. Revisionsberättelse Granskniug av bokslut 2013, rapport KPMG. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Tillstyrka att kommunalförbundet Vännlands läns Vårdförbunds årsredovisning rör år 2013 godkänns. Namn Mikael Jareke Kommunchef Beslutet ska skickas till: Vännlands läns Vårdförbund

12 Värmlands läns 10 Vårdförbund STORFORS KOMMUN ~ 1 6 Diarienr:.. 0.:.?m~.Q.L~ - o i5d Diarieplanbet:.. _. Till kommunfullmäktige i Värmlands kommuner. Bokslut 2013 för Värmlands läns Vårdförbund. Översänder bokslutshandlingar för Värmlands läns Vårdförbund för behandling och stä11ningstagande angående ansvarsfrihet i ägarkonununemas fullmäktigeförsamlingar. Protokollsutdrag emotses efter det att fullmäktige behandlat ärendet. BengtPalo Förbundschef Handlingar: Förvaltningsberättelse del 1-2 Protokollsutdrag , bokslut 2013, del 3. Revisionsberättelse 2013, del 4 Postadress Besöksadl'ess Org.nr. Telefon Telefax Box FORSHAGA Storgatan DO (vx) ID Postgiro Bankgiro

13 Värmlands läns Vårdförbund 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Direktionen Centrala Administrationen 1

14 Värmlands läns 12 STORFORS KOMMUN Vårdförbund ~ 1 6 Diarienr:..... Diarieplanbet:... "Venleco/ Sxc.hu" ETT FÖRBUND FÖR VÄRMLANDS 16 KOMMUNER Organisation och verksamheter BEROENDECENTRUM VÄRMLAND Beroendecentrums uppdrag är abstinensbehandling och skall vara en del i en planerad vårdkedja. Behandlingstid upp till tre veckor, längre eller kortare beroende på socialtjänstens uppdrag. Tydlig inriktning på missbruk i kombination med psykisk problematik. Verksamheten arbetar efter evidensbaserade metoder enligt Nationella riktlinjer. Beroendecentrum Värmland har 12 platser med heldygnsvård och drivs som ett HVB-hem med psykiatrisk öppenvård/heldygn. Antal anställda 10,35 tjänster.verksamheten drivs av länets kommunema tillsammans landstinget i Värmland(LiV). Verksamheten är permanent från 1 november Postadress Besöksadress Org.nr. Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Box 93, FORSHAGA Storgatan (vx)

15 Värmlands läns 13 Vårdförbund AKUT- OCH UTREDNINGSHEMMET FLÖJTEN Målgrupp är ensamplacerade bam, samt barn och deras föräldrar. Åldersgruppen för barn är 0-12 år. Flöjten tar också emot blivande mödrar. Placeringar sker enligt både SoL och LVU. Flöjten har 6 platser och tar emot akuta placeringar samt planerade utredningsuppdrag. Utredningarna utgår från BBIC och bygger frärnst på observationer av barn och deras föräldrar. Om så efterfrågas vägleder vi föräldrar i den dagliga omsorgen av deras barn. Antal anställda 9,80 tjänster. UTVECKLING AV MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN I VÄRMLAND Projektet Kunskap till Praktik perrnanentades 2011 och drivs av förbundet och liv. Arbetet är ett långsiktigt arbetet som utgår från de fyra huvudområdena: kompetensutveckling, utveckla system för samverkan, brukarmedverkan och uppföljning. För brukaren/klienten skall arbetet bidra till en god kvalitet och ökad tillganglighet inom missbruks- och beroendevården. En utvecklingsledare samordnar och leder processen i länet. KOMPETENS Beroendecentrum: kvalificerad abstinensbehandling - psykiatrisk bedömning och anamnes - Sociala utredningar och bedömningar - psykosocialt stöd och psykosocial behandlingar. Utbildar i metodema enligt nationella riktlinjer missbruks- och beroendevården ASI-ADAD, Audit-Dudit MI, HAP, ÅP och 7 fördjupningskurser. Flöjten: Psykosocial stöd och omsorg - BBIC - praktisk/pedagogisk barnavård. FINANSIERING Förbundets adrninistration finansieras med en medlemsavgift efter befolkningsunderlag. Beroendecentrums kommunala del finansieras med vårddygnsavgift medan landstingets ger ett anslag. Huvudmännen delar på gemensamma driftkostnader utom personalkostnader. Flöjten finansieras med en vårddygnsavgift. RESULTAT Förbundets omsättning ärca 17 miljoner. Beroendecentrum har ett flöde på ca 160 klienter per år, en medelbeläggning med 9,0 och en budget på ca 9 miljoner. Flöjten har ett flöde med ca 50 per år, en medelbeläggning med 4,5-5 och en budget på ca 7 milj. DIREKTION Kommunfullmäktige utser ledamöter i Direktionen. Majoriteten i respektive kornmun utser ordinarie och oppsitionen utser ersättare. Arbetsutskott består av ordförande och fyra ledamöter. Direktionen och arbetsutskott har fyra ordinarie sarnmanträden under verksamhetsåret. KANSLI Förbundschef leder verksamheten. Förbundet köper ekonomi och personalfunktion av Forshaga Kommun där kansliet har sitt säte. Postadress Besöksadress Org,nr, Telefon Telefå>c Postgiro BlIllkgiro Box 93, FORSHAGA Storgatan (vx)

16 Värmlands läns Vårdförbund 14 Inledning. Förbundets arbetsutskott har haft fem och direktion har haft fyra protokollförda sammanträden under året. Förbundet har genomfört alla sina sammanträden i Forshaga på kommunkontoret. Delilla årsredovisning ger information om förbundets verksamhet och ekonomiska ställning, verksarnhetema Beroendecentrum Värmland, akut- och utredningshenunet Flöjten samt länets utvecklingsarbete inom missbruksoch beroendevården inklusive SICL-projektet "Kunskap till Praktik". Verksamhetsberättelser presenteras som bilagor till detta dokument. MåluppfyJlelse. Förbundet har under året haft målet att: o Beroendecentrum Värmland skall leverera tjänsten abstinensvård för vuxna och vara en del i en sanullanhängande vårdkedja för kommunema. 1 o Akut- och utredningshemmet Flöjten skall vara en tillgänglig resurs for kommunerna i länet gällande akutplaceringar och ntredningsuppdrag för målgruppen bam 0-12 år. 2 o Tillsanuuans med Landstinget ansvara tor det långsiktiga utvecklingsarbetet inom missbruks- och beroendevården i länet efter den genomforandeplan som upprättats för verksamhetsåret. 3 "Verksmnlletsberättelser for I Bel'Oendeccntnlln, 2 Fli\jten, J Liillets utveoklingsmbete inom missbruks- och beroendcvårdell samt SKL-projektet "Kunskap till Praktik" redovisar avstämning mot uppsatta mål for respektive verksamheter. Styrgruppen Beroendecenti'um Värmland. Förbundet är representerad i styrgruppen for Beroendecentrl1ll1 Vännland. Styrgruppens uppdrag är att folja utvecklingen för Beroendecentrum och det långsiktiga utvecklingsarbetet inommissbrllks- och beroendevården i länet salllt SKL-projektet "Kunskap till Praktik". Styrgluppen har genomfölt fyra smmnanträden under verksamhetsåret. Styrgruppen har tagit fi'am ett lmderiag for beslut aven permanentning av Beroendecentrum från 1 nov Direktionen beslutade i ärendet 26 oktober 2012 och Landstingsstyrelsen beslutade i ärendet 19 mars Styrgruppen har tagit fram ett förslag till revidering av överenskolllinelse/styrdokltment för missbruks och beroendevården i länet fi-ån 14 september Direktionen har godkänt revideringen av överenskommelse/ styrdokument 26 oktober 2012 och Landstingsstyrelsen beslutade i ärendet 20 februari Intemlwlltroll. Förbundet godkände en redovisning av internkontroll perioden juni 2012 till maj 2013 på Satlli11anträdet 31 maj. Rapporten redovisar vilka områden, vilka avvikelser, när och av vem kontrollen har genomförts. Av rappolten framgår att de avvikelser som redovisats har varit av enkel administrativ karaktär. Dessa har åtgärdats av respektive verksamhet. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Förbundet har beslutat om en rutin för "ledningssystemet for systematiskt kvalitetsarbete" enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) den 31 maj. 2

17 15 Värmlands läns Vårdförbund De viktigaste sociala tjänsterna och tillhörande huvudprocesser har definierats och beskrivs inom respektive område. Genomförandeprocess, beslutsprocess, aktiviteter och rutiner är upprättade inom nio kvalitetsområden. Ett arbete med att implementera "ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete" pågår fortlöpande inom verksamheterna. Inspektion för vård och omsorg (NO) har i sin tillsyn under aret granskat och följt upp hur förbundet m betar med "ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete". Det systematiska kvalitetsarbetet stöds av och dokumenteras i förbundets dokumentationssystem SecuraNova. Ledningssystemet är en del av förbundets internkontroll. God ekonomisk hushålluing. Direktion och verksamheter skall verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att forbundets övergripande mål kan nås. Kontinuerlig uppföljning av verksamhet och ekonomi har gjorts under året. Resultaten har omvancllats till prognos för resterande del av året och åtgärder har vidtagits för att budgeten skall håuas. God ekonomisk hushållning-övergripande finansiella mål. o Resultatnivån ska uppgå till en nivå så att balauskravet uppfylls, (I kommunallagen finns ett krav på absolut budgetbalans vmje enskilt år, vilket också gäller för Vårdförbundet), om ett överskott uppstår som överstiger 350 tkr, lyfts frågan till Direktionen- Uppnått o Förbundet gör ett överskott med 801 tkr. Direktionen beslutar att återbetala 600 tkr av den extra medlemsavgiften med 900 tkr som debiterades medlemskommunema o Resultatet ska innefatta en realsäkrillg av hela pensionsskulden - Uppnått o Därutöver ska en budgetrnarginai eftersträvas som kan balansera under året oforutsedda händelser - Uppnått o Ekonomin sätter ytterst gränsen för det totala verksamhetsutrymmet, om det blir konflikt meljan mål och resurser - Uppnått o Verksamheter och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att förbtmdets övergripande mål kan nås - Uppnått God clwllomisk hnshållning - vericsamhetsmål. Förbundet har en helhetssyn på alla resurser i verksamheterna. Förbundet följer upp verksamhetens utveckling av kvalitet och kvantitet. Förbundet skall ha ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser och beredskap för oförutsedda kostnader. 3

18 Värmlands läns Vårdförbund 16 Uppföljningsbara mål. KVANTITET.Beläe:lmine:se:raden Beroendecentrum Mål 77 % - Resultat 71 %. Flöjten Mål83 % -Resultat 97,2 %. KVALITET B I ( lini ru {are samman stä ng av ar, r 19 b 11 tk. arun d ersbmmg; '1' ) Beroendecentrum _...- Mål 80% nöjda bruk~~e Resul~t: 78 % nöjda~~ukarejmätnlngapril2911- dec 2013n:147) MåI5~% som]ullfölj!,,-årdtiden på B~_och våedplan från kod]munenskall '\'ara drogfria" efter6-8 månader Resultat: ~ Ingen redovisning då aktuella kommuner inte genomfört planerad AS'; uppföljning. (Projekt 2014 m~d plan a~t genomföra ASI-uppföljning ;rled aktuella ~ommuner för:att ta fr~m underlag i detta måll. Flöjten Mål 80 % nöjda brukare.. Resultat: 86 %, N-7, '.1( d ro d ~ un er JllD_ ra!!s!!ivare ( sammanst" älln' mg av ar 'J"kdd 19ron un ersö J') mmg] Beroendecentrurn Mål80 % nöjda kunder/uppdragsgivare; RE'!sultat: 91 %, N-160. Mål90 % muntlig rapport vid utskrivning och slutdokument inom 1 månad! 4

19 17 Värmlands läns Vårdför tlund Resulltat: Bh 'muntlig rapport levereras till kommunen i samband med att uppdraget avslutas pa Beroendecentrum. Den skriftliga rapporten/slutdokumentet levereras inom en månad. Mäi!lO % tillgänglighet vid behov av placering Resuitat:99,'8 % I'IRlttel'l MålllD % nöjda kunder/uppdragsgivare Re~ultat.: 90 'ly" (svarsfrekvens 33 %). Mal '90 % tillgänglighet vid behov av placering ReSUltat: 100 % tillgänglighet (som inte bereds en plats enligt SOSFS 2003:20, 20lJ9:l! ) O""., " -Medarbetl!te - " Må'l: Komplltensutveckling och kompetensförstärkning i evidensbaserade metoder öth 1i~betssatt. ~esll:ltatraer!jendecentrum: 20 medarbetare, 10 utbildningsdagal SKL fördjupningsutbildningar *riskbruk-missbruk-beroendelära *missbrukspsykologi. liiii,grundutblldning, Åt~rfallspreventionsutbildningen (Åf). :2 medarbetare 20 dagar handledarutbildning YH. Re~\lltat F'iöj'ten: 12 medarbetare, 22 dagar, Screeningverktyg: skattningssystem'. - - "_._- --- öthanalys 1lV skattningar, handlec!.llrutbild~hli~ YH.. --,.....,. 1\il51: Vara :~ompet~s.:: och metods!öd i.län~tsutveck~~~sarbete inom mis!'ijruksoch befo'endevården.. (Denna kompetensutveckling sker till självkostnadspris, eftersotn-~~bhdarna finns iriomde båda liu\;udmäriri~n): ~esultat länat: 75fortbildnlngs- och metodstödsdagar; antal deltagare 593, antal utbildnh,tlat 37, ii;om följande områden: (Addiction Severity Index) HAP HiISthiwåf1jning~program, MI (Motiilatlonallnterviewing/Motiverandesamtal), ÄP taterfallspr~\!ientiön),auj:)ir/duditjälcohol ~~. Disorders Identification Test/Drog ljs~ Idel1tlficatiön Test), SIP (Samordnad Individuell Plan),SKL"!=ördjUjll1ingsutblldningar. 5

20 Värmlands läns 18 Vårdfört~tl~~n~ld~ ~ Mål: Medarbetare delaktighet I verksamhetens processer och utvecklingsarbete. - --_. _ Resultat: Antal förslag på förbättringar i verlcsamheten. Ileroendecentrurn: Informationsmöte för anhöriga/närstående till de som är 'placerade på BC, 3 tillfällen per termin.. Förbättringstavla enligt LEAN, förslag "_.-- förbättringar i schemat, Vård och 5tödsamordnarfunktion på BC som en del i vårdke91a. Flöjtei"1:2013 Kompetensutvecklingl screening verktyg. Utveckla kontaktmannaskapet.. ElwRomiskt utfall; Ddftredovisning. För 2013 har förbundet budgeterat ett resultat för driftredovisningen med 783,4tkr. Utfullet mr helåret blev] 986,9 tkr. ÖVerskottet beror främst på att Flöjten haft en. högre beläggning än budgeterat. Flöjten gör ett överskott med l 301,7 tkr mot budgeterat 38,9 tia för helåret. Beroendecentrum har haft lägre beläggning än budgeterat men kostnader för löner är lägre. Netto för Beroendecentrum blir det ett överskott med 69] tkr mot budgeterat 933,7. Administrativ chef gör ett överskott med 181,2 tkr mot budgeterat 92,0 tkr. Projektet hade en budgeterad kostnad med 281,2 tla resultatet blev 187t1u. *L8l1cts utveckjlngsaj'betc, FörHkl!-astöd och Lake ddvs tillsammans med LHndsUngct och fldlllinistreras av l?örbulldct, dtirf()1' rcclovisas det illte j clelår:ibokslutet. Resultaträlming. För 2013 har förbundet inga gamla underskott att återställa. I och med att ripsräntan sänktes under 2013 ökade pensionsskulden och påverkar resultatet. Utöver vad som var budgeterat ökade pensionsskulden med 1.247tkr. Resultatet för 2013 är ett överskott med 20 l tlcr och då ingår ökningen av pensionsskulden. Enligt balanslaavutredningen får förbundet lägga tillbaka den del av pensionsskulden som beror på sån1cning av ripsräntan. Resultatet av balanshavutredningen blir ett överskott med 1.448tkr. Förbundets soliditet är 17 % och det egna kapitalet ökar från 2.645tkr till2.846tkr. 'En specificerad ekonomisk redovisning av resllltat- och balansräkning med noter, driftredovisning och resllitatanalys redovisas i bilaga 1-3. Viktiga händelser. Verksamheten Betoendecentrum Värmland permanentas l november efter att ha varit ett projekt sedan Ett nytt samverkansavtal undeltecknades av ordförande ilandstingsstyrelsen, ordförande i förbundet, landstingsdirektören samt förbundsdirektören i samband med landstingsfullmäktige 23 oktober. 6

21 19 Värmlands läns Vårdförbund Invigning av Beroendecentrum Värmland med tal av landstingsråd, kommtmalråd, vice ordförande i förbundet och representant från Brnkarrådet i Värmland. Invigningen var välbesökt både ii än kommunema och landstinget. Invigningen fick stor uppmärksamhet i media. En konsekvens av att Beroendecentrum Vämuand pelmanentas är att förbundsordningen ändras, direktionen beslutade om den nya forbundsordningen den 6 december, beslutet skall underställas kommunfullmäktigeförsamlingarna. Direktionen beslutade att upprätta en rutin för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt föreskrifter och a11m1ln11a råd fi ån Socialstyrelsen. Ett arbete med att implementera "ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete" pågår foltlöpande inom verksanilietema. Kommunrundan för Beroendecentrum med kommunrepresentanter efter styrgruppstillhörighet. Träffarna skedde på 5 olika platser i länet; Socialtjänsten Gnuns, Filipstad, Hagfors, At vika samt psykiatlihuset Karlstad tmder perioden 19 mars - 25 aptil Itmehållet i dialogmötena var information, avstämning och återkoppling gällande Beroendecentrums verksamhet, länets utvecklingsarbete i missbruks- och beroendevårdell samt SKL-projektet "Kunskap till Praktik". Kommunerna var representerade av ordförande i nämnden, socialchef/ansvarig chef och praktiker. KommlUl1"tmda får Flöjten har genomförts under september-december. Dialogmöten genomfördes med alla sexton kommuner. Kommunerna representerades av nämndordförande, ansvarig chef och praktiker. Kommumundans agenda innehöll foljande områden: Vilken erfarenhet har konm1ullen av Flöjten. Vilka förslag på förbättringar som kommunen föreslår. Vilken är kommtmens bedömning gällande fi anltiden och hur behöver Flöjten utvecklas får att möta kommunens behov av vård och insatser. Direktionen beslutade att föreslå en ny beräkningsmodell för vårdavgiften vid Flöjten, en fast avgift och en placeringsavgift. Medlemskommtmerna har fått möjlighet att yttra sig över förslaget under Elva svar har inkommit, fyra näl11llder tillstyrkte förslaget, sex nälllnder avvisade förslaget, fyra kommuner läl11llade inget yttrande och en nämnd tog inte ställning. Eftersom en majoritet av medlemskommunerna avvisar förslaget beslutade Direktionen beslutade att Flöjten skall fortsätta vara helt illtäktsfmansierad. Förvaltningen har tagit fram en ny arbetsorganisation för verksamheten Flöjten som bättre är anpassad till verksam hotens uppdrag och förutsättningar samt till aktuella avtal på området. Den nya arbetsorganisationen startar 1 januari Förbundet driver tillsammans med Landstinget ett långsiktigt utvecklingsarbete inom missbmks- och beroendevården, en utvecklingsledare är sedan 2011 anställd av de båda huvudmännen. Nya medel i detta arbeta har tilldelats Värmland för Välmlands läns Vårdförbund är mottagare av medlen och de båda huvudmännen är tillsamman ansvariga för det f011satta utvecklingsarbete som är en foltsättning av projektet "Kunskap till Praktik". Medlen rekvireras fi ånkammarkollegiet och en 7

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 4

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 4 KARLSTADS KOMMUN Ärende 4 Värmlands läns Vårdförbund Revisorerna 2012 04 04 Till Kommunfullmäktige i: Arvika kommun Eda kommun Filipstads kommun Forshaga kommun Grums kommun Hagfors kommun Hammarö kommun

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-20 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 20 november 2014, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av protokolljusterare och tid och plats för

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-21. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-08-21. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-21 PLATS OCH TID Sannerudsskolan, torsdag 21 augusti 2014, kl. 19.00 Välkomna på invigningen av Sannerudsskolan kl. 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2015-05-12. Ersättare FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2015-05-12. Ersättare FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2015-05-12 Ersättare FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 18 maj 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet 2016-04-15 KS-2016/788.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015 -

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 12

Kommunstyrelsen. Ärende 12 Kommunstyrelsen Ärende 12 Vård och stöd May Hansson, 0571-28153 may.hansson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-27 Dnr: 2016-203 Sida 1(2) Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd Beredning Vårdutskottet

Läs mer

Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen)

Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen) Sida 1(7) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Arbetsgruppen Sårbara familjen Datum 2015-09-14 Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen) Region Värmland - kommunalförbund

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland

Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Sekretariatet, Administrativa staben 1,0 1 (5) Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Landstinget i Värmland och Arvika-, Eda-, Filipstads-, Forshaga-,

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-10 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 10 juni 2015, kl. 15.00 OBS! Gemensamt möte med socialnämnden kl. 13.00-15.00

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065)

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065) FÖRBUNDSORDNING Region Värmland - kommunalförbund har tillkommit som ett led i ett fördjupat samarbete mellan kommunerna och landstinget i Värmland för att stärka den demokratiska förankringen i utvecklingsarbetet

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS Uppföljning av de missförhållanden som anmälts under år 2007 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2008:20 Rapporten är sammanställd av Christina Berndtsson,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Landstinget i Jönköpings län Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen Granskning av årsredovisning 2012 Landstingets revisorer, har med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat landstingets årsredovisning

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik Lena Brönnert Lars Näsström Hammarö kommun - En samgranskning av Landstinget i Värmland

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid ANC, repslagaren, 08.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Lisbeth Öjstrand, Vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016 Sida 1(8) Vård,omsorg, e-hälsa och folkhälsa, Nya Perspektiv Birgitta Svensson, 054-701 11 35 Birgitta.svensson@regionvarmland.se Karin Thyselius 054-701 1134 Karin.thyselius@regionvarmland.se Datum 2015-03-17

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping.

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping. BESLUT Inspektionen vård och omsorg 2016-06-16 Dnr 8.4.2-1268/2016-21 1(6) Avdelning sydväst Karin Nyqvist Karin.Nyqvist@ivo.se Lidköpings kommun Social- och arbetsmarknadsnämnden 531 88 Lidköping [LIDKÖPINGS

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik Lena Brönnert Lars Näsström Kristinehamns kommun - En samgranskning av Landstinget i

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-08-21 Ks/2017:113 Sida 1(1) Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen

P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 16 september 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 16 september 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 16 september 2002 Ks 94 Dnr KS02/431 012 Information om Region Värmlands strategiarbete Företrädare för Region Värmland informerar kommunstyrelsen om den strategi som ska ligga

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 juni 2010 kl 10.30 15.30 lunchuppehåll 12.30-13.30 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf FP Annika Holmstrand C Lotta

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

I Central förvaltning Personalen het

I Central förvaltning Personalen het . Landstinget II DALARNA I Personalen het ~'taga BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen LS ~ 1 ~i A Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02597 Uppdnr 643 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-11-04

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 14(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 103 Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden föreslås tacka

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Ny förbundsordning för Värmlands Läns Vårdförbund

Ny förbundsordning för Värmlands Läns Vårdförbund Protokoll Kommunstyrelsen den 12 september 2005 Ks 105 Dnr KS05/297 701 Ny förbundsordning för Värmlands Läns Vårdförbund Sedan 1 mars 2005 har social- och omsorgsförvaltningen i Forshaga kommun övertagit

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland 1. Överenskommelsens parter - Landstinget i Värmland - Arvika kommun - Eda kommun - Filipstads kommun - Forshaga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Arvika Näringslivscenter, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander,

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24 a LSS

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24 a LSS ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24 a LSS Uppföljning av de missförhållanden som anmälts under år 2008 i verksamheter för personer med funktionshinder LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Rapporten är sammanställd

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren STORFORS KOMMUN Datum 2016-03-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Onsdag den 16 mars 2016, kl. 18.00. Plats: Sammanträdesrum Valsaren,

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Komplettering av handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 mars 2014 kl 18.00. Ärenden. Sid Paragraf Föredragande

STORFORS KOMMUN. Komplettering av handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 mars 2014 kl 18.00. Ärenden. Sid Paragraf Föredragande STORFORS KOMMUN Datum 2014-03-06 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOMx Komplettering av handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 mars 2014 kl 18.00. Ärenden 7 Förbundsordning för Värmlands

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Lärande och stöd 2012-03-21 61 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-16.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare 1(19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 29 juni 2015,kl 08.15-10.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn Aspnes (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I II Landstinget DALARNA 201 3-11-18- Sida 1 (5) HälsD- och sjukvårdsenhet Elisabet Franson 00040 7 Dnr LD13/02632 Uppdnr 640 201 3-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 201 3-11 -04 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

september 2014, Revisorernas årliga övergripande granskning år 2014 BUN 14/76 2 Delårsbokslut och prognos per BUN 14/63

september 2014, Revisorernas årliga övergripande granskning år 2014 BUN 14/76 2 Delårsbokslut och prognos per BUN 14/63 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-09-24 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 24 FÖREDRAGNINGSLISTA september 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer