85 Handlingar presenteras vid mötet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "85 Handlingar presenteras vid mötet."

Transkript

1 STORFORS KOMMUN Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde. Tid: Onsdagen den 18 juni 2014, kl Plats: Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, Storfors. Ärenden Sid Paragraf 1 Företagsbesök. 2 Val av protokolljusterare. 3 Meddelande. l 4 Kommunchefens anmälningsärenden S Revisionsberättelse för Värmlands läns 5 Vårdförbund Årsredovisning för Värmlands läns 9 Vårdförbund Revidering av förbundsordning för 52 Samordningsförbundet Östra Värmland, Filipstad-storfors. 8 Uppdaterade arvodesbestänrmelser för 61 Storfors kommun.

2 Ärenden 9 Yttrande över länsstyrelsens remiss angående utökat strandskydd. Sid 70 Paragraf 10 Medborgarförslag:Bevarande av de kvarvarande tätortsnära skogarna runt Storfors tätort. 85 Handlingar presenteras vid mötet. 11 Anställning av personlig assistent, 87,98 %, tillsvidareanställning Anställning av personliga assistenter 72,75 timmar per vecka, tidsbegränsad Anställning av handledare Jobbcentrum, 100 %, tillsvidareanställning Anställning av Lärare Sv A, 100 %, tillsvidareanställning Anställning av förskollärare, 100 %, vikariat Tjänsteförrättande kommunchef sommaren Handlingar lämnas senare. Hans Jildesten Ordförande

3 STORFORS KOMMUN 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträ.desdatum Sida Ko=unstyrelsens arbetsutskott (8) KSAU Meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting, cirknlär 14:13 Samverkan mellan ko=unal räddningstjänst och Sjöfarts-verkets räddningshelikoptrar. 14: 1 7 Budgetfiirutsättningar for åren :18 Ko=unal fastighetsavgift, prognos :19 Introduktionsanställningar BU1 och BAL 14:20 Ny lag om registerkontroll av persdoner som ska arbeta med barn. 14:22 Arbetsdomstolens dorn 2014 nr 9 om avsked av läkarsekreterare 14:23 Arbetsdomstolens dorn, AD 2014 nr 22 angående avskedande aven ko=unal fastighetschef. Bergslagens Räddningstjänst Protokoll från Direktionen for Bergslagens Räddningstjänst Dnr KS /12. Intresseföreningen Bergslaget Kallelse till årsmöte den 16 maj 2014 i Skinnskatteberg. Kristinehamns kommun - Administrativa nämuden Protokoll från Administrativa nämnden Dnr KS Värmlands KreditgarantiIörening Kallelse och inbjudan till foreningsstä=a/årsmöte den 9 juni 2014 i Karlstad. Dnr KS West Sweden Kallelse till West Swedens foreningsstä=a 2014 den 16 juni 2014 i Göteborg. Dnr KS Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4 STORFORS KOMMUN 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott S(8) KSAU forts. Länsstyrelsen Värmland Beslut S-09 om att bevilja bidrag ur bygdemedel med högst IS 000 kronor till K väggeshyttans byalag. Dur KS S Karlstads kommun - Kommunstyrelsen ProtokoIl2014-0S Biogasproduktion i Karlstad - Aterredovisning. Dur KS Karlstads kommun - Drifts- och servicenämnden ProtokoIl2014-0S-16 l-s. 2 Klient som tjänst - avrop från Karlstads kommuns avtal. Den gemensamma drifts- och servicenämnden erbjuder hårdvara som surfplattor, datorer, skärmar och dockningsstationer som tjänst till ko=uner i Värmland. Tjänsten avropas från Karlstads kommuns avtal. 3 Print som ijänst - avrop från Karlstads ko=uns avtal. Den gemensamma drifts- och servicenämnden erbjuder print som tjänst till kommuner i Värmland. Tjänsten avropas från Karlstads kommun. DurKS Migrationsverket Brev inkom från Migrationsverket angående aktuell information om boende får Asylsökande. Migrationsverket öppnar fler boenden får asylsökande. Miunesanteckningar fårda vid Samtalsforum S-1S. Arbetsmarknadsdepartementet Information om att från och med 1 apri1201s böljar ändringar i lagen om svenskt medborgarskap gälla. Ändringens syftar till att tydligare använda medborgarskapet som en viktigt verktyg i integrationsprocessen. Folder finns på regeringens webbplats som beskriver ändringarna. Folkder: Ett medborgarskap som grundas på samhörighet Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 STORFORS KOMMUN 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ko=unstyrelsens arbetsutskott (8) KSAU forts. Polismyndigheten Värmland Beslut : Tillståndsbevis enligt ardniugslagen (1993: 1617) Sökande: Socialdemokraterna i Storfors. Allmän sammankomst Uppställande av tält 3x3 ro, informationsbard, utdelning av flygblad., bjuda på godis och prata med allmänheten. Tid: kl kl1s kllo /alladagar llö /alla dagar. Plats: 1 Gång- och cykelväg mellan Vargbroskolan och sjön alt. Någon sida av matsalen till Vargbroskolan. 2. Plan utanför Änglagårds förskola och IOGTs Vårt hus, Kyrksten. 3. I kanten av P-plats/asfaltsplan, Bjurtjäms skola. Dm KS Bevis om anmälan Slag av tillställning: Offentlig tillställning och begagnande av offentlig plats: LöpartävlingImax 200 st! samt marknadsstånd med försäljning av dryck och lättare förtäring. Tid: från kl Plats: Vargbroskolan- V argbron-solvik-vargbroskolan, Storfars. Dm KS Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 STORFORS KOMMUN 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ko=unstyrelsens arbetsutskott (8) KSAU forts. Polismyndigheten Värmland Beslut : Tillståndsbevis enligt ordningslagen (1993: 1617) Sökande: MHF Storfors. Slag av tillställning Begagnande av offentlig plats och allmän sammankomst: Bilkortege med högtalare. Tid: kl Plats:.. Kortegeväg IeA parkeringen-kroppavägen-skolgatan-strandgatan- Ö Koltorpsvägen-Kroppavägen-Tallbacksgatan-Kyrkogatan-Fallvägen Bäckvägen-Notbindarvägen-Djupadalsgatan-Smedbygatan Stationsgatan-Djupadalsgatan-Gärdesgatan-Sågaregatan-Lillforsvägen Gjutåsvägen-Linrothsvägen-Skogkärrsgatan-Björkåsgatan-Lillforsvägen Småstugevägen-Sågaregatan-Fiskarstigen-Torpgatan-Småstugevägen Berggatan-Västerängsvägen-Lillforsvägen-Sågaregatan-Häggdrågsgatan Stakar Lasses gata- Bäckvägen-Gärdesgatan-Ringvägen-Bäckvägen Gärdesgatan-Djupadalsgatan-Stationsgatan-Parkgatan Folketshusparkeringen. Dm KS Beslut : Tillståndsbevis enligt ordnings lagen (1993: 1617) Sökande: LO-distrikt Örebro och Värmland. Slag av tillställning Allmilnn sammankomst och begagnande av offentlig plats: Uppställning av tält 4x4 m och utdelning av informationsmaterial inför EU-valet 2014 samt bjuda på kaffe! dryck. Tid: kl Plats: Utanför ko=unhuset, Djupadalsgatan 20, Storfors. Dm KS Östra Värmlands övenörmyndamämnd Protoko Dm KS Justerandes signatur UtdragsbestyJkande

7 litj STORFORS KOMMUN TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 Handläggare: Lennart Aronsson Datum: Dm: KS KF Revisionsberättelse 2013 för Värmlands läns Vårdförbund Av medlemmarna i förbundet utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits av direktionen i Värmlands läns vårdförbund. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller for verksamheten. Den ansvarar också for att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med förbundets uppdrag. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs for att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Revisorerna har löpande tagit del av direktionens verksamhet via protokoll och andra underlag, samt genom dialog med förbundsledningen. Vidare har räkenskaperna och den interna kontrollen granskats. Revisorerna har biträtts av sakkunnigt biträd från KPMG. Resultatet och omfattningen av genomförd granskning framgår nedan och av bifogad granskningsrapport. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning för 2013 har uppnåtts av förbundet. Avseende de verksamhetsmässiga målen for god ekonomisk hushållning har förbundet i allt väsentligt uppnått de mål som förbundet har redovisat i årsredovisningen. Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den interna kontrollen bedöms varit tillräcklig. Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer i Värmlands läns vårdförbund tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att kommunalförbundets årsredovisning godkänns.

8 6 Beslutsunderlag Värmlands läns Vårdförbund Direktionsprotokoll 3, Revisionsberättelse för år 2013 Bokslut 2013 Förslag till beslut Tillstyrka att förbundsdirektionen för Värrnlands läns Vårdförbund bevilj as ansvarsfrihet för år Lennart Aronsson Ko=unsekreterare Beslutet ska skickas till: Vännlands läns Vårdförbund

9 7 Värmlands läns Vårdförbund Revisorerna Till Kommunfullmäktige i: Arvlka kommun Eda kommun Filipstads kommun Forsbaga kommun Grums kommun l-lagfors kommun Hammarö kommun Karlstad kommun _,; STORFORS KOMMUN I Kils kommun Kristinehamns kommun Munkfors kommun Storfors kommun Snnne kommun Säffle kommun TOI'sby kommun Arjängs kommun I -- I 201~ -05~ 1 6 DIarienr:.\S.. i?... s..q..\.:t:... Q L?Q Dlarleplanbet:... Revisionsberättelse för år 2013 Vi, av medlemmarna I förbundet utsedda revisorer, bar granskat den verksamhet som bedrivits av direktionen i Värmlands läns vårdförbund. Direktionen ansvarar föl' att verksambeten bedrivs i enlighet med gällande må~ beslut och l'iktlinjer samt de föreskl'ifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också får att det finns en tillräcklig intern kontroll -i verksamheten. Revisoremas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva om verksambeten bedrivits i enlighet med förblmdets uppdrag. Gl'anskningen bar utfålts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomföjts med den inriktning och omfattning som behövs föl' att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi har löpande tagit del av direktionens verksambet via protokoll och andra undedag, samt genom dialog med förbundsledningen. Vidare har räkenskapema och den intema kontrollen gmnskats. I revisionen hal' vi biträtts av sakkunnigt biträde från KPMG. Resultatet ocb omfattningen av genomfård granskning framgår nedan och av bifogad granskningsrapport. De finansiella målen fdr god ekonomisk hushållning får 2013 har uppnåtts av fårbundet Avseende de verksamhetsmässiga målen föl' god ekonomisk hushållning har förbundet i allt väsentligt uppnått de mål som förbundet har redovisat i årsredovisningen. Vi bedömer sammantaget att direktionen hill' bedrivit verksamheten på ett ändamålsenlil,>! och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskapel'lla bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den intel'lla kontrollen bedöms varit tillräcklig.

10 8 Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsf,'ihet och att kommunalförbundets årsredovisning godl<linns, Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer i Värmlands läns vål'dforbund FOl~haga fri L,L (/ Göran!tigleit

11 9 ~ STORFORS KOMMUN TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Datum: Dnr: KS Kommunfullmäktige Årsredovisning för VärmIands läns Vårdförbund 2013 Vännlands läns Vårdförbund har överlämnat bokslut 2013 för behandling i ägarkommunemas kommunfulhnäktige. Sammanfattning Förbundet redovisar för 2013 ett sammantaget överskott på 20 l tkr. Detta ionebär att balanskravet har uppfyllts. Budget för 2013 utgjorde ett resultat på 822 tkr. Detta har iute uppnåtts då resultatet för 2013 har belastas med en återbetalning till medlemskommunerna med 600 tkr samt effekten aven budgeterad ökniug av pensionsskulden med l 247 tkr, på grund av ändrad kalkylränta. De finansiella målen för god ekonomisk hushållniug för 2013 har uppnåtts. Förbundet redovisar utfallet av mätbara verksamhetsmässiga mål rör god ekonomisk hushållning beträffande kvantitet som kvalitet Avseende de kvantietsmässiga målen har rorbundet iute fullt ut nått beläggniugsmålen rör akut-och utredniugshemmet Flöjten. Av de kvalitetsmässiga mål som redovisats har rorbundet i allt väsentligt uppnått sina mål. Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisniug godkänns. Beslutsunderlag Bokslut 2013 ror Vännlands läns Vårdförbund. Revisionsberättelse Granskniug av bokslut 2013, rapport KPMG. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Tillstyrka att kommunalförbundet Vännlands läns Vårdförbunds årsredovisning rör år 2013 godkänns. Namn Mikael Jareke Kommunchef Beslutet ska skickas till: Vännlands läns Vårdförbund

12 Värmlands läns 10 Vårdförbund STORFORS KOMMUN ~ 1 6 Diarienr:.. 0.:.?m~.Q.L~ - o i5d Diarieplanbet:.. _. Till kommunfullmäktige i Värmlands kommuner. Bokslut 2013 för Värmlands läns Vårdförbund. Översänder bokslutshandlingar för Värmlands läns Vårdförbund för behandling och stä11ningstagande angående ansvarsfrihet i ägarkonununemas fullmäktigeförsamlingar. Protokollsutdrag emotses efter det att fullmäktige behandlat ärendet. BengtPalo Förbundschef Handlingar: Förvaltningsberättelse del 1-2 Protokollsutdrag , bokslut 2013, del 3. Revisionsberättelse 2013, del 4 Postadress Besöksadl'ess Org.nr. Telefon Telefax Box FORSHAGA Storgatan DO (vx) ID Postgiro Bankgiro

13 Värmlands läns Vårdförbund 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Direktionen Centrala Administrationen 1

14 Värmlands läns 12 STORFORS KOMMUN Vårdförbund ~ 1 6 Diarienr:..... Diarieplanbet:... "Venleco/ Sxc.hu" ETT FÖRBUND FÖR VÄRMLANDS 16 KOMMUNER Organisation och verksamheter BEROENDECENTRUM VÄRMLAND Beroendecentrums uppdrag är abstinensbehandling och skall vara en del i en planerad vårdkedja. Behandlingstid upp till tre veckor, längre eller kortare beroende på socialtjänstens uppdrag. Tydlig inriktning på missbruk i kombination med psykisk problematik. Verksamheten arbetar efter evidensbaserade metoder enligt Nationella riktlinjer. Beroendecentrum Värmland har 12 platser med heldygnsvård och drivs som ett HVB-hem med psykiatrisk öppenvård/heldygn. Antal anställda 10,35 tjänster.verksamheten drivs av länets kommunema tillsammans landstinget i Värmland(LiV). Verksamheten är permanent från 1 november Postadress Besöksadress Org.nr. Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Box 93, FORSHAGA Storgatan (vx)

15 Värmlands läns 13 Vårdförbund AKUT- OCH UTREDNINGSHEMMET FLÖJTEN Målgrupp är ensamplacerade bam, samt barn och deras föräldrar. Åldersgruppen för barn är 0-12 år. Flöjten tar också emot blivande mödrar. Placeringar sker enligt både SoL och LVU. Flöjten har 6 platser och tar emot akuta placeringar samt planerade utredningsuppdrag. Utredningarna utgår från BBIC och bygger frärnst på observationer av barn och deras föräldrar. Om så efterfrågas vägleder vi föräldrar i den dagliga omsorgen av deras barn. Antal anställda 9,80 tjänster. UTVECKLING AV MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN I VÄRMLAND Projektet Kunskap till Praktik perrnanentades 2011 och drivs av förbundet och liv. Arbetet är ett långsiktigt arbetet som utgår från de fyra huvudområdena: kompetensutveckling, utveckla system för samverkan, brukarmedverkan och uppföljning. För brukaren/klienten skall arbetet bidra till en god kvalitet och ökad tillganglighet inom missbruks- och beroendevården. En utvecklingsledare samordnar och leder processen i länet. KOMPETENS Beroendecentrum: kvalificerad abstinensbehandling - psykiatrisk bedömning och anamnes - Sociala utredningar och bedömningar - psykosocialt stöd och psykosocial behandlingar. Utbildar i metodema enligt nationella riktlinjer missbruks- och beroendevården ASI-ADAD, Audit-Dudit MI, HAP, ÅP och 7 fördjupningskurser. Flöjten: Psykosocial stöd och omsorg - BBIC - praktisk/pedagogisk barnavård. FINANSIERING Förbundets adrninistration finansieras med en medlemsavgift efter befolkningsunderlag. Beroendecentrums kommunala del finansieras med vårddygnsavgift medan landstingets ger ett anslag. Huvudmännen delar på gemensamma driftkostnader utom personalkostnader. Flöjten finansieras med en vårddygnsavgift. RESULTAT Förbundets omsättning ärca 17 miljoner. Beroendecentrum har ett flöde på ca 160 klienter per år, en medelbeläggning med 9,0 och en budget på ca 9 miljoner. Flöjten har ett flöde med ca 50 per år, en medelbeläggning med 4,5-5 och en budget på ca 7 milj. DIREKTION Kommunfullmäktige utser ledamöter i Direktionen. Majoriteten i respektive kornmun utser ordinarie och oppsitionen utser ersättare. Arbetsutskott består av ordförande och fyra ledamöter. Direktionen och arbetsutskott har fyra ordinarie sarnmanträden under verksamhetsåret. KANSLI Förbundschef leder verksamheten. Förbundet köper ekonomi och personalfunktion av Forshaga Kommun där kansliet har sitt säte. Postadress Besöksadress Org,nr, Telefon Telefå>c Postgiro BlIllkgiro Box 93, FORSHAGA Storgatan (vx)

16 Värmlands läns Vårdförbund 14 Inledning. Förbundets arbetsutskott har haft fem och direktion har haft fyra protokollförda sammanträden under året. Förbundet har genomfört alla sina sammanträden i Forshaga på kommunkontoret. Delilla årsredovisning ger information om förbundets verksamhet och ekonomiska ställning, verksarnhetema Beroendecentrum Värmland, akut- och utredningshenunet Flöjten samt länets utvecklingsarbete inom missbruksoch beroendevården inklusive SICL-projektet "Kunskap till Praktik". Verksamhetsberättelser presenteras som bilagor till detta dokument. MåluppfyJlelse. Förbundet har under året haft målet att: o Beroendecentrum Värmland skall leverera tjänsten abstinensvård för vuxna och vara en del i en sanullanhängande vårdkedja för kommunema. 1 o Akut- och utredningshemmet Flöjten skall vara en tillgänglig resurs for kommunerna i länet gällande akutplaceringar och ntredningsuppdrag för målgruppen bam 0-12 år. 2 o Tillsanuuans med Landstinget ansvara tor det långsiktiga utvecklingsarbetet inom missbruks- och beroendevården i länet efter den genomforandeplan som upprättats för verksamhetsåret. 3 "Verksmnlletsberättelser for I Bel'Oendeccntnlln, 2 Fli\jten, J Liillets utveoklingsmbete inom missbruks- och beroendcvårdell samt SKL-projektet "Kunskap till Praktik" redovisar avstämning mot uppsatta mål for respektive verksamheter. Styrgruppen Beroendecenti'um Värmland. Förbundet är representerad i styrgruppen for Beroendecentrl1ll1 Vännland. Styrgruppens uppdrag är att folja utvecklingen för Beroendecentrum och det långsiktiga utvecklingsarbetet inommissbrllks- och beroendevården i länet salllt SKL-projektet "Kunskap till Praktik". Styrgluppen har genomfölt fyra smmnanträden under verksamhetsåret. Styrgruppen har tagit fi'am ett lmderiag for beslut aven permanentning av Beroendecentrum från 1 nov Direktionen beslutade i ärendet 26 oktober 2012 och Landstingsstyrelsen beslutade i ärendet 19 mars Styrgruppen har tagit fram ett förslag till revidering av överenskolllinelse/styrdokltment för missbruks och beroendevården i länet fi-ån 14 september Direktionen har godkänt revideringen av överenskommelse/ styrdokument 26 oktober 2012 och Landstingsstyrelsen beslutade i ärendet 20 februari Intemlwlltroll. Förbundet godkände en redovisning av internkontroll perioden juni 2012 till maj 2013 på Satlli11anträdet 31 maj. Rapporten redovisar vilka områden, vilka avvikelser, när och av vem kontrollen har genomförts. Av rappolten framgår att de avvikelser som redovisats har varit av enkel administrativ karaktär. Dessa har åtgärdats av respektive verksamhet. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Förbundet har beslutat om en rutin för "ledningssystemet for systematiskt kvalitetsarbete" enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) den 31 maj. 2

17 15 Värmlands läns Vårdförbund De viktigaste sociala tjänsterna och tillhörande huvudprocesser har definierats och beskrivs inom respektive område. Genomförandeprocess, beslutsprocess, aktiviteter och rutiner är upprättade inom nio kvalitetsområden. Ett arbete med att implementera "ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete" pågår fortlöpande inom verksamheterna. Inspektion för vård och omsorg (NO) har i sin tillsyn under aret granskat och följt upp hur förbundet m betar med "ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete". Det systematiska kvalitetsarbetet stöds av och dokumenteras i förbundets dokumentationssystem SecuraNova. Ledningssystemet är en del av förbundets internkontroll. God ekonomisk hushålluing. Direktion och verksamheter skall verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att forbundets övergripande mål kan nås. Kontinuerlig uppföljning av verksamhet och ekonomi har gjorts under året. Resultaten har omvancllats till prognos för resterande del av året och åtgärder har vidtagits för att budgeten skall håuas. God ekonomisk hushållning-övergripande finansiella mål. o Resultatnivån ska uppgå till en nivå så att balauskravet uppfylls, (I kommunallagen finns ett krav på absolut budgetbalans vmje enskilt år, vilket också gäller för Vårdförbundet), om ett överskott uppstår som överstiger 350 tkr, lyfts frågan till Direktionen- Uppnått o Förbundet gör ett överskott med 801 tkr. Direktionen beslutar att återbetala 600 tkr av den extra medlemsavgiften med 900 tkr som debiterades medlemskommunema o Resultatet ska innefatta en realsäkrillg av hela pensionsskulden - Uppnått o Därutöver ska en budgetrnarginai eftersträvas som kan balansera under året oforutsedda händelser - Uppnått o Ekonomin sätter ytterst gränsen för det totala verksamhetsutrymmet, om det blir konflikt meljan mål och resurser - Uppnått o Verksamheter och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att förbtmdets övergripande mål kan nås - Uppnått God clwllomisk hnshållning - vericsamhetsmål. Förbundet har en helhetssyn på alla resurser i verksamheterna. Förbundet följer upp verksamhetens utveckling av kvalitet och kvantitet. Förbundet skall ha ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser och beredskap för oförutsedda kostnader. 3

18 Värmlands läns Vårdförbund 16 Uppföljningsbara mål. KVANTITET.Beläe:lmine:se:raden Beroendecentrum Mål 77 % - Resultat 71 %. Flöjten Mål83 % -Resultat 97,2 %. KVALITET B I ( lini ru {are samman stä ng av ar, r 19 b 11 tk. arun d ersbmmg; '1' ) Beroendecentrum _...- Mål 80% nöjda bruk~~e Resul~t: 78 % nöjda~~ukarejmätnlngapril2911- dec 2013n:147) MåI5~% som]ullfölj!,,-årdtiden på B~_och våedplan från kod]munenskall '\'ara drogfria" efter6-8 månader Resultat: ~ Ingen redovisning då aktuella kommuner inte genomfört planerad AS'; uppföljning. (Projekt 2014 m~d plan a~t genomföra ASI-uppföljning ;rled aktuella ~ommuner för:att ta fr~m underlag i detta måll. Flöjten Mål 80 % nöjda brukare.. Resultat: 86 %, N-7, '.1( d ro d ~ un er JllD_ ra!!s!!ivare ( sammanst" älln' mg av ar 'J"kdd 19ron un ersö J') mmg] Beroendecentrurn Mål80 % nöjda kunder/uppdragsgivare; RE'!sultat: 91 %, N-160. Mål90 % muntlig rapport vid utskrivning och slutdokument inom 1 månad! 4

19 17 Värmlands läns Vårdför tlund Resulltat: Bh 'muntlig rapport levereras till kommunen i samband med att uppdraget avslutas pa Beroendecentrum. Den skriftliga rapporten/slutdokumentet levereras inom en månad. Mäi!lO % tillgänglighet vid behov av placering Resuitat:99,'8 % I'IRlttel'l MålllD % nöjda kunder/uppdragsgivare Re~ultat.: 90 'ly" (svarsfrekvens 33 %). Mal '90 % tillgänglighet vid behov av placering ReSUltat: 100 % tillgänglighet (som inte bereds en plats enligt SOSFS 2003:20, 20lJ9:l! ) O""., " -Medarbetl!te - " Må'l: Komplltensutveckling och kompetensförstärkning i evidensbaserade metoder öth 1i~betssatt. ~esll:ltatraer!jendecentrum: 20 medarbetare, 10 utbildningsdagal SKL fördjupningsutbildningar *riskbruk-missbruk-beroendelära *missbrukspsykologi. liiii,grundutblldning, Åt~rfallspreventionsutbildningen (Åf). :2 medarbetare 20 dagar handledarutbildning YH. Re~\lltat F'iöj'ten: 12 medarbetare, 22 dagar, Screeningverktyg: skattningssystem'. - - "_._- --- öthanalys 1lV skattningar, handlec!.llrutbild~hli~ YH.. --,.....,. 1\il51: Vara :~ompet~s.:: och metods!öd i.län~tsutveck~~~sarbete inom mis!'ijruksoch befo'endevården.. (Denna kompetensutveckling sker till självkostnadspris, eftersotn-~~bhdarna finns iriomde båda liu\;udmäriri~n): ~esultat länat: 75fortbildnlngs- och metodstödsdagar; antal deltagare 593, antal utbildnh,tlat 37, ii;om följande områden: (Addiction Severity Index) HAP HiISthiwåf1jning~program, MI (Motiilatlonallnterviewing/Motiverandesamtal), ÄP taterfallspr~\!ientiön),auj:)ir/duditjälcohol ~~. Disorders Identification Test/Drog ljs~ Idel1tlficatiön Test), SIP (Samordnad Individuell Plan),SKL"!=ördjUjll1ingsutblldningar. 5

20 Värmlands läns 18 Vårdfört~tl~~n~ld~ ~ Mål: Medarbetare delaktighet I verksamhetens processer och utvecklingsarbete. - --_. _ Resultat: Antal förslag på förbättringar i verlcsamheten. Ileroendecentrurn: Informationsmöte för anhöriga/närstående till de som är 'placerade på BC, 3 tillfällen per termin.. Förbättringstavla enligt LEAN, förslag "_.-- förbättringar i schemat, Vård och 5tödsamordnarfunktion på BC som en del i vårdke91a. Flöjtei"1:2013 Kompetensutvecklingl screening verktyg. Utveckla kontaktmannaskapet.. ElwRomiskt utfall; Ddftredovisning. För 2013 har förbundet budgeterat ett resultat för driftredovisningen med 783,4tkr. Utfullet mr helåret blev] 986,9 tkr. ÖVerskottet beror främst på att Flöjten haft en. högre beläggning än budgeterat. Flöjten gör ett överskott med l 301,7 tkr mot budgeterat 38,9 tia för helåret. Beroendecentrum har haft lägre beläggning än budgeterat men kostnader för löner är lägre. Netto för Beroendecentrum blir det ett överskott med 69] tkr mot budgeterat 933,7. Administrativ chef gör ett överskott med 181,2 tkr mot budgeterat 92,0 tkr. Projektet hade en budgeterad kostnad med 281,2 tla resultatet blev 187t1u. *L8l1cts utveckjlngsaj'betc, FörHkl!-astöd och Lake ddvs tillsammans med LHndsUngct och fldlllinistreras av l?örbulldct, dtirf()1' rcclovisas det illte j clelår:ibokslutet. Resultaträlming. För 2013 har förbundet inga gamla underskott att återställa. I och med att ripsräntan sänktes under 2013 ökade pensionsskulden och påverkar resultatet. Utöver vad som var budgeterat ökade pensionsskulden med 1.247tkr. Resultatet för 2013 är ett överskott med 20 l tlcr och då ingår ökningen av pensionsskulden. Enligt balanslaavutredningen får förbundet lägga tillbaka den del av pensionsskulden som beror på sån1cning av ripsräntan. Resultatet av balanshavutredningen blir ett överskott med 1.448tkr. Förbundets soliditet är 17 % och det egna kapitalet ökar från 2.645tkr till2.846tkr. 'En specificerad ekonomisk redovisning av resllltat- och balansräkning med noter, driftredovisning och resllitatanalys redovisas i bilaga 1-3. Viktiga händelser. Verksamheten Betoendecentrum Värmland permanentas l november efter att ha varit ett projekt sedan Ett nytt samverkansavtal undeltecknades av ordförande ilandstingsstyrelsen, ordförande i förbundet, landstingsdirektören samt förbundsdirektören i samband med landstingsfullmäktige 23 oktober. 6

21 19 Värmlands läns Vårdförbund Invigning av Beroendecentrum Värmland med tal av landstingsråd, kommtmalråd, vice ordförande i förbundet och representant från Brnkarrådet i Värmland. Invigningen var välbesökt både ii än kommunema och landstinget. Invigningen fick stor uppmärksamhet i media. En konsekvens av att Beroendecentrum Vämuand pelmanentas är att förbundsordningen ändras, direktionen beslutade om den nya forbundsordningen den 6 december, beslutet skall underställas kommunfullmäktigeförsamlingarna. Direktionen beslutade att upprätta en rutin för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt föreskrifter och a11m1ln11a råd fi ån Socialstyrelsen. Ett arbete med att implementera "ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete" pågår foltlöpande inom verksanilietema. Kommunrundan för Beroendecentrum med kommunrepresentanter efter styrgruppstillhörighet. Träffarna skedde på 5 olika platser i länet; Socialtjänsten Gnuns, Filipstad, Hagfors, At vika samt psykiatlihuset Karlstad tmder perioden 19 mars - 25 aptil Itmehållet i dialogmötena var information, avstämning och återkoppling gällande Beroendecentrums verksamhet, länets utvecklingsarbete i missbruks- och beroendevårdell samt SKL-projektet "Kunskap till Praktik". Kommunerna var representerade av ordförande i nämnden, socialchef/ansvarig chef och praktiker. KommlUl1"tmda får Flöjten har genomförts under september-december. Dialogmöten genomfördes med alla sexton kommuner. Kommunerna representerades av nämndordförande, ansvarig chef och praktiker. Kommumundans agenda innehöll foljande områden: Vilken erfarenhet har konm1ullen av Flöjten. Vilka förslag på förbättringar som kommunen föreslår. Vilken är kommtmens bedömning gällande fi anltiden och hur behöver Flöjten utvecklas får att möta kommunens behov av vård och insatser. Direktionen beslutade att föreslå en ny beräkningsmodell för vårdavgiften vid Flöjten, en fast avgift och en placeringsavgift. Medlemskommtmerna har fått möjlighet att yttra sig över förslaget under Elva svar har inkommit, fyra näl11llder tillstyrkte förslaget, sex nälllnder avvisade förslaget, fyra kommuner läl11llade inget yttrande och en nämnd tog inte ställning. Eftersom en majoritet av medlemskommunerna avvisar förslaget beslutade Direktionen beslutade att Flöjten skall fortsätta vara helt illtäktsfmansierad. Förvaltningen har tagit fram en ny arbetsorganisation för verksamheten Flöjten som bättre är anpassad till verksam hotens uppdrag och förutsättningar samt till aktuella avtal på området. Den nya arbetsorganisationen startar 1 januari Förbundet driver tillsammans med Landstinget ett långsiktigt utvecklingsarbete inom missbmks- och beroendevården, en utvecklingsledare är sedan 2011 anställd av de båda huvudmännen. Nya medel i detta arbeta har tilldelats Värmland för Välmlands läns Vårdförbund är mottagare av medlen och de båda huvudmännen är tillsamman ansvariga för det f011satta utvecklingsarbete som är en foltsättning av projektet "Kunskap till Praktik". Medlen rekvireras fi ånkammarkollegiet och en 7

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Innehåll Sid Inledning. 3 - Våra utgångspunkter i kvalitetsarbetet 3 - Modell kvalitetsarbete.. 4 - Kvalitetsstyrningsprocessen. 4 - Kvalitetsredovisning Förvaltningsövergripande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer