Ändring i körkortslagen från 1 februari 2012 utökad anmälningsskyldighet för läkare s.5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändring i körkortslagen från 1 februari 2012 utökad anmälningsskyldighet för läkare s.5"

Transkript

1 Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Sektion trafikmedicin Nr 22, november 2012 Lägesrapport trafikmedicin järnväg s.4 Ändring i körkortslagen från 1 februari 2012 utökad anmälningsskyldighet för läkare s.5 Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om medicinska krav för körkort m.m. s.6

2 Trafikmedicinska rådet Sektionschef Elisabet Kandell-Eriksson Utredare Birgitta Heed, väg Eva Emilsdotter Jonsson, väg Lena Berglund Busk, väg Sarah Kers, järnväg Camilla Wing, järnväg Läkare Lars Englund, chefsläkare Birgitta Stener, överläkare väg Christina Pousette Backlund, överläkare väg Stina Stenback, överläkare väg- och järnväg Alf Nilsson, överläkare järnväg Jurister Sven Hultman, väg Ingar Werkström, väg Margareta Lannermark Ögren, väg Monika Norberg, väg Susanna Angantyr, järnväg Ann-Kristin Olsson, järnväg Susanne Karlsson, järnväg Monika Åsman, järnväg Innehåll AKTUELLT Lägesrapport trafikmedicin järnväg...4 Ändring i körkortslagen från den 1 februari 2012 utökad anmälningsskyldighet för läkare... 5 Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om medicinska krav för körkort m.m Trafikmedicinska nyheter...7 Information till läkare angående alkolås...8 PM Kan PEth ersätta CDT?...11 ÖVRIGT Antalet ansökningar om alkolås betydligt fler än tidigare Köra bil är inte detsamma som att ha ett trafiksäkerhetsuppdrag inom spårbunden trafik...12 Notiser...13 FRÅGOR & SVAR Frågor och svar om trafikmedicin...14 Trafikmedicin nr 22 Utgivningsdatum: November 2012 Redaktion: Eva Emilsdotter Jonsson, Lena Berglund Busk, Margareta Lannermark Ögren, Adress: Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för behörigheter, Box 267, Borlänge STATISTIK Återkallade körkort enligt punkt 7 och PROFILEN Presentation av överläkare Birgitta Stener...16 E-post: PVJ ISSN: Produktion: Anfang Reklambyrå Tryck: LFV Tryck

3 Foto: Peter Tornberg Transportstyrelsen är i kapp med de medicinska körkortsärendena I förra numret av det trafikmedicinska nyhetsbladet hade jag anledning att vara allvarligt bekymrad över att de anmälningar som läkare gjorde om medicinsk olämplighet att ha körkort, inte behandlades inom Transportstyrelsen förrän efter flera månader. Detta berodde dels på den stora mängd ärenden som Transportstyrelsen tog över från länsstyrelserna i januari 2010, dels på övergången från pappersakter till ett helt digitaliserat system på Transportstyrelsen. Statistiken på sidan 15 visar att antalet återkallelser ökade under Preliminära siffror för första halvåret 2012 visar att antalet återkallelser på grund av sjukdom har ökat med 50 %. Denna ökning kan inte bara förklaras med att Transportstyrelsen nu hunnit i kapp med handläggningen. Ökningen beror även på att läkare ute i landet anmäler fler körkortshavare och andelen återkallelser av medicinska skäl ökar därmed. Läkares skyldighet enligt 10 kap. 2 i körkortslagen att anmäla olämpliga körkortshavare har utökats som framgår av information i detta nummer. Det som var avsikten med denna skärpning verkar ha fått avsedd effekt. Transportstyrelsens körkortsavdelning har meddelat att läkares anmälningar hanteras inom en till tre veckor och ofta samma dag de kommer in. Om en anmälan innehåller alla uppgifter som behövs för att återkalla körkortet och läkaren som gjort anmälan har specialistkompetens, kan sedan själva återkallelsen ske inom någon månad. Alla läkare omfattas av anmälningsskyldigheten men bara specialistkompetent läkares intyg duger för att återkallelse ska kunna ske. Det blir annars en fördröjning i form av ett föreläggande om läkarintyg från lämplig specialistkompetent läkare. Detta är något som kan vara bra att tänka på för alla läkare som handleder läkare under AT (allmäntjänstgöring före legitimation) eller ST (läkare som håller på med sin specialistutbildning). Om en AT- eller ST-läkare skriver under en anmälan måste en specialistkompetent läkare kontrasignera. Det som också tar tid i återkallelseprocessen är att körkortshavaren måste underrättas om anmälan som kommit in till Transportstyrelsen och för att få möjlighet att yttra sig i ärendet. Nu börjar alkolåsverksamheten, som var huvudtema i förra nyhetsbladet, att rulla på. På sidan 12 rapporteras om utfallet av verksamheten sedan de nya reglerna trädde i kraft den 1 januari Rutiner och blanketter för de läkarundersökningar som krävs vid villkor om alkolås beskrivs i artikeln Information till läkare angående alkolås. Ett bra tips till läkaren när det gäller att värdera läkemedelsbruk som kan vara av betydelse i trafiken, till exempel vid uppföljning efter rattfylleri, beskrivs på sid 13. I promemorian Kan PEth ersätta CDT? finns ytterligare kunskap om vilka alkoholmarkörer som kan vara användbara i motsvarande sammanhang. Det är alldeles påfallande att läkare ute i vården blivit alltmer intresserade av de trafikmedicinska frågorna och efterfrågar forum för diskussion om sådana. Vid årets allmänmedicinska riksmöte i Luleå (SFAM) gavs en sådan möjlighet och det planeras ett trafikmedicinskt symposium vid årets medicinska riksstämma. I lägesrapporten om trafikmedicin järnväg finns läsning om bl.a. viktig information när det gäller råd vid ansökan om undantag (dispens) från de medicinska kraven för att få utföra trafiksäkerhetsuppdrag inom spårbunden trafik. Lars Englund, chefsläkare, Transportstyrelsens Trafikmedicinska råd 3

4 AKTUELLT Lägesrapport trafikmedicin järnväg På trafikmedicin järnväg blåser förändringarnas vindar. Överläkare Morten Sternudd, som under många år ensam ansvarat för hela det trafikmedicinska arbetet för järnvägs frågor, har slutat sitt arbete i mitten av oktober. Under året har överläkare Stina Stenback, som tidigare arbetat med trafikmedicin väg, gått över till att i huvudsak arbeta med trafikmedicin järnväg. Det finns två utredare knutna till järnväg, Camilla Wing och Sarah Kers, och från den 17 september 2012 har en ny läkare anställts, företagsläkare Alf Nilsson. Processutvecklingsarbete Under hösten kommer sektionen att genomföra ett processutvecklingsarbete inom området järnväg där hela verksamheten kommer att kartläggas. En översyn av vad som behöver utvecklas och förbättras kommer att göras. Ett viktigt utvecklings område är information till läkare och järn vägs - företag och utarbetande av information på webbsidan. Andra områden som sektionen kommer att se över är ärendehandläggningen, handläggningstider, principer, särskilda tillstånd för läkare och psykologer som ska utföra undersökningar av lokförare och tillsyn av dessa. Gemensam e-brevlåda En gemensam e-brevlåda för trafikmedicin järnväg har tagits fram för att få en gemensam ingång för frågor från företagsläkare, företag och allmänhet. Adressen till den gemensamma e-brevlådan är E-brevlådan sköts av utredarna som läser e-brevlådan varje dag och fördelar frågorna till rätt person. Råd vid ansökan om undantag hur gör jag? Ett informationsblad som redan nu har arbetats fram är utformat som ett råd och finns som bilaga till ansökan om undantag från de medicinska kraven för att få utföra trafiksäkerhetsuppdrag inom spårbunden trafik Råd vid ansökan om undantag hur gör jag? De dispensansökningar som kommit in till sektion trafikmedicin har i många fall behövt kompletteras och sektionen försöker med den här informationen redan från början att få in ett bättre underlag så att handläggningstiderna kan kortas. I rådet står bland annat vilken information som behöver skickas in och vad ett aktuellt läkarintyg ska innehålla. Det är alltid medborgaren själv som ska skicka in sin dispensansökan tillsammans med alla andra handlingar, läkarintyg och eventuella andra intyg. Rådet ligger som bilaga till dispensansökningsblanketten. Avgifter från 2013 Från den 1 januari 2013 kommer Transportstyrelsen att införa avgifter inom hela järnvägsområdet. Det innebär att både tillstånden och tillsynen kommer att avgiftsbeläggas. Elisabet Kandell-Eriksson, chef på sektion trafikmedicin 4

5 AKTUELLT Ändring i körkortslagen från den 1 februari 2012 om utökad anmälningsskyldighet för alla läkare Från den 1 februari 2012 har en ändring gjorts i körkortslagen som innebär att läkare kan grunda en anmälan enbart på en genomgång av journalhandlingar. Om en läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort och körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning ska läkaren anmäla detta förhållande till Transportstyrelsen. När en sådan anmälan kommer in kan Transportstyrelsen förelägga personen att lämna in ett läkarintyg. Om personen inte följer detta föreläggande kan behörigheten återkallas. Det är viktigt att läkaren är införstådd med att en sådan anmälan i sig inte leder till återkallelse av körkortet, utan att Transportstyrelsen får anledning att utreda frågan om medicinsk lämplighet att inneha körkortet. Läkaren har fortfarande ett utrymme för en egen bedömning av sannolikheten att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort. Den bedömningen får varje läkare grunda på sin egen uppfattning utifrån Transportsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort och den kliniska bedömningen. Anmälan på grund av journaluppgift Som framgår ovan kan en anmälan grundas enbart på en genomgång av journalen, det vill säga utan att läkaren själv har träffat patienten. Denna möjlighet infördes i 10 kap. 2 i körkortslagen den 1 februari En vanlig situation där det kan bli aktuellt att grunda anmälan på genomgång av journalen är till exempel då diagnosen demens har ställts vid en annan läkares vårdkontakt, men utan att frågan om körkortsinnehav har diskuterats. Som läkare är det lätt att föreställa sig att en gravt sjuklig och åldrad patient inte alls kör bil eller glömma frågan om körkortsinnehav i allt annat som behöver göras. Anhöriga ringer sedan och berättar att pappa kör bil fast han är alldeles olämplig. Om patienten då kallas till samtal beträffande körkortsinnehavet och patienten vägrar komma ska läkaren göra en anmälan grundad på journaluppgifter. Som tidigare kan läkaren ge körkortshavaren en tillsägelse om att inte köra bil om läkaren bedömer att patienten kommer att följa den tillsägelsen. Läkaren är då inte längre skyldig att göra en anmälan till Transportstyrelsen. Det kan dock finnas skäl att påpeka att läkaren då tar på sig ett stort ansvar, inte minst för uppföljningen av att det fungerar. Dessutom innebär en sådan tillsägelse inte något förbud i juridisk mening utan personen har fortfarande kvar sin behörighet. Körkortshavaren har inte heller någon möjlighet att överklaga tillsägelsen vilket kan upplevas som negativt av den enskilde. Ett återkallelsebeslut av Transportstyrelsen kan däremot överklagas och det är möjligt för personen att då lämna in nya läkarintyg och på ett rättssäkert sätt ge argument för sin sak. De läkare som aldrig ger tillsägelse om att inte köra utan alltid väljer att anmäla är i sin fulla rätt att göra så. Tillsägelsen är en möjlighet för läkaren, inte en skyldighet som patienten kan kräva att läkaren använder. Det är dock användbart och praktiskt i situationer när läkaren bedömer att olämpligheten kan vara övergående efter en tid. Å andra sidan kan läkaren avstå från anmälan då det är uppenbart att patienten aldrig mer kommer att kunna sätta sig i en bil, till exempel när patienten blir sängbunden för all framtid. Lars Englund, chefsläkare på Trafikmedicinska rådet lagen (SFS 2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488) 10 kap. 2 Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort, ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan anmälan görs ska läkaren underrätta körkortshavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktigt fordon. Om en läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort och körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, ska läkaren anmäla förhållandet till Transportstyrelsen. Bestämmelserna gäller även den som har traktorkort och körkortstillstånd. 5

6 AKTUELLT Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om medicinska krav för körkort m.m. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125) har ändrats genom TSFS 2012:19. Samtliga gällande bestämmelser är sammanfogade i ett omtryck av föreskrifterna (TSFS 2010:125, ändrade genom TSFS 2012:19). Den 1 januari 2012 infördes ett nytt system med alkolås efter rattfylleri. Grundläggande bestämmelser finns i körkortslagen och körkortsförordningen, medan Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås (TSFS 2011:71) innehåller mer detaljerade bestämmelser. De nya reglerna om alkolås innebär bl.a. att det i de medicinska föreskrifterna behövs en ändrad hänvisning till körkortsförordningen och en hänvisning till alkolåsföreskrifterna. Alkolåsföreskrifterna innehåller i vissa delar högre krav jämfört med de medicinska föreskrifterna från 2010 och dessa krav har nu införts även i de medicinska föreskrifterna, se punkt 5 nedan. Inkomna frågor och synpunkter angående 12 och 13 kap. i de medicinska föreskrifterna har vidare motiverat förtydliganden och i vissa fall skärpningar. Ändringarna i de medicinska föreskrifterna berör de inledande bestämmelserna i 1 kap., bestämmelserna om bl.a. missbruk och beroende i 12 kap. samt bestämmelserna om särskilt läkarutlåtande efter rattfylleri i 13 kap. De nya kraven omfattar krav på läkarintyg/utlåtande, krav på provtagning inför ansökan om körkortstillstånd samt uppföljning med läkarintyg och provtagning sedan körkortstillstånd har meddelats. Syftet är att uppnå bättre kvalitet i provtagningen och läkarintyg/läkarutlåtande vid diagnosen missbruk, beroende och efter grovt/upprepat rattfylleri. De viktigaste förändringarna beskrivs här i korthet: 1. I 1 kap. 1 hänvisas till föreskrifterna om innehav av körkort med villkor om alkolås (TSFS 2011:71). (Det bör dock noteras att vissa bestämmelser i alkolåsföreskrifterna i sin tur hänvisar tillbaka till de medicinska föreskrifterna.) Det förtydligas också i 1 kap. att vid ansökan om körkortstillstånd efter villkorstiden med alkolås gäller 12 kap. i de medicinska föreskrifterna för den som har diagnosen beroende eller missbruk. 2. Det specificeras vilka versioner för system för diagnosklassifikation som avses vid bedömning av diagnoserna beroende och missbruk (12 kap. 4 ). 3. Förtydligande i 12 kap. 9 av vad som menas med varaktig verifiering vid missbruk och beroende. Som exempel kan nämnas att vid allvarligt missbruk och beroende krävs minst 1 års observationstid. 4. Bestämmelser om villkor vid läkemedelsbehandling vid beroendesjukdomar har skärpts när det gäller metadon, buprenorfin m.m. Sedan körkortstillstånd har meddelats ska uppföljning nu ske så länge behandling pågår och därefter vid minst ett tillfälle, utöver den redan gällande uppföljningen med tre intyg under 24 månader (12 kap. 19 ). Vid läkemedelsbehandling mot överkonsumtion av alkohol anges nu i allmänna råd till 12 kap. 17 att uppföljning bör ske så länge behandling pågår och därefter vid minst ett tillfälle, utöver den inledande uppföljningen med tre intyg under 24 månader kap och 13 kap. 2 - Underlåtenhet att komma till mottagning ska redovisas i läkarintyg. - Begreppet kort varsel vid provtagning införs (istället för oannonserad provtagning) och i allmänna råd anges vad detta bör innebära. - Prover ska analyseras av ackrediterat laboratorium. - CDT och GT är nu obligatoriska alkoholmarkörer. - Kravet på analys av urinprovs surhetsgrad (ph) är borttaget. - Skärpt krav om att urinanalyser med kreatininvärde under referensvärdet inte kan användas vid bedömning av drogfrihet. 6. Från och med den 1 januari 2012 krävs ett särskilt läkarutlåtande i nykterhetshänseende för den som under de senaste fem åren före ansökan om körkortstillstånd har fällts till ansvar för upprepade fall av rattfylleri. Tidigare har detta gällt endast den som dömts för grovt rattfylleri. Rubriken till 13 kap. har därför ändrats. 7. Förtydligande i 13 kap. 1 om läkarutlåtande och provtagning efter grovt rattfylleri eller upprepat rattfylleri: Om diagnos beroende eller missbruk kan ställas så gäller bestämmelserna i 12 kap. istället för 13 kap. Ytterligare information kan hämtas på Birgitta Stener, överläkare på Trafikmedicinska rådet Ingar Werkström, jurist på Trafikmedicinska rådet 6

7 AKTUELLT Trafikmedicinska nyheter Delar av nedanstående text publicerades i Läkartidningen nr Hälsodeklarationen borttagen Läkare som skriver intyg om förlängning av högre körkortsbehörigheter (C, CE, D, DE lastbil och buss med och utan tungt släp) eller läkarintyg inför ansökan om sådan behörighet, har hört av sig till Transportstyrelsen och undrat varför det inte längre finns någon hälsodeklaration till blanketten. Svaret är att borttagandet av hälsodeklarationen är en del av en förenklad hantering inom Transportstyrelsen. Syftet är att fler ärenden ska kunna avläsas maskinellt och att underlätta för körkortshavaren. Ändringen lägger ett större ansvar på läkaren som under söker patienten och kan innebära att läkaren får vara mer noga med anamnesen. Är det en patient som läkaren har kännedom om och journalanteckningar finns, är detta sällan något problem. Utökade medicinska kontroller Från och med den 19 januari 2013 gäller dessutom nya regler när det gäller den periodiska medicinska lämplighetskontrollen för att inneha högre behörigheter. Detta bygger på ett EG-direktiv (2006/126/EG) som säger att det kontinuerligt under hela innehavet ska kunna sägas att personen är medicinskt lämplig för innehavet. Enligt direktivet krävs inte läkarundersökningar under hela innehavet utan i direktivet finns en skrivning som gör det möjligt för länder som har regler om läkares anmälningsskyldighet att slippa just den formen. Detta har i Sverige lett till att den som får körkort för högre behörigheter (gäller inte för taxiförarlegitimation) redan från 5 år efter det att personen fått sin behörighet måste ansöka om förlängd giltighet hos Transportstyrelsen och lämna in en hälsodeklaration samt ett synintyg. Krav på läkarintyg gäller från 45 år men giltighetstiden ändras till vart 5:e år istället för som tidigare vart 10:e år. Många kollegor frågar för övrigt efter vad man ska skriva på den avslutande raden där man ombeds bedöma när nästa kontroll ska ske. Det blir förstås bara en synpunkt till myndigheten, men den tas tacksamt emot av Transportstyrelsens utredare/handläggare och konsultläkare. Lars Englund, chefsläkare på Trafikmedicinska Rådet 7

8 AKTUELLT Läkarintyg vid körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri i korthet Efter rattfylleri eller misstänkt rattfylleri p.g.a. alkohol. Observera att om narkotikaklassade läkemedel eller annan narkotika påvisats vid trafiknykterhetsbrottet kan körkort med villkor om alkolås inte medges. Sådant bruk är inte heller tillåtet under villkorstiden, inte ens om det ordinerats av läkare. Ansökan görs hos Transportstyrelsen. Villkorstid 2 år vid minst en av följande förutsättningar: - efter rattfylleri om sökanden också har gjort sig skyldig till annat rattfylleri inom de senaste 5 åren före ansökan om villkor om alkolås, - efter grovt rattfylleri eller - vid diagnosen beroende eller missbruk av alkohol. Villkorstid 1 år i övriga fall. Provtagning avseende alkohol och narkotika. Läkarintyg får utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri eller av annan specialistkompetent läkare med god kunskap om och erfarenhet av missbruksfrågor. Minimikrav antal läkarintyg Oavsett villkorstid: 2 intyg (vid ansökan och under villkorstiden). Vid 2 års villkorstid i regel ytterligare 3 intyg för körkort utan alkolås efter villkorstiden (1 intyg för ansökan om körkortstillstånd utan villkor om alkolås, 2 intyg för fortsatt sådant innehav). Transportstyrelsen har tagit fram en sammanställning i tabellformat över körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri. Denna sammanställning finns på I. Bakgrund Nya regler om körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri gäller sedan januari Transportstyrelsen har tidigare informerat om det nya alkolåssystemet bl.a. i trafikmedicinskt nyhetsblad nr 21 (november 2011). Ytterligare information har därefter efterfrågats av läkare. Transportstyrelsen har därför tagit fram denna information inriktad på gällande krav på läkarintyg och provtagning för att ge en överblick över dessa regler. Informationen riktar sig i första hand till läkare och enskilda körkortshavare. För den exakta lydelsen av gällande bestämmelser och fullständig information hänvisas till aktuella författningar; körkortslagen (1998:488), körkortsförordningen (1998:980) samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås (TSFS 2011:71, senast ändrade genom 2012:65). För vissa personer är även bestämmelserna i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. av betydelse (TSFS 2010:125, senast ändrade genom 2012:19). Blanketter kan hämtas på Observera att det finns ytterligare krav under villkorstiden t.ex. när det gäller krav på utandningsprov och återkommande service av alkolåset. Dessa krav beskrivs inte i denna information. Den som har medgivits körkort med villkor om alkolås inom ramen för försöksverksamheten (senast den 31 december 2011) omfattas inte av denna information. II. Inledning Den som har gjort sig skyldig till eller är misstänkt för rattfylleri på grund av alkoholförtäring kan ansöka om att få körkort med villkor om alkolås i stället för att få körkortet återkallat. Om narkotikaklassade läkemedel eller annan narkotika påvisats vid trafiknykterhetsbrottet kan ansökan inte bifallas. Alkolåset reagerar endast på alkohol. Bruk av narkotika är därför inte tillåtet under villkorstiden, inte ens av sådana narkotikaklassade läkemedel som ordinerats av läkare. Observera också att övriga medicinska krav för innehav av körkort måste vara uppfyllda, se TSFS 2010:125. Diagnosen alkoholmissbruk eller alkoholberoende är dock inte något hinder. Villkorstiden är 2 år om minst en av följande förutsättningar är uppfyllda: - grovt rattfylleri, - återfall i rattfylleri inom 5 år eller - diagnosen beroende eller missbruk av alkohol. Denna tid kan inte förlängas. För övriga är villkorstiden 1 år, men tiden kan förlängas till 2 år om diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk fastställs. Villkorstiden framgår av Transportstyrelsens beslut. Ett läkarintyg ska ges in vid ansökan om körkort med villkor om alkolås och minst ett läkarintyg ska ges in under villkorstiden. De särskilda kraven för villkorstid på 1 eller 2 år framgår nedan. I det enskilda fallet kan ytterligare läkarintyg krävas om det bedöms nödvändigt för att bedöma lämpligheten att ha körkort och villkorstidens längd. Gällande krav på läkarintyg för att medges körkort efter villkorstidens slut redovisas nedan (avsnitt V och VI). Läkarintyg får utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri eller av annan specialistkompetent läkare med god kunskap om och erfarenhet av missbruksfrågor. 8

9 AKTUELLT III. Ansökan om körkort med villkor om alkolås Läkarintyget ska skrivas på särskilt formulär. Av intyget ska det framgå om diagnosen missbruk eller beroende har kunnat fastställas, när sådan diagnos i så fall har fastställts, samt om den sökande använder narkotikaklassade läkemedel eller annan narkotika. Allt bruk av narkotikaklassade läkemedel och annan narkotika utgör hinder för körkort med villkor om alkolås, även om detta ordinerats av läkare. Lägsta antal provtagningstillfällen: alkohol 1 och narkotika 1 (urinprov eller håranalys). I 9 i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:71, senast ändrade genom omtryck 2012:65) anges krav på innehåll i läkarintyg vid ansökan om körkort med villkor om alkolås. Allmänna krav på provtagning och innehåll i läkarintyg anges i 7 i dessa föreskrifter: provtagning ska ske med kort varsel underlåtenhet att komma till provtagning ska redovisas i intyget referensområdet för blodprover ska anges CDT och GT är obligatoriska alkoholmarkörer verifierande analys krävs efter påvisad substans vid screening av urin eller hår provresultat över referensområdet samt verifierad förekomst av substans i urin eller hår ska bedömas och kommenteras urintoxikologisk undersökning ska vara övervakad kreatininvärdet ska redovisas och urinprov med kreatininvärde under referensvärdet kan inte ligga till grund för verifiering av nykterhet resultatet av provtagningen ska redovisas Det är viktigt att korrekt diagnos ställs så tidigt som möjligt, helst redan vid ansökan om körkort med villkor om alkolås men åtminstone i början av villkorstiden. Vid beroende eller missbruk av alkohol måste nykterhet verifieras innan körkort utan alkolåsvillkor kan medges efter villkorstiden. Observationstiden för sådan verifiering är minst 6 månader vid missbruk och 1 2 år vid allvarligt missbruk eller vid beroende. Provtagning för verifiering av nykterhet måste därför påbörjas tidigt (ibland redan vid villkorstidens början) för att körkort utan alkolåsvillkor ska kunna medges i anslutning till villkorstidens slut. Den totala observationstiden måste samtidigt avse en sammanhållen period i anslutning till ansökan om körkortstillstånd. Diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk påverkar också villkorstidens längd och frågan om uppföljning efter villkorstiden. IV. Under villkorstiden Villkorstid på 1 år: Den som har en villkorstid på 1 år ska inom 7 månader ge in ett läkarintyg. Observationstiden ska vara minst 6 månader. Lägsta antal provtagningstillfällen under denna observations tid: alkohol 2 och narkotika 2 (urinprov) eller 1 (håranalys). Vid positivt prov på narkotika kan körkortet komma att återkallas. Vid förhöjda alkoholmarkörer kan ytterligare utredning krävas och om diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk fastställs förlängs villkorstiden till 2 år. Villkorstid på 2 år: Den som har en villkorstid på 2 år ska ge in ett läkarintyg inom 13 månader. Observationstiden ska vara minst 12 månader. 9

10 AKTUELLT 10 Lägsta antal provtagningstillfällen under denna observationstid: narkotika 2 (urinprov) eller 1 (håranalys). Det finns inte något krav på verifiering av nykterhet avseende alkohol under villkorstiden på 2 år. Denna villkorstid går inte heller att förlänga. Några minimikrav för provtagning avseende alkohol under villkorstiden på 2 år finns därför inte. Den som vill ha körkort utan alkolås vid villkorstidens slut bör dock påbörja verifiering av nykterhet med provtagning även avseende alkohol (och inte bara narkotika) så snart som möjligt för att kunna medges körkort utan villkor så tidigt som möjligt. OBS: Prover som tagits inför ansökan om körkort med vill kor om alkolås får inte tillgodoräknas som prover under villkorstiden. Detta gäller oavsett om villkorstiden är 1 eller 2 år. V. Ansökan om körkortstillstånd för körkort utan villkor om alkolås Villkorstid på 1 år: Hälsodeklaration och synintyg för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE. Allmänt läkarintyg för högre behörigheter vid någon av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE. Villkorstid på 2 år: Narkotikaprover som tagits under villkorstiden (se ovan) kan endast i vissa fall få tillgodoräknas för verifiering av nykterhet vid ansökan om körkortstillstånd utan villkor om alkolås efter villkorstidens slut. Detta förutsätter att proverna tagits under en sammanhängande observationstid i anslutning till ansökan om körkortstillstånd. Den som dessutom tagit prover avseende alkohol kan också i vissa fall få tillgodoräkna sig dessa prover under samma förutsättning som prover avseende narkotika. För information i ett enskilt ärende måste Transportstyrelsens körkortsavdelning kontaktas. Vid diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk Läkarintyg ska ges in enligt kraven i 12 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125, ändrade genom TSFS 2012:19). Nykterhet ska verifieras under en observationstid på minst 6 månader vid missbruk och 1 2 år vid allvarligt missbruk eller vid beroende. Denna observationstid kan påbörjas redan under löpande villkorstid för att undvika att ansökan om körkortstillstånd utan villkor är ofullständig när villkorstiden löper ut. Lägsta antal provtagningstillfällen under denna observationstid: Frekventa prover avseende alkohol och upprepade prover avseende narkotika. Vid grovt rattfylleri eller upprepade rattfyllerier de 5 senaste åren innan ansökan om körkortstillstånd Ett läkarintyg ska ges in som styrker att personen inte är opålitlig i nykterhetshänseende. Observationstiden ska vara minst 6 månader. Provtagningstillfällen under denna observationstid (minimikrav): alkohol 4 och narkotika 2 (urin) eller 1 (håranalys). VI. Uppföljning efter villkorstiden Villkorstid på 1 år: Några minimikrav på uppföljning finns inte. Sådana krav kan dock beslutas beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Villkorstid 2 år: (Vid diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk och vid grovt rattfylleri eller upprepade ratt fyllerier de 5 senaste åren innan ansökan om körkortstillstånd.) Sedan körkortstillstånd utan villkor om alkolås har medgivits krävs fortsatt verifiering av nykterhet genom nya prover avseende alkohol och narkotika efter villkorstidens slut. Ett läkarintyg ska ges in efter 6 månader och omfatta en observationstid på 6 månader. Provtagningstillfällen (minimikrav): alkohol 4 och narkotika 1 (urin eller håranalys). Ytterligare ett läkarintyg ska ges in efter 12 månader och omfatta en observationstid på 12 månader. Provtagningstillfällen (minimikrav) alkohol 4 och narkotika 1 (urin eller håranalys). För ytterligare information se och

11 PM Kan PEth ersätta CDT? Frågan om alkoholmarkören PEth kan ersätta CDT vid bedömning av lämpligheten att ha körkort har kommit upp i olika sammanhang. Transportstyrelsen vill här framhålla flera argument mot detta och sam tidigt ta upp vissa andra frågor avseende CDT och PEth. Fosfatidyletanol i blod (B-PEth) är ett prov som inte kan påvisas vara förhöjt utan att man konsumerat alkohol och har därmed hög specificitet. Dessutom har det hög känslighet (sensitivitet) för att påvisa att personen druckit alkohol. I körkortssammanhang får dock beaktas att ett PEth-värde över det som anges som övre referensgränsen 0,7 µmol/l inte på samma sätt som ett förhöjt CDT markerar ett skadligt bruk. Med riskbruk menas enligt Folkhälsoinstitutet ett alkoholbruk som medför förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Med detta avses att en man dricker mer än 14 standardglas i veckan och en kvinna mer än 9 standardglas per vecka. Ett standardglas alkohol innehåller 12 gram ren alkohol och finns i ett glas bordsvin (12 15 cl), en flaska starköl (33 cl, 5 procent), ett litet glas dessertvin (8 cl) eller en grogg (knappt 4 cl sprit). 14 standardglas per vecka motsvarar därmed 168 g ren alkohol och 9 glas motsvarar 108 g ren alkohol. För att CDT ska bli förhöjt över 2,0 % krävs en genomsnittlig konsumtion av mer än 450 g ren alkohol/vecka, det vill säga en konsumtion som är 2,7 respektive 4,2 gånger högre än siffrorna för riskbruk. Detta gäller för varje värde över referensområdet. Ju högre CDT-värdet är desto högre har alkoholkonsumtionen varit. En alkoholkonsumtion av 450 g/vecka motsvarar en genom snittlig konsumtion av mer än en flaska vin (=60 g) per dag. Detta får bedömas vara sådant skadligt bruk som anges i 12 kap. 3 i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125) och som definieras som missbruk om det inte är tillfälligt. Om man kan påvisa fler än ett förhöjt CDT med tid emellan (dock ej mer än 12 månader) är det enligt Transportstyrelsens mening ett bruk som inte är tillfälligt och som från medicinsk synpunkt är skadligt, det vill säga ett missbruk enligt definitionen i 12 kap. 3 i nämnda föreskrifter. Om ett första värde på CDT är kraftigt förhöjt kan det dock leda till att nästa värde (om det tas inom en till två veckor) fortfarande är förhöjt, men på en lägre nivå, utan att man druckit något mer. I sådant fall bör därför de förhöjda värdena inte bedömas som två förhöjda värden i körkortsärendet. För de ytterst sällsynta fall där CDT kan vara förhöjt av andra skäl än hög alkoholkonsumtion finns en metod för att verifiera detta. Hur man då går till väga går att läsa på Ett förhöjt värde på PEth uppstår således vid lägre konsumtion än för CDT och har därmed inte samma tyngd i en bedömning av lämpligheten att ha körkort. Det är också värt att beakta att de bägge metoderna har olika tidsfönster. CDT reagerar på hög alkoholkonsumtion under de senaste veckorna månaden, medan tidsfönstret för PEth mer kan bedömas avspegla den senaste veckan veckornas drickande. Bägge tidsfönstren påverkas dock av mängden intagen alkohol och blir kortare om konsumtionen bara var måttligt hög. PEth har också en felkälla där det kan visa ett falskt högre värde. Om alkohol finns i blodprovet kan detta reagera med fosfatidylmolekylen också i provröret (in vitro) och ge ett falskt förhöjt värde. Detta kan inträffa om provröret förvarats vid fel temperatur under transporten men inträffar inte om personen inte alls har alkohol i blodet. Transportstyrelsen bedömer att PEth kan vara ett värde fullt komplement bland biokemiska markörer för hög alkohol konsumtion men att det inte kan ersätta CDT. Detta över vägande har också legat bakom beslutet att göra CDT (och GT) till obligatoriska markörer i styrelsens föreskrifter om körkort med alkolåsvillkor och i föreskrifterna om medicinska krav vid diagnosen missbruk och beroende. Om CDT under graviditet: Enligt docent Anders Helander, Transportstyrelsens expert när det gäller laboratoriediagnostik, stiger CDT-värdet under graviditetens sista tre månader till värden som ligger nära den övre gränsen för förhöjt värde (referensvärdet) för metoden (% disialocdt med HPLC), det vill säga strax under 2,0 %. Klart högre CDT-värden än så kan inte förklaras av graviditeten utan indikerar alkoholöverkonsumtion. CDT går inte att analysera Vissa personer kan ha en sällsynt genetisk variant av transferrin som gör att CDT inte går att analysera. Detta anges då från det analyserande laboratoriet. Om en genetisk variant av transferrin påvisas, till exempel då en körkortshavare har villkor alkolås behövs en dispens för att slippa det obligatoriska provet CDT. I dessa dispenser är det lämpligt att ersätta CDT-provet med flera PEth-prover. Det kan också finnas skäl att dessutom analysera andra alkoholmarkörer såsom ASAT, ALAT och MCV. Lars Englund, chefsläkare vid Trafikmedicinska rådet 11

12 ÖVRIGT Antalet ansökningar om alkolås betydligt fler än tidigare Mellan den 1 januari och den 31 augusti 2012 fick Transportstyrelsen in ansökningar om alkolås. Under samma period uppgår antalet återkallade körkort på grund av rattfylleri till Det innebär att cirka 33 procent av de som blivit av med körkortet på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri har ansökt om alkolås. Det är betydligt fler ansökningar jämfört med tidigare då cirka 11 procent gick med i alkolåsprogrammets försökverksamhet, säger Olof Stenlund, projektledare för alkolås på Transportstyrelsen. En målsättning med de nya reglerna är att få en större andel av de dömda rattfylleristerna att ansöka om alkolås. Samtidigt behöver informationen om reglerna för körkort med alkolåsvillkor förbättras. Köra bil är inte detsamma som att ha ett trafiksäkerhetsuppdrag inom spårbunden trafik Hos allmänheten och hos behandlande intygsskrivande läkare finns inte alltid god kunskap om vad det innebär att vara den som genom att utföra en arbetsuppgift inom spårbunden trafik direkt ansvarar för dess trafiksäkerhetsmässiga effekt. Av intyg framgår inte sällan att läkare i sin bedömning utgår från bilkörning eller tar ställning till om det är lämpligt för personens egen hälsa att arbeta. Att få komma igång i arbete ses ofta som en del i rehabiliteringen. Personen kan av läkaren få höra att han är frisk efter exempelvis en hjärtoperation och ställer sig frågande till att överhuvudtaget vara föremål för prövning om undantag från de medicinska kraven för att få utföra trafiksäkerhetsuppdrag inom spårbunden trafik. Transportstyrelsens bedömningar grundar sig på de funktionshinder och risker för återinsjuknande som den enskilde har som är förknippade med en diagnos satt i relation till det trafiksäkerhetsuppdrag man har. Även samsjuklighet beaktas vid bedömningen. Vid bedömningen kan aldrig den enskildes behov av arbete väga tyngre än lämpligheten att ha ett trafiksäkerhetsuppdrag med det stora ansvar det innebär. Stina Stenback, överläkare på Trafikmedicinska rådet 12

13 ÖVRIGT Notiser Utnyttja apotekets läkemedelslista Som intygsskrivande läkare kan det ibland vara svårt att få reda på patientens faktiska läkemedelsförbrukning. Läkare har av sekretesskäl inte möjlighet att få sådan information direkt från apoteket. Patienten bör därför uppmanas att till läkarbesöket ta med sig en aktuell läkemedelslista. Den visar uttagen medicin de senaste 15 månaderna. Apoteket hjälper till att ordna utskriften på några minuter. Stina Stenback, överläkare på Trafikmedicinska rådet Medicinska Riksstämman 2012 Den Medicinska Riksstämman inträffar i år november vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Transportstyrelsen finns i monter A05:40. Den kommer att bemannas av läkare, jurister och utredare. Välkommen till vår monter för information, diskussion och tipsfrågor. Missa inte Symposiet Medicinska krav för körkorts innehav nyheter i regelverket och erfarenheter av läkarnas anmälningar, nr. 63, fredagen den 30 november kl PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker Nu finns PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker att läsa på Transportstyrelsens hemsida Önskar du prenumerera gratis på Nyhetsbladet? Besök och följ instruktionerna där. 13

14 frågor & SVAR om trafikmedicin Frågor och svar om trafikmedicin Fråga från distriktsläkare Jag vill ställa en fråga angående lämplighet att framföra motorfordon vid användning av morfinhaltiga läkemedel eller motsvarande. Frågan gäller en patient som använder Fentanylplåster 100 µg, OxyNorm 20 mg x 3, Oxy- Contin 80 mg x 3. Min spontana upplevelse är att denna dosering inte är förenad med förmåga att framföra motorfordon. Jag vill gärna höra Transportstyrelsens synpunkter angående detta. Svar av chefsläkare Lars Englund En bra källa till kunskap om olika läkemedelseffekter i trafiken är kapitlet Trafik och läkemedel i läkemedelsboken som finns på nätet. Här finns också en kort anvisning om hur läkaren ska göra vid osäkerhet om effekterna av läkemedlets verkan på de kognitiva funktionerna. När det gäller morfin och morfinliknande preparat, inklusive Fentanyl i plåsterform, finns det relativt bra forskningsresultat som stöder att även höga doser kan vara ok. Det handlar förstås mycket om stabilitet i dosering, följsamhet till ordinationerna hos patienten och vilken grunddiagnos det är. Det är också alltid bättre om man kan klara sig med bara långverkande preparat. I det fall du beskriver är det fråga om höga doser, men innan det går att avgöra om bilkörning är uteslutet måste man veta mer. 14

15 STATISTIK Ökning av antalet återkallade körkort enligt 5 kap. 3 7 och 8 körkortslagen Återkallelse enligt punkt 7 i 5 kap. 3 körkortslagen sker på grund av sjukdom och återkallelse enligt punkt 8 sker på grund av att ett föreläggande om att ge in läkar intyg eller bevis om godkänt förarprov inte har följts. Den plötsliga nedgången 2010 i antalet återkallade körkort har bedömts bero på att Transportstyrelsen drabbades av långa handläggningstider i samband med att Transportstyrelsen tog över körkorts ärendena från länsstyrelserna. Ökningen av antalet återkallade körkort under 2011 avspeglar att körkortsavdelningen nu bättre hunnit i kapp i handläggningen. Preliminära siffror från första halvåret 2012 visar en fortsatt och ännu större ökning av antalet återkallade körkort. Lars Englund, chefsläkare vid Trafikmedicinska rådet Återkallade körkort på punkterna 7 och 8 per körkortshavare efter län år 2011 Återkallade körkort på punkterna 7 och 8 åren AB C D E F G H I K M N O S T U W X Y Z AC BD Totalt Punkt 7 Punkt 8 Punkt 7 Punkt 8 Länsbeteckningar AB - Stockholms län C - Uppsala län D - Södermanlands län E - Östergötlands län F - Jönköpings län G - Kronobergs län H - Kalmar län I - Gotlands län K - Blekinge län M - Skåne län N - Hallands län O - Västra Götalands län S - Värmlands län T - Örebro län U - Västmanlands län W - Dalarnas län X - Gävleborgs län Y - Västernorrlands län Z - Jämtlands län AC - Västerbottens län BD - Norrbottens län 15

16 PROFILEN Presentation av överläkare Birgitta Stener Foto: Peter Tornberg Min första kontakt med trafikmedicin var i slutet av 1992 då jag tillfrågades om jag ville ta över efter en kollega som hade uppdraget som konsultläkare på körkortsavdelningen vid länsstyrelsen i Värmland. Aldrig har jag ångrat att jag tackade ja till uppdraget! Jag fängslades redan från början av de mångfacetterade trafikmedicinska frågorna och av uppgiften att försöka förena två så till synes oförenliga storheter som medicin och juridik. Mitt parallella och huvudsakliga arbete som distriktsläkare i Värmland och senare i Stockholm var en stor tillgång i konsultläkarar betet. Under 2000-talet åtog jag mig konsultläkaruppdrag även i Södermanlands, Västra Götalands och Dalarnas län och sedan 2006 har det bara varit trafikmedicin för min del. I januari 2011 började jag arbeta på sektion trafik medicin vid Transportstyrelsen, mer känt som Trafik medicinska rådet i Borlänge. Jag trivs mycket bra med arbetsuppgifterna och alla medarbetare. Under livet har jag även privat haft förmånen att få bo och lära känna människor i olika delar av landet. Jag är född och uppvuxen i Göteborg där jag också läste till läkare. Efter läkarexamen flyttade jag till Hammarö i Värmland. Vid Centralsjukhuset i Karlstad fullföljde jag min utbildning i allmänmedicin. Värmland och värmländsk kultur ligger mig varmt om hjärtat. När jag flyttade till Stockholm i maj 2000 lovade jag mig själv att aldrig sluta vårda mina vänner och Värmlandskontakter. Det har inte varit svårt! Jag är ofta i Värmland och bor man mitt i Stockholm, som jag gör, är det populärt bland vännerna att komma på besök. Jag har de senaste 12 åren haft förmånen att få bo i och njuta av Stockholm. Jag har lärt mig mycket om vår vackra huvudstad och försöker ta del av det stora kulturutbudet, framför allt av musik och konst och då särskilt under den mörka, kalla årstiden. Under helger och längre ledigheter bor jag och min man på landet i det vackra Sörmland. Där njuter vi av naturen och umgås med vänner och barn och barnbarn. Närheten till Skavsta flygplats har gett oss möjlighet att göra korta helgresor till Europas fina städer, nästa tur blir till Lissabon. Nästa nyhetsblad beräknas utkomma våren Telefon Chefsläkare Lars Englund 16

2 1 I dessa föreskrifter används följande definitioner. sådant alkolås som ska användas av den som har körkort med villkor om alkolås

2 1 I dessa föreskrifter används följande definitioner. sådant alkolås som ska användas av den som har körkort med villkor om alkolås Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:71) om innehav av körkort med villkor om alkolås; beslutade den TSFS 2012:XXX Utkom från trycket

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 11 augusti 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2014:74. TSFS

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås; beslutade den 11 augusti 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1, 5 a och 6 körkortsförordningen

Läs mer

Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter.

Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter. Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter. Equalis Upplands Väsby 2013-10-18 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Körschema Om myndighetens

Läs mer

Alkolås i Sverige Om alkolås. Minst tre olika varianter. Lars Englund Chefsläkare Transportstyrelsen

Alkolås i Sverige Om alkolås. Minst tre olika varianter. Lars Englund Chefsläkare Transportstyrelsen Om Lars Englund Chefsläkare Transportstyrelsen Alkolås i Sverige Minst tre olika varianter Som kvalitetssäkring av transporter Försöksverksamhet från 1999 till 2013 Alkolås efter rattfylleri från 2012

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri 2 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Om alkolås i Sverige och lite till Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Agenda Om alkolåsverksamheten i Sverige då och nu Bakgrund Regelverket Hur har det fallit ut

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås; beslutade den 8 februari 2018. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1, 5 a och 6 körkortsförordningen

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri TRANSPORTSTYRELSEN. BEST NR TS201628. OKTOBER 2016. PRODUKTION: BLOMQUIST & CO. För mer information om alkolås: transportstyrelsen.se Blanketter finns på: transportstyrelsen.se Har du ytterligare frågor,

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:71) om innehav av körkort med villkor om alkolås

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:71) om innehav av körkort med villkor om alkolås Konsekvensutredning 1 (19) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Birgitta Heed/Ingar Werkström Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri INNEHÅLL Vem kan få alkolås? 5 Så fungerar det 7 Så går ansökan till 9 Det här gäller under villkorstiden 11 Vad händer sen? 15 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta.

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Körkortet och lagen. Lars Håkan Nilsson Medicinsk rådgivare Kriminalvården HK

Körkortet och lagen. Lars Håkan Nilsson Medicinsk rådgivare Kriminalvården HK Körkortet och lagen Lars Håkan Nilsson Medicinsk rådgivare Kriminalvården HK Rattfylleribrott Sverige var ett av de första länderna i världen som införde straff för rattfylleri bara Norge var före. Den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

De medicinska kraven i trafiken REGLER OCH GODA RÅD

De medicinska kraven i trafiken REGLER OCH GODA RÅD De medicinska kraven i trafiken REGLER OCH GODA RÅD ! Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (21)

Konsekvensutredning 1 (21) Konsekvensutredning 1 (21) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Birgitta Heed/Monika Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS

Läs mer

Trafikmedicinens juridik Sven Hultman

Trafikmedicinens juridik Sven Hultman Trafikmedicinens juridik Sven Hultman Historisk tillbakablick Vad innebär EU-medlemskapet? Vilken lagstiftning gäller? Hur får man körkort? Hur behåller man sitt körkort? Hur blir man av med sitt körkort?

Läs mer

Körkortslagen 10 kap. 2 2013-03-26. Läkares anmälan Körkortslagen 10 kap. 2 (från 2012-02-01)

Körkortslagen 10 kap. 2 2013-03-26. Läkares anmälan Körkortslagen 10 kap. 2 (från 2012-02-01) 3 2013-03-26 2 4 Vad är det som gäller för körkortsinnehavet vid diabetes? Lars Englund Chefsläkare Trafikmedicinska rådet Transportstyrelsen Läkares anmälan Körkortslagen 10 kap. 2 (från 2012-02-01) Om

Läs mer

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning Promemoria 2011-01-20 Näringsdepartementet Kontroll av alkolås och tillsyn 1 Inledning I propositionen Alkolås efter rattfylleri, prop. 2010/11:26, har regeringen lämnat förslag som behandlar ett permanent

Läs mer

Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd

Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Vad en allmänläkare behöver kunna om trafikmedicin... Örebro Värmlands Allmänläkardagar Loka Brunn 17-18 januari 2013 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Körschema Lite om

Läs mer

Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (33) Dnr/Beteckning TSF

Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (33) Dnr/Beteckning TSF Konsekvensutredning 1 (33) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Åsa Ericson Väg och järnväg Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

de medicinska kraven i trafiken

de medicinska kraven i trafiken de medicinska kraven i trafiken Information om trafikmedicin Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:190 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Trafikmedicin. Nr 16, Maj Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Sektion Körkort

Trafikmedicin. Nr 16, Maj Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Sektion Körkort Trafikmedicin Nr 16, Maj 2008 Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Sektion Körkort Titel: Trafikmedicin nr 16 Utgivningsdatum: Maj 2008 Redaktion: Elisabet Kandell-Eriksson, 0243-757 39 och Margareta

Läs mer

Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare)

Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare) Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare) Fosfatidyletanol (B-PEth) En av fosfolipaserna (fosfolipas D) bildar normalt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2003:522 Utkom från trycket den 5 augusti 2003 utfärdad den 24 juli 2003. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Ansökningshandling parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökningshandling parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökningshandling parkeringstillstånd för rörelsehindrad Vårgårda kommun Samhällsbyggnad 447 80 Vårgårda Handläggare tfn 600600 vx Inför din ansökan för parkeringstillstånd Vad är parkeringstillstånd?

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Slutrapport Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol med diarienummer EK 50 A, 2008:4705

Slutrapport Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol med diarienummer EK 50 A, 2008:4705 Slutrapport Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol med diarienummer EK 50 A, 2008:4705 Sammanfattning Alkoholmarkörer har följts i 2 studiegrupper, dels personer ingående i alkolåsgruppen

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

De medicinska kraven i trafiken

De medicinska kraven i trafiken De medicinska kraven i trafiken Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig

Läs mer

afikmedicin Körkort med alkolås

afikmedicin Körkort med alkolås Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Sektion trafikmedicin Nr 21 november 2011 Prenumerera gratis på Nyhetsbladet s. 13 Ny lag och ny förordning om behörighet för lokförare s. 8 Körkort

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökningshandlingar Obs! Handläggningstiden är ca 3 veckor. Senast uppdaterad: 2016-11-10 Så här ansöker du om parkeringstillstånd för rörelsehindrad: 1. Läs Information

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder

Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder För sökande i Halmstads kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Postadress: Box 246, 301 06 Halmstad Besöksadress: Stationsgatan 48 A T el

Läs mer

Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Några frågor om alkolås Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 november 2017 Tomas Eneroth Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Bilkörning, vapen Öl Anna Tölli

Bilkörning, vapen Öl Anna Tölli Bilkörning, vapen Öl 2017-03-16 Körkort Grupp I behörighet (nya behörigheter 19 jan 2013) AM moped klass I (EU-moped) A1 lätt motorcykel A2 mellanstor motorcykel A tung motorcykel B personbil och lätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Betydelsen av sjukdomar i trafiken Betydelsen av sjukdomar i trafiken allmänt allmänt

Betydelsen av sjukdomar i trafiken Betydelsen av sjukdomar i trafiken allmänt allmänt 5 3 2 4 6 Körschema Vad en allmänläkare behöver kunna om trafikmedicin... Växjö 2014-04-02 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Lite om Transportstyrelsen Sjukdomar i trafiken

Läs mer

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola Ansökningshandling Parkeringstillstånd för rörelsehindrad OBS! Handläggningstiden är ca 6 veckor. YDRE KOMMUN Socialförvaltningen Kommunkontoret 570 60 YDRE

Läs mer

Vad en allmänläkare behöver veta om Trafikmedicin. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd

Vad en allmänläkare behöver veta om Trafikmedicin. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Vad en allmänläkare behöver veta om Trafikmedicin Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Körschema Lite om Transportstyrelsen Sjukdomar i trafiken allmänt Läkares anmälningsskyldighet,

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(1) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:39 Riksarkivets beslut om gallring hos Länsstyrelserna; beslutade den 19 juni 2012. Riksarkivet beslutar

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (19) Dnr/Beteckning 2014-04-23 TSF 2014-1

Konsekvensutredning 1 (19) Dnr/Beteckning 2014-04-23 TSF 2014-1 Konsekvensutredning 1 (19) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Birgitta Heed Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion trafikmedicin Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Remissammanställning 1 (7) Dnr/Beteckning TSF

Remissammanställning 1 (7) Dnr/Beteckning TSF Remissammanställning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning 20170427 TSF 2016118 Sammanställning av inkomna remissvar angående förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125)

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökningshandlingar Senast uppdaterad: 2017-07-04 Stenungsund kommun Besöksadress: Strandvägen 15 Tel: 0303-73 00 00 E-post: kommun@stenungsund.se 444 82 Stenungsund

Läs mer

Din journal på nätet Information från Uppsala

Din journal på nätet Information från Uppsala Din journal på nätet Information från Uppsala Benny.Eklund@lul.se Din journal via nätet Information från Uppsala Benny.Eklund@lul.se Vi beslutade om några tjänster Boka, avboka tider Lista sig i primärvården

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

UPPLYSNINGAR till blanketten ALKOHOL, NARKOTIKA OCH LÄKEMEDEL. Gällande krav vid beroende eller missbruk samt vid utredning efter grovt rattfylleri

UPPLYSNINGAR till blanketten ALKOHOL, NARKOTIKA OCH LÄKEMEDEL. Gällande krav vid beroende eller missbruk samt vid utredning efter grovt rattfylleri UPPLYSNINGAR till blanketten ALKOHOL, NARKOTIKA OCH LÄKEMEDEL Denna blankett kan användas vid beroende eller missbruk samt för särskilt läkarutlåtande efter grovt rattfylleri. Utredningen efter grovt rattfylleri

Läs mer

Advokatfirman Wikner Slaggatan 13 791 71 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-70 54 49 Hemsida www.advokatwikner.se TSF 2015-23

Advokatfirman Wikner Slaggatan 13 791 71 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-70 54 49 Hemsida www.advokatwikner.se TSF 2015-23 Slaggatan 13 791 71 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-70 54 49 Hemsida www.advokatwikner.se Transportstyrelsen vag@transportstyrelsen.se TSF 2015-23 Narkolepsiföreningen Sveriges remissvar avseende Förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

På den här blanketten kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

På den här blanketten kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1(6) På den här blanketten kan du ansöka om för rörelsehindrade Läs alltid anvisningarna innan du fyller dina uppgifter i blanketten. För att vi ska kunna behandla din ansökan måste den vara fullständigt

Läs mer

Innehållsanalys av ärenden gällande tillsyn av personal inom hälso- och sjukvård

Innehållsanalys av ärenden gällande tillsyn av personal inom hälso- och sjukvård 2018-11-28 1(11) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Derya Akcan Derya.Akcan@ivo.se Innehållsanalys av ärenden gällande tillsyn av personal inom hälso- och sjukvård Innehåll Metod... 2 281 beslutade

Läs mer

REMISS:Promemorian Några frågor om alkolås - regelradet@regelradet.se - Regelråd... https://mail.google.com/mail/u/0/ Page 1 of 1 2017-09-08 E-post Mer Inkorgen Viktigt Skickat SKRIV Utkast (14) Alla mail

Läs mer

Redovisning av Uppföljning av strandskyddet 2016

Redovisning av Uppföljning av strandskyddet 2016 SKRIVELSE 2017-03-30 Ärendenr: NV-00056-17 Redovisning av Uppföljning av strandskyddet 2016 Regeringsuppdrag i RB 2017 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L AV ÄG E N 195 Ö ST E R SU N D F O R SK AR E

Läs mer

Remissammanställning 1 (13) Dnr/Beteckning TSF

Remissammanställning 1 (13) Dnr/Beteckning TSF Remissammanställning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:70) om godkännande av alkolås och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna?

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna? Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på körkortsreglerna? Regler för lastbil och buss Idag finns drygt 145 000 tunga lastbilar och bussar i Sverige, och det ställs andra krav

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Utredning av körkortslämplighet efter sjukdom/skada. Så här gör vi i TioHundra, Norrtälje

Utredning av körkortslämplighet efter sjukdom/skada. Så här gör vi i TioHundra, Norrtälje Utredning av körkortslämplighet efter sjukdom/skada Så här gör vi i TioHundra, Norrtälje Bilkörning en komplex aktivitet Meningsfull aktivitet Har stor betydelse Komplext och krävande Jag som kört prickfritt

Läs mer

Transportstyrelsens körkortsbedömningar hos glaukompatienter - hur fungerar det i praktiken?

Transportstyrelsens körkortsbedömningar hos glaukompatienter - hur fungerar det i praktiken? Transportstyrelsens körkortsbedömningar hos glaukompatienter - hur fungerar det i praktiken? Umeå 13-14 sep 2018 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsen Körschema Några fall med synfältsdefekter som

Läs mer

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013 Pressmeddelande för Norrbotten december 2013 Procent 20 Norrbottens län Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften* januari 1994 - - december oktober 2013 15 10 5 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Körkortsmedicin Självstudiefrågor Termin 10 Läkarstuderande

Körkortsmedicin Självstudiefrågor Termin 10 Läkarstuderande Körkortsmedicin Självstudiefrågor Termin 10 Läkarstuderande Lars Widman Yrkes-och miljömedicin, NUS Umeå Målbeskrivning- Körkortsmedicin: Känna till vad som gäller för läkares medverkan i den medicinska

Läs mer

Pressmeddelande 2011-06-XX

Pressmeddelande 2011-06-XX Pressmeddelande 2011-06-XX Inför midsommar Var sjunde anställd i Stockholms län dricker alkohol minst tre i veckan Var sjunde anställd i Stockholms län, 14 procent, dricker alkohol tre dagar i veckan eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; SFS 2017:675 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik Appendix 1 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2012:7 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; beslutade den 19 november 2015. TSFS 2015:65 Utkom från trycket

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Beslutsdatum 2018-05-14 Dokumenttyp Rutin Beslutad av Kommunledningsutskottet Dokumentägare Medborgarfokus Chef Servicecenter Diarienummer

Läs mer

Vad händer på smittskyddet. Sörmland

Vad händer på smittskyddet. Sörmland Vad händer på smittskyddet Sörmland 2017-04-24 Lag, förordning, föreskrift Smittskyddslagen 2004:168 Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 Smittskyddsförordningen 2004:255 Allmänna råd från SoS. SOSFS 2004:5

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare;

Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; beslutade den 9 juni 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 och 9 förordningen

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx maj 2011. Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 11 augusti 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:35. TSFS 2011:70 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2008:1283 Utkom från trycket den 16 december 2008 utfärdad den 4 december 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Håll i ratten. Om Alkohol och droger i trafiken

Håll i ratten. Om Alkohol och droger i trafiken Håll i ratten Om Alkohol och droger i trafiken Rattfylleri År 2017 anmäldes totalt 25 600 rattfylleribrott Rattfylleri Omkomna i trafiken Under 2017 gjordes nästan 25 600 rapporteringar om rattfylleribrott,

Läs mer

Trafikmedicin Nr 11 Kontaktpersoner: Mariann Almgren , Margareta Lannermark Ögren , November 2005

Trafikmedicin Nr 11 Kontaktpersoner: Mariann Almgren , Margareta Lannermark Ögren , November 2005 Trafikmedicin Nr 11 Kontaktpersoner: Mariann Almgren 0243-752 73, Margareta Lannermark Ögren 0243-753 35, November 2005 Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Titel: Trafikmedicin nr 11 Utgivningsdatum:

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket efter ett avtalslöst utträde ur EU

Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket efter ett avtalslöst utträde ur EU Promemoria 2019-02-06 N2019/00519/MRT Näringsdepartementet Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket efter ett avtalslöst utträde ur EU I promemorian föreslås ett tillfälligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2012:5 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Regeringens proposition 2017/18:63

Regeringens proposition 2017/18:63 Regeringens proposition 2017/18:63 Några frågor om alkolås Prop. 2017/18:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 december 2017 Stefan Löfven Tomas Eneroth (Näringsdepartementet)

Läs mer