85 Handlingar presenteras vid mötet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "85 Handlingar presenteras vid mötet."

Transkript

1 STORFORS KOMMUN Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde. Tid: Onsdagen den 18 juni 2014, kl Plats: Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, Storfors. Ärenden Sid Paragraf 1 Företagsbesök. 2 Val av protokolljusterare. 3 Meddelande. l 4 Kommunchefens anmälningsärenden S Revisionsberättelse för Värmlands läns 5 Vårdförbund Årsredovisning för Värmlands läns 9 Vårdförbund Revidering av förbundsordning för 52 Samordningsförbundet Östra Värmland, Filipstad-storfors. 8 Uppdaterade arvodesbestänrmelser för 61 Storfors kommun.

2 Ärenden 9 Yttrande över länsstyrelsens remiss angående utökat strandskydd. Sid 70 Paragraf 10 Medborgarförslag:Bevarande av de kvarvarande tätortsnära skogarna runt Storfors tätort. 85 Handlingar presenteras vid mötet. 11 Anställning av personlig assistent, 87,98 %, tillsvidareanställning Anställning av personliga assistenter 72,75 timmar per vecka, tidsbegränsad Anställning av handledare Jobbcentrum, 100 %, tillsvidareanställning Anställning av Lärare Sv A, 100 %, tillsvidareanställning Anställning av förskollärare, 100 %, vikariat Tjänsteförrättande kommunchef sommaren Handlingar lämnas senare. Hans Jildesten Ordförande

3 STORFORS KOMMUN 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträ.desdatum Sida Ko=unstyrelsens arbetsutskott (8) KSAU Meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting, cirknlär 14:13 Samverkan mellan ko=unal räddningstjänst och Sjöfarts-verkets räddningshelikoptrar. 14: 1 7 Budgetfiirutsättningar for åren :18 Ko=unal fastighetsavgift, prognos :19 Introduktionsanställningar BU1 och BAL 14:20 Ny lag om registerkontroll av persdoner som ska arbeta med barn. 14:22 Arbetsdomstolens dorn 2014 nr 9 om avsked av läkarsekreterare 14:23 Arbetsdomstolens dorn, AD 2014 nr 22 angående avskedande aven ko=unal fastighetschef. Bergslagens Räddningstjänst Protokoll från Direktionen for Bergslagens Räddningstjänst Dnr KS /12. Intresseföreningen Bergslaget Kallelse till årsmöte den 16 maj 2014 i Skinnskatteberg. Kristinehamns kommun - Administrativa nämuden Protokoll från Administrativa nämnden Dnr KS Värmlands KreditgarantiIörening Kallelse och inbjudan till foreningsstä=a/årsmöte den 9 juni 2014 i Karlstad. Dnr KS West Sweden Kallelse till West Swedens foreningsstä=a 2014 den 16 juni 2014 i Göteborg. Dnr KS Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4 STORFORS KOMMUN 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott S(8) KSAU forts. Länsstyrelsen Värmland Beslut S-09 om att bevilja bidrag ur bygdemedel med högst IS 000 kronor till K väggeshyttans byalag. Dur KS S Karlstads kommun - Kommunstyrelsen ProtokoIl2014-0S Biogasproduktion i Karlstad - Aterredovisning. Dur KS Karlstads kommun - Drifts- och servicenämnden ProtokoIl2014-0S-16 l-s. 2 Klient som tjänst - avrop från Karlstads kommuns avtal. Den gemensamma drifts- och servicenämnden erbjuder hårdvara som surfplattor, datorer, skärmar och dockningsstationer som tjänst till ko=uner i Värmland. Tjänsten avropas från Karlstads kommuns avtal. 3 Print som ijänst - avrop från Karlstads ko=uns avtal. Den gemensamma drifts- och servicenämnden erbjuder print som tjänst till kommuner i Värmland. Tjänsten avropas från Karlstads kommun. DurKS Migrationsverket Brev inkom från Migrationsverket angående aktuell information om boende får Asylsökande. Migrationsverket öppnar fler boenden får asylsökande. Miunesanteckningar fårda vid Samtalsforum S-1S. Arbetsmarknadsdepartementet Information om att från och med 1 apri1201s böljar ändringar i lagen om svenskt medborgarskap gälla. Ändringens syftar till att tydligare använda medborgarskapet som en viktigt verktyg i integrationsprocessen. Folder finns på regeringens webbplats som beskriver ändringarna. Folkder: Ett medborgarskap som grundas på samhörighet Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 STORFORS KOMMUN 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ko=unstyrelsens arbetsutskott (8) KSAU forts. Polismyndigheten Värmland Beslut : Tillståndsbevis enligt ardniugslagen (1993: 1617) Sökande: Socialdemokraterna i Storfors. Allmän sammankomst Uppställande av tält 3x3 ro, informationsbard, utdelning av flygblad., bjuda på godis och prata med allmänheten. Tid: kl kl1s kllo /alladagar llö /alla dagar. Plats: 1 Gång- och cykelväg mellan Vargbroskolan och sjön alt. Någon sida av matsalen till Vargbroskolan. 2. Plan utanför Änglagårds förskola och IOGTs Vårt hus, Kyrksten. 3. I kanten av P-plats/asfaltsplan, Bjurtjäms skola. Dm KS Bevis om anmälan Slag av tillställning: Offentlig tillställning och begagnande av offentlig plats: LöpartävlingImax 200 st! samt marknadsstånd med försäljning av dryck och lättare förtäring. Tid: från kl Plats: Vargbroskolan- V argbron-solvik-vargbroskolan, Storfars. Dm KS Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 STORFORS KOMMUN 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ko=unstyrelsens arbetsutskott (8) KSAU forts. Polismyndigheten Värmland Beslut : Tillståndsbevis enligt ordningslagen (1993: 1617) Sökande: MHF Storfors. Slag av tillställning Begagnande av offentlig plats och allmän sammankomst: Bilkortege med högtalare. Tid: kl Plats:.. Kortegeväg IeA parkeringen-kroppavägen-skolgatan-strandgatan- Ö Koltorpsvägen-Kroppavägen-Tallbacksgatan-Kyrkogatan-Fallvägen Bäckvägen-Notbindarvägen-Djupadalsgatan-Smedbygatan Stationsgatan-Djupadalsgatan-Gärdesgatan-Sågaregatan-Lillforsvägen Gjutåsvägen-Linrothsvägen-Skogkärrsgatan-Björkåsgatan-Lillforsvägen Småstugevägen-Sågaregatan-Fiskarstigen-Torpgatan-Småstugevägen Berggatan-Västerängsvägen-Lillforsvägen-Sågaregatan-Häggdrågsgatan Stakar Lasses gata- Bäckvägen-Gärdesgatan-Ringvägen-Bäckvägen Gärdesgatan-Djupadalsgatan-Stationsgatan-Parkgatan Folketshusparkeringen. Dm KS Beslut : Tillståndsbevis enligt ordnings lagen (1993: 1617) Sökande: LO-distrikt Örebro och Värmland. Slag av tillställning Allmilnn sammankomst och begagnande av offentlig plats: Uppställning av tält 4x4 m och utdelning av informationsmaterial inför EU-valet 2014 samt bjuda på kaffe! dryck. Tid: kl Plats: Utanför ko=unhuset, Djupadalsgatan 20, Storfors. Dm KS Östra Värmlands övenörmyndamämnd Protoko Dm KS Justerandes signatur UtdragsbestyJkande

7 litj STORFORS KOMMUN TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 Handläggare: Lennart Aronsson Datum: Dm: KS KF Revisionsberättelse 2013 för Värmlands läns Vårdförbund Av medlemmarna i förbundet utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits av direktionen i Värmlands läns vårdförbund. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller for verksamheten. Den ansvarar också for att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med förbundets uppdrag. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs for att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Revisorerna har löpande tagit del av direktionens verksamhet via protokoll och andra underlag, samt genom dialog med förbundsledningen. Vidare har räkenskaperna och den interna kontrollen granskats. Revisorerna har biträtts av sakkunnigt biträd från KPMG. Resultatet och omfattningen av genomförd granskning framgår nedan och av bifogad granskningsrapport. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning för 2013 har uppnåtts av förbundet. Avseende de verksamhetsmässiga målen for god ekonomisk hushållning har förbundet i allt väsentligt uppnått de mål som förbundet har redovisat i årsredovisningen. Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den interna kontrollen bedöms varit tillräcklig. Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer i Värmlands läns vårdförbund tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att kommunalförbundets årsredovisning godkänns.

8 6 Beslutsunderlag Värmlands läns Vårdförbund Direktionsprotokoll 3, Revisionsberättelse för år 2013 Bokslut 2013 Förslag till beslut Tillstyrka att förbundsdirektionen för Värrnlands läns Vårdförbund bevilj as ansvarsfrihet för år Lennart Aronsson Ko=unsekreterare Beslutet ska skickas till: Vännlands läns Vårdförbund

9 7 Värmlands läns Vårdförbund Revisorerna Till Kommunfullmäktige i: Arvlka kommun Eda kommun Filipstads kommun Forsbaga kommun Grums kommun l-lagfors kommun Hammarö kommun Karlstad kommun _,; STORFORS KOMMUN I Kils kommun Kristinehamns kommun Munkfors kommun Storfors kommun Snnne kommun Säffle kommun TOI'sby kommun Arjängs kommun I -- I 201~ -05~ 1 6 DIarienr:.\S.. i?... s..q..\.:t:... Q L?Q Dlarleplanbet:... Revisionsberättelse för år 2013 Vi, av medlemmarna I förbundet utsedda revisorer, bar granskat den verksamhet som bedrivits av direktionen i Värmlands läns vårdförbund. Direktionen ansvarar föl' att verksambeten bedrivs i enlighet med gällande må~ beslut och l'iktlinjer samt de föreskl'ifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också får att det finns en tillräcklig intern kontroll -i verksamheten. Revisoremas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva om verksambeten bedrivits i enlighet med förblmdets uppdrag. Gl'anskningen bar utfålts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomföjts med den inriktning och omfattning som behövs föl' att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi har löpande tagit del av direktionens verksambet via protokoll och andra undedag, samt genom dialog med förbundsledningen. Vidare har räkenskapema och den intema kontrollen gmnskats. I revisionen hal' vi biträtts av sakkunnigt biträde från KPMG. Resultatet ocb omfattningen av genomfård granskning framgår nedan och av bifogad granskningsrapport. De finansiella målen fdr god ekonomisk hushållning får 2013 har uppnåtts av fårbundet Avseende de verksamhetsmässiga målen föl' god ekonomisk hushållning har förbundet i allt väsentligt uppnått de mål som förbundet har redovisat i årsredovisningen. Vi bedömer sammantaget att direktionen hill' bedrivit verksamheten på ett ändamålsenlil,>! och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskapel'lla bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den intel'lla kontrollen bedöms varit tillräcklig.

10 8 Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsf,'ihet och att kommunalförbundets årsredovisning godl<linns, Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer i Värmlands läns vål'dforbund FOl~haga fri L,L (/ Göran!tigleit

11 9 ~ STORFORS KOMMUN TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Datum: Dnr: KS Kommunfullmäktige Årsredovisning för VärmIands läns Vårdförbund 2013 Vännlands läns Vårdförbund har överlämnat bokslut 2013 för behandling i ägarkommunemas kommunfulhnäktige. Sammanfattning Förbundet redovisar för 2013 ett sammantaget överskott på 20 l tkr. Detta ionebär att balanskravet har uppfyllts. Budget för 2013 utgjorde ett resultat på 822 tkr. Detta har iute uppnåtts då resultatet för 2013 har belastas med en återbetalning till medlemskommunerna med 600 tkr samt effekten aven budgeterad ökniug av pensionsskulden med l 247 tkr, på grund av ändrad kalkylränta. De finansiella målen för god ekonomisk hushållniug för 2013 har uppnåtts. Förbundet redovisar utfallet av mätbara verksamhetsmässiga mål rör god ekonomisk hushållning beträffande kvantitet som kvalitet Avseende de kvantietsmässiga målen har rorbundet iute fullt ut nått beläggniugsmålen rör akut-och utredniugshemmet Flöjten. Av de kvalitetsmässiga mål som redovisats har rorbundet i allt väsentligt uppnått sina mål. Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisniug godkänns. Beslutsunderlag Bokslut 2013 ror Vännlands läns Vårdförbund. Revisionsberättelse Granskniug av bokslut 2013, rapport KPMG. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Tillstyrka att kommunalförbundet Vännlands läns Vårdförbunds årsredovisning rör år 2013 godkänns. Namn Mikael Jareke Kommunchef Beslutet ska skickas till: Vännlands läns Vårdförbund

12 Värmlands läns 10 Vårdförbund STORFORS KOMMUN ~ 1 6 Diarienr:.. 0.:.?m~.Q.L~ - o i5d Diarieplanbet:.. _. Till kommunfullmäktige i Värmlands kommuner. Bokslut 2013 för Värmlands läns Vårdförbund. Översänder bokslutshandlingar för Värmlands läns Vårdförbund för behandling och stä11ningstagande angående ansvarsfrihet i ägarkonununemas fullmäktigeförsamlingar. Protokollsutdrag emotses efter det att fullmäktige behandlat ärendet. BengtPalo Förbundschef Handlingar: Förvaltningsberättelse del 1-2 Protokollsutdrag , bokslut 2013, del 3. Revisionsberättelse 2013, del 4 Postadress Besöksadl'ess Org.nr. Telefon Telefax Box FORSHAGA Storgatan DO (vx) ID Postgiro Bankgiro

13 Värmlands läns Vårdförbund 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Direktionen Centrala Administrationen 1

14 Värmlands läns 12 STORFORS KOMMUN Vårdförbund ~ 1 6 Diarienr:..... Diarieplanbet:... "Venleco/ Sxc.hu" ETT FÖRBUND FÖR VÄRMLANDS 16 KOMMUNER Organisation och verksamheter BEROENDECENTRUM VÄRMLAND Beroendecentrums uppdrag är abstinensbehandling och skall vara en del i en planerad vårdkedja. Behandlingstid upp till tre veckor, längre eller kortare beroende på socialtjänstens uppdrag. Tydlig inriktning på missbruk i kombination med psykisk problematik. Verksamheten arbetar efter evidensbaserade metoder enligt Nationella riktlinjer. Beroendecentrum Värmland har 12 platser med heldygnsvård och drivs som ett HVB-hem med psykiatrisk öppenvård/heldygn. Antal anställda 10,35 tjänster.verksamheten drivs av länets kommunema tillsammans landstinget i Värmland(LiV). Verksamheten är permanent från 1 november Postadress Besöksadress Org.nr. Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Box 93, FORSHAGA Storgatan (vx)

15 Värmlands läns 13 Vårdförbund AKUT- OCH UTREDNINGSHEMMET FLÖJTEN Målgrupp är ensamplacerade bam, samt barn och deras föräldrar. Åldersgruppen för barn är 0-12 år. Flöjten tar också emot blivande mödrar. Placeringar sker enligt både SoL och LVU. Flöjten har 6 platser och tar emot akuta placeringar samt planerade utredningsuppdrag. Utredningarna utgår från BBIC och bygger frärnst på observationer av barn och deras föräldrar. Om så efterfrågas vägleder vi föräldrar i den dagliga omsorgen av deras barn. Antal anställda 9,80 tjänster. UTVECKLING AV MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN I VÄRMLAND Projektet Kunskap till Praktik perrnanentades 2011 och drivs av förbundet och liv. Arbetet är ett långsiktigt arbetet som utgår från de fyra huvudområdena: kompetensutveckling, utveckla system för samverkan, brukarmedverkan och uppföljning. För brukaren/klienten skall arbetet bidra till en god kvalitet och ökad tillganglighet inom missbruks- och beroendevården. En utvecklingsledare samordnar och leder processen i länet. KOMPETENS Beroendecentrum: kvalificerad abstinensbehandling - psykiatrisk bedömning och anamnes - Sociala utredningar och bedömningar - psykosocialt stöd och psykosocial behandlingar. Utbildar i metodema enligt nationella riktlinjer missbruks- och beroendevården ASI-ADAD, Audit-Dudit MI, HAP, ÅP och 7 fördjupningskurser. Flöjten: Psykosocial stöd och omsorg - BBIC - praktisk/pedagogisk barnavård. FINANSIERING Förbundets adrninistration finansieras med en medlemsavgift efter befolkningsunderlag. Beroendecentrums kommunala del finansieras med vårddygnsavgift medan landstingets ger ett anslag. Huvudmännen delar på gemensamma driftkostnader utom personalkostnader. Flöjten finansieras med en vårddygnsavgift. RESULTAT Förbundets omsättning ärca 17 miljoner. Beroendecentrum har ett flöde på ca 160 klienter per år, en medelbeläggning med 9,0 och en budget på ca 9 miljoner. Flöjten har ett flöde med ca 50 per år, en medelbeläggning med 4,5-5 och en budget på ca 7 milj. DIREKTION Kommunfullmäktige utser ledamöter i Direktionen. Majoriteten i respektive kornmun utser ordinarie och oppsitionen utser ersättare. Arbetsutskott består av ordförande och fyra ledamöter. Direktionen och arbetsutskott har fyra ordinarie sarnmanträden under verksamhetsåret. KANSLI Förbundschef leder verksamheten. Förbundet köper ekonomi och personalfunktion av Forshaga Kommun där kansliet har sitt säte. Postadress Besöksadress Org,nr, Telefon Telefå>c Postgiro BlIllkgiro Box 93, FORSHAGA Storgatan (vx)

16 Värmlands läns Vårdförbund 14 Inledning. Förbundets arbetsutskott har haft fem och direktion har haft fyra protokollförda sammanträden under året. Förbundet har genomfört alla sina sammanträden i Forshaga på kommunkontoret. Delilla årsredovisning ger information om förbundets verksamhet och ekonomiska ställning, verksarnhetema Beroendecentrum Värmland, akut- och utredningshenunet Flöjten samt länets utvecklingsarbete inom missbruksoch beroendevården inklusive SICL-projektet "Kunskap till Praktik". Verksamhetsberättelser presenteras som bilagor till detta dokument. MåluppfyJlelse. Förbundet har under året haft målet att: o Beroendecentrum Värmland skall leverera tjänsten abstinensvård för vuxna och vara en del i en sanullanhängande vårdkedja för kommunema. 1 o Akut- och utredningshemmet Flöjten skall vara en tillgänglig resurs for kommunerna i länet gällande akutplaceringar och ntredningsuppdrag för målgruppen bam 0-12 år. 2 o Tillsanuuans med Landstinget ansvara tor det långsiktiga utvecklingsarbetet inom missbruks- och beroendevården i länet efter den genomforandeplan som upprättats för verksamhetsåret. 3 "Verksmnlletsberättelser for I Bel'Oendeccntnlln, 2 Fli\jten, J Liillets utveoklingsmbete inom missbruks- och beroendcvårdell samt SKL-projektet "Kunskap till Praktik" redovisar avstämning mot uppsatta mål for respektive verksamheter. Styrgruppen Beroendecenti'um Värmland. Förbundet är representerad i styrgruppen for Beroendecentrl1ll1 Vännland. Styrgruppens uppdrag är att folja utvecklingen för Beroendecentrum och det långsiktiga utvecklingsarbetet inommissbrllks- och beroendevården i länet salllt SKL-projektet "Kunskap till Praktik". Styrgluppen har genomfölt fyra smmnanträden under verksamhetsåret. Styrgruppen har tagit fi'am ett lmderiag for beslut aven permanentning av Beroendecentrum från 1 nov Direktionen beslutade i ärendet 26 oktober 2012 och Landstingsstyrelsen beslutade i ärendet 19 mars Styrgruppen har tagit fram ett förslag till revidering av överenskolllinelse/styrdokltment för missbruks och beroendevården i länet fi-ån 14 september Direktionen har godkänt revideringen av överenskommelse/ styrdokument 26 oktober 2012 och Landstingsstyrelsen beslutade i ärendet 20 februari Intemlwlltroll. Förbundet godkände en redovisning av internkontroll perioden juni 2012 till maj 2013 på Satlli11anträdet 31 maj. Rapporten redovisar vilka områden, vilka avvikelser, när och av vem kontrollen har genomförts. Av rappolten framgår att de avvikelser som redovisats har varit av enkel administrativ karaktär. Dessa har åtgärdats av respektive verksamhet. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Förbundet har beslutat om en rutin för "ledningssystemet for systematiskt kvalitetsarbete" enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) den 31 maj. 2

17 15 Värmlands läns Vårdförbund De viktigaste sociala tjänsterna och tillhörande huvudprocesser har definierats och beskrivs inom respektive område. Genomförandeprocess, beslutsprocess, aktiviteter och rutiner är upprättade inom nio kvalitetsområden. Ett arbete med att implementera "ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete" pågår fortlöpande inom verksamheterna. Inspektion för vård och omsorg (NO) har i sin tillsyn under aret granskat och följt upp hur förbundet m betar med "ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete". Det systematiska kvalitetsarbetet stöds av och dokumenteras i förbundets dokumentationssystem SecuraNova. Ledningssystemet är en del av förbundets internkontroll. God ekonomisk hushålluing. Direktion och verksamheter skall verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att forbundets övergripande mål kan nås. Kontinuerlig uppföljning av verksamhet och ekonomi har gjorts under året. Resultaten har omvancllats till prognos för resterande del av året och åtgärder har vidtagits för att budgeten skall håuas. God ekonomisk hushållning-övergripande finansiella mål. o Resultatnivån ska uppgå till en nivå så att balauskravet uppfylls, (I kommunallagen finns ett krav på absolut budgetbalans vmje enskilt år, vilket också gäller för Vårdförbundet), om ett överskott uppstår som överstiger 350 tkr, lyfts frågan till Direktionen- Uppnått o Förbundet gör ett överskott med 801 tkr. Direktionen beslutar att återbetala 600 tkr av den extra medlemsavgiften med 900 tkr som debiterades medlemskommunema o Resultatet ska innefatta en realsäkrillg av hela pensionsskulden - Uppnått o Därutöver ska en budgetrnarginai eftersträvas som kan balansera under året oforutsedda händelser - Uppnått o Ekonomin sätter ytterst gränsen för det totala verksamhetsutrymmet, om det blir konflikt meljan mål och resurser - Uppnått o Verksamheter och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att förbtmdets övergripande mål kan nås - Uppnått God clwllomisk hnshållning - vericsamhetsmål. Förbundet har en helhetssyn på alla resurser i verksamheterna. Förbundet följer upp verksamhetens utveckling av kvalitet och kvantitet. Förbundet skall ha ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser och beredskap för oförutsedda kostnader. 3

18 Värmlands läns Vårdförbund 16 Uppföljningsbara mål. KVANTITET.Beläe:lmine:se:raden Beroendecentrum Mål 77 % - Resultat 71 %. Flöjten Mål83 % -Resultat 97,2 %. KVALITET B I ( lini ru {are samman stä ng av ar, r 19 b 11 tk. arun d ersbmmg; '1' ) Beroendecentrum _...- Mål 80% nöjda bruk~~e Resul~t: 78 % nöjda~~ukarejmätnlngapril2911- dec 2013n:147) MåI5~% som]ullfölj!,,-årdtiden på B~_och våedplan från kod]munenskall '\'ara drogfria" efter6-8 månader Resultat: ~ Ingen redovisning då aktuella kommuner inte genomfört planerad AS'; uppföljning. (Projekt 2014 m~d plan a~t genomföra ASI-uppföljning ;rled aktuella ~ommuner för:att ta fr~m underlag i detta måll. Flöjten Mål 80 % nöjda brukare.. Resultat: 86 %, N-7, '.1( d ro d ~ un er JllD_ ra!!s!!ivare ( sammanst" älln' mg av ar 'J"kdd 19ron un ersö J') mmg] Beroendecentrurn Mål80 % nöjda kunder/uppdragsgivare; RE'!sultat: 91 %, N-160. Mål90 % muntlig rapport vid utskrivning och slutdokument inom 1 månad! 4

19 17 Värmlands läns Vårdför tlund Resulltat: Bh 'muntlig rapport levereras till kommunen i samband med att uppdraget avslutas pa Beroendecentrum. Den skriftliga rapporten/slutdokumentet levereras inom en månad. Mäi!lO % tillgänglighet vid behov av placering Resuitat:99,'8 % I'IRlttel'l MålllD % nöjda kunder/uppdragsgivare Re~ultat.: 90 'ly" (svarsfrekvens 33 %). Mal '90 % tillgänglighet vid behov av placering ReSUltat: 100 % tillgänglighet (som inte bereds en plats enligt SOSFS 2003:20, 20lJ9:l! ) O""., " -Medarbetl!te - " Må'l: Komplltensutveckling och kompetensförstärkning i evidensbaserade metoder öth 1i~betssatt. ~esll:ltatraer!jendecentrum: 20 medarbetare, 10 utbildningsdagal SKL fördjupningsutbildningar *riskbruk-missbruk-beroendelära *missbrukspsykologi. liiii,grundutblldning, Åt~rfallspreventionsutbildningen (Åf). :2 medarbetare 20 dagar handledarutbildning YH. Re~\lltat F'iöj'ten: 12 medarbetare, 22 dagar, Screeningverktyg: skattningssystem'. - - "_._- --- öthanalys 1lV skattningar, handlec!.llrutbild~hli~ YH.. --,.....,. 1\il51: Vara :~ompet~s.:: och metods!öd i.län~tsutveck~~~sarbete inom mis!'ijruksoch befo'endevården.. (Denna kompetensutveckling sker till självkostnadspris, eftersotn-~~bhdarna finns iriomde båda liu\;udmäriri~n): ~esultat länat: 75fortbildnlngs- och metodstödsdagar; antal deltagare 593, antal utbildnh,tlat 37, ii;om följande områden: (Addiction Severity Index) HAP HiISthiwåf1jning~program, MI (Motiilatlonallnterviewing/Motiverandesamtal), ÄP taterfallspr~\!ientiön),auj:)ir/duditjälcohol ~~. Disorders Identification Test/Drog ljs~ Idel1tlficatiön Test), SIP (Samordnad Individuell Plan),SKL"!=ördjUjll1ingsutblldningar. 5

20 Värmlands läns 18 Vårdfört~tl~~n~ld~ ~ Mål: Medarbetare delaktighet I verksamhetens processer och utvecklingsarbete. - --_. _ Resultat: Antal förslag på förbättringar i verlcsamheten. Ileroendecentrurn: Informationsmöte för anhöriga/närstående till de som är 'placerade på BC, 3 tillfällen per termin.. Förbättringstavla enligt LEAN, förslag "_.-- förbättringar i schemat, Vård och 5tödsamordnarfunktion på BC som en del i vårdke91a. Flöjtei"1:2013 Kompetensutvecklingl screening verktyg. Utveckla kontaktmannaskapet.. ElwRomiskt utfall; Ddftredovisning. För 2013 har förbundet budgeterat ett resultat för driftredovisningen med 783,4tkr. Utfullet mr helåret blev] 986,9 tkr. ÖVerskottet beror främst på att Flöjten haft en. högre beläggning än budgeterat. Flöjten gör ett överskott med l 301,7 tkr mot budgeterat 38,9 tia för helåret. Beroendecentrum har haft lägre beläggning än budgeterat men kostnader för löner är lägre. Netto för Beroendecentrum blir det ett överskott med 69] tkr mot budgeterat 933,7. Administrativ chef gör ett överskott med 181,2 tkr mot budgeterat 92,0 tkr. Projektet hade en budgeterad kostnad med 281,2 tla resultatet blev 187t1u. *L8l1cts utveckjlngsaj'betc, FörHkl!-astöd och Lake ddvs tillsammans med LHndsUngct och fldlllinistreras av l?örbulldct, dtirf()1' rcclovisas det illte j clelår:ibokslutet. Resultaträlming. För 2013 har förbundet inga gamla underskott att återställa. I och med att ripsräntan sänktes under 2013 ökade pensionsskulden och påverkar resultatet. Utöver vad som var budgeterat ökade pensionsskulden med 1.247tkr. Resultatet för 2013 är ett överskott med 20 l tlcr och då ingår ökningen av pensionsskulden. Enligt balanslaavutredningen får förbundet lägga tillbaka den del av pensionsskulden som beror på sån1cning av ripsräntan. Resultatet av balanshavutredningen blir ett överskott med 1.448tkr. Förbundets soliditet är 17 % och det egna kapitalet ökar från 2.645tkr till2.846tkr. 'En specificerad ekonomisk redovisning av resllltat- och balansräkning med noter, driftredovisning och resllitatanalys redovisas i bilaga 1-3. Viktiga händelser. Verksamheten Betoendecentrum Värmland permanentas l november efter att ha varit ett projekt sedan Ett nytt samverkansavtal undeltecknades av ordförande ilandstingsstyrelsen, ordförande i förbundet, landstingsdirektören samt förbundsdirektören i samband med landstingsfullmäktige 23 oktober. 6

21 19 Värmlands läns Vårdförbund Invigning av Beroendecentrum Värmland med tal av landstingsråd, kommtmalråd, vice ordförande i förbundet och representant från Brnkarrådet i Värmland. Invigningen var välbesökt både ii än kommunema och landstinget. Invigningen fick stor uppmärksamhet i media. En konsekvens av att Beroendecentrum Vämuand pelmanentas är att förbundsordningen ändras, direktionen beslutade om den nya forbundsordningen den 6 december, beslutet skall underställas kommunfullmäktigeförsamlingarna. Direktionen beslutade att upprätta en rutin för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt föreskrifter och a11m1ln11a råd fi ån Socialstyrelsen. Ett arbete med att implementera "ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete" pågår foltlöpande inom verksanilietema. Kommunrundan för Beroendecentrum med kommunrepresentanter efter styrgruppstillhörighet. Träffarna skedde på 5 olika platser i länet; Socialtjänsten Gnuns, Filipstad, Hagfors, At vika samt psykiatlihuset Karlstad tmder perioden 19 mars - 25 aptil Itmehållet i dialogmötena var information, avstämning och återkoppling gällande Beroendecentrums verksamhet, länets utvecklingsarbete i missbruks- och beroendevårdell samt SKL-projektet "Kunskap till Praktik". Kommunerna var representerade av ordförande i nämnden, socialchef/ansvarig chef och praktiker. KommlUl1"tmda får Flöjten har genomförts under september-december. Dialogmöten genomfördes med alla sexton kommuner. Kommunerna representerades av nämndordförande, ansvarig chef och praktiker. Kommumundans agenda innehöll foljande områden: Vilken erfarenhet har konm1ullen av Flöjten. Vilka förslag på förbättringar som kommunen föreslår. Vilken är kommtmens bedömning gällande fi anltiden och hur behöver Flöjten utvecklas får att möta kommunens behov av vård och insatser. Direktionen beslutade att föreslå en ny beräkningsmodell för vårdavgiften vid Flöjten, en fast avgift och en placeringsavgift. Medlemskommtmerna har fått möjlighet att yttra sig över förslaget under Elva svar har inkommit, fyra näl11llder tillstyrkte förslaget, sex nälllnder avvisade förslaget, fyra kommuner läl11llade inget yttrande och en nämnd tog inte ställning. Eftersom en majoritet av medlemskommunerna avvisar förslaget beslutade Direktionen beslutade att Flöjten skall fortsätta vara helt illtäktsfmansierad. Förvaltningen har tagit fram en ny arbetsorganisation för verksamheten Flöjten som bättre är anpassad till verksam hotens uppdrag och förutsättningar samt till aktuella avtal på området. Den nya arbetsorganisationen startar 1 januari Förbundet driver tillsammans med Landstinget ett långsiktigt utvecklingsarbete inom missbmks- och beroendevården, en utvecklingsledare är sedan 2011 anställd av de båda huvudmännen. Nya medel i detta arbeta har tilldelats Värmland för Välmlands läns Vårdförbund är mottagare av medlen och de båda huvudmännen är tillsamman ansvariga för det f011satta utvecklingsarbete som är en foltsättning av projektet "Kunskap till Praktik". Medlen rekvireras fi ånkammarkollegiet och en 7

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik Lena Brönnert Lars Näsström Hammarö kommun - En samgranskning av Landstinget i Värmland

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid ANC, repslagaren, 08.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Lisbeth Öjstrand, Vice

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 4 juni 2012 kl 08.00 12.30 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf FP Marita Arvidsson C Lotta Wignell C Maurice Leroy S Anne

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-03-04 1(5) Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Bakgrund Antalet unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Idag är det svårt att

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS sid 1 (5) Tid och plats Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC Ledamöter Karlstad Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Kil Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Maria Frisk (MP) ordförande

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-17 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 17 juni 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Socialnämndens arbetsutskott har ett extra sammanträde i

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.20, 13.15-14.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Lars Gustafsson, Kristinehamn, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Lars Gustafsson, Kristinehamn, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Plats och tid Kristinehamns kommunhus 12:30-14:30 Beslutande Ej närvarande kommuner Övriga deltagande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors,

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd?

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Utveckling av barn- och föräldrastöd vid Beroendecentrum Stockholm (BCS) Barn och unga i familjer med missbruk 2 december 2013 Christina

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 All legitimerad personal verksam inom hälso- och sjukvården i Värmland kan sedan 2005

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer