Kvalitetsrapport Äldreomsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport Äldreomsorg"

Transkript

1 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorg 2012

2 1. INLEDNING ÖVERGRIPANDE REDOVISNING AVTALSUPPFÖLJNINGAR INTERNKONTROLL TILLGÄNGLIGHET OCH INFORMATION SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL FEL OCH BRISTER UPPFÖLJNING AV ANVÄNDNING AV PERSONALSYSTEM AVVIKELSER ENLIGT LEX SARAH VÄXTHUSARBETE INOM ÄLDREOMSORGEN MYNDIGHETSENHETEN VÄXTHUSPROJEKT PÅ MYNDIGHETSENHETEN INDIVIDUPPFÖLJNING EJ VERKSTÄLLDA BESLUT GENOMSNITTLIG VÄNTETID VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE UTFÖRARVERKSAMHETEN KOMPETENSUTVECKLING I EGEN REGI VÄXTHUSPROJEKT INOM UTFÖRARVERKSAMHETEN I EGEN REGI VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE HEMTJÄNST DAGVERKSAMHET

3 1. Inledning I december 2009 beslutade äldreomsorgsnämnden om ett ledningssystem för kvalitet. Ledningssystemet utgick ifrån de föreskrifter som Socialstyrelsen tidigare utfärdat (SOSFS 2006:11). Kvalitetsrapporter avseende åren 2010 och 2011 har upprättats med detta ledningssystem som utgångspunkt. Tidigare har uppföljning av insatser enligt Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, SOSFS 2005:12, redovisats som bilaga i Kvalitetsrapporten. Denna uppföljning för 2012 finns dock i Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun Från och med den 1 januari 2012 gäller nya, gemensamma för både SoL, LSS och HSL, föreskrifter för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete; SOSFS 20011:9. I Kvalitetsrapport äldreomsorg 2012 sammanställs uppgifter om avvikelser, kompetensutveckling, växthusprojekt (äldreomsorgens leanarbete) samt resultat och jämförelser utifrån Öppna jämförelser och Södertörns nyckeltal. Den samlade erfarenheten från analyser av kvalitetsuppföljningar pekar på låga eller obefintliga samband mellan kostnader och kvalitet. En annan erfarenhet är att det ofta behövs fördjupade analyser av olika mätningar och nyckeltal när bedömningar av kvalitet ska göras. Materialet till denna rapport består av interna uppföljningar samt uppgifter som publicerats av Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och SKL. Rapportens upplägg I kapitel 2 presenteras resultat från övergripande uppföljningar. I kapitel 3 redovisas resultat för myndighetsenheten. Övergripande resultat för utförarverksamheten presenteras inledningsvis i kapitel 4, därefter följer resultat specifika för vård- och omsorgsboende, hemtjänst och daglig verksamhet. 3

4 2. Övergripande redovisning 2.1 Avtalsuppföljningar Kontoret beslutade under våren 2012 att inrätta en uppföljningsenhet med ansvar för bl a avtalsuppföljningar. Tanken var att gruppen skulle påbörja uppföljningar under hösten Gruppen formerades dock först under hösten vilket innebar att det, förutom uppföljning av två nya företag inom hemtjänsten, inte genomfördes några avtalsuppföljningar under året. Hemtjänst Lag om valfrihetssystem (LOV) tillämpas i Södertälje inom hemtjänsten sedan den 1 mars Vid utgången av 2012 fanns 20 alternativa utförare, varav kommunens egenregiverksamhet utgör en. I upphandlingsunderlaget anges att en första uppföljning av personalstat, anställningsvillkor och personalens kompetens görs tre månader efter att företaget startat sin verksamhet i kommunen. I maj 2012 gjordes en första uppföljning av de 11 företag som då var verksamma. Uppföljningen visade att endast fyra av företagen klarade kravet att minst 50 procent av personalen ska ha relevant utbildning 1. Av fast anställd personal i kommunens egen hemtjänst var 54 procent validerade och har utlåtandet kan inom ramen för Kravmärkt Yrkesroll. Uppföljningen av personal visade också att nästan en fjärdedel av personalen som var anställd i de 11 aktuella företagen var anhöriganställda. Visstidsanställning, inklusive timanställning, var den vanligaste anställningsformen. En mer omfattande uppföljning inleddes under hösten 2012 där de nya företag med flest brukare, Jome och Änglaomsorg, granskades. En enkät avseende information och marknadsföring skickades till de två företagens kunder. Denna uppföljning visade att den övervägande delen av brukarna hade blivit kontaktade via reklam eller personlig kontakt. 71 procent av brukarna uppgav också i samma undersökning av personalen bär fotolegitimation. I september 2012 tog äldreomsorgsnämnden beslut om att endast tillåta skriftlig marknadsföring samt ett förbud om anhöriganställningar. Under hösten 2012 har ett arbete inletts för att skapa en uppföljningsfunktion inom Social- och omsorgskontoret. Detta innebär framtagande av rutiner, checklistor och planering av utförarbesök. 2.2 Internkontroll Internkontroll för äldreomsorgsnämnden har genomförts i samarbete med Telge inköp. Det samlade resultatet är i stort sett bra men vissa avvikelser finns inom upphandlingsområdet. Nedan redovisas de kontroller där det är angeläget att rutinerna förbättras på äldreomsorgskontoret. 1 Med relevant utbildning avses utbildning till undersköterska, gymnasieskolans omvårdnadsprogram, annan jämförbar gymnasieutbildning eller kompetens validerad enligt modellen Kravmärkt Yrkesroll. 4

5 Upphandlingsrutiner Äldreomsorgen har under det första halvåret 2012 en avtalstrohet på 90 procent vilket är en bra totalsiffra. Det finns dock några områden där rutinerna behöver förbättras. Att ramavtal nyttjas I bilagan anges vilka områden som Telge inköp särskilt ska granska. Under första halvåret 2012 ha upphandling utanför ramavtalet gjorts inom följande områden, kostnader anges inom parentes) Bemanningskonsult ( kr) Byggservice&Underhåll ( kr) Bevakning, lås och larm ( ) AV-utrustning ( kr) Verktyg ( kr) Hårdvara (7 251 kr) Litteratur&undervisningsmaterial (7 260 kr) Kontorsmaterial (2 876 kr) Marknadsföring (1 989 kr) Inom två områden, juridik&revisionskonsulter och tekniska konsulter, har inga upphandlingar utanför ramavtal gjorts. Kontroll av inköp inom områden där kostnaden överstiger kr visar följande: Bemanningskonsult Hälso- och sjukvårdsenheten har använt ett bemanningsföretag som kommunen tidigare har haft avtal med. Skälet är att de bemanningsföretag som har avtal idag inte kan tillgodose enhetens behov av sjuksköterskor och paramedicinsk personal trots att de ska kunna tillhandahålla dessa yrkeskategorier enligt avtalen. Detta har påtalats för Telge inköp. Byggservice&Underhåll Inom detta område har det endast gjorts inköp för bostadsanpassning. Denna enheten har rätt att handla utanför ramavtal eftersom det är på brukarens uppdrag inköpen görs. Bevakning, lås och larm Ett flertal verksamheter har handlat utanför avtal. En förklaring är att verksamheterna ofta anlitar den firma som installerat larm etc, dessa firmor hade avtal då men behöver inte nödvändigtvis ha det nu. Verktyg Det är många små inköp under denna punkt och en del felkonteringar, bl a har reparationer, namnbrickor och konsollhyllor bokförts inom detta område. 5

6 Åtgärder i samtliga fall är att informera kontorets certifierade beställare för att förbättra beställningsmönster och att alla använder sig av den avtalsportal som finns på Kanalen. Att genomföra direktupphandlingar Telge inköp anser att kontoret borde ha direktupphandlat i två fall. Det ena fallet är de inköp som gjorts inom området byggservice&underhåll och som helt är orsakade av bostadsanpassningsinsatser. Det andra fallet gäller Hälso- och sjukvårdsenhetens som nyttjat ett bemanningsföretag som inte längre har avtal med kommunen. Som tidigare nämnts har problemen med nuvarande bemanningsföretag påtalats för Telge inköp. Internkontroll för 2011 för äldreomsorgsnämnden har genomförts i samarbete med kommunstyrelsens kontor (Ksk) och Telge Inköp AB. Det samlade resultatet är i stort sett bra men vissa avvikelser finns. Nedan redovisas de kontrollmål där det är angeläget att rutiner förbättras på äldreomsorgskontoret. 2.3 Tillgänglighet och information Det ska vara enkelt för brukare och anhöriga att komma i kontakt med äldreomsorgen. Detta gäller såväl tillgång till fysiska lokaler som tillgänglighet per telefon och mail gjordes en mätning av tillgänglighet i form av svarstider per telefon och mail för hela Södertälje kommun som presenterades januari En ny undersökning gjordes under hösten 2012 och resultatet finns tillgängligt först under våren Inom ramen för SKL:s kvalitetsprojekt har uppföljningar av tillgänglighet på kommunernas webbplatser gjorts under flera år. I den senaste granskningen får informationen om äldreomsorg 66 poäng av max 69, vilket utgör 96 procent. Högst resultat har Östersund fått med 97 procent och därefter följer ett antal kommuner på 96 varav Södertälje således är en av dessa. Snittresultatet för samtliga kommuner var 78 procent. Den enda information som saknades för att nå full poäng är information om förebyggande verksamhet. Just denna information saknas dock i de flesta kommuner. För att skapa ytterligare en möjlighet att komma i kontakt med äldreomsorgens biståndshandläggare infördes Mina vårdkontakter. Detta är en e-tjänst som utvecklats av Vårdguiden, som ägs av SLL (Stockholms läns landsting). Tjänsten innebär att brukaren eller anhöriga kan logga in på en egen sida och på ett säkert sätt lämna information om sitt ärende. Intresset för tjänsten har dock varit lågt. SLL har tillsammans med KSL (Kommunförbundet Stockholms län) utvecklat en ny funktion för färdtjänstansökningar. Planen är att införa denna tjänst i Södertälje under Kommunala handikapprådet (KHR) har ombetts att yttra sig angående tillgängligheten i äldreomsorgskontorets lokaler. I svaret säger KHR säger att en förbättring av tillgängligheten i äldreomsorgskontorets lokaler är önskvärd och angelägen. 6

7 I oktober 2011 fattade kommunfullmäktige ett nytt handikappolitiskt program. Uppföljning ska ske en gång per år med start i bokslut Programmet består av tre målområden, bemötande, kommunikativ tillgänglighet och fysisk tillgänglighet. I verksamheterna diskuteras bemötandefrågor återkommande, bl a på enheternas APT-möten. Vård- och omsorgsboenden har en god tillgänglighet både inom- och utomhus. Förutom muntlig information finns skriftlig information om äldreomsorgens olika verksamheter. 2.4 Synpunkter och klagomål Under 2012 har 18 ärenden inkommit (2011 registrerades 14 ärenden). 9 av de 18 ärendena hade ännu ej fått svar/avslutats vid tiden för uppgiftslämnandet (januari 2013). Ärendena fördelar sig enligt följande: 7 ärenden rör Hemtjänst 3 ärenden rör Äldreboende 8 ärenden rör Myndigheten 2.5 Fel och brister Fel och brister är mindre allvarliga händelser och situationer, som inte leder till en Lex Sarahanmälan. Exempel på en brist kan vara ett dåligt bemötande från personal, att man inte följer framtagna rutiner i verksamheten, att insatser uteblir eller att personalbemanningen inte överensstämmer med brukarnas behov m.m. En rutin finns vid fel och brister: Upptäckt av en fel och brist, typ av händelse som kan förekomma; dokumentation, informationsöverföring, omsorgsinsatser, mat, serviceinsats, larm, annat. Den som upptäcker en fel och brist gör rapportering, fyll i alla uppgifter på blanketten Blanketten lämnas till Resultatenhetschef. Alla fel och brister på enheten tas upp på APT möten. Resultatenhetschefen gör åtgärdsplan och ger förbättringsförslag. Blanketten skickas till Resultatområdeschef. Resultat 2012: Fel och brister hanteras vid enheternas målstyrningstavlor. För 2012 har 95 fel och brister noterats i verksamhet i egen regi noterades 115 fel och brister i verksamhet i egen regi. 7

8 Tabell 1. Typ av fel och brist i verksamhet i egen regi 2012 Typ av fel och brist 2012 Dokumentation 2 Informationsöverföring 18 Larm 10 Mat 20 Omsorgsinsats 19 Serviceinsats 9 Annat 2 17 Totalt Uppföljning av användning av personalsystem Kommunstyrelsen fastställde i december 2011 minimikrav för nämndernas internkontrollplaner år Beslutet innebar att uppföljning av användning av Adato (system för rehabiliteringsutredningar) inte längre genomförs på kontoren utan Ksk gör en samlad redovisning för samtliga kontor direkt till kommunstyrelsen. Således finns ingen statistik avseende antal utförda rehabiliteringsutredningar specifikt för äldreomsorg. För schemaplanering används ett system som heter Individuell arbetstidsplanering (IAP) av samtliga enheter. Schemaplaneringen görs av varje enskild medarbetare med eventuellt bistånd av schemaplanerare och gruppcheferna vid varje ny schemaplaneringsperiod. Som ett stöd för sammanställning och analys av personalens kompetens finns i personalsystemet Heroma en särskild kompetensmodul (procompetence). Modulen togs i drift i början av Samtliga vårdoch omsorgspersonal i egenregiverksamhet finns inlagda i systemet. 2.7 Avvikelser enligt Lex Sarah Nedan följer en sammanställning av Lex Sarah-ärenden som behandlats i tillsynsgruppen under 2012, med 2008, 2009 respektive 2010 som jämförelseår. Tabell 2. Lex Sarah-ärenden Totalt antal utredda ärenden Antal beslut om missförhållande enligt Lex Sarah Som tabellen visar har antalet ärenden där beslut om missförhållande tagits, minskat sedan 2008 med undantag för Sedan föregående år kan en stor minskning av antalet Lex Sarahanmälningar noteras. 2 Ex. stöld och interna rutiner 8

9 2.8 Växthusarbete inom äldreomsorgen Målbilden inom äldreomsorgen för 2012 har varit: Alla arbetslag och ledningsnivåer har ett strukturerat förbättringsarbete med definierade förbättringsgrupper, målstyrningstavlor och tavelmöten Välfärdsproduktionens huvudprocesser följs upp och aggregeras underifrån och upp. (Värdet för medborgaren/kunden. Kvalitet och effektivitet) Alla arbetslag och ledningsnivåer mäter värdeskapande för medarbetaren (Människor som växer) Det finns ett avvikelsestyrt förbättringsarbete på alla nivåer Ledare på alla nivåer känner ägarskap för Växthusfilosofin Ledare på alla nivåer efterfrågar resultat och förbättringar Resultat 2012: Av 63 arbetsgrupper är det 29 grupper (46 procent) som mäter Människor som växer varje vecka skedde denna mätning i 45 procent av grupperna. 11 grupper (17 procent) mäter såväl människor som växer, kvalitet och effektivitet varje vecka var det 30 procent av arbetsgrupperna som mätte alla tre måtten. Utifrån 2013 års arbete med den nya måldelningsmodellen kommer brister i mätomfång att uppmärksammas och åtgärdas. 3. Myndighetsenheten Myndighetsenheten omfattar funktionerna biståndshandläggare, avgiftshandläggare, färdtjänsthandläggare, bostadsanpassningshandläggare och boendesamordnare. Under 2012 har två myndigheter slagits samman, Myndigheten för äldre och Myndigheten för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att myndigheten nu ansvarar för alla åldrar, detta innebär att biståndshandläggarna nu handlägger ansökningar oavsett ålder. Förbättringsarbete har bedrivits under året för att få en samsyn i bedömningar och riktlinjer för att brukarna ska få en rättssäker handläggning. 3.1 Växthusprojekt på myndighetsenheten Under 2012 har myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning deltagit i ett samverkansprojekt med Södertälje sjukhus Den äldres väg genom sjukvård och omsorg i Södertälje kommun. Detta projekt har mynnat ut i nya arbetssätt när det gäller vårdplaneringar. Nya rutiner har tagits fram och under hösten har enkätundersökningar gjorts för att mäta nöjdheten hos patient/brukare/anhöriga som deltagit vid vårdplaneringsmöten på Södertälje sjukhus. Vid senaste avstämningen var 100 procent av patient/brukare/anhöriga nöjda med genomförandet av mötet. En mätning har även gjorts för att säkerställa att den nya standarden för att kallelse och innehållet vid mötet gjorts, 80 procent av mötena följde vid senaste mättillfället de nya checklistorna. Under 2012 har myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning inte startat några nya interna växthusprojekt. Enheten har koncentrerat sig på att arbeta med ständiga förbättringar i de processer som enheten arbetade med

10 3.2 Individuppföljning Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättningar har som mål att följa upp alla beslut en gång per år. Under 2012 har detta mål inte kunnat nås, vilket till stor del beror på den stora ökningen av hemtjänstansökningar som skett under året. Under 2012 har 8984 biståndsbeslut om olika insatser fattats, under 2011 fattades 8100 biståndsbeslut. Den 31/12 fanns 1930 brukare i ordinärt boende, varav uppföljning gjorts på 1530 personer. Uppföljning av brukare på kommunens vård- och omsorgsboende i egen regi görs om behov uppstår. Brukare på externa boendeplatser har följts upp. 3.3 Ej verkställda beslut Under 2012 var det fem ärenden som inte verkställdes och som rapporterades till Socialstyrelsen. 3.4 Genomsnittlig väntetid Vård- och omsorgsboende I Södertörns nyckeltal mäts väntetid till särskilt boende. Tiden mäts från det att ansökan kommer in till det första möjliga datumet som erbjuds brukaren att flytta in på ett särskilt boende i det första erbjudandet som kommunen skickar ut. Tabell 3 Väntetider vård- och omsorgsboende i Södertörnskommuner 2012 Jämförelsen visar att Nynäshamn har lägst medeltid avseende antalet dagar från ansökan till placering, följt av Södertälje. Övriga kommuner på Södertörn har avsevärt högre medelvärden. 10

11 4. Utförarverksamheten Utförarverksamheten i egen regi bestod under 2012 av fyra hemtjänstenheter, dagverksamheter, ett korttidsboende, åtta vård- och omsorgsboenden, fyra servicehus under avveckling samt en hälso- och sjukvårdsenhet. Ett vård- och omsorgsboende drivs på entreprenad. 10 personer var anställda som anhörigvårdare vid utgången av Från och med 1 mars 2012 infördes kundval enligt LOV i hemtjänsten. 4.1 Kompetensutveckling i egen regi Omvårdnadslyftet Syftet med omvårdnadslyftet är att stärka den grundläggande kompetensen samt den kompetens som behövs för specialiserad verksamhet. Under 2012 har utbildning inom omvårdnadslyftet skett enligt följande: Vård- och omsorg 1+ 2, 450 p Hemtjänst: 13 personer Boende: 8 personer Korttidsboende Artursberg: 1 person Totalt: 22 personer Geriatrik och gerontologi, 300 p Hemtjänst: 8 personer Boende: 35 personer Korttidsboende Artursberg: 9 personer Totalt: 52 personer För 2013 kommer Socialstyrelsen att dela ut nya medel. Utbildningen i Södertälje fortsätter under förutsättning att kommunens utbildningsanordnare kan utföra utbildningen alternativt att upphandling görs av externa utbildningsanordnare. Värdegrundsutbildning Samtliga resultatenhetschefer har genomgått Socialstyrelsens grundläggande värdegrundsutbildning omfattande 7,5 högskolepoäng. Fem resultatenhetschefer har därutöver genomgått värdegrundsutbildning med inriktning ledarskap om ytterligare 7,5 högskolepoäng. Under 2013 kommer samtliga gruppchefer att genomgå den grundläggande värdegrundsutbildningen omfattande 7,5 högskolepoäng. Omvårdnadspersonal kommer att utbildas till värdegrundsledare under Växthusprojekt inom utförarverksamheten i egen regi Inga växthusprojekt har genomförts under 2012 i utförarverksamheten. 11

12 4.3 Vård- och omsorgsboende Äldreguiden Äldreguiden bygger på information som samlats in från landets kommuner. Socialstyrelsen gör årligen nya enkätundersökningar och uppdaterar Äldreguiden. Uppgifterna visar hur det var hösten Vad faktorerna innebär förklaras i Äldreguiden på Socialstyrelsens hemsida, I denna rapport redovisas resultat som rör omsorgen i särskilda boenden. Uppgifter avseende hälso- och sjukvård redovisas i Patientsäkerhetsberättelsen. Tabell 4. Resultat Äldreguiden 2012 vård- och omsorgsboenden Kvalitetsfaktor 3 Stockholms Södertälje län Sverige Bemötande Hänsyn till åsikter och önskemål Aktuell genomförandeplan Delaktighet Trygghet Mat Utevistelse Aktivitet Resultatet visar att brukarnas uppfattning avseende bemötande, hänsyn till åsikter och önskemål samt trygghet ligger under resultaten för såväl länet som riket. När det gäller aktuell genomförandeplan och delaktighet vid utformningen av denna har Södertälje dock bättre resultat både i förhållande till länet och till riket. Noterbart är också de lägre resultaten avseende brukarnas nöjdhet med utevistelse och aktivitet. Nedan visas resultat per enhetsnivå från Äldreguiden. Tabell 5. Resultat från Äldreguiden 2012 vård- och omsorgsboende per enhet (föregående mätvärde inom parentes) Äldreboenden Utbildning månadsavlönad personal Personalrörlighet, Omsorgspersonal Eget rum, hygienutrymme, kokmöjlighet Ja Bra måltidsordning Wijbackens vård- och Ja omsorgsboende 71 (100) 10 (5) Tallhöjdens vård- och Ja Ja omsorgsboende 81 (69) 10 (2) Slåttergården/Solgläntan 82 (69) 4 (2) Ja Ja Oxbackshemmet/Cederströmska Nej Ja gården 81 (62) 3 (10) Mariekällgården 58 (62) 4 (5) Ja Ja Ljungbackens äldrecenter 62 (61) 13 (12) Ja Ja Lillängens vård- och omsorgsboende 57 (27) 13 (0) Nej Ja Heijkensköldska gården 93 (100) 3 (5) Ja Ja Sverige Faktorerna Bemötande, Hänsyn till äldres åsikter och önskemål, Trygghet, Utevistelse och Aktivitet är resultat från SoS brukarundersökning Resultatet är uttryckt i procentvärden. 12

13 När det gäller utbildning och personalrörlighet kan konstateras att spridningen i resultaten är relativt stor mellan enheterna och även att resultaten kan skifta mycket mellan mätningarna. Resultatet för korttidsboendet Artursberg jämfört med riket ser ut enligt följande: Tabell 6. Resultat från Äldreguiden 2012 korttidsboende Korttidsboende Utbildning månadsavlönad personal Personalrörlighet, Omsorgspersonal Eget rum, hygienutrymme, kokmöjlighet Bra måltidsordning Artursberg Ja Ja Sverige Genomförandeplan Socialnämndens insatser för den enskilde ska, enligt socialtjänstlagen, utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne. Inom 14 dagar ska en genomförandeplan vara upprättad. I Äldreguiden mäts andelen personer 65 år och äldre i verksamheten med minst en aktuell genomförandeplan den 1 oktober I en genomförandeplan dokumenteras hur en insats praktiskt ska genomföras för att tillgodose den äldre personens behov. Uppgiften har högt målvärde och anges i procent. När det gäller delaktighet mäts andelen personer 65 år och äldre i verksamheten som varit delaktiga vid utformandet av den aktuella genomförandeplanen den 1 oktober Uppgiften har högt målvärde och anges i procent Tabell 7. Aktuell genomförandeplan och delaktighet för vård- och omsorgsboenden Äldreguiden 2012 Aktuell Äldreboenden genomförandeplan Delaktighet Wijbackens vård- och omsorgsboende Tallhöjdens vård- och omsorgsboende Slåttergården/Solgläntan Oxbackshemmet/Cederströmska gården Mariekällgården Ljungbackens äldrecenter Lillängens vård- och omsorgsboende Heijkensköldska gården Sverige Tabellen visar att samtliga brukare i Södertälje, med ett undantag, har aktuell genomförandeplan som denne har varit delaktig i att ta fram. 13

14 På korttidsboendet Artursberg har de flesta en aktuell genomförandeplan som de varit delaktiga i vid upprättandet. Resultatet är över medelvärdet i riket. Tabell 8 Aktuell genomförandeplan och delaktighet för korttidsboende Äldreguiden 2012 Aktuell Korttidsboende genomförandeplan Delaktighet Artursberg Sverige Sticksprovskontroller avseende dokumentation görs kontinuerligt av resultatenhetschef och/eller gruppchef, enligt fastställd mall. Resultatet av stickprovskontrollerna redovisas på utförarverksamhetens ledningsgrupper. Kravmärkt yrkesroll i egen regi 2012 var 74 procent av personalen validerad enligt Kravmärkt yrkesroll. (2011 var andelen 93 procent.) Södertörns nyckeltal I jämförelsenätverket Södertörn har ett antal kvalitetsindikatorer mätts för att få fram ett kvalitetsindex. Det består av tretton områden som på olika sätt speglar det utbud och service som ges i kommunens vård- och omsorgsboenden. När de olika boendena har svarat på frågorna har en bedömning gjorts för att se hur många av brukarna som får ta del av varje kvalitetsaspekt. Södertälje har i 2012 års mätning fått kvalitetspoängen 55. Det är en knapp ökning jämfört med föregående år. Jämförelsen med övriga kommuner i nätverket ser ut så här: Tabell 9. Kvalitetsindex Södertörn per kommun Vård- och omsorgsboende 2011 och 2012 Kommun Kvalitetspoäng 2011 Kvalitetspoäng 2012 Botkyrka Nynäshamn Tyresö Nacka 54 i.u Haninge Huddinge Södertälje Salem Kommunerna på Södertörn kan utifrån resultatet sägas vara indelade i tre grupper; där Haninge, Salem och Nynäshamn utmärker sig som de med högst kvalitetsindex, Södertälje och Tyresö intar 14

15 en mittenposition och Botkyrka och Huddinge får de lägsta poängen. Intressant att notera är att trots att Botkyrka och Huddinge får samma poäng så har det i Botkyrkas fall skett via en minskning på 11 poäng medan Huddinge istället ökat 8 poäng. Haninge har ökat mest med sammanlagt 12 poäng och har även den högsta poängen. Resultat brukarenkät års brukarenkät från Socialstyrelsen innehöll ingen mätning enligt modellen Nöjd-Kund- Index. Frågorna var också omarbetade. Svaren redovisas i procentandelar. Detta innebär att resultatet inte är jämförbart med tidigare års enkäter. På enhetsnivå varierar felmarginalerna mellan några procent till så mycket som 30 procent. Det gör att resultaten måste tolkas med stor försiktighet. Nedan visas andelen som svarat mycket nöjd eller ganska nöjd på frågan Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Tabell 10. Resultat per enhet på frågan Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Socialstyrelsens brukarenkät vård- och omsorgsboende 2012 Andel (%) Enhet mycket nöjd och ganska nöjd Antal svar Äk Mariekällgården 76,6 47 Äk Solgläntan 76,9 13 Äk Tallhöjden 83,4 24 Äk Slåttergården 63,7 11 Äk Heijkensköldska 66,7 24 Äk Lillängen 73,3 15 Oxbackshemmet/Cederströmska 77,8 36 Äk Ljungbacken 70,3 27 Äk Wijbacken 78,6 14 Resultatet varierar från som lägst 63,7 procent till som mest 83,4 procent. Tallhöjden hade högst andel svarande som uppgett att de var mycket nöjda eller ganska nöjda. 15

16 Jämförelse av kvalitet och kostnader avseende vård- och omsorgsboende i Södertörnskommuner Tabell 11 Kvalitet och kostnader 2012 Vård- och omsorgsboende Södertörnskommuner Antalet nöjda med VoB som helhet 4 Kvalitetspoäng, VoB Kommun % (Södertörns (SoS brukarenkät nyckeltal) 2012) Kostnad per vårdtagare vårdoch omsorgsboende (VKV 2011) Avvikelse standardkostnad, % (VKV 2011) Haninge ,6 Tyresö ,3 Salem ,1 Nynäshamn ,7 Södertälje ,6 Huddinge ,4 Botkyrka ,6 Länet i.u i.u ,6 Riket 76.4 i.u i.u Kommunerna med lägst kvalitetspoäng i Södertörns nyckeltal är Huddinge och Botkyrka. Kostnaden per vårdtagare för dessa kommuner är ungefär likartad och bland de lägre i gruppen. Södertälje har den näst lägsta kvalitetspoängen och den lägsta kostnaden per vårdtagare bland södertörnskommunerna. Noterbart är att Tyresö med kvalitetspoängen 56, i jämförelse med Södertälje som har 55, har en betydligt högre kostnad per vårdtagare. På frågan om Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? har Södertälje och Haninge bäst resultat. Haninge har dock en betydlig högre kostnad per vårdtagare, och kommunen har också den högsta kvalietspoängen. Som ytterligare jämförelse visas i tabellen även avvikelse från standardkostnad när det gäller äldreomsorgen som helhet. Avvikelsen från standardkostnaden visar procentuell skillnad mellan redovisad kostnad för äldreomsorgen totalt och uträknad standardkostnad. Södertälje har 14,6 procent lägre kostnader än standardkostnaden (förväntad kostnad utifrån kommunens strukturella förutsättningar) var skillnaden 11,1 procent lägre. 4 Sammanlagda procentvärden för svarsalteranativen Mycket nöjd och Ganska nöjd. Uppgifterna är från Socialstyrelsens brukarenkät, december 2012, fråga 28. Observera att felmarginaler upp till ca procent förekommer. 16

17 4.4 Hemtjänst Äldreguiden Äldreguiden bygger på information som samlats in från landets kommuner. Socialstyrelsen gör årligen nya enkätundersökningar och uppdaterar Äldreguiden. Uppgifterna visar hur det var hösten Vad faktorerna innebär förklaras i Äldreguiden på Socialstyrelsens hemsida, Tabell 12. Resultat 2012 äldreguiden hemtjänst Kvalitetsfaktor 5 Stockholms Södertälje län Sverige Bemötande Hänsyn till äldres åsikter och önskemål Aktuell genomförandeplan Delaktighet Trygghet Samarbete för att förebygga Nej undernäring Tillgång till rutiner för att förebygga undernäring Resultatet visar att brukarnas uppfattning avseende bemötande, hänsyn till åsikter och önskemål samt trygghet ligger under resultaten för såväl länet som riket. När det gäller aktuell genomförandeplan och delaktighet vid utformningen av denna har Södertälje dock bättre resultat både i förhållande till länet och till riket. Noterbart är den låga andelen äldre som har tillgång till rutiner för att förebygga undernäring. Genomförandeplan Socialnämndens insatser för den enskilde ska, enligt socialtjänstlagen, utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne. Inom 14 dagar ska en genomförandeplan vara upprättad. I Äldreguiden mäts andelen personer 65 år och äldre i verksamheten med minst en aktuell genomförandeplan den 1 oktober I en genomförandeplan dokumenteras hur en insats praktiskt ska genomföras för att tillgodose den äldre personens behov. Uppgiften har högt målvärde och anges i procent. 5 Faktorerna Bemötande, Hänsyn till äldres åsikter och önskemål, Delaktighet och Trygghet kommer från Socialstyrelsens brukarundersökning Resultatet uttrycks i procentvärden. 17

18 När det gäller delaktighet mäts andelen personer 65 år och äldre i verksamheten som varit delaktiga vid utformandet av den aktuella genomförandeplanen den 1 oktober Uppgiften har högt målvärde och anges i procent Tabell 13. Omdöme delaktighet och uppföljning för hemtjänst Äldreguiden 2012 Aktuell Hemtjänstenhet genomförandeplan Delaktighet Lina hemtjänst Östertälje hemtjänst Tveta hemtjänst Bergvik/Brunnsäng Järna hemtjänst HSB Attendo Care AB Aleris AB Södertälje Stockholms län Sverige Stickprovskontroller avseende dokumentation görs kontinuerligt av resultatenhetschef och/eller gruppchef, enligt fastställd mall. Resultatet av stickprovskontrollerna redovisas på utförarverksamhetens ledningsgrupper. Kravmärkt yrkesroll i egen regi 2012 var 53 procent av personalen validerad enligt Kravmärkt yrkesroll. (2011 var andelen 82 procent.) Södertörns nyckeltal I nätverket Jämförelse Södertörn sammanställs ett antal faktorer som tillsammans speglar utbudet utifrån kommunens politiska riktlinjer och viljeinriktning. För att sammanställa omsorgsindex undersöks fem områden; personlig omvårdnad, avlösning i hemmet, regelbunden ledsagarservice, promenader och dagverksamhet. Inom serviceindex ryms sju serviceinsatser; städning, fönsterputs, tvätt, mat i hemmet, dagligvaruinköp, gräsklippning och snöskottning. Dessa har sedan sammanvägts till ett totalresultat. Nedan följer en sammanställning sorterad på respektive index och den totala poängsumman. 18

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2013 Ur ettt brukar- och medbor rgarperspektivv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2013-08-25 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) \. HABO KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ank. 2010-08- O 9 Dnr Dl/\\t \. \5L{ I Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående LINKÖPINGS KOMMUN Omsorgsutskottet Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående En enkätundersökning riktad till 4000 personer i Linköpings kommun. November 2000 2:a upplagan, januari 2001 Lars-Åke Gustafson

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer