Kvalitetsrapport Äldreomsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport Äldreomsorg"

Transkript

1 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorg 2012

2 1. INLEDNING ÖVERGRIPANDE REDOVISNING AVTALSUPPFÖLJNINGAR INTERNKONTROLL TILLGÄNGLIGHET OCH INFORMATION SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL FEL OCH BRISTER UPPFÖLJNING AV ANVÄNDNING AV PERSONALSYSTEM AVVIKELSER ENLIGT LEX SARAH VÄXTHUSARBETE INOM ÄLDREOMSORGEN MYNDIGHETSENHETEN VÄXTHUSPROJEKT PÅ MYNDIGHETSENHETEN INDIVIDUPPFÖLJNING EJ VERKSTÄLLDA BESLUT GENOMSNITTLIG VÄNTETID VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE UTFÖRARVERKSAMHETEN KOMPETENSUTVECKLING I EGEN REGI VÄXTHUSPROJEKT INOM UTFÖRARVERKSAMHETEN I EGEN REGI VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE HEMTJÄNST DAGVERKSAMHET

3 1. Inledning I december 2009 beslutade äldreomsorgsnämnden om ett ledningssystem för kvalitet. Ledningssystemet utgick ifrån de föreskrifter som Socialstyrelsen tidigare utfärdat (SOSFS 2006:11). Kvalitetsrapporter avseende åren 2010 och 2011 har upprättats med detta ledningssystem som utgångspunkt. Tidigare har uppföljning av insatser enligt Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, SOSFS 2005:12, redovisats som bilaga i Kvalitetsrapporten. Denna uppföljning för 2012 finns dock i Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun Från och med den 1 januari 2012 gäller nya, gemensamma för både SoL, LSS och HSL, föreskrifter för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete; SOSFS 20011:9. I Kvalitetsrapport äldreomsorg 2012 sammanställs uppgifter om avvikelser, kompetensutveckling, växthusprojekt (äldreomsorgens leanarbete) samt resultat och jämförelser utifrån Öppna jämförelser och Södertörns nyckeltal. Den samlade erfarenheten från analyser av kvalitetsuppföljningar pekar på låga eller obefintliga samband mellan kostnader och kvalitet. En annan erfarenhet är att det ofta behövs fördjupade analyser av olika mätningar och nyckeltal när bedömningar av kvalitet ska göras. Materialet till denna rapport består av interna uppföljningar samt uppgifter som publicerats av Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och SKL. Rapportens upplägg I kapitel 2 presenteras resultat från övergripande uppföljningar. I kapitel 3 redovisas resultat för myndighetsenheten. Övergripande resultat för utförarverksamheten presenteras inledningsvis i kapitel 4, därefter följer resultat specifika för vård- och omsorgsboende, hemtjänst och daglig verksamhet. 3

4 2. Övergripande redovisning 2.1 Avtalsuppföljningar Kontoret beslutade under våren 2012 att inrätta en uppföljningsenhet med ansvar för bl a avtalsuppföljningar. Tanken var att gruppen skulle påbörja uppföljningar under hösten Gruppen formerades dock först under hösten vilket innebar att det, förutom uppföljning av två nya företag inom hemtjänsten, inte genomfördes några avtalsuppföljningar under året. Hemtjänst Lag om valfrihetssystem (LOV) tillämpas i Södertälje inom hemtjänsten sedan den 1 mars Vid utgången av 2012 fanns 20 alternativa utförare, varav kommunens egenregiverksamhet utgör en. I upphandlingsunderlaget anges att en första uppföljning av personalstat, anställningsvillkor och personalens kompetens görs tre månader efter att företaget startat sin verksamhet i kommunen. I maj 2012 gjordes en första uppföljning av de 11 företag som då var verksamma. Uppföljningen visade att endast fyra av företagen klarade kravet att minst 50 procent av personalen ska ha relevant utbildning 1. Av fast anställd personal i kommunens egen hemtjänst var 54 procent validerade och har utlåtandet kan inom ramen för Kravmärkt Yrkesroll. Uppföljningen av personal visade också att nästan en fjärdedel av personalen som var anställd i de 11 aktuella företagen var anhöriganställda. Visstidsanställning, inklusive timanställning, var den vanligaste anställningsformen. En mer omfattande uppföljning inleddes under hösten 2012 där de nya företag med flest brukare, Jome och Änglaomsorg, granskades. En enkät avseende information och marknadsföring skickades till de två företagens kunder. Denna uppföljning visade att den övervägande delen av brukarna hade blivit kontaktade via reklam eller personlig kontakt. 71 procent av brukarna uppgav också i samma undersökning av personalen bär fotolegitimation. I september 2012 tog äldreomsorgsnämnden beslut om att endast tillåta skriftlig marknadsföring samt ett förbud om anhöriganställningar. Under hösten 2012 har ett arbete inletts för att skapa en uppföljningsfunktion inom Social- och omsorgskontoret. Detta innebär framtagande av rutiner, checklistor och planering av utförarbesök. 2.2 Internkontroll Internkontroll för äldreomsorgsnämnden har genomförts i samarbete med Telge inköp. Det samlade resultatet är i stort sett bra men vissa avvikelser finns inom upphandlingsområdet. Nedan redovisas de kontroller där det är angeläget att rutinerna förbättras på äldreomsorgskontoret. 1 Med relevant utbildning avses utbildning till undersköterska, gymnasieskolans omvårdnadsprogram, annan jämförbar gymnasieutbildning eller kompetens validerad enligt modellen Kravmärkt Yrkesroll. 4

5 Upphandlingsrutiner Äldreomsorgen har under det första halvåret 2012 en avtalstrohet på 90 procent vilket är en bra totalsiffra. Det finns dock några områden där rutinerna behöver förbättras. Att ramavtal nyttjas I bilagan anges vilka områden som Telge inköp särskilt ska granska. Under första halvåret 2012 ha upphandling utanför ramavtalet gjorts inom följande områden, kostnader anges inom parentes) Bemanningskonsult ( kr) Byggservice&Underhåll ( kr) Bevakning, lås och larm ( ) AV-utrustning ( kr) Verktyg ( kr) Hårdvara (7 251 kr) Litteratur&undervisningsmaterial (7 260 kr) Kontorsmaterial (2 876 kr) Marknadsföring (1 989 kr) Inom två områden, juridik&revisionskonsulter och tekniska konsulter, har inga upphandlingar utanför ramavtal gjorts. Kontroll av inköp inom områden där kostnaden överstiger kr visar följande: Bemanningskonsult Hälso- och sjukvårdsenheten har använt ett bemanningsföretag som kommunen tidigare har haft avtal med. Skälet är att de bemanningsföretag som har avtal idag inte kan tillgodose enhetens behov av sjuksköterskor och paramedicinsk personal trots att de ska kunna tillhandahålla dessa yrkeskategorier enligt avtalen. Detta har påtalats för Telge inköp. Byggservice&Underhåll Inom detta område har det endast gjorts inköp för bostadsanpassning. Denna enheten har rätt att handla utanför ramavtal eftersom det är på brukarens uppdrag inköpen görs. Bevakning, lås och larm Ett flertal verksamheter har handlat utanför avtal. En förklaring är att verksamheterna ofta anlitar den firma som installerat larm etc, dessa firmor hade avtal då men behöver inte nödvändigtvis ha det nu. Verktyg Det är många små inköp under denna punkt och en del felkonteringar, bl a har reparationer, namnbrickor och konsollhyllor bokförts inom detta område. 5

6 Åtgärder i samtliga fall är att informera kontorets certifierade beställare för att förbättra beställningsmönster och att alla använder sig av den avtalsportal som finns på Kanalen. Att genomföra direktupphandlingar Telge inköp anser att kontoret borde ha direktupphandlat i två fall. Det ena fallet är de inköp som gjorts inom området byggservice&underhåll och som helt är orsakade av bostadsanpassningsinsatser. Det andra fallet gäller Hälso- och sjukvårdsenhetens som nyttjat ett bemanningsföretag som inte längre har avtal med kommunen. Som tidigare nämnts har problemen med nuvarande bemanningsföretag påtalats för Telge inköp. Internkontroll för 2011 för äldreomsorgsnämnden har genomförts i samarbete med kommunstyrelsens kontor (Ksk) och Telge Inköp AB. Det samlade resultatet är i stort sett bra men vissa avvikelser finns. Nedan redovisas de kontrollmål där det är angeläget att rutiner förbättras på äldreomsorgskontoret. 2.3 Tillgänglighet och information Det ska vara enkelt för brukare och anhöriga att komma i kontakt med äldreomsorgen. Detta gäller såväl tillgång till fysiska lokaler som tillgänglighet per telefon och mail gjordes en mätning av tillgänglighet i form av svarstider per telefon och mail för hela Södertälje kommun som presenterades januari En ny undersökning gjordes under hösten 2012 och resultatet finns tillgängligt först under våren Inom ramen för SKL:s kvalitetsprojekt har uppföljningar av tillgänglighet på kommunernas webbplatser gjorts under flera år. I den senaste granskningen får informationen om äldreomsorg 66 poäng av max 69, vilket utgör 96 procent. Högst resultat har Östersund fått med 97 procent och därefter följer ett antal kommuner på 96 varav Södertälje således är en av dessa. Snittresultatet för samtliga kommuner var 78 procent. Den enda information som saknades för att nå full poäng är information om förebyggande verksamhet. Just denna information saknas dock i de flesta kommuner. För att skapa ytterligare en möjlighet att komma i kontakt med äldreomsorgens biståndshandläggare infördes Mina vårdkontakter. Detta är en e-tjänst som utvecklats av Vårdguiden, som ägs av SLL (Stockholms läns landsting). Tjänsten innebär att brukaren eller anhöriga kan logga in på en egen sida och på ett säkert sätt lämna information om sitt ärende. Intresset för tjänsten har dock varit lågt. SLL har tillsammans med KSL (Kommunförbundet Stockholms län) utvecklat en ny funktion för färdtjänstansökningar. Planen är att införa denna tjänst i Södertälje under Kommunala handikapprådet (KHR) har ombetts att yttra sig angående tillgängligheten i äldreomsorgskontorets lokaler. I svaret säger KHR säger att en förbättring av tillgängligheten i äldreomsorgskontorets lokaler är önskvärd och angelägen. 6

7 I oktober 2011 fattade kommunfullmäktige ett nytt handikappolitiskt program. Uppföljning ska ske en gång per år med start i bokslut Programmet består av tre målområden, bemötande, kommunikativ tillgänglighet och fysisk tillgänglighet. I verksamheterna diskuteras bemötandefrågor återkommande, bl a på enheternas APT-möten. Vård- och omsorgsboenden har en god tillgänglighet både inom- och utomhus. Förutom muntlig information finns skriftlig information om äldreomsorgens olika verksamheter. 2.4 Synpunkter och klagomål Under 2012 har 18 ärenden inkommit (2011 registrerades 14 ärenden). 9 av de 18 ärendena hade ännu ej fått svar/avslutats vid tiden för uppgiftslämnandet (januari 2013). Ärendena fördelar sig enligt följande: 7 ärenden rör Hemtjänst 3 ärenden rör Äldreboende 8 ärenden rör Myndigheten 2.5 Fel och brister Fel och brister är mindre allvarliga händelser och situationer, som inte leder till en Lex Sarahanmälan. Exempel på en brist kan vara ett dåligt bemötande från personal, att man inte följer framtagna rutiner i verksamheten, att insatser uteblir eller att personalbemanningen inte överensstämmer med brukarnas behov m.m. En rutin finns vid fel och brister: Upptäckt av en fel och brist, typ av händelse som kan förekomma; dokumentation, informationsöverföring, omsorgsinsatser, mat, serviceinsats, larm, annat. Den som upptäcker en fel och brist gör rapportering, fyll i alla uppgifter på blanketten Blanketten lämnas till Resultatenhetschef. Alla fel och brister på enheten tas upp på APT möten. Resultatenhetschefen gör åtgärdsplan och ger förbättringsförslag. Blanketten skickas till Resultatområdeschef. Resultat 2012: Fel och brister hanteras vid enheternas målstyrningstavlor. För 2012 har 95 fel och brister noterats i verksamhet i egen regi noterades 115 fel och brister i verksamhet i egen regi. 7

8 Tabell 1. Typ av fel och brist i verksamhet i egen regi 2012 Typ av fel och brist 2012 Dokumentation 2 Informationsöverföring 18 Larm 10 Mat 20 Omsorgsinsats 19 Serviceinsats 9 Annat 2 17 Totalt Uppföljning av användning av personalsystem Kommunstyrelsen fastställde i december 2011 minimikrav för nämndernas internkontrollplaner år Beslutet innebar att uppföljning av användning av Adato (system för rehabiliteringsutredningar) inte längre genomförs på kontoren utan Ksk gör en samlad redovisning för samtliga kontor direkt till kommunstyrelsen. Således finns ingen statistik avseende antal utförda rehabiliteringsutredningar specifikt för äldreomsorg. För schemaplanering används ett system som heter Individuell arbetstidsplanering (IAP) av samtliga enheter. Schemaplaneringen görs av varje enskild medarbetare med eventuellt bistånd av schemaplanerare och gruppcheferna vid varje ny schemaplaneringsperiod. Som ett stöd för sammanställning och analys av personalens kompetens finns i personalsystemet Heroma en särskild kompetensmodul (procompetence). Modulen togs i drift i början av Samtliga vårdoch omsorgspersonal i egenregiverksamhet finns inlagda i systemet. 2.7 Avvikelser enligt Lex Sarah Nedan följer en sammanställning av Lex Sarah-ärenden som behandlats i tillsynsgruppen under 2012, med 2008, 2009 respektive 2010 som jämförelseår. Tabell 2. Lex Sarah-ärenden Totalt antal utredda ärenden Antal beslut om missförhållande enligt Lex Sarah Som tabellen visar har antalet ärenden där beslut om missförhållande tagits, minskat sedan 2008 med undantag för Sedan föregående år kan en stor minskning av antalet Lex Sarahanmälningar noteras. 2 Ex. stöld och interna rutiner 8

9 2.8 Växthusarbete inom äldreomsorgen Målbilden inom äldreomsorgen för 2012 har varit: Alla arbetslag och ledningsnivåer har ett strukturerat förbättringsarbete med definierade förbättringsgrupper, målstyrningstavlor och tavelmöten Välfärdsproduktionens huvudprocesser följs upp och aggregeras underifrån och upp. (Värdet för medborgaren/kunden. Kvalitet och effektivitet) Alla arbetslag och ledningsnivåer mäter värdeskapande för medarbetaren (Människor som växer) Det finns ett avvikelsestyrt förbättringsarbete på alla nivåer Ledare på alla nivåer känner ägarskap för Växthusfilosofin Ledare på alla nivåer efterfrågar resultat och förbättringar Resultat 2012: Av 63 arbetsgrupper är det 29 grupper (46 procent) som mäter Människor som växer varje vecka skedde denna mätning i 45 procent av grupperna. 11 grupper (17 procent) mäter såväl människor som växer, kvalitet och effektivitet varje vecka var det 30 procent av arbetsgrupperna som mätte alla tre måtten. Utifrån 2013 års arbete med den nya måldelningsmodellen kommer brister i mätomfång att uppmärksammas och åtgärdas. 3. Myndighetsenheten Myndighetsenheten omfattar funktionerna biståndshandläggare, avgiftshandläggare, färdtjänsthandläggare, bostadsanpassningshandläggare och boendesamordnare. Under 2012 har två myndigheter slagits samman, Myndigheten för äldre och Myndigheten för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att myndigheten nu ansvarar för alla åldrar, detta innebär att biståndshandläggarna nu handlägger ansökningar oavsett ålder. Förbättringsarbete har bedrivits under året för att få en samsyn i bedömningar och riktlinjer för att brukarna ska få en rättssäker handläggning. 3.1 Växthusprojekt på myndighetsenheten Under 2012 har myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning deltagit i ett samverkansprojekt med Södertälje sjukhus Den äldres väg genom sjukvård och omsorg i Södertälje kommun. Detta projekt har mynnat ut i nya arbetssätt när det gäller vårdplaneringar. Nya rutiner har tagits fram och under hösten har enkätundersökningar gjorts för att mäta nöjdheten hos patient/brukare/anhöriga som deltagit vid vårdplaneringsmöten på Södertälje sjukhus. Vid senaste avstämningen var 100 procent av patient/brukare/anhöriga nöjda med genomförandet av mötet. En mätning har även gjorts för att säkerställa att den nya standarden för att kallelse och innehållet vid mötet gjorts, 80 procent av mötena följde vid senaste mättillfället de nya checklistorna. Under 2012 har myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning inte startat några nya interna växthusprojekt. Enheten har koncentrerat sig på att arbeta med ständiga förbättringar i de processer som enheten arbetade med

10 3.2 Individuppföljning Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättningar har som mål att följa upp alla beslut en gång per år. Under 2012 har detta mål inte kunnat nås, vilket till stor del beror på den stora ökningen av hemtjänstansökningar som skett under året. Under 2012 har 8984 biståndsbeslut om olika insatser fattats, under 2011 fattades 8100 biståndsbeslut. Den 31/12 fanns 1930 brukare i ordinärt boende, varav uppföljning gjorts på 1530 personer. Uppföljning av brukare på kommunens vård- och omsorgsboende i egen regi görs om behov uppstår. Brukare på externa boendeplatser har följts upp. 3.3 Ej verkställda beslut Under 2012 var det fem ärenden som inte verkställdes och som rapporterades till Socialstyrelsen. 3.4 Genomsnittlig väntetid Vård- och omsorgsboende I Södertörns nyckeltal mäts väntetid till särskilt boende. Tiden mäts från det att ansökan kommer in till det första möjliga datumet som erbjuds brukaren att flytta in på ett särskilt boende i det första erbjudandet som kommunen skickar ut. Tabell 3 Väntetider vård- och omsorgsboende i Södertörnskommuner 2012 Jämförelsen visar att Nynäshamn har lägst medeltid avseende antalet dagar från ansökan till placering, följt av Södertälje. Övriga kommuner på Södertörn har avsevärt högre medelvärden. 10

11 4. Utförarverksamheten Utförarverksamheten i egen regi bestod under 2012 av fyra hemtjänstenheter, dagverksamheter, ett korttidsboende, åtta vård- och omsorgsboenden, fyra servicehus under avveckling samt en hälso- och sjukvårdsenhet. Ett vård- och omsorgsboende drivs på entreprenad. 10 personer var anställda som anhörigvårdare vid utgången av Från och med 1 mars 2012 infördes kundval enligt LOV i hemtjänsten. 4.1 Kompetensutveckling i egen regi Omvårdnadslyftet Syftet med omvårdnadslyftet är att stärka den grundläggande kompetensen samt den kompetens som behövs för specialiserad verksamhet. Under 2012 har utbildning inom omvårdnadslyftet skett enligt följande: Vård- och omsorg 1+ 2, 450 p Hemtjänst: 13 personer Boende: 8 personer Korttidsboende Artursberg: 1 person Totalt: 22 personer Geriatrik och gerontologi, 300 p Hemtjänst: 8 personer Boende: 35 personer Korttidsboende Artursberg: 9 personer Totalt: 52 personer För 2013 kommer Socialstyrelsen att dela ut nya medel. Utbildningen i Södertälje fortsätter under förutsättning att kommunens utbildningsanordnare kan utföra utbildningen alternativt att upphandling görs av externa utbildningsanordnare. Värdegrundsutbildning Samtliga resultatenhetschefer har genomgått Socialstyrelsens grundläggande värdegrundsutbildning omfattande 7,5 högskolepoäng. Fem resultatenhetschefer har därutöver genomgått värdegrundsutbildning med inriktning ledarskap om ytterligare 7,5 högskolepoäng. Under 2013 kommer samtliga gruppchefer att genomgå den grundläggande värdegrundsutbildningen omfattande 7,5 högskolepoäng. Omvårdnadspersonal kommer att utbildas till värdegrundsledare under Växthusprojekt inom utförarverksamheten i egen regi Inga växthusprojekt har genomförts under 2012 i utförarverksamheten. 11

12 4.3 Vård- och omsorgsboende Äldreguiden Äldreguiden bygger på information som samlats in från landets kommuner. Socialstyrelsen gör årligen nya enkätundersökningar och uppdaterar Äldreguiden. Uppgifterna visar hur det var hösten Vad faktorerna innebär förklaras i Äldreguiden på Socialstyrelsens hemsida, I denna rapport redovisas resultat som rör omsorgen i särskilda boenden. Uppgifter avseende hälso- och sjukvård redovisas i Patientsäkerhetsberättelsen. Tabell 4. Resultat Äldreguiden 2012 vård- och omsorgsboenden Kvalitetsfaktor 3 Stockholms Södertälje län Sverige Bemötande Hänsyn till åsikter och önskemål Aktuell genomförandeplan Delaktighet Trygghet Mat Utevistelse Aktivitet Resultatet visar att brukarnas uppfattning avseende bemötande, hänsyn till åsikter och önskemål samt trygghet ligger under resultaten för såväl länet som riket. När det gäller aktuell genomförandeplan och delaktighet vid utformningen av denna har Södertälje dock bättre resultat både i förhållande till länet och till riket. Noterbart är också de lägre resultaten avseende brukarnas nöjdhet med utevistelse och aktivitet. Nedan visas resultat per enhetsnivå från Äldreguiden. Tabell 5. Resultat från Äldreguiden 2012 vård- och omsorgsboende per enhet (föregående mätvärde inom parentes) Äldreboenden Utbildning månadsavlönad personal Personalrörlighet, Omsorgspersonal Eget rum, hygienutrymme, kokmöjlighet Ja Bra måltidsordning Wijbackens vård- och Ja omsorgsboende 71 (100) 10 (5) Tallhöjdens vård- och Ja Ja omsorgsboende 81 (69) 10 (2) Slåttergården/Solgläntan 82 (69) 4 (2) Ja Ja Oxbackshemmet/Cederströmska Nej Ja gården 81 (62) 3 (10) Mariekällgården 58 (62) 4 (5) Ja Ja Ljungbackens äldrecenter 62 (61) 13 (12) Ja Ja Lillängens vård- och omsorgsboende 57 (27) 13 (0) Nej Ja Heijkensköldska gården 93 (100) 3 (5) Ja Ja Sverige Faktorerna Bemötande, Hänsyn till äldres åsikter och önskemål, Trygghet, Utevistelse och Aktivitet är resultat från SoS brukarundersökning Resultatet är uttryckt i procentvärden. 12

13 När det gäller utbildning och personalrörlighet kan konstateras att spridningen i resultaten är relativt stor mellan enheterna och även att resultaten kan skifta mycket mellan mätningarna. Resultatet för korttidsboendet Artursberg jämfört med riket ser ut enligt följande: Tabell 6. Resultat från Äldreguiden 2012 korttidsboende Korttidsboende Utbildning månadsavlönad personal Personalrörlighet, Omsorgspersonal Eget rum, hygienutrymme, kokmöjlighet Bra måltidsordning Artursberg Ja Ja Sverige Genomförandeplan Socialnämndens insatser för den enskilde ska, enligt socialtjänstlagen, utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne. Inom 14 dagar ska en genomförandeplan vara upprättad. I Äldreguiden mäts andelen personer 65 år och äldre i verksamheten med minst en aktuell genomförandeplan den 1 oktober I en genomförandeplan dokumenteras hur en insats praktiskt ska genomföras för att tillgodose den äldre personens behov. Uppgiften har högt målvärde och anges i procent. När det gäller delaktighet mäts andelen personer 65 år och äldre i verksamheten som varit delaktiga vid utformandet av den aktuella genomförandeplanen den 1 oktober Uppgiften har högt målvärde och anges i procent Tabell 7. Aktuell genomförandeplan och delaktighet för vård- och omsorgsboenden Äldreguiden 2012 Aktuell Äldreboenden genomförandeplan Delaktighet Wijbackens vård- och omsorgsboende Tallhöjdens vård- och omsorgsboende Slåttergården/Solgläntan Oxbackshemmet/Cederströmska gården Mariekällgården Ljungbackens äldrecenter Lillängens vård- och omsorgsboende Heijkensköldska gården Sverige Tabellen visar att samtliga brukare i Södertälje, med ett undantag, har aktuell genomförandeplan som denne har varit delaktig i att ta fram. 13

14 På korttidsboendet Artursberg har de flesta en aktuell genomförandeplan som de varit delaktiga i vid upprättandet. Resultatet är över medelvärdet i riket. Tabell 8 Aktuell genomförandeplan och delaktighet för korttidsboende Äldreguiden 2012 Aktuell Korttidsboende genomförandeplan Delaktighet Artursberg Sverige Sticksprovskontroller avseende dokumentation görs kontinuerligt av resultatenhetschef och/eller gruppchef, enligt fastställd mall. Resultatet av stickprovskontrollerna redovisas på utförarverksamhetens ledningsgrupper. Kravmärkt yrkesroll i egen regi 2012 var 74 procent av personalen validerad enligt Kravmärkt yrkesroll. (2011 var andelen 93 procent.) Södertörns nyckeltal I jämförelsenätverket Södertörn har ett antal kvalitetsindikatorer mätts för att få fram ett kvalitetsindex. Det består av tretton områden som på olika sätt speglar det utbud och service som ges i kommunens vård- och omsorgsboenden. När de olika boendena har svarat på frågorna har en bedömning gjorts för att se hur många av brukarna som får ta del av varje kvalitetsaspekt. Södertälje har i 2012 års mätning fått kvalitetspoängen 55. Det är en knapp ökning jämfört med föregående år. Jämförelsen med övriga kommuner i nätverket ser ut så här: Tabell 9. Kvalitetsindex Södertörn per kommun Vård- och omsorgsboende 2011 och 2012 Kommun Kvalitetspoäng 2011 Kvalitetspoäng 2012 Botkyrka Nynäshamn Tyresö Nacka 54 i.u Haninge Huddinge Södertälje Salem Kommunerna på Södertörn kan utifrån resultatet sägas vara indelade i tre grupper; där Haninge, Salem och Nynäshamn utmärker sig som de med högst kvalitetsindex, Södertälje och Tyresö intar 14

15 en mittenposition och Botkyrka och Huddinge får de lägsta poängen. Intressant att notera är att trots att Botkyrka och Huddinge får samma poäng så har det i Botkyrkas fall skett via en minskning på 11 poäng medan Huddinge istället ökat 8 poäng. Haninge har ökat mest med sammanlagt 12 poäng och har även den högsta poängen. Resultat brukarenkät års brukarenkät från Socialstyrelsen innehöll ingen mätning enligt modellen Nöjd-Kund- Index. Frågorna var också omarbetade. Svaren redovisas i procentandelar. Detta innebär att resultatet inte är jämförbart med tidigare års enkäter. På enhetsnivå varierar felmarginalerna mellan några procent till så mycket som 30 procent. Det gör att resultaten måste tolkas med stor försiktighet. Nedan visas andelen som svarat mycket nöjd eller ganska nöjd på frågan Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Tabell 10. Resultat per enhet på frågan Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Socialstyrelsens brukarenkät vård- och omsorgsboende 2012 Andel (%) Enhet mycket nöjd och ganska nöjd Antal svar Äk Mariekällgården 76,6 47 Äk Solgläntan 76,9 13 Äk Tallhöjden 83,4 24 Äk Slåttergården 63,7 11 Äk Heijkensköldska 66,7 24 Äk Lillängen 73,3 15 Oxbackshemmet/Cederströmska 77,8 36 Äk Ljungbacken 70,3 27 Äk Wijbacken 78,6 14 Resultatet varierar från som lägst 63,7 procent till som mest 83,4 procent. Tallhöjden hade högst andel svarande som uppgett att de var mycket nöjda eller ganska nöjda. 15

16 Jämförelse av kvalitet och kostnader avseende vård- och omsorgsboende i Södertörnskommuner Tabell 11 Kvalitet och kostnader 2012 Vård- och omsorgsboende Södertörnskommuner Antalet nöjda med VoB som helhet 4 Kvalitetspoäng, VoB Kommun % (Södertörns (SoS brukarenkät nyckeltal) 2012) Kostnad per vårdtagare vårdoch omsorgsboende (VKV 2011) Avvikelse standardkostnad, % (VKV 2011) Haninge ,6 Tyresö ,3 Salem ,1 Nynäshamn ,7 Södertälje ,6 Huddinge ,4 Botkyrka ,6 Länet i.u i.u ,6 Riket 76.4 i.u i.u Kommunerna med lägst kvalitetspoäng i Södertörns nyckeltal är Huddinge och Botkyrka. Kostnaden per vårdtagare för dessa kommuner är ungefär likartad och bland de lägre i gruppen. Södertälje har den näst lägsta kvalitetspoängen och den lägsta kostnaden per vårdtagare bland södertörnskommunerna. Noterbart är att Tyresö med kvalitetspoängen 56, i jämförelse med Södertälje som har 55, har en betydligt högre kostnad per vårdtagare. På frågan om Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? har Södertälje och Haninge bäst resultat. Haninge har dock en betydlig högre kostnad per vårdtagare, och kommunen har också den högsta kvalietspoängen. Som ytterligare jämförelse visas i tabellen även avvikelse från standardkostnad när det gäller äldreomsorgen som helhet. Avvikelsen från standardkostnaden visar procentuell skillnad mellan redovisad kostnad för äldreomsorgen totalt och uträknad standardkostnad. Södertälje har 14,6 procent lägre kostnader än standardkostnaden (förväntad kostnad utifrån kommunens strukturella förutsättningar) var skillnaden 11,1 procent lägre. 4 Sammanlagda procentvärden för svarsalteranativen Mycket nöjd och Ganska nöjd. Uppgifterna är från Socialstyrelsens brukarenkät, december 2012, fråga 28. Observera att felmarginaler upp till ca procent förekommer. 16

17 4.4 Hemtjänst Äldreguiden Äldreguiden bygger på information som samlats in från landets kommuner. Socialstyrelsen gör årligen nya enkätundersökningar och uppdaterar Äldreguiden. Uppgifterna visar hur det var hösten Vad faktorerna innebär förklaras i Äldreguiden på Socialstyrelsens hemsida, Tabell 12. Resultat 2012 äldreguiden hemtjänst Kvalitetsfaktor 5 Stockholms Södertälje län Sverige Bemötande Hänsyn till äldres åsikter och önskemål Aktuell genomförandeplan Delaktighet Trygghet Samarbete för att förebygga Nej undernäring Tillgång till rutiner för att förebygga undernäring Resultatet visar att brukarnas uppfattning avseende bemötande, hänsyn till åsikter och önskemål samt trygghet ligger under resultaten för såväl länet som riket. När det gäller aktuell genomförandeplan och delaktighet vid utformningen av denna har Södertälje dock bättre resultat både i förhållande till länet och till riket. Noterbart är den låga andelen äldre som har tillgång till rutiner för att förebygga undernäring. Genomförandeplan Socialnämndens insatser för den enskilde ska, enligt socialtjänstlagen, utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne. Inom 14 dagar ska en genomförandeplan vara upprättad. I Äldreguiden mäts andelen personer 65 år och äldre i verksamheten med minst en aktuell genomförandeplan den 1 oktober I en genomförandeplan dokumenteras hur en insats praktiskt ska genomföras för att tillgodose den äldre personens behov. Uppgiften har högt målvärde och anges i procent. 5 Faktorerna Bemötande, Hänsyn till äldres åsikter och önskemål, Delaktighet och Trygghet kommer från Socialstyrelsens brukarundersökning Resultatet uttrycks i procentvärden. 17

18 När det gäller delaktighet mäts andelen personer 65 år och äldre i verksamheten som varit delaktiga vid utformandet av den aktuella genomförandeplanen den 1 oktober Uppgiften har högt målvärde och anges i procent Tabell 13. Omdöme delaktighet och uppföljning för hemtjänst Äldreguiden 2012 Aktuell Hemtjänstenhet genomförandeplan Delaktighet Lina hemtjänst Östertälje hemtjänst Tveta hemtjänst Bergvik/Brunnsäng Järna hemtjänst HSB Attendo Care AB Aleris AB Södertälje Stockholms län Sverige Stickprovskontroller avseende dokumentation görs kontinuerligt av resultatenhetschef och/eller gruppchef, enligt fastställd mall. Resultatet av stickprovskontrollerna redovisas på utförarverksamhetens ledningsgrupper. Kravmärkt yrkesroll i egen regi 2012 var 53 procent av personalen validerad enligt Kravmärkt yrkesroll. (2011 var andelen 82 procent.) Södertörns nyckeltal I nätverket Jämförelse Södertörn sammanställs ett antal faktorer som tillsammans speglar utbudet utifrån kommunens politiska riktlinjer och viljeinriktning. För att sammanställa omsorgsindex undersöks fem områden; personlig omvårdnad, avlösning i hemmet, regelbunden ledsagarservice, promenader och dagverksamhet. Inom serviceindex ryms sju serviceinsatser; städning, fönsterputs, tvätt, mat i hemmet, dagligvaruinköp, gräsklippning och snöskottning. Dessa har sedan sammanvägts till ett totalresultat. Nedan följer en sammanställning sorterad på respektive index och den totala poängsumman. 18

2011-02-14. Äldreomsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Dnr 10/74

2011-02-14. Äldreomsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Dnr 10/74 Äldreomsorgskontoret 2011-02-14 Kvalitetsrapport 2010 Dnr 10/74 1 INLEDNING... 3 1.2 RAPPORTENS UPPLÄGG... 3 2. ÖVERGRIPANDE UPPFÖLJNINGAR... 4 2.1 AVTALSUPPFÖLJNINGAR... 4 2.2 INTERNKONTROLL... 5 2.3

Läs mer

Resultat av utförd internkontroll 2012

Resultat av utförd internkontroll 2012 2012-09-18 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 12/17, la 12/07, HM 12/08, VS 12/07, En 12/08 Kontor Social- och omsorgskontoret Handlaggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 213 Upprättad 214-2-1 Dnr 14/12 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg KS dnr 12/512

Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg KS dnr 12/512 1 (2) 2013-03-27 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 34 22 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren Social- och omsorgskontoret Boendeplan 2015-2017 äldreomsorgen Handläggare: Inga-Lena Palmgren Innehållsförteckning Introduktion...3 Demografi...3 Nyttjandegrad...4 Aktuella förutsättningar...4 Vård- och...4

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-07-07 AN-2016/322.731 1 (2) HANDLÄGGARE Sofia Nenzelius 08-535 378 41 sofia.nenzelius@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst

Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2009-11-13 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (6) Diarienummer 095/09-739 Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Fredrik Ottosson September 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...2 2.1. Revisionsfråga...2

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Uppsala ^ "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Uppsala ^ "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Hedberg Jenny Datum Diarienummer 13--6 ALN--16.3 Äldrenämnden Tertialuppföljningar, tertial 3 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård 212-6-12 Vv 6/212 Vö 12/212 Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 212 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård Sammanfattning Äldreguiden 212 är den sjätte

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Dnr 2016/0166 VON Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 En kontaktperson är en medmänniska som ska göra det lättare för en person med funktionsnedsättning att leva

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Mälarbackens vård o omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Mälarbackens vård o omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Mälarbackens vård o omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Linnégårdens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Linnégårdens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Linnégårdens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Guldbröllopshemmets vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Guldbröllopshemmets vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Guldbröllopshemmets vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning

Läs mer

Riktlinje för ledning, utförande och uppföljning av äldreomsorg i Huddinge kommun

Riktlinje för ledning, utförande och uppföljning av äldreomsorg i Huddinge kommun 1 (9) Riktlinje för ledning, utförande och uppföljning av äldreomsorg i Huddinge kommun 1. Inledning Den här riktlinjen tillsammans med Riktlinje för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Huddinge

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-13 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Proffssystern i Stockholm AB Adress: Bagartorpsringen 26, 170 64 Solna Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hengameh Azari,

Läs mer

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 2016-01-18 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten på stadens vård- och omsorgsboenden. Syftet med

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Kulltorps vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Kulltorps vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kulltorps vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida. sida 1 (7) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Anmälan av verksamhetsuppföljningar gällande hemtjänst på uppdrag av Äldrenämnden 2013

Anmälan av verksamhetsuppföljningar gällande hemtjänst på uppdrag av Äldrenämnden 2013 Skärholmens stadsdelsförvaltning Socialtjänsten Anmälningsärende Sida 1 (9) 2014-01-13 Handläggare Rana Saegh Telefon: 08-508 24 511 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Öppna delen Anmälan av verksamhetsuppföljningar

Läs mer

Patient- och kvalitetsberättelse för socialnämnden

Patient- och kvalitetsberättelse för socialnämnden Patient- och kvalitetsberättelse för socialnämnden 2015 2016-02-15 Iris Kjellander Ing-Marie Berglund Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål... 2 Ansvar för systematiskt kvalitetsarbete...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Extern kvalitetsgranskning

Extern kvalitetsgranskning Extern kvalitetsgranskning 2012 Elizabeth Lindholm Hahne Ewa Ahlström - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för EXKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen... 5

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2016-11-17 1(5) Gun-Marie Lindgren Tfn 046 35 59 50 gun-marie.lindgren@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Sammanfattning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Katarinagårdens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Katarinagårdens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Katarinagårdens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Norlandia Care och Kosmo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Norlandia Care och Kosmo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Norlandia Care och Kosmo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Hjärtebacken_Hjärtebacken 2_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Rio vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Rio vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Rio vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista.

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Område Krav Krav Uppföljning Kvalitet/planering och Entreprenören skall ha en årlig uppföljning verksamhetsplan där det beskrivs hur arbetet skall uppfylla

Läs mer

Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Kvalitetsberättelse för vårdgivare Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2012 2013-02-04 Britt-Marie Karlsson Kvalitetsutvecklare Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Assistans och hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Assistans och hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Assistans och hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende 120611 Inledning 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL,

Läs mer

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden?

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden? 3 (9) Rutin för anmälan om missförhållanden enligt socialtjänstlagen Lex Sara Lokala rutiner för rapportering, handläggning och anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt

Läs mer

Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende

Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende Sammanfattning De flesta äldre anser att omsorgspersonalen har tillräcklig kompetens för att utföra insatserna och är i stort sett nöjda

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Sätra VoB, gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Sätra VoB, gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Sätra VoB, gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut

Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut Pressmöte 29 maj, 2012 2 Värderingar en central del i Attendo - Omsorg på ditt sätt Kompetens Engagemang Hjälpsamhet 3 Attendos vision Att stärka

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Rio VoB (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Rio VoB (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Rio VoB (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Hornskrokens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Hornskrokens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Hornskrokens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_S:t Eriks vob Kosmo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_S:t Eriks vob Kosmo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_S:t Eriks vob Kosmo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Botkyrka_Sandstugan (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Botkyrka_Sandstugan (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Botkyrka_Sandstugan (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Botkyrka_Sandstugan (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Botkyrka_Sandstugan (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Botkyrka_Sandstugan (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer