Kvalitetsrapport Äldreomsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport Äldreomsorg"

Transkript

1 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorg 2012

2 1. INLEDNING ÖVERGRIPANDE REDOVISNING AVTALSUPPFÖLJNINGAR INTERNKONTROLL TILLGÄNGLIGHET OCH INFORMATION SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL FEL OCH BRISTER UPPFÖLJNING AV ANVÄNDNING AV PERSONALSYSTEM AVVIKELSER ENLIGT LEX SARAH VÄXTHUSARBETE INOM ÄLDREOMSORGEN MYNDIGHETSENHETEN VÄXTHUSPROJEKT PÅ MYNDIGHETSENHETEN INDIVIDUPPFÖLJNING EJ VERKSTÄLLDA BESLUT GENOMSNITTLIG VÄNTETID VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE UTFÖRARVERKSAMHETEN KOMPETENSUTVECKLING I EGEN REGI VÄXTHUSPROJEKT INOM UTFÖRARVERKSAMHETEN I EGEN REGI VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE HEMTJÄNST DAGVERKSAMHET

3 1. Inledning I december 2009 beslutade äldreomsorgsnämnden om ett ledningssystem för kvalitet. Ledningssystemet utgick ifrån de föreskrifter som Socialstyrelsen tidigare utfärdat (SOSFS 2006:11). Kvalitetsrapporter avseende åren 2010 och 2011 har upprättats med detta ledningssystem som utgångspunkt. Tidigare har uppföljning av insatser enligt Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, SOSFS 2005:12, redovisats som bilaga i Kvalitetsrapporten. Denna uppföljning för 2012 finns dock i Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun Från och med den 1 januari 2012 gäller nya, gemensamma för både SoL, LSS och HSL, föreskrifter för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete; SOSFS 20011:9. I Kvalitetsrapport äldreomsorg 2012 sammanställs uppgifter om avvikelser, kompetensutveckling, växthusprojekt (äldreomsorgens leanarbete) samt resultat och jämförelser utifrån Öppna jämförelser och Södertörns nyckeltal. Den samlade erfarenheten från analyser av kvalitetsuppföljningar pekar på låga eller obefintliga samband mellan kostnader och kvalitet. En annan erfarenhet är att det ofta behövs fördjupade analyser av olika mätningar och nyckeltal när bedömningar av kvalitet ska göras. Materialet till denna rapport består av interna uppföljningar samt uppgifter som publicerats av Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och SKL. Rapportens upplägg I kapitel 2 presenteras resultat från övergripande uppföljningar. I kapitel 3 redovisas resultat för myndighetsenheten. Övergripande resultat för utförarverksamheten presenteras inledningsvis i kapitel 4, därefter följer resultat specifika för vård- och omsorgsboende, hemtjänst och daglig verksamhet. 3

4 2. Övergripande redovisning 2.1 Avtalsuppföljningar Kontoret beslutade under våren 2012 att inrätta en uppföljningsenhet med ansvar för bl a avtalsuppföljningar. Tanken var att gruppen skulle påbörja uppföljningar under hösten Gruppen formerades dock först under hösten vilket innebar att det, förutom uppföljning av två nya företag inom hemtjänsten, inte genomfördes några avtalsuppföljningar under året. Hemtjänst Lag om valfrihetssystem (LOV) tillämpas i Södertälje inom hemtjänsten sedan den 1 mars Vid utgången av 2012 fanns 20 alternativa utförare, varav kommunens egenregiverksamhet utgör en. I upphandlingsunderlaget anges att en första uppföljning av personalstat, anställningsvillkor och personalens kompetens görs tre månader efter att företaget startat sin verksamhet i kommunen. I maj 2012 gjordes en första uppföljning av de 11 företag som då var verksamma. Uppföljningen visade att endast fyra av företagen klarade kravet att minst 50 procent av personalen ska ha relevant utbildning 1. Av fast anställd personal i kommunens egen hemtjänst var 54 procent validerade och har utlåtandet kan inom ramen för Kravmärkt Yrkesroll. Uppföljningen av personal visade också att nästan en fjärdedel av personalen som var anställd i de 11 aktuella företagen var anhöriganställda. Visstidsanställning, inklusive timanställning, var den vanligaste anställningsformen. En mer omfattande uppföljning inleddes under hösten 2012 där de nya företag med flest brukare, Jome och Änglaomsorg, granskades. En enkät avseende information och marknadsföring skickades till de två företagens kunder. Denna uppföljning visade att den övervägande delen av brukarna hade blivit kontaktade via reklam eller personlig kontakt. 71 procent av brukarna uppgav också i samma undersökning av personalen bär fotolegitimation. I september 2012 tog äldreomsorgsnämnden beslut om att endast tillåta skriftlig marknadsföring samt ett förbud om anhöriganställningar. Under hösten 2012 har ett arbete inletts för att skapa en uppföljningsfunktion inom Social- och omsorgskontoret. Detta innebär framtagande av rutiner, checklistor och planering av utförarbesök. 2.2 Internkontroll Internkontroll för äldreomsorgsnämnden har genomförts i samarbete med Telge inköp. Det samlade resultatet är i stort sett bra men vissa avvikelser finns inom upphandlingsområdet. Nedan redovisas de kontroller där det är angeläget att rutinerna förbättras på äldreomsorgskontoret. 1 Med relevant utbildning avses utbildning till undersköterska, gymnasieskolans omvårdnadsprogram, annan jämförbar gymnasieutbildning eller kompetens validerad enligt modellen Kravmärkt Yrkesroll. 4

5 Upphandlingsrutiner Äldreomsorgen har under det första halvåret 2012 en avtalstrohet på 90 procent vilket är en bra totalsiffra. Det finns dock några områden där rutinerna behöver förbättras. Att ramavtal nyttjas I bilagan anges vilka områden som Telge inköp särskilt ska granska. Under första halvåret 2012 ha upphandling utanför ramavtalet gjorts inom följande områden, kostnader anges inom parentes) Bemanningskonsult ( kr) Byggservice&Underhåll ( kr) Bevakning, lås och larm ( ) AV-utrustning ( kr) Verktyg ( kr) Hårdvara (7 251 kr) Litteratur&undervisningsmaterial (7 260 kr) Kontorsmaterial (2 876 kr) Marknadsföring (1 989 kr) Inom två områden, juridik&revisionskonsulter och tekniska konsulter, har inga upphandlingar utanför ramavtal gjorts. Kontroll av inköp inom områden där kostnaden överstiger kr visar följande: Bemanningskonsult Hälso- och sjukvårdsenheten har använt ett bemanningsföretag som kommunen tidigare har haft avtal med. Skälet är att de bemanningsföretag som har avtal idag inte kan tillgodose enhetens behov av sjuksköterskor och paramedicinsk personal trots att de ska kunna tillhandahålla dessa yrkeskategorier enligt avtalen. Detta har påtalats för Telge inköp. Byggservice&Underhåll Inom detta område har det endast gjorts inköp för bostadsanpassning. Denna enheten har rätt att handla utanför ramavtal eftersom det är på brukarens uppdrag inköpen görs. Bevakning, lås och larm Ett flertal verksamheter har handlat utanför avtal. En förklaring är att verksamheterna ofta anlitar den firma som installerat larm etc, dessa firmor hade avtal då men behöver inte nödvändigtvis ha det nu. Verktyg Det är många små inköp under denna punkt och en del felkonteringar, bl a har reparationer, namnbrickor och konsollhyllor bokförts inom detta område. 5

6 Åtgärder i samtliga fall är att informera kontorets certifierade beställare för att förbättra beställningsmönster och att alla använder sig av den avtalsportal som finns på Kanalen. Att genomföra direktupphandlingar Telge inköp anser att kontoret borde ha direktupphandlat i två fall. Det ena fallet är de inköp som gjorts inom området byggservice&underhåll och som helt är orsakade av bostadsanpassningsinsatser. Det andra fallet gäller Hälso- och sjukvårdsenhetens som nyttjat ett bemanningsföretag som inte längre har avtal med kommunen. Som tidigare nämnts har problemen med nuvarande bemanningsföretag påtalats för Telge inköp. Internkontroll för 2011 för äldreomsorgsnämnden har genomförts i samarbete med kommunstyrelsens kontor (Ksk) och Telge Inköp AB. Det samlade resultatet är i stort sett bra men vissa avvikelser finns. Nedan redovisas de kontrollmål där det är angeläget att rutiner förbättras på äldreomsorgskontoret. 2.3 Tillgänglighet och information Det ska vara enkelt för brukare och anhöriga att komma i kontakt med äldreomsorgen. Detta gäller såväl tillgång till fysiska lokaler som tillgänglighet per telefon och mail gjordes en mätning av tillgänglighet i form av svarstider per telefon och mail för hela Södertälje kommun som presenterades januari En ny undersökning gjordes under hösten 2012 och resultatet finns tillgängligt först under våren Inom ramen för SKL:s kvalitetsprojekt har uppföljningar av tillgänglighet på kommunernas webbplatser gjorts under flera år. I den senaste granskningen får informationen om äldreomsorg 66 poäng av max 69, vilket utgör 96 procent. Högst resultat har Östersund fått med 97 procent och därefter följer ett antal kommuner på 96 varav Södertälje således är en av dessa. Snittresultatet för samtliga kommuner var 78 procent. Den enda information som saknades för att nå full poäng är information om förebyggande verksamhet. Just denna information saknas dock i de flesta kommuner. För att skapa ytterligare en möjlighet att komma i kontakt med äldreomsorgens biståndshandläggare infördes Mina vårdkontakter. Detta är en e-tjänst som utvecklats av Vårdguiden, som ägs av SLL (Stockholms läns landsting). Tjänsten innebär att brukaren eller anhöriga kan logga in på en egen sida och på ett säkert sätt lämna information om sitt ärende. Intresset för tjänsten har dock varit lågt. SLL har tillsammans med KSL (Kommunförbundet Stockholms län) utvecklat en ny funktion för färdtjänstansökningar. Planen är att införa denna tjänst i Södertälje under Kommunala handikapprådet (KHR) har ombetts att yttra sig angående tillgängligheten i äldreomsorgskontorets lokaler. I svaret säger KHR säger att en förbättring av tillgängligheten i äldreomsorgskontorets lokaler är önskvärd och angelägen. 6

7 I oktober 2011 fattade kommunfullmäktige ett nytt handikappolitiskt program. Uppföljning ska ske en gång per år med start i bokslut Programmet består av tre målområden, bemötande, kommunikativ tillgänglighet och fysisk tillgänglighet. I verksamheterna diskuteras bemötandefrågor återkommande, bl a på enheternas APT-möten. Vård- och omsorgsboenden har en god tillgänglighet både inom- och utomhus. Förutom muntlig information finns skriftlig information om äldreomsorgens olika verksamheter. 2.4 Synpunkter och klagomål Under 2012 har 18 ärenden inkommit (2011 registrerades 14 ärenden). 9 av de 18 ärendena hade ännu ej fått svar/avslutats vid tiden för uppgiftslämnandet (januari 2013). Ärendena fördelar sig enligt följande: 7 ärenden rör Hemtjänst 3 ärenden rör Äldreboende 8 ärenden rör Myndigheten 2.5 Fel och brister Fel och brister är mindre allvarliga händelser och situationer, som inte leder till en Lex Sarahanmälan. Exempel på en brist kan vara ett dåligt bemötande från personal, att man inte följer framtagna rutiner i verksamheten, att insatser uteblir eller att personalbemanningen inte överensstämmer med brukarnas behov m.m. En rutin finns vid fel och brister: Upptäckt av en fel och brist, typ av händelse som kan förekomma; dokumentation, informationsöverföring, omsorgsinsatser, mat, serviceinsats, larm, annat. Den som upptäcker en fel och brist gör rapportering, fyll i alla uppgifter på blanketten Blanketten lämnas till Resultatenhetschef. Alla fel och brister på enheten tas upp på APT möten. Resultatenhetschefen gör åtgärdsplan och ger förbättringsförslag. Blanketten skickas till Resultatområdeschef. Resultat 2012: Fel och brister hanteras vid enheternas målstyrningstavlor. För 2012 har 95 fel och brister noterats i verksamhet i egen regi noterades 115 fel och brister i verksamhet i egen regi. 7

8 Tabell 1. Typ av fel och brist i verksamhet i egen regi 2012 Typ av fel och brist 2012 Dokumentation 2 Informationsöverföring 18 Larm 10 Mat 20 Omsorgsinsats 19 Serviceinsats 9 Annat 2 17 Totalt Uppföljning av användning av personalsystem Kommunstyrelsen fastställde i december 2011 minimikrav för nämndernas internkontrollplaner år Beslutet innebar att uppföljning av användning av Adato (system för rehabiliteringsutredningar) inte längre genomförs på kontoren utan Ksk gör en samlad redovisning för samtliga kontor direkt till kommunstyrelsen. Således finns ingen statistik avseende antal utförda rehabiliteringsutredningar specifikt för äldreomsorg. För schemaplanering används ett system som heter Individuell arbetstidsplanering (IAP) av samtliga enheter. Schemaplaneringen görs av varje enskild medarbetare med eventuellt bistånd av schemaplanerare och gruppcheferna vid varje ny schemaplaneringsperiod. Som ett stöd för sammanställning och analys av personalens kompetens finns i personalsystemet Heroma en särskild kompetensmodul (procompetence). Modulen togs i drift i början av Samtliga vårdoch omsorgspersonal i egenregiverksamhet finns inlagda i systemet. 2.7 Avvikelser enligt Lex Sarah Nedan följer en sammanställning av Lex Sarah-ärenden som behandlats i tillsynsgruppen under 2012, med 2008, 2009 respektive 2010 som jämförelseår. Tabell 2. Lex Sarah-ärenden Totalt antal utredda ärenden Antal beslut om missförhållande enligt Lex Sarah Som tabellen visar har antalet ärenden där beslut om missförhållande tagits, minskat sedan 2008 med undantag för Sedan föregående år kan en stor minskning av antalet Lex Sarahanmälningar noteras. 2 Ex. stöld och interna rutiner 8

9 2.8 Växthusarbete inom äldreomsorgen Målbilden inom äldreomsorgen för 2012 har varit: Alla arbetslag och ledningsnivåer har ett strukturerat förbättringsarbete med definierade förbättringsgrupper, målstyrningstavlor och tavelmöten Välfärdsproduktionens huvudprocesser följs upp och aggregeras underifrån och upp. (Värdet för medborgaren/kunden. Kvalitet och effektivitet) Alla arbetslag och ledningsnivåer mäter värdeskapande för medarbetaren (Människor som växer) Det finns ett avvikelsestyrt förbättringsarbete på alla nivåer Ledare på alla nivåer känner ägarskap för Växthusfilosofin Ledare på alla nivåer efterfrågar resultat och förbättringar Resultat 2012: Av 63 arbetsgrupper är det 29 grupper (46 procent) som mäter Människor som växer varje vecka skedde denna mätning i 45 procent av grupperna. 11 grupper (17 procent) mäter såväl människor som växer, kvalitet och effektivitet varje vecka var det 30 procent av arbetsgrupperna som mätte alla tre måtten. Utifrån 2013 års arbete med den nya måldelningsmodellen kommer brister i mätomfång att uppmärksammas och åtgärdas. 3. Myndighetsenheten Myndighetsenheten omfattar funktionerna biståndshandläggare, avgiftshandläggare, färdtjänsthandläggare, bostadsanpassningshandläggare och boendesamordnare. Under 2012 har två myndigheter slagits samman, Myndigheten för äldre och Myndigheten för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att myndigheten nu ansvarar för alla åldrar, detta innebär att biståndshandläggarna nu handlägger ansökningar oavsett ålder. Förbättringsarbete har bedrivits under året för att få en samsyn i bedömningar och riktlinjer för att brukarna ska få en rättssäker handläggning. 3.1 Växthusprojekt på myndighetsenheten Under 2012 har myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning deltagit i ett samverkansprojekt med Södertälje sjukhus Den äldres väg genom sjukvård och omsorg i Södertälje kommun. Detta projekt har mynnat ut i nya arbetssätt när det gäller vårdplaneringar. Nya rutiner har tagits fram och under hösten har enkätundersökningar gjorts för att mäta nöjdheten hos patient/brukare/anhöriga som deltagit vid vårdplaneringsmöten på Södertälje sjukhus. Vid senaste avstämningen var 100 procent av patient/brukare/anhöriga nöjda med genomförandet av mötet. En mätning har även gjorts för att säkerställa att den nya standarden för att kallelse och innehållet vid mötet gjorts, 80 procent av mötena följde vid senaste mättillfället de nya checklistorna. Under 2012 har myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning inte startat några nya interna växthusprojekt. Enheten har koncentrerat sig på att arbeta med ständiga förbättringar i de processer som enheten arbetade med

10 3.2 Individuppföljning Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättningar har som mål att följa upp alla beslut en gång per år. Under 2012 har detta mål inte kunnat nås, vilket till stor del beror på den stora ökningen av hemtjänstansökningar som skett under året. Under 2012 har 8984 biståndsbeslut om olika insatser fattats, under 2011 fattades 8100 biståndsbeslut. Den 31/12 fanns 1930 brukare i ordinärt boende, varav uppföljning gjorts på 1530 personer. Uppföljning av brukare på kommunens vård- och omsorgsboende i egen regi görs om behov uppstår. Brukare på externa boendeplatser har följts upp. 3.3 Ej verkställda beslut Under 2012 var det fem ärenden som inte verkställdes och som rapporterades till Socialstyrelsen. 3.4 Genomsnittlig väntetid Vård- och omsorgsboende I Södertörns nyckeltal mäts väntetid till särskilt boende. Tiden mäts från det att ansökan kommer in till det första möjliga datumet som erbjuds brukaren att flytta in på ett särskilt boende i det första erbjudandet som kommunen skickar ut. Tabell 3 Väntetider vård- och omsorgsboende i Södertörnskommuner 2012 Jämförelsen visar att Nynäshamn har lägst medeltid avseende antalet dagar från ansökan till placering, följt av Södertälje. Övriga kommuner på Södertörn har avsevärt högre medelvärden. 10

11 4. Utförarverksamheten Utförarverksamheten i egen regi bestod under 2012 av fyra hemtjänstenheter, dagverksamheter, ett korttidsboende, åtta vård- och omsorgsboenden, fyra servicehus under avveckling samt en hälso- och sjukvårdsenhet. Ett vård- och omsorgsboende drivs på entreprenad. 10 personer var anställda som anhörigvårdare vid utgången av Från och med 1 mars 2012 infördes kundval enligt LOV i hemtjänsten. 4.1 Kompetensutveckling i egen regi Omvårdnadslyftet Syftet med omvårdnadslyftet är att stärka den grundläggande kompetensen samt den kompetens som behövs för specialiserad verksamhet. Under 2012 har utbildning inom omvårdnadslyftet skett enligt följande: Vård- och omsorg 1+ 2, 450 p Hemtjänst: 13 personer Boende: 8 personer Korttidsboende Artursberg: 1 person Totalt: 22 personer Geriatrik och gerontologi, 300 p Hemtjänst: 8 personer Boende: 35 personer Korttidsboende Artursberg: 9 personer Totalt: 52 personer För 2013 kommer Socialstyrelsen att dela ut nya medel. Utbildningen i Södertälje fortsätter under förutsättning att kommunens utbildningsanordnare kan utföra utbildningen alternativt att upphandling görs av externa utbildningsanordnare. Värdegrundsutbildning Samtliga resultatenhetschefer har genomgått Socialstyrelsens grundläggande värdegrundsutbildning omfattande 7,5 högskolepoäng. Fem resultatenhetschefer har därutöver genomgått värdegrundsutbildning med inriktning ledarskap om ytterligare 7,5 högskolepoäng. Under 2013 kommer samtliga gruppchefer att genomgå den grundläggande värdegrundsutbildningen omfattande 7,5 högskolepoäng. Omvårdnadspersonal kommer att utbildas till värdegrundsledare under Växthusprojekt inom utförarverksamheten i egen regi Inga växthusprojekt har genomförts under 2012 i utförarverksamheten. 11

12 4.3 Vård- och omsorgsboende Äldreguiden Äldreguiden bygger på information som samlats in från landets kommuner. Socialstyrelsen gör årligen nya enkätundersökningar och uppdaterar Äldreguiden. Uppgifterna visar hur det var hösten Vad faktorerna innebär förklaras i Äldreguiden på Socialstyrelsens hemsida, I denna rapport redovisas resultat som rör omsorgen i särskilda boenden. Uppgifter avseende hälso- och sjukvård redovisas i Patientsäkerhetsberättelsen. Tabell 4. Resultat Äldreguiden 2012 vård- och omsorgsboenden Kvalitetsfaktor 3 Stockholms Södertälje län Sverige Bemötande Hänsyn till åsikter och önskemål Aktuell genomförandeplan Delaktighet Trygghet Mat Utevistelse Aktivitet Resultatet visar att brukarnas uppfattning avseende bemötande, hänsyn till åsikter och önskemål samt trygghet ligger under resultaten för såväl länet som riket. När det gäller aktuell genomförandeplan och delaktighet vid utformningen av denna har Södertälje dock bättre resultat både i förhållande till länet och till riket. Noterbart är också de lägre resultaten avseende brukarnas nöjdhet med utevistelse och aktivitet. Nedan visas resultat per enhetsnivå från Äldreguiden. Tabell 5. Resultat från Äldreguiden 2012 vård- och omsorgsboende per enhet (föregående mätvärde inom parentes) Äldreboenden Utbildning månadsavlönad personal Personalrörlighet, Omsorgspersonal Eget rum, hygienutrymme, kokmöjlighet Ja Bra måltidsordning Wijbackens vård- och Ja omsorgsboende 71 (100) 10 (5) Tallhöjdens vård- och Ja Ja omsorgsboende 81 (69) 10 (2) Slåttergården/Solgläntan 82 (69) 4 (2) Ja Ja Oxbackshemmet/Cederströmska Nej Ja gården 81 (62) 3 (10) Mariekällgården 58 (62) 4 (5) Ja Ja Ljungbackens äldrecenter 62 (61) 13 (12) Ja Ja Lillängens vård- och omsorgsboende 57 (27) 13 (0) Nej Ja Heijkensköldska gården 93 (100) 3 (5) Ja Ja Sverige Faktorerna Bemötande, Hänsyn till äldres åsikter och önskemål, Trygghet, Utevistelse och Aktivitet är resultat från SoS brukarundersökning Resultatet är uttryckt i procentvärden. 12

13 När det gäller utbildning och personalrörlighet kan konstateras att spridningen i resultaten är relativt stor mellan enheterna och även att resultaten kan skifta mycket mellan mätningarna. Resultatet för korttidsboendet Artursberg jämfört med riket ser ut enligt följande: Tabell 6. Resultat från Äldreguiden 2012 korttidsboende Korttidsboende Utbildning månadsavlönad personal Personalrörlighet, Omsorgspersonal Eget rum, hygienutrymme, kokmöjlighet Bra måltidsordning Artursberg Ja Ja Sverige Genomförandeplan Socialnämndens insatser för den enskilde ska, enligt socialtjänstlagen, utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne. Inom 14 dagar ska en genomförandeplan vara upprättad. I Äldreguiden mäts andelen personer 65 år och äldre i verksamheten med minst en aktuell genomförandeplan den 1 oktober I en genomförandeplan dokumenteras hur en insats praktiskt ska genomföras för att tillgodose den äldre personens behov. Uppgiften har högt målvärde och anges i procent. När det gäller delaktighet mäts andelen personer 65 år och äldre i verksamheten som varit delaktiga vid utformandet av den aktuella genomförandeplanen den 1 oktober Uppgiften har högt målvärde och anges i procent Tabell 7. Aktuell genomförandeplan och delaktighet för vård- och omsorgsboenden Äldreguiden 2012 Aktuell Äldreboenden genomförandeplan Delaktighet Wijbackens vård- och omsorgsboende Tallhöjdens vård- och omsorgsboende Slåttergården/Solgläntan Oxbackshemmet/Cederströmska gården Mariekällgården Ljungbackens äldrecenter Lillängens vård- och omsorgsboende Heijkensköldska gården Sverige Tabellen visar att samtliga brukare i Södertälje, med ett undantag, har aktuell genomförandeplan som denne har varit delaktig i att ta fram. 13

14 På korttidsboendet Artursberg har de flesta en aktuell genomförandeplan som de varit delaktiga i vid upprättandet. Resultatet är över medelvärdet i riket. Tabell 8 Aktuell genomförandeplan och delaktighet för korttidsboende Äldreguiden 2012 Aktuell Korttidsboende genomförandeplan Delaktighet Artursberg Sverige Sticksprovskontroller avseende dokumentation görs kontinuerligt av resultatenhetschef och/eller gruppchef, enligt fastställd mall. Resultatet av stickprovskontrollerna redovisas på utförarverksamhetens ledningsgrupper. Kravmärkt yrkesroll i egen regi 2012 var 74 procent av personalen validerad enligt Kravmärkt yrkesroll. (2011 var andelen 93 procent.) Södertörns nyckeltal I jämförelsenätverket Södertörn har ett antal kvalitetsindikatorer mätts för att få fram ett kvalitetsindex. Det består av tretton områden som på olika sätt speglar det utbud och service som ges i kommunens vård- och omsorgsboenden. När de olika boendena har svarat på frågorna har en bedömning gjorts för att se hur många av brukarna som får ta del av varje kvalitetsaspekt. Södertälje har i 2012 års mätning fått kvalitetspoängen 55. Det är en knapp ökning jämfört med föregående år. Jämförelsen med övriga kommuner i nätverket ser ut så här: Tabell 9. Kvalitetsindex Södertörn per kommun Vård- och omsorgsboende 2011 och 2012 Kommun Kvalitetspoäng 2011 Kvalitetspoäng 2012 Botkyrka Nynäshamn Tyresö Nacka 54 i.u Haninge Huddinge Södertälje Salem Kommunerna på Södertörn kan utifrån resultatet sägas vara indelade i tre grupper; där Haninge, Salem och Nynäshamn utmärker sig som de med högst kvalitetsindex, Södertälje och Tyresö intar 14

15 en mittenposition och Botkyrka och Huddinge får de lägsta poängen. Intressant att notera är att trots att Botkyrka och Huddinge får samma poäng så har det i Botkyrkas fall skett via en minskning på 11 poäng medan Huddinge istället ökat 8 poäng. Haninge har ökat mest med sammanlagt 12 poäng och har även den högsta poängen. Resultat brukarenkät års brukarenkät från Socialstyrelsen innehöll ingen mätning enligt modellen Nöjd-Kund- Index. Frågorna var också omarbetade. Svaren redovisas i procentandelar. Detta innebär att resultatet inte är jämförbart med tidigare års enkäter. På enhetsnivå varierar felmarginalerna mellan några procent till så mycket som 30 procent. Det gör att resultaten måste tolkas med stor försiktighet. Nedan visas andelen som svarat mycket nöjd eller ganska nöjd på frågan Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Tabell 10. Resultat per enhet på frågan Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Socialstyrelsens brukarenkät vård- och omsorgsboende 2012 Andel (%) Enhet mycket nöjd och ganska nöjd Antal svar Äk Mariekällgården 76,6 47 Äk Solgläntan 76,9 13 Äk Tallhöjden 83,4 24 Äk Slåttergården 63,7 11 Äk Heijkensköldska 66,7 24 Äk Lillängen 73,3 15 Oxbackshemmet/Cederströmska 77,8 36 Äk Ljungbacken 70,3 27 Äk Wijbacken 78,6 14 Resultatet varierar från som lägst 63,7 procent till som mest 83,4 procent. Tallhöjden hade högst andel svarande som uppgett att de var mycket nöjda eller ganska nöjda. 15

16 Jämförelse av kvalitet och kostnader avseende vård- och omsorgsboende i Södertörnskommuner Tabell 11 Kvalitet och kostnader 2012 Vård- och omsorgsboende Södertörnskommuner Antalet nöjda med VoB som helhet 4 Kvalitetspoäng, VoB Kommun % (Södertörns (SoS brukarenkät nyckeltal) 2012) Kostnad per vårdtagare vårdoch omsorgsboende (VKV 2011) Avvikelse standardkostnad, % (VKV 2011) Haninge ,6 Tyresö ,3 Salem ,1 Nynäshamn ,7 Södertälje ,6 Huddinge ,4 Botkyrka ,6 Länet i.u i.u ,6 Riket 76.4 i.u i.u Kommunerna med lägst kvalitetspoäng i Södertörns nyckeltal är Huddinge och Botkyrka. Kostnaden per vårdtagare för dessa kommuner är ungefär likartad och bland de lägre i gruppen. Södertälje har den näst lägsta kvalitetspoängen och den lägsta kostnaden per vårdtagare bland södertörnskommunerna. Noterbart är att Tyresö med kvalitetspoängen 56, i jämförelse med Södertälje som har 55, har en betydligt högre kostnad per vårdtagare. På frågan om Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? har Södertälje och Haninge bäst resultat. Haninge har dock en betydlig högre kostnad per vårdtagare, och kommunen har också den högsta kvalietspoängen. Som ytterligare jämförelse visas i tabellen även avvikelse från standardkostnad när det gäller äldreomsorgen som helhet. Avvikelsen från standardkostnaden visar procentuell skillnad mellan redovisad kostnad för äldreomsorgen totalt och uträknad standardkostnad. Södertälje har 14,6 procent lägre kostnader än standardkostnaden (förväntad kostnad utifrån kommunens strukturella förutsättningar) var skillnaden 11,1 procent lägre. 4 Sammanlagda procentvärden för svarsalteranativen Mycket nöjd och Ganska nöjd. Uppgifterna är från Socialstyrelsens brukarenkät, december 2012, fråga 28. Observera att felmarginaler upp till ca procent förekommer. 16

17 4.4 Hemtjänst Äldreguiden Äldreguiden bygger på information som samlats in från landets kommuner. Socialstyrelsen gör årligen nya enkätundersökningar och uppdaterar Äldreguiden. Uppgifterna visar hur det var hösten Vad faktorerna innebär förklaras i Äldreguiden på Socialstyrelsens hemsida, Tabell 12. Resultat 2012 äldreguiden hemtjänst Kvalitetsfaktor 5 Stockholms Södertälje län Sverige Bemötande Hänsyn till äldres åsikter och önskemål Aktuell genomförandeplan Delaktighet Trygghet Samarbete för att förebygga Nej undernäring Tillgång till rutiner för att förebygga undernäring Resultatet visar att brukarnas uppfattning avseende bemötande, hänsyn till åsikter och önskemål samt trygghet ligger under resultaten för såväl länet som riket. När det gäller aktuell genomförandeplan och delaktighet vid utformningen av denna har Södertälje dock bättre resultat både i förhållande till länet och till riket. Noterbart är den låga andelen äldre som har tillgång till rutiner för att förebygga undernäring. Genomförandeplan Socialnämndens insatser för den enskilde ska, enligt socialtjänstlagen, utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne. Inom 14 dagar ska en genomförandeplan vara upprättad. I Äldreguiden mäts andelen personer 65 år och äldre i verksamheten med minst en aktuell genomförandeplan den 1 oktober I en genomförandeplan dokumenteras hur en insats praktiskt ska genomföras för att tillgodose den äldre personens behov. Uppgiften har högt målvärde och anges i procent. 5 Faktorerna Bemötande, Hänsyn till äldres åsikter och önskemål, Delaktighet och Trygghet kommer från Socialstyrelsens brukarundersökning Resultatet uttrycks i procentvärden. 17

18 När det gäller delaktighet mäts andelen personer 65 år och äldre i verksamheten som varit delaktiga vid utformandet av den aktuella genomförandeplanen den 1 oktober Uppgiften har högt målvärde och anges i procent Tabell 13. Omdöme delaktighet och uppföljning för hemtjänst Äldreguiden 2012 Aktuell Hemtjänstenhet genomförandeplan Delaktighet Lina hemtjänst Östertälje hemtjänst Tveta hemtjänst Bergvik/Brunnsäng Järna hemtjänst HSB Attendo Care AB Aleris AB Södertälje Stockholms län Sverige Stickprovskontroller avseende dokumentation görs kontinuerligt av resultatenhetschef och/eller gruppchef, enligt fastställd mall. Resultatet av stickprovskontrollerna redovisas på utförarverksamhetens ledningsgrupper. Kravmärkt yrkesroll i egen regi 2012 var 53 procent av personalen validerad enligt Kravmärkt yrkesroll. (2011 var andelen 82 procent.) Södertörns nyckeltal I nätverket Jämförelse Södertörn sammanställs ett antal faktorer som tillsammans speglar utbudet utifrån kommunens politiska riktlinjer och viljeinriktning. För att sammanställa omsorgsindex undersöks fem områden; personlig omvårdnad, avlösning i hemmet, regelbunden ledsagarservice, promenader och dagverksamhet. Inom serviceindex ryms sju serviceinsatser; städning, fönsterputs, tvätt, mat i hemmet, dagligvaruinköp, gräsklippning och snöskottning. Dessa har sedan sammanvägts till ett totalresultat. Nedan följer en sammanställning sorterad på respektive index och den totala poängsumman. 18

Resultat av utförd internkontroll 2012

Resultat av utförd internkontroll 2012 2012-09-18 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 12/17, la 12/07, HM 12/08, VS 12/07, En 12/08 Kontor Social- och omsorgskontoret Handlaggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 213 Upprättad 214-2-1 Dnr 14/12 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård 212-6-12 Vv 6/212 Vö 12/212 Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 212 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård Sammanfattning Äldreguiden 212 är den sjätte

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Uppsala ^ "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Uppsala ^ "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Hedberg Jenny Datum Diarienummer 13--6 ALN--16.3 Äldrenämnden Tertialuppföljningar, tertial 3 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2013 Ur ettt brukar- och medbor rgarperspektivv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2013-08-25 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Äldreförvaltningen Rolf Ljungström 2014-04-30 Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Sammanfattning För fjortonde året har äldreförvaltningen genomfört en kundundersökning med syfte att ta fram

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Äldreomsorgskontoret Utbildning av omsorgspersonal

Äldreomsorgskontoret Utbildning av omsorgspersonal Äldreomsorgskontoret Utbildning av omsorgspersonal -i ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt PROJEKTPLAN Utbildning av omsorgspersonal i ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut

Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut Pressmöte 29 maj, 2012 2 Värderingar en central del i Attendo - Omsorg på ditt sätt Kompetens Engagemang Hjälpsamhet 3 Attendos vision Att stärka

Läs mer

Rev. 2008-01-07. Kvalitetssystem för socialtjänsten i Nacka

Rev. 2008-01-07. Kvalitetssystem för socialtjänsten i Nacka Rev. 2008-01-07 Kvalitetssystem för socialtjänsten i Nacka Kvalitetsplan 2007 2008 Innehåll KVALITETSPLAN... 1 VARFÖR EN KVALITETSPLAN?... 1 VAD INGÅR I KVALITETSPLANEN?... 1 SYFTE OCH MÅL MED KVALITETSARBETET...

Läs mer

Bakgrund. Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter på rapporten samt användning av rapportens resultat

Bakgrund. Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter på rapporten samt användning av rapportens resultat VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Kerstin Therus äldreomsorgschef Vård- och omsorgsnämndens handling nr 35/2008 TJÄNSTESKRIVELSE 2008-12-11 Dnr VON/2008:80-700 Analys samt handlings- och tidplan för jämförelseprojektet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

System för uppföljning och granskning av upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet Socialtjänsten i Nacka

System för uppföljning och granskning av upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet Socialtjänsten i Nacka Rev. 2010-12-08 Antaget av ledningsgruppen System för uppföljning och granskning av upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet Socialtjänsten i Nacka Innehåll SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING OCH GRANSKNING... 1 VARFÖR

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 RONNEBY KOMMUN Verksamhetsbeskrivningens syfte Dokumentet ska klargöra varför vi finns till och för vilka samt vilka resurser som finns i

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2012-09-05 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-01-21 ON 2013/0026 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2012 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge

Riktlinjer och rutiner för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge Riktlinjer och rutiner för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge Uppdaterade och beslutade av Ewa Kardell 2013-03-20 FÖRORD Kraven

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012

Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012 UPPFÖLJNING 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson, utredare Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012 UPPFÖLJNING 2 (9) Bakgrund Kommunen införde ett valfrihetssystem för brukare i hemtjänsten

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer